Statenvoorstel. Vaststellen Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statenvoorstel. Vaststellen Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland"

Transcriptie

1 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 15 januari 2019 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Documentnummer: PZH Onderwerp Vaststellen Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland Bestuurlijke samenvatting van het voorstel In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de Provincie Zuid-Holland samenwerkingsverbanden ondersteunt die publieke en private partijen samenbrengen rondom economische clusters met veel groeipotentie. Hiervoor is in totaal incidenteel 6 miljoen vrijgemaakt. De Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland geeft uitvoering aan deze afspraak. Wij verlenen subsidie aan netwerken van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de provincie Zuid-Holland die zijn gericht op innovatie, om deze te versterken ten behoeve van innovatie. In de begroting 2019 is aan Provinciale Staten voorgesteld om het subsidieplafond voor 2019 vast te stellen op 1 miljoen. Deze inschatting werd gedaan op de destijds verwachte hoeveelheid aanvragen. Na vaststelling van de subsidieregeling is gebleken dat de interesse in de subsidieregeling veel groter was dan initieel gedacht. De huidige verwachte aanvragen bedragen samen 2,83 miljoen. Van de in het Hoofdlijnenakkoord vrijgemaakt 6 miljoen is nog circa 2,5 miljoen voor de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland beschikbaar. Uw Staten worden daarom gevraagd: - Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland te verhogen met 1,5 miljoen voor het jaar Hiermee komt het totale subsidieplafond op 2,5 miljoen. De verhoging wordt hiermee gedaan uit middelen die reeds bestemd zijn voor dit doel via het hoofdlijnenakkoord. Deze middelen zijn nog beschikbaar voor de subsidieregeling en kunnen zo volledig worden benut. Deze middelen staan deels op de begroting en deels in de reserve. Statenvoorstel - Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland Pagina 1 van 6

2 Inhoud Wat is de subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland? Netwerken van innovatieve midden- en kleinbedrijven (MKB) en kennisinstellingen zijn essentieel voor het signaleren en verkennen van mogelijkheden om nieuwe producten, processen en diensten (innovaties) te ontwikkelen. Voor individuele MKB bedrijven staan de investeringen in het opzetten en onderhouden van dergelijke netwerken niet in verhouding tot het profiteren van de opbrengsten in termen van mogelijkheden tot innovatie, zeker als die opbrengsten in een open netwerk moeten worden gedeeld met andere bedrijven. Er is daarmee sprake van marktfalen bij het realiseren van regionale netwerken. Vooral voor de topsectoren in de Zuid-Hollandse (en nationale) economie wordt hiermee het belang van een innovatieve en concurrerende economie geraakt. Met deze regeling wordt daarom beoogd regionale netwerken van bedrijven en kennisinstellingen binnen de topsectoren tot stand te brengen en houden, uitgaande van een eigen bijdrage van bedrijven en kennisinstellingen. Om het innovatiepotentieel beter te benutten, moeten bedrijven en kennisinstellingen sterke netwerken vormen, waarin de mogelijkheden voor innovatie gesignaleerd en verkend kunnen worden. De regionale netwerken brengen partijen bij elkaar vanuit gedeelde ambities en opgaven om innovatie te bevorderen. Ons college wil deze innovatieve regionale netwerken stimuleren en stellen daarom de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland open voor deze netwerken. Maatschappelijke opgave De Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland sluit aan bij het streven van de Provincie Zuid-Holland om de transitie van de economie te ondersteunen en versnellen. Belangrijke trends als verduurzaming en digitalisering zorgen ervoor dat bedrijven een transitie naar een nieuwe economie moeten maken, waarin de snelheid van marktontwikkeling en innovatie toeneemt. Dit zorgt voor een grote uitdaging voor Zuid-Holland omdat de economie sterk leunt op sectoren die gebruik maken van fossiele brand- en grondstoffen, en de economie nog te weinig gebruik maakt van het potentieel voor innovatie. De transitie biedt ook kansen voor Zuid-Holland. Er is een grote diversiteit aan bedrijven aanwezig en een groot aantal kennisinstellingen, die zich steeds meer inzetten op de toepassing van kennis in nieuwe producten, processen en diensten. Waarom is verhoging van het subsidieplafond 2019 noodzakelijk? In november 2018 is de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland opengegaan en is het subsidieplafond vastgesteld op Dit plafond was relatief laag ingezet omdat de aanvraagperiode maar 2 maanden was (nov/dec 2018). Toch werd het plafond vrijwel direct overtekend. Deze tendens lijkt zich in 2019 voor te zetten. Bij vaststelling van de Begroting 2019 is het subsidieplafond van de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland 2019 voorzichtig vastgesteld op 1 miljoen. Deze inschatting werd destijds gedaan op basis van de toen bekende aanvragers. Echter hebben in de tussentijd veel nieuwe aanvragers zich kenbaar gemaakt. De huidige verwachte aanvragen voor 2019 bedragen samen inmiddels 2,83 miljoen. Statenvoorstel - Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland Pagina 2 van 6

3 Verwachte aanvragen 2019 Clean Tech Delta Coöperatief U.A. Clean Tech Delta Stichting World Horti Center World Horti Center Cirkelstad netwerk Cirkelstad netwerk ZH Innovation Quarter Maritime Delta Holland Instrumentation Regionetwerk Holland Instrumentation GroentenFruit Huis Netwerkregeling Green meets Ports DeltaLinqs DeltaLinqs Climate Forum The Hague Security Delta HSD Totaal Voor deze onverwachte interesse lijken 2 redenen te zijn. 1) De Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland volgt de Subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren op. Deze regeling was van kracht tot en met oktober Veel van de aanvragen onder de Subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren lopen in 2018 af. Deze netwerken dienen nu weer nieuwe aanvragen onder de nieuwe subsidieregeling in. 2) De Subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren subsidieerde netwerken maximaal 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van De Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland subsidieert maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van Financiën en dekking Uw Staten worden gevraagd het subsidieplafond voor de Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland te verhogen met 1,5 miljoen voor het jaar Hiermee komt het totale subsidieplafond op 2,5 miljoen. De verhoging kan worden gefinancierd uit middelen die reeds bestemd zijn voor dit doel via het Hoofdlijnenakkoord Hierin is afgesproken dat de Provincie Zuid-Holland samenwerkingsverbanden ondersteunt die publieke en private partijen samenbrengen rondom economische clusters met veel groeipotentie (Voor een aantrekkelijk en concurrerend Zuid- Holland, Kennis en innovatie, p12). In totaal is incidenteel 6 miljoen voor dit doel vrijgemaakt. Er resteert hiervan nog circa 2,5 miljoen. Deze middelen staan deels op de begroting en deels in de reserve. Helaas is het niet mogelijk het subsidieplafond te verhogen tot de verwachte 2,83 miljoen; er zijn middelen tot 2,5 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling. Met de verhoging kunnen deze volledig worden benut. Proces De Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland is gebaseerd op het first come, first serve-principe. Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan. Statenvoorstel - Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland Pagina 3 van 6

4 Aanvragen voor 2019 kunnen worden ingediend vanaf 2 januari Aanvragers worden in de gelegenheid gesteld om voor openstelling van 2019 hun aanvragen toe te lichten in een verkennend gesprek. Met de verwachte aanvragers uit bovenstaande tabel zijn dergelijke gesprekken allemaal gevoerd. De inschatting van de hoogte van verwachte aanvragen lijkt daardoor reëel. Het subsidieplafond 2019 ( 1 miljoen) zal naar verwachting niet voldoende zijn om aan de vraag te voldoen. Procedure Na vaststelling van het subsidieplafond en publicatie hiervan in het Provinciaal Blad zal het verhoogde subsidieplafond in werking treden. Na publicatie zal ook een persbericht uitgaan. Daarnaast zal het verhoogde subsidieplafond met behulp van diverse communicatiekanalen onder de aandacht worden gebracht. Statenvoorstel - Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland Pagina 4 van 6

5 Ontwerp-Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 januari 2019, met het besluitnummer PZH ; Gelet op Artikel 105 lid 1 en artikelen 143, lid 2 van de Provinciewet, lid 4:25 en artikel 4:26 van de Algemene wet Bestuurswet, artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van de Provinciewet; Besluiten: Vast te stellen het subsidieplafond voor het jaar 2019 met 1,5 miljoen te verhogen tot 2,5 miljoen voor de Subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland. Den Haag, 20 februari 2019 Provinciale Staten van Zuid-Holland, griffier, drs. E.W.K. Meurs voorzitter, drs. J. Smit Statenvoorstel - Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland Pagina 5 van 6

6 Bijlagen: n.v.t. Den Haag, 15 januari 2019 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, voorzitter, drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit Statenvoorstel - Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland Pagina 6 van 6

Statenvoorstel. Onderwerp. Verlening garantie Stichting Greenport West-Holland ten behoeve van het project TRACK Pagina 1 van 5

Statenvoorstel. Onderwerp. Verlening garantie Stichting Greenport West-Holland ten behoeve van het project TRACK Pagina 1 van 5 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 11 december 2018 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: 28 februari 2019 Documentnummer: PZH-2018-670563431 DOS-2017-0009702 Onderwerp Garantieverlening

Nadere informatie

Statenvoorstel. Subsidieverlening TNO - Open Innovatie Centrum Well technology en Warmte

Statenvoorstel. Subsidieverlening TNO - Open Innovatie Centrum Well technology en Warmte Statenvoorstel Vergadering Februari 2019 Nummer 7172 Vergaderdatum GS: 22 januari 2019 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 20 februari 2019 Documentnummer: PZH-2019-677710616 Onderwerp

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

Statenvoorstel. Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland.

Statenvoorstel. Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: 31 mei 2017 Behandeld ambtenaar : mw. M. Groen E-mailadres: m.groen@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Gewijzigd Statenvoorstel

Gewijzigd Statenvoorstel Gewijzigd Statenvoorstel vergadering Mei 2017 Nummer 7005 Onderwerp Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Statenvoorstel. Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018

Statenvoorstel. Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 23 mei 207 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 3 september 207 Behandeld ambtenaar : dhr. E. Buijserd E-mailadres: e.buijserd@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 13 juni 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Behandeld ambtenaar : mw L.G.J van Westbroek E-mailadres: lgj.van.westbroek@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn A-Openbaar 28 maart maart 2017

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn A-Openbaar 28 maart maart 2017 GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2017-582295779 (DOS-2016-0010922) Contact Behandeld ambtenaar : R. Bennink E-mailadres: r.bennink@pzh.nl Telefoonnummer: 070-4417047 Behandelend ambtenaar: R. Bennink Akkoord

Nadere informatie

Statenvoorstel. Wijziging incidentele subsidie Gemeente Gorinchem - Reizigerstunnel Gorinchem

Statenvoorstel. Wijziging incidentele subsidie Gemeente Gorinchem - Reizigerstunnel Gorinchem Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 31 oktober 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 20 december 2017 Behandeld ambtenaar: dhr. H. Aydin E-mailadres: h.aydin@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Statenvoorstel. Randvoorwaarden Waste to Chemistry (uitwerking Amendement 570)

Statenvoorstel. Randvoorwaarden Waste to Chemistry (uitwerking Amendement 570) Statenvoorstel Vergadering Februari 2018 Nummer 7071 Onderwerp Randvoorwaarden Waste to Chemistry (uitwerking Amendement 570) Vergaderdatum GS: 16 januari 2018 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke

Nadere informatie

De meerwaarde van POW in het gebied tussen Rotterdam en Drechtsteden is veelzijdig:

De meerwaarde van POW in het gebied tussen Rotterdam en Drechtsteden is veelzijdig: Statenvoorstel Vergadering December 2018 Nummer 7139 Vergaderdatum GS: 30 oktober 2018 Portefeuillehouder: Janssen, RA Uiterlijke beslistermijn: 19 december 2018 Documentnummer: PZH-2018-658953107 Onderwerp

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp 2 e wijziging bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2e aanvraagperiode boekjaar- en projectsubsidies 2017 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Statenvoorstel. Vaststellen wijziging reglement Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Statenvoorstel. Vaststellen wijziging reglement Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 18 december 2018 Portefeuillehouder: Janssen, RA Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Documentnummer: PZH-2018-672304826 Onderwerp Vaststellen wijziging reglement Waterschap

Nadere informatie

Statenvoorstel. Subsidieverlening Gemeente Vlaardingen - Middeleeuws kampement met opvoering van de Slag bij Vlaardingen

Statenvoorstel. Subsidieverlening Gemeente Vlaardingen - Middeleeuws kampement met opvoering van de Slag bij Vlaardingen Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 6 februari 2018 Portefeuillehouder: Janssen, RA Uiterlijke beslistermijn: 15 maart 2018 Behandeld ambtenaar : dhr. H. Aydin E-mailadres: h.aydin@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Statenvoorstel. Vaststellen wijziging reglement van bestuur Hoogheemraadschap van Delfland. Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Vaststellen wijziging reglement van bestuur Hoogheemraadschap van Delfland. Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergadering Oktober 2018 Nummer 7124 Vergaderdatum GS: 11 september 2018 Portefeuillehouder: Janssen, RA Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Onderwerp Vaststellen wijziging reglement van bestuur

Nadere informatie

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Statenvoorstel vergadering september 2017 nummer 7029 Onderwerp Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Vergaderdatum GS: 4 juli 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 14 april 2009 Nummer PS : PS2009MME09 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2009INT239896 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafond 2016 behorend bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafond 2016 behorend bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1944 4 april 2016 Publicatie wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland, subsidieplafond 2016,

Nadere informatie

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2013- Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Statenvoorstel. Weerkrachtig Zuid-Holland, Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendig Zuid-Holland

Statenvoorstel. Weerkrachtig Zuid-Holland, Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendig Zuid-Holland Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 11 december 2018 Portefeuillehouder: Janssen, RA Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Documentnummer: PZH-2018-670832850 Onderwerp Weerkrachtig Zuid-Holland, Adaptatiestrategie

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Overwegende dat het wenselijk is dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar gestimuleerd worden voor gezond en duurzaam eten te kiezen;

Overwegende dat het wenselijk is dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar gestimuleerd worden voor gezond en duurzaam eten te kiezen; Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 21 november 2017, PZH-2017-615323894, DOS- 2016-0005086, tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Nadere informatie

Statenvoorstel. Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid- Holland. Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid- Holland. Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 2 oktober 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 8 november 2017 Behandeld ambtenaar : dhr. M.J. Sol E-mailadres: mj.sol@pzh.nl Telefoonnummer: 0655449212

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1711 1 april 2015 Subsidieplafonds cofinanciering EFRO Zuid-Holland Provinciale Staten, Gelet op: Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb; Artikel

Nadere informatie

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2007int213335 Portefeuillehouder: M.G. Dekker Titel : Het laten vervallen

Nadere informatie

Statenvoorstel. Najaarsnota 2018 en subsidiebijstellingen 2018

Statenvoorstel. Najaarsnota 2018 en subsidiebijstellingen 2018 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 4 september 2018 Portefeuillehouder: Baljeu, J.N. Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Documentnummer: PZH-2018-660266286 Onderwerp Najaarsnota 2018 en subsidiebijstellingen

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19019149 *19019149* onderwerp voorgesteld besluit Wijziging en openstelling Subsidieregeling cofinanciering voor het Operationeel Programma

Nadere informatie

Statenvoorstel. Toetreding tot Coöperatie Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten U.A.

Statenvoorstel. Toetreding tot Coöperatie Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten U.A. Statenvoorstel Vergadering Februari 2019 Nummer 7170 Vergaderdatum GS: 27 november 2018 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Documentnummer: PZH 2018-671006061 Onderwerp Toetreding

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 FEBRUARI Besluitenlijst van de vergadering 5 februari 2019 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 FEBRUARI Besluitenlijst van de vergadering 5 februari 2019 vastgesteld. A1 Bom-Lemstra PZH-2019-678171764 Ondertekening Intentieovereenkomst onderzoek integratie dijkversterking met gebiedsontwikkeling Mercon Kloos 1. Aan te gaan de Intentieovereenkomst onderzoek integratie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 045 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Jeugdzorg Kamers met kansen Citeertitel: Nadere subsidieregels Jeugdzorg Kamers met kansen Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Statenvoorstel. Vergadering 22 februari nummer 6989

Statenvoorstel. Vergadering 22 februari nummer 6989 Statenvoorstel Vergadering 22 februari 2017 nummer 6989 Onderwerp Toetreden tot vereniging Vanguard Initiative Vergaderdatum GS: 17 januari 2017 Portefeuillehouder: Sande, RAM, van der Uiterlijke beslistermijn:

Nadere informatie

Statenvoorstel. Overdracht provinciale aandelen Warmtebedrijf Infra N.V. aan een nieuw op te richten Warmtebedrijf Holding B.V.

Statenvoorstel. Overdracht provinciale aandelen Warmtebedrijf Infra N.V. aan een nieuw op te richten Warmtebedrijf Holding B.V. Statenvoorstel vergadering December 2017 Nummer 7056 Onderwerp Overdracht provinciale aandelen Warmtebedrijf Infra N.V. aan een nieuw op te richten Warmtebedrijf Holding B.V. Vergaderdatum GS: 14 november

Nadere informatie

Statenvoorstel. Concept advies Bestuurlijke Regiegroep RTHA over regionaal draagvlak ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport aan Staatssecretaris

Statenvoorstel. Concept advies Bestuurlijke Regiegroep RTHA over regionaal draagvlak ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport aan Staatssecretaris Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: 28 juni 2017 Behandeld ambtenaar : K. de Jong E-mailadres: k.de.jong@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 6 maart 2018, nr. 773758-1042276, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2018. Gedeputeerde

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer Verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer Verwijsnummer 901 Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR documentnummer Zaaknummer Verwijsnummer 19017523 19017462 19017523 Onderwerp Subsidie gemeente Veere ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid van bestaande

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 34

Provinciaal blad 2010, 34 Provinciaal blad 2010, 34 ISSN 0920-105X Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. 2010int259583, tot intrekking van de Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg WelThuis!2 provincie

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Statenvoorstel. Snelfietsroute Leiden-Katwijk

Statenvoorstel. Snelfietsroute Leiden-Katwijk Statenvoorstel Vergadering Januari 2018 Nummer 7066 Onderwerp Snelfietsroute Leiden-Katwijk Vergaderdatum GS: 19 december 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 31 januari 2018

Nadere informatie

Statenvoorstel. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergadering November 2017 Nummer 7048 Onderwerp Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2018-2047 Vergaderdatum GS: 2 oktober 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn:

Nadere informatie

Uitgegeven: 18 november 2010

Uitgegeven: 18 november 2010 Uitgegeven: 18 november 2010 2010 no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Openstelling subsidieregeling innovatieve energieprojecten bestaande bouw voor Friese woningcorporaties 16 november 2010 OPENSTELLING

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015 Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Overwegende

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO

PROVINCIAAL BLAD. Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging EO PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4174 19 juli 2016 Algemene Subsidieverordening provincie Utrecht, wijziging 818507EO Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 juli

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s 2014-2020 Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 FEBRUARI Besluitenlijst van de vergadering 29 januari 2019 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 FEBRUARI Besluitenlijst van de vergadering 29 januari 2019 vastgesteld. A1 Weber PZH-2019-678075132 POP-3 subsidieverlening Graanwaard 1. Met gebruikmaking van de hardheidsclausule van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 af te wijken van de artikelen 2, tweede

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Zie verzenddatum linksonder Aan Provinciale Staten Ons kenmerk Bijlagen

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kennis- en innovatienetwerken

Hoofdstuk 16 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kennis- en innovatienetwerken Subsidieregeling kennis-en innovatienetwerken 2018 Hoofdstuk 16 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor kennis- en innovatienetwerken Artikel 16.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen provincie R o L L A N D ZUID SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2010-158483708 (DOS-2010-0003748)

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: M.G.A. ter Bekke Akkoord. Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Wijma, JG digitaal

Behandelend ambtenaar: M.G.A. ter Bekke Akkoord. Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Wijma, JG digitaal GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2017-586797423 (DOS-2016-0006124) Contact M.G.A. ter Bekke N. Wielenga mga.ter.bekke@pzh.nl n.wielenga@pzh.nl Behandelend ambtenaar: M.G.A. ter Bekke Akkoord Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Statenvoorstel. Beleidskader Openbaar Vervoer Drechtsteden / Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Statenvoorstel. Beleidskader Openbaar Vervoer Drechtsteden / Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 27 september 2016 Geheim: nee Portefuillehouder: F. Vermeulen Uiterlijke beslistermijn: 9 november 2016 Behandeld ambtenaar : J.C. Wassens E-mailadres: jc.wassens@pzh.nl

Nadere informatie

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A.

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT201390 Portefeuillehouder : A. Raven Titel : Kadernotitie Erfgoedparels

Nadere informatie

OPENBAAR Documentnummer Zaaknummer Verwijsnummer

OPENBAAR Documentnummer Zaaknummer Verwijsnummer 901 Beslisnota GS CRMo0002348 OPENBAAR Documentnummer Zaaknummer Verwijsnummer 19017428 19013273/19018030/19018523 *19017428* Onderwerp Subsidie gemeente Sluis ten behoeve van de verbetering van de toegankelijkheid

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2012-357088898 (DOS-2012-0010887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Datum : 7 februari 2006 Nummer PS : PS2006ZCW04 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 7 februari 2006 Nummer PS : PS2006ZCW04 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 7 februari 2006 Nummer PS : PS2006ZCW04 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC000070i Portefeuillehouder: mr. A. Kamp Titel : Tijdelijke

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 maart 2016, nr. 773758/773770 tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 52 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van 30 juni 2000, nummer WEB-236, directie Welzijn, Economie en Bestuur, afdeling Welzijn, tot afkondiging van het besluit van Provinciale Staten

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 Brabantlaan 1 Postbus 90151 Besluit 5200 MC shertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Vierde wijzigingsregeling

Nadere informatie

Onderwerp: Warmteplan, Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds & subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017

Onderwerp: Warmteplan, Investeringsstrategie Warmteparticipatiefonds & subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 GS-Voorstel Besluitnummer PZH-2017-580396865 (DOS-2015-0005387) Contact j.schouffoer@pzh.nl Paraaf voor agendering: Behandelend ambtenaar: mr. R.J.F. Feddema & drs. J.G.M. Schouffoer Akkoord Ambtelijk

Nadere informatie

Statenvoorstel. Aanvraag Regiodeal Bodemdaling Groene Hart

Statenvoorstel. Aanvraag Regiodeal Bodemdaling Groene Hart Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 28 augustus 2018 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Documentnummer: PZH-2018-660249923 Onderwerp Aanvraag Regiodeal Bodemdaling Groene

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 april 2017, nr. 928911/928911, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord- Holland 2017 Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 37 Haarlem, 23 april 2002 Onderwerp: Deelverordening kwaliteitsverbetering en kadertraining vrijwilligerswerk 2002 Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Vrijwilligers

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2015-502580905 (DOS-2012-0011625) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553033657 (DOS-2016-0003510) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

Pb Gedeputeerde Staten van Noord-Holland:

Pb Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: Pb 29-2002 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 mei 2002, nummer 2002-18839, ter bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 13 mei 2002, nummer 37, tot

Nadere informatie

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; overwegende dat het wenselijk is een bijdrage te leveren aan een slagvaardig

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s Noord-Brabant 2013-2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van [datum], [registratienummer/kenmerk], tot wijziging van de Subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop Zuid- Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie

Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie Beleidsregels subsidieverlening arbeidsmarkt - onderwijs - sociale innovatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 1-1-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling energie Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling energie Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant Nr. 4396 14 juni 2019 Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling energie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Herzien exemplaar (zie voetnoot) 1 Onderwerp Subsidieregeling collectief particulier opdrachtgeverschap Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 10 Haarlem, 13 januari 2004 Onderwerp: wijziging van de Deelverordening stimulering inbouw vuilwatertanks in pleziervaartuigen Noord-Holland 2002 Bijlagen:

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5 PS2009WMC01-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 18 november 2008 Nummer PS : PS2009WMC01 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229564 Portefeuillehouder : De

Nadere informatie

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Statenvoorstel. Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug te Alphen ad Rijn

Statenvoorstel. Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug te Alphen ad Rijn Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 14 februari 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 29 maart 2017 Behandeld ambtenaar : S.R. van Altena E-mailadres: sr.van.altena@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005

Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 Subsidieregeling tender ICT en zorg, onderwijs, cultuur, toerisme, arbeidsmarkt, sport, welzijn, landbouw en verkeer en vervoer 2004-2005 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 4-8-2004 tot 1-1-2006) Gegevens

Nadere informatie

Titel : wijziging van de bijlage bij de Algemene subsidieverordening met het oog op natuur- en milieueducatie en andere zaken. Ontwerpbesluit pag.

Titel : wijziging van de bijlage bij de Algemene subsidieverordening met het oog op natuur- en milieueducatie en andere zaken. Ontwerpbesluit pag. STATENVOORSTEL Datum : 13 maart 2007 Nummer PS : PS2007BEM16 Dienst/sector : CS Commissie : bestuur en middelen Registratienummer : 2007CGC000133i Portefeuillehouder : drs. J.P.J. Lokker Titel : wijziging

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-543213868 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 februari

Nadere informatie

Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR275976_2 6 december 2016 Subsidieregeling streeknetwerken Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Drenthe Nr. 2125 21 maart 2019 Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 AUGUSTUS Besluitenlijst van de vergadering 4 juli 2017 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 AUGUSTUS Besluitenlijst van de vergadering 4 juli 2017 vastgesteld. A1 Bom-Lemstra PZH-2017-609320984 Discussienota detailhandel Zuid-Holland 2017 1. Discussienota detailhandel Zuid-Holland 2017, inhoudende voorstellen voor bijstelling van provinciaal detailhandelsbeleid,

Nadere informatie

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3 PS2011MME05-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30-08-2011 Nummer PS: PS2011MME05 Afdeling : ECM Commissie : MME Registratienummer : 8096D8F2 Portefeuillehouder : Van Lunteren Titel

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 2013/24 Nummer 1529561 Nadere regel 'herstructureringsprojecten Flevoland 2013' Nadere regel Herstructureringsprojecten Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 3:42

Nadere informatie