5 -minuten versie voor Provinciale Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 -minuten versie voor Provinciale Staten"

Transcriptie

1 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH (DOS ) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016 Nee Portefeuillehouder Paraaf Provinciesecretaris Termijn Weber, JF 29 juni 2016 Onderwerp Ambitiedocument Samen voor een flinke Sprong; Innovatieagenda Duurzame Landbouw Bijlagen - Voordracht Samen voor een flinke Sprong; Innovatieagenda Duurzame Landbouw - Ambitiedocument Samen voor een flinke Sprong; Innovatieagenda Duurzame Landbouw - Voortgangsrapportage Zuid-Hollandse voedselfamilies - Achtergronddocument Economische betekenis van de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland anno 2016 (LEI Wageningen UR) Voorstel van GS aan PS: Vaststellen voordracht Ambitiedocument Samen voor een flinke Sprong; Innovatieagenda Duurzame Landbouw. Dit betreft het vaststellen van het Ambitiedocument en het beschikbaar stellen van financiële middelen hiervoor. 1. Onderwerp in kort bestek Het Ambitiedocument Samen voor een flinke sprong ; Innovatieagenda Duurzame Landbouw beschrijft de aanpak voor duurzame systeeminnovaties in de grondgebonden landbouw voor de periode Het is gebaseerd op het in maart 2015 door ons vastgestelde Discussiedocument Samen voor een flinke Sprong naar een duurzamere veehouderij en akkerbouw in Zuid-Holland en op een aantal netwerkbijeenkomsten begin In deze netwerkbijeenkomsten is een voortgangsrapportage Zuid-Hollandse voedselfamilies van het Platform Duurzame Landbouw tot stand gekomen. Het voorliggende Ambitiedocument onderstreept dat de provincie de komende 4 jaar duurzame innovaties wil faciliteren en ondersteunen. Dit vindt plaats vanuit de ambitie voor verduurzaming en versterking van de landbouwketen en voedselketen. Wij kiezen op basis van het genoemde Discussiedocument voor de volgende doelen passend bij onze ambitie en de urgentie: A: Verbeteren kwaliteit van de leefomgeving via verduurzaming door: sluiten van kringlopen van grondstoffen; versterken van regionale voedselketens; 1/5

2 versterken biodiversiteit bij normale agrarische bedrijfsvoering door nieuwe verdienmodellen. B: Versterken van volhoudbare sterke economische sector door: landbouwsector als sterke economisch cluster op lange termijn in stand houden. Wij zien duurzame innovaties als middel om ook op de lange termijn in Zuid-Holland een duurzame en economisch sterke grondgebonden landbouw te hebben. In het Ambitiedocument komt ook het beleid voor de korte termijn op basis van onder andere de Beleidsvisie Groen, de Visie Ruimte en Mobiliteit en de integrale aanpak van bio-economie aan de orde. Mocht het resultaat van uitgevoerde innovaties aanpassing van dit beleid noodzakelijk maken, dan doen wij u hiervoor voorstellen. Duurzame innovaties komen tot stand in proeftuinen. Een proeftuin is een zichtbare plek in Zuid- Holland waar de provincie, samen met koplopers in de voedselketen en in de landbouwketen, duurzame landbouw uitprobeert en ontwikkelt. Wij hanteren hierbij de volgende criteria voor duurzame innovaties in de landbouw: innovatie in de landbouw- en voedselketen die tot wezenlijke verandering leidt; niet ietsje meer of minder van hetzelfde; innovatie die als doel heeft de verduurzaming van de landbouwketen en voedselketen via de volgende doelen: o sluiten van kringlopen van grondstoffen o versterken van regionale voedselketens o versterken biodiversiteit in de agrarische bedrijfsvoering o landbouwsector als sterke economische cluster op langere termijn in stand houden; verschillende partijen uit de voedselketen werken met elkaar samen vanuit wederzijdse afhankelijkheid, maar met dezelfde ambitie; gaat verder dan de vernieuwing op bedrijfs- of productniveau of één techniek of methode; opschaalbaar, herhaalbaar kennisontwikkeling en -verspreiding: opgedane kennis is openbaar en wordt gedeeld. Voor een krachtig innovatieproces is samenwerking tussen partijen cruciaal. Een goed innovatienetwerk is daarvoor onmisbaar. Dit netwerk dient: Innovaties te ontwikkelen als antwoord op opgaven Innovaties in de praktijk te brengen Kennis en ervaring uit te wisselen Innovaties binnen en buiten het netwerk toegankelijk te maken. Daarvoor is de afgelopen periode gewerkt aan de vorming van het Platform Duurzame Landbouw en aan een Kennis- en Ontwikkelprogramma om dit innovatieproces te laten slagen via netwerkbijeenkomsten. In deze netwerkbijeenkomsten met o.a. agrariërs, maatschappelijke partijen, kennis- en onderwijsinstellingen en ondernemers in de voedselketen is de noodzaak van duurzame innovaties onderschreven om in te kunnen spelen op in het bijzonder maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Met dit platform Duurzame Landbouw willen wij de komende jaren een omgeving creëren waar koplopers in verduurzaming en vernieuwing betekenisvolle proeftuinen kunnen ontwikkelen, die 2/5

3 wij ondersteunen en faciliteren met provinciale subsidie. We zetten hiervoor zg. hoofdlijnakkoordmiddelen in tezamen met POP3 middelen. Wij doen dit door uitvoering van de maatregelen 2.1, 2.2, 2.7 en 2.8 uit de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland, te weten de 4 maatregelen die betrekking hebben op innovatie in de landbouw. Verder steunen we de ontwikkeling naar duurzame landbouw ook met co-financiering van de volgende maatregelen van POP3: Fysieke investeringen gericht op verduurzaming agrarische ondernemingen van jonge landbouwers (Jonge Landbouwers, maatregel 2.3); totaal beschikbaar tot 2021: 2,74 miljoen; Leader groepen voor de uitvoering van hun Lokale Ontwikkeling Strategie (maatregel 3); totaal beschikbaar tot 2021: 6,58 miljoen. Wij hebben eerder dit jaar hiervoor een openstellingsbesluit genomen. 2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europees/nationaal/provinciaal wettelijk en beleidskader nvt b. Relatie andere interne beleidsterreinen Het Ambitiedocument Samen voor een flinke sprong heeft relaties met de volgende beleidsterreinen: bio-economie, energie, water, greenport, PAS, ruimtelijk beleid en regionale economie. Wij hebben Provinciale Staten in februari 2016 geïnformeerd over de integrale aanpak van bio-economie en landbouw (PZH ). Wij hebben in maart 2016 een Green Deal Circulair inkopen ondertekend. De provincie wil jaarlijkse 700 miljoen aan uitgaven zo besteden dat dit de energietransitie versnelt, innovatie versterkt en bijdraagt aan duurzaamheid. Dit versterkt ook de kansen voor de bio-economie. Ondertekening houdt ook in dat wij bij de catering in het provinciehuis meer lokale en regionale producten gaan gebruiken. c. Relatie externe partijen Onder andere de volgende partijen hebben deelgenomen aan de genoemde netwerkbijeenkomsten: agrarische ondernemers, maatschappelijke organisaties, agrarische natuurverenigingen, kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemers in de voedselketen, zuivelindustrie en financiële diensten. 3/5

4 3. Procesbeschrijving en rol Staten a. Voorgeschiedenis Wij zijn in 2014 een proces Strategische Verkenning Landbouw gestart. Het op 29 oktober 2014 aan Provinciale Staten toegezonden inventariserend rapport van adviesbureau Arcadis was stap stap 1 in de Strategische Verkenning. De Statencommissie Water en Groen heeft op 11 februari 2014 een debat gehouden naar aanleiding van dit rapport. Wij hebben het door ons op 10 maart 2015 vastgestelde Discussiedocument ter kennisneming aan Provinciale Staten gezonden (PZH ). Dit was stap 2 in de Strategische Verkenning. De Statencommissie Duurzame Ontwikkeling heeft op 18 mei 2016 een ontmoeting gehad met een aantal deelnemers aan de recent gehouden netwerkbijeenkomsten. Met dit Ambitiedocument wordt stap 3 in de Strategische Verkenning Landbouw afgesloten. b. Waar staan we nu? De fase van visie/strategiebepaling c. Vervolgprocedure Wij nemen in het najaar van 2016 openstellingsbesluiten voor de paragrafen 2.1, 2.2, 2.7 en 2.8 van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland op basis van dit Ambitiedocument. Deze openstellingsbesluiten inzake innovatie en landbouw bevatten onder meer de selectie- en wegingscriteria voor de toekenning van subsidie. De subsidieplafonds worden door Provinciale Staten afzonderlijk vastgesteld. Het toekennen van subsidies in het kader van de Uitvoeringsregeling POP3 gaat via een voorgeschreven tendersystematiek van de Europese Unie. In de afzonderlijke openstellingsbesluiten voor de hierboven genoemde POP3 maatregelen (2.1, 2.2, 2.7 en 2.8) worden de precieze voorwaarden opgeschreven. Dit op basis van onze ambitie, onze doelen en onze criteria voor duurzame innovatieaanpak. Deze passen in de algemene uitgangspunten van POP3. Dit betekent dat initiatieven worden beoordeeld op kwaliteit, waarbij de hoogst scorende aanvragen voor subsidie in aanmerking komen. Wij informeren via een persbericht en via de sociale de media over dit besluit en over de provinciale ambities. Na het PS-besluit informeren we potentiële aanvragers over de subsidiemogelijkheden. 4/5

5 4. Financiële aspecten (dekking en risico s) Tabel: Financiering InnovatieAgenda Duurzame Landbouw via POP3 maatregelen POP3 maatregel EU-aandeel Co-financiering PZH Totale budget 2.1 Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties rondom innovaties Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Samenwerken voor innovaties, gezamenlijk opstellen projectplan en uitvoering van een innovatieproject Samenwerken in het kader van EIP (Europees Innovatie Partnerschap) TOTAAL Werkbudget uitvoering ambitiedocument Er is dekking voor deze uitgaven in programma 1. Deze bestaat uit hoofdlijnakkoordmiddelen ( 40 mln) en POP3 middelen. Dit zal worden verwerkt in de Begroting Schematisch overzicht inzet middelen POP3 vooor Duurzame Landbouw: Wij nemen een afzonderlijke besluit voor de openstelling op overige POP3-maatregelen en een afzonderlijk besluit voor de kosten en wijziging van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland.. Technische & proces vragen en informatie bij Ambtenaar Telefoon J. Halbersma Kamer 5/5

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

Statenvoorstel. Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid- Holland. Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid- Holland. Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 2 oktober 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 8 november 2017 Behandeld ambtenaar : dhr. M.J. Sol E-mailadres: mj.sol@pzh.nl Telefoonnummer: 0655449212

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-543213868 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 februari

Nadere informatie

Innoveren in Europa doen we samen. 2.8 Samenwerking EIP. POP3 Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma

Innoveren in Europa doen we samen. 2.8 Samenwerking EIP. POP3 Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma Innoveren in Europa doen we samen Maatregel 2.8 Samenwerking in het Europees Innovatie Partnerschap (EIP) Openstelling 2017: 4 september - 1 november 2017 tot 17:00 uur 2.8 Samenwerking EIP POP3 Europees

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INNOVATIEAGENDA DUURZAME LANDBOUW

UITVOERINGSPLAN INNOVATIEAGENDA DUURZAME LANDBOUW UITVOERINGSPLAN INNOVATIEAGENDA DUURZAME LANDBOUW 2016-2020 SEPTEMBER 2016 SAMEN VOOR EEN FLINKE SPRONG Provincie Zuid-Holland INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 1. Inleiding...2 2. Uitvoeringsplan 2016-2020...3

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-547104711 (DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 22 maart

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553780070 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

Overwegende dat het wenselijk is dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar gestimuleerd worden voor gezond en duurzaam eten te kiezen;

Overwegende dat het wenselijk is dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar gestimuleerd worden voor gezond en duurzaam eten te kiezen; Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 21 november 2017, PZH-2017-615323894, DOS- 2016-0005086, tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-557710434 (DOS-2016-0005091) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 5 juli 2016

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2012-357088898 (DOS-2012-0010887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Financiele en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2016-565114918 (DOS-2015-0009617) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris SML09-105 NGEKOMEN 0 3 DEC. 20119 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P HOLLAND Directie DLB Afdeling (oud) Samenleving Registratienummer PZH-2009-142752985 (DOS-2009-0022939) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris BM2010-111 NGEKOMEN 1 9 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie R o L L A N D ZUID Directie DCZ Afdeling Personeel, Processen en Organisatie Registratienummer PZH-2010-174556484 (DOS-2010-0010449)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 4286 12 juni 2019 Besluit van Gedeputeerde Staten van 21 mei 2019, PZH-2019-688165249 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit

Nadere informatie

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P'^!: HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-377932788 (DOS-2007-0001391) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 19

Nadere informatie

NGEKQMEN O 6 M. 2010

NGEKQMEN O 6 M. 2010 provincie R o L L A N D ZUID NGEKQMEN O 6 M. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Registratienummer PZH-2009-146957770 (DOS-2008-0003422) Datum vergadering

Nadere informatie

2 5 MEI MEI Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van Asv

2 5 MEI MEI Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van Asv pr HOLLAND ZUID NGEKOMEN 2 5 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2010-175484524 (DOS-2010-0010267) Datum vergadering

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2015-502580905 (DOS-2012-0011625) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: dhr. M.J. Sol 070-441 66 93 mj.sol@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum

Nadere informatie

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris HOLLAND BM2009-139 NGEKOMFN 1 9 OKT. 2009 5 -minuten versie voor Provinciate Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Reg istratien ummer PZH-2009-132160188 (DOS-2009-0015080) Datum vergadering

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2014-496811290 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 december

Nadere informatie

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen provincie R o L L A N D ZUID SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2010-158483708 (DOS-2010-0003748)

Nadere informatie

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. opdracht verdienmodellen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2013-416610927 Datum vergadering Gedeputeerde Staten 9 juli 2013 Verzenddatum Geheim Nee Portefeuillehouder

Nadere informatie

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-428224893 (DOS-2013-0007486) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-511135845 (DOS-2014-0006785) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 1 mei 2018) Nummer 3390

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 1 mei 2018) Nummer 3390 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 1 mei 2018) Nummer 3390 Onderwerp Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur om veestapel te reduceren Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

1 7 SEP, 2009 GWM Paraaf Provinciesecretaris 17 augustus 2009

1 7 SEP, 2009 GWM Paraaf Provinciesecretaris 17 augustus 2009 1 7 SEP, 2009 GWM2009-217 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DO Afdeling Milieu Registratienummer PZH-2009-425256 (DOS-2009-0007800) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Geptember 2009

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-506963964 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 3 maart 2015

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-519727295(DOS-2015-0004125) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 1

Nadere informatie

Samen voor een flinke sprong

Samen voor een flinke sprong Derde stap strategische verkenning Samen voor een flinke sprong Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw Inhoud 2 Deel I Het verhaal van onze ambitie; We zijn de Sprong begonnen 5 Duurzame innovatie:

Nadere informatie

Samen voor een flinke sprong

Samen voor een flinke sprong Derde stap in de strategische verkenning landbouw Samen voor een flinke sprong Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw Provinciale Staten Zuid-Holland, juni 2016 Inhoud 2 Deel I Het verhaal van

Nadere informatie

DERDE PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA

DERDE PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA Europees Landbouwfonds DERDE PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA www.flevoland.nl/pop3 voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland POP3 in het kort: POP3 is het derde Europese subsidieprogramma

Nadere informatie

p t" c!! HOLLAND ZUID

p t c!! HOLLAND ZUID p t" c!! HOLLAND ZUID INGEKOMEN DEC. 9 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte en Wonen Registratienummer PZH-9-77457 (DOS-9-57) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2013- Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 477024352 (DOS-201 2-0008970) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017

Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van 12 september 2017, PZH-2017-610777128 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010

NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 provincie R o L L A N D NGEKOMEN 1 2 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling DBI Registratienummer PZH-2010-161628325 (DOS-2010-0001689) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 1.3 en van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland,

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 1.3 en van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland, PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 3852 1 september 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van 29 augustus 2017, PZH-2017-609933606 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van

Nadere informatie

Verzenddatum 2 6 OK I Paraaf Provinciesecretaris

Verzenddatum 2 6 OK I Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P^ ^"j^^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen & Bodem Reg istratienummer PZH-2011-307052763 O Datum vergadering Gedeputeerde Staten 2^ eulbl' 2011 Verzenddatum

Nadere informatie

De Kadernota raakt alle beleidsterreinen van de provincie.

De Kadernota raakt alle beleidsterreinen van de provincie. 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ZUID HOLLAND Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2013-398300627 (DOS-201 2-0012231) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ^'vrr^t^ HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit &Milieu Registratienummer PZH-2013-389866115 (DOS-2012-0000867) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 14

Nadere informatie

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee GWM2009-215 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie 2 9 SEP. 2999 DLB Afdeling Groen Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? 0 9 9 Geheim 29 september

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2016-555658142 (DOS-2011-0005236) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Verzenddatum 2 6AUG Paraaf Provinc. étaris. Onderwerp Voorbereidingsbesluit vervanging Steekterbrug te Alphen aan den Rijn.

Verzenddatum 2 6AUG Paraaf Provinc. étaris. Onderwerp Voorbereidingsbesluit vervanging Steekterbrug te Alphen aan den Rijn. 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^"^"j^^ HOLLAND Directie DBI Afdeling Beheerstrategie Registratienummer PZH-2013-414911756 (DOS-2011 0010675) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 27 augustus

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 7 oktober 2014 O 8 OKT 201t Nee

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 7 oktober 2014 O 8 OKT 201t Nee 5 -minuten versie voor Provinciaie Staten province J^OLLAND ZUID Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer P2H-2014-488982341 {DOS-2011-0014010) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

2 8 NOV Paraaf. Onderwerp Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

2 8 NOV Paraaf. Onderwerp Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving Registratienummer PZH-2012-357624021 (DOS-201 2- O01 1297) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 27 november

Nadere informatie

Verzenddatum L1 3 FEB Paraaf Provin. etaris

Verzenddatum L1 3 FEB Paraaf Provin. etaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-441389539 (DOS-2011-0013731) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 11 februari 2013 Verzenddatum

Nadere informatie

BM Aug. tm. Paraaf Provinciesecretaris. Onderwerp Motie 151 d.d Vermindering papierverbruik en documenten

BM Aug. tm. Paraaf Provinciesecretaris. Onderwerp Motie 151 d.d Vermindering papierverbruik en documenten BM2009-112 11 Aug. tm 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Facilitaire Zaken Registratienummer PZH-2009-520884 (DOS-2008-0011065) DatumvergaderingGedeputeerdeStaten Verzenddatum

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-507854823 (DOS-2014-0008816) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 7

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 FEBRUARI Besluitenlijst van de vergadering 5 februari 2019 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 12 FEBRUARI Besluitenlijst van de vergadering 5 februari 2019 vastgesteld. A1 Bom-Lemstra PZH-2019-678171764 Ondertekening Intentieovereenkomst onderzoek integratie dijkversterking met gebiedsontwikkeling Mercon Kloos 1. Aan te gaan de Intentieovereenkomst onderzoek integratie

Nadere informatie

ParaaTPfovInclesecretaris

ParaaTPfovInclesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ''VTT"T^ HOLLAND ZUID Directie DLB Afdeling Water en Groen Registralien ummer P2H-2012-325612743 (DOS-2012-0002127) naium veroadering Gedeputeerde Staten»ni 2012

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

provincie jjqlland ZUID

provincie jjqlland ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie jjqlland ZUID Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer 471244333 (DOS-2014-0001157) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Verzenddatum 1 3 MRT 2013 Geheim Nee. Paraaf Provincies^retaris

Verzenddatum 1 3 MRT 2013 Geheim Nee. Paraaf Provincies^retaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p-^^^^j^^ HOLLAND Directie DLB Afdeling Water en Groer Regisiratien ummer PZH-2013-369789327 (DOS-2011-0014010) Datum vergadering Gedepuleerde Staten 12 maart

Nadere informatie

1 9 JUN Paraaf Provinciesw^ewm

1 9 JUN Paraaf Provinciesw^ewm 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie j^qlland ZUID Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-411835510 (DOS-2012-0007931) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Statenvoorstel. Vaststellen Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland

Statenvoorstel. Vaststellen Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 15 januari 2019 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Documentnummer: PZH-2018-674462616 Onderwerp Vaststellen Subsidieplafond 2019 Regionale

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Financiele en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2016-564844144 (DOS-2015-0009075) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

201 1 om uur. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris Ff v,kw

201 1 om uur. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris Ff v,kw provincie ZUID HOLLAND 201 1 om 12.00 uur 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2010-229877311 (DOS-2007-00051 34) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 13 juni 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Behandeld ambtenaar : mw L.G.J van Westbroek E-mailadres: lgj.van.westbroek@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7 JUN 2. Paraaf Pi. Incidentele subsidie aan gemeente Midden-Delfland voor Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland

Verzenddatum 2 7 JUN 2. Paraaf Pi. Incidentele subsidie aan gemeente Midden-Delfland voor Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie JJQLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2012-333369329 (DOS-2012-0003036) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer

OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer Beslisnota GS OPENBAAR documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 19018973 *19018973* onderwerp Cofinanciering POP3 Project Kennisdeling, de sleutel tot een succesvolle transitie naar een duurzame landbouw

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Drenthe Nr. 2125 21 maart 2019 Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019

Nadere informatie

Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019

Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019 Besluit van Gedeputeerde Staten van 15 januari 2019, PZH-2018-673583511, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019 (Openstellingsbesluit

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 5255 15 november 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017, PZH-2017-616190143 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van

Nadere informatie

NGEKOMEN 2 2 APR Verzenddatum 2 2 APR Paraaf Provinciesecretaris

NGEKOMEN 2 2 APR Verzenddatum 2 2 APR Paraaf Provinciesecretaris NGEKOMEN 2 2 APR. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten X t HOLLAND ZUID Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2010-167068622 (DOS-2009-0010228) Datum vergadering

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2017 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 2253 22 mei 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2017, PZH-2017-591889364(DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland,

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland, PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 3967 31 mei 2018 Besluit van Gedeputeerde Staten van 22 mei 2018, PZH-2018-647110236 vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3

Nadere informatie

Statenvoorstel. Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018

Statenvoorstel. Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 23 mei 207 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 3 september 207 Behandeld ambtenaar : dhr. E. Buijserd E-mailadres: e.buijserd@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Planning en openstaande moties Statencommissie Duurzame Ontwikkeling t.b.v. vergadering 4 november Geplande datum commissie. aanlevering door GS

Planning en openstaande moties Statencommissie Duurzame Ontwikkeling t.b.v. vergadering 4 november Geplande datum commissie. aanlevering door GS Vierde kwartaal 2015 in de Vergadering Duurzame Ontwikkeling d.d. 4 november 2015 Begroting 2016 14 okt 2015 4 nov 2015 Bespreken Uittreding uit de natuur- en recreatieschappen en stand 14 okt 2015 4 nov

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2015-539081191 (DOS-2015-0007398) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 12 januari 2016

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7NOV 2. Paraaf Provinoii. etaris

Verzenddatum 2 7NOV 2. Paraaf Provinoii. etaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-434915730 (DOS-2010-0013435) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

BM HGEKOMEN - 2 J»« Paraaf Provinciesecretaris

BM HGEKOMEN - 2 J»« Paraaf Provinciesecretaris P ZuTD HOLLAND BM2009-89 HGEKOMEN - 2 J»«5 -minuten versie voor Provinciate Staten Directie DLB Afdeling Bestuur en Beleidscoordinatie Registratienummer PZH-2009-380313 (DOS-2006-0001659) Datum vergadering

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 18 juni 2019

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 18 juni 2019 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 18 juni 2019 1 Onderwerp: Strategische Agenda Lelystad Next level Appelman, J.N.J. 1. In te stemmen met de voorgestelde Strategische Agenda Lelystad Next Level

Nadere informatie

Verzenddatum LZOtt. Paraa. Ortderwerp Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014

Verzenddatum LZOtt. Paraa. Ortderwerp Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Reglslratlenummer 470012043 (DOS-2013-0001627) Oatum vergadering Gedeputeerde Staten 15 juli 2014 Verzenddatum LZOtt

Nadere informatie

Verzenddatum. 3 O JAN 2013 Paraaf Provinciesecj

Verzenddatum. 3 O JAN 2013 Paraaf Provinciesecj 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie f^qlland ZUID Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer P2H-2011-0007885 (364328955) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

1 5 MEI 2013 ^ Onderwerp Nota van Uitgangspunten concessie treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda 2016

1 5 MEI 2013 ^ Onderwerp Nota van Uitgangspunten concessie treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda 2016 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie pjqlland ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-389891839 {DOS-2013-0000336) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Verzenddatum 2 5 SEP Paraaf Provjnc. etans

Verzenddatum 2 5 SEP Paraaf Provjnc. etans 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie j^qlland ZUID Directre DRM Afdeling Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-430646654 (DOS-2007-0020855) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij in hun vergadering van 24 januari 2016 onder nummer het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij in hun vergadering van 24 januari 2016 onder nummer het volgende besluit hebben genomen: CVDR Officiële uitgave van Flevoland. Nr. CVDR601461_2 17 mei 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende Openstelling POP3 maatregel 2 Fysieke investeringen voor innovatie

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2016-546379872 (DOS-2015-0003126) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Mededeling. Onderwerp Openstelling P0P3 maatregel Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Mededeling. Onderwerp Openstelling P0P3 maatregel Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Mededeling Onderwerp Openstelling P0P3 maatregel Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Kern mededeling: Gedeputeerde Staten heeft een besluit genomen voor openstelling

Nadere informatie

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas provincie ZUID HOLLAND pikiekw,en O 3 NOV. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken Registratienummer PZH-2010-214515391 (DOS-2010- O001 369) Datum

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland;

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 november 2016, nummer 871324-871346 tot vaststelling van een openstellingsbesluit en een subsidieplafond 2016 voor het onderdeel Fysieke investeringen

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-505148121 (DOS-2015-0000391) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 17

Nadere informatie

''TT.^X^ HOLLAND ZUID

''TT.^X^ HOLLAND ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ''TT.^X^ HOLLAND ZUID Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2013-378566593 (DOS-2012-0008887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

2 6 JUN Paraaf Provinciesep^éj^rts

2 6 JUN Paraaf Provinciesep^éj^rts 5 -minuten versie voor Provineiale Staten provincie f^qlland ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-377616569 (DOS-2007-0002927) Dalum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

NGEKOMEN 1 9 FEB GWM Onderwerp Behandelvoorstel motie 168 Recreatievisie Goeree-Overflakkee

NGEKOMEN 1 9 FEB GWM Onderwerp Behandelvoorstel motie 168 Recreatievisie Goeree-Overflakkee provincie HOLLAND ZUID NGEKOMEN 1 9 FEB. 2010 GWM2010-41 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Registratienummer PZH-2009-146517880 (DOS-2009-0024534) Datum

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2014-496523170 (DOS-2014-0000677) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 7

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 13 NOVEMBER Besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 13 NOVEMBER Besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2018 vastgesteld. A1 Janssen PZH-2018-667923154 Bestuursakkoord Klimaatadaptatie 1. In te stemmen met het "Bestuursakkoord Klimaatadaptatie" tussen de minister van Infrastructuur en Waterstaat ("het Rijk"), de Vereniging

Nadere informatie

FYSIEKE INVESTERINGEN VOOR INNOVATIE EN MODERNISERING VAN LANDBOUWBEDRIJVEN

FYSIEKE INVESTERINGEN VOOR INNOVATIE EN MODERNISERING VAN LANDBOUWBEDRIJVEN FYSIEKE INVESTERINGEN VOOR INNOVATIE EN MODERNISERING VAN LANDBOUWBEDRIJVEN Europees Landbouwfonds voor Informatiebijeenkomst nieuwe POP3-openstellingen Utrecht West 20 september 2018 Provincie Utrecht

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2014-498963710 (DOS-2014-0009877) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16

Nadere informatie

5 Hmlnuten verste Provincials

5 Hmlnuten verste Provincials 5 Hmlnuten verste Provincials Directie DRM Afdeling Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2008-474662 (DOS-2008-0005806) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum jj ^ jijlj 2, l)

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 31 januari 2017

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 31 januari 2017 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 31 januari 2017 1 Onderwerp: Vertegenwoordiging en standpuntbepaling aandeelhoudersvergadering NV Afvalzorg op 21 december 2016 Stuivenberg, A. (tijdelijke portefeuille

Nadere informatie

UGEKOMEN 0 7 SEP.»» Verzenddatum. t 7 SEP Onderwerp Subsidieregeling landelijk gebied, toevoeging artikel onderhoud landschapselementen

UGEKOMEN 0 7 SEP.»» Verzenddatum. t 7 SEP Onderwerp Subsidieregeling landelijk gebied, toevoeging artikel onderhoud landschapselementen provincie HOLLAND ZUID UGEKOMEN 0 7 SEP.»» 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2010-195908229 (DOS-2007-0013555) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie