Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU"

Transcriptie

1 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer {DOS ) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 28 oktober 2014 J j OKF ZOU Portefeuillehouder Paraaf Provin^iKecretaris Termijn Veldhuijzen, G Ondenwerp Voortgang realisatie windenergie Zuid-Holland 2014 en ontwikkeling windpark Spui-Piershil, gemeente Korendijk Bijlagen Voortgangsnotitie windenergie Koepelstartnotitie Inpassirtgsplannen Locaties Windenergie Zuid-Holland (2013) Notitie Reikwijdte en Detailniveau locatie Windenergie Spui-Piershil Rapport Heritage impact Assesment Kinderdijk - windenergielocatie Albiasserdam Voordracht aan PS inzake locatie windenergie Nedstaal Albiasserdam en provinciaal inpassingsplan locatie Spui-Piershil In Korendijk Voorstel van GS aan PS: - kennisnemen van de voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid-Holland 2014; - vaststellen Statenvoordracht waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om: voor de locatie Nedstaal Albiasserdam geen Inpassingsplan vast te stellen en de locatie bij de eerstvolgende herziening van de VRM te schrappen; voor de locatie windenergie Spui-Piershil in Korendijk (zoals opgenomen in de op 9 Juli door Provinciale Staten vastgestelde Verordening Ruimte) een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen, overeenkomstig de op 6 november 2013 door Provinciale Staten vastgestelde Koepelstartnotitie Inpassingsplannen locaties windenergie Zuid-Holland; in te stemmen met de bijgevoegde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid over te dragen om, na vaststelling van de concept NRD door Provinciale Staten, de m.e.r.-procedure te vervolgen; toepassing te geven aan de provinciale coördtnatieregeling ex artikel 3.33 Wro voor een gecoördineerde voorbereiding en besluitvorming inzake het PIP en de benodigde (uitvoerings)besluiten; aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid over te dragen om naderhand zonodig wijzigingen aan te brengen in de opsomming van de benodigde besluiten in het kader van de coördinatieregeling. 1. Onderwerp in kort bestek VoortQanasraPDortaQe realisatie windenergie Zuid-Holland 2014 In de voorliggende voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid-Holland 2014 wordt ingegaan op de afspraken tussen IPO en Rijk inzake windenergie op land en op de ontwikkeling van windenergie In de provincie Zuid-Holland. Zuid-Holland heeft op basis van bestuurlijke afspraken in 2020een opgave van MW aan wind op land te realiseren. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat het opgesteld vermogen aan windenergie In Zuid- Holland eind 2014 naar verwachting 326 MW bedraagt met een maximale realisatie van 855 1/5

2 HOLLAND MW in Gelet op de trajecten die nu lopen is deze over-planning noodzakelijk om de opgave van 735,5 MW in 2020 te realiseren. In de bijlage van de rapportage is een inventarisatie opgenomen van bestaande windturbines buiten de in de verordening Ruimte vastgestelde locaties windenergie. Locatie windenergie Nedstaal Alblasserdam Voor de locatie Nedstaal Is, gelet op het in de VRM opgenomen aandachtspunt voor de locatie Nedstaal (in relatie tot het nabijgelegen werelderfgoed Kinderdijk), een High Impact Assessment gedaan. Hieruit blijkt dat de locatie te veel impact heeft op het werelderfgoed. Met name de beleving en visuele integriteit van het ritme van de molens en het karakteristieke landschap wordt door de plaatsing van windturbines aangetast. Gelet op deze conclusies stellen Gedeputeerde Staten voor aan Provinciale Staten voor de locatie Nedstaal geen inpassingsplan vast te stellen en de locatie bij de eerstvolgende herziening van de VRM te schrappen. Ontwikkeling wlndoark Spui-Piershll. gemeente Korendllk Gelet op het feit dat de gemeente Korendijk de overeenkomst voor het 'overdragen' van de bevoegdheid voor de omgevingsvergunning niet wil ondertekenen en het feit dat de initiatiefnemer van de locatie windenergie aan het Spui de provincie heeft verzocht om een inpassingsplan vast te stellen, wordt aan Provinciale Staten voorgesteld voor de locatie windenergie Spui-Piershil In Korendijk (zoals opgenomen in de op 9 juli jl. door Provinciale Staten vastgestelde Verordening Ruimte) een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen overeenkomstig de op 6 november 2013 door Provinciale Staten vastgestelde Koepelstartnotitie Inpassingsplannen locaties windenergie Zuid-Holland. Ten behoeve van het Provinciaal Inpassingsplan zal een gecombineerde plan/projectmer worden opgesteld. Voorgesteld wordt om aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid over te dragen om, na vaststelling van de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door Provinciale Staten, de PlanMER procedure te doorlopen, waaronder vrijgave van de NRD voor overleg en inspraak en het betrekken van de uitkomsten hiervan in een advies bij het opstellen van de PlanMER. Voor de realisatie van een windpark zijn, naast het PIP meerdere besluiten en vergunningen benodigd die elk eigen procedures kennen. Om stapeling en aaneenschakeling van verschillende voorbereidings-, bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen is in artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening een (provinciale) coördinatieregeling opgenomen, waarmee de voorbereiding en besluitvorming Inzake het inpassingsplan wordt gecoördineerd met de voorbereiding en besluitvorming over de overige vergunningen en ontheffingen. Voorgesteld wordt om toepassing te geven aan de coördinatieregeling. Op grond van artikel 3.33, eerste lid van de Wro dienen de te coördineren uitvoeringsbesluiten nader te worden aangeduid. Voorgesteld wordt om op dit moment te volstaan met de aanwijzing van de in artikel 1, eerste en tweede lid van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten genoemde besluiten voorzover die betrekking hebben op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Flora- en faunawet de Natuurbeschermingwet de Wet milieubeheer en de Waterwel, alsmede op besluiten 2/5

3 provincie HOLLAND op grond van een bepaling in een verordening van een waterschap met betrekking tot het verrichten of doen verrichten van handelingen aan of nabij een watergang of waterkering. Omdat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat er nog andere besluiten nodig zijn waarvan gecoördineerde voorbereiding en besluitvorming wenselijk is, wordt voorgesteld aan GS de bevoegdheid over te dragen om de opsomming van de te coördineren besluiten te wijzigen. 2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europees/nationaai/provinciaai wettelijk en beleidskader Wet milieubeheer. Wet ruimtelijke ordening, Elektriciteitswet 1998, Visie Ruimte en Mobiliteit, Verordening Ruimte b. Relatie andere interne beleidsterreinen De provincie heeft vanuit de Wro en de Elektriciteitswet bevoegdheden inzake de realisatie van windenergie. Er bestaat daarom een relatie met het beleidsterrein Ruimte en met Vergunningvertening. c. Relatie externe partijen Het inpassingsplan betreft het grondgebied van de gemeente Korendijk. Betrokken initiatiefnemer is Klein Piershil BV. 3. Procesbeschrijving en rol Staten a. Voorgeschiedenis De gezamenlijke provincies hebben in 2013 afspraken gemaakt met het Rijk over de verdeling per provincie van de Rijksdoelstelling van 6000 MW windenergie op land in De opgave voor de provincie Zuid-Holland is hiermee op 735,5 MW gesteld. De afspraak van 6000 MW windenergie op land is tevens inzet van de gezamenlijke provincies in het kader van het door de SER gefaciliteerde Nationaal Energieakkoord. De opgave van 735,5 MW voor Zuid-Holland is opgenomen in de op 9 juli 2014 door Provinciale Staten vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit. De locaties windenergie zijn opgenomen in de Verordening Ruimte. De realisatiestrategie is opgenomen in het programma Ruimte. VoortaanosraPDortaae realisatie windenergie Zuid-Holland 2014 In de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 16 oktober 2013 heeft gedeputeerde Veldhuijzen toegezegd dat Gedeputeerde Staten Provinciale Staten jaarlijks zullen informeren over de stand van zaken van de ontwikkeling van windenergie in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast heeft gedeputeerde Veldhuijzen op 7 juli 2014 per brief aan Provinciale Staten voorgesteld om na de vaststelling van de VRM de eerder toegezegde Inventarisatie van bestaande windturbines buiten de in de verordening Ruimte vastgestelde locaties windenergie uit te voeren, en in het najaar van 2014 met de bespreking van de voortgang van de windenergieopgave te bespreken. Ontwikkeling windoark Soui-Piershil. gemeente Korendilk 3/5

4 HOLLAND Zoals benoemd in de reaiisatiestrategie windenergie in het Programma Ruimte sluiten Gedeputeerde Staten overeenkomsten met gemeenten die willen meewerken aan de realisatie van de locaties windenergie en zelf de ruimtelijke inpassing en vergunningverlening van de locaties willen regelen. Als een initiatiefnemer een locatie windenergie wenst te ontwikkelen en na ambtelijk en bestuurlijk overleg blijkt dat de betreffende gemeente daar niet aan wil meewerken, dan behoudt de provincie haar bevoegdheid. In dat geval zal de provincie een provinciaal inpassingsplan vaststellen en de vergunningen verlenen. Op 6 november 2013 hebben Provinciale Staten de Koepelstartnotitie Inpassingsplannen Locaties Windenergie Zuid-Holland vastgesteld. Hiermee hebben Provinciale Staten destijds besloten om voor een aantal locaties, waaronder de locatie Nedstaal Alblasserdam, uit de Verordening Ruimte Inpassingsplannen op te gaan stellen zodra met een exploitant afspraken zijn gemaakt over de realisatie van de locatie en over zaken als planschade en de kosten voor de planvorming. Nadat de gemeente Korendijk in eerste instantie had besloten mee te willen werken met de benodigde procedures voor de realisatie van de locatie windenergie aan het Spui, gaf de gemeente Korendijk later aan breder onderzoek uit te willen voeren naar alternatieve locaties. Gedeputeerde Staten hebben de gemeenteraad van Korendijk daarop op 8 juli 2014 een brief gestuurd waarin zij hebben aangegeven dat zij geen mogelijkheid zien om verder uitstel te verienen voor verder onderzoek naar alternatieve locaties, naast de in de VRM opgenomen locatie windenergie in Korendijk, Spui-Piershil. Daarnaast wijzen Gedeputeerde Staten de gemeenteraad er in de brief op dat de initiatiefnemer van de locatie windenergie aan het Spui de provincie tbeds heeft verzocht om een inpassingsplan vast te stellen, en dat indien de gemeenteraad zou besluiten de overeenkomst voor het overdragen van de bevoegdheid voor de omgevingsvergunning op 10 juli 2014 niet te ondertekenen, Gedeputeerde Staten geen andere mogelijkheid zien dan het verzoek van de initiatiefnemer in te willigen en Provinciale Staten te verzoeken ook voor deze locatie een inpassingsplan vast te stellen. Na ontvangst van deze brief heeft de gemeenteraad van Korendijk op 8 juli 2014 besloten dat de gemeente de overeenkomst voor het 'overdragen' van de bevoegdheid voor de omgevingsvergunning van de provincie aan de gemeente, niet zal ondertekenen. b. Waar staan we nu? De fase van beleidsmonitoring en - evaluatie aan de hand van de voortgangsrapportage realisatie windenergie. De fase van voorbereiding voor het opstellen van een inpassingsplan voor de locatie windenergie Spui-Piershil in Korendijk. 0. Vervolgprocedure VoortoanQsraDDortaQe realisatie windenergie Zuid-Holland 2014 De voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid-Holland wordt jaarlijks aan Provinciale Staten aangeboden. Ontwikkelino windeneroielocatie Spui-Piershil 4/5

5 provincie Voor de locatie Spui-Plershil zullen Gedeputeerde Staten in overleg met de inltldtlefnemer (Klein Piershil BV) starten met de voorbereiding van een inpassingsplan (inclusief gecombineerde plan/projectmer), e.e.a. conform de eerder door Provinciale Staten vastgestelde Koepelstartnotitie Inpassingsplannen Locaties Windenergie Zuid-Holland en provinciale coördinatieregeling. Betrokken partijen worden met een informatieve brief geïnformeerd over zowel de behandeling in de Statencommissie en PS als de vaststelling. Onder de provinciale coördinatieregeling worden de besluitvorming voor de realisatie van het windpark benodigde PIP en de vergunningen en ontheffingen voorbereid. De ontwerpbesluiten worden in beginsel gelijktijdig ter inzage gelegd, en belanghebbenden kunnen desgewenst zienswijzen indienen. Tegen de te nemen besluiten staat vervolgens beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepstermijn van de gecoördineerde besluiten duurt zes weken. Voor de beroepsfase worden alle gecoördineerde besluiten gezien als één besluit (artikel 8.3, lid 1 Wro). Dit betekent overigens niet dat bij een eventueel gebrek aan een besluit, ook alle andere gecoördineerde besluiten worden vemietigd. 4. Financiële aspecten (dekking en risico's) Geen. Voordat de procedure voor het inpassingsplan gestart wordt zal met de exploitant een anterieure overeenkomst worden gesloten over de ontwikkeling van de locatie, eventuele vergoedingen voor planschade en over de kosten van de planvorming. Technische & proces vragen en informatie bij Ambtenaar Telefoon 8456 B.J. Verschoor Kamer D5.33 5/5

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden Datum Februari 2012 Status Definitief in opdracht van Agentschap NL Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Publicatienummer Locatie Projectleider Contactpersoon

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-428224893 (DOS-2013-0007486) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard

LI 9 JUN Onderwerp Herontwikkelen Suikerfabriek terrein en bedrijfsterreinprogrammering Hoeksche Waard 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 477024352 (DOS-201 2-0008970) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Koepelstartnotitie Inpassingsplannen locaties windenergie Zuid-Holland

Koepelstartnotitie Inpassingsplannen locaties windenergie Zuid-Holland Koepelstartnotitie Inpassingsplannen locaties windenergie Zuid-Holland Provinciale Staten 6 November 2013 Provincie Zuid-Holland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Voorgeschiedenis en

Nadere informatie

Qii BA R organisatie LN GEKOMEN. "2 FEB gem. r3y^ Convenant windenergit stadsregio Rotterdam

Qii BA R organisatie LN GEKOMEN. 2 FEB gem. r3y^ Convenant windenergit stadsregio Rotterdam STADSREGIO «JJW ROTTERDAM reg. nr. Qii BA R organisatie LN GEKOMEN "2 FEB. 2015 gem. r3y^ Aan College van B&W CC ambtenaren platform duurzaamheid dalutt ons kenmerk steller telefoon betreft 7 januari 2015

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00638 Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname Beknopte samenvatting Het college wordt voorgesteld

Nadere informatie

p t" c!! HOLLAND ZUID

p t c!! HOLLAND ZUID p t" c!! HOLLAND ZUID INGEKOMEN DEC. 9 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte en Wonen Registratienummer PZH-9-77457 (DOS-9-57) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Verzenddatum O 9 OKT Paraaf Provin. retaris. Onderwerp Zienswijze op NRD van het PlanMER Structuurvisie Windenergie op Land

Verzenddatum O 9 OKT Paraaf Provin. retaris. Onderwerp Zienswijze op NRD van het PlanMER Structuurvisie Windenergie op Land ^7 ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Reg Istratienummer PZH-2012-351881737 (DOS-2007-001 5748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 9 oktober

Nadere informatie

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris

Verzenddatum 2 7 NOV Paraaf ProyinqBSecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2012-357088898 (DOS-2012-0010887) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

GEKOMEN 1 6 Kt»" Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van de Verordening advisering planschadeverzoeken Zuid- Holland.

GEKOMEN 1 6 Kt» Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van de Verordening advisering planschadeverzoeken Zuid- Holland. p r HOLLAND ZUID GEKOMEN 1 6 Kt»" 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling XX Afdeling Ruimte en Wonen Registratienummer PZH-2009-139975731 (DOS-2009-0018191) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Er wordt aangesloten bij de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

provincie HOLLAND ZUID Voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid' Holland Gedeputeerde Staten 28 oktober 2014 Provincie Zuid-Holland

provincie HOLLAND ZUID Voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid' Holland Gedeputeerde Staten 28 oktober 2014 Provincie Zuid-Holland provincie HOLLAND ZUID Voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid' Holland Gedeputeerde Staten 28 oktober 2014 Provincie Zuid-Holland Voortgangsrapportage Windenergie Vastgesteld Gedeputeerde Staten,

Nadere informatie

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen

SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010. Bijlagen Voordracht verzamelbesluit Incidentele subsidie e lijnsondersteuningsinstellingen provincie R o L L A N D ZUID SML10-26 NGEKOMEN 1 6 «2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2010-158483708 (DOS-2010-0003748)

Nadere informatie

Verzenddatum 2 6 OK I Paraaf Provinciesecretaris

Verzenddatum 2 6 OK I Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P^ ^"j^^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen & Bodem Reg istratienummer PZH-2011-307052763 O Datum vergadering Gedeputeerde Staten 2^ eulbl' 2011 Verzenddatum

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest

Verzenddatum 2 1 MRT Z013. Paraaf Provinciesepröaris. Onderwerp Aangaan overeenkomst HOV-NET Zuid-Holland Noord met Oegstgeest 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P'^!: HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-377932788 (DOS-2007-0001391) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 19

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

2 5 MEI MEI Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van Asv

2 5 MEI MEI Paraaf Provinciesecretaris. Voorstel van GS aan PS: vaststellen van bijgaande stukken op basis van Asv pr HOLLAND ZUID NGEKOMEN 2 5 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2010-175484524 (DOS-2010-0010267) Datum vergadering

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-/projectMER: Provinciaal Inpassingsplan Windturbinepark Spui Opdrachtgever Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-/projectMER: Provinciaal Inpassingsplan Windturbinepark

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende,

De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2014, nr. DGETM-ED/14172990, tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van project transmissiesysteem op zee Borssele De Minister

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Brielle

Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Brielle Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Brielle Partijen: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer J.F. Weber, daartoe

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

Windplan Wieringermeer onder de Omgevingswet

Windplan Wieringermeer onder de Omgevingswet onder de Omgevingswet Rutger Schonis 15 juni 2016 Programma Toelichting op het Windplan Doorlopen procedure onder de huidige wet- en regelgeving. Hoe zou het Windplan onder de Omgevingswet tot stand zijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMFN 1 9 OKT Verzenddatum 1.J. UiVi. I. U -J - Geheim Nee. Paraaf Provinciesecretaris HOLLAND BM2009-139 NGEKOMFN 1 9 OKT. 2009 5 -minuten versie voor Provinciate Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Reg istratien ummer PZH-2009-132160188 (DOS-2009-0015080) Datum vergadering

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-519727295(DOS-2015-0004125) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 1

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.18.1594 *B.18.1594* Landgraaf, 11 september 2018 ONDERWERP: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor een zonnepark in Abdissenbosch

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0116 *B.19.0116* Landgraaf, 17 januari 2019 ONDERWERP: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 29 januari 2014, nr. A.2, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 29 januari 2014, nr. A.2, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 133 24 maart 2014 Wijziging van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling voor

Nadere informatie

NGEKQMEN O 6 M. 2010

NGEKQMEN O 6 M. 2010 provincie R o L L A N D ZUID NGEKQMEN O 6 M. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving/Economie Registratienummer PZH-2009-146957770 (DOS-2008-0003422) Datum vergadering

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân Waarom windenergie? Steeds meer schone energie De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Hierover zijn in het energieakkoord tussen Rijk en provincies

Nadere informatie

Paraaf Provinciesecretaris

Paraaf Provinciesecretaris ""v ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte. Wonen en Bodem Registralienummer PZH-2011-302673566 (DOS-2009-0003572) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris

SML NGEKOMEN 0 3 DEC Paraaf Provinciesecretaris SML09-105 NGEKOMEN 0 3 DEC. 20119 5 -minuten versie voor Provinciale Staten P HOLLAND Directie DLB Afdeling (oud) Samenleving Registratienummer PZH-2009-142752985 (DOS-2009-0022939) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: coördinatieverordening DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: een coördinatieverordening vast te stellen

Raadsvoorstel. Onderwerp: coördinatieverordening DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: een coördinatieverordening vast te stellen Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1024264 Raad 5 juni 2014 Documentkenmerk: 1024272 B. en W. 6 mei 2014 Behandeld door: dhr. D. Doornweerd E-mail: Dries.Doornweerd@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: coördinatieverordening

Nadere informatie

Verzenddatum 2 6AUG Paraaf Provinc. étaris. Onderwerp Voorbereidingsbesluit vervanging Steekterbrug te Alphen aan den Rijn.

Verzenddatum 2 6AUG Paraaf Provinc. étaris. Onderwerp Voorbereidingsbesluit vervanging Steekterbrug te Alphen aan den Rijn. 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^"^"j^^ HOLLAND Directie DBI Afdeling Beheerstrategie Registratienummer PZH-2013-414911756 (DOS-2011 0010675) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 27 augustus

Nadere informatie

ParaaTPfovInclesecretaris

ParaaTPfovInclesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ''VTT"T^ HOLLAND ZUID Directie DLB Afdeling Water en Groen Registralien ummer P2H-2012-325612743 (DOS-2012-0002127) naium veroadering Gedeputeerde Staten»ni 2012

Nadere informatie

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader

a. Europeeslnationaallprovinciaal wettelijk en beleidskader 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer PZH-2013- Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Gemeente f Bergen op Zoom

Gemeente f Bergen op Zoom Gemeente f Bergen op Zoom VooMegger _ I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Coördinatiebesluit

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Bestemmingsplan Windpark Synergie Nieuwleusen Datum: 16 januari 2018 Portefeuillehouder: dhr. A. Schuurman Decosnummer:

Nadere informatie

/23, RS Adema E.F. (050) Stand van zaken Windpark N33

/23, RS Adema E.F. (050) Stand van zaken Windpark N33 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlagen Onderwerp 2014-22.655/23, RS 519815 Adema E.F. (050) 316 4845 e.adema@provingiegroningen.nl

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DBI Afdeling Directeur Registratienummer PZH-2015-506564413 (DOS-2011-0006957) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 17 maart 2015

Nadere informatie

procedurevergadering overlegvergadering

procedurevergadering overlegvergadering Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen Uiterlijke Portefeuillehouder door GS Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Voorhangprocedure regionale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36159 18 december 2014 Toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee

Nadere informatie

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document vormt de vaststelling van het advies Reikwijdte en Detailniveau voor de m.e.r.- procedure voor windpark

Nadere informatie

Verzenddatum 1 9 APR^OIZ. 'ovlnciesecretaris. Onderwerp ontwerp 8e tranche Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (PMV)

Verzenddatum 1 9 APR^OIZ. 'ovlnciesecretaris. Onderwerp ontwerp 8e tranche Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (PMV) ^v ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2012-326869704 (DOS-2009-0011117) Datum vergadering Gedeputeerde Stalen 17 april

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2014-496523170 (DOS-2014-0000677) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 7

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553033657 (DOS-2016-0003510) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

Bestemmingsplan 'Stedelijk Gebied: Lensheuvel 91, Reusel' Datum voorstel: 5 juni 2018 Vergaderdatum: 3 juli 2018 Registratienr.

Bestemmingsplan 'Stedelijk Gebied: Lensheuvel 91, Reusel' Datum voorstel: 5 juni 2018 Vergaderdatum: 3 juli 2018 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp: Bestemmingsplan 'Stedelijk Gebied: Lensheuvel 91, Reusel' Datum voorstel: 5 juni 2018 Vergaderdatum: 3 juli 2018 Registratienr.: 060-2018 Opsteller: Toon Capel Portefeuillehouder:

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2014-496811290 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 december

Nadere informatie

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ^'vrr^t^ HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit &Milieu Registratienummer PZH-2013-389866115 (DOS-2012-0000867) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 14

Nadere informatie

B&W-voorstel Onderwerp Coordinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning bouwplanontwikkeling 18 woningen Voorweg 115 (Zilversterlocatie) Zaaknummer -2017-000247 Documentnummer DOC-2017-001717

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 OKTOBER 2017

Pagina 1 van 8 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 OKTOBER 2017 Pagina 1 van 8 A1 A2 Janssen/Weber PZH-2017-613294574 Samenwerkingsovereenkomst en incidentele subsidie KWR Water BV voor Transitie WKO naar HTO Energie- en milieubeheerstrategieën Vervallen. 1. Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Verzenddatum - 4 SEP 20. Onderwerp zienswijze op concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone

Verzenddatum - 4 SEP 20. Onderwerp zienswijze op concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 5 -minuten versie voor Provinciale Staten HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-419337565 (DOS-2007-0002927) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 3 september

Nadere informatie

Voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid- Holland 2015

Voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid- Holland 2015 Voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid- Holland 2015 Gedeputeerde Staten 17 november 2015 Provincie Zuid-Holland Voortgangsrapportage Windenergie november 2015 1 Voortgangsrapportage Windenergie

Nadere informatie

Bijlage 1 bij raadsbesluit Ag. nr : 12

Bijlage 1 bij raadsbesluit Ag. nr : 12 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-11-11; gelet op artikel 3.30, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas

pikiekw,en O 3 NOV Paraaf Provinciesecretaris h-- Onderwerp start onteigening t.b.v. verlegging N456 en aansluiting A20 in de gemeente Zuidplas provincie ZUID HOLLAND pikiekw,en O 3 NOV. 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DCZ Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken Registratienummer PZH-2010-214515391 (DOS-2010- O001 369) Datum

Nadere informatie

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts Aaldert ten Veen, Stibbe en Harm Borgers, AT Osborne 12 juni 2015 Wie zijn wij? Harm Borgers Directeur AT Osborne Legal Practice areas Omgevingsrecht Strategievorming

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-544569064 (DOS-2014-0006861) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 8

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2015-505148121 (DOS-2015-0000391) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 17

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2014-498963710 (DOS-2014-0009877) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16

Nadere informatie

Statenbrief. 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) Kostenverhaal Windpark De Groene Delta. Josan Meijers

Statenbrief. 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) Kostenverhaal Windpark De Groene Delta. Josan Meijers Statenbrief Datum Onderwerp Kostenverhaal Windpark De Groene Delta Inlichtingen Patricia van Eijndthoven 026 359 88 00 post@gelderland.nl 1 van 5 Portefeuillehouder Josan Meijers Kerntaak en plandoel -

Nadere informatie

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris

BM NGEKOMEN 1 9 MEI MEI 2010 Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 18 mei 2010 Nee. Paraaf Provinciesecretaris BM2010-111 NGEKOMEN 1 9 MEI 2010 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie R o L L A N D ZUID Directie DCZ Afdeling Personeel, Processen en Organisatie Registratienummer PZH-2010-174556484 (DOS-2010-0010449)

Nadere informatie

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Ondertekend door Gedeputeerde Staten, de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, en de acht Regionale Samenwerkingsverbanden,

Nadere informatie

1 5 MEI 2013 ^ Onderwerp Nota van Uitgangspunten concessie treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda 2016

1 5 MEI 2013 ^ Onderwerp Nota van Uitgangspunten concessie treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda 2016 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie pjqlland ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-389891839 {DOS-2013-0000336) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Gelet op artikel 32, zesde lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening,

Gelet op artikel 32, zesde lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 december 2015, nr. 717771-720123, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling verdeelprocedure herstructurering Wind op Land. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland mmm < 3 2 0 1 6 Statengriffi Notitie voor MID/DIV: Uw contactpersoon na registratie Verseon graag doorsturen naar behandelend Claire Frijns ambte naar/sector. AD/STC Let opl Indien

Nadere informatie

Milieueffectrapportage. o Provinciaal inpassingsplan Windpark Spui o Omgevingsvergunning Windpark Spui

Milieueffectrapportage. o Provinciaal inpassingsplan Windpark Spui o Omgevingsvergunning Windpark Spui Milieueffectrapportage o Provinciaal inpassingsplan Windpark Spui o Omgevingsvergunning Windpark Spui Concept 4 december 2015 Milieueffectrapportage o Provinciaal inpassingsplan Windpark Spui o Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6juli 2015

Raadsvergadering. 6juli 2015 gemeente Capelle aan den IJssel Raadsvoorste Nummer 662927 Raadsvergadering 6juli 2015 Datum 26 mei 2015 Programma / product / collegewerkplan Actualisering bestemmingsplannen Portefeuillehouder college

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van J.J. Rijken (PVV) (d.d. 1 december 2015) Nummer 3103

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van J.J. Rijken (PVV) (d.d. 1 december 2015) Nummer 3103 van Gedeputeerde Staten op vragen van J.J. Rijken (PVV) (d.d. 1 december 2015) Nummer 3103 Onderwerp Zuid-Holland in verzet tegen windturbines Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Proces Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten

Proces Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten Proces Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten Waarom dit project? Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 20 september 2016

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 20 september 2016 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 20 september 2016 1 Onderwerp: 1e voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Floriade 2016 Appelman, J.N.J. 1. de eerste voortgangsrapportage 2016 van het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008 Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de per 1 juli 2008 Inleiding Veel wordt in Nederland geklaagd over het aantal vergunningen

Nadere informatie

201 1 om uur. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris Ff v,kw

201 1 om uur. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris Ff v,kw provincie ZUID HOLLAND 201 1 om 12.00 uur 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Bestuur Registratienummer PZH-2010-229877311 (DOS-2007-00051 34) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

1 7 SEP, 2009 GWM Paraaf Provinciesecretaris 17 augustus 2009

1 7 SEP, 2009 GWM Paraaf Provinciesecretaris 17 augustus 2009 1 7 SEP, 2009 GWM2009-217 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DO Afdeling Milieu Registratienummer PZH-2009-425256 (DOS-2009-0007800) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Geptember 2009

Nadere informatie

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord

2 4 APR Paraaf Provinci. Onderwerp Brief aan de Stuurgroep Westlandse Zoom over glascompensalie Kwintsheul-Noord 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND ZUID Directie DRM Aldeling Ruimte, Wonen en Bodem Registralienummer PZH-2013-385736077(DOS-2013-0002954) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2016-555658142 (DOS-2011-0005236) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 14 mei 2019

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 14 mei 2019 Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 14 mei 2019 1 Verzoek tot uitbreiding van het fondsvermogen van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Nadere informatie

Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling

Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling Hieronder wordt per windpark weergegeven wat de algemene stand van zaken is. Het windpark dat het verst in procedure is staat bovenaan in deze lijst.

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Toepassing gemeentelijke

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-506963964 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 3 maart 2015

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-511135845 (DOS-2014-0006785) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Extra windturbines in gemeente Dalfsen Datum: 25 maart 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 7 Informant: Leonie van Dam

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel - Wro-coördinatieverordening provincie Overijssel, Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel - Wro-coördinatieverordening provincie Overijssel, Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Overijssel. Nr. 6296 25 november 2016 Provincie Overijssel - Wro-coördinatieverordening provincie Overijssel, Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 Besluit: 09-11-2016

Nadere informatie

Onderwerp: Coördinatiebesluiten Motorhuis Santpoort-Noord en Brederoodseweg 41

Onderwerp: Coördinatiebesluiten Motorhuis Santpoort-Noord en Brederoodseweg 41 w GEMEENTE ELSEN gemeenteraad % Raadsbesluit Datum raadsvergadering Datum carrousel Raadsbesluitnummer Registratienummer 24 november 2016 13 oktober 2016 R16.059 Rsl 6.00579 Onderwerp: Coördinatiebesluiten

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

onderwerp: Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Enterstraat 124

onderwerp: Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen, Enterstraat 124 g e m e e n t e Rijssen-Holtei\i Rijssen, 17 november 2016 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 22 december 2016 agendanummer: 14 opgemaakt door: Wonen en Ondernemen - Economie en Veiligheid

Nadere informatie