Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU"

Transcriptie

1 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer {DOS ) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 28 oktober 2014 J j OKF ZOU Portefeuillehouder Paraaf Provin^iKecretaris Termijn Veldhuijzen, G Ondenwerp Voortgang realisatie windenergie Zuid-Holland 2014 en ontwikkeling windpark Spui-Piershil, gemeente Korendijk Bijlagen Voortgangsnotitie windenergie Koepelstartnotitie Inpassirtgsplannen Locaties Windenergie Zuid-Holland (2013) Notitie Reikwijdte en Detailniveau locatie Windenergie Spui-Piershil Rapport Heritage impact Assesment Kinderdijk - windenergielocatie Albiasserdam Voordracht aan PS inzake locatie windenergie Nedstaal Albiasserdam en provinciaal inpassingsplan locatie Spui-Piershil In Korendijk Voorstel van GS aan PS: - kennisnemen van de voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid-Holland 2014; - vaststellen Statenvoordracht waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om: voor de locatie Nedstaal Albiasserdam geen Inpassingsplan vast te stellen en de locatie bij de eerstvolgende herziening van de VRM te schrappen; voor de locatie windenergie Spui-Piershil in Korendijk (zoals opgenomen in de op 9 Juli door Provinciale Staten vastgestelde Verordening Ruimte) een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen, overeenkomstig de op 6 november 2013 door Provinciale Staten vastgestelde Koepelstartnotitie Inpassingsplannen locaties windenergie Zuid-Holland; in te stemmen met de bijgevoegde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid over te dragen om, na vaststelling van de concept NRD door Provinciale Staten, de m.e.r.-procedure te vervolgen; toepassing te geven aan de provinciale coördtnatieregeling ex artikel 3.33 Wro voor een gecoördineerde voorbereiding en besluitvorming inzake het PIP en de benodigde (uitvoerings)besluiten; aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid over te dragen om naderhand zonodig wijzigingen aan te brengen in de opsomming van de benodigde besluiten in het kader van de coördinatieregeling. 1. Onderwerp in kort bestek VoortQanasraPDortaQe realisatie windenergie Zuid-Holland 2014 In de voorliggende voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid-Holland 2014 wordt ingegaan op de afspraken tussen IPO en Rijk inzake windenergie op land en op de ontwikkeling van windenergie In de provincie Zuid-Holland. Zuid-Holland heeft op basis van bestuurlijke afspraken in 2020een opgave van MW aan wind op land te realiseren. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat het opgesteld vermogen aan windenergie In Zuid- Holland eind 2014 naar verwachting 326 MW bedraagt met een maximale realisatie van 855 1/5

2 HOLLAND MW in Gelet op de trajecten die nu lopen is deze over-planning noodzakelijk om de opgave van 735,5 MW in 2020 te realiseren. In de bijlage van de rapportage is een inventarisatie opgenomen van bestaande windturbines buiten de in de verordening Ruimte vastgestelde locaties windenergie. Locatie windenergie Nedstaal Alblasserdam Voor de locatie Nedstaal Is, gelet op het in de VRM opgenomen aandachtspunt voor de locatie Nedstaal (in relatie tot het nabijgelegen werelderfgoed Kinderdijk), een High Impact Assessment gedaan. Hieruit blijkt dat de locatie te veel impact heeft op het werelderfgoed. Met name de beleving en visuele integriteit van het ritme van de molens en het karakteristieke landschap wordt door de plaatsing van windturbines aangetast. Gelet op deze conclusies stellen Gedeputeerde Staten voor aan Provinciale Staten voor de locatie Nedstaal geen inpassingsplan vast te stellen en de locatie bij de eerstvolgende herziening van de VRM te schrappen. Ontwikkeling wlndoark Spui-Piershll. gemeente Korendllk Gelet op het feit dat de gemeente Korendijk de overeenkomst voor het 'overdragen' van de bevoegdheid voor de omgevingsvergunning niet wil ondertekenen en het feit dat de initiatiefnemer van de locatie windenergie aan het Spui de provincie heeft verzocht om een inpassingsplan vast te stellen, wordt aan Provinciale Staten voorgesteld voor de locatie windenergie Spui-Piershil In Korendijk (zoals opgenomen in de op 9 juli jl. door Provinciale Staten vastgestelde Verordening Ruimte) een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen overeenkomstig de op 6 november 2013 door Provinciale Staten vastgestelde Koepelstartnotitie Inpassingsplannen locaties windenergie Zuid-Holland. Ten behoeve van het Provinciaal Inpassingsplan zal een gecombineerde plan/projectmer worden opgesteld. Voorgesteld wordt om aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid over te dragen om, na vaststelling van de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door Provinciale Staten, de PlanMER procedure te doorlopen, waaronder vrijgave van de NRD voor overleg en inspraak en het betrekken van de uitkomsten hiervan in een advies bij het opstellen van de PlanMER. Voor de realisatie van een windpark zijn, naast het PIP meerdere besluiten en vergunningen benodigd die elk eigen procedures kennen. Om stapeling en aaneenschakeling van verschillende voorbereidings-, bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen is in artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening een (provinciale) coördinatieregeling opgenomen, waarmee de voorbereiding en besluitvorming Inzake het inpassingsplan wordt gecoördineerd met de voorbereiding en besluitvorming over de overige vergunningen en ontheffingen. Voorgesteld wordt om toepassing te geven aan de coördinatieregeling. Op grond van artikel 3.33, eerste lid van de Wro dienen de te coördineren uitvoeringsbesluiten nader te worden aangeduid. Voorgesteld wordt om op dit moment te volstaan met de aanwijzing van de in artikel 1, eerste en tweede lid van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten genoemde besluiten voorzover die betrekking hebben op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Flora- en faunawet de Natuurbeschermingwet de Wet milieubeheer en de Waterwel, alsmede op besluiten 2/5

3 provincie HOLLAND op grond van een bepaling in een verordening van een waterschap met betrekking tot het verrichten of doen verrichten van handelingen aan of nabij een watergang of waterkering. Omdat niet op voorhand kan worden uitgesloten dat er nog andere besluiten nodig zijn waarvan gecoördineerde voorbereiding en besluitvorming wenselijk is, wordt voorgesteld aan GS de bevoegdheid over te dragen om de opsomming van de te coördineren besluiten te wijzigen. 2. Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europees/nationaai/provinciaai wettelijk en beleidskader Wet milieubeheer. Wet ruimtelijke ordening, Elektriciteitswet 1998, Visie Ruimte en Mobiliteit, Verordening Ruimte b. Relatie andere interne beleidsterreinen De provincie heeft vanuit de Wro en de Elektriciteitswet bevoegdheden inzake de realisatie van windenergie. Er bestaat daarom een relatie met het beleidsterrein Ruimte en met Vergunningvertening. c. Relatie externe partijen Het inpassingsplan betreft het grondgebied van de gemeente Korendijk. Betrokken initiatiefnemer is Klein Piershil BV. 3. Procesbeschrijving en rol Staten a. Voorgeschiedenis De gezamenlijke provincies hebben in 2013 afspraken gemaakt met het Rijk over de verdeling per provincie van de Rijksdoelstelling van 6000 MW windenergie op land in De opgave voor de provincie Zuid-Holland is hiermee op 735,5 MW gesteld. De afspraak van 6000 MW windenergie op land is tevens inzet van de gezamenlijke provincies in het kader van het door de SER gefaciliteerde Nationaal Energieakkoord. De opgave van 735,5 MW voor Zuid-Holland is opgenomen in de op 9 juli 2014 door Provinciale Staten vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit. De locaties windenergie zijn opgenomen in de Verordening Ruimte. De realisatiestrategie is opgenomen in het programma Ruimte. VoortaanosraPDortaae realisatie windenergie Zuid-Holland 2014 In de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 16 oktober 2013 heeft gedeputeerde Veldhuijzen toegezegd dat Gedeputeerde Staten Provinciale Staten jaarlijks zullen informeren over de stand van zaken van de ontwikkeling van windenergie in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast heeft gedeputeerde Veldhuijzen op 7 juli 2014 per brief aan Provinciale Staten voorgesteld om na de vaststelling van de VRM de eerder toegezegde Inventarisatie van bestaande windturbines buiten de in de verordening Ruimte vastgestelde locaties windenergie uit te voeren, en in het najaar van 2014 met de bespreking van de voortgang van de windenergieopgave te bespreken. Ontwikkeling windoark Soui-Piershil. gemeente Korendilk 3/5

4 HOLLAND Zoals benoemd in de reaiisatiestrategie windenergie in het Programma Ruimte sluiten Gedeputeerde Staten overeenkomsten met gemeenten die willen meewerken aan de realisatie van de locaties windenergie en zelf de ruimtelijke inpassing en vergunningverlening van de locaties willen regelen. Als een initiatiefnemer een locatie windenergie wenst te ontwikkelen en na ambtelijk en bestuurlijk overleg blijkt dat de betreffende gemeente daar niet aan wil meewerken, dan behoudt de provincie haar bevoegdheid. In dat geval zal de provincie een provinciaal inpassingsplan vaststellen en de vergunningen verlenen. Op 6 november 2013 hebben Provinciale Staten de Koepelstartnotitie Inpassingsplannen Locaties Windenergie Zuid-Holland vastgesteld. Hiermee hebben Provinciale Staten destijds besloten om voor een aantal locaties, waaronder de locatie Nedstaal Alblasserdam, uit de Verordening Ruimte Inpassingsplannen op te gaan stellen zodra met een exploitant afspraken zijn gemaakt over de realisatie van de locatie en over zaken als planschade en de kosten voor de planvorming. Nadat de gemeente Korendijk in eerste instantie had besloten mee te willen werken met de benodigde procedures voor de realisatie van de locatie windenergie aan het Spui, gaf de gemeente Korendijk later aan breder onderzoek uit te willen voeren naar alternatieve locaties. Gedeputeerde Staten hebben de gemeenteraad van Korendijk daarop op 8 juli 2014 een brief gestuurd waarin zij hebben aangegeven dat zij geen mogelijkheid zien om verder uitstel te verienen voor verder onderzoek naar alternatieve locaties, naast de in de VRM opgenomen locatie windenergie in Korendijk, Spui-Piershil. Daarnaast wijzen Gedeputeerde Staten de gemeenteraad er in de brief op dat de initiatiefnemer van de locatie windenergie aan het Spui de provincie tbeds heeft verzocht om een inpassingsplan vast te stellen, en dat indien de gemeenteraad zou besluiten de overeenkomst voor het overdragen van de bevoegdheid voor de omgevingsvergunning op 10 juli 2014 niet te ondertekenen, Gedeputeerde Staten geen andere mogelijkheid zien dan het verzoek van de initiatiefnemer in te willigen en Provinciale Staten te verzoeken ook voor deze locatie een inpassingsplan vast te stellen. Na ontvangst van deze brief heeft de gemeenteraad van Korendijk op 8 juli 2014 besloten dat de gemeente de overeenkomst voor het 'overdragen' van de bevoegdheid voor de omgevingsvergunning van de provincie aan de gemeente, niet zal ondertekenen. b. Waar staan we nu? De fase van beleidsmonitoring en - evaluatie aan de hand van de voortgangsrapportage realisatie windenergie. De fase van voorbereiding voor het opstellen van een inpassingsplan voor de locatie windenergie Spui-Piershil in Korendijk. 0. Vervolgprocedure VoortoanQsraDDortaQe realisatie windenergie Zuid-Holland 2014 De voortgangsrapportage realisatie windenergie Zuid-Holland wordt jaarlijks aan Provinciale Staten aangeboden. Ontwikkelino windeneroielocatie Spui-Piershil 4/5

5 provincie Voor de locatie Spui-Plershil zullen Gedeputeerde Staten in overleg met de inltldtlefnemer (Klein Piershil BV) starten met de voorbereiding van een inpassingsplan (inclusief gecombineerde plan/projectmer), e.e.a. conform de eerder door Provinciale Staten vastgestelde Koepelstartnotitie Inpassingsplannen Locaties Windenergie Zuid-Holland en provinciale coördinatieregeling. Betrokken partijen worden met een informatieve brief geïnformeerd over zowel de behandeling in de Statencommissie en PS als de vaststelling. Onder de provinciale coördinatieregeling worden de besluitvorming voor de realisatie van het windpark benodigde PIP en de vergunningen en ontheffingen voorbereid. De ontwerpbesluiten worden in beginsel gelijktijdig ter inzage gelegd, en belanghebbenden kunnen desgewenst zienswijzen indienen. Tegen de te nemen besluiten staat vervolgens beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepstermijn van de gecoördineerde besluiten duurt zes weken. Voor de beroepsfase worden alle gecoördineerde besluiten gezien als één besluit (artikel 8.3, lid 1 Wro). Dit betekent overigens niet dat bij een eventueel gebrek aan een besluit, ook alle andere gecoördineerde besluiten worden vemietigd. 4. Financiële aspecten (dekking en risico's) Geen. Voordat de procedure voor het inpassingsplan gestart wordt zal met de exploitant een anterieure overeenkomst worden gesloten over de ontwikkeling van de locatie, eventuele vergoedingen voor planschade en over de kosten van de planvorming. Technische & proces vragen en informatie bij Ambtenaar Telefoon 8456 B.J. Verschoor Kamer D5.33 5/5

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Procedurestappen MER-trajecten

Procedurestappen MER-trajecten Procedurestappen MER-trajecten 1. Procedurestappen besluitmer-traject p.2 2. Procedurestappen planmer-traject p.4 3. Procedurestappen combi plan- en besluitmer p.6 1. Procedurestappen BesluitMER-traject

Nadere informatie

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land November 2013 Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Dossier : BA8257 Registration number : BA8257-20131115 Version : Definitief ontwerp Classification

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Nota archeologiebeleid Schoonhoven

Nota archeologiebeleid Schoonhoven Schoonhoven J. Breimer AMZ Publicaties 2011-4 Colofon Titel: Nota archeologiebeleid, Projectnummer: 5261 Auteur: drs. J.N.W. Breimer Opdrachtgever: Status rapport: concept versie Datum: oktober 2011 ISSN:

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Concept ontwerp Thematische structuurvisie kantoren PROVINCIE-UTRECHT.NL Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Thematische Structuurvisie Kantoren 2015 2027 (concept-ontwerp) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Gebiedsdocument. Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Gebiedsdocument. Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gebiedsdocument Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard Provinciaal Inpassingsplan Bommelerwaard Resultaten gebiedsproces 25 maart 27 mei 2014 2 juni 2014 1. Inleiding / aanleiding

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Partiële herziening van

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11;

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11; 1 regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) inclusief nota van wijziging Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie