Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie"

Transcriptie

1 Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is het stimuleren dat mkbondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Algemene informatie Aanvraagtermijn: Indienprocedure: Afkorting: Looptijd: Budget: Vooraf Aaanvraagformulier MIT t/m Voor 2014: 32 miljoen (zie Bijdrage voor verdeling per topsector) Samenvatting: Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is het stimuleren dat mkbondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. De regeling valt onder de hoofdstukken 1b (TKI mkb-versterking) en 1c (Mkb innovatiestimulering Topsectoren) van de Subsidieregeling sterktes in innovatie. De Subsidieregeling sterktes in innovatie is een module van het Kaderbesluit EZ-subsidies (KEZS). Afhankelijk van het onderdeel kan subsidie worden verstrekt aan een mkb-onderneming of een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Binnen een TKI werken ondernemers en wetenschappers samen op het gebied van onderzoek en wordt gezamenlijk gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen. TKI's zijn opgericht in het kader van het Topsectorenbeleid (TOPSECTOR) en voeren de innovatiecontracten uit. Op basis van de regeling worden de volgende subsidies verstrekt: Subsidie voor netwerkactiviteiten; Subsidie voor ondersteuning door innovatiemakelaars; MIT-haalbaarheidsstudies; MIT-kennisvouchers; Hooggekwalificeerd personeel; MIT-R&D-samenwerkingsprojecten; MIT-innovatieprestatiecontracten (zie IPC). Subsidie voor netwerkactiviteiten Pagina 1 van 8

2 Subsidie wordt verstrekt aan een TKI voor het door derden laten uitvoeren van netwerkactiviteiten ten behoeve van mkb-ondernemers. Onder netwerkactiviteiten worden verstaan: het (laten) organiseren van bijvoorbeeld workshops, bijeenkomsten en masterclasses met als doel ondernemers meer en/of beter te laten innoveren en/of meer ondernemers aan te zetten tot innoveren door hen samen te brengen (matchmaking-activiteiten), hen te laten delen in ontwikkelde kennis (kennisvalorisatie) en/of hen aan te zetten tot het ontwikkelen van nieuwe innovatieprojecten. Indien het subsidiebedrag lager of gelijk is aan wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld. Per 1000 subsidie neemt minstens één mkb-ondernemer deel aan de netwerkactiviteiten. Subsidie voor ondersteuning door innovatiemakelaars Subsidie wordt verstrekt aan een TKI voor het door innovatiemakelaars laten leveren van innovatieadviesdiensten aan mkb-ondernemers. Innovatiemakelaars kunnen ingeschakeld worden om mkb-ondernemers in contact te brengen met andere bedrijven, kennisinstellingen en/of samenwerkingsverbanden en om mkb-ondernemers te ondersteunen bij vraagarticulatie, het innovatieproces en het ontwikkelen van een business case. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van per mkb-onderneming waaraan de innovatieadviesdiensten zijn geleverd over een periode van maximaal één jaar. MIT-haalbaarheidsstudies Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-onderneming voor het uitvoeren van een MIThaalbaarheidsstudie. Deze haalbaarheidsstudie omvat activiteiten die leiden tot een schriftelijk rapport met een inschatting van de technische en economische mogelijkheden van door een mkb-ondernemer voorgenomen industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van per haalbaarheidsstudie. MIT-kennisvouchers Een MIT-kennisvoucher wordt aan een mkb-ondernemer verstrekt die een MITkennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht. Deze voucher kan worden besteed bij een kennisinstelling. Een MIT-kennisoverdrachtsproject is een door een kennisinstelling verrichte activiteit bestaande uit het, al dan niet op basis van te verrichten nader onderzoek, beantwoorden van een toepassingsgerichte kennisvraag van een ondernemer, uitgaande van voor de ondernemer nieuwe kennis met betrekking tot de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De kennisvoucher heeft een waarde van 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal Pagina 2 van 8

3 Hooggekwalificeerd personeel Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-ondernemer bij wie een onderzoeksorganisatie of grote onderneming hooggekwalificeerd personeel heeft gedetacheerd. Aan een mkb-ondernemer wordt per gedetacheerde werknemer voor maximaal één jaar subsidie verleend tot een maximum van De subsidie bedraagt maximaal per subsidieontvanger per jaar. De mkb-ondernemer kan maximaal drie jaar gebruik maken van de regeling. MIT-R&D-samenwerkingsprojecten Subsidie wordt verstrekt aan een deelnemer in een MIT-R&D-samenwerkingsverband dat een MIT- R&D-samenwerkingsproject uitvoert. Dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) dat voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een MIT-R&D-samenwerkingsverband. Dit is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid dat bestaat uit twee of meer niet in een groep verbonden mkb-ondernemers, opgericht ten behoeve van de uitvoering van het samenwerkingsproject. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het maximum subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband bedraagt Aanvraagprocedure Aanvragen met betrekking tot MIT-R&D-samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend van 3 juni tot en met 22 september Voor alle overige typen projecten kunnen aanvragen worden ingediend van 15 april tot en met 12 mei Alle aanvragen moeten met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen in het kader van MIT- R&D-samenwerkingsprojecten worden gerangschikt. Alle overige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst toegekend. Bijdrage: Budget Naast de sectorbudgetten is er 8 miljoen beschikbaar voor de beste aanvragen (topsectorbreed) voor de tender R&D-MIT-samenwerkingsprojecten. De budgetten per topsector zijn in 2014: HTSM: Netwerkactiviteiten: ; MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: 3,8 miljoen. T&U: Netwerkactiviteiten: ; Innovatiemakelaars: ; MIT haalbaarheidsstudies en MIT-kennisvouchers: ; Pagina 3 van 8

4 MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: Logistiek: Netwerkactiviteiten: ; Innovatiemakelaars: ; MIT haalbaarheidsstudies, MIT-kennisvouchers, Inhuur personeel en MIT- IPC: ; MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: LSH: Netwerkactiviteiten: ; Innovatiemakelaars: ; MIT haalbaarheidsstudies en MIT-kennisvouchers: ; MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: 1,1 miljoen. Water: Netwerkactiviteiten: ; MIT haalbaarheidsstudies en MIT-kennisvouchers: ; MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: Chemie, Biobased en Energie: Netwerkactiviteiten: ; Innovatiemakelaars: ; MIT haalbaarheidsstudies en Inhuur personeel: 2,15 miljoen; MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: Creatief: Netwerkactiviteiten: ; Innovatiemakelaars: ; MIT-kennisvouchers en MIT-IPC: ; MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: Agrifood: MIT haalbaarheidsstudies: ; MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: Algemeen De algemene bepalingen van het Kaderbesluit EZ-subsidies (KEZS) zijn van toepassing. Netwerkactiviteiten Indien het subsidiebedrag lager of gelijk is aan wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld. Alleen aan derden verschuldigde kosten met betrekking tot de netwerkactiviteiten zijn subsidiabel. Ondersteuning door innovatiemakelaars De subsidie voor innovatieadviesdiensten 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van per mkb-onderneming waaraan de innovatieadviesdiensten zijn geleverd over een periode van maximaal één jaar. Pagina 4 van 8

5 Indien het subsidiebedrag lager of gelijk is aan wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld. MIT-haalbaarheidsstudies De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van per haalbaarheidsstudie. MIT-kennisvouchers De kennisvoucher heeft een waarde van 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal Hooggekwalificeerd personeel Aan een mkb-ondernemer wordt per gedetacheerde werknemer voor maximaal één jaar subsidie verleend tot een maximum van De subsidie bedraagt maximaal per subsidieontvanger per jaar. De mkb-ondernemer kan maximaal drie jaar gebruik maken van de regeling. De subsidiabele kosten bestaan uit het bedrag dat in verband met de detachering aan de onderzoeksorganisatie of grote onderneming die de werknemer detacheert verschuldigd is. MIT-R&D-samenwerkingsprojecten De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het maximum subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband bedraagt Voorwaarden: Algemeen De algemene voorwaarden van het Kaderbesluit EZ-subsidies (KEZS) zijn van toepassing. Een aanvraag van een mkb-ondernemer wordt afgewezen indien door hem in hetzelfde kalenderjaar al subsidie of een MIT-kennisvoucher is aangevraagd op grond van deze regeling. Netwerkactiviteiten De opdrachtverlening door de subsidieontvanger aan derden vindt plaats op basis van transparante criteria en tegen marktconforme tarieven. De netwerkactiviteiten en hieruit voortkomende resultaten zijn voor iedere mkb-onderneming zonder onderscheid toegankelijk. Per 1000 subsidie neemt minstens één mkb-ondernemer deel aan de netwerkactiviteiten. Met de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten wordt gestart binnen zes maanden na de subsidieaanvraag. Deze activiteiten worden uitgevoerd binnen twaalf maanden na de start van de activiteiten. Pagina 5 van 8

6 Ondersteuning door innovatiemakelaars De TKI selecteert op basis van transparante en redelijke criteria de in te zetten innovatiemakelaars. Innovatieadviesdiensten zijn slechts subsidiabel indien zij tegen marktconforme tarieven door een innovatiemakelaar worden uitgevoerd. Met de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten wordt gestart binnen zes maanden na de subsidieaanvraag. Deze activiteiten worden uitgevoerd binnen twaalf maanden na de start van de activiteiten. MIT-haalbaarheidsstudies Een aanvraag wordt afgewezen indien: de voorgenomen activiteiten waarop de MIT-haalbaarheidsstudie betrekking heeft in technische of financiële zin onvoldoende risicovol zijn om de MIT-haalbaarheidsstudie te rechtvaardigen; de MIT-haalbaarheidsstudie onvoldoende inzicht geeft in het economisch perspectief en de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten waarop de MIThaalbaarheidsstudie betrekking heeft. Met de uitvoering van de MIT-haalbaarheidsstudie wordt gestart binnen zes maanden na indiening van de subsidieaanvraag. De haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd binnen twaalf maanden na de start van de MIT-haalbaarheidsstudie. MIT-kennisvouchers Geen kennisoverdrachtsproject is een project waarbij de beantwoording van een toepassingsgerichte kennisvraag plaatsvindt door het leveren van goederen, het geven van cursussen of het verrichten van activiteiten op het gebied van verkoop van producten of diensten, zoals het ontwikkelen en vervaardigen van marketinginstrumenten en verkoopondersteunend promotiemateriaal. Een aanvraag wordt afgewezen indien: de ondernemer en de kennisinstelling reeds voor de afgiftedatum van de MITkennisvoucher verplichtingen jegens elkaar zijn aangegaan met betrekking tot het MIT-kennisoverdrachtsproject; de ondernemer de MIT-kennisvoucher wil aanwenden voor een MITkennisoverdrachtsproject waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt of dat deel uitmaakt van een project of programma waarvoor reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt. Hooggekwalificeerd personeel De gedetacheerde werknemers vervangen geen andere werknemers. Zij werken in een nieuw gecreëerde functie bij de begunstigde mkb-ondernemer. De functie is gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie als bedoeld in de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I-kaderregeling). Pagina 6 van 8

7 De gedetacheerde werknemers zijn minimaal twee jaar in dienst bij de onderzoeksorganisatie of de grote onderneming die de werknemers detacheert. De datum waarop de detachering van start gaat ligt maximaal zes maanden na indiening van de subsidieaanvraag. MIT-R&D-samenwerkingsprojecten Elke individuele deelnemer aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het MIT-R&Dsamenwerkingsproject voor zijn rekening. Een aanvraag wordt afgewezen indien: het niet voldoende bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten of wezenlijke nieuwe toepassingen van bestaande producten, processen of diensten; het niet voldoende bijdraagt aan het creã«ren van economische waarde voor de deelnemers in het samenwerkingsverband en de sector, genoemd in de bijlagen, of de daarmee samenhangende positieve gevolgen voor de Nederlandse economie; de kwaliteit van het MIT-R&D-samenwerkingsverband ontoereikend is om het MIT- R&D-samenwerkingsproject uit te voeren; de kwaliteit van het projectplan onvoldoende is. Met de uitvoering van het project wordt gestart binnen zes maanden na de subsidieaanvraag. Het project wordt uitgevoerd twee jaar na de start van de activiteiten. Aanvragen worden gerangschikt, waarbij aan een project een hoger aantal punten wordt toegekend naarmate: a. er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces, of dienst wordt verwacht; b. er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het MIT- R&D-samenwerkingsverband, de in de bijlage genoemde sectoren, of de Nederlandse economie; c. de kwaliteit van de R&D samenwerking hoger is, tenminste blijkend uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie; d. er meer sprake is van sectoroverstijgende combinaties en van combinaties van sectoren, genoemd in de bijlagen, die niet conventioneel zijn. Voor de onderdelen a, b en c worden ten minste één en ten hoogste dertig punten toegekend en voor onderdeel d één en ten hoogste tien punten. Er worden tien additionele punten toegekend aan een project met eveneens een regionaal belang, blijkend uit een beschikking tot verlening van subsidie door het bevoegde bestuursorgaan van een provincie, waarmee ten minste 15% van de subsidiabele projectkosten door die provincie wordt gefinancierd. Er is een algemeen subsidieplafond voor alle sectoren tezamen en een subsidieplafond per sector. Het algemene subsidieplafond wordt verdeeld onder de aanvragen die het hoogste zijn gerangschikt. Na uitputting van het algemene subsidieplafond worden de sectorale subsidieplafonds verdeeld op volgorde van de sortering op sector binnen de rangschikking. Pagina 7 van 8

8 Adressen en contactpersonen: Neem contact op met de volgende instantie voor meer informatie over deze regeling: Mkb-innovatiestimulering (MIT) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - vestiging Den Haag Prinses Beatrixlaan AL Den Haag Nederland Postbus AC Den Haag Nederland Tel: +31 (0) Pagina 8 van 8