Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA)"

Transcriptie

1 Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA) 1. Algemene bepalingen Artikel 1 1. Voor de toepassing van de Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA), hierna: de Verordening, wordt verstaan onder: a. ASA: de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2004; b. commissie: Adviescommissie Duurzaamheids- en Innovatieprojecten Haven Amsterdam; c. demonstratieproject: een voor de havenregio Amsterdam nieuwe, planmatige activiteit, waarin de werking van een nieuwe werkwijze, een nieuwe toepassing of nieuwe dienst wordt getoond die bijdraagt aan de doelstelling van de Verordening met als doel om een voorbeeld te stellen voor de sector; d. groep: een economische eenheid, waarin organisatorisch zijn verbonden: 1. een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die direct of indirect: meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan, volledig aansprakelijk vennoot is van of overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen, en 2. laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen; e. haalbaarheidsproject: een samenstel van activiteiten dat leidt tot een schriftelijk rapport met een inschatting van de technische en economische mogelijkheden van een ontwikkelings-, pilot- of demonstratieproject; f. Haven Amsterdam: de organisatie die namens de gemeente Amsterdam de Amsterdamse haven ontwikkelt, exploiteert en beheert; g. havenregio Amsterdam; gebied beschreven in het masterplan Noordzeekanaalgebied, waaronder begrepen de havengebieden van Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam; h. het College: het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam; i. ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die een onderneming in stand houdt; j. onderneming: een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het economische verkeer met als oogmerk winst te maken; k. ontwikkelingsproject: een voor de havenregio Amsterdam nieuwe, planmatige activiteit, waarin de resultaten van onderzoek in plannen, schema s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten worden omgezet, die bijdragen aan de doelstelling van de Verordening; l. penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of organisatie; m. pilotproject: een voor de havenregio Amsterdam nieuwe, planmatige activiteit, waarin de haalbaarheid van een nieuwe werkwijze tussen ketenpartners wordt aangetoond die bijdraagt aan de doelstelling van de Verordening; n. project: een haalbaarheids-, ontwikkelings-, pilot- of demonstratieproject; o. samenwerkingsverband: een geen rechtspersoonlijkheid bezittend verband, bestaande uit ten minste twee, niet in een groep verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, onder wie ten minste één ondernemer, waarbij één van de deelnemers optreedt als penvoerder; p. tenderperiode: de in tijd begrensde periode waarbinnen de subsidieaanvrager een aanvraag voor een ontwikkelings-, pilot- of demonstratieproject kan indienen. 1

2 Artikel 2 De ASA is van toepassing voor zover daarvan in deze Verordening niet wordt afgeweken. Artikel 3 Doelstelling van de Verordening is om ondernemers en samenwerkingsverbanden te stimuleren projecten uit te voeren die bijdragen aan en aansluiten bij de doelstellingen van de havenvisie, in het bijzonder bij de thema s: duurzaamheid, innovatie en verbetering van het economisch perspectief van de Amsterdamse zeehavens. Artikel 4 1. Het College kan op aanvraag projectsubsidie verlenen aan: a. een ondernemer die voor eigen rekening en risico een project uitvoert waarvan een deel van de activiteiten kunnen worden uitbesteed aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen, die niet met hem in een groep, commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma of maatschap zijn verbonden, of b. de deelnemers in een samenwerkingsverband die voor gezamenlijke rekening en risico een project uitvoeren. 2. Indien de aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband, wordt de subsidie verleend aan de deelnemers gezamenlijk en betaald aan de deelnemer die als penvoerder de aanvraag om subsidie in de zin van deze Verordening heeft ingediend namens het samenwerkingsverband. Artikel 5 1. De subsidie bedraagt maximaal 37,5 procent van de projectkosten, met een maximum van voor haalbaarheidsprojecten en voor ontwikkelings-, pilot- of demonstratieprojecten. Indien de aanvraag is ingediend door een onderneming die in het wegvervoer actief is, bedraagt de maximale subsidie voor ontwikkelings-, pilot- of demonstratieprojecten maximaal Als projectkosten als bedoeld in het eerste lid worden uitsluitend in aanmerking genomen: a. de volgende rechtstreeks aan de uitvoering van het project toe te rekenen, na de indiening van de aanvraag door een subsidieontvanger gemaakte en betaalde kosten: kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen, exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep; de kosten van aangeschafte machines en apparatuur, met dien verstande dat wordt uitgegaan van de aan het project toe te rekenen lease-termijnen, met uitzondering van financieringskosten, of afschrijvingstermijnen, berekend op basis van de historische aanschafwaarde exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep, een lineaire afschrijvingsmethode en een levensduur van vijf jaar; aan derden verschuldigde kosten; b. een opslag voor loonkosten, van 25 procent van de onder a. bedoelde kosten; c. een opslag voor managementkosten, van 10 procent van de onder a. bedoelde kosten. 3. In afwijking van het tweede lid geldt dat voor de eerste tenderperiode waarin het mogelijk is om subsidieaanvragen voor ontwikkelings-, pilot- of demonstratieprojecten in te dienen de na 1 januari 2009 aan de uitvoering van het project toe te rekenen door een subsidieontvanger gemaakte en betaalde kosten subsidiabel worden geacht. 4. Het College kan, gedurende de looptijd van deze Verordening en voor aanvang van een tenderperiode, besluiten van de maxima als bedoeld in het eerste lid af te wijken. 2

3 2. Tenderperioden en subsidieplafonds Artikel 6 1. De tenderperioden waarbinnen aanvragen voor ontwikkelings-, pilot-, of demonstratieprojecten kunnen worden ingediend worden vastgesteld op: 1 oktober tot 1 december van elk jaar 1 april tot 1 juni van elk jaar. 2. Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten kunnen het gehele jaar worden ingediend. 3. Het College kan, gedurende de looptijd van deze Verordening en voor aanvang van een tenderperiode, besluiten de perioden waarbinnen een aanvraag kan worden ingediend, te wijzigen. Artikel 7 1. Het subsidieplafond voor haalbaarheidsprojecten bedraagt per jaar. 2. Het subsidieplafond voor ontwikkelings-, pilot- of demonstratieprojecten bedraagt per tender. 3. In afwijking van het tweede lid bedraagt het subsidieplafond voor ontwikkelings-, pilot- of demonstratieprojecten voor de tenderperiode Het College stelt jaarlijks voor aanvang van openstelling de subsidieplafonds vast. 3. Aanvraag en beslissing op de aanvraag Artikel 8 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een formulier, dat door het College ter beschikking wordt gesteld. 2. De aanvraag gaat vergezeld van een projectplan en, indien van toepassing, van een overeenkomst, waarin de samenwerking tussen de deelnemers in het samenwerkingsverband dan wel de uitbesteding van activiteiten is geregeld, alsmede van andere bescheiden, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld. 3. Indien de aanvraag een project betreft dat wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband, fungeert één van de deelnemers als penvoerder en dient deze penvoerder de aanvraag mede namens de andere deelnemers in. Artikel 9 1. Subsidieverlening voor haalbaarheidsprojecten geschiedt op volgorde van binnenkomst, met dien verstande dat indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften als datum van ontvangst geldt. Indien het College op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag ontvangt, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting. 2. Subsidieverlening voor ontwikkelings-, pilot- of demonstratieprojecten geschiedt in de volgorde van rangschikking zoals vastgesteld door de adviescommissie. Artikel Het College kan de subsidie in elk geval weigeren indien: a. reeds voor dezelfde in aanmerking komende kosten door een bestuursorgaan subsidie is verleend; 3

4 b. de aanvraag niet voldoet aan deze Verordening en de daarop berustende bepalingen; c. gegronde vrees bestaat dat de betrokkenen het project niet kunnen financieren; d. de subsidie wordt aangewend om een onderneming op te zetten of te starten. 2. Ten aanzien van haalbaarheidsprojecten geldt in aanvulling op het eerste lid dat het College de subsidie voorts kan weigeren indien: a. het project niet binnen één jaar kan worden afgerond; b. de subsidiabele kosten minder dan bedragen. 3. Ten aanzien van ontwikkelings-, pilot- of demonstratieprojecten geldt in aanvulling op het eerste lid dat het College de subsidie voorts kan weigeren indien: a. het project niet binnen twee jaren kan worden afgerond; b. de subsidiabele kosten minder dan bedragen. 4. Het college kan de subsidie weigeren als het project waarvoor subsidie wordt gevraagd niet overeenkomt met de doelstelling van deze Verordening. Artikel Het College stelt een Adviescommissie Innovatie- en Duurzaamheidprojecten in, die tot taak heeft het College op zijn verzoek te adviseren omtrent aanvragen tot de ontwikkeling-, pilot- en demonstratieprojecten, welke niet op grond van artikel 10 zijn afgewezen. 2. De adviezen van de commissie gaan vergezeld van een deugdelijke motivering. 3. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vier andere leden. De leden zijn deskundig op het terrein waarop de commissie een taak heeft en zijn niet werkzaam bij Haven Amsterdam. 4. Het College heeft de mogelijkheid om, voordat een tenderperiode aanvangt, een commissielid te vervangen door een ander persoon. 5. De voorzitter en de leden van de commissie worden door het College voor een termijn van ten hoogste vier jaar benoemd. Zij zijn te allen tijde opnieuw benoembaar. 6. Het staat de commissie vrij om, indien zij dit noodzakelijk acht, advies in te winnen bij één of meer externe deskundige(n). 7. De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast. 8. Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij de beslissing op de desbetreffende aanvraag. 9. Haven Amsterdam zorgt voor de invulling van het secretariaat van de commissie. 10. De bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie worden na beëindiging van de werkzaamheden opgeborgen in het archief van Haven Amsterdam. 11. De commissie verstrekt desgevraagd aan het College de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. Het College kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden van de commissie en/of de subsidieaanvrager voor zover dat voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig is. 12. De commissie stelt jaarlijks voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Op verzoek van het College, maar ten minste elk vierde jaar, stelt de commissie tevens een evaluatieverslag op, waarin zij aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar taakvervulling. Het jaarverslag en het evaluatieverslag worden aan het College toegezonden en algemeen beschikbaar gesteld. Artikel De commissie rangschikt per groep van aanvragen waarvoor een subsidieplafond geldt de aanvragen waarover zij positief adviseert zodanig, dat een project hoger gerangschikt wordt naar mate het meer bijdraagt aan de volgende doelstellingen: 4

5 a. bijdrage aan de Havenvisie van Amsterdam; b. mate van innovatie; c. bijdrage aan de verhoging van duurzaamheid; d. verbetering van het economisch perspectief. 2. De in het eerste lid genoemde doelstellingen wegen ieder voor 25% mee. Het college kan bij de vaststelling van het subsidieplafond de wegingsfactoren als genoemd in het eerste lid wijzigen. 3. De commissie geeft aan het College in ieder geval een negatief advies: a. indien onvoldoende vertrouwen bestaat in de technische en economische haalbaarheid van het project; b. indien onvoldoende vertrouwen bestaat dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om het project naar behoren uit te voeren; c. indien van het project onvoldoende positieve gevolgen voor de regionale economie te verwachten zijn. 4. Het College is niet verplicht om het advies van de commissie op te volgen. 5. Wanneer het College afwijkt van een advies van de commissie, zij dit gemotiveerd ter informatie voorlegt aan de gemeenteraad. 3. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger Artikel De subsidieontvanger voert het project uit overeenkomstig het projectplan waarop de subsidieverlening betrekking heeft en binnen de bij de subsidieverlening bepaalde periode, behoudens een voorafgaand schriftelijk verzoek om ontheffing voor het vertragen, essentieel wijzigen of stopzetten van het project. 2. Het College beslist op een verzoek om ontheffing als bedoeld in het eerste lid binnen acht weken. Indien de beslissing niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt het College de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij daarbij een redelijke termijn waarop de beslissing wel tegemoet kan worden gezien. 3. Het College kan aan een ontheffing voorschriften verbinden. Artikel De subsidieontvanger houdt een inzichtelijke en controleerbare administratie bij met betrekking tot uitvoering van het project en de in verband daarmee gedane uitgaven en verworven inkomsten. De administratie bestaat uit een projectadministratie en een financiële administratie, waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, juist en volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken. 2. De subsidieontvanger dient zijn administratie tot vijf jaar na de datum waarop de subsidie wordt vastgesteld te bewaren. Artikel De subsidieontvanger brengt steeds na afloop van een periode van zes maanden aan het College schriftelijk verslag uit omtrent de uitvoering van het project, met inbegrip van een vergelijking van die uitvoering met het projectplan en de bij de subsidieverlening vermelde raming van de projectkosten. 2. De subsidieontvanger brengt desgevraagd aan het College verslag uit omtrent de toepassing van de resultaten van het project. 3. Het College kan de subsidieontvanger verplichtingen opleggen met betrekking tot: 5

6 a. het geven van bekendheid aan het project en de resultaten ervan; b. het verlenen van medewerking aan onder de zorg van Haven Amsterdam openbaar te maken en te verspreiden resultaten van het project. Artikel 16 De subsidieontvanger doet onverwijld mededeling aan het College van een verzoek tot verlening van surséance van betaling aan of faillietverklaring van hem bij de rechtbank. 4. Voorschotten Artikel 17 Het College verstrekt binnen vier weken na de subsidieverlening ambtshalve een voorschot van 50% van het subsidiebedrag. De overige 50% zal verrekend worden bij de subsidievaststelling. 5. Subsidievaststelling Artikel De subsidieontvanger dient zijn aanvraag om subsidievaststelling in bij het College binnen twee maanden na afloop van het project. 2. De aanvraag om subsidievaststelling wordt ingediend met gebruikmaking van het door het College ter beschikking gestelde formulier. De aanvraag gaat vergezeld van een eindverslag omtrent de uitvoering en de resultaten van het project, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld. 3. Indien het subsidiebedrag of meer bedraagt, wordt bij het eindverslag tevens een accountantsverklaring overlegd. Artikel Het College stelt het bedrag van de subsidie vast binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag daartoe dan wel nadat de termijn voor het indienen van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie is verstreken. 2. Het College kan zijn beslissing eenmaal voor ten hoogste acht weken verdagen; hiervan doet het vóór afloop van de in het eerste lid vermelde termijn mededeling aan de subsidieontvanger. 6. Overgangs- en slotbepalingen Artikel 20 Deze Verordening treedt in werking met ingang van 30 september Artikel 21 Deze Verordening wordt aangehaald als: Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam en wordt afgekort als DIHA. Amsterdam, 30 september

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010)

VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010) VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010) Artikel 1, Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. onderneming: duurzame organisatie die: - erop is gericht met behulp

Nadere informatie

Human Resource Management Plus 2009. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu

Human Resource Management Plus 2009. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu HRM+ 2009 Human Resource Management Plus 2009 Regelingentekst en toelichting www.snn.eu Inhoudsopgave Voorwoord............................................4 Verordening...........................................7

Nadere informatie

aanvang van de werkzaamheden: aanvang van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 onder 23 van de AGVV;

aanvang van de werkzaamheden: aanvang van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 onder 23 van de AGVV; Subsidieregeling Regionale investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) op grond van artikel 2 van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34064 26 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 november 2014, nr. WJZ / 14058179,

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 13 januari 2015 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Titel 1. Definities en taakomschrijving Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: a. Onze minister: Onze

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 11 maart 2014 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van gesubsidieerde

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/816

Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Oprichting Breedbandfonds Overijssel BV / n.a.v. de commissie RE 24 september gewijzigde versie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 2 september 2014 2014/0273425 dhr. C.J.

Nadere informatie

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Regeling aanwijzing filminvesteringen 2006 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr DK/B&B/2006/18785, tot aanwijzing van films als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord-Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland 2007-2013

Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord-Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland 2007-2013 Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord-Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland 2007-2013 Aangepaste versie maart 2011 Dit document biedt u een overzicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 Collectieve arbeidsovereenkomst De ondergetekenden de Koninklijke Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013.

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. - OM TE BEWAREN - Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; b. raad van bestuur

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inhoudende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut Nederlandse politie De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Proeftuinen Intelligente Netten. >> Als het gaat om energie en klimaat

Proeftuinen Intelligente Netten. >> Als het gaat om energie en klimaat Proeftuinen Intelligente Netten >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoudsopgave Introductie 3 Subsidieregeling Proeftuinen intelligente netten 4 Voorwaarden en beoordelingscriteria 5 Beoordelingscriteria

Nadere informatie

algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V.

algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V. algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V. algemene voor transport voorwaarden van gas huur voor zakelijke netgebruikersgrootverbruikers (niet-zijnde invoeders) waarin meetverantwoordelijke verwerkt

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde De klachtencommissie cliënten Reinaerde is belast met het beoordelen van en adviseren over klachten van cliënten. In het navolgende zijn o.m. de samenstelling

Nadere informatie

Warmtewet, versie na besluitvorming Eerste Kamer

Warmtewet, versie na besluitvorming Eerste Kamer Warmtewet, versie na besluitvorming Eerste Kamer NB: Deze versie is met zorg samengesteld door Albert Koedam Consultancy op basis van de Novelle Warmtewet en latere nota s van wijzigingen, alsmede wijzigingen

Nadere informatie

besluiten de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme vast te stellen als volgt:

besluiten de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme vast te stellen als volgt: Uitvoeringsregeling van 23 oktober 2007, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van economie, recreatie en toerisme (Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie