2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling"

Transcriptie

1 2012 in het kort Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling

2 Rendement stuurt samenwerking Het Waterschapshuis (HWH) heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en wil zo goed mogelijk voldoen aan de wensen van de waterschappen. In 2012 bevond de stichting zich in een overgangsfase naar een Gemeenschappelijke regeling. In 2013 zal de stichting worden opgeheven is daarmee het laatste verslagjaar van de stichting Het Waterschapshuis. Om de taakuitvoering in goede banen te leiden is in 2012 een forse kwaliteitsslag gemaakt in de bedrijfsvoering. De relatie met de waterschappen is vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten; een lang gekoesterde wens van zowel de waterschappen als Het Waterschapshuis. Het welslagen van een uitvoeringsorganisatie is afhankelijk van het kennen, invullen en vervullen van de rollen van en door iedere betrokken partij. Het verhogen van de onderlinge betrokkenheid en het intensiveren van informatie-uitwisseling tussen de diverse onderdelen van HWH is de resultaten ten goede gekomen.

3 Het Waterschapshuis Het Waterschapshuis heeft tot taak als ondersteunende organisatie en aankoopcentrale te fungeren voor de waterschappen en zodoende een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de informatie- en bedrijfsprocessen ter bevordering van de kwaliteit en efficiëntie van de taakuitvoering door de waterschappen.

4 Organisatie in 2012 Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Secretaris-directeur Innovatie/ relatiebeheer Bestuurs- / juridische ondersteuning Bedrijfsvoering Projecten en Beheer

5 Dagelijks bestuur Stichting HWH (t/m 31 december 2012) Het bestuur van stichting Het Waterschapshuis bestond op 31 december 2012 uit de volgende leden: De heer J.A.M. Vos (Voorzitter) De heer G.J. van den Brandhof (Secretaris) De heer H. Ruben (Penningmeester) De heer A.F. Kolkman (Lid) De heer H. Pluckel (Lid) De heer J.W.A. van Enst (Directeur) Gemeenschappelijke regeling HWH (per 1 januari 2013) Het huidige dagelijks bestuur van de Gr Het Waterschapshuis bestaat vanaf 1 januari 2013 uit de volgende leden: De heer J.A.M. Vos (Voorzitter) De heer G.J. van den Brandhof (Lid) De heer H.H.G. Dijk (Lid) De heer A.F. Kolkman (Lid) De heer H. Pluckel (Lid) De heer J.W.A. van Enst (Secretarisdirecteur) De huidige samenstelling van het bestuur vindt u op

6 Werkwijze (1/2) Het Waterschapshuis voert programma s uit voor de waterschappen. Elk programma bestaat uit verschillende projecten en producten. Een (harde) voorwaarde voor uitvoering van nieuwe projecten is een positieve business case en vastgelegde deelname van waterschappen. Onder het opstellen van een business case wordt verstaan; het opstellen van een rapport ter (zakelijke) afweging om een project binnen de geschetste business kaders te starten. Het gaat hierbij om projecten waarbij producten projectmatig door HWH ingekocht worden, of producten die al ontwikkeld zijn door andere partijen (bijv. STOWA, de Unie van Waterschappen of Stichting Ijkdijk) en waarvoor een business case opgesteld wordt ten behoeve van de besluitvorming over een eventuele in beheername door HWH. De opdrachtgever voor het opstellen van de business case is de programmaraad. Een business case binnen de context van HWH doorloopt een uitgebreid besluitvormingsproces; de business case dient volgens een vastgelegd stramien ter advisering aan verschillende gremia te worden voorgelegd, zoals i-platform en Programmaraad en vervolgens ter besluitvorming aan het bestuur.

7 Werkwijze (2/2) Het goed uitvoeren van de programma s vraagt om een nauwe samenwerking tussen Het Waterschapshuis en de waterschappen. Alleen een bestuurlijke vertegenwoordiging is daarvoor niet genoeg. Daarom werkt Het Waterschapshuis samen met drie belangrijke groepen, namelijk begeleidingscommissies (BC), wijzigingsadviescommissies (WAC) en gebruikersoverleggen (GO). Elke groep heeft specifieke taken en bevoegdheden. Gebruikersoverleggen (GO) Wijzigingsadviescommissies (WAC) Begeleidingscommissies (BC) Bij de waterschappen zitten de uiteindelijke gebruikers van de producten en diensten van Het Waterschapshuis. Hoewel het gemeenschappelijke doel zwaar weegt, wil Het Waterschapshuis ook de opmerkingen van individuele waterschappen mee laten wegen. Dit gebeurt via de GO s. GO levert input aan WAC en BC Wijzigingsadviescommissies bestaan uit inhoudsdeskundigen. De leden van een WAC bekijken met hun inhoudelijke kennis mogelijke verbeteringen in een programma. De leden van een WAC vertegenwoordigen niet hun eigen waterschap, maar het algemeen belang van de waterschappen. WAC adviseert BC Begeleidingscommissies ondersteunen Het Waterschapshuis bij grotere projecten of complexe systemen. Begeleidingscommissies: Watersysteembeheer Waterveiligheid Afvalwaterketen Vergunningverlening en Handhaving Diensten Architectuur en Standaarden BC adviseert HWH

8 TAX-i Gedurende het verslagjaar zijn afspraken gemaakt om het project TAX-i financieel-administratief te kunnen afronden. Dit langlopende project met als doel één belastingsysteem voor de waterschappen is onhaalbaar gebleken en stopgezet. In november 2012 is door een onafhankelijke partij een evaluatierapport over TAX-i afgerond. Uit dit rapport zijn verbeterpunten naar voren gekomen voor de diverse stakeholders. De aanbevelingen voor Het Waterschapshuis uit dit rapport zijn ter harte genomen en worden meegenomen in 2013.

9 Van stichting naar Gr Een belangrijk moment in 2012 was de besluitvorming rondom de transitie van stichting naar gemeenschappelijke regeling. In de vergadering van het algemeen bestuur van 17 december 2012 is het definitieve besluit tot transitie genomen. In diezelfde vergadering zijn ook de benodigde reglementen en verordeningen vastgesteld om de Gr te kunnen laten functioneren en is een nieuw dagelijks bestuur benoemd. Tevens is besloten om een traject naar HWH2.0 op te starten. Per 1 januari 2013 zijn alle activiteiten, rechten en verplichtingen overgedragen aan de Gemeenschappelijke regeling.

10 HWH2.0 Alle voornoemde ontwikkelingen in 2012 en voorgaande jaren hebben er toe geleid dat Het Waterschapshuis opnieuw haar koers moet bepalen. Hiervoor is door het Algemeen bestuur op de commissie HWH2.0 ingesteld. De commissie HWH2.0 bestaat uit drie leden van het algemeen bestuur, eigenaar van HWH. De commissie bevraagt de waterschappen als het gaat om de verwachtingen van Het Waterschapshuis voor de komende jaren en stelt een ontwerp ter bespreking op. Het Waterschapshuis 2.0 heeft behoefte aan een duidelijke rol- en taakafbakening. Waar mogelijk worden de aanbevelingen zoals voortgevloeid uit TAX-i inmiddels toegepast in nieuwe, gezamenlijke projecten.

11 Auditteam Het Waterschapshuis heeft een actieplan 2012 opgesteld om de continue ontwikkeling als een professionele organisatie sturing te geven, waarmee vertrouwen bij de waterschappen kan worden gecreëerd. Eén van de actiepunten uit het plan is het laten plaatsvinden van een interne audit. De Landelijke Auditpool Waterschappen is in het laatste kwartaal van 2012 gestart met de, voor deze pool eerste, audit. De audit heeft betrekking op drie pijlers, te weten: 1. De governancestructuur 2. Goed opdrachtgever en opdrachtnemerschap 3. Beheersing van de bedrijfsvoering De resultaten van de audit worden in de loop van 2013 bekend en gedeeld met de waterschappen.

12 1) Programma s Het Waterschapshuis heeft gedurende het verslagjaar 2012 gewerkt aan de volgende programma s: Diensten Basis; Diensten Externe Dienstverlening; Diensten Data; Bedrijfsfuncties; (Watersysteembeheer, Waterveiligheid, Afvalwaterketen, Vergunningverlening en handhaving) Informatiehuis Water; Architectuur en Standaarden. Elk programma bestaat uit verschillende producten en diensten. Alles bij elkaar levert Het Waterschapshuis tientallen producten en diensten in opdracht van de waterschappen.

13 Diensten Basis Beschrijving In het programma Diensten Basis wordt met een brede samenwerking rondom de voorzieningen WION en de Geovoorziening tegen lagere kosten voldaan aan de wettelijke verplichtingen INSPIRE en WION. WION staat voor Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten. Om te voldoen aan de WION gebruiken de waterschappen het WION portaal. De Geovoorziening is een portaal voor het landsdekkend publiceren van waterschapsgegevens volgens de Europese kaderrichtlijn INSPIRE. Het Beheer en Onderhoud van de 12 IRIS-modules vindt vanuit het programma Diensten Basis plaats. Resultaat De Geovoorziening is in 2012 aangepast aan de (kwaliteits)eisen van INSPIRE aangaande view- en download services. De dienstverlening rond het WION portaal heeft in 2012 voldaan aan de gemaakte afspraken. Het contract met de leverancier van het WION portaal is in 2012 door alle deelnemende waterschappen met 1 jaar verlengd. Begin 2012 is het traject Moderniseren IRIS gestart. Dit heeft geleid tot een business case Vervolg IRIS, waarin de mogelijke scenario s voor de toekomst verkend zijn en waarna besloten is IRIS niet meer te moderniseren. Het vervolg richt zich op het saneren van IRIS, het doorontwikkelen van gestandaardiseerde algemene waterschapssets (met gebruik van de IRIS data) en het verkennen van de ontsluiting van delen van deze datasets naar de vragende andere overheden, burgers en het bedrijfsleven (open data).

14 Diensten Externe Dienstverlening Beschrijving Vanuit het programma Diensten Externe Dienstverlening voert Het Waterschapshuis het functioneel beheer uit voor de bestaande voorzieningen voor webcontentmanagement en elektronische formulieren. Daarnaast behartigt Het Waterschapshuis de belangen van de waterschappen ten aanzien van het beheer en (door)ontwikkeling van de landelijke voorzieningen voor online publicatie van bekendmakingen en regelgeving, MijnOverheid en de stelselvoorzieningen voor de ontsluiting van de basisregistraties. Resultaat In 2012 heeft Het Waterschapshuis ten behoeve van de waterschappen een mantelovereenkomst gesloten met het Rijk voor levering en beheer van een landelijke voorziening voor de officiële online publicatie van bekendmakingen conform de Wet Elektronische Bekendmaking. 20 waterschappen maken momenteel gebruik van deze overeenkomst. Begin 2013 zijn de waterschappen onder regie van Het Waterschapshuis gemigreerd naar de landelijke voorzieningen voor online publicatie van regelgeving en bekendmakingen. In 2012 is een eerste, en begin 2013 een herziene, business case opgeleverd voor de gezamenlijke aanschaf van een nieuwe webcontentmanagement voorziening. Deze business case heeft geleid tot een openbare aanbesteding voor 7 deelnemers.

15 Diensten Data: AHN Beschrijving Onder het programma Diensten Data vallen twee samenwerkingsverbanden, een daarvan is het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Voor AHN2 werkte Het Waterschapshuis samen met Rijkswaterstaat aan een bestand met gedetailleerde en precieze hoogtegegevens van heel Nederland. Resultaat De inwinning voor AHN is voorspoedig verlopen en volledig uitgevoerd, waarmee AHN2 landsdekkend beschikbaar is.

16 Diensten Data: Beeldmateriaal Beschrijving Het andere samenwerkingsverband dat onder Diensten Data valt is Beeldmateriaal. Voor Beeldmateriaal werkt Het Waterschapshuis samen met het Kadaster, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Samen worden hoge en lage resolutie luchtfoto s ingekocht, gecontroleerd en vervolgens gedistribueerd naar de deelnemende partijen. Deelnemende overheden zijn provincies, waterschappen, RWS, ProRail, Kadaster en verschillende ministeries. Resultaat De inwinning tijdens het vliegseizoen is voorspoedig verlopen en volledig uitgevoerd. Alle luchtfoto s, stereogegevens en orthofotomozaïeken zijn inmiddels beschikbaar gesteld aan de deelnemende partijen.

17 Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen Beschrijving Afvalwater wordt door de gemeenten ingezameld en overgedragen aan waterschappen. Deze transporteren het afvalwater via rioolgemalen en leidingen naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hier wordt het water gezuiverd. Waar mogelijk wordt uit het zuiveringsproces zowel energie als grondstoffen teruggewonnen. Tot slot wordt het gezuiverde water weer aan het oppervlakte water toegevoegd. Dit alles is de afvalwaterketen. Resultaat De pilot Z-info is geaccepteerd door de stuurgroep. Z-info is per 1 januari 2013 in productie, te beginnen met de vijf koplopers. Het nieuwe systeem voor de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ) is opgeleverd. Het is een modern systeem waarmee de waterschappen eenvoudig hun zuiveringsprestaties onderling vergelijken en van elkaar leren. In de toekomst kunnen hiermee snel individuele vraagstukken worden geanalyseerd. RWZI Epe (bron: foto waterschap Vallei en Veluwe)

18 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en Handhaving Beschrijving Voor sommige activiteiten rond watergangen zijn vergunningen van een waterschap nodig. Naast het verlenen van vergunningen, controleren waterschappen ook of in bepaalde situaties de juiste vergunningen in bezit zijn en of iedereen de regels naleeft. Resultaat Het Waterschapshuis werkt samen met Rijkswaterstaat aan eenduidige vergunningverlening en handhaving in de watersector. Het project is er op gericht een nieuw gezamenlijk ICT-systeem voor vergunningverlening en handhaving aan te schaffen, te implementeren en te beheren. De overeenkomst tussen de waterschappen en RWS is een uitvloeisel van de eerder gemaakte afspraken in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water. De digitale (belasting)aangifte voor bedrijven verloopt steeds eenvoudiger. Bedrijven hebben nu over het algemeen de mogelijkheid een verkorte aangifte te doen, waarbij alleen het waterverbruik wordt doorgegeven. De gegevens van het voorgaande jaar worden alvast ingevuld. Het formulier is een goed hulpmiddel voor de elektronische dienstverlening aan bedrijven. Voor IRIS KIM (Kadastrale Informatie Module) is in 2012 een keuzetraject uitgevoerd. Het keuzetraject leverde goed inzicht in de behoeften en kennis van de markt.

19 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Beschrijving Waterschappen dragen zorg voor het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater. Kernwaarden zijn voldoende water en goede kwaliteit. In natte perioden is veiligheid waarborgen belangrijk en in droge perioden moet voldoende water worden aangevoerd. Resultaat Het WATIS datamodel is opgeleverd en de aanbesteding van de Watertoets is voorbereid. Ook is besloten om de IRIS Module Bagger uit te faseren. Een kring Monitoring is opgezet en ingericht. De gemeenschappelijke dataset en woordenboek voor onderhoud en beheersysteem (OBS) watersystemen worden in 2013 afgerond. Schouw (bron: Rivierenland)

20 In 2012 heeft Het Waterschapshuis een business case uitgewerkt voor het beheer en onderhoud van de mobiele - en desktopapplicatie Digispectie. De ontwikkelde software bestaat uit een desktopapplicatie, een veldmodule en een catalogus met schadebeelden (Digigids). De applicatie is per overgedragen aan Het Waterschapshuis. Bedrijfsfunctie Waterveiligheid Beschrijving De bedrijfsfunctie Waterveiligheid gaat over functionaliteit rondom keringenbeheer. Waterkeringen, zoals dijken, verkleinen de kans op een watersnoodramp. Het is belangrijk dat de waterkeringen in Nederland een goede kwaliteit hebben. Denk aan de hoogte en breedte, maar ook aan de stabiliteit. Keringen worden regelmatig getoetst op veiligheid. Resultaat Voor de Vangstregistratie is een aanbesteding voorbereid voor een modern (klaar voor mobiel gebruik) centraal systeem. Voor de IRIS BWK module is besloten de module uit te faseren, vanwege de BC Vervolg IRIS is voornoemde uitfasering niet uitgevoerd. Samen met het project Gegevenshuishouding is gekeken naar de potentie van het beschrijven van uniforme kerndataset voor Keringen. De eerste fase van de ontwikkeling van Dijk Data Service Center (DDSC), een database voor meetgegevens betreffende dijken, is door STOWA opgeleverd. Het Waterschapshuis is bereid het beheer en onderhoud van DDSC te verzorgen en heeft hiervoor een business case uitgewerkt. De besluitvorming hierover vindt plaats in 2013.

21 Informatiehuis Water Beschrijving Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen. Het doel is om samen te werken aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water en die zo efficiënt en effectief mogelijk te laten stromen tussen waterbeheerders. Resultaat De Aquo-kit en het KRW-portaal zijn ter ondersteuning van de Kaderrichtlijn Water. Verder werkt het Informatiehuis Water aan de objectencatalogus en domeintabellenservice voor de ontsluiting van de Aquo-standaard. Alle 4 hebben ze één of meerdere nieuwe releases gekregen in De Aquo-standaard om te komen tot uniforme informatiestromen is inmiddels goed ingebed op het thema waterkwaliteit (zwemwater, KRW). Er is gewerkt aan een nieuwe opzet voor de website Aquo.nl en er is een start gemaakt met het waterkwaliteitsportaal (definitie, specificaties) dat het KRW-portaal moet gaan vervangen. In 2012 is de verkenning gestart hoe de Aquo-standaard zijn doelmatige plaats kan krijgen binnen het thema waterveiligheid.

22 Architectuur & Standaarden Beschrijving De opdracht voor Het Waterschapshuis is om meer grip te krijgen op de (kosten van de) informatievoorziening en om deze beter, goedkoper en minder complex te maken. Het werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien, in de goede richting te sturen, hiervoor de juiste besluiten te nemen en kosten te besparen. Resultaten Opstellen van projectstartarchitecturen, het geven van architectuuradviezen en het afstemmen en kennisdelen met architecten van de waterschappen, het bedrijfsleven en andere overheden. Naar aanleiding van de DigiNotar-affaire in 2011 en berichten over het hacken van een rioolgemaal in Veere in 2012, is een inventarisatie uitgevoerd naar beveiligingsrisico s, resulterend in een opdracht van de Unie van Waterschappen voor het opstellen van een baseline informatiebeveiliging. Op basis van een aantal interviews met bestuurders, directeuren en informatiemanagers, is er in aanvulling op de gezamenlijke Visie op ICT een set platen ontwikkeld om de toekomst van de informatievoorziening van de waterschappen te schetsen. De stand van zaken van de aansluiting op de basisregistraties is geïnventariseerd. Op basis van actuele ontwikkelingen is er een toekomstvisie opgesteld.

23 2) Faciliterende diensten De diensten uit dit programma faciliteren op professionele wijze diverse activiteiten ten behoeve van de waterschappen, waarbij efficiency, samenwerking en uitwisseling wordt bevorderd. Tot het programma Faciliterende diensten behoren: het vergadercentrum; het kennisplatform Diwanet; de Oracle Apps en Tech contracten; het contractmanagement behorend bij de Oracle contracten.

24 Vergadercentrum Het vergadercentrum was in 2012 opnieuw erg in trek. De ruim bezoekers zorgden wederom voor een hoge bezettingsgraad. In 2013 wordt een besluit genomen met betrekking tot optimalisatie van het vergadercentrum. Al eerder is daarvoor een evaluatie uitgevoerd en zijn aanbevelingen voorgelegd aan diverse bestuurlijke gremia. Het vergadercentrum bevindt zich in Amersfoort. Met het vergadercentrum faciliteert Het Waterschapshuis de onderlinge samenwerking tussen de waterschappen en partners uit de watersector. Reserveren kan via de website:

25 Diwanet Diwanet is een kennisplatform, speciaal bedoeld voor waterschappers die werkzaam zijn binnen het werkveld van (documentaire) informatievoorziening. Een platform om discussies te starten, informatie uit te wisselen en kennis te delen. Diwanet organiseert opleidingen op het gebied van kwaliteitszorg, zaakgericht werken en accountmanagement. Het opleidingstraject DIV-medewerkers is in 2012 van start gegaan en loopt door in In 2012 heeft tevens de netwerkdag kennismanagement plaatsgevonden. Het Sharepoint portal van Diwanet wordt beheerd bij de Unie van waterschappen. Het Waterschapshuis verzorgt de inhoudelijke procesgang en de bijeenkomsten.

26 Oracle Tech contracten In 2008 heeft HWH namens de waterschappen via een gezamenlijke inkoop Oracle licenties aangeschaft. De inkoop betrof de aanschaf en het onderhoud voor een periode van 5 jaar, gekoppeld aan een gespreide betaling over 5 jaar. De collectieve TECH producten die al in gebruik waren bij de waterschappen zijn opgenomen in het huidige contract. Hiervoor is een ULA (Unlimited License Agreement) afgesloten die per 1 december 2012 is verlopen. Het onderhoudscontract wordt jaarlijks verlengd. Het Oracle Apps contract is in 2012 uitgediend en op verzoek van de waterschappen niet verlengd. Contractmanagement Met het oog op het aflopen van de ULA overeenkomst, stond 2012 in het teken van intensief contractmanagement en nauwe samenwerking met de waterschappen. De betrokkenheid van de deelnemers is hoog, de inzet nuttig en nodig, de blik is gericht op de toekomst. Het Waterschapshuis heeft in samenwerking met de waterschappen een voor-inventarisatie uitgevoerd die heeft aangetoond dat de overeenkomst boven verwachting is benut door de waterschappen. Dit heeft een aanzienlijk voordeel opgeleverd wat betreft vermeden kosten. De definitieve certificering vindt plaats in Dan wordt ook de daadwerkelijke omvang van vermeden kosten vastgesteld.

27 3) Bedrijfsvoering (1/2) De afdeling bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis heeft in 2012 naast de dagelijkse werkzaamheden prioriteit gegeven aan de volgende werkzaamheden: Voorbereiding van de transitie van stichting naar Gemeenschappelijke regeling zoals beoogd per 1 januari 2013, waarbij in een intensief traject naast de bestuurlijke en juridische expertise, ook inzet van onder meer Financiën, Personeelszaken en Communicatie vereist werd. De stakeholdersanalyse, waarbij de coördinatie plaatsvond vanuit Communicatie en een 30-tal leden van het algemeen bestuur, de Programmaraad, het i-platform evenals proceseigenaren zijn geïnterviewd met als doel het in kaart brengen van de huidige positie van Het Waterschapshuis, maar vooral de verwachtingen voor de toekomst. Opstellen van deelnameovereenkomsten. Deze overeenkomsten vormen een belangrijke bijlage bij de overdrachtsovereenkomst. Het legt de bestaande dienstverlening door HWH aan de waterschappen op korte termijn en op pragmatische wijze vast.

28 Bedrijfsvoering (2/2) Technische ombouw van de begroting 2013 waarbij de organisatiekosten waar mogelijk worden toebedeeld aan producten en of projecten, en de systematiek van voorfinanciering is afgeschaft. Planning en control cyclus: In het voorjaar heeft de management maturity scan plaatsgevonden en zijn de bijbehorende procesbeschrijvingen opgeleverd. De adviezen die hieruit voortvloeien worden opgepakt als onderdeel van de planning & control activiteiten. Ook is in het voorjaar de Planning & Control cyclus vastgesteld door het stichtingsbestuur. Act check Plan Do Introductie van zaakgericht werken en digitalisering inkoopprocessen

29 Personeel De formatie van Het Waterschapshuis zag er in 2012 als volgt uit: Aantal fte in dienst op : 33,27 Aantal fte in dienst op : 40,16 Van de voornoemde 40,16 fte waren er op : 23 medewerkers in vaste dienst (22,13 fte) en 20 medewerkers in tijdelijke dienst (18,03 fte). De formatie van HWH bestond op voor 33% uit vrouwelijke en voor 67% uit mannelijke medewerkers. Het percentage ziekteverzuim in 2012 was 3,2%, wat een lichte stijging betekent ten opzichte van 2011, maar nog steeds lager is dan het landelijk gemiddelde.

30 Financiën (1/2) Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van ,--. Dit saldo is behaald na de mutatie bestemmingsreserves. De opbouw van het resultaat is als volgt: In Jaarrekeningen 2012 Begroting 2012 Bijdrage waterschappen Overige opbrengsten Incidentele baten Wijzigingen in Onderhanden projecten Mutatie reserves per saldo Totaal opbrengsten Kapitaallasten Personeelskosten Overige diensten door derden Overige kosten per saldo Totaal kosten Saldo

31 Financiën (2/2) De balans van het Waterschapshuis per 31 december 2012 ziet er als volgt uit: Activa in Vaste activa Onderhanden Werk Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Passiva in Bestemmingsreserves Afrekening waterschappen Crediteuren Projectrekeningen + overig Totaal passiva De afrekening waterschappen van is inmiddels uitbetaald aan de waterschappen. Deze balans is de basis geweest voor de liquidatie van de stichting Het Waterschapshuis per 31 december Bij de jaarrekening is op 1 maart 2013 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

32 4) Geldstromen derden Het Waterschapshuis vervult op verzoek van de Unie van Waterschappen de rol van kassier, dat wil zeggen het innen en afdragen van bijdragen van de waterschappen aan derden. HWH heeft geen inhoudelijke regie- en/of uitvoeringstaken met betrekking tot de bijdragen die zijn opgenomen. Het Waterschapshuis heeft in 2012 een kassiersrol vervuld bij de volgende onderdelen: Informatiehuis Water (IHW) Mijnoverheid.nl (BZK) Oracle GAS project (WBD) Nieuw Handelsregister (NHR) Aanschaf Beeldmateriaal Basisregistratie BAG (VROM) Basisregistratie Topografie (VROM) Op alle onderdelen is het innen en afdragen van bijdragen naar wens en volgens planning verlopen.

33 Colofon Deze presentatie is een uitgave van: Het Waterschapshuis Teksten Medewerkers Het Waterschapshuis, Amersfoort Amersfoort, sept. 2013

34 Het Waterschapshuis

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX]

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX] HetWaterschapshuis HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus 3061 2511 AL DELFT Behandeld door Marianne van der Veen Aantal pagina's 2 Datum 19 maart 2012 Uw kenmerk [XXXX] Onderwerp

Nadere informatie

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt:

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt: Auteur Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Dagelijks Bestuur Datum voorgelegd 26-02-2014 Agendapunt, onderwerp Bestuursrapportage 2013-3 en Overheveling budgetten 2013 naar 2014 Agendering

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611 Jaarstukken Het Waterschapshuis Versie 0.09 18-03-2014 Kenmerk: V0138/H2611 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Bestuurlijke samenvatting 6 3.1. Jaarrekening in één oogopslag 6 3.2. Financiële

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Informatiehuis Water houwen en bouwen 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Agenda Wat is het huidige Informatiehuis Water? Belanghebbenden en governance Huidige resultaten/meerwaarde/functionaliteit

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2015

Ontwerp Begroting 2015 Ontwerp Begroting 2015 Het Waterschapshuis t.b.v. zienwijzeprocedure Versie 28-03-2014 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Inhoudelijke

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage

2 e Bestuursrapportage - BERAP2 2 e Bestuursrapportage 1 januari 1 september GR Het Waterschapshuis Versie 014 - september Kenmerk: V0051/1989 HWH Bestuursrapportage 1 januari 1 september Pagina 1 - BERAP2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2016

Ontwerp Begroting 2016 Ontwerp Begroting 2016 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kenmerk: V0233/H3590 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Programma 1 Instandhouding

Nadere informatie

Jaarstukken 2011. Stichting Het Waterschapshuis. - April 2012. Decos nr. 2012-2927

Jaarstukken 2011. Stichting Het Waterschapshuis. - April 2012. Decos nr. 2012-2927 Decos nr. 2012-2927 Jaarstukken 2011 Stichting Het Waterschapshuis - April 2012 1 Bestuursverslag... 2 2 Kerngegevens... 5 3 Jaarrekening 2011... 7 3.1 Balans per 31 december 2011... 7 3.2 Staat van baten

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage - BERAP1 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.11 - mei Kenmerk: V0050/H1508 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 1 - BERAP1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

HWH 2.0. Voorstel van. het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889. Pagina 1 van 16

HWH 2.0. Voorstel van. het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889. Pagina 1 van 16 HWH 2.0 Voorstel van het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889 Pagina 1 van 16 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. LEESWIJZER... 3 3. AANLEIDING EN OPDRACHT... 3 3.1. AANLEIDING... 3 3.2. OPDRACHT... 4 4.

Nadere informatie

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Datum: 24-03-2010 Afdeling: Projecten en Beheer Versie: 1.0 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589 Begroting 2015 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kernmerk: V0233/H3589 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Leeswijzer 6 3 Begroting in één oogopslag 7 4 Financiële

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2014 Het Waterschapshuis t.b.v. zienswijzeprocedure Waterschappen Versie 1.2 28-03-2012 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële

Nadere informatie

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 agendapunt 05.01 1091503 Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 Voorstel Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering 05-11-2013 I. Kennis te nemen van het voorstel

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage Bijlage 6.1b vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.09 - mei Kenmerk V0139/H2866 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0.

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0. Vergadering algemeen bestuur van 16 oktober 2013 Behandelend ambtenaar: A.H.M. Hieltjes Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 13.ZK09038/13.B0428 Kenmerk : 13IT026948

Nadere informatie

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Belastingen Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem niet op 1 januari 2010 plaatsgevonden

Nadere informatie

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering.

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering. Nieuwsbrief voorzitters en secretarissendirecteuren week 10 Landelijke toetsdag waterkeringen Op deze dag werden door het ministerie van I&M de resultaten van de 3e toetsing gepresenteerd. Ook werd uitleg

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5D Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 In D&H: 16-04-2013 Steller: drs.

Nadere informatie

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1067318 Beleidsveld : Gezuiverd afvalwater Vergaderdatum Agendapunt 23 mei 2013 B.06 De Verenigde Vergadering van,

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR TKN (E) BMZ 1 APRIL 2014 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860 In D&H: 11 maart 2014 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline DIV From: "Scholten, H." Sent: woensdag 9 januari 2013 12:30:15 To: "DIV" Subject: FW: Begroting 2013 Het Waterschapshuis Graag inschrijven Groeten Hugoline

Nadere informatie

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis Decos 2012-2691 Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis - 30 maart 2012 Voorwoord Voor u ligt de (ontwerp)programmabegroting 2013 van de Het Waterschapshuis (HWH). Met deze begroting wil HWH

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 19 september 2011 auteur A.W.M. Verhage telefoon e-mail afdeling IV behandelend bestuurder R.L. Boer onderwerp Transitie HWH en Tax-i agendapunt registratienummer VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN

Nadere informatie

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013 Auteur Het Waterschapshuis Aantal pagina s 13 Behandelend gremium Ledenvergadering Unie van Waterschappen Datum voorgelegd 29 juni 2012 Agendapunt, onderwerp Nota van toelichting Begroting 2013 Agendering

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID agendapunt 04.B.05 1289952 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017 I. Vaststellen van

Nadere informatie

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017 Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad Juli 2017 Aanleiding Zaanstad wil zo maatschappelijk verantwoord inkopen als mogelijk. De gemeente kijkt bij inkoop naar belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta 16 mei 2012 1 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta ambitie De Digitale Delta heeft als ambitie om een open platform, gebaseerd op open standaarden, te realiseren

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 35 BIJL.: DIV Agendapunt: 2

WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 35 BIJL.: DIV Agendapunt: 2 AB 22-10-2013 WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 35 BIJL.: DIV Agendapunt: 2 Sittard, 10 oktober 2013 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Voorstel van DB Gr HWH over de richting van HWH 2.0 Voorstel Instemmen

Nadere informatie

Het Waterschapshuis 2.0

Het Waterschapshuis 2.0 Stuurgroep Het Waterschapshuis 2.0 Het Waterschapshuis 2.0 Een nieuwe koers Inhoud 1. Managementsamenvatting... 3 Kern van het probleem... 3 Advies... 3 Transitie... 4 2. Aanleiding en opdracht... 5 Evaluatie

Nadere informatie

Beeldmateriaal 2014 2015. René van der Velden

Beeldmateriaal 2014 2015. René van der Velden Beeldmateriaal 2014 2015 - René van der Velden Beeldmateriaal 2014 2015 1. Achtergronden, aanleiding, ambitie en doelstellingen 2. Beeldmateriaal: producten 3. Planning 4. Kosten Aanleiding landelijk initiatief

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Nieuwsbrief Netwerk Afvalwaterketen Delfland Beste mensen, Zijn jullie ook zo benieuwd naar de ontwikkelingen in een aantal projecten? Hieronder kun je lezen hoe het met een aantal van de projecten gaat. Ook staan er andere items die het vermelden

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Het probleem. Gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten

Het probleem. Gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten Gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten Roel van Geene, Het Waterschapshuis 10-1-2016 Het probleem Eén gezamenlijk digitaal beeld van het stelsel ontbreekt De ligging en capaciteit van de

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 0.3

Jaarplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 0.3 Jaarplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 0.3 18 december 2012 Decos 2013-XXXX JaarPlan2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Verspreiding Naam Rol V 0.1 V 0.2 BC WSB Begeleidingscommissie

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel

EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID. Korte inhoud voorstel MID10/011 EVALUATIE GEMEENTEBELASTINGEN KENNEMERLAND ZUID Korte inhoud voorstel In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opgesteld, over het functioneren van het

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller André van Vugt Aantal pagina s 11 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 8 juli Agendapunt, Onderwerp, Actualisatie begroting Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n) 3 Datum

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) Basispresentatie gemeente. De Werkmaatschappij

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) Basispresentatie gemeente. De Werkmaatschappij Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) Basispresentatie gemeente 2013 De wet elektronisch bekendmaking Voor gemeentes geldt: Vanaf 1-7- 2009 mogen AVV s bekend gemaakt worden in elektronisch

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Update Basisregistratie Ondergrond BRO

Update Basisregistratie Ondergrond BRO Update Basisregistratie Ondergrond BRO Ad van der Meer programmabureau BRO Ministerie van I en M April 2016 Globale aanpak van de BRO Oktober 2015: wet 2016: implementatie tranche 1 1-1-2017: verplichte

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 6 maart 2015 Inrichting dienstverleningsconstruct HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie