Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis"

Transcriptie

1 Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044

2 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH). Het jaar 2012 is de tweede begroting van de Gr HWH. Deze begroting zal derhalve worden goedgekeurd door het algemeen bestuur van de Gr HWH. In het kader van doel- en rechtmatigheid, waar HWH als Gr aan zal moeten voldoen, is deze begroting conform de eisen die in het besluit beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (BBVW) genoemd worden opgesteld. Voorafgaand aan deze begroting is een BIEO (begroting in één oogopslag) toegevoegd. Hierin zult u een samenvattend overzicht van de gehele begroting aantreffen. HWH is een jonge organisatie en een nog jongere Gr. De professionalisering die enige jaren geleden bij HWH is gestart wordt in 2011 en 2012 voortgezet. HWH wil daarom niet zozeer in omvang groeien als wel in kwaliteit. Om die reden zijn in deze begroting de volgende uitgangspunten gehanteerd: In 2012 wordt voor de HWH-programmabegroting exclusief geldstromen derden (kassiersfunctie) - vastgehouden aan de nullijn t.o.v of een lager bedrag; In de programmabegroting 2012 zal een meerjarenperspectief worden gepresenteerd; Er wordt aangegeven wat de kosten zijn voor investeringen (kapitaallasten) en exploitatie. Naast investeringen en exploitatie zal ook onderscheid gemaakt worden tussen going concern (huidig werk) en nieuwe initiatieven (nieuw werk). In 2011 zal in overleg met de programmaraad en de begeleidingscommissies expliciet gekeken worden of een aantal nieuwe wensen in de programmaplannen van de begeleidingscommissies echt nodig zijn en zo ja, of die wensen dan in het gevraagde tempo moeten worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is zal er ruimte ontstaan. Om die ruimte in te vullen zal het DB aan het AB, via de procedure voor begrotingswijzigingen, voorstellen doen om die ruimte anders in te vullen, dan wel de vrijvallende middelen niet te gebruiken. Echter, als er nieuwe voorstellen worden gedaan zal dit altijd worden ondersteund door een business case waaruit het rendement voor de waterschappen duidelijk naar voren komt. De voorliggende begroting is een duidelijk product van samenwerking tussen de medewerkers van de waterschappen en HWH. Via een geregisseerd proces zijn de concept plannen opgesteld. Vervolgens zijn die per programmaplan besproken met de wijzigingsadvies commissies (WAC s) van de waterschappen. HWH heeft voor ieder programma een WAC. Vervolgens heeft HWH de opmerkingen en discussies in een volgend concept verwerkt. Daarna zijn de programmaplannen besproken door de begeleidings commissies (BC s). Ook de BC s worden bemenst door medewerkers van de waterschappen. Na verwerking van de opmerking in de BC s zijn de stukken voorgelegd aan het i-platform (informatie managers van de waterschappen) en de programmaraad (secretarissendirecteuren van de waterschappen). De adviezen van deze twee platforms zijn ook verwerkt en hebben uiteindelijk tot deze begroting geleid. HWH beschouwt dit als een zorgvuldig proces waar vele tientallen medewerkers van de waterschappen bij betrokken zijn geweest. Omdat de ambtelijke organisaties nu goed geïnformeerd en betrokken zijn kan deze begroting dus gezien worden als een gezamenlijk product. Ten opzichte van de begroting 2011 is de kanteling doorgezet. Dit betekent dat de programmastructuur die in voorgaande jaren gehanteerd werd is losgelaten en vervangen is door zeven programma s: Programma Bedrijfsfuncties Programma Diensten Programma Architectuur en Standaarden 1

3 Programmabegroting 2012 Programma Belastingen Programma Faciliterende diensten Programma Bedrijfsvoering Programma Geldstromen derden Door deze indeling te hanteren wil HWH bereiken dat de programma s direct aansluiten op de primaire processen van de waterschappen. Dit geldt met name voor de programma s bedrijfsfuncties en diensten. Het programma architectuur en standaarden vormt het fundament onder de programmaring omdat (vergelijkbaar met de bouwsector) de toepassing van architectuurprincipes en het gebruik van standaarden een cruciale voorwaarde is om samen te werken en zaken ook echt efficiënter te maken. Vanwege de complexe situatie rond het programma belastingen is dit programma als aparte entiteit gehandhaafd. Het Vergadercentrum van HWH-UvW en STOWA, dat u allen ter beschikking staat, is (conform de nadrukkelijke wens van de waterschappen) als aparte eenheid zichtbaar gemaakt in het programma faciliterende diensten. Dit alles bijeengenomen heeft geleid tot de volgende maximum bedragen: Jaar Totaal Programma s voor HWH Kassiersfunctie Tot slot willen wij u wijzen op het programma geldstromen derden. In dit programma is de kassiersfunctie van HWH ondergebracht. De kassiersfunctie betreft een faciliterende rol voor de waterschappen. Verzoeken om HWH de rol van kassier te geven komen doorgaans van de Unie van Waterschappen. Het betreft uitsluitend het innen en doorzetten van bijdragen naar de opdrachtgever. HWH voert dit verzoek uit, maar heeft geen inhoudelijke regie en/of uitvoeringstaken m.b.t. deze bijdragen. Het DB a.i.van de Gr HWH zal nieuwe verzoeken beoordelen en besluiten of HWH die rol ook kan spelen. Het dagelijks bestuur a.i. van de Gr Het Waterschapshuis, Namens deze, Drs. J.W.A. van Enst Secretaris Directeur a.i. Het Waterschapshuis 2

4 Programmabegroting 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Begroting in één oogopslag... 6 Beleidskaders Gr HWH Programma 1 Programma - uitvoering Inleiding Programma Bedrijfsfuncties Programmaplan Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit Programmaplan Watersysteembeheer WaterKwaLititeit Programmaplan Waterkeringenbeheer Programmaplan Afwaterzuivering Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten Programmaplan Diensten Basis Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening Programmaplan Diensten Data Programmaplan Architectuur en Standaarden Programmaplan Belastingen Programma 2 Faciliterende diensten Inleiding Ontwikkelingen binnen Faciliterende diensten Vergadercentrum Aanloopkosten Faciliteren samenwerking Benodigde middelen faciliterende diensten Meerjarenraming Programma 3 Bedrijfsvoering Inleiding Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering Benodigde middelen Bedrijfsvoering

5 Programmabegroting Meerjarenraming Programma 4 - Geldstromen derden Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie Kassiersfunctie Meerjarenraming: Paragrafen Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar Uitgangspunten en normen Incidentele baten en lasten Kostentoerekening Uiteenzetting financiële positie Waterschapsbelastingen Weerstandsvermogen Verbonden partijen Bedrijfsvoering EMU-saldo Begroting naar programma s Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten Bijlagen Bijlage 1 Totaaloverzicht projecten en investeringen Bijlage 2 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten Bijlage 3 Fte overzicht Bijlage 4 Bijdragen per waterschap Bijlage 5 Programmaplannen

6 Programmabegroting 2012 Leeswijzer De begroting 2012 van Het Waterschapshuis wordt vooraf gegaan door een voorwoord van de directeur namens het db a.i. van de Gr HWH, waarin de totstandkoming van de begroting wordt toegelicht, gevolgd door de inhoudsopgave, deze leeswijzer en een begroting in één oogopslag (BIEO). Vervolgens worden de beleidskaders toegelicht die HWH heeft opgesteld om verdere professionalisering te bewerkstelligen. De begroting zelf bestaat uit 4 programma s (hoofdstuk 1 t/m 4) en 4 toelichtende hoofdstukken. In hoofdstuk 1 Programma uitvoering zijn de programmaplannen samengevat. Om elk programma te kunnen toelichten is een korte beschrijving van het programma opgenomen, zijn de gezamenlijke informatiesystemen van het programma opgesomd en worden de ontwikkelingen beschreven die de begeleidingscommissie voorziet voor de komende jaren. In de bijlagen van de begroting zijn 11 programmaplannen opgenomen, deze plannen vormen het meerjarig programmatisch deel van de begroting van de Gr HWH. In de programmaplannen worden de doelen, resultaten en risico s beschreven en welke middelen benodigd zijn. Hoofdstuk 2 betreft faciliterende diensten. Hieronder vallen onder meer het vergadercentrum en de post aanloopkosten. Er is een nieuwe paragraaf toegevoegd, te weten faciliteren samenwerking. De bedrijfsvoering wordt op hoofdlijnen toegelicht in hoofdstuk 3. Tevens is een programmaplan Bedrijfsvoering toegevoegd waarin dieper op de bedrijfsvoeringselementen wordt ingegaan. De kassiersfunctie die HWH bekleedt is in hoofdstuk 4 opgenomen, genaamd geldstromen derden. Vervolgens treft u in hoofdstuk 5 de verplichte paragrafen aan, gevolgd door de begroting naar programma s (hoofdstuk 6) en naar kosten- en opbrengstsoorten (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 tenslotte, is een aantal bijlagen opgenomen. Het betreft een totaaloverzicht van projecten en investeringen, gevolgd door een overzicht van de onderwerpen binnen de bedrijfsfuncties en diensten (programma 1). Tevens is een fte overzicht opgenomen, evenals de tabellen waarin per onderdeel per waterschap de bijdragen worden aangegeven. 5

7 Programmabegroting 2012 Begroting in één oogopslag Cijfers per programma In figuur 1 zijn de kosten van de vier programma s van de programmabegroting HWH grafisch weergegeven. Dit geeft inzicht hoe het totale budget van de programmabegroting HWH van is verdeeld over de programma s. Programma verdeling Programmauitvoering Faciliterende diensten Bedrijfsvoering Geldstromen derden Figuur 1: totale exploitatie en kapitaallasten per programma Kosten huidig werk In figuur 2 zijn de kosten weergegeven van het huidige werk van de programma s van het begrotingsprogramma programma-uitvoering. Het huidige werk wordt ook wel omschreven als going concern ; het gaat daarbij om de huidige exploitatie en lopende investeringen (kapitaallasten) van de bestaande programma s. Figuur 2: totale exploitatie en kapitaallasten huidig werk per programma Kosten nieuw werk In figuur 3 zijn de kosten weergegeven van het nieuwe werk van de programma s van het begrotingsprogramma programma-uitvoering. Bij nieuw werk gaat het om nieuwe ontwikkelingen, waarvoor nieuwe investeringen worden voorgesteld en die leiden tot nieuwe exploitatie. Er zal in 2011 nog nadere besluitvorming plaatsvinden of deze ontwikkelingen worden uitgevoerd en zo ja, in 6

8 Programmabegroting 2012 welke tempo. Waterschappen zullen hun deelname aan een nieuwe ontwikkeling nog moeten bevestigen. Figuur 3: totale nieuwe exploitatie en kapitaallasten voor nieuwe initiatieven per programma 7

9 Programmabegroting 2012 Beleidskaders Gr HWH Professionalisering van Het Waterschapshuis is een belangrijk middel om het succes van de samenwerking te consolideren en uit te bouwen. Om te komen tot duurzame resultaten is het noodzakelijk dat Het Waterschapshuis als uitvoerder en de waterschappen als opdrachtgever het eigen functioneren en de samenwerking tussen de waterschappen kritisch beschouwt. Met de transformatie naar een Gemeenschappelijke Regeling en de daarbij geïntroduceerde bestuurs- en communicatiestructuur zijn kaders gezet voor een goede communicatie en een vergaande samenwerking op alle niveaus. Het Waterschapshuis heeft belangrijke doelstellingen op het gebied van het faciliteren van doelmatig werken, het bereiken van samenwerking en het in de praktijk bereiken van efficiency. Om deze ambitie waar te maken kiest Het Waterschapshuis ervoor om in te zetten op een verdere professionalisering. De op basis van het beleid ontwikkelde beleidscriteria zijn hiervoor richtinggevend. Als gevolg hiervan zijn in de begroting naast de voorgenomen inhoudelijke en systeemgerichte ontwikkelingen ook activiteiten opgenomen die gerelateerd zijn aan het tot stand komen van deze professionalisering en/of aan het werken volgens de professionele standaard. In de navolgende paragrafen worden de onderwerpen toegelicht en uitgewerkt. Deze onderwerpen worden in de begroting deels per bedrijfsfunctie uitgewerkt, maar worden daarnaast ook als onderdeel van de bedrijfsvoering meegenomen. Waterschaps Referentie Architectuur Als voorbereiding op de realisatie van een compact en beheersbaar IRIS heeft Het Waterschapshuis samen met de waterschappen de Programma Start Architectuur ontwikkeld, waarin een visie is gegeven op het toekomstig systeemlandschap. Voor het praktisch realiseren van de hierin benoemde systemen is een plan onder de naam Marsroute opgesteld, waarvan de uitvoering inmiddels is gestart. Dit is de eerste stap in de totstandkoming van een overkoepelende architectuur voor de waterschappen. In 2011 wordt gestart met de realisatie van deze overkoepelende architectuur, de WRA (Waterschaps Referentie Architectuur). Deze omvat standaarden op alle voor architectuur relevante gebieden. Deze zijn ook uitgewerkt in concrete acceptatie criteria waaraan door alle systemen moet worden voldaan. Voor de systemen die Het Waterschapshuis beheert betekent dit, dat al in 2011 een toetsing plaats vindt in hoeverre de systemen aan de criteria voldoen. Indien er afwijkingen worden geconstateerd zullen plannen worden ontwikkeld om deze afwijkingen te verhelpen. Uitvoering van deze plannen vindt voor een belangrijk deel plaats in 2012 waarbij de doelstelling is dat alle door het Waterschapshuis beheerde en geleverde systemen aan de standaard voldoen. Om een zo efficiënt en effectief mogelijke dienstverlening te bereiken is de doelstelling van Het Waterschapshuis, dat deze WRA door de waterschappen wordt geadopteerd als standaard. Waterschaps Beveiligings Beleid Het Waterschapshuis ontwikkelt voor de waterschappen, in samenwerking met Rijkswaterstaat, het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Dit beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan. Voor de door Het Waterschapshuis beheerde systemen betekent dit, dat in 2012 een toetsing plaats vindt in hoeverre ze hieraan voldoen en dat op basis hiervan plannen zullen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Uitvoering van deze plannen vindt voor een belangrijk deel plaats in 2012, waarbij de doelstelling is dat alle door het Waterschapshuis beheerde en geleverde systemen aan de standaard voldoen. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. Projecten die bijdragen aan doelmatig systeemgebruik met een goede business 8

10 Programmabegroting 2012 case kunnen, mits binnen de vastgestelde budgetnormen, worden uitgevoerd. Projecten met een budgetgrootte die buiten de vastgestelde normen treden, zullen gestart kunnen worden nadat aanvullende financiering door de waterschappen beschikbaar is gesteld. Hiervoor is advies van de programmaraad nodig, waarna het bestuur van de Gr kan besluiten. Kwaliteit van de systemen Het beheer van de systemen is door Het Waterschapshuis uitbesteed aan gespecialiseerde derde partijen. Omdat in deze situatie specifieke technische deskundigheid met betrekking tot de systemen niet altijd binnen Het Waterschapshuis aanwezig is, zijn aanvullende maatregelen nodig om het behoud c.q. de verbetering van de kwaliteit van de systemen te borgen. Het Waterschap introduceert daarom in 2011 een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen, de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud. Onderhoudbaarheid is één van de meest essentiële kwaliteitskenmerken van systemen omdat deze nauw gerelateerd is aan betrouwbaarheid en duurzaamheid. Binnen de programma s zullen maatregelen worden genomen om ervoor zorg te dragen dat bestaande en te ontwikkelen systemen hieraan voldoen. SLA Dienstverlening Waterschapshuis Het Waterschapshuis ontwikkelt in 2011 een SLA (Service Level Agreement) voor haar dienstverlening. Hierin worden de bestaande afspraken over de dienstverlening als basis genomen en verder uitgewerkt om de prestaties concreet en meetbaar te maken. Voor alle programma s betekent dit, dat in 2012 de dienstverlening zal worden vormgegeven naar dit SLA, en dat rapportage over de mate waarin hieraan wordt voldaan zal worden opgeleverd. Tevens worden de afspraken tussen Het Waterschapshuis en de betrokken waterschappen vastgelegd. Op deze wijze wordt transparantie geboden over kwaliteit van de dienstverlening door Het Waterschapshuis. SLA s externe leveranciers Het Waterschapshuis stuurt externe leveranciers op basis van afgesloten of nog af te sluiten SLA s aan. Met ingang van 2012 rapporteert het Waterschapshuis periodiek aan alle betrokken Waterschappen over de invulling en uitwerking van deze SLA s en stuurt de leverancier op verbetering. Dit kan ook inhouden dat bestaande SLA s worden heronderhandeld met leveranciers. Op deze wijze wordt inzicht geboden over kwaliteit van de dienstverlening door de leveranciers van Het Waterschapshuis en de effectiviteit van de aansturing door Het Waterschapshuis. Standaard systemen Het Waterschapshuis is een samenwerkingsorganisatie en geeft hier invulling aan door voor de waterschappen ontwikkeling, beheer en onderhoud van informatiesystemen uit te voeren en/of te faciliteren. Uitgangspunt is daarom, dat Het Waterschapshuis zich focust op systemen, waarvoor geldt dat: Functionaliteit en architectuur geschikt zijn voor de inzet bij meerdere waterschappen; Meerdere waterschappen hier gebruik van willen maken; Eén of meer standaardprocessen (WIA processen, uitwerkt door Het Waterschapshuis, zie bij standaardisering) worden ondersteund. Verder is het uitgangspunt, dat Het Waterschapshuis per proces slechts één systeem zal ondersteunen, het standaardsysteem voor dat proces. Standaardisering van processen Het Waterschapshuis ontwikkelt en beschrijft in 2011 standaard processen voor de processen binnen de WIA die door Het Waterschapshuis worden ondersteund. Deze processen zijn de referentie voor Het Waterschapshuis bij de invulling van het systeemlandschap voor de ondersteuning van deze processen. Op basis hiervan zal per proces worden vastgesteld welk 9

11 Programmabegroting 2012 systeem als standaard onderdeel wordt van het landschap. Tevens zal worden vastgelegd hoe de ondersteuning voor dit proces wordt ingericht en gebruikt. Doelstelling is, om vanaf 2012 op basis van deze keuzes de verdere toepassing van deze processen met de hiervoor geselecteerde systemen bij de waterschappen te realiseren. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis heeft als Gemeenschappelijke Regeling een zelfstandige verantwoordelijkheid op het gebied van regelgeving. Het Waterschapshuis beschikt over de deskundigheid om daar aan te voldoen, ook en in het bijzonder op de gebieden waarvoor de samenwerking is bedoeld. Relevante wet en regelgeving bevindt zich op de volgende gebieden: Wetgeving op het gebied van openbaar bestuur (Algemene Wet Bestuursrecht, Wet op de Gemeenschappelijke regelingen, Wet Openbaarheid van Bestuur, Waterschapswet, Waterschapsbesluit); Wet en regelgeving op het gebied van Informatievoorziening (Inspire, Kader Richtlijn Water, Privacy en informatiebeveiligings-regels) Aanbesteding (Aanbestedingswet, BAO) De toepassing van deze kennis zorgt niet alleen voor efficiency maar draagt ook sterk bij aan risicobeheersing rond projecten en systemen in de wereld van de waterschappen. Business Cases Het Waterschapshuis stelt business cases centraal in de sturing en besluitvorming. In 2012 worden, op basis van een standaard business case template, voor alle bestaande systemen en alle nieuwe ontwikkelingen business cases (her)ontwikkeld. Op basis hiervan wordt in 2012 periodiek gerapporteerd en vindt de sturing plaats. Doelstelling hiervan is, om inzicht te krijgen in de mate waarin doelstellingen op zowel operationeel als op financieel vlak worden gerealiseerd. De evaluatie van business cases draagt sterk bij aan de focus op het realiseren van doelstellingen en het tijdig reageren op wijzigende omstandigheden. Tevredenheidsmeting Het Waterschapshuis ontwikkelt in 2011 een tevredenheidmeting met betrekking tot de opdrachtverstrekking, de geleverde diensten en het gebruiksbeheer. Hierover zal in 2012 worden gerapporteerd en zullen afgeleide acties worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Diensten worden geleverd binnen de structuur van programmavoorbereiding (opdrachten) en programma-uitvoering (diensten). De tevredenheidsmeting gaat over het geheel en de toepassing van de producten binnen de waterschappen. Professionalisering Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen in 2011 betekent de noodzaak om te investeren in kennis en vaardigheden van alle betrokken medewerkers. Hierbij valt te denken aan P3O, Prince2, BISL en Requirements Management. Deze investeringen zullen deels in 2012 worden ingevuld. Communicatie Het Waterschapshuis gebruikt 2011 om de communicatie met de waterschappen verder vorm en invulling te geven. Om te komen tot een goede en herkenbare structuur zal een communicatieplan worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe strategische en operationele communicatie op de verschillende doelgroepen plaats vindt. In dit plan wordt ook vastgelegd welke bijdrage wordt verwacht van de programma s. 10

12 Programmabegroting Programma 1 Programma - uitvoering 1.1.Inleiding Zoals toegelicht in de leeswijzer zijn in programma 1 de programmaplannen samengevat. De bijbehorende programmaplannen (zie bijlage 5-1 tm/ 5-10) zijn opgesteld door de Begeleidingscommissies van de Gr HWH. Een programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis. De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen de Gr HWH is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; 2. bundeling van programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur Gr HWH; 3. Programmaplan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1; 4. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door het Dagelijks bestuur Gr HWH. In de programmaplannen is op hoofdlijnen vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmaplannen. Op basis van de programmaplannen is in dit hoofdstuk een expliciet onderscheid gemaakt tussen enerzijds de lopende exploitatie en de lopende investeringen en anderzijds de nieuwe voorgestelde investeringen en de nieuwe exploitatie vanaf Op basis hiervan ontstaat een goed beeld tussen huidig werk ( going concern ) en nieuw werk (nieuwe investeringen en exploitatie). In de bijlagen van de begroting zijn de volgende programmaplannen opgenomen; Programma Bedrijfsfunctie met de Programmaplannen voor: 1. Watersysteembeheer Kwantiteit 2. Watersysteembeheer Kwaliteit 3. Waterkeringenbeheer 4. Afvalwaterzuivering 5. Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten met de Programmaplannen voor: 6. Diensten Basis 7. Diensten Externe dienstverlening 8. Diensten Databeheer 9. Programmaplan Architectuur en Standaarden 10. Programmaplan Belastingen Alle programmaplannen hebben een gelijke indeling: Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave Hoofdstuk 2: Inleiding Hoofdstuk 3: Beschrijving bedrijfsfunctie; In dit hoofdstuk wordt de bedrijfsfunctie beschreven, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. Hoofdstuk 4: Doelen en resultaten; In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, alsmede de risico s en tegenmaatregelen. Hoofdstuk 5 Benodigde middelen; In dit hoofdstuk zijn benodigde middelen en investeringen benoemd. 11

13 Programmabegroting Programma Bedrijfsfuncties Programmaplan Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (WSB) KwaNtiteit houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden van diverse waterschapsprocessen, te weten: onderhoud (waterlopen en kunstwerken); verlening van keurontheffingen; baggeren; peilbesluiten; monitoring watersysteem (modellering); watertoets (plannen van derden); Eigendommenregistratie en grondaankoop. Gezamenlijke informatiesystemen Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden door Het Waterschapshuis. Voor het programma Watersysteembeheer KwaNtiteit gaat het dan om: Naam Omschrijving Status Productie/in ontwikkeling IRIS WATIS IRIS Bagger IRIS ERGO GISratio Watertoets IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. 12 Productie Kernonderdeel In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel Productie Aanbevolen onderdeel Productie Productie Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit voorziet voor het jaar 2012 een belangrijke ontwikkeling t.a.v. het harmoniseren en uniformeren van het datamodel op basis van de ontwikkelingen in 2011 rond de uniformering van de legger waterlopen, kunstwerken en zoneringen. Een positief gevolg van het uniformeren en harmoniseren van het datamodel is dat processen meer in één lijn komen te liggen. Binnen het onderzoek zal hiervoor ook aandacht zijn. Verder is voor het jaar 2012 een herijking voorzien van een aantal systemen. Deels omdat geconstateerd is dat enkele systemen niet goed aansluiten op de bedrijfsprocessen, deels vanwege het streven naar zoveel mogelijk standaard oplossingen (uit de markt). Een andere (doorlopende) ontwikkeling is het verder uitbreiden en optimaliseren van de ondersteuning van de bedrijfsprocessen middels functionaliteiten. Het bepalen van minimaal benodigde functionaliteit is een van de activiteiten voor 2012.

14 Programmabegroting 2012 Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen WSB KwaNtiteit Exploitatie BF Watertoets Kapitaallasten lopende investeringen IRIS Watis IRIS Bagger IRIS Ergo Totaal Voorgestelde investering 2012 voor nieuwe ontwikkelingen Implementatie nieuw systeem voor beheer en onderhoudsactiviteiten; Vervanging betekent uitfasering GISratio (vanaf 2013). Informatiesysteem Investerings Kapitaallasten bedrag Onderhoudsbeheer IS Investering Totaal Voor het volledige programmaplan van Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit wordt verwezen naar: BIJLAGE

15 Programmabegroting Programmaplan Watersysteembeheer WaterKwaLititeit Beschrijving van de bedrijfsfunctie Binnen de bedrijfsfunctie watersysteembeheer (waterkwaliteit) spelen o.a. de IRIS-modules OWA en Metingen, maar ook diverse andere informatiesystemen buiten het IRIS-werkveld, een rol in de informatievoorziening. De afgelopen jaren heeft het integraal waterbeheer gestaag haar intrede gedaan, hetgeen zich ook heeft doorgezet in het waterkwaliteitsbeheer. Bovendien is met de komst van onder meer de Kaderrichtlijn Water ingezet op een ketenbenadering. Een van de belangrijke processen betreft de monitoring van het watersysteem. Gezamenlijke informatiesystemen Watersysteembeheer WaterKwaLititeit In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Watersysteembeheer KwaLiteit gaat het dan om: Naam Omschrijving Status Productie/in ontwikkeling IRIS OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS Metingen (rapportage) Registratie waterkwaliteitsgegevens (Fysisch Chemisch) Analyse, aggregatie, integratie van watersysteemgegevens Productie Meenemen in marsroute Productie (beperkt) Meenemen in marsroute Meetnetbeheer/planning Beheer en planning van meetgegevens In ontwikkeling/onderzoek Registratie Flora en Fauna en Morfologie Registratie van meetgegevens (Flora/Fauna en Morfologie) In ontwikkeling/onderzoek Registratie Hydrologie en klimatologie (kwantiteit) Registratie van meetgegevens (hydrologie en klimatologie) Onderzoek voorzien Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Ten behoeve van monitoringscyclussen is sterke behoefte aan een integrale informatievoorziening, waarbij informatie van verschillende deelaspecten van het watersysteem, zoals chemie, ecologie en morfologie en hydrologie in samenhang kunnen worden geraadpleegd, geanalyseerd, getoetst, beheerd/gepland (meetnetbeheer) en gerapporteerd. Deze informatievoorziening is nog maar ten dele op het gewenste niveau. Verder is er sprake van een aantal wenswijzigingen, die afhankelijk van nog te maken keuzes mogelijk in 2012 worden gerealiseerd. Deze behelzen echter geen fundamentele wijziging of uitbreiding van functionaliteit. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen WSB KwaLiteit Exploitatie BF Kapitaallasten lopende investeringen IRIS OWA Meetnetbeheer/ planning

16 Programmabegroting 2012 Bronsysteem flora en fauna en morfologie fase IS Rapp.waters.geg fase Totaal Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie: Informatiesysteem Meetnetbeheer (nieuw systeem); o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem; Meetnetbeheer. Informatiesysteem Bronsysteem Flora en Fauna (nieuw systeem) o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem; Centrale registratie flora en fauna en morfologie gegevens. Informatiesysteem Rapportage watersysteemgegevens (nieuw systeem; opvolger van IRIS Metingen) o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem: analyse, aggregatie, integratie, toetsen, beoordelen, presenteren en rapportage van watersysteemgegevens. Informatiesysteem Bronsysteem Hydrologie/klimatologie (nieuw systeem) o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : centrale registratie waterkwantiteitsgegevens (peil en debiet). Informatiesysteem Investerings Exploitatie en Kapitaallasten bedrag IRIS Metingen deel 1 Investering Meetnetbeheer/ Nieuwe planning exploitatie Bronsysteem Investering flora en fauna en morfologie fase 2 Nieuwe exploitatie IS Rapp.waters.geg fase 2 Investering Bronsysteem Investering hydrologie/klimatologie Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF Voor het volledige programmaplan van Watersysteembeheer WaterKwaLititeit wordt verwezen naar: BIJLAGE

17 Programmabegroting Programmaplan Waterkeringenbeheer Beschrijving van de bedrijfsfunctie Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we deze keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister. De module IRIS Keringen voorziet in de behoefte van gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief, waarbij eenduidige presentatie, export naar toetsingsprogramma's en uitwisseling met andere belanghebbenden centraal staan. Binnen de IRIS-familie spelen de modules Keringen en BWK een rol bij de ondersteuning van deze bedrijfsfunctie. Daarnaast zijn er diverse (expert)systemen in beeld in relatie tot de veiligheidstoetsing. Gezamenlijke informatiesystemen Waterkeringenbeheer In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam Omschrijving Status IRIS keringen De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo- ) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. IRIS BWK Vangstregistratie DigiSpectie De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers. Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland Een registratiemethodiek, die het opnemen en vastleggen van visuele waarnemingen voor keringen uniformeert en digitaliseert. Deze methodiek wordt ondersteund met een zogenaamde Geografisch Informatiesysteem toepassing (GIS), genaamd DigiSpectie Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel In ontwikkeling; In 2011 zal besloten moeten worden of het beheer wordt overgenomen van STOWA Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie In 2010 is onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties. Dit onderzoek is verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen per bedrijfsfunctie zijn uitgewerkt. In 2011 wordt deze visie verder uitgewerkt in een routekaart. De route kaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden in om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfunctie. Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst, met name voor het beheer van kerngegevens van regionale waterkeringen, onderhoud en calamiteitenbestrijding. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als inspectie van waterkeringen. 16

18 Programmabegroting 2012 Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Waterkeringenbeheer Exploitatie BF Kapitaallasten lopende investeringen IRIS Keringen IRIS BWK Totaal Voorgestelde investering 2012 voor nieuwe ontwikkelingen Informatiesystemen voor de bedrijfsfunctie Keringen doorontwikkelen: - wijzigingen n.a.v. wetgeving; - optimaliseren proces ondersteuning; - gegevensuitwisseling; - toevoegen functionaliteiten, samenvoegen keringen en BWK ; - mobiel werken. Informatiesysteem Investerings Kapitaallasten bedrag Keringen doorontwikkelen Investering Totaal Voor het volledige programmaplan van Waterkerningenbeheer wordt verwezen naar: BIJLAGE

19 Programmabegroting Programmaplan Afwaterzuivering Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering omvat de processen: a. Transporteren van afvalwater; Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap en wordt door het waterschap vanaf het overnamepunt getransporteerd naar de rwzi s met behulp van persleidingen en rioolgemalen (transportstelsel). b. Zuiveren van afvalwater; Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi s gezuiverd en vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. c. Verwerken en afzetten slib; Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. Het slib wordt meestal ontwaterd en verder verwerkt (verbrand of gedroogd). De bedrijfsfunctie wordt tot nu toe ondersteund met meerdere informatievoorzieningen die elkaar, afhankelijk van het gebruik door waterschappen, (kunnen) aanvullen. Momenteel is een aantal informatiesysteem bij HWH in beheer, te weten: Rioken, LIS en ZIS. De IRIS module Rioken ondersteunt het proces van het opstellen en onderhouden van van (basis) rioleringsplannen voor rioleringsstelsels. De IRIS module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). Waterschappen kiezen voor een centrale standaard die de mogelijkheid geeft om ook op het gebied van zuiveringsinformatie samen te werken (Z-info), een aantal waterschappen gebruikt hiervoor (nog) de IRIS module ZIS. Gezamenlijke informatiesystemen bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. Naam Omschrijving Status Productie/in ontwikkeling IRIS Rioken IRIS LIS IRIS ZIS Z-info omgeving IRIS module voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen IRIS module voor met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Door de waterschappen gekozen systeem (AquaVision) welke in een pilot uniform en standaard (en centraal) geïmplementeerd wordt bij een aantal waterschappen tot een Z-info omgeving. 18 Productie kernonderdeel Productie Meenemen in marsroute. Productie meenemen in marsroute Uitfasering starten. In ontwikkeling, HWH opdracht voor coördinatie en regie ontwikkelingen. Aanbevolen onderdeel. In het kader van de Waterwet is er een relatie met Vergunningverlening en Handhaving (hiervoor gebruikt een groot aantal waterschappen de IRIS module VenH)

20 Programmabegroting 2012 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Het bedrijfsproces binnen de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zal zich uitbreiden over de gehele keten. Door steeds meer samenwerking binnen de keten (van ontvangst tot lozing, inclusief het terugwinnen van grondstoffen) betekent gezamenlijke informatievoorziening rendement. Binnen de afvalwaterketen is ook rendement te bepalen door te streven naar gezamenlijke informatievoorziening die nu individueel door de waterschappen wordt ingevuld door onderhoudssystemen zoals Maximo, Ultimo en anderen. En voor Bouw, Innovatie en optimalisatie zijn daar Infonet/Infoworks voor modellering. Verdere verbeteringen zijn nodig als de afvalwaterketen een paradigmaverschuiving naar Afval = grondstof en de Nutriënten, Energie en waterfabriek wil realiseren. In 2012 moet duidelijk worden(door visie en onderzoek) welke informatievoorzieningen kern- of aanbevolen onderdeel van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering wordt. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Afvalwaterzuivering Exploitatie BF Kapitaallasten lopende investeringen IRIS LIS IRIS Rioken Totaal Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie Diverse onderzoeken: o Automatisering bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (nieuwe oplossing voor WS n); Elk gewenst moment beschikbaar hebben van bedrijfsvergelijkingsinformatie. o Informatiebehoefte WIS keten (waterschap informatie systeem) (nieuwe oplossing voor WS n); Voldoen aan actie STORM wat betreft overhevelen van riolering (rioleringstaken) naar waterschappen. o Slibregistratiestrategie (logistieke deel) (nieuwe oplossing voor WS n); Ontwikkeling van gezamenlijke informatievoorziening voor afvalstoffenlogistiek. o Informatievoorziening voor Procesbesturing (nieuwe oplossing voor WS n); Generieke oplossing voor de inrichting van afvalwaterzuiveringsinstallaties. o Informatievoorziening voor Energy registratie (nieuwe oplossing voor WS n); Generieke oplossing voor de energie registratie. IRIS ZIS; Aansluiten bij gekozen standaard. Z-info deel 1; doorontwikkeling en standaardiseren van Z-info, centrale hosting organiseren tbv Z-info en Inrichten Applicatie/Functioneel beheer Z-info. Z-info deel 2; in beheername, digikoppelingen en verbeteren functionaliteit. 19

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis Decos 2012-2691 Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis - 30 maart 2012 Voorwoord Voor u ligt de (ontwerp)programmabegroting 2013 van de Het Waterschapshuis (HWH). Met deze begroting wil HWH

Nadere informatie

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis. - Juni

Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis. - Juni Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem (IRIS) Voor het werkveld IRIS is een indeling naar bedrijfsfuncties gemaakt. Er is namelijk een onderverdeling

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage - BERAP1 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.11 - mei Kenmerk: V0050/H1508 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 1 - BERAP1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage

2 e Bestuursrapportage - BERAP2 2 e Bestuursrapportage 1 januari 1 september GR Het Waterschapshuis Versie 014 - september Kenmerk: V0051/1989 HWH Bestuursrapportage 1 januari 1 september Pagina 1 - BERAP2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2015

Ontwerp Begroting 2015 Ontwerp Begroting 2015 Het Waterschapshuis t.b.v. zienwijzeprocedure Versie 28-03-2014 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Inhoudelijke

Nadere informatie

Programma IRIS. Spoor 2. Versie: Versie 0.991, 28 april 2010. Auteur: Christian Breider (GEON bv) Status: Concept. HWH Editor:Miriam de Best

Programma IRIS. Spoor 2. Versie: Versie 0.991, 28 april 2010. Auteur: Christian Breider (GEON bv) Status: Concept. HWH Editor:Miriam de Best Programma IRIS Spoor 2 Auteur: Christian Breider (GEON bv) Status: Concept HWH Editor:Miriam de Best In opdracht van: Het Waterschapshuis Het Waterschapshuis Postbus 2180 2800 CD Amersfoort Telnr. (033)

Nadere informatie

Programmaplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 1.0

Programmaplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 1.0 Programmaplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 1.0 Decos 2012-2691 Bijlage 5-1 Programmabegroting 2013 2 april 2012 Programmaplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Datum: 24-03-2010 Afdeling: Projecten en Beheer Versie: 1.0 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2014 Het Waterschapshuis t.b.v. zienswijzeprocedure Waterschappen Versie 1.2 28-03-2012 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële

Nadere informatie

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling 2012 in het kort Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling Rendement stuurt samenwerking Het Waterschapshuis (HWH) heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en wil zo goed

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

CABA + CMFB 07-09-2010 Agendapunt: CABA 7 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CABA + CMFB 07-09-2010 Agendapunt: CABA 7 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CABA + CMFB 07-09-2010 Agendapunt: CABA 7 CMFB 7 Sittard, 23 augustus 2010 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Zienswijze ontwerp-programmabegroting

Nadere informatie

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013 Auteur Het Waterschapshuis Aantal pagina s 13 Behandelend gremium Ledenvergadering Unie van Waterschappen Datum voorgelegd 29 juni 2012 Agendapunt, onderwerp Nota van toelichting Begroting 2013 Agendering

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen?

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen? Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Groslijst onderwerpen... 3 3. Wat gaan we doen?... 3 4. Inzet middelen... 5 Bijlage 1. Overzicht doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken college... 6

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem CTF Amsterdam bv Prinsengracht 436 in Amsterdam Datum 21 april 2017 Casecode W-17.00767 Kenmerk 17.070654 Watervergunning het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem Uw kenmerk / projectcode:

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Publicatie 15 juli 2015 Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Inleiding Waterschappen zijn functionele overheden die het regionaal en lokaal waterbeheer mogen uitvoeren,

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Belastingen Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem niet op 1 januari 2010 plaatsgevonden

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Offerte Programmabegroting 2017

Offerte Programmabegroting 2017 Offerte Programmabegroting 2017 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid Bedrijfsvoering Onderwerp: implementatie

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl.

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl. Branchemodel Gemeenten 28 november 2006, Oss Achtergronden, visie en schermvoorbeelden Slide 1 Agenda Opening en Welkom, Lia Berben, loco gemeentesectretaris van de gemeente Oss "De Beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 1: Algemeen Inhoudsopgave Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving...1 1. Het project Decentrale Regelgeving...2 2. De wettelijke verplichting...3

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 29 maart 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Voorstel tot voteren krediet voor "vervangen software"

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Het probleem. Gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten

Het probleem. Gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten Gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten Roel van Geene, Het Waterschapshuis 10-1-2016 Het probleem Eén gezamenlijk digitaal beeld van het stelsel ontbreekt De ligging en capaciteit van de

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Resultaten GeoMonitor Water. Geanonimiseerd

Resultaten GeoMonitor Water. Geanonimiseerd Resultaten GeoMonitor Water Geanonimiseerd Versie: 0.4 13-10-2015 1 Inleiding... 3 2 Vergelijking GIS / Geo voorziening... 4 2.1 GIS / Geo personeel... 4 2.2 Gebruik... 6 2.3 Kwaliteit... 8 2.4 Kosten...

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening

Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening Betreft: Voortgang tot en met februari 2008 Inhoud 1. Projecten binnen het thema Waterschapsbrede Database 2. Projecten

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Ontwerpbegroting AQUON 2015

Ontwerpbegroting AQUON 2015 Ontwerpbegroting AQUON 2015 Aan Van DB AQUON Theo Houterman Datum 14 mei 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Aangepaste Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage Bijlage 6.1b vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.09 - mei Kenmerk V0139/H2866 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april

Nadere informatie

ICT investeringen in het onderwijs

ICT investeringen in het onderwijs een methodiek voor business cases Breda 14-9-2011 Henri Roosdorp (ROC Mondriaan) Maarten Kuiper (Twynstra Gudde) Stuurgroep ICT / Beleidsagenda 2010 - Informatiemanagement - De uitvoeringsorganisatie van

Nadere informatie

Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE. Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016

Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE. Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016 Business Control binnen de gemeente DATA GOVERNANCE Gerrit Duits MSc. CPC Alisa Westerhof MSc. 22 maart 2016 Noodzaak goede data Voorbeeld sociaal domein Inhoud Data is vakwerk Het Data Maturity Model

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie