1 e Bestuursrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 e Bestuursrapportage"

Transcriptie

1 - BERAP1 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie mei Kenmerk: V0050/H1508 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 1

2 - BERAP1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Resultaten per informatiesystemen Financieel Overzicht Bedrijfsfunctie Waterveiligheid (Waterkeringenbeheer) Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Resultaten per informatiesystemen Financieel Overzicht Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Resultaten per informatiesystemen Financieel Overzicht Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Resultaten per informatiesystemen Financieel Overzicht Diensten Basis Korte beschrijving van de dienst Resultaten per informatiesystemen Financieel Overzicht Externe Dienstverlening Korte beschrijving van de dienst Resultaten per informatiesystemen Financiële Overzicht Diensten Data Korte beschrijving van de dienst Resultaten per informatiesystemen Financiële Overzicht Architectuur & Standaarden Korte beschrijving van het programma Resultaten Financiële Overzicht Informatiehuis Water (IHW) Korte beschrijving van het programma Resultaten Financiële Overzicht Faciliterende diensten Korte beschrijving van het programma Resultaten Financiële Overzicht Bestuur & Organisatie Korte beschrijving van het programma Resultaten Financiële Overzicht stromen Derden Korte beschrijving van het programma Resultaten Financiële Overzicht (Hulp)kostenplaatsen Korte beschrijving Resultaten Financiële Overzicht Bijlage Financiële Overzicht Definitie stoplichten Soorten geldstromen HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 2

3 - BERAP1 1 Inleiding Voor u ligt de 1 e bestuursrapportage van Het Waterschapshuis. Met deze rapportage legt de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis verantwoording af aan het bestuur over de periode 1 januari 30 april. Format Het format is conform de bestuur rapportages 2012, aangevuld met (hulp)kostenplaatsen volgens de nieuwe begrotingssystematiek. Gemeenschappelijke regeling In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 december 2012 is het definitieve besluit tot transitie genomen. Per 1 januari zijn alle activiteiten, rechten en verplichtingen overgedragen aan de Gemeenschappelijke regeling. In diezelfde vergadering zijn ook een aantal financiële verordeningen vastgesteld en is een nieuw Dagelijks Bestuur benoemd. Directe en indirecte kosten De nieuwe begrotingssystematiek met (hulp)kostenplaatsen behelst ook het doorbelasten naar producten en projecten. Voor deze systematiek is uren registratie in TimeTell onontbeerlijk. De eerste maanden van is binnen HWH de noodzaak tot tijdige en correctie uren registratie benadrukt. Voor is besloten de doorbelasting uit te voeren op basis van begrote uren conform FTE formatie. Vanaf 2014 zullen de werkelijk geadministreerde uren in TimeTell als basis gaan dienen. In de loop van zal een analyse worden uitgevoerd hoe de werkelijke uren registratie zich verhoudt tot de begrote uren. HWH 2.0 In relatie tot de overgang naar Gemeenschappelijke regeling en mede naar aanleiding van de evaluatie van Tax-i is een traject gestart om te komen tot HWH 2.0. Vanuit het evaluatieonderzoek van het Tax-i project, uitgevoerd door Twynstra Gudde, zijn op hoofdlijnen de volgende aanbevelingen gedaan: - Herdefinieer ambitie, rollen en taken HWH - Onderscheidt de diverse functies van HWH: (Beheer, Ontwikkelfunctie, Sturende functie) - Zet de Gemeenschappelijke regeling door - Sluit aan bij rijksbeleid voor grote ICT-projecten: (business case; deelprojecten; go/no go momenten) - Ga zorgvuldig om met onzekerheden - Aanvullende opleiding voor bestuurders en ambtelijke top De stuurgroep HWH 2.0 is het eerste half jaar gestart en heeft inmiddels een eerste houtskool schets opgeleverd, met daarin 4 scenario s. Op 25 april zijn de hoofdlijnen hiervan besproken in een klankboordbijeenkomst met de waterschappen. Tevens is er een reactie vanuit het MT HWH geschreven met een 5 de scenario. De bestuurlijke besluitvorming is gepland op 1 juli. HWH 2.0 brengt, begrijpelijkerwijs, onrust met zich mee voor de medewerkers. Risico van beelden die bij waterschapsmedewerkers leven kunnen van invloed zijn op werkbeleving HWH ers. Risico op uitstroom goede medewerkers. Een open en regelmatige communicatie is van groot belang. De voortgang in HWH 2.0 traject is belangrijk. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 3

4 - BERAP1 Inhoudelijke voortgang projecten In worden bij Het Waterschapshuis de volgende programma s uitgevoerd: Bedrijfsfunctie: o Watersysteembeheer o Waterveiligheid (voorheen Waterkeringenbeheer) o Afvalwaterketen (voorheen Afvalwaterzuivering) o Vergunningverlening en Handhaving Diensten Basis Diensten Externe Dienstverlening Diensten Data Architectuur en Standaarden Informatiehuis Water (IHW) Faciliterende diensten Bestuur & Organisatie stromen derden Uit de rapportages per programma blijkt dat de voortgang van de diverse projecten grotendeels op schema ligt. Belangrijke resultaten zijn geboekt bij de volgende programma s: Diensten Basis; met de brede samenwerking rondom de voorzieningen WION en Geovoorziening wordt tegen lagere kosten goed voldaan aan de respectievelijke wettelijke verplichtingen INSPIRE en WION. IRIS Release2012 is opgeleverd. Het is een stabiele versie met veel functionele wijzigingen en verbeteringen t.o.v. voorgaande release. Een goede basis voor de migratie naar de opvolgers van IRIS. Met de uitvoering van het business case traject Vervolg IRIS in opdracht van de Programmaraad wordt inhoud gegeven aan de aanpassing van het producten- en dienstenpakket rondom IRIS aan de veranderde behoefte van de waterschappen. Diensten Externe Dienstverlening: De landelijke voorzieningen voor publicatie van Bekendmakingen en Decentrale Regelgeving zijn in productie genomen en gebruikers zijn opgeleid. 13 waterschappen publiceren hun bekendmakingen al via de nieuwe voorziening en alle waterschappen publiceren hun regelgeving in de nieuwe voorziening. De business case voor een nieuw WaterschapsNet (website voor een waterschap) voor 7 partijen (6 waterschappen + HWH) heeft geleid tot een nieuw project dat begin 2014 wordt opgeleverd en uitgerold. Afvalwaterketen: Z-info is per 1 januari live en wordt dit jaar (gefaseerd) geïmplementeerd bij in totaal 12 waterschappen. Er is een applicatielandschap opgesteld door een werkgroep, waarop de BC haar visie verder wil uitwerken. De nieuwe database voor de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer (BVZ) wordt gebruikt, waterschappen hebben toegang. Vergunningverlening en Handhaving: De inrichting van een gebruikersoverleg OLO Water is gestart. Naast OLO Water wordt er nu ook samengewerkt met Rijkswaterstaat op gebied van vergunningverlening en handhaving (nieuwe projectnaam De publicatie van het bestek heeft plaatsgevonden. Conversie en dataschoning zijn in voorbereiding. Digitale aangifte Bedrijven verloopt conform verwachting. Watersysteembeheer: De aanbesteding van de Watertoets verloopt conform verwachting. Een kring Monitoring is opgezet en ondersteuning vanuit HWH is niet meer nodig. De Gemeenschappelijke dataset en woordenboek voor onderhoud en beheersysteem (OBS) watersystemen zijn afgerond en voorgelegd aan de opdrachtgever (PWSO). Waterveiligheid (Keringenbeheer): Het beheer van alle informatiesystemen behorende bij de bedrijfsfunctie (IRIS Keringen, IRIS BWK, Vangstregistratie) verloopt conform verwachting. De ontwikkeling van Digispectie verloopt volgens planning. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 4

5 - BERAP1 Diensten Data: alle bestanden van het AHN2 zijn inmiddels beschikbaar en uitleverbaar via het loket van RWS. De waterschappen hebben unaniem ingestemd met deelname aan AHN Rijkswaterstaat is daarin ook weer deelnemer; de provincies zijn de nieuwkomers en nemen voor het eerst deel aan het AHN. RWS-CIV en HWH vormen tezamen de uitvoeringsorganisatie van het AHN. Beeldmateriaal: alle bestanden van de eerste jaargang 2012 zijn uitgeleverd aan de deelnemende overheden. De inwinning van de hoge resolutie luchtopnamen (jaargang ) is afgerond; die van de lage resolutie luchtopnamen ligt op schema voor afronding voor 15 juli. De waterschappen en de andere huidige deelnemers hebben ingestemd met deelname aan beeldmateriaal voor de jaren 2014 en Nieuwkomers zijn: ministerie van Defensie en Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) van Ministerie van BZK. De gemeenten zullen niet participeren in het landelijk initiatief beeldmateriaal 2014 en De uitwerking van INSPIRE annex III is door de werkgroep Geo-informatie van de UvW opgepakt. De resultaten hiervan moeten in de Geovoorziening worden verwerkt. A&S: In staat de informatiebeveiliging (cyber security) hoog op de agenda van Architectuur en Standaarden, enerzijds via een detachering van een architect bij de ministeriële taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID), anderzijds door bij te dragen aan de ontwikkeling van een sectorale visie, beleid en baseline informatiebeveiliging in opdracht van de Unie van Waterschappen. De aansluiting met de waterschappen wordt hiermee gestimuleerd. IHW: De verankering van IHW met waterveiligheid begint vaste vormen aan te nemen. Zowel voor het nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma als voor het Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017 zijn reeds afspraken gemaakt of in de maak. Alles is in het werk gesteld om op een zo n kostenefficiënte wijze een waterkwaliteitsportaal te realiseren ter vervanging van het huidige portaal voor de Kaderrichtlijn Water. De realisatiefase is begonnen. De Aquo-kit krijgt in de nabije toekomst een koppeling met de landelijke bodemtoetsvalidatieservice voor onder andere het toetsen van de kwaliteit van waterbodems (ter vervanging van Towabo in ibever). Hiervoor is in nauwe samenwerking met SIKB tot één uitwisselformaat gekomen hetgeen een vergemakkelijking voor de laboratoria betekent. De nulmeting hoe het staat het met de inbedding van de Aquostandaard in de watersector is uitgevoerd; de resultaten zijn gepresenteerd en zullen in het Programmateam Water nader worden besproken. Een afwegingskader voor Open Data voor de waterschappen is opgeleverd, net als het dataprotocol voor modellering van oppervlaktewaterkwantiteit. Aandacht is vereist bij de volgende programma s: IRIS Beheer: In het traject Vervolg IRIS is op verzoek ook een plan Saneren IRIS opgesteld. In kader hiervan is in een enquête de behoefte aan het realiseren van wenswijzigingen na release IRIS2012 en de behoefte aan support IRIS bij alle waterschappen geïnventariseerd. De uitkomsten en reacties hierop vanuit een aantal Begeleidingscommissies van de bedrijfsfuncties laat op delen een verschil tussen de business- en I-vraag zien. Deze mogelijke tegenstelling binnen signalen van de waterschappen wordt zorgvuldig en transparant opgepakt. Dit geldt tevens voor alle andere modules van IRIS. De Beheer en Onderhoud activiteiten rondom IRIS zijn vanaf periode 2 beperkt vanwege de op handen zijnde sanering van IRIS (ondersteuning en wenswijzigingen) en het in de loop van 2014 uiteindelijk uitzetten van IRIS. Er ontstaat een overcapaciteit van aan IRIS gekoppelde HWH medewerkers. Afvalwaterketen: De taken die de waterschappen zelf moeten uitvoeren om Z-info te implementeren kosten relatief meer tijd dan wordt verwacht door het waterschapsmanagement; in de begeleidende brief bij de deelname overeenkomst en in de instap cursus wordt hier extra aandacht aan besteed. 1 januari 2014 wordt cruciaal voor Z-info. Dan zijn er veel waterschappen aangesloten, voorbereidingen voor opschaling systemen zijn samen met de hosting partner gestart. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 5

6 - BERAP1 Vergunningverlening en Handhaving: Besluitvorming over (tijdstip van) uitfasering IRIS VenH is in voorbereiding, gebruikers worden nauw betrokken. Terugkoppeling met nieuwe samenwerkingsproject VenH met RWS is in voorzien. Het ontbreekt nog aan een omgevingsmanager voor het project, 22 mei zijn er gesprekken met een waterschap, naar verwachting is de uitslag positief. Alvast zijn alternatieven gezocht binnen HWH, deze kunnen beschikbaar worden gemaakt. Activiteiten als een stakeholdersanalyse en een communicatieplan zijn gewoon gestart de omgevingsmanager kan later aanhaken (ten minste bij het communicatieplan). Watersysteembeheer: beschikbaarheid en animo van waterschappen aan project activiteiten is laag. Waterveiligheid (Keringenbeheer): De Begeleidingscommissie (BC) is onderbezet. HWH heeft moeite met het vinden van waterschappers. Het WAC heeft twee nieuwe leden maar zij hebben nog geen voorzitter, dit heeft geen consequenties voor de voortgang of kwaliteit. elijk is de procesleider van HWH voorzitter. De ontwikkeling van Dijk Data Service Center (DDSC) is in de wacht gezet i.v.m. overleg met RWS over het beheer en onderhoud (business case) i.s.m. IHW. Business Case gegevenshuishouding verloopt met vertraging, omdat waterschappen moeite hebben met de standaardiseren van gegevens. Op 15 maart is in de Programmaraad in constructieve en positieve zin gesproken over aanpassing van de oorspronkelijke visie. De komende weken zal een nieuwe projectaanpak worden uitgewerkt; deze zal in de programmaraad van 21 juni worden besproken. De uitwerking van INSPIRE annex III verloopt te traag waardoor de realisatie in december mogelijk niet gehaald zal worden. A&S: De focus ligt dit jaar op de praktische toepassing van architectuur en de ondersteuning van de waterschappen. Na de zomer worden in de vaste commissie Architectuur en Standaarden het gezamenlijke ambitieniveau voor architectuur en standaarden en de concreet te behalen resultaten bepaald voor het A&S programma IHW: Doordat IHW veel tijd en energie zal moeten stoppen in de realisatie van het waterkwaliteitsportaal, zal het geen financiële en personele middelen hebben om in het tweede helft van een release van de Aquo-kit te verzorgen en zullen wijzigingen op andere applicaties ook tot volgend jaar moeten wachten. De activiteiten van de stuurgroep HWH 2.0 zijn niet begroot. De kosten betreffen m.n. inhuur extern adviseur en juridisch advies. HWH heeft vanuit het budget Bestuur & Organisatie overgeheveld t.b.v. HWH 2.0. De verwachting is echter dat de lasten nog sterk zullen oplopen. Indicatief is in deze BERAP een bedrag van opgenomen als jaareinde verwachting (). Voor dit bedrag is op dit moment nog geen dekking. Business cases In de eerste periode van heeft bij Het Waterschapshuis besluitvorming plaatsgevonden over een aantal business cases, te weten: 1. AHN ; 2. Beeldmateriaal ; 3. Geovoorziening; 4. SAT-Data; 5. Digispectie Alle genoemde business cases zijn met een positief advies van de Programmaraad aangeboden aan het bestuur, waar de voorstellen zijn aangenomen. Naast bovengenoemde, is en wordt thans nog gewerkt aan de business cases, waarvan de besluitvorming in juli is gepland: HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 6

7 - BERAP1 6. Gegevenshuishouding; 7. Opvolger IRIS; 8. e-hrm; 9. DDSC. Deze business cases zullen vanaf juli ter advies worden aangeboden aan de Programmaraad en vervolgens ter besluitvorming worden aangeboden aan het bestuur. In de 1 e BERAP-periode is de Programmaraad geadviseerd over de voortgang van deze business cases en is gelegenheid geboden om richting te geven. Daarnaast worden de volgende Business Cases aangekondigd: 1. Koppelingen Z-info naar gemeenten (BF Afvalwaterketen); 2. Dashboards op Z-info (BF Afvalwaterketen) Eerder aangekondigd maar niet gestart: 1. Opvolger IRIS KIM/Schouw (geen draagvlak voor een centrale oplossing als opvolger van IRIS KIM). Bedrijfsvoering Vanuit bedrijfsvoering zijn voor de eerste 4 maanden van de volgende zaken vermeldenswaardig - De jaarrekening 2012 is per 1 maart opgeleverd en voorzien van een goedkeurende verklaring. - De nieuwe begrotingssystematiek is op 13 februari vastgesteld - Regulieren verrekening van de omgebouwde begroting heeft plaatsgevonden. - Op basis van de jaarrekening is de afrekening waterschappen ten uitvoer gebracht, rekening houdend met afschaffen voorfinanciering (OHW projecten) en financiële afwikkeling TAX-i. Indien waterschappen geen openstaande posten meer hadden, is de afrekening uitbetaald. - Begroting 2014 is tijdig op 29 maart voor een zienswijze procedure aangeboden aan de waterschappen. - Het strategisch stappenplan communicatie is vastgesteld door het dagelijks bestuur, tevens is echter besloten de externe verbeteracties tijdelijk on hold te zetten en de focus te leggen op interne communicatiezaken. - De Waterscoop (bestuurdersnieuwsbrief) is vervroegd uitgebracht. - Het handboek Projectcommunicatie is afgerond en wordt voortvarend geïmplenteerd. - Het zaakgericht werken (DIV) is in aanvulling op HWH ook bij IHW geïmplementeerd - Vanuit inkoop zijn diverse (Europese) aanbestedingen begeleid, waarvan enkele in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat - P&O is met name gericht op afronding van de laatste personeelsgerelateerde zaken a.g.v. de transitie van stichting naar Gemeenschappelijke regeling, evenals op HWH Werkgroep Integriteit ingesteld, gericht op vaststelling integriteitsbeleid (formele spoor). Vergadercentrum Het vergadercentrum wordt nog steeds druk bezocht. Dienstverlening zoals beoogd. Budget voor optimalisatie (175k) is nog niet aangewend. Andere uitgaven lopen op schema. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 7

8 - BERAP1 Samenvattend beeld financiën De uitputting van de budgetten is over het algemeen conform de begroting. Bij de IRIS modules stagneren de uitgaven als gevolg van minder uit te voeren wenswijzigingen. Het financiële knelpunt facilitering IHW is de BERAP gecompenseerd door vrijval van de bestemmingsreserve IHW voor een bedrag van ,50. Budgetten ten aanzien van bedrijfsvoering lopen op schema. Er is sprake van vacature ruimte op de personele lasten, waaruit de kosten van externe inhuur worden gedekt. Het budget behoeftemanagement is in deze BERAP toebedeeld aan nieuwe initiatieven. Voorzien is dat AHN2 inwinning & controle in de loop van een eindafrekening kan opmaken, waarbij ca aan de deelnemers zal worden gerestitueerd conform oppervlakte verdeelsleutel. Begrotingswijzigingen BERAP1 De volgende begrotingswijzingen, die geen invloed hebben op de deelnemers bijdrage, zijn opgenomen: Begrotingswijziging 1: projectrekening 2012 en vermelde aanwending BERAP 3 uit 2012 op basis van jaarrekening 2012 Begrotingswijziging 2: Bestemmingsreserve business cases uit 2012 is aangewend voor ehrm ( ) en Vervolg IRIS ( ) projectrekening 2012 inzake Facilitering overeenkomst IHW ( ) is toegevoegd aan het bestaande bestemmingsreserve Fac. Diensten Facilitering ovk IHW Bestemmingsreserve Facilitering overeenkomst IHW is aangewend voor kostenplaats IHW ( ,50) Gedeelte AHN2 bijdrage waterschappen toebedeeld aan AHN exploitatie AHN exploitatie bijdrage RWS , waarbij restant 2012 verrekend Kantoorautomatisering heeft budget ontvangen van A&S (onderzoek en sturing activiteiten) t.b.v. Sharepoint IHW heeft aanvullende opdracht gefactureerd aan Programma Nieuw Hoogwater Bescherming inzake Waterveiligheid IHW bijdrage IPO is afgezonderd van de overige 3 begrote IHW producten ( 3 x ) Niet begrote activiteit HWH 2.0 heeft aan budget ontvangen uit product Bestuur & Organisatie GAS project heeft BTW correctie factuur ontvangen over laatste 3 maanden 2012 ( 1.085) en de support bijdrage is hoger dan begroot ( 4.666) De volgende begrotingswijzingen, optellend tot inzake behoefte management / BC, zijn baten neutraal verwerkt: Aanwending Gegevenshuishouding t.l.v. behoefte management / BC ( ) Aanvulling Behoefte management Afvalwaterketen ( ) Aanvulling e-hrm ( ) Aanvulling Vervolg IRIS ( ) Nieuw Waterschapsnet ( 8.000) Toevoeging: projectrekening behoefte management van Diensten Basis ( ) en V&H ( ) is toegevoegd aan product Behoeftemanagement / Business Cases De volgende begrotingswijzingen zijn reeds voorzien, maar nog niet opgenomen in de begrote baten: Gewijzigde verrekening z-info Digispectie (45K begroot budget) is in de fase van ophalen DNO s. Zeno Business Case wordt doorgezet naar fase 1 Voor fase 1 (Zeno) / Samenwerkingsproject V&H RWS wordt in het volgende verrekend = ,92+(9*22.000) = Bovenstaande begrotingswijzigingen hebben invloed op de deelnemers bijdrage en dienen conform de gemeenschappelijke regeling richtlijnen via zienswijze procedure te worden behandeld (najaar ) HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 8

9 - BERAP1 2 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer 2.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden van diverse waterschaps-processen, onder andere: Onderhoud (waterlopen en kunstwerken) Peilbesluiten Leggers (waterlopen en kunstwerken) Watertoets (plannen van derden) Eigendommenregistratie en grondaankoop Registratie van meetgegevens (zoals chemisch, ecologisch morfologie, hydrologie en klimatologie) Monitoring watersysteem (modellering) en waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch Maatregelen ter verbetering van waterkwaliteit Wettelijke eisen (o.a. kader richtlijn water, Flora en fauna wet, zwemwater kwaliteit) 2.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei B&O digitale De 'watertoets' is een Watertoets instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. 1 sept 31 dec Toelichting status Aanbesteding verloopt volgens planning. 3 wenswijzigingen onder huidig contract nog doorvoeren, overige na aanbesteding. Op schema. 18e waterschap heeft zich aangemeld om aan te sluiten. RWS en 19 e waterschap tonen belangstelling voor de digitale Watertoets. Contract mgnt NDFF Nat. Databank Flora & Fauna (NDFF) geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren. Via de NDFF kan online natuurinformatie worden opgevraagd en beheerd. Op schema. Binnen budget. B&O IRIS ERGO ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRISfamilie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Release 2012 opgeleverd met 1 Hotfix en 5 foutwijzigingen voor de module. Onderzoek Ergo proces en oplossing vertraagd maar geen negatief gevolg. Release 2012 is beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Binnen budget. Onderzoek Ergo proces en HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 9

10 - BERAP1 Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sept 31 dec Toelichting status oplossing moeite om kandidaten te vinden. Oplossing is actief zoeken. Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS : mogelijke gevolgen voor uitvoering jaarplan in 2e periode. B&O IRIS OWA Registratie en opslag van de fysische en chemische meetgegevens van oppervlakte- en grondwater en waterbodem. Release 2012 opgeleverd met 1 wenswijziging voor de module. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Binnen budget. Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS : mogelijke gevolgen voor uitvoering jaarplan in 2e periode B&O IRIS Metingen aggregatie en integratie van specifieke meetgegevens van het watersysteem. Release 2012 opgeleverd met 1 foutwijziging voor de module. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Binnen budget. Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS : mogelijke gevolgen voor uitvoering jaarplan in 2e periode. B&O IRIS WATIS IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. Resultaat project Datamodel beheer belegd bij HWH (datamodel en gegevensset) en bij IHW (woordenboek ingediend voor Aquo conform Aquo wijziging procedure van IHW). Release 2012 opgeleverd met 1 wens wijziging en 1 foutwijziging voor de module. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Binnen budget. Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS : mogelijke gevolgen voor uitvoering jaarplan in 2e periode. Werkgroep OBS Onderhoud Beheer Systemen (OBS) vanuit PWSO van UvW Op schema. Binnen budget. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 10

11 - BERAP1 2.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O Watertoets B&O NDFF B&O IRIS ERGO B&O IRIS OWA B&O IRIS Metingen B&O IRIS WATIS Werkgroep OBS Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 11

12 - BERAP1 3 Bedrijfsfunctie Waterveiligheid (Waterkeringenbeheer) 3.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we de keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister. De module IRIS Keringen voorziet in de behoefte van gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief, waarbij eenduidige presentatie, export naar toetsingsprogramma's en uitwisseling met andere belanghebbenden centraal staan. 3.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei B&O Vangstregistratie Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland 1 sept 31 dec Toelichting status Ontwikkeling nieuwe versie verloopt traag. Binnen budget. Afstemming met de commissie van de UvW nodig. B&O IRIS Keringen De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. IRIS 2012 opgeleverd. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Binnen budget. De besluitvorming en gedragenheid rondom IRIS release heeft mogelijk gevolgen in Q2, alhoewel er geen wenswijzigingen zijn. B&O Digispectie Het informatiesysteem Digispectie is gericht op het vastleggen van gegevens m.b.t. inspecties keringen en het raadplegen van digigids, een standaard m.b.t. geüniformeerde schade beelden. Terugmelden van de deelname formulieren verloopt traag, HWH gaat actief inzamelen. Binnen (business case) budget. Er zijn 7 getekende DNO s ontvangen. In de deelname is een ontbindende voorwaarde van acht partijen. Er wordt in de BC uitgegaan van 10 waterschappen en 2 districten van RWS. Ws HSK heeft beloofd de DNO ook zsm te versturen. Eind mei zijn naar alle waarschijnlijkheid de HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 12

13 - BERAP1 vereiste minimum 8 DNO s binnen. 3.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O Vangst registratie B&O IRIS Keringen B&O Digispectie Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 13

14 - BERAP1 4 Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen 4.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterketen omvat de processen: Transporteren van afvalwater; Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap en wordt door het waterschap vanaf het overnamepunt getransporteerd naar de rwzi s met behulp van persleidingen en rioolgemalen (transportstelsel). Zuiveren van afvalwater; Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi s gezuiverd en vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. Verwerken en afzetten slib; Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. Het slib wordt meestal ontwaterd en verder verwerkt (verbrand of gedroogd). De bedrijfsfunctie wordt tot nu toe ondersteund met verschillende informatiesystemen die elkaar, afhankelijk van het gebruik door waterschappen, (kunnen) aanvullen. Momenteel zijn de volgende informatiesystemen bij HWH in beheer, te weten: IRIS Modules Rioken, LIS en ZIS. De IRIS module RIOKEN ondersteunt het proces van het opstellen, toetsen en onderhouden van (basis) rioleringsplannen voor rioleringsstelsels. De IRIS module LIS verzorgt de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). 20 Waterschappen hebben gekozen voor een centrale oplossing voor inwinning, verwerking en rapportage over zuiveringsinformatie (Zinfo), een viertal waterschappen gebruikt in 2012 hiervoor (nog) de IRIS module ZIS. Na de implementatie van Z-info bij de waterschappen wordt de IRIS module ZIS niet meer beheerd door HWH. 4.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei B&O Z-info Voorziening voor het beheren van zuiverings informatie. 1 sept 31 dec Toelichting status Applicatie functioneert naar behoren, performance problemen zijn opgelost. Afstemming beheer HWH en leverancier verder uitgewerkt. Aansluiting volggroepen volgens plan, inclusief bijbehorende wenswijzigingen (koppelingen historians). Een nieuwe verrekenmethode en andere instapmomenten van andere waterschappen leiden tot een iets andere berekening en daarmee vragen, welke wij beantwoorden. En inmiddels hebben toegelicht bij de deelname overeenkomsten. Uitloop onderhandelingen SAP BO licenties. Heeft nog geen impact of functionaliteit of beschikbaarheid. B&O BVZ BedrijfsVergelijking ZuiveringsBeheer (BVZ) Nieuwe centrale database voor ondersteuning en Applicatie is na uitgebreide tests opgeleverd. Eerste BVZ wordt rond aprilseptember ingevuld en HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 14

15 - BERAP1 uitvoering van de bedrijfsvergelijkingen zuiverings beheer. uitgewerkt. Ruim op tijd opgeleverd voor BVZ. Binnen budget. Alle 24 deelname overeenkomsten zijn inmiddels ondertekend ontvangen. B&O IRIS LIS De module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS-LIS ondersteunt het proces van Leiding Ontwerp -Leiding aanleggen - Leiding inmeten - Leiding buiten gebruik - Leiding verwijderen. Budget Release IRIS 2012 opgeleverd na uitgebreide tests. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. De besluitvorming en gedragenheid rondom IRIS release heeft mogelijk gevolgen in Q2, alhoewel er geen wenswijzigingen zijn. B&O IRIS RIOKEN Rioken is een IRIS module die helpt om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren (basisregistratie), actueel te houden en goed toegankelijk te maken en wordt gebruikt voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen. Release IRIS 2012 opgeleverd na uitgebreide tests. Er is 1 wenswijziging uit het release gehaald wegens incorrecte beschrijving. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Release 2012 volgens budget Binnen budget. De besluitvorming en gedragenheid rondom IRIS release heeft mogelijk gevolgen in Q2, alhoewel de BC op advies van het WAC geen wenswijzigingen meer wil laten doorvoeren. Behoefte mgnt AZ Vooronderzoeken Afvalwaterketen tbv alle deelnemers. Er zijn 3 onderwerpen als vooronderzoek uitgevoerd in opdracht van de BC: 1. Visie Informatie management Afvalwaterketen. 2. Quickscan Informatielandschap 3. Visie Z-info Dashboards De resultaten zijn door de VvZB geaccepteerd. De Visie geeft kaders, de Quickscan geeft opties voor optimalisaties (ook binnen andere bedrijfsfuncties door te ontwikkelen) en de Visie Dashboards wordt een HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 15

16 - BERAP1 concrete wenswijziging Z-info. Alle onderdelen zijn afgerond uit 2012 overgeheveld. Tevens toegevoegd vanuit Business cases / Behoefte mgnt. Geen. 4.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O Z-info B&O BVZ B&O IRIS LIS B&O IRIS RIOKEN Behoefte mgnt AZ Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 16

17 - BERAP1 5 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving 5.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie omvat de processen vergunningverlening, handhaving, schouw en innen zuiveringslasten bedrijven: Vergunningen verlenen kan worden opgedeeld in de volgende werkzaamheden: aanvragen van een vergunning en of melding; behandelen van de vergunningaanvraag; verlenen van de vergunning; publiceren van de vergunning; archiveren van de vergunning. Handhaving bestaat uit: controleren of de regels van de keur en van vergunningen (incl. grondwater) worden nageleefd; controle op illegaliteit in het veld; opstellen van procesverbaal; opleggen van bestuursdwang/boetes. Schouw bestaat uit: stelselmatig toezicht op wateren en waterkeringen; controle of het slootonderhoud overeenkomstig de onderhoudsplicht is uitgevoerd; aanschrijven overtreders; herschouwen van het slootonderhoud van de wateren; opleggen van bestuursdwang/boetes. Bedrijven, die afvalwater op het riool lozen, kunnen door middel van een digitaal formulier, de gegevens van het afvalwater en de berekende zuiveringslasten, via de website aan het waterschap of belastingkantoor aanleveren. 5.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei B&O OLO Water Via internet aanvragen van watervergunningen of het melden van activiteiten nabij watergangen 1 sept 31 dec Toelichting status Voorbereidingen naar nieuwe release in gang gezet. Op schema. Eerste afspraken gemaakt met ministerie over financiële bijdrage. B&O Digitaal Aangifte bedrijven Systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuilingsequivalenten (ve s) kunnen melden. Nieuwe release in gebruik genomen. Op schema. Binnen budget. Geen bijzonderheden B&O IRIS V&H Behandelen van vergunningaanvragen Release 2012 opgeleverd, met daarin 2 e serie wenswijzigingen Waterwet. Release 2012 in april opgeleverd. Binnen budget. B&O IRIS KIM Het verwerken van schouwaanschrijvingen Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS : noodzaak vanuit business om volgende release uit te brengen. Geconstateerd is in de BC dat er geen draagvlak is voor een centrale oplossing als opvolger van IRIS KIM. Het traject hiervoor zal daarom niet worden opgestart. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 17

18 - BERAP1 Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sept 31 dec Toelichting status Op schema. Binnen budget. Nieuw systeem VenH Voorheen ZENO fase1 (tot aanbesteding) Stukken vanwege juridische kwaliteits eisen 2 weken later gepubliceerd. Conform planning. Deelnameovereenkomsten zijn ondertekend, inning van gelden volgens geaccordeerd factureringsschema loopt. Het ontbreekt nog aan een omgevingsmanager vanuit de waterschappen. Alternatieven kunnen beschikbaar worden gemaakt. 5.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven B&O IRIS V&H B&O IRIS KIM * Totaal *) In najaar volgt de formele begrotingswijziging inzake de baten van waterschappen. DNO s zijn getekend en waterschappen zijn geïnformeerd over de financiële afspraken. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 18

19 - BERAP1 6 Diensten Basis 6.1 Korte beschrijving van de dienst Het Basis programma maakt onderdeel uit van programma 1 van HWH: Uitvoering. Het omvat daarbij met name de generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de overige bedrijfsfuncties (Waterkeringen, Afvalwaterzuivering etc.). 6.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sept 31 dec Toelichting status B&O IRIS Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten basis. B&O processen verlopen goed. Wel aandacht houden voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie aan IBM (specificaties van probleem / wijziging kan soms beter). IRIS Release2012 is opgeleverd. Het is een stabiele versie met veel functionele wijzigingen en verbeteringen t.o.v. voorgaande release. Momenteel wordt de behoefte aan ondersteuning en functionele aanpassing aan IRIS de komende jaren geïnventariseerd. De beheersupport zal hierop aangepast worden. De service levels gesteld in de SLA met IBM worden gehaald. De release IRIS2012 is opgeleverd conform (door uitbreiding op scope) begin aangepaste planning Sluit aan op de lopende vraag ondersteuning en functionele aanpassing aan IRIS. Bij de inventarisatie naar de behoefte aan ondersteuning en vernieuwing bij de waterschappen is op delen een verschil tussen de businessen I-vraag geconstateerd. Dit wordt zorgvuldig nagetrokken voordat er sanering gepland HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 19

20 - BERAP1 Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sept 31 dec Toelichting status wordt. B&O IRIS Basis De huidige IRIS module Basis In release IRIS 2012 zijn 12 wenswijzigingen met betrekking tot profielen opgeleverd. Ook is ondersteuning van Office 2010 en Windows 7 gerealiseerd. (Zie verder onder BenO IRIS) De release is opgeleverd conform (door uitbreiding op scope) de begin aangepaste planning. Momenteel wordt overwogen of verdere wenswijzigingen noodzakelijk zijn. (Zie verder onder BenO IRIS) B&O WION portaal Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving. De dienstverlening voldoet aan de SLA. Begin periode 2 wordt aan de waterschappen gevraagd om het huidige contract een laatste keer met 1 jaar te verlengen. Het traject om al dan niet te komen tot een nieuwe gezamenlijke aanbesteding is vertraagd van periode 1 naar begin periode 2. Binnen budget. B&O Geo voorziening Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens en voldoen aan INSPIRE In overleg met de waterschappen is de aanbesteding verplaatst naar Contract wordt met 1 jaar verlengd tot Budget voor de uitgestelde aanbesteding blijft gereserveerd. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 20

21 - BERAP1 Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sept 31 dec Toelichting status Afschrijving IRIS 1.0 Afschrijving van IRIS 1.0 Conform afschrijvingsschema volledig afgeschreven per 1 juli Conform afschrijvingsschema volledig afgeschreven per 1 juli Conform afschrijvingsschema volledig afgeschreven per 1 juli Conform afschrijvingsschema volledig afgeschreven per 1 juli ehrm business case samenwerking op het gebied van e-hrm 22 SD s hebben de ambitie uitgesproken om op het gebied van HRM te tot komen tot efficiëntie verbetering, kwaliteitsverbetering en samenwerking. Besluitvorming in bestuur Juli Restant bestemmingsreserve business cases uit 2012 als financiering ( ).Tevens onttrokken uit beh.mgnt/bc BC Vervolg IRIS Vervolgtraject n.a.v. de business Case modernisering IRIS. Het definiëren van een stappenplan waarin is aangegeven hoe IRIS zich in een aantal stappen of plateau s ontwikkelt binnen de doelarchitectuur: 1.Een uitgewerkte business case voor het gezamenlijk realiseren van implementeren van gestandaardiseerde datamodellen of algemene waterschapssets. Concreet: het nieuwe WATIS. 2.Een plan van aanpak voor het uit zetten van het huidige IRIS. In werkgroepen met waterschapmedewerk ers wordt het brede pallet aan meningen omgezet naar voor besluitvorming geschikte gezamenlijke producten en diensten in de business case. De (tussentijdse) resultaten worden getoetst bij het i- Platform, Programmavoorberei dingscommissie en Programmaraad. In maart is een eerste versie van de business case opgeleverd en besproken met i- HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 21

22 - BERAP1 Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sept 31 dec Toelichting status 3.Een start business case om te komen tot een centrale datalaag, waar gegevens beschikbaar gesteld worden voor partijen die daar al dan niet met een rechtvaardiging op basis van de wet om kunnen vragen. Platform en programmaraad op basis daarvan wordt in mei definitieve business case opgeleverd Restant bestemmingsreserve business cases uit 2012 als financiering ( ). Tevens onttrokken uit beh.mgnt/bc Door de omvang, langere doorloop en de niet beschikbare schrijfcapaciteit van medewerkers van waterschappen zijn de kosten hoger dan verwacht. De ontwikkelingen rondom HWH2.0 kunnen van invloed zijn op de besluitvorming. 6.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O IRIS B&O IRIS Basis B&O WION portaal B&O Geo voorziening Afschrijving IRIS 1.0 ehrm BC vervolg IRIS Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 22

23 - BERAP1 7 Externe Dienstverlening 7.1 Korte beschrijving van de dienst Het programma externe dienstverlening bestaat volledig uit producten die invulling geven aan communicatie met externe belanghebbenden. Veel producten in dit programma heb als basis (Europese) wetgeving of landelijke bestuursakkoorden met als doel de elektronische dienstverlening van de Nederlandse overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren. Voor een deel betreffen de activiteiten met name representatie van de gezamenlijke waterschappen richting landelijke uitvoeringsprogramma s en beheerders. 7.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei B&O oud CMS De huidige voorziening WaterschapsNet wordt ingezet voor het beheer van de websites van de waterschappen. Regulier beheer met alleen hoogst noodzakelijke functionele wijzigingen. De voorziening staat gepland om vóór oktober uit te faseren. 1 sept 31 dec Toelichting status Geen noemenswaardige problemen bekend. Geen functionele wijzigingen aangevraagd of doorgevoerd. Inventarisatie onder deelnemers bevestigd dat de meeste deelnemers voor 1 oktober een (tijdelijke) alternatieve oplossing voor handen hebben. Enkel de 7 partijen die via HWH opnieuw gaan aanbesteden behoeven nog een tijdelijke oplossing waarvoor een keuze nog in het tweede kwartaal moet worden gemaakt. Binnen budget. B&O e-formulieren Waterschappen hebben een gezamenlijk contract voor het leveren van elektronische (web) formulieren waarmee ze invulling geven aan taakstellingen uit het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP). Geen noemenswaardige problemen bekend. Geen functionele wijzigingen aangevraagd of doorgevoerd. Eerste gebruikersoverleg gepland. DIGID assessment gepland voor zomer. Op schema. Binnen budget. B&O publicatie producten en diensten binnen CMS Online publicatie van producten en dienstencatalogus conform de Dienstenwet. Georganiseerd via het oude CMS. Regulier beheer met alleen hoogst noodzakelijke functionele wijzigingen. De voorziening staat gepland om vóór oktober uit te faseren. Geen noemenswaardige problemen bekend. Geen functionele wijzigingen aangevraagd of doorgevoerd. Op schema. Binnen budget. B&O publicatie Online publiceren van regelgeving conform de Migratie naar behoren uitgevoerd. Regelgeving ook HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 23

24 - BERAP1 regelgeving landelijke voorziening CVDR Wet Elektronische Bekendmaking. De WEB verplicht alle decentrale overheden om hun regelgeving digitaal en geconsolideerd beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). beschikbaar via eigen websites. Op schema. Binnen budget. De waterschappen beschikken over de CVDR en kunnen effectief werken met de nieuwe voorziening. Bestaande regelgeving is gemigreerd naar de CBDR en via de CVDR gepubliceerde regelgeving is ook vindbaar op hun eigen websites Beheer is ingericht B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening GVOP Online publiceren van officiële bekendmakingen conform de Wet Elektronische Bekendmaking. Met de GVOP kunnen overheden officiële bekendmakingen op het internet publiceren volgens de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking (WEB). Papieren bekendmakingen zijn daardoor meestal niet meer nodig. Met het gebruik van de GVOP voldoen de waterschappen aan de wettelijke verplichting per 1 januari 2014 conform de WEB. Naar behoren voor eerste release en inzetbaar voor officiële bekendmakingen. Eerste gebruikersoverleg gepland. Vervolgreleases gepland. In samenwerking met UvW 2 ledenbrieven gepubliceerd ten aanzien van juridische kaders gebruik GVOP / online bekendmakingen. GVOP per 1 maart in productie genomen. 13 waterschappen publiceren al in de GVOP. Binnen budget. De waterschappen beschikken over de GOVP en kunnen effectief werken met de nieuwe voorziening. Via de GVOP gepubliceerde bekendmakingen zijn ook vindbaar op hun eigen websites Beheer is ingericht BC Nieuw CMS Na het stoppen van het initiatief om tot een nieuwe gezamenlijke CMS voorziening als vervanger voor het huidige WaterschapsNet te komen, hebben 6 waterschappen HWH verzocht om een nieuwe De documenten zoals opgesteld tijdens het eerdere initiatief zijn als uitgangspunt genomen op basis waarvan een herijking heeft plaatsgevonden. De business case is opgeleverd en alle 6 de partijen hebben een bindingsovereenkomst getekend. De voorbereidingen voor een aanbesteding in juni HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 24

25 - BERAP1 business case op te stellen voor een nieuw initiatief dat zich beperkt tot hun organisaties. zijn gestart. Financiering vanuit Beh.mgnt/BC ( 8.000) De business case past binnen het geraamde budget van de 6 partijen. De activiteiten voor de business case fase zijn binnen budget uitgevoerd. 7.3 Financiële Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O oud CMS B&O e formulieren B&O publicatie producten en diensten binnen CMS B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR B&O publicatie bekendmaking en landelijke voorziening GVOP BC Nieuw CMS Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 25

26 - BERAP1 8 Diensten Data 8.1 Korte beschrijving van de dienst De bedrijfsfunctie Diensten omvat het verlenen van diensten en het bieden van services. Binnen de BF Diensten onderkennen we het deelprogramma Data Diensten (INSPIRE, AHN, Beeldmateriaal, Gegevenshuishouding) met andere woorden: de inhoudelijke invulling (data, informatie). 8.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sep t 31 dec Toelichting status B&O INSPIRE Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen. Impact analyse INSPIRE annex III verloopt (te) traag. Realisatie dec mogelijk niet haalbaar Binnen budget. AHN Expl. Toelichting Postcodetool en Viewer worden conform SLA onderhouden door een leverancier Op schema. Binnen budget. AHN Kaartverkoop Toelichting Geen bijzonderheden Op schema De provincies die in het verleden zelfstandig AHN2 hebben aangeschaft, worden terugbetaald nu ze via het IPO collectief deelnemen in het AHN3 ( ). Deze terugbetaling kan worden uitgevoerd ten laste van het Projectrekening AHN kaartverkoop (per van ca. 1 mln.) Restant verkoop is gereserveerd voor innovatie en onderzoek voor AHN conform businessplan AHN3. Geen bijzonderheden AHN 2 Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand AHN2 is conform specificaties afgerond HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 26

27 - BERAP1 Nederland (AHN) AHN2 is conform de planning afgerond en beschikbaar AHN2 is binnen budget afgerond, verrekening met de waterschappen volgt nog. Postcodetool en Viewer worden conform SLA onderhouden door een leverancier Beeldmateriaal Landelijke initiatief voor een overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal. Er zijn verschillende verbetermaatregelen genomen om de kwaliteit in conform specificaties te krijgen. Het CTR-TMA gebied is in ingewonnen met een nieuw type camera, waarmee kwalitatief betere beelden worden verkregen dan in Conform leverschema. Zodra de beelden, stereogegevens en orthofoto s beschikbaar zijn worden deze geleverd aan HWH. Hiermee kunnen de waterschappen tijdig beschikken over het beeldmateriaal. Conform begroting Projectrisico s en bijbehorende maatregelen zijn geactualiseerd. Gegevens huishouding Uitvoeren van Business Study op de gegevenshuishouding. Er wordt een nieuwe visie uitgewerkt: loslaten procesharmonisatie, uniformering gegevenssets via plateuabenadering, aandacht voor gegevensbeheerprocessen. Oplevering Business wordt niet in 2012 opgeleverd, maar in Q3 of Q4 van. Nieuwe project aanpak wordt op 21 juni in P-raad besproken. Conform begroting is Vanuit saldp projectrekening 2012 is toegevoegd. Tevens onttrokken uit beh.mgnt/bc HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 27

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage

2 e Bestuursrapportage - BERAP2 2 e Bestuursrapportage 1 januari 1 september GR Het Waterschapshuis Versie 014 - september Kenmerk: V0051/1989 HWH Bestuursrapportage 1 januari 1 september Pagina 1 - BERAP2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt:

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt: Auteur Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Dagelijks Bestuur Datum voorgelegd 26-02-2014 Agendapunt, onderwerp Bestuursrapportage 2013-3 en Overheveling budgetten 2013 naar 2014 Agendering

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage Bijlage 6.1b vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.09 - mei Kenmerk V0139/H2866 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april

Nadere informatie

Bijlage jaarrekening e Bestuursrapportage

Bijlage jaarrekening e Bestuursrapportage Bijlage jaarrekening 3 e Bestuursrapportage 1 januari 31 december Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Versie 021 - maart Kenmerk: V0138/H2611 HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611 Jaarstukken Het Waterschapshuis Versie 0.09 18-03-2014 Kenmerk: V0138/H2611 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Bestuurlijke samenvatting 6 3.1. Jaarrekening in één oogopslag 6 3.2. Financiële

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling 2012 in het kort Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling Rendement stuurt samenwerking Het Waterschapshuis (HWH) heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en wil zo goed

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2015

Ontwerp Begroting 2015 Ontwerp Begroting 2015 Het Waterschapshuis t.b.v. zienwijzeprocedure Versie 28-03-2014 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Inhoudelijke

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2014 Het Waterschapshuis t.b.v. zienswijzeprocedure Waterschappen Versie 1.2 28-03-2012 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 0.3

Jaarplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 0.3 Jaarplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 0.3 18 december 2012 Decos 2013-XXXX JaarPlan2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Verspreiding Naam Rol V 0.1 V 0.2 BC WSB Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller André van Vugt Aantal pagina s 11 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 8 juli Agendapunt, Onderwerp, Actualisatie begroting Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Offerte Programmabegroting 2017

Offerte Programmabegroting 2017 Offerte Programmabegroting 2017 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid Bedrijfsvoering Onderwerp: implementatie

Nadere informatie

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis Decos 2012-2691 Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis - 30 maart 2012 Voorwoord Voor u ligt de (ontwerp)programmabegroting 2013 van de Het Waterschapshuis (HWH). Met deze begroting wil HWH

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR TKN (E) BMZ 1 APRIL 2014 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860 In D&H: 11 maart 2014 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Belastingen Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem niet op 1 januari 2010 plaatsgevonden

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem

het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem CTF Amsterdam bv Prinsengracht 436 in Amsterdam Datum 21 april 2017 Casecode W-17.00767 Kenmerk 17.070654 Watervergunning het lozen van grondwater bij de realisatie van een WKO systeem Uw kenmerk / projectcode:

Nadere informatie

HWH 2.0. Voorstel van. het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889. Pagina 1 van 16

HWH 2.0. Voorstel van. het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889. Pagina 1 van 16 HWH 2.0 Voorstel van het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889 Pagina 1 van 16 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. LEESWIJZER... 3 3. AANLEIDING EN OPDRACHT... 3 3.1. AANLEIDING... 3 3.2. OPDRACHT... 4 4.

Nadere informatie

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Informatiehuis Water houwen en bouwen 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Agenda Wat is het huidige Informatiehuis Water? Belanghebbenden en governance Huidige resultaten/meerwaarde/functionaliteit

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2016

Ontwerp Begroting 2016 Ontwerp Begroting 2016 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kenmerk: V0233/H3590 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Programma 1 Instandhouding

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5D Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 In D&H: 16-04-2013 Steller: drs.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589 Begroting 2015 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kernmerk: V0233/H3589 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Leeswijzer 6 3 Begroting in één oogopslag 7 4 Financiële

Nadere informatie

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Datum: 24-03-2010 Afdeling: Projecten en Beheer Versie: 1.0 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013 Auteur Het Waterschapshuis Aantal pagina s 13 Behandelend gremium Ledenvergadering Unie van Waterschappen Datum voorgelegd 29 juni 2012 Agendapunt, onderwerp Nota van toelichting Begroting 2013 Agendering

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 15 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 22 april 2015 Agendapunt, Onderwerp Ombouw Begroting 2015 HWH 2.0 en Begroting 2016 Agendering Ter

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Beeldmateriaal 2014 2015. René van der Velden

Beeldmateriaal 2014 2015. René van der Velden Beeldmateriaal 2014 2015 - René van der Velden Beeldmateriaal 2014 2015 1. Achtergronden, aanleiding, ambitie en doelstellingen 2. Beeldmateriaal: producten 3. Planning 4. Kosten Aanleiding landelijk initiatief

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 agendapunt 05.01 1091503 Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 Voorstel Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering 05-11-2013 I. Kennis te nemen van het voorstel

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

MID/IGIS. ^ HetWaterschapshuis DEELNAMEOVEREENKOMST HET WATERSCHAPSHUIS - HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND. / :00:00 ^Hllillillilliililllii

MID/IGIS. ^ HetWaterschapshuis DEELNAMEOVEREENKOMST HET WATERSCHAPSHUIS - HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND. / :00:00 ^Hllillillilliililllii MID/IGIS / 2013-02-07 00:00:00 ^Hllillillilliililllii ^ HetWaterschapshuis paraat (ojwrerkingei DEELNAMEOVEREENKOMST HET WATERSCHAPSHUIS - HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Versie: 1.0 Datum: 29 november

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening

Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening Voortgangsrapportage Programma Waterschapsbrede Database en Digitale Dienstverlening Betreft: Voortgang tot en met februari 2008 Inhoud 1. Projecten binnen het thema Waterschapsbrede Database 2. Projecten

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Implementatieplan IMWA Waterveiligheid

Implementatieplan IMWA Waterveiligheid Implementatieplan IMWA Waterveiligheid van pre Aquo naar Aquo-standaard Auteur: Jeroen Overbeek Publicatiedatum: 12 maart 2015 Kenmerk: /CONCEPT 23-1-2015 Rapport Uit Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline DIV From: "Scholten, H." Sent: woensdag 9 januari 2013 12:30:15 To: "DIV" Subject: FW: Begroting 2013 Het Waterschapshuis Graag inschrijven Groeten Hugoline

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet 4 3. Voorwaarden en procedure 5 3.1 Eisen aan de projecten 5 3.2 Indienen van projecten 6

Nadere informatie

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht SVB en VNG 26 april 2017 Agenda 26 april Mededelingen Mutatie specs 1.0 ivm BSN bij vertegenwoordiger Stuf2.1 irt GGK (12 juni) BAB1.0 (2017) berichten vanaf

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Programmaplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 1.0

Programmaplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 1.0 Programmaplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 1.0 Decos 2012-2691 Bijlage 5-1 Programmabegroting 2013 2 april 2012 Programmaplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W

vergunninghouder Wijziging Watervergunning Stammerdijk 41 in Diemen realiseren van een uitbouw 31 augustus 2015 W vergunninghouder Stammerdijk 41 in Diemen Datum 31 augustus 2015 Casecode W-15.02322 Kenmerk 15.102675 Wijziging Watervergunning realiseren van een uitbouw Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 1: Algemeen Inhoudsopgave Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving...1 1. Het project Decentrale Regelgeving...2 2. De wettelijke verplichting...3

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Perspectief op de Toekomst van de NDFF Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Taskforce Toekomst NDFF Deelnemers: IPO, EZ, UvW, PGO s en NM (later VNG en RWS) Opdracht: maak een voorstel voor de positionering

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) Basispresentatie gemeente. De Werkmaatschappij

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) Basispresentatie gemeente. De Werkmaatschappij Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) Basispresentatie gemeente 2013 De wet elektronisch bekendmaking Voor gemeentes geldt: Vanaf 1-7- 2009 mogen AVV s bekend gemaakt worden in elektronisch

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp

Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : Kredietaanvraag project Voldoen en implementeren veiligheidsnormen bestaande rwzi Garmerwolde KORTE SAMENVATTING:

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis. - Juni

Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis. - Juni Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem (IRIS) Voor het werkveld IRIS is een indeling naar bedrijfsfuncties gemaakt. Er is namelijk een onderverdeling

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden

Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden Inleiding en achtergrond Het doel van het product Informatie Publicatie Model 4.0 voor Vergunningen, hierna te noemen IPM 4.0 (ICTUprogramma Overheid

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0.

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0. Vergadering algemeen bestuur van 16 oktober 2013 Behandelend ambtenaar: A.H.M. Hieltjes Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 13.ZK09038/13.B0428 Kenmerk : 13IT026948

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 14 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie