Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS."

Transcriptie

1 HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B Het Algemeen bestuur HWH heeft deze versie van de bijlage vastgesteld op basis van het besluit inzake Wijziging programma(taken) d.d. 11 november 2013 inzake HWH 2.0. Belangrijk in het kader van HWH 2.0 is het onderscheid tussen collectieve en facultatieve programma's. Collectieve programma's zijn programma's: 1. die wettelijk verplicht zijn voor een waterschap én alle waterschappen wensen dat dit programma door HWH wordt uitgevoerd. 2. waarvoor bestuurlijke afspraken zijn overeengekomen én alle waterschappen wensen dat dit programma door HWH wordt uitgevoerd. 3. waarvan het de wens van alle waterschappen is dat dit door HWH wordt uitgevoerd. Indien een programma niet aan één (of meerdere) van deze criteria voldoet, dan betreft het een facultatief programma. Van een collectief programma is HWH eigenaar, bij een facultatief programma ligt het eigenaarschap (na invoering van HWH 2.0) elders. De collectieve programma's en programmataken staan in Begrotingsprogramma 1; Uitvoering collectieve programma's en programmataken. De facultatieve programma's die beëindigd zullen worden, maar vooralsnog door HWH zullen worden uitgevoerd, zijn voorlopig ondergebracht in Begrotingsprogramma 5, over te dragen programma's. Af te bouwen programma's zijn opgenomen in Begrotingsprogramma 6. Bij het verlenen van adviesdiensten in het kader van Begrotingsprogramma 4; Adviesdiensten, wordt HWH geen eigenaar van een programma. Om deze reden wordt het verlenen van een bepaalde adviesdienst niet specifiek in de bijlage opgenomen, maar noemt de bijlage enkel generiek de soorten van adviesdiensten die HWH in het kader van dit begrotingsprogramma aanbiedt en verleent. Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. 1. Begrotingsprogramma 1; Uitvoering collectieve programma's en programmaplannen 1.2 Programma Bedrijfsfuncties Programmaplan Watersysteembeheer De programma's uit het Programmaplan Watersysteembeheer dragen bij aan een efficiënte ICT ondersteuning van het watersysteembeheer van de waterschappen met een bij voorkeur uniforme datalaag en functionaliteit en flexibiliteit in de mogelijkheid van maatwerk voor de waterschappen. Programma's die deel uitmaken van het Programmaplan Watersysteembeheer: Programmaplan Waterveiligheid De programma's uit het Programmaplan Waterveiligheid dragen bij aan een efficiënte ICT ondersteuning voor het beheren van de kerngegevens, die nodig zijn voor het primaire proces Waterveiligheid, die zo dicht mogelijk aansluit op de eisen en wensen die daar wettelijk en organisatorisch aan worden gesteld.

2 Besluit Algemeen bestuur Hei Waterschapshuis Programma 's die deel uitmaken van het Programmaplan Waterveiligheid: Vangstregistratie kostenverdeelsleutel 145/ Programmaplan Afvalwaterzuivering Vanuit verbondenheid met de waterpartners dragen de programma's uit het Programmaplan Afvalwaterketen vanuit de waterschapbelangen bij aan een toonaangevende gemeenschappelijke informatievoorziening die bijdraagt aan een doelmatige en duurzame afvalwaterketen Programma's die deel uitmaken van het Programmaplan Afvalwaterzuivering: Bedrijfsvergelijking Zuivering (BVZ) Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving De programma's uit het Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving dragen bij aan een efficiënte ICT ondersteuning van de primaire processen Vergunningverlening en Handhaving. Programma's die deel uitmaken van het Programmaplan Vergunningverlening S Handhaving: OLO Water 1.3 Programma Diensten Programmaplan Diensten Basis De programma's uit het Programmaplan Diensten Basis voorzien in het professioneel beheer van door HWH geleverde gemeenschappelijke generieke voorzieningen en voorzieningen die meerdere bedrijfsfuncties van de waterschappen ondersteunen. Programma's die deel uitmaken van het Programmaplan Diensten Basis: Geovoorziening Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening De programma's uit het Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening dragen bij aan het verbeteren van de elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven door middel van gemeenschappelijke informatievoorzieningen en diensten. Programma 's die deel uitmaken van het Programmaplan Externe Dienstverlening: CVDR/Publicatie regelgeving Kenmerk: V0050/CONCEPT Pagina 2 van 9

3 Besluit Algemeen bestuur.«v HetWaterschapshuis Programmaplan Diensten Data De programma's uit het Programmaplan Diensten Data dragen bij aan de ontwikkeling en het beheer van generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de diverse bedrijfsfuncties van de waterschappen en eventuele derden. Programma's die deel uitmaken van het Programmaplan Diensten Data: INSPIRE AHN kostenverdeelsleutel: oppervlakte Beeldmateriaal kostenverdeelsleutel: oppervlakte 1.4 Programmaplan Sector specifiek advies over architectuur en standaarden Deze adviserende dienstverlening draagt bij aan het borgen van de samenhang in de informatievoorziening van de waterschappen (producten en diensten) door het opstellen van specifieke kaders en het richting geven aan de ontwikkeling van de informatievoorziening op basis van de interne bedrijfsbehoeften en externe politieke, bestuurlijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Kostenverdeelsleutel: 45/ Programmaplan Informatiehuis Water De activiteiten in het kader van het Programma Informatiehuis Water dragen bij aan de volgende missie van het Informatiehuis Water: 'Het Informatiehuis Water heeft als missie waterinformatie efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterbeheerders en deze beschikbaar te stellen aan derden. Het IHW is een samenwerkingsverband van Rijk, provincies en waterschappen. Samen met de waterbeheerders wordt gekomen tot uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. IHW vormt de digitale schakel tussen waterbeheerders, stimuleert de onderlinge samenwerking en interactie en ontlast de waterbeheerder bij de structurele informatiebehoeftes van buitenaf. In 2022 willen we met elkaar een einde gemaakt hebben aan de versnippering van waterinformatie.' Kostenverdeelsleutel: gelijk 1.6 Programmaplan Advies informatiebeveiliging Deze adviserende dienstverlening draagt bij aan de ontwikkeling van een sectorale visie, beleid en baseline informatiebeveiliging van en voor de waterschappen. Kostenverdeelsleutel: 45/55 Kenmerk: V0050/CONCEPT Pagina 3 van 9

4 HetWaterschapshuis 2. Begrotingsprogramma 2; Faciliterende diensten De programma's uit het Begrotingsprogramma 2: Faciliterende diensten faciliteren op een professionele wijze diverse activiteiten ten behoeve van de waterschappen, waarbij efficiency, samenwerking en uitwisseling wordt bevorderd. Programma's die deel uitmaken van het programma Faciliterende diensten: 2.1 Vergadercentrum 2.3 Oracle Tech 2.4 Oracle Contractmanagement 3. Begrotingsprogramma 4: Adviesdiensten Het leveren van adviesdiensten, in de vorm van specifieke expertise, ondersteuning of volledige ontzorging binnen een van de onderstaande activiteiten op verzoekbasis aan de waterschappen:» Ondersteuning bij het opstellen van een start business case; «Ondersteuning bij het opstellen van business case; «Ondersteuning bij Projectmanagement / Inkoop activiteiten; «Ondersteuning bij Beheer (Business Informatie Management) activiteiten. (Het betreft hier o.a. advies op het gebied van aanschaf en exploitatie van ICT-middelen en advies bij (Europese) aanbestedingen. HWH levert geen ondersteuning bij Applicatiemanagement en Infrastructuurmanagement activiteiten.) Kostenverdeelsleutel: gelijk 4. Begrotingsprogramma 5: Over te dragen programma's De volgende facultatieve programma's zijn vanuit het Begrotingsprogramma 1; Uitvoering en vanuit het (oude) Begrotingsprogramma 4; Geldstromen derden van de vorige bijlage toegevoegd aan dit Begrotingsprogramma 5; Over te dragen programma's. Het eigenaarschap van deze programma's door HWH zal in het kader van HWH 2.0 worden overgedragen aan derden. Zolang deze programma's door HWH worden uitgevoerd maken zij deel uit van de bijlage bij het Programmareglement. De bij deze programma's behorende overeenkomsten zullen worden overgedragen aan door het dagelijks bestuur HWH te bepalen partijen Watertoets NDFF Digispectie ļ Digigids Z-info kostenverdeelsleutel: VE Digitale Aangifte bedrijven WION Portaal Kenmerk: V0050/CONCEPT Pagina 4 van 9

5 Al Besluit Algemeen bestuur Waterschaps Gestandaardiseerde Datamodellen (WATIS 2.0) CMS (oud) en daadwerkelijk gebruik E-formulieren Publicatie Producten en diensten binnen CMS GVOP/ Publicatie bekendmakingen Nieuw CMS Kostenverdeelsleutel: 45/ SAT-Data 1.4 Programmaplan Architectuur en Standaarden (Voorheen was Sector specifiek advies over architectuur en standaarden hier een onderdeel van. Dit is nu 1.4 Programmataak Sector specifiek advies over architectuur en standaarden.) 2.2 Diwanet 4. Begrotingsprogramma 4; Geldstromen derden kostenverdeelsleutel: niet van toepassing 5. Begrotingsprogramma 6: Af te bouwen programma's De volgende programma's zijn vanuit het Begrotingsprogramma 1; Uitvoering en Begrotingsprogramma 2; Faciliterende overgeplaatst. Het eigenaarschap van deze programma's wordt beëindigd. Besluitvorming hierover heeft separaat van HWH 2.0 plaatsgevonden. Zolang deze programma's door HWH worden uitgevoerd maken zij deel uit van de bijlage bij het Programmareglement Iris Ergo Iris OWA Iris Metingen Iris Watis Iris Keringen Iris LIS Iris RIOKEN Iris V&H Iris KIM Iris Beheer Iris Basis Afschrijving Iris 1.0 (het programma eindigt per 1 januari 2014) 2.3 Oracle Apps (het programma eindigt per 1 januari 2014) Kenmerk: V0050/CONCEPT Pagina 5 van 9

6 Besluit Algemeen bestuur Waterschaps TOELICHTING Algemeen Programma 's Het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis beslist over de vraag of taken en taakvelden onder het belang van de Gemeenschappelijke regeling gebracht kunnen worden. Dit komt ook tot uitdrukking in de vaststelling van de begroting. Voor Het Waterschapshuis zal het in dit kader vaak gaan over programmataken. De Gemeenschappelijke regeling is zo opgezet dat het algemeen bestuur van het Waterschapshuis beslist over het principe van het in uitvoering nemen van bepaalde programmataken. Alle deelnemende waterschappen hebben hier dus invloed op. Vervolgens is het echter aan de individuele waterschappen zelf om te besluiten of ook aan een programma wordt deelgenomen. In de toelichting op de Gemeenschappelijke regeling is expliciet opgenomen dat het "onmogelijk is dat een waterschap tegen zijn zin bij meerderheidsbesluit van het algemeen bestuur gedwongen wordt aan een programma deel te nemen". De hiervoor beschreven opzet komt terug in artikel 35 van de Gr HWH waarin is bepaald dat het algemeen bestuur bevoegd is bij reglement programma's vast te stelen en te voeren. Financiering De waterschappen die deelnemen in Het Waterschapshuis dragen ook de zorg voor de financiering van (de werkzaamheden van) Het Waterschapshuis. Ten aanzien van de financiering van Het Waterschapshuis wordt in de Gr HWH een scherpe scheiding aangebracht tussen enerzijds organisatiekosten (het algemene deel van de werkzaamheden) en anderzijds programmakosten (het specifieke deel van de werkzaamheden). Programmakosten zijn de kosten die aan de uit te voeren programma's worden toegerekend. De programmakosten worden opgebracht door de waterschappen die kiezen voor deelname aan het betreffende programma, waarbij voorafgaand aan het in uitvoering nemen wordt vastgesteld welke waterschappen dat zijn. Deze waterschappen zijn vervolgens verantwoordelijk voor de bekostiging en eventuele risico's van het programma. Ook hiervoor wordt bij reglement een kostenverdeelsleutel vastgesteld. Deze voorziet in een tenminste kostendekkende bijdrage van de waterschappen die deelnemen aan het betreffende programma. De Gr HWH geeft verder geen nadere eisen omtrent de inhoud van een programmareglement. Artikelsgewijs Artikel 1 Algemene bepalingen Onder f Programmakosten In artikel 35, lid 1, sub b en c van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis worden de organisatiekosten respectievelijk de programmakosten omschreven. De organisatiekosten zijn de kosten die samenhangen met het uitvoeren van de taken van het bestuur en de secretaris-directeur, inclusief de bijbehorende daarop betrekking hebbende staf en ondersteuning en huisvesting. Programmakosten zijn alle kosten die niet onder organisatiekosten vallen en die aan een bepaald programma worden toegerekend. Met de beide definities wordt overlap tussen deze twee categorieën van kosten voorkomen. Kenmerk: V0050/CONCEPT Pagina 6 van 9

7 HetWaterschaps Afwijken van deze definities bij reglement is niet toegestaan. Artikel 35 bevat geen voorschriften over de wijze waarop deze twee onderscheiden kostensoorten in relatie tot elkaar bij de waterschappen in rekening dienen te worden gebracht c.q. over de wijze waarop deze kosten in de begroting dienen te worden vermeld - m.a.w. de begrotingssystematiek. Indien door het algemeen bestuur wordt gekozen voor een begrotingssystematiek waarbij organisatiekosten aan programmakosten worden toegerekend, dan is dit op grond van artikel 35 mogelijk, zolang voorafgaand aan de toerekening deze kostensoorten scherp van elkaar worden onderscheiden en precies duidelijk is welke organisatiekosten aan welke programmakosten worden toegerekend. Artikel 2 De programma's In dit artikel wordt verwezen naar de bijlage met een opsomming van de verschillende programma's. Met de vaststelling van deze bijlage wordt voldaan aan het vereiste van artikel 35, lid 3 dat programma's bij reglement door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Gezien de vergaderfrequentie van het AB van twee maal per jaar (wordt wellicht drie maal per jaar) en de grotere regelmaat waarmee bij HWH nieuwe programma's worden gestart, is om praktische en doelmatigheidsredenen voor gedeeltelijk mandaat van het AB aan het DB gekozen met betrekking tot de bevoegdheid tot het voeren van nieuwe programma's. De bevoegdheid om de voor een nieuw programma benodigde begrotingswijziging door te voeren, is niet gemandateerd. Deze zal volgens de gangbare cyclus plaatsvinden. Doordat voorafgaand aan het besluit tot het voeren van een nieuw programma reeds deelnameovereenkomsten worden gesloten met de waterschappen, is de financiële bijdrage van de waterschappen gewaarborgd. Met het oog op de eventuele situatie dat het AB achteraf niet bereid is tot het doorvoeren van de benodigde begrotingswijziging, is lid 3 opgenomen. Dit mandaat komt overeen met de gang van zaken bij HWH van voor de transitie, waarbij het DB na consultatie van de programmaraad het uitvoeringsbesluit voor een programma nam. Doordat gekozen is voor de figuur van mandaat, betreft het blijvend een bevoegdheid van het AB die door het DB namens het AB wordt uitgeoefend. Hierbij krijgt het DB niet volledig de vrije hand. Het DB zal met betrekking tot een nieuw toe te voegen programma eerst een advies aan de programmaraad dienen te vragen. Indien nodig kan het AB aanwijzingen m.b.t. de uitoefening van de bevoegdheid geven of deze toch zelf uitoefenen. Gezien de specifieke setting van een gemeenschappelijke regeling (monisme plus verlengd lokaal (territoriaal) bestuur), waarbij de nadruk ligt op de doelmatige uitvoering van bestuurlijke taken en niet op democratisch legitimatie, verzet de aard van de bevoegdheid zich niet tegen deze mandatering. Doordat het DB gemandateerd is tot C ,- zal de meerderheid van de toekomstige HWHprogramma's in mandaat feitelijk door het DB worden gestart. De jaarlijkse kosten van de meerderheid van de huidige HWH-programma's blijven namelijk onder genoemd bedrag en het is aannemelijk dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. Dit in overeenstemming met artikel 28, lid 1 Gr HWH, op grond van welk artikel het dagelijks bestuur belast is met de dagelijkse aangelegenheden van Het Waterschapshuis, aangezien het starten en uitvoeren van programma's tot de belangrijkste en 'dagelijkse' taak van Het Waterschaphuis behoort Artikel 3 De deelname De taken die Het Waterschapshuis heeft worden in beginsel uitgevoerd voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke regeling. Kenmerk: V0050/CONCEPT Pagina 7 van 9

8 - # 9 Besluit Algemeen bestuur Waterschaps Het algemeen bestuur beslist over de vraag of taken of taakvelden onder het belang van de Gemeenschappelijke regeling gebracht kunnen worden door middel van een programmareglement. Vervolgens is het aan de individuele waterschappen zelf om te besluiten of ook aan dat programmaonderdeel/activiteit) wordt deelgenomen. Hiertoe worden deelnameovereenkomsten met de waterschappen afgesloten. Door de woorden 'bij individuele overeenkomst' wordt in artikel 3, lid 3 wordt aangegeven dat er niet een meerpartijenovereenkomst tussen alle deelnemers en Het Waterschapshuis wordt gesloten. Het Waterschapshuis mag zijn taken ook uitoefenen voor derden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is wel dat Het Waterschapshuis het merendeel van zijn taken voor de deelnemers uitvoert, want anders kan geen sprake meer zijn van een inbesteding. Dit is tot uitdrukking gebracht in artikel 4 lid 2 GR HWH. Naar de huidige stand van zaken in de Europese jurisprudentie betekent dit dat Het Waterschapshuis minimaal 90 o 7o van zijn taken moet uitvoeren voor de deelnemers. Vergelijkbare criteria gelden om voor BTW-vrijstelling in aanmerking te komen. Om te borgen dat bij deelname door derden aan genoemde criteria wordt voldaan, bepaalt artikel 3, lid 4 sub d. dat de deelnameovereenkomst dient te bepalen onder welke voorwaarden een derde aan een programma kan deelnemen. De deelnameovereenkomst wordt gesloten voordat door het AB of het DB (in mandaat) wordt besloten om een nieuw programma aan de bijlage van dit reglement toe te voegen en het programma in uitvoering te nemen (uitvoeringsbesluit). (Artikel 35, lid 3 Gr HWH, resp. artikel 2, lid 2 van dit reglement.) Met het oog op de mogelijkheid dat een dergelijk besluit niet wordt genomen, is artikel 3, lid 4 sub I. opgenomen. Het meest voor de hand liggend is dat de deelnameovereenkomst voor dat geval een bepaling bevat dat de overeenkomst van rechtswege is ontbonden, maar de formulering van I. laat de mogelijkheid open dit anderszins te regelen. Voor het geval dat het aanbestedingsresultaat niet uitvalt zoals dat door partijen was voorzien (in het kader van de business case-systematiek; afwijkt van de in business case gestelde kaders), is onder m. een vergelijkbare bepaling opgenomen. Artikel 4 De kostenverdeelsleutel In het reglement zijn de mogelijke (combinaties van) kostenverdeelsleutels opgenomen. Het is niet mogelijk om hiervan af te wijkem Uitgangspunt is dat voor alle deelnemers aan hetzelfde programma dezelfde verdeelsleutel wordt gehanteerd. Slechts in bijzondere, expliciet aan te geven omstandigheden, kan hiervan in de individuele overeenkomst worden afgeweken. Voor wat betreft de bijdragen van de deelnemers in de programmakosten wordt uitgegaan van een systeem van voorschotten (met het vaststellen van de begroting) en definitieve bijdragen (met het vaststellen van de jaarrekening). Het voorschot wordt daarbij verrekend met de definitieve bijdrage. Artikel 5 Betaling van programmakosten Programmakosten worden op grond van artikel 35, lid 5 Gr HWH in rekening gebracht op de wijze waartoe wordt besloten in het kader van de vaststelling van dat programma. Deze wijze is nu bij dit artikel voor alle bestaande en toekomstige programma's vastgesteld. Kenmerk: V0050/CONCEPT Pagina 8 van 9

9 Besluit Algemeen bestuur HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's Doordat deze bijlage onderdeel uitmaakt van het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013, wordt voor elk in deze bijlage opgenomen programma voldaan aan het vereiste van artikel 35, lid 3 Gr HWH dat programma's bij reglement worden vastgesteld. Dit betreft een bevoegdheid van het algemeen bestuur die op grond van artikel 2, lid 2 onder de daar genoemde beperkingen in mandaat ook door het dagelijks bestuur kan worden uitgeoefend. Voor elk nieuw programma of voor elke beëindiging van een programma zal de Bijlage vastgestelde programma's dus ofwel door het algemeen bestuur ofwel door het dagelijks bestuur (in mandaat) worden gewijzigd. Om deze reden is duidelijke vermelding van de datum van de Bijlage vastgestelde programma's boven aan deze bijlage cruciaal. Begrotingsprogramma 3 Bestuur en Organisatie wordt niet vastgesteld bij dit reglement. Hiervoor geldt het reglement organisatiekosten dat separaat wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. In het programma Bestuur en Organisatie zijn de kosten voor Flexibele uren, Contractmanagement en Business Cases opgenomen. Bij deze producten komt sterk de solidariteitsgedachte tot uitdrukken. Deze kosten en uren kunnen nog niet worden toegerekend aan concrete projecten of business cases. Na vaststelling van een programma worden de kosten en uren die daar betrekking op hebben overgeboekt naar het betreffende project en zullen alleen de deelnemers aan dat project delen in de kosten. Kenmerk: V0050/CONCEPT Pagina 9 van 9

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611 Jaarstukken Het Waterschapshuis Versie 0.09 18-03-2014 Kenmerk: V0138/H2611 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Bestuurlijke samenvatting 6 3.1. Jaarrekening in één oogopslag 6 3.2. Financiële

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 agendapunt 05.01 1091503 Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 Voorstel Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering 05-11-2013 I. Kennis te nemen van het voorstel

Nadere informatie

HWH 2.0. Voorstel van. het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889. Pagina 1 van 16

HWH 2.0. Voorstel van. het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889. Pagina 1 van 16 HWH 2.0 Voorstel van het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889 Pagina 1 van 16 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. LEESWIJZER... 3 3. AANLEIDING EN OPDRACHT... 3 3.1. AANLEIDING... 3 3.2. OPDRACHT... 4 4.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0.

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0. Vergadering algemeen bestuur van 16 oktober 2013 Behandelend ambtenaar: A.H.M. Hieltjes Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 13.ZK09038/13.B0428 Kenmerk : 13IT026948

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2014 Het Waterschapshuis t.b.v. zienswijzeprocedure Waterschappen Versie 1.2 28-03-2012 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële

Nadere informatie

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt:

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt: Auteur Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Dagelijks Bestuur Datum voorgelegd 26-02-2014 Agendapunt, onderwerp Bestuursrapportage 2013-3 en Overheveling budgetten 2013 naar 2014 Agendering

Nadere informatie

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5D Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 In D&H: 16-04-2013 Steller: drs.

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2015

Ontwerp Begroting 2015 Ontwerp Begroting 2015 Het Waterschapshuis t.b.v. zienwijzeprocedure Versie 28-03-2014 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Inhoudelijke

Nadere informatie

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling 2012 in het kort Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling Rendement stuurt samenwerking Het Waterschapshuis (HWH) heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en wil zo goed

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage - BERAP1 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.11 - mei Kenmerk: V0050/H1508 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 1 - BERAP1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

MID/IGIS. ^ HetWaterschapshuis DEELNAMEOVEREENKOMST HET WATERSCHAPSHUIS - HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND. / :00:00 ^Hllillillilliililllii

MID/IGIS. ^ HetWaterschapshuis DEELNAMEOVEREENKOMST HET WATERSCHAPSHUIS - HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND. / :00:00 ^Hllillillilliililllii MID/IGIS / 2013-02-07 00:00:00 ^Hllillillilliililllii ^ HetWaterschapshuis paraat (ojwrerkingei DEELNAMEOVEREENKOMST HET WATERSCHAPSHUIS - HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Versie: 1.0 Datum: 29 november

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR TKN (E) BMZ 1 APRIL 2014 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860 In D&H: 11 maart 2014 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage

2 e Bestuursrapportage - BERAP2 2 e Bestuursrapportage 1 januari 1 september GR Het Waterschapshuis Versie 014 - september Kenmerk: V0051/1989 HWH Bestuursrapportage 1 januari 1 september Pagina 1 - BERAP2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline DIV From: "Scholten, H." Sent: woensdag 9 januari 2013 12:30:15 To: "DIV" Subject: FW: Begroting 2013 Het Waterschapshuis Graag inschrijven Groeten Hugoline

Nadere informatie

Het Waterschapshuis 2.0

Het Waterschapshuis 2.0 Stuurgroep Het Waterschapshuis 2.0 Het Waterschapshuis 2.0 Een nieuwe koers Inhoud 1. Managementsamenvatting... 3 Kern van het probleem... 3 Advies... 3 Transitie... 4 2. Aanleiding en opdracht... 5 Evaluatie

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller André van Vugt Aantal pagina s 11 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 8 juli Agendapunt, Onderwerp, Actualisatie begroting Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2016

Ontwerp Begroting 2016 Ontwerp Begroting 2016 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kenmerk: V0233/H3590 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Programma 1 Instandhouding

Nadere informatie

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013 Auteur Het Waterschapshuis Aantal pagina s 13 Behandelend gremium Ledenvergadering Unie van Waterschappen Datum voorgelegd 29 juni 2012 Agendapunt, onderwerp Nota van toelichting Begroting 2013 Agendering

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 35 BIJL.: DIV Agendapunt: 2

WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 35 BIJL.: DIV Agendapunt: 2 AB 22-10-2013 WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 35 BIJL.: DIV Agendapunt: 2 Sittard, 10 oktober 2013 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Voorstel van DB Gr HWH over de richting van HWH 2.0 Voorstel Instemmen

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589 Begroting 2015 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kernmerk: V0233/H3589 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Leeswijzer 6 3 Begroting in één oogopslag 7 4 Financiële

Nadere informatie

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage Bijlage 6.1b vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.09 - mei Kenmerk V0139/H2866 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis Decos 2012-2691 Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis - 30 maart 2012 Voorwoord Voor u ligt de (ontwerp)programmabegroting 2013 van de Het Waterschapshuis (HWH). Met deze begroting wil HWH

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 6 maart 2015 Inrichting dienstverleningsconstruct HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6

Nadere informatie

Begroting Het Waterschapshuis. Versie t.b.v. AB van <DATUM> Kenmerk: <VOLGT>

Begroting Het Waterschapshuis. Versie t.b.v. AB van <DATUM> Kenmerk: <VOLGT> Begroting 2017 Het Waterschapshuis Versie 11-04-2016 t.b.v. AB van Kenmerk: Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 6 3 Begroting in één oogopslag 7 4 Financiële analyse 8 5 Programma

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen Nummer : 10-05.2016 Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen Korte inhoud : De colleges van Bedum, De Marne, Eemsmond

Nadere informatie

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld,

Nadere informatie

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 Bijlage 6.3d vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 2014 Kenmerk V0139/H2827 Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 1. Overzicht ingediende zienswijzen Nr. Waterschap Ontvangen reactie

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 15 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 22 april 2015 Agendapunt, Onderwerp Ombouw Begroting 2015 HWH 2.0 en Begroting 2016 Agendering Ter

Nadere informatie

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX]

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX] HetWaterschapshuis HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus 3061 2511 AL DELFT Behandeld door Marianne van der Veen Aantal pagina's 2 Datum 19 maart 2012 Uw kenmerk [XXXX] Onderwerp

Nadere informatie

Bijlage jaarrekening e Bestuursrapportage

Bijlage jaarrekening e Bestuursrapportage Bijlage jaarrekening 3 e Bestuursrapportage 1 januari 31 december Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Versie 021 - maart Kenmerk: V0138/H2611 HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente )

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente ) Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente PM/het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van

Nadere informatie

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Datum: 24-03-2010 Afdeling: Projecten en Beheer Versie: 1.0 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Algemene opmerking. Bij het aanpassen van de regeling hebben de wijzigingen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Dit artikel bevat enkele algemene begripsbepalingen die gelden voor de gehele gemeenschappelijke regeling. Daarnaast worden begrippen gehanteerd zoals die in het algemeen

Nadere informatie

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Informatiehuis Water houwen en bouwen 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Agenda Wat is het huidige Informatiehuis Water? Belanghebbenden en governance Huidige resultaten/meerwaarde/functionaliteit

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft; Overwegende

Nadere informatie

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Belastingen Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem niet op 1 januari 2010 plaatsgevonden

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging. door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Besluit mandaat, volmacht en machtiging. door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit mandaat, volmacht en machtiging door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het uitoefenen van bestuurs- en beheersbevoegdheden

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g)

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) aan de leden van het Algemeen Bestuur van Jacco Post opsteller Babette Behrens-Benne telefoon 088 022 50 00 datum 11 maart 2015 kenmerk INT1599.001/ 1026 onderwerp

Nadere informatie

Inloopavond. 10 oktober 2016

Inloopavond. 10 oktober 2016 Inloopavond 10 oktober 2016 Agenda Technische behandeling Programmabegroting 2017 Vernieuwingen BBV Programmabegroting Niet beantwoorde vragen worden schriftelijk afgedaan Aanleiding 10 jaar BBV Doel versterking

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Het probleem. Gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten

Het probleem. Gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten Gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten Roel van Geene, Het Waterschapshuis 10-1-2016 Het probleem Eén gezamenlijk digitaal beeld van het stelsel ontbreekt De ligging en capaciteit van de

Nadere informatie

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 Managementsamenvatting In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste elementen van de uitwerking van de Opdrachtgeverstafel kort samengevat. De uitgebreide

Nadere informatie

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT ALGEMENE REGELS 0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT In dit hoofdstuk wordt in het eerste onderdeel nader ingegaan op de wettelijke voorschriften met betrekking tot mandaat. In het tweede gedeelte

Nadere informatie

Jaarstukken 2011. Stichting Het Waterschapshuis. - April 2012. Decos nr. 2012-2927

Jaarstukken 2011. Stichting Het Waterschapshuis. - April 2012. Decos nr. 2012-2927 Decos nr. 2012-2927 Jaarstukken 2011 Stichting Het Waterschapshuis - April 2012 1 Bestuursverslag... 2 2 Kerngegevens... 5 3 Jaarrekening 2011... 7 3.1 Balans per 31 december 2011... 7 3.2 Staat van baten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland.

Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland. AB 140123 Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland. Vastgesteld door het bestuur d.d. 23-01-2014 Status procedure ingevolge

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Datum: 26 maart 2013

Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Datum: 26 maart 2013 Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Uw brief van: Uw kenmerk: Contactpersoon: H. van den Brule Bijlage(n): 4 Afdeling: BAR Onderwerp:

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de wijze waarop b. een gemeentelijk bestuursorgaan

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging

Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Voorstel onderdeel A Instellen College van Dienstverleningszaken en statutenwijziging Gevraagd besluit Van de ALV d.d. 14 juni 2017 wordt in vervolg op de besluitvorming in de BALV van 30 november 2016

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis Gemeenschappelijke Regeling Ambtelijke Samenwerking Gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis De burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, ieder voor

Nadere informatie

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen De opgave + Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen - Kwetsbare eigen organisatie Beperkte investeringsbudgetten Onvoldoende slagkracht

Nadere informatie

Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0.

Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0. B1300482 Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0. Via brieven en op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2013 zijn vragen gesteld inzake het rapport HWH 2.0. In dit document zijn de

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009

Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 Algemeen Wetgeving en beleid De Keur is gebaseerd op de Waterschapswet, de Waterwet, het Waterbesluit, het Waterbeheerplan en de Provinciale Waterverordening.

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden; Het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis. - Juni

Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis. - Juni Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem (IRIS) Voor het werkveld IRIS is een indeling naar bedrijfsfuncties gemaakt. Er is namelijk een onderverdeling

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO REACTIENOTA Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO Onderdeel DNO Wijzigingsvoorstel/ commentaar/ vraag Reactie/ antwoord AI Algemeen; DNO en

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Werkgeverschap Griffiepersoneel

Werkgeverschap Griffiepersoneel Werkgeverschap Griffiepersoneel Inleiding De raad is werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers en het college is werkgever van alle overige ambtenaren. Langere tijd heeft de raad diens werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

: het college van burgemeester en wethouders. : de leden van de gemeenteraad

: het college van burgemeester en wethouders. : de leden van de gemeenteraad Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad Onderwerp : memorie van antwoord bij Wijziging juridische grondslagen Gemeenschappelijke Regeling WAVA en!go BV Raadsvoorstel

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband Handhavingsdienst

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11078 23 april 2015 Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende mandatering en volmachtverlening

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW)

Organisatievormen van een VvE. Doel volgens de wet. Definities volgens de Dikke van Dale. Burgerlijk Wetboek (BW) Versie: 1.3b Datum: 31-07-2012 Auteur: Marcel H.A. de Kock Organisatievormen van een VvE Een VvE kan op verschillende manieren georganiseerd zijn. In dit document worden de 3 meest voorkomende organisatievormen

Nadere informatie

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Het algemeen

Nadere informatie