Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0."

Transcriptie

1 Vergadering algemeen bestuur van 16 oktober 2013 Behandelend ambtenaar: A.H.M. Hieltjes Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 13.ZK09038/13.B0428 Kenmerk : 13IT Barcode : *13IT026948* Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0. Doel van de notitie: Besluitvorming over de nadere invulling van HWH 2.0. ten behoeve van de bespreking van de koers van HWH 2.0 ter vergadering van het AB van HWH op 11 november Samenvatting: Er ligt nu een min of meer definitief voorstel voor de ontvlechting van Het Waterschapshuis en de inrichting van Het Waterschapshuis 2.0 met een beperkter takenpakket en daardoor minder medewerkers en een lagere begroting. De waterschappen zullen zelf het wegvallende (facultatieve) deel van het takenpakket op zich moeten nemen. Waterschap Brabantse Delta opteert niet voor deze optie, maar stelt een bredere samenwerking op ICT-gebied voor en daarmee onder strikte voorwaarden opnemen van (veel van) de facultatieve programmataken in HWH 2.0. Advies: Het algemeen bestuur stemt in met het advies om: 1. de vertegenwoordiger van het Waterschap Brabantse Delta in het AB van HWH, de heer Th. Schots, voor de vergadering van 11 november mee te geven niet in te stemmen met het voorstel van het DB van HWH met betrekking tot de inrichting van HWH 2.0 (optie 2 in deze nota). 2. het bestuur van HWH de in deze nota beschreven optie 3 voor te leggen waardoor er een HWH 2.0 kan komen met een breder takenpakket dat past bij de noodzakelijke landelijke samenwerking van waterschappen op ICT-gebied. Algemene wet bestuursrecht Nee Ja, namelijk.. Bespreking in: Vergaderdatum: Managementteam 1 oktober 2013 Overlegvergadering Dagelijks Bestuur 8 oktober 2013 Georganiseerd Overleg Besluitvormend AB 16 oktober 2013

2 Adviesnota aan het algemeen bestuur Zaaknummer : 13.ZK09038/13.B0428 Kenmerk : 13IT Barcode : 13IT Onderwerp : Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0. Sector en afdeling : Financiën en ict, afdeling ict Datum behandeling : 16 oktober 2013 Ter inzage bij de concernstaf : -- Bijlage(n) : Nader voorstel DB HWH 2.0. (13IN030899) Advies Het algemeen bestuur stemt in met het advies om: 1. de vertegenwoordiger van het Waterschap Brabantse Delta in het AB van HWH, de heer Th. Schots, voor de vergadering van 11 november mee te geven niet in te stemmen met het voorstel van het DB van HWH met betrekking tot de inrichting van HWH 2.0 (optie 2 in deze nota). 2. het bestuur van HWH de in deze nota beschreven optie 3 voor te leggen waardoor er een HWH 2.0 kan komen met een breder takenpakket dat past bij de noodzakelijke landelijke samenwerking van waterschappen op ICT-gebied. Aanleiding Met de oprichting van Het Waterschapshuis (HWH) in 2005 hebben de gezamenlijke waterschappen beoogd een nauwe samenwerking op ICT-gebied aan te gaan. Tot op heden heeft deze landelijke samenwerking goede (inkoop geodata, softwarelicenties, e-diensten), maar ook slechte resultaten (Tax-i, modernisering IRIS) opgeleverd. Met name de resultaten van de evaluatie van het project Tax-i gaven voldoende aanleiding voor een grondige heroverweging van HWH. Het DB van de Gr HWH heeft op 1 juli 2013 de opdracht gekregen om naar aanleiding van het eerder dit jaar uitgebrachte rapport HWH 2.0 van de Stuurgroep HWH 2.0 het in het rapport aanbevolen scenario uit te werken. Dit scenario behelst, in hoofdlijnen, een scheiding van collectieve en facultatieve taken, waarbij de collectieve taken onder regie van HWH worden uitgevoerd en de facultatieve taken worden teruggegeven aan en uitgevoerd moeten worden door de waterschappen of groepen waterschappen. De nadere uitwerking ligt nu voor (13IN030899: Nader voorstel DB HWH 2.0) en zal 11 november aanstaande in het AB van HWH besproken worden met als doel dan de nieuwe koers voor HWH te bepalen. In verband met de vergaderdatum van 11 november wordt een zeer korte bestuurlijke route doorlopen om de vertegenwoordiger van het waterschap in het AB van HWH de zienswijze van waterschap Brabantse Delta op de nadere uitwerking van HWH 2.0 mee te geven. Uitkomsten nader onderzoek van aanbevolen scenario Voor de uitwerking van dit scenario is Gartner Consultancy ingehuurd. Zij hebben antwoord gegeven op de volgende vier gestelde onderzoeksvragen: 1. Uit welke collectieve ICT-gerelateerde programmataken bestaat het uiteindelijk programmataken-pakket van HWH 2.0 in het aanbevolen scenario? 2. Hoe moet HWH 2.0 zich organiseren om het vastgestelde collectieve ICT-gerelateerde programmatakenpakket adequaat uit te kunnen voeren? 3. Hoe groot is de verwachte inspanningsvereiste voor de transitie van de facultatieve programmataken die buiten het collectieve programmatakenpakket van HWH 2.0 vallen, en is a priori vast te stellen wat de meest geëigende landingsplaats is voor ieder van deze facultatieve programmataken? 4. Hoe ziet het transitiepad naar HWH 2.0 eruit? AB-leden kunnen feitelijke en technische vragen tot maandagochtend uur voorafgaand aan de vergadering stellen aan de secretaris: of via EXTRANET: Vraag het de secretaris. -2-

3 Ad 1: Takenpakket HWH 2.0. Op basis van onderstaande criteria voor collectief uit te voeren programmataken heeft Gartner een lijst met 16 collectieve programmataken (en diensten) geïnventariseerd. Criteria collectieve programmataken Een taak is wettelijk verplicht voor een waterschap én alle waterschappen wensen dat deze taak wordt uitgevoerd of Voor een taak zijn bestuurlijke afspraken overeengekomen én alle waterschappen wensen dat deze taak wordt uitgevoerd of Alle waterschappen wensen dat een taak wordt uitgevoerd. Collectieve programmataken (en diensten) Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Informatiehuis Water (IHW) Bedrijfsvergelijking Waterssysteembeheer Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) Beeldmateriaal Waterschapspeil Geovoorziening Gegevenshuishouding Inspire Vangstregistratie Licentie Oracle Informatiebeveiliging Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer Omgevingsloket Online Water (OLO Water) Waterkwaliteits-portaal (WKP) Architectuur/standaarden/ beleid Daarnaast is het plan dat HWH 2.0 een viertal (beperkte) adviesdiensten op verzoekbasis gaat leveren in de vorm van specifieke expertise, ondersteuning of volledige ontzorging: opstellen van een start business case; opstellen van een business case; ondersteuning bij projectmanagement en inkoopactiviteiten; ondersteuning bij Business Informatie Management. Het gaat hierbij om ondersteuning bij werkzaamheden voor facultatieve programmataken waarvan het eigenaarschap is overgegaan naar een landingsplaats, die alle andere taken rond deze programmataken zelf zal moeten uitvoeren. De overige programmataken zijn per definitie facultatieve die overgedragen dienen te worden. Onderstaand de betreffende lijst met het aantal deelnemende waterschappen (*= deelname Brabantse Delta). Facultatieve programmataken Centrale Datalaag 22* (V en H) 7* Gestandaardiseerde datamodellen 22* Voorziening officiele publicaties (GVOP) 20* Mijn Overheid nnb Informatieuitwisseling ondergrondse netten (WION) 23* Dijk analyse module (DAM) 10 Dijkdataservicecentrum (DDSC) 4 Nieuwe verzoeken (o.a. van STOWA) nnb Volg- en stuursysteem (VSS) 3 Water schadeschatter (WSS) nnb Nieuw Content management Systeem (CMS) 6* Hydrologische gegevens van satelliet (Satdata) 20* ehrm 4 IRIS 22* Digitale aangifte bedrijven 20* Digitale formulieren 10 Nat. Databank Flora en Fauna (NDFF) 18* Watertoets 18 Zuiveringsinformatie (Z-info) 20* Digispectie/Digigids 9 Of het beheer van het vergadercentrum in Amersfoort overgedragen gaat worden aan de Unie van Waterschappen is nog niet duidelijk en dus of deze taak bij HWH 2.0 komt te liggen of niet. In het kader van het begrotingsprogramma Geldstromen derden vervult HWH op verzoek van de Unie de rol van kassier. De Stuurgroep HWH 2.0 heeft voorgesteld deze rol weer aan de Unie over te dragen. Na overleg is de Unie in principe bereid om de kassiersfunctie over te nemen, mits daartoe in de Ledenvergadering een besluit genomen wordt. Ad 2: Opzet HWH 2.0 organisatie. In het rapport van Gartner is hun advies weergegeven met betrekking tot de opzet van de HWH 2.0 organisatie. In het kort betreft het: Een inrichting conform het regieorganisatie-model. Gartner verwijst hiervoor naar landelijke voorbeelden. Tevens geven ze aan welke negen sleutelrollen er op het strategisch, tactisch en operationeel niveau ingevuld dienen te worden. Met betrekking tot de minimaal benodigde formatie komt Gartner op fte daar waar de Stuurgroep destijds op 19 fte kwam. Het verschil zit hem in het iets grotere takenpakket bij Gartner maar vooral in een grotere PIOFACH-inzet (4 fte in plaats van 1). Gartner pleit hiervoor op basis van hun ervaringen elders. Bovendien blijkt de Unie op dit terrein ook geen taken van HWH te willen overnemen (wellicht met uitzondering van de kassiersfunctie). Daarentegen adviseert Gartner een kleinere collectieve adviesdienst (2,4 fte in plaats van 4) omdat het vooralsnog onduidelijk is hoeveel adviesaanvragen er bij HWH 2.0 weggelegd gaan worden. De huidige omvang van HWH is 50 fte. -3-

4 Essentieel voor een goede werking van de regieorganisatie is dat er door alle betrokkenen een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen eigenaarschap en opdrachtgeverschap. Het eigenaarschap blijft bij het AB en DB van de Gr HWH. Zowel door de Stuurgroep HWH 2.0 als Gartner wordt voorgesteld het opdrachtgeverschap op een andere manier vorm te geven. Het DB van HWH stelt voor twee lijnen in detail te gaan ontwikkelen: 1. De Unie van Waterschappen als opdrachtgever van projecten of adviezen die voortvloeien uit hun verantwoordelijkheid voor beleidsinitiatieven en zaken met departementen. Het bestuur van HWH besluit als opdrachtnemer of men het verzoek accepteert. 2. Een Opdrachtgeverscollectief (OC), buiten de Gr, bestaande uit de secretarissen-directeuren kan vanuit hun verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering ook projectopdrachten en adviezen wegleggen bij HWH 2.0. Evenals dat voor de Unie geldt dient de OC voor deelnemers en middelen te zorgen. Met het OC verdwijnt de Programmaraad. Bij een OC is er sprake van een geformaliseerd gezamenlijk opdrachtgeverschap. OC-leden zullen over een mandaat van hun eigen bestuur moeten beschikken om formeel als opdrachtgever te kunnen functioneren. Ad 3: Overdracht facultatieve programmataken. Omdat de facultatieve programmataken niet door HWH 2.0 worden uitgevoerd zullen ze overgedragen moeten worden. Waterschap Brabantse Delta participeert tot nu toe in 13 van de 21 facultatieve taken. Per programma-taak moet nagegaan worden welke landingsplaats het meest geëigend is, welke verantwoordelijkheden en werkzaamheden worden overgedragen en hoeveel die operatie kost (zie onder ad 4). Gartner heeft hiervoor (deels) een advies opgesteld. Indien een landingsplaats het eigenaarschap krijgt van een facultatieve programmataak, dan is de landingsplaats daarmee ook (juridisch) verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van alle bijbehorende werkzaamheden. Voor het toewijzen van een taak aan een landingsplaats (de markt, een of een combinatie van waterschappen, een nieuwe regieorganisatie, een andere bestaande overheidsorganisatie) heeft Gartner criteria opgesteld. Slechts voor een beperkt aantal facultatieve programmataken is Gartner en het DB van HWH gelukt landingsplaatsen te benoemen (rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen elk 2 taken en in één geval een marktpartij). Ad 4: Het transitiepad naar HWH 2.0. Om te komen tot effectuering van HWH 2.0 stelt Gartner voor om een transitieprogramma op te starten dat uit een tweetal projecten bestaat, de overdracht van programmataken en de inrichting van HWH 2.0. Aan de transitie van een facultatieve programmataak naar een landingsplaats is een behoorlijke inspanning verbonden voor HWH en de partij die de programmataak op zich neemt (= landingsplaats). Gartner schat in dat HWH 140 uur per over te dragen taak benodigd heeft en de landingsplaats 220 uur. Daarnaast is de inzet van een projectleider voor uur nodig voor de overdracht van alle taken. De overdracht dient op een natuurlijk moment plaats te vinden (bijvoorbeeld einde contractperiode). Voor de inrichting van HWH 2.0 worden de bekende aspecten genoemd, de organisatie en de governance (besturingsmodel en procesbeschrijving), het definiëren van de producten en diensten, de benodigde competenties en het aanstellen van medewerkers. Bij dat laatste hoort ook het begeleiden van werk naar werk van medewerkers die geen plek krijgen in HWH 2.0. Eind 2014 dient HWH 2.0 ingericht te zijn en uiterlijk eind 2015 dient het mogelijk benodigde outplacementtraject gereed te zijn. De desintegratiekosten worden door Gartner geschat op 3,4 miljoen euro, bestaande uit WW- en outplacementkosten, afwaardering boekwaarde producten en afschrijving m.b.t. huisvestingskosten. Het genoemde bedrag zal de komende jaren in tranches door HWH 2.0 worden opgehaald. HWH zet in op beleid waarmee zij deze kosten aanzienlijk wil reduceren. Zij vraagt daarvoor de hulp van de waterschappen (b.v. overnemen personeel). Voor de definitieve besluitvorming dienen een aantal ongewenste effecten en risico s meegenomen te worden. Gartner noemt: Hogere totaalkosten voor waterschappen (10-15%) door dubbele uitvoering taken, verlies van schaalvoordelen, versnippering van expertise, mogelijke BTW-effecten,.. Geen centrale regie over het portfolio en overkoepelend inzicht in product- en marktontwikkeling. Impact op de kwaliteit van dienstverlening door ongewenste uitstroom van deskundige medewerkers. Mogelijk dat voor de uitvoering van de facultatieve taken medewerkers mee overgaan naar de landingsplaatsen. Impact op de rechtsgeldigheid. Volgens de vigerende wetgeving mag een Gr slechts 10% van de werkzaamheden voor derden uitvoeren. Effectuering van de transitie betekent mogelijk dat dit percentage overschreden wordt. Het DB van HWH gaat dit punt nog onderzoeken. -4-

5 Analyse voorliggend plan Op het voorliggende plan kunnen met betrekking tot diverse onderdelen opmerkingen geplaatst en vragen ter toelichting gesteld worden. Vooralsnog gaat het toch vooral om het vaststellen van de koers die HWH in de naaste toekomst dient te gaan volgen. Het AB wordt daarom gevraagd op hoofdlijnen een keuze te maken uit de volgende drie opties: optie 1: stoppen met deelnemen aan HWH; optie 2: deelnemen aan HWH 2.0 conform het voorstel van het DB van HWH; optie 3: deelnemen aan HWH 2.0 maar met een bredere basis dan in optie 2. Uitgangspunten voor een discussie over bovenstaande vraag zijn de doelstellingen van de samenwerking op ICT-gebied die in het verleden hebben geleid tot de oprichting van Het Waterschapshuis. De doelstellingen waren destijds: d kwaliteit van de bedrijfsprocessen van de waterschappen te verbeteren; de processen rond informatievoorziening en ICT efficiënter maken en kosten besparen; de innovatieve slagkracht vergroten; het imago van de waterschappen als professionele moderne overheid vergroten; redere facilitaire samenwerking tussen waterschappen stimuleren. Deze doelstellingen zijn nog steeds valide en hebben nog aan belang toegenomen nu de samenwerking met andere overheden en ketenpartners in toenemende mate gewenst en gerealiseerd wordt. Zo is in het Bestuursakkoord Water gesteld dat doelmatigheidswinst is te behalen door ook in de ondersteunende processen verregaand samen te werken. Het verzamelen en ontsluiten van informatie met de inzet van ICT wordt specifiek genoemd. Willen de waterschappen een goede samenwerkingspartner zijn dan zullen ze zich ook, zo veel als mogelijk, als één partner moeten presenteren. Optie 1. Deelname aan HWH stoppen Uitstappen uit HWH is naar de mening van het DB geen optie en ook niet nodig en verstandig. De afgelopen jaren is er sprake van een afnemend vertrouwen in HWH, met name veroorzaakt door het mislukken van het Tax-i project. De oorzaken bleken divers en ingrijpend: geen adequate governance, de inzet van onbewezen IT-technieken en te weinig bestuurlijke betrokkenheid. Alle partijen hebben daar lering uit getrokken. Het heeft geleid tot een duidelijke professionaliseringsslag en de inrichting van de Gemeenschappelijke regeling waarbij de bestuurlijke rollen en verantwoordelijkheden volledig zijn ingevuld. Projecten die na Tax-i zijn opgepakt verlopen volgens een voorgeschreven werkwijze en tot nu toe succesvol (b.v. Z-info, Gekozen wordt voor bewezen informatiesystemen en de risico s worden zoveel mogelijk bij de aanbiedende partijen gelegd. Daarnaast heeft de centrale uitvoering van de collectieve programmataken de afgelopen jaren Brabantse Delta op die thema s ontzorgd en geleid tot besparingen ten opzichte van de situatie het geheel zelf te doen (voorbeelden die er uit springen zijn het gezamenlijk inkopen van geodata en licenties Oracle). Het Waterschapshuis heeft voor het beheer van deze collectieve programmataken nu een professionele organisatie staan. Niet meedoen betekent dat Brabantse Delta zelf of in een ander samenwerkingsverband aan de bak moet en met aanzienlijk hogere kosten te maken krijgt voor de hier genoemde programmataken. Optie 2. Deelnemen aan HWH 2.0 conform voorstel DB van HWH Met het voorstel van het DB van HWH (het aanbevolen scenario) wordt ingestoken op de instandhouding van de Gr HWH waarbij alle waterschappen aan boord blijven en daarmee het herwinnen van een zo breed mogelijk bestuurlijk vertrouwen. HWH 2.0 houdt zich, zoals boven beschreven, alleen bezig met programmataken die alle waterschappen wensen uit te voeren. Deze taken zijn in de afgelopen jaren succesvol uitgevoerd. Van de ook opgenomen collectieve adviesdiensten (architectuur/standaarden en informatiebeveiliging) en adviesdiensten op verzoek moet dit nog blijken. De facultatieve programma s worden uitgesloten, ook de programma s waaraan vrijwel alle waterschappen deelnemen. De voordelen van deze optie zijn evident: Het betreft voor het merendeel taken waarvan de gezamenlijke uitvoering concrete voordelen heeft opgeleverd en nog gaat opleveren. De HWH-organisatie heeft bewezen vrijwel al deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De risico s zijn klein en worden bovendien gezamenlijk gedragen. Vermoedelijk blijven alle waterschappen aan boord. Met betrekking tot het afstoten van de overige facultatieve programmataken zijn er zorgen: Het onderbrengen van die taken bij diverse landingsplaatsen zal niet eenvoudig zijn: wie gaat/gaan dat op zich nemen? Tot nu toe zijn slechts een zeer beperkt aantal mogelijke ladingsplaatsen benoemd. De verwachting is dat de waterschappen die aan een of meerdere facultatieve programmataken deelnemen zullen proberen die draaiende te houden. Ze hebben er immers belang bij. Er zal een landingsplaats worden gezocht en er zullen onderling afspraken worden gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst. In plaats van een centraal regievoerend orgaan ontstaan er regionale samenwerkingsverbanden (mogelijk per programmataak) waar hetzelfde gebeurt, maar op een kleinere schaal, als bij HWH. De deelnemers zullen kosten moeten maken voor het organiseren en uitvoeren van de overgedragen taken. Gartner -5-

6 geeft dan ook aan dat deze (gedwongen) aanpak leidt tot hogere kosten (schatting 10-15%). Mocht er voor een programmataak geen landingsplaats gevonden worden dan blijft HWH 2.0 mogelijk deze voor langere tijd met zich meeslepen. Een andere zorg betreft het verlies van de mogelijkheden (bij HWH) centrale regie te voeren over samenhang in de informatievoorziening. De vraag is of waterschappen de centrale standaarden en architectuur gaan hanteren voor de in hun beheer zijnde facultatieve taken. Het risico dat hiervoor op diverse plaatsen verschillende richtingen ontstaan wordt reëel geacht. De conclusie moet dan ook zijn dat ook deze optie niet de gewenste is. Er wordt ingeleverd op de doelstellingen van bij de oprichting van HWH en de versnippering van de samenwerking van waterschappen is strijdig met landelijke afspraken (Bestuursakkoord Water) met gevolgen voor de beeldvorming. Optie 3. Deelnemen aan een HWH 2.0 met bredere basis (het alternatief) Om de waterschappen ook in de toekomst hun taken succesvol te kunnen laten uitvoeren is een brede samenwerking op het gebied van informatievoorziening en automatisering een belangrijke voorwaarde. Bovendien hebben nogal wat waterschappen eerder al aangegeven voor meer dan de collectieve programmataken ontzorgd te willen worden. Voorgesteld wordt dan ook de samenwerking in HWH-verband breder op te pakken dan nu in het voorstel van het DB van HWH. De versnippering die ontstaat bij de overdracht van de facultatieve taken naar diverse landingsplaatsen wordt daarmee voorkomen. Van belang daarbij is dat de kosten en de risico s alleen bij de deelnemers van een programmataak worden gelegd en uitdrukkelijk dus niet bij niet deelnemende waterschappen die wel participeren in HWH. Voorgesteld wordt in deze optie de volgende onderdelen op te nemen: de collectieve programmataken; de collectieve diensten; de adviesdiensten op verzoekbasis; de facultatieve programmataken op verzoekbasis. Ten opzichte van het voorstel van het DB van HWH (bovenstaande optie 2) is het onderdeel facultatieve programmataken op verzoekbasis toegevoegd. Bedoeld is hier om de facultatieve programmataken niet (of niet alle) over te dragen aan (groepen) waterschappen maar ze juist bij HWH 2.0 onder te brengen op basis van een uniforme, consequente en consistente set van afspraken (o.m. scope, trekker, timing, kosten, verantwoordelijkheden, omgang met wijzigingen, risico s, commitment, etc..) die draagvlak heeft bij de waterschappen. Voordat HWH 2.0 aan de slag kan dient per facultatieve programmataak een nieuwe deelnameovereenkomst te worden aangegaan op basis van de nieuwe set afspraken. Hiermee zou HWH 2.0 een breder takenpakket op zich kunnen nemen, maar dan wel met een bestuurlijk en hoogambtelijk commitment. Zo blijft ook de zo gewenste brede landelijke samenwerking op ICT-gebied intact. Tevens kan deze aanpak een verdere stap betekenen in de na Tax-i ingezette professionalisering van HWH. De huidige inrichting van de governance is hiervoor de basis en dient strikt nageleefd te worden. De bestuurlijke betrokkenheid is intussen met de inrichting van de Gr gewaarborgd. Advies aan AB Alles overziende wordt geadviseerd de vertegenwoordiger in het AB van HWH, de heer Th. Schots, voor de vergadering van 11 november mee te geven niet in te stemmen met het voorstel van het DB van HWH met betrekking tot de inrichting van HWH 2.0 (optie 2 in deze nota). Voorgesteld wordt hem het dagelijks bestuur van HWH de bovenbeschreven optie 3 voor te leggen waardoor er een HWH 2.0 kan komen met een breder takenpakket dat past bij de noodzakelijke landelijke samenwerking van waterschappen op ICT-gebied. Het dagelijks bestuur, De dijkgraaf De secretaris-directeur M. ir. ing. C.P.M. Moonen ir. H.T.C. van Stokkom -6-

HWH 2.0. Voorstel van. het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889. Pagina 1 van 16

HWH 2.0. Voorstel van. het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889. Pagina 1 van 16 HWH 2.0 Voorstel van het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889 Pagina 1 van 16 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. LEESWIJZER... 3 3. AANLEIDING EN OPDRACHT... 3 3.1. AANLEIDING... 3 3.2. OPDRACHT... 4 4.

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 35 BIJL.: DIV Agendapunt: 2

WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 35 BIJL.: DIV Agendapunt: 2 AB 22-10-2013 WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 35 BIJL.: DIV Agendapunt: 2 Sittard, 10 oktober 2013 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Voorstel van DB Gr HWH over de richting van HWH 2.0 Voorstel Instemmen

Nadere informatie

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 agendapunt 05.01 1091503 Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 Voorstel Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering 05-11-2013 I. Kennis te nemen van het voorstel

Nadere informatie

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Het Waterschapshuis 2.0

Het Waterschapshuis 2.0 Stuurgroep Het Waterschapshuis 2.0 Het Waterschapshuis 2.0 Een nieuwe koers Inhoud 1. Managementsamenvatting... 3 Kern van het probleem... 3 Advies... 3 Transitie... 4 2. Aanleiding en opdracht... 5 Evaluatie

Nadere informatie

Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0.

Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0. B1300482 Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0. Via brieven en op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2013 zijn vragen gesteld inzake het rapport HWH 2.0. In dit document zijn de

Nadere informatie

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen

Doel van de notitie: vaststelling van de Begroting 2013 en de tarieven voor de heffing van de waterschapsbelastingen Vergadering algemeen bestuur van 31 oktober 2012 Agendapunt 3c Behandelend ambtenaar: M. Snoek Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 12.ZK08677/12.B0327 Kenmerk

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 6 maart 2015 Inrichting dienstverleningsconstruct HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2015

Ontwerp Begroting 2015 Ontwerp Begroting 2015 Het Waterschapshuis t.b.v. zienwijzeprocedure Versie 28-03-2014 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Inhoudelijke

Nadere informatie

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX]

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX] HetWaterschapshuis HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus 3061 2511 AL DELFT Behandeld door Marianne van der Veen Aantal pagina's 2 Datum 19 maart 2012 Uw kenmerk [XXXX] Onderwerp

Nadere informatie

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling 2012 in het kort Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling Rendement stuurt samenwerking Het Waterschapshuis (HWH) heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en wil zo goed

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 19 september 2011 auteur A.W.M. Verhage telefoon e-mail afdeling IV behandelend bestuurder R.L. Boer onderwerp Transitie HWH en Tax-i agendapunt registratienummer VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

CONTACTPERSOON A.A. van Vliet DOORKIESNUMMER ADRES AANTAL BIJLAGEN

CONTACTPERSOON A.A. van Vliet DOORKIESNUMMER ADRES AANTAL BIJLAGEN DATUM 20 juni 2013 UW BRIEF VAN UW KENMERK CONTACTPERSOON A.A. van Vliet DOORKIESNUMMER 088 974 3708 E-MAILADRES a.vanvliet@wshd.ni ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN INGEKOMEN NR. ONDERWERP Reactie dagelijks

Nadere informatie

Doel van de notitie: Besluitvorming door AB over een uitvoeringskrediet voor de doorontwikkeling van de verkeerstoren watersystemen van 650.000,-.

Doel van de notitie: Besluitvorming door AB over een uitvoeringskrediet voor de doorontwikkeling van de verkeerstoren watersystemen van 650.000,-. Vergadering algemeen bestuur van 11 december 2013 Behandelend ambtenaar: C.B.M. van den Berg Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: C. Coppens Zaaknr. : 13.ZK06003/13.B0382 Kenmerk : 13IT017666

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611 Jaarstukken Het Waterschapshuis Versie 0.09 18-03-2014 Kenmerk: V0138/H2611 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Bestuurlijke samenvatting 6 3.1. Jaarrekening in één oogopslag 6 3.2. Financiële

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt:

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt: Auteur Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Dagelijks Bestuur Datum voorgelegd 26-02-2014 Agendapunt, onderwerp Bestuursrapportage 2013-3 en Overheveling budgetten 2013 naar 2014 Agendering

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 314540 Raadsvergadering van 2 februari 2012 Agendanummer: 10.4 Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten. agendapunt B.02 848738 Aan Verenigde Vergadering HERZIEN CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LABORATORIUM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 3-6-2010 1. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

13 Stiens, 1 december 2015

13 Stiens, 1 december 2015 13 Stiens, 1 december 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/56 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: R. Rozendal E-mail: r.rozendal@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576659.

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller André van Vugt Aantal pagina s 11 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 8 juli Agendapunt, Onderwerp, Actualisatie begroting Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Il ll II Ill I II Il I II I Illl ll ll

Il ll II Ill I II Il I II I Illl ll ll - in - het van Il ll II Ill I II Il I II I Illl ll ll 19114 De Dommel. Onderwerp: IElektronisch bekendmaken - Voorstelnummer BABS: 7515 Auteur: Hulshof der Putten, Miriam Portefeuillehouder: Glas Peter

Nadere informatie

Programma van Dienstverlening, Dienstverlening in beweging

Programma van Dienstverlening, Dienstverlening in beweging Behandelend ambtenaar: S.L.J. Vester-Jongenelen Beleidsveldbeheerder: M. van Overveld Portefeuillehouder: C. Moonen Ambtenaar aanwezig bij het DT: Ja Zaaknr. : 13.ZK12390/14.B0323 Kenmerk : 14IT028060

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2016

Ontwerp Begroting 2016 Ontwerp Begroting 2016 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kenmerk: V0233/H3590 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Programma 1 Instandhouding

Nadere informatie

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0

UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 UITWERKING OPDRACHTGEVERSTAFEL HWH 2.0 Managementsamenvatting In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste elementen van de uitwerking van de Opdrachtgeverstafel kort samengevat. De uitgebreide

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2014 Het Waterschapshuis t.b.v. zienswijzeprocedure Waterschappen Versie 1.2 28-03-2012 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 23 april 2013 ICT. 19 maart 2013 B.A.M. Loeff. Voortgang informatiebeleid. Bedrijfsvoering. Maenhout, C.A.A.A. drs. E.

ALGEMENE VERGADERING. 23 april 2013 ICT. 19 maart 2013 B.A.M. Loeff. Voortgang informatiebeleid. Bedrijfsvoering. Maenhout, C.A.A.A. drs. E. VERGADERDATUM 23 april 2013 ICT SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 19 maart 2013 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Voortgang informatiebeleid PROGRAMMA Bedrijfsvoering PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5D Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 In D&H: 16-04-2013 Steller: drs.

Nadere informatie

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589 Begroting 2015 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kernmerk: V0233/H3589 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Leeswijzer 6 3 Begroting in één oogopslag 7 4 Financiële

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

10 Stiens, 25 november 2014

10 Stiens, 25 november 2014 10 Stiens, 25 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/86 Portefeuillehouder: J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: Directie E-mail: t.otter@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

FAZ: Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan. Deelnemers samenwerkingsverband. Milieutoezicht en Wegen

FAZ: Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Jan van der Laan. Deelnemers samenwerkingsverband. Milieutoezicht en Wegen Onderwerp: Ontbinding Samenwerkingsverband depot Alteveer Nummer: Bestuursstukken\944 Agendapunt: 9 DB: Ja 7-12-2011 BPP: Nee Workflow Opsteller: Sjouke Hoekstra, 0598-693297 Beleid, Projecten en Geoinformatie

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

Ontwerp projectplan Ecologische Verbindingszone Zwarte Sloot

Ontwerp projectplan Ecologische Verbindingszone Zwarte Sloot Vergadering dagelijks bestuur van 26 maart 2013 Behandelend ambtenaar: P.A.M. Janssen Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: A. Dielissen Zaaknr. : 12.ZK13047/13.B0075 Kenmerk : 12IT035941

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee

Voorstel : Planning en control kalender Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk : Nee Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 19 maart 2015 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Voor een adequate sturing en beheersing van de activiteiten van de ODZOB is een

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage Bijlage 6.1b vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.09 - mei Kenmerk V0139/H2866 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanwezig: C.P.M. Moonen, H.B. Hieltjes, Th.JJ.M. Schots, L.H. van der Kallen, JJ.M. van der Aa, C.A.M. de Jong, A.F.M. Meuleman en A.M.WJ.H.

Aanwezig: C.P.M. Moonen, H.B. Hieltjes, Th.JJ.M. Schots, L.H. van der Kallen, JJ.M. van der Aa, C.A.M. de Jong, A.F.M. Meuleman en A.M.WJ.H. Waterschap Ijk 'Brabantse Delta Zaaknr. : 17.zk01164 Kenmerk : 17IT004693 Barcode III I l 111 11 II Aanwezig: C.P.M. Moonen, H.B. Hieltjes, Th.JJ.M. Schots, L.H. van der Kallen, JJ.M. van der Aa, C.A.M.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente

Raadsvoorstel 11-3-2014. 14int00269. Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Raadsvoorstel raadsvergadering 11-3-2014 agendapunt nummer 14int00269 onderwerp Organisatievorm regionale samenwerking aan Jeugdzorg in Twente Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel In de notitie "Samenwerken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-070 Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Gevraagde beslissing De Verordening

Nadere informatie

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Rob van Veen 22 mei 2013 Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Waarom ook al weer Winnend Samenwerken? In het verlengde van de actie Storm zochten ook de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 28 februari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichten Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht door het college van B&W met de colleges van B&W van de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt,

Nadere informatie

VORM GEVEN AAN VISIE

VORM GEVEN AAN VISIE VORM GEVEN AAN VISIE Hoe businessarchitectuur bijdraagt aan het bereiken van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica Dane, Bonne van Dijk, Paul Dijkwel,Jan

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Informatievoorziening

Informatievoorziening zaak_zaaknummer zaak_id Projectopdracht bericht_nummer bericht_id Nieuwe website en beheerorganisatie Advies en Beheer team ABCOM stellers R. Willemsen, M. v.d. Maarel doorkiesnummer +31 77 3596943 e-mail

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 agendapunt B.04 913787 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-11-2010 In te stemmen met de Handleiding Planning & Controlcyclus 2011,

Nadere informatie

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 Bijlage 6.3d vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 2014 Kenmerk V0139/H2827 Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 1. Overzicht ingediende zienswijzen Nr. Waterschap Ontvangen reactie

Nadere informatie

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID agendapunt 04.B.05 1289952 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017 I. Vaststellen van

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1067318 Beleidsveld : Gezuiverd afvalwater Vergaderdatum Agendapunt 23 mei 2013 B.06 De Verenigde Vergadering van,

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Informatiehuis Water houwen en bouwen 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Agenda Wat is het huidige Informatiehuis Water? Belanghebbenden en governance Huidige resultaten/meerwaarde/functionaliteit

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Beleidsveld: Belastingen Vergaderdatum: 20 november 2008 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.08 Kenmerk VV: 711444 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie