Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12."

Transcriptie

1 Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 5 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni 2014 Commissie MBH 11 juni 2014 College Dijkgraaf en Heemraden 20 mei 2014 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Arnoud van Vliet Akkoord Dijkgraaf Jan Geluk Akkoord Ridderkerk, 26 juni Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1722.docx Bijlage: Aanbiedingsbrief ontwerp begroting pdf Bijlage: Concept AB voorstel begroting pdf Bijlage: Ontwerp begroting 2015 HWH versie tbv zienswijze.pdf Bijlage: Zienswijze WSHD ontwerpbegroting 2015 HWH.pdf Stukken ter inzage:

2 Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis 1. Aanleiding Op 4 april 2014 heeft het college een brief ontvangen van de secretaris-directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (hierna: HWH) waarin de ontwerpbegroting 2015 wordt aangeboden. Het waterschap wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. 2. Voorstel Voorgesteld wordt: - De door het college van dijkgraaf en heemraden ingediende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis te bekrachtigen. 3. Motivering Conform de wet gemeenschappelijke regelingen moet de begroting uiterlijk 1 augustus aangeboden worden aan Gedeputeerde Staten. Omdat de uitwerking van HWH 2.0 pas in de loop van 2014 ter hand genomen kan worden, heeft de begroting een voorlopig karakter. Als basis is de begroting 2014 genomen zoals die is vastgesteld met inachtneming van de eerste begrotingswijziging op 25 april Naar verwachting zal de uitwerking van HWH 2.0 in de tweede helft van 2014 gestalte krijgen. Het AB van HWH is op 25 april 2014 unaniem akkoord gegaan met het voorstel HWH 2.0. De financiële consequenties daarvan worden in een begrotingswijziging later dit jaar aangeboden. Deze begrotingswijziging wordt te zijner tijd voor een zienswijze aangeboden aan de deelnemende waterschappen. 4. Risico s Zie de opmerking in de zienswijze t.a.v. de paragraaf weerstandsvermogen. 5. Financiële aspecten Om een beeld te geven van de ontwikkeling van de begroting van HWH wordt hierna de totale omvang van de begrotingen van 2013, 2014 en 2015 weergegeven: ,- Bijdrage WSHD , ,- Bijdrage WSHD ,- (na 1 e begrotingswijziging) ,- Bijdrage WSHD ,- (voorlopig/exclusief HWH 2.0) De begroting vertoont een dalende trend. Opgemerkt moet worden dat basisregistraties e.d. (voorheen opgenomen als geldstromen derden in de HWH begroting) in 2015 via de Unie van Waterschappen afgerekend worden. Voor WSHD gaat dat om een bedrag van ,-. 1

3 6. Personele aspecten Niet van toepassing. 7. Juridische aspecten De Verenigde Vergadering besluit over de zienswijze. Indien dit binnen de gestelde termijn niet mogelijk is dan besluit het college van dijkgraaf en heemraden met bekrachtiging door de Verenigde Vergadering achteraf. Besluitvorming met betrekking tot de ontwerpbegroting is geagendeerd op de AB vergadering van HWH d.d. 7 juli Gelet op de aanbiedingstermijn van alle zienswijzen (met reactienota van HWH) aan het algemeen bestuur van HWH, dienen de zienswijzen van de separate waterschappen uiterlijk 23 mei 2014 bij HWH te zijn ingediend. Op grond hiervan in relatie met het Delegatie en mandaatbesluit heeft het college de zienswijze reeds ingediend en dient uw Verenigde Vergadering de zienswijze te bekrachtigen. 8. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing. 9. Communicatieve aspecten (in-en extern) Niet van toepassing. 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Niet van toepassing Intranet Internet Pers 11. Verdere aanpak/ procedure Op basis van de ingediende zienswijzen van de deelnemende waterschappen wordt een reactienota geschreven die medio juni 2014 wordt aangeboden aan het AB HWH. In de AB vergadering van 7 juli wordt de ontwerpbegroting behandeld. In de Programmabegroting 2015 van waterschap Hollandse Delta wordt vooralsnog rekening gehouden met de HWH bijdrage zoals die in onderhavige ontwerpbegroting is opgenomen. Indien de begrotingswijziging als gevolg van de uitwerking van HWH 2.0 tijdig wordt aangeboden, wordt deze alsnog verwerkt in onze Programmabegroting. Zo niet wordt e.e.a. in de eerstvolgende Burap gemeld. 12. Evaluatie Niet van toepassing 13. Afdelingen die instemmen met het voorstel BJ, FN, IA 2

4 Vergaderdatum: 26 juni 2013 Agendapunt : BESLUIT VERENIGDE VERGADERING Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d ; gelezen het advies van de Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van overwegende dat: - Het indienen van zienswijzen en leveren van commentaar inzake gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen op financiële stukken volgens het per 1 maart 2014 in werking getreden Delegatie en mandaatbesluit bij de Verenigde Vergadering ligt; - De begroting 2015 een voorlopig karakter heeft, en dat de consequenties van de uitwerking van HWH 2.0 eind 2014 in een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur van HWH worden aangeboden. gelet op: - artikel 77 Waterschapswet; - Wet gemeenschappelijke regelingen; - Delegatie en mandaatbesluit waterschap Hollandse Delta 2013; BESLUIT: - De door het college van dijkgraaf en heemraden ingediende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis te bekrachtigen. Ridderkerk, 26 juni 2013 De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. 3

5 De dagelijkse besturen van de waterschappen die deelnemen aan de Gr HWH Behandeld door A.J. de Korte en M.H. van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 2 Datum 4 april 2014 Uw kenmerk Onderwerp Zienswijzeprocedure ontwerp-begroting 2015 Het Waterschapshuis Ons kenmerk /H2623 Geachte heer/mevrouw, Hierbij bieden wij de ontwerp-begroting 2015 van Het Waterschapshuis aan ten behoeve van de zienswijzeprocedure. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze Het Waterschapshuis de voor 2015 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn. Wellicht ten overvloede attenderen wij u erop dat de begroting 2015 niet voor het eerstvolgende AB van 25 april a.s. staat geagendeerd maar (gelet op de wettelijke zienswijzetermijn) voor het daarop volgende AB van 7 juli. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de vastgestelde begroting van de Gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus worden aangeboden aan Gedeputeerde staten. Voorlopig karakter van deze begroting 2015 Deze begroting is in grote mate gebaseerd op de begroting 2014, na 1 e begrotingswijziging. De ontwikkelingen inzake HWH 2.0 zijn in deze begroting nog niet verwerkt. Na besluitvorming over de uitwerking van de koers in het Algemeen Bestuur van 25 april zal de verdere uitwerking in juridische, financiële en personele zin ter hand genomen worden. Waarschijnlijk kan dan eind 2014 een begrotingswijziging 2015 worden vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 (na 1 e wijziging) In de 1 e begrotingswijziging 2014 (zienswijzeprocedure doorlopen in voorjaar 2014) zijn alle bekende mutaties tot op heden betrokken. Aanvullend hierop zijn in de begroting 2015 onder andere de volgende mutaties doorgevoerd. - Opname van DAMO (voorheen Watis 2.0) - Stijging (vergunning en handhaving, conform fasering business case) - Aframing van IRIS met tot 0,00 - Verhoging van de flexibele uren door verschuivingen in capaciteitsraming Het Waterschapshuis Stationsplein LE Amersfoort Postbus CD Amersfoort T F IBAN NL25NWAB BIC NWABNL2G KvK-nummer

6 Pagina 2 van 2 - Programma Geldstromen Derden is komen te vervallen aangezien dit per via de Unie van Waterschappen gaat lopen. De bijdrage per waterschap wordt door deze mutaties in 2015 verlaagd. In de bijlage van het bestuursvoorstel is de mutatie per waterschap zichtbaar gemaakt. Procedure Zienswijze 2015 Het Dagelijks bestuur heeft op 1 april 2014 ingestemd met het verzenden van de ontwerpbegroting 2015 naar de waterschappen. Conform de wettelijke zienswijzeprocedure en de planning van het Algemeen bestuur vragen wij u om voor 23 mei 2014 uw zienswijze in te dienen. Dat kan via een mail aan of via het postadres van Het Waterschapshuis. Op basis van de ingebrachte zienswijzen zal een reactienota worden geschreven die medio juni 2014 zal worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur ten behoeve van de vergadering op 7 juli Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, drs. J.W.A. van Enst Secretaris-directeur Het Waterschapshuis Stationsplein LE Amersfoort Postbus CD Amersfoort T F IBAN NL25NWAB BIC NWABNL2G KvK-nummer

7 Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan Intern Kenmerk V0139/ 1 Samenvatting voorstel Met dit voorstel wordt de ontwerp begroting 2015 aan het Algemeen Bestuur aangeboden. De begroting 2015 is in grote mate gebaseerd op de begroting van De belangrijkste mutaties zijn in dit voorstel toegelicht en betreffen met name de verdere afbouw van IRIS en het vervallen van het programma Geldstromen derden in verband met overgang naar de Unie van Waterschappen. Op 25 april 2014 zal het AB verdere besluiten nemen over de koers van HWH 2.0. Op basis van de verdere uitwerking zal een ombouw van de begroting 2015 voorbereid worden. 2 Inleiding (voorwoord/aanleiding/probleemstelling) Conform de reguliere Planning & Controlcyclus wordt in het voorjaar de begroting van Het Waterschapshuis opgesteld en voorgelegd aan de waterschappen, via de wettelijke zienswijzeprocedure. Recent is de begrotingswijziging 2014 voor een zienswijze naar de waterschappen gestuurd. De begrotingscijfers 2014 zullen op 25 april 2014 definitief worden vastgesteld maar zijn in de vergelijkende cijfers van bijgaand boekwerk opgenomen. 3 Doelstelling De begroting 2015 vast te stellen en te verzenden naar Gedeputeerde Staten. 4 Financiële analyse/dekking In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de begroting 2014 (na 1 e wijziging).

8 Vergaderstuk Algemeen bestuur In de begroting 2015 is in hoofdstuk 4 een analyse gegeven per (deel) programma waarin de mutaties nader toegelicht worden. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste mutaties: Nr. (Deel)Programma Toelichting 1.1 Watersysteembeheer Watertoets ongewijzigd NDFF ongewijzigd DAMO (voorheen Watis 2.0) is toegevoegd voor een bedrag van Hiervoor zijn deelnameovereenkomsten aanwezig. 1.2 Waterveiligheid Vangstregistratie ongewijzigd Aframing Digispectie ad , aangezien Digispectie stopt per Afvalwaterketen Z-info geen wijzigingen BVZ geen wijzigingen 1.4 Vergunningverlening en handhaving OLO water geen wijzigingen Digitaal aangifte bedrijven geen wijzigingen stijging van i.v.m. facturering laatste projectfase koploperwaterschappen en personele inzet ad (600 uur) exclusief de beheersfase 1.5 Diensten Basis Beheer en onderhoud IRIS: totale aframing in verband met besluitvorming rondom saneren: daling begrotingsbedrag 2015 met WATIS 2.0 :het begrotingsbedrag ad komt op dit programma te vervallen. DAMO (watersysteembeheer) komt hiervoor in de plaats WION portaal: ongewijzigd Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 2 van 8

9 Vergaderstuk Algemeen bestuur 1.6 Diensten Externe Dienstverlening GEO voorziening: ongewijzigd E-formulieren: ongewijzigd Nieuw Waterschapsnet: ongewijzigd Publicatie regelgeving CVDR: ongewijzigd Publicatie bekendmakingen GVOP ongewijzigd 1.7 Diensten Data -Inspire: bijstelling urenraming en opname extern budget van (o.a. uitwerking harmonisatie en impactanalyse) SAT-Data ongewijzigd AHN 3 ongewijzigd Beeldmateriaal ongewijzigd 1.8 Architectuur en Standaarden Daling A&S ad betreft lagere toerekening uren (1 FTE). Deze uren zijn nu opgenomen onder flexibele uren in het programma Bestuur en Organisatie. 1.9 Informatiehuis Water Geen wijzigingen. De ontwikkelingen zoals beschreven in het programma IHW (HoogwaterBeschermingsProgramma en Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017, planbureau leefomgeving, omgevingswet, evaluatie IHW) kunnen op dit moment nog niet financieel vertaald worden. 2 Faciliterende Diensten Vergadercentrum geen wijzigingen DIWANET afgeraamd met aangezien dit product via HWH stopt. ORACLE GAS: stijging van door indexering ORACLE TECH: stijging van door indexering. Bij de bepaling van de totale contractwaarde is nog geen rekening gehouden met het beëindiging van het contract van Hunze en Aa s en AGV. Na definitief worden hiervan zal dit via begrotingswijziging worden voorgelegd. Contractmanagement Oracle ongewijzigd. 3 Bestuur en organisatie Product Bestuur en organisatie ongewijzigd Flexibele uren: toename van ten opzichte van Dit is een stijging met circa 3500 uur (2,5 FTE). In totaal staan er op flexibele uren nu circa 5,9 FTE. Daarnaast zijn op het product Business Case circa 2,9 FTE opgenomen aan uren die nog niet specifiek aan business cases zijn toegekend. Een aantal grote onderdelen waar deze uren aan besteed zullen worden zijn naar verwachting E-hrm, Informatiebeveiliging en detachering. Daarnaast zijn in hoofdstuk 5 van de begroting een groot aantal nieuwe ontwikkelingen / business cases opgenomen. De definitieve urenraming is afhankelijk van besluitvorming over deze ontwikkelingen. Anderzijds wordt ook duidelijk dat de gedachte van een flexibele schil binnen HWH 2.0. realistisch is. De flexibele uren zoals hierboven opgenomen betreffen uren van medewerkers in vaste dienst. Indien de flexibele schil zou bestaan uit capaciteitsinzet vanuit de waterschappen kunnen onzekerheden en risico s ten aanzien van werkverdeling opgevangen worden binnen de bedrijfsvoering van de gezamenlijke waterschappen. Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 3 van 8

10 Vergaderstuk Algemeen bestuur 4 Geldstromen derden Dit programma is komen te vervallen in de begroting van HWH. De geldstromen worden nu rechtstreeks door de Unie van Waterschappen bij de waterschappen in rekening gebracht. 5 Risico-analyse (juridisch, organisatorisch, economisch, technisch, sociaal) Algemeen In de begroting is in de paragraaf weerstandsvermogen/risicomanagement een overzicht gegeven van de risico s en de getroffen beheersmaatregelen. Toekomst HWH In de begroting 2015 is niet specifiek geanticipeerd op eventuele ontwikkelingen rondom HWH 2.0. De besluitvorming over HWH 2.0 zal wel invloed hebben op de begrotingsbeeld Voorgesteld wordt om dit via een begrotingswijziging 2015 (inclusief zienswijzeprocedure) in te brengen. 6 Conclusie De begroting 2015 laat, evenals de begrotingen van 2013 en 2014 een daling zien. Op 25 april 2014 zal het AB verdere besluiten nemen over de koers van HWH 2.0. Op basis van de verdere uitwerking zal een ombouw van de begroting 2015 voorbereid worden. 7 Gevraagd besluit 1. De begroting 2015 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis vast te stellen. 8 Besluit Positief, conform voorstel Overwegend positief, onder voorbehoud van de volgende aanpassingen Negatief, niet conform voorstel Toelichting Bijlagen: a) Totaalbijdrage per waterschap b) Mutatie 2015 t.o.v per product c) Begroting 2015 versie Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 4 van 8

11 Vergaderstuk Algemeen bestuur Bijlage a : Totaalbijdrage per waterschap Begroting 2014 (na wijziging) Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 5 van 8

12 Vergaderstuk Algemeen bestuur Begroting 2015 Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 6 van 8

13 Vergaderstuk Algemeen bestuur Mutatie Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 7 van 8

14 Vergaderstuk Algemeen bestuur Bijlage b: mutatie 2015 t.o.v per product Lasten Lasten raming 2014 raming 2015 Mutatie 2015 tov 2014 B&O Watertoets B&O NDFF DAMO Water systeem B&O Vangst registratie B&O Digispectie B&O Z-info B&O BVZ B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven (Personele inzet HWH) B&O IRIS WATIS B&O WION portaal B&O Geo voorziening E-formulieren Nieuw WaterschapsNet CVDR Publicatie regelgeving GVOP Publicatie bekendmakingen B&O INSPIRE SAT-Data AHN Beeld materiaal Onderzoek en sturing activiteiten Kennisopbouw en kennisdeling Architectuurtooling B&O Aquo-standaard Release mgnt tools voor ontsluiting Aquo Standaard Realisatie waterkwaliteits portaal Release mgnt Aquo kit Kader stellende dienst Regie op informatiestromen Servicedesk Verkenner / vraag articulatie Programma bureau incl service desk Vergader centrum Diwanet Oracle GAS licenties Oracle TECH Oracle Contract mgnt Bestuur & Organisatie Flexibele uren Contract mgnt Kwaliteits mgnt B&O Business Cases Basis registratie Topografie (VROM) Basis registratie BAG (VROM) Mijn overheid (BZK) SIKB Nieuw Handels register (NHR) Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 8 van 8

15 Ontwerp Begroting 2015 Het Waterschapshuis t.b.v. zienwijzeprocedure Versie Decos 2013-

16 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Inhoudelijke speerpunten Programma 1 Uitvoering: Bedrijfsfuncties Programmaplan Watersysteembeheer Programmaplan Waterveiligheid Programmaplan Afvalwaterketen Programmaplan Vergunning en Handhaving 23 7 Programma 1 Uitvoering: Diensten Programmaplan Diensten Basis Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening Programmaplan Diensten Data Programmaplan Architectuur en Standaarden Programmaplan Informatiehuis Water 44 8 Programma 2: Faciliterende Diensten 48 9 Programma 3: Bestuur en Organisatie Paragrafen Paragraaf: Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar Paragraaf: Uitgangspunten en normen Paragraaf: Incidentele baten en lasten Paragraaf Kostentoerekening Paragraaf: Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen Paragraaf: Weerstandsvermogen Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering 62 2

17 10.10 EMU saldo Begroting naar programma s Begroting naar kosten en opbrengstensoorten Bijlagen Bijlage 1 Overzicht formatie Bijlage 2 Begroting hulp en hoofdkostenplaatsen Bijlage 3 Verdeelsleutels Bijlage 4 Bijdragen per waterschap Bijlage 5 Totaal bijdragen 2014 en

18 1 Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2015 van Het Waterschapshuis. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2015 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn. In 2014 zullen belangrijke besluiten worden genomen over de koers van Het Waterschapshuis. De nieuwe koers HWH 2.0 kan met een aantal kernbegrippen worden samengevat: - Splitsing tussen collectieve en facultatieve programma s - Een juridische en financiële scheidsmuur zodat risico s binnen programma s blijven ( loden deur ) - HWH heeft een kleine omvang en is dienstbaar, vaardig en effectief. - De transitie naar HWH 2.0 wordt verbonden met een kwaliteitsimpuls en een cultuuromslag. De ontwikkelingen inzake HWH 2.0 zijn nog niet in deze begroting 2015 verwerkt. Na vaststelling van de koers zal een begrotingswijziging 2015 worden voorbereid. De nu voorliggende begroting 2015 volgt om die reden in belangrijke mate de recent opgestelde eerste wijziging van de financiële begroting 2014 die aan de waterschappen is aangeboden. Opnieuw is er sprake van een dalende tendens van de begrotingsomvang, met name door de het saneren van beheer en onderhoud van IRIS. Wat ook voor een daling zorgt is het vervallen van het programma geldstromen derden, dat vanaf 2015 via de begroting van de Unie van Waterschappen loopt. De verdere ontwikkelingen en mutaties worden zowel in de financiële analyse als in de toelichting per programma verder uitgewerkt. 4

19 2 Leeswijzer De opbouw van de begroting 2015 is als volgt. In hoofdstuk 3 tot en met 5 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting. In hoofdstuk 6 tot en met 9 worden de begrotingsprogramma s uitgewerkt. Dit betreft het programma Uitvoering, Faciliterende Diensten en Bestuur en Organisatie. Per Programma wordt een vaste opzet gehanteerd volgens de bekende 3 W vragen: - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we daarvoor doen? - Wat mag het kosten? De indeling van producten naar begrotingsprogramma s is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Gelet op de afname van de producten binnen programma s (o.a. door saneren IRIS) en de aanstaande besluitvorming over een nieuwe koers HWH 2.0 zal nagedacht worden of de huidige programma-indeling gecontinueerd moet worden. Het programma geldstromen derden is komen te vervallen. Vanaf 2015 loopt dit via de begroting van de Unie van Waterschappen. In hoofdstuk 10 zijn de wettelijk verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Hierin zijn onder andere de begrotingsuitgangspunten opgenomen, de risico-inventarisatie en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. In de verdere hoofdstukken en bijlagen treft u diverse overzichten aan, waaronder de begroting per kostenplaats en de overzichten met bijdragen per product/per waterschap. 5

20 3 Begroting in één oogopslag De opbouw van de begroting 2015 kan in onderstaande cirkeldiagrammen in hoofdlijn worden weergegeven. De analyse ten opzichte van het vorige begrotingsjaar wordt in hoofdstuk 4 weergegeven. 6

21 4 Financiële analyse In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de begroting 2014 na 1 e begrotingswijziging (voorjaar 2014). Lasten raming 2014 Lasten raming 2015 Mutatie 2015 tov Watersysteembeheer Waterveiligheid Afvalwaterzuivering Vergunningverlening en Handhaving Diensten Basis Diensten Externe dienstverlening Diensten Data Architectuur en Standaarden Informatiehuis Water Subtotaal projecten en beheer Faciliterende diensten Bestuur & Organisatie Geldstromen derden Totaal In bijlage 4 is de bijdrage per product per waterschap weergegeven. In bijlage 5 staat de bijdrage per programma per waterschap. Watersysteembeheer De stijging van circa wordt veroorzaakt door opname van DAMO (voorheen Watis 2.0). Hiervoor zijn deelnameovereenkomsten aanwezig. Waterveiligheid De daling van circa wordt veroorzaakt door aframing van de budgetten voor Digispectie, aangezien Digispectie stopt per Afvalwaterzuivering De kosten voor Z-info en BVZ zijn geraamd op het niveau van Vergunningverlening en handhaving De stijging van houdt verband met de facturering van de laatste projectfase van van de koploperwaterschappen en de personele inzet ad (600 uur geraamd). Diensten Basis Het deelprogramma Diensten Basis laat een daling zien van Dit betreft de totale aframing van Beheer en Onderhoud IRIS in verband met de besluitvorming om IRIS te saneren. 7

22 Diensten externe dienstverlening De kosten voor e-formulieren, Nieuw WaterschapsNet, CVDR en GVOP zijn niet gewijzigd. Diensten Data De budgetten voor SAT-DATA, AHN3 en Beeldmateriaal zijn niet gewijzigd ten opzichte van de begroting 2014 na 1 e wijziging. Ten aanzien van Inspire is voor de uitwerking van harmonisatie en impactanalyse aanvullend budget opgenomen waardoor de begroting met circa stijgt. Architectuur en Standaarden (A&S) Aan het programma A&S wordt 1 FTE minder toegerekend. Per saldo resteert op dit programma 1 FTE en extern budget. De daling ten opzichte van 2014 bedraagt De vervallen uren zijn verschoven naar flexibele uren (bestuur en organisatie). InformatieHuisWater (IHW) De kosten voor IHW 2015 zijn niet aangepast ten opzichte van Faciliterende Diensten De kosten van het vergadercentrum zijn constant ten opzichte van Diwanet stopt met ingang van 2015, het budget ad is volledig afgeraamd. Oracle GAS licenties voor waterschap Brabantse Delta is overgeheveld uit het programma geldstroom derden. De budgetten van Oracle zijn geïndexeerd. Voor Oracle TECH is ook een nieuwe verdeelsleutel geïntroduceerd. Kortheidshalve verwijzen wij naar de toelichting op het programma. Bestuur en Organisatie De kosten voor Bestuur en Organisatie laten een stijging zien, wat uitsluitend veroorzaakt wordt door het product flexibele uren. Het product flexibele uren is met toegenomen doordat bij de uren raming niet alle productieve uren van de formatie aan producten toegerekend kunnen worden, met de kennis van nu. Een aantal grote onderdelen waar de uren naar verwachting aan besteed zullen worden zijn beheer, E-HRM, Informatiebeveiliging en eventuele continuering van detachering. De exacte inzet van deze uren is nog niet bekend en is afhankelijk van toekomstige besluitvorming. Geldstroom derden Het programma geldstromen derden is komen te vervallen. Vanaf 2015 loopt dit via de begroting van de Unie van Waterschappen. Indexering en tarieven Ten aanzien van prijsindex is de nullijn toegepast in de begroting. Ten aanzien van Salarissen is vooralsnog gerekend met 1% stijging. De effecten van de CAO zijn nog niet bekend. Zowel de indexering als kleine mutaties in de formatie leiden theoretisch tot aanpassing van de uurtarieven. Gelet op de kleine effecten is er voor gekozen om de uurtarieven identiek te houden aan 2014, zodat voor veel begrotingsproducten het begrotingsbedrag constant blijft. Verdeelsleutel en fusie waterschappen De unieverdeelsleutel 45/55 is geactualiseerd op basis van de belastingopbrengsten Daarnaast is de verdeelsleutel inzake Oracle TECH vernieuwd, conform het advies van programmaraad en I-platform. De verdeelsleutel is deels vast en deels op basis van gebruik (aantal licenties). 8

23 5 Inhoudelijke speerpunten 2015 Het proces rondom HWH 2.0 zal belangrijke invloed hebben op de strategie en koers van Het Waterschapshuis. In de inleiding en in het programma Bestuur en Organisatie zijn de hoofdlijnen van de nieuwe koers aangegeven. De waterschappen hebben aangegeven in 2014/2015 de volgende Business Cases en nieuwe projecten te voorzien. Deels zijn deze reeds in uitvoering door HWH en deels zal hierover nog besluitvorming plaatsvinden. Overgang naar een volgende fase kan alleen op basis van overeenkomsten en financiële doorvertaling. 1 Programmataak Bedrijfsvergelijking Watersysteembeheer (WSB) 2 Waterschapspeil Fase in 2014 Busines s case Busines s case 3 Centrale Datalaag Project Samenwerking Vergunning en Handhaving VenH) Gestandaardiseerde datamodel Watersysteem (WATIS 2.0) Gestandaardiseerd datamodel Keringen Gestandaardiseerd datamodel Transport- en Rioleringsinformaties ysteem Waterkwaliteitsporta al (WKP) Dijk Analyse Module (DAM) Project Project Busines s Case/Pr o-ject Busines s Case/Pr o-ject Beheer Beheer Fase in 2015 Project Project Project/ Beheer Beheer Project/ Beheer Project/ Beheer Project Beheer Beheer Toelichting Voorziening voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvergelijking op het werk gebied van watersysteembeheer. Voorziening voor ondersteuning en uitvoering van de algemene bedrijfsvergelijking van de waterschappen. De centrale datalaag is de plaats waar de watergegevens van alle waterschappen samenkomen. Data van alle waterschappen is hiermee beschikbaar zijn voor partijen die daar al dan niet met een rechtvaardiging op basis van de wet om kunnen vragen. Samenwerkingsproject met RWS om te komen tot een gezamenlijke toepassing ter ondersteuning van de Vergunning en Handhaving processen Gestandaardiseerde lokale datamodellen, algemene waterschapsets van de bedrijfsprocessen, als basis voor procesondersteuning, waarbij begonnen wordt met het datamodel WATIS van watersysteembeheer. Dit kan beschouwd worden als het vervolg op het (datadeel) van IRIS. Volgende modellen/sets zijn voorzien voor Keringen en Transport- en Rioleringsinformatiesysteem. Ontwikkeling datamodel voor de Algemene waterschapsset Keringen (inclusief Toetsingsgegevens) Ontwikkeling Algemene waterschapsset datamodel voor Transport- en Rioleringsinformatiesysteem. Waarbij bij voorkeur inbegrepen een koppeling Z- info naar gemeenten Waterkwaliteitsportaal: rapportagetool om te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water Dijk Analyse Module (DAM), kan worden gebruikt voor het beheersen van overstromingsrisico s zoals het adviseren van noodmaatregelen, bepalen van het evacuatiemoment en het achteraf onderbouwen van getroffen maatregelen. 9

Ontwerp Begroting 2015

Ontwerp Begroting 2015 Ontwerp Begroting 2015 Het Waterschapshuis t.b.v. zienwijzeprocedure Versie 28-03-2014 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Inhoudelijke

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2014 Het Waterschapshuis t.b.v. zienswijzeprocedure Waterschappen Versie 1.2 28-03-2012 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5D Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 In D&H: 16-04-2013 Steller: drs.

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611 Jaarstukken Het Waterschapshuis Versie 0.09 18-03-2014 Kenmerk: V0138/H2611 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Bestuurlijke samenvatting 6 3.1. Jaarrekening in één oogopslag 6 3.2. Financiële

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

HWH 2.0. Voorstel van. het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889. Pagina 1 van 16

HWH 2.0. Voorstel van. het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889. Pagina 1 van 16 HWH 2.0 Voorstel van het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889 Pagina 1 van 16 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. LEESWIJZER... 3 3. AANLEIDING EN OPDRACHT... 3 3.1. AANLEIDING... 3 3.2. OPDRACHT... 4 4.

Nadere informatie

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589 Begroting 2015 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kernmerk: V0233/H3589 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Leeswijzer 6 3 Begroting in één oogopslag 7 4 Financiële

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling 2012 in het kort Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling Rendement stuurt samenwerking Het Waterschapshuis (HWH) heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en wil zo goed

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2016

Ontwerp Begroting 2016 Ontwerp Begroting 2016 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kenmerk: V0233/H3590 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Programma 1 Instandhouding

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0.

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0. Vergadering algemeen bestuur van 16 oktober 2013 Behandelend ambtenaar: A.H.M. Hieltjes Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 13.ZK09038/13.B0428 Kenmerk : 13IT026948

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR TKN (E) BMZ 1 APRIL 2014 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860 In D&H: 11 maart 2014 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage

2 e Bestuursrapportage - BERAP2 2 e Bestuursrapportage 1 januari 1 september GR Het Waterschapshuis Versie 014 - september Kenmerk: V0051/1989 HWH Bestuursrapportage 1 januari 1 september Pagina 1 - BERAP2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage Bijlage 6.1b vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.09 - mei Kenmerk V0139/H2866 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage - BERAP1 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.11 - mei Kenmerk: V0050/H1508 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 1 - BERAP1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline DIV From: "Scholten, H." Sent: woensdag 9 januari 2013 12:30:15 To: "DIV" Subject: FW: Begroting 2013 Het Waterschapshuis Graag inschrijven Groeten Hugoline

Nadere informatie

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis Decos 2012-2691 Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis - 30 maart 2012 Voorwoord Voor u ligt de (ontwerp)programmabegroting 2013 van de Het Waterschapshuis (HWH). Met deze begroting wil HWH

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 Bijlage 6.3d vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 2014 Kenmerk V0139/H2827 Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 1. Overzicht ingediende zienswijzen Nr. Waterschap Ontvangen reactie

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 29 maart 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Voorstel tot voteren krediet voor "vervangen software"

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd agendapunt 4.8 1182176 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GETEKENDE INTENTIEOVEREENKOMST MET LTO GLASKRACHT BETREFFENDE PILOT ONDERNEMINGSDOSSIER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 35 BIJL.: DIV Agendapunt: 2

WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 35 BIJL.: DIV Agendapunt: 2 AB 22-10-2013 WATERSCHAPSBLAD 2013, NUMMER 35 BIJL.: DIV Agendapunt: 2 Sittard, 10 oktober 2013 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Voorstel van DB Gr HWH over de richting van HWH 2.0 Voorstel Instemmen

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220 agendapunt 3.b.18 1016526 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/JVI CTL/MCTL Bijlagen

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013 Auteur Het Waterschapshuis Aantal pagina s 13 Behandelend gremium Ledenvergadering Unie van Waterschappen Datum voorgelegd 29 juni 2012 Agendapunt, onderwerp Nota van toelichting Begroting 2013 Agendering

Nadere informatie

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Datum: 24-03-2010 Afdeling: Projecten en Beheer Versie: 1.0 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Perspectief op de Toekomst van de NDFF Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Taskforce Toekomst NDFF Deelnemers: IPO, EZ, UvW, PGO s en NM (later VNG en RWS) Opdracht: maak een voorstel voor de positionering

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO

Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij. Geologische Dienst Nederland, TNO Basisregistratie Ondergrond (BRO) Van Peilbuis Tot Portal (VPTP) Hans van der Meij Geologische Dienst Nederland, TNO Onderwerpen GDN/TNO, Wie zijn wij? De Basisregistratie Ondergrond BRO in vogelvlucht

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.5 1170216 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATMONITOR 2014 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 17 februari 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 3

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.9 982686 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PILOT DIGITAAL VERGADEREN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H.

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H. agendapunt 3.b.2 1089184 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REACTIE OP CONCEPT REGELING SUBSIDIES HOOGWATERBESCHERMING 2014 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 september 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS agendapunt 4.05 991097 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen 3-4-2012 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

HoogheemraadschapvanDelfland

HoogheemraadschapvanDelfland -E*«*' HoogheemraadschapvanDelfland stand van zaken dossier grondwateronttrekking DSM Beleidsveld: Aard voorstel: Grondwater Besluitvormend Vergaderdatum: 27 september 2007 Kenmerk VV: 654066 Aantal bijlagen:

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 27-10-2014 I Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 11-11-2014 H Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J.

Parafering besluit PFO Hae 27-10-2014 I Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 11-11-2014 H Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. agendapunt 3.b.10 1161625 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BESLUIT REGELING ELEKTRONISCHE BERICHTGEVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 november 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 25-03-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling M.J. Potter / Projecten en waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder L.H. Dohmen Bijlage(n) 2 Programma Waterkeringszorg

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 I. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Belastingen Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem niet op 1 januari 2010 plaatsgevonden

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

agendapunt 3.b.07 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Datum 8 januari 2013 Afstemming Bijlagen 1 Zaaknummer 30194

agendapunt 3.b.07 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Datum 8 januari 2013 Afstemming Bijlagen 1 Zaaknummer 30194 agendapunt 3.b.07 1040912 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie