ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT"

Transcriptie

1 VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 29 maart 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Voorstel tot voteren krediet voor "vervangen software" PROGRAMMA bedrijfsvoering PORTEFEUILLEHOUDER C.A.A.A. Maenhout PARAAF HOOFD AFDELING CCBO drs. E. Borsboom Voorstel 1. Een krediet van ,-- voteren voor het in het investeringsplan opgenomen project Vervanging software Het resterende deel van ,-- voor Vervanging software 2011 doorschuiven naar Voor dit deel zal te zijner tijd een nieuw uitwerkingsvoorstel worden voorgelegd. Samenvatting In dit voorstel wordt gevraagd een investeringskrediet te voteren ter vervanging van software. De software speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening van de werkprocessen van Waterschap Zuiderzeeland. In het Informatiebeleidsplan is veel aandacht voor het verbeteren van de doelmatigheid van werkprocessen door het juist inzetten van informatievoorziening. Als werkprocessen geoptimaliseerd worden, zijn deze informatiesystemen onderwerp voor verbetering, vernieuwing of vervanging. Voor wat de software betreft leidt dit tot: het vervangen van bestaande software; het verlengen van de levensduur van de bestaande software door bijvoorbeeld overstap naar een nieuwe versie; het uitbreiden met nieuwe functionaliteit of inzetten van al geleverde functionaliteit in software. Het vervangen, verlengen of uitbreiden vindt plaats binnen de kaders van regelgeving op het gebied van aanbesteding voor de overheid en de doelen van het informatiebeleid. In 2012 willen we de systemen vervangen of uitbreiden die bijdragen aan de procesoptimalisatie van Vergunningverlening & Handhaving en Mobiel werken in het veld. Een upgrade van het Document Management Systeem (DMS) is daarnaast gewenst. Verder is een aantal softwaremiddelen voor de ondersteuning van werkplekken aan vervanging toe. Lelystad 12 april 2012, het college van Dijkgraaf en Heemraden, de secretaris-directeur, de dijkgraaf, ir. J.B. van der Veen. mr. ir. H.L. Tiesinga. 1 / 5

2 Toelichting Dit uitwerkingsvoorstel behandelt de aanvraag van het investeringskrediet voor het vervangen van software. Deze software speelt een belangrijke rol in de informatievoorziening van de werkprocessen van Waterschap Zuiderzeeland. In het Informatiebeleidsplan (IBP) is veel aandacht voor het verbeteren van de doelmatigheid van werkprocessen door het juist inzetten van informatievoorziening. Werkprocessen worden hierbij onder andere geoptimaliseerd door documentstromen digitaal te maken. Het Document Management Systeem (DMS), het basisplatform voor het digitaliseren van documentstromen, is in 2011 succesvol uitgerold. Daarmee is het postproces van Zuiderzeeland gedigitaliseerd, nu is het zaak andere werkprocessen en hun informatievoorziening aan te pakken. Bij de bespreking van de voortgang van het informatiebeleidsplan met de Algemene Vergadering in september 2011 is afgesproken dat de uitvoering van het IBP in lijn wordt gebracht met het tempo waarin de organisatie de procesoptimalisatie- en digitaliseringstrajecten aankan. Commitment van de proceseigenaren is daarbij een van de kritische succesfactoren. Waarom willen we software vernieuwen of vervangen? Als software circa vijf jaar in gebruik is, blijkt vaak dat leveranciers inmiddels verder zijn gegroeid met hun producten. Ondersteuning voor oudere (versies van) producten vervalt vaak na deze periode. Daarnaast verandert in de loop van de jaren ook het werk van de medewerkers die de software gebruiken. Zo vragen nieuwe regelgeving of andere werkafspraken afdelingen om extra of andere informatie op te slaan. Dit leidt vaak tot suboptimale oplossingen binnen de bestaande programmatuur. Bij vervanging of vernieuwing van software kunnen de kansen worden benut om de informatievoorziening weer optimaal af te stemmen op de (geoptimaliseerde) werkprocessen, waarbij organisatiebreed naar de uitwisseling van informatie wordt gekeken. Met een traject waarin we bestaande software vernieuwen of vervangen bereiken we dat: ondersteuning van de leverancier geborgd wordt; gebruikte werkprocedures beter aansluiten bij de praktijk van nu; de doelen van het informatiebeleid worden gerealiseerd. Welke software willen we vernieuwen of vervangen? De focus voor softwarevervanging in 2012 ligt op de systemen die het optimaliseren van (digitale) documentstromen voor werkprocessen mogelijk maken, zoals voor Vergunningverlening & Handhaving en Mobiel werken in het veld. Een upgrade van het DMS is daarnaast dringend gewenst. Verder is een aantal softwaremiddelen voor de ondersteuning van werkplekken aan vervanging toe. Upgrade Document Management Systeem Het huidige DMS (Verseon 1.7), aangeschaft in 2009, is als basisplatform voor het digitaal maken van documentstromen binnen de gehele ZZL-organisatie geïmplementeerd. Inmiddels is er een nieuwere versie van de software beschikbaar die belangrijke voordelen biedt. De upgrade bevat nieuwe mogelijkheden die van groot belang kunnen zijn voor verdere digitaliseringstrajecten, zoals het vergunningverlenings- en handhavingsproces en koppelingsmogelijkheden met andere systemen. Verder is de gebruikersinterface aanzienlijk verbeterd en intuïtiever gemaakt, zodat het gebruiksgemak toeneemt en de acceptatie van het systeem verder wordt vergroot. Software en implementatie ,-- Opleiding en interne begeleiding ,-- Inzet extra capaciteit ,-- Totaal ,-- 2 / 5

3 Voor de extra inzet van personeel wordt ,-- geraamd, omdat de gelijktijdige uitvoering van deze vervanging samen met twee andere projecten een groot beslag op de afdeling legt. Start project 2 e kwartaal 2012 Realisatie gereed 3 e kwartaal 2012 Procesoptimalisatie Vergunningverlening en Handhaving In 2012 zal de leveranciersondersteuning verlopen van het milieu- en managementinformatiesysteem waarmee het vergunningsverlenings- en handhavingsproces wordt ondersteund (WPM4ALL). Vervanging hiervan vormt een goede gelegenheid om te bekijken hoe de processen Vergunningverlening en Handhaving (V&H) samen verder kunnen worden geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Naast de vervanging van WPM4ALL omvat dit project ook software voor digitaal ondersteund handhaven en koppelingen met het OLO 1 en LGR 2. Ten behoeve van V&H wordt de komende periode een koppeling met het DMS ontwikkeld, de nieuwe software zal ook hierop aansluiten. Dit project moet leiden tot efficiëntieverbetering door het reduceren van dubbel werk en betere vindbaarheid van informatie. Het doel is verder een betere doelmatigheid door het uitfaseren van oude software en vervanging door een integrale informatievoorziening voor de processen met automatische koppelingen met andere systemen. Voor de vervanging van de software wordt samenwerking gezocht met andere waterschappen binnen Het Waterschapshuis, mogelijk leidt dit tot een gezamenlijke aanbesteding. Vervanging WPM4ALL en WFM4ALL ,-- (Software, implementatie en opleiding) Koppeling OLO(Software voor digitaal afhandelen tekeningen en koppelingsoftware voor ontvangen van OLO aanvragen) ,-- Koppelingsoftware Landelijk Grondwater Register ,-- Mobiel handhaven (Software voor toezicht en handhaving in het veld) ,-- Totaal ,-- Start 2 e kwartaal 2012 Realisatie gereed 2 e kwartaal 2014 Mobiel werken in het veld Naar mate er meer gegevens en documenten in systemen vastgelegd en ontsloten worden, groeit de behoefte om deze informatie ook tijdens werken in het veld ter beschikking te hebben. Veel waterschappers voeren een deel van hun beheertaken op locatie in het werkgebied uit. Door ze op een mobiel apparaat van correcte en actuele informatie te voorzien, kunnen zij hun werk beter en efficiënter uitvoeren. Voor de inspectie van waterkeringen wordt al enige tijd met de Digispectie-applicatie gewerkt; er is nu behoefte aan een integrale oplossing die breder kan worden ingezet binnen het waterschap, zoals bij WSI, Z&G, team Watertoezicht en de opzichters watergangen. Hiervoor zal een onderzoek gestart worden naar de informatiebehoeften van betreffende afdelingen en de meest geschikte soft- en hardware. Komend jaar wordt de implementatie daarvan bij het team Watersysteeminformatie gepland, de andere afdelingen volgen later. Onderzoek informatiebehoefte (extern advies) ,-- Aanschaf software ,-- Vervanging mobiele hardware ,-- Totaal ,-- 1 OLO = Omgevingsloket Online, landelijk digitaal loket voor de omgevingsvergunning, in het kader van de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (WABO) 2 LGR = Landelijk Grondwater Register 3 / 5

4 Start 3 e kwartaal 2012 Realisatie gereed 4 e kwartaal 2013 Upgrade/vervanging software voor werkplekondersteuning Een deel van de programmatuur voor de kantoorautomatisering is aan het einde van zijn technische of economische levensduur en moet vervangen worden om de continuïteit van de informatievoorziening van Zuiderzeeland niet in gevaar te brengen. Upgrade software /messaging/telefonie ,-- Vervanging software werkplekbeheer ,-- Vervanging antivirus software ,-- Start 3 e kwartaal 2012 Realisatie gereed 2 e kwartaal 2013 Totaal ,-- Welke software gaan we nog niet vervangen of vernieuwen? In dit uitwerkingsvoorstel gaan we uit van de softwarevervangingen waarvan de uitvoering daadwerkelijk gestart kan worden in Er worden nog meer vervangingen voorzien, maar de uitvoering daarvan zal niet eerder dan begin 2013 kunnen beginnen. Het gaat om de volgende deelprojecten: Klachten & Meldingen registratie systeem Vervanging Content Management Systeem Digitaal fotoarchief Voor deze vervangingen is in de loop van 2012 nog nader onderzoek nodig. Hiervoor zal te zijnertijd een apart uitwerkingsvoorstel gemaakt worden. We stellen daarom voor om een deel van het budget Vervangen Software 2011 in het Investeringsplan door te schuiven naar Hoe gaan we software vervangen of vernieuwen? De plaats waar software in de organisatie wordt gebruikt bepaalt hoe een dergelijk traject wordt vormgegeven. Soms zijn vervangingen puur technisch met een relatief lage impact voor de organisatie. Soms zijn vervangingen of vernieuwingen juist heel ingrijpend. Dergelijke trajecten vragen om een gedegen projectmatige aanpak met aandacht voor het draagvlak binnen de betrokken organisatieonderdelen, risicobeperking en terugvalscenario s. In september 2011 is bij de bijstelling van het IBP afgesproken dat er in het vervolg van de beleidsperiode veel aandacht wordt besteed aan de haalbaarheid van projecten; naast dat er een positieve businesscase moet bestaan, moeten vooraf ook de organisatorische randvoorwaarden geborgd zijn. Personele consequenties Voor zover thans bekend zullen deze investeringen geen personele consequenties hebben in de zin van wijzigingen in de bezetting. Van de betrokken afdelingen zal wel inzet gevraagd worden tijdens de projecten. Voor het deelproject Upgrade DMS wordt ,-- geraamd voor extra personeelsinzet om te voorkomen dat de betrokken afdelingen te zwaar worden belast. Financiële consequenties Hieronder staan de ramingen voor softwarevervangingen in 2012 samengevat. Omschrijving Raming kosten Upgrade DMS Procesoptimalisatie V&H Mobiel werken in het veld Vervanging software werkplekken Interne uren ICT Rentelasten Totaal / 5

5 Voor de investeringen wordt een afschrijvingstermijn van vijf jaar gehanteerd. Er wordt rekening gehouden met gelijkblijvende exploitatielasten als gevolg van de vervangingen. In de begroting is een bedrag van ,-- opgenomen voor Vervangen software De Algemene Vergadering heeft in het Investeringsplan besloten dit budget door te schuiven naar Voorgesteld wordt het resterende deel van het budget Vervangen Software 2011 ( ,--) door te schuiven naar Te zijner tijd zal hiervoor een apart uitwerkingsvoorstel voorgelegd worden. Juridische consequenties De software-investeringen zullen conform het Europese en interne aanbestedingsbeleid in de markt gezet worden. Voor upgrades van software zal bij aanschaf kritisch naar het contractbeheer gekeken moeten worden, met name van belang is of de reikwijdte van het originele contract ook nieuwe versies dekt. Consequenties voor Communicatie Intern: Als vervanging van software duidelijk zichtbare en merkbare veranderingen met zich meebrengt (zoals bij de upgrade van het DMS), zullen we de gebruikers daarvan tijdig op de hoogte brengen. Afhankelijk van de situatie kunnen daar middelen voor ingezet worden als ZZLnet, een Broodje - bijeenkomst, een instructiekaart, een training of een (opfris)cursus. Extern: geen consequenties. Bestuurlijk: In de tweede helft van 2012 zal in een thematische bijeenkomst met de AV de voortgang van het huidige IBP en een vooruitblik naar het nieuwe informatiebeleidsplan worden besproken. Bijlagen geen 5 / 5

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Naar informatie als 4 e productiefactor B.A.M. Loeff Versie 1.0, 18 september 2013 Versie Datum Toelichting 0.1 22-7-2013 Eerste concept 0.2 31-7-2013 Reacties

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland d I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland December 2012 V e r s i e 1. 0 D e f i n i t i e f *D12.004630* D12.004630 I&A PLAN 2013-2016 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten

Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model. De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Implementatieplan Bouwwerk Informatie Model De informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Inhoud 1 Inleiding 4 2 Waarom BIM? 6 2.1 Streefbeeld 7 2.2 De urgentie voor WS 7 2.3 Het belang van

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie