Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B Aan de Verenigde Vergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering"

Transcriptie

1 Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 28 November 2013 Commissie Water 11 November 2013 College Dijkgraaf en Heemraden 29 Oktober 2013 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Vliet, A.A. van Akkoord Dijkgraaf Geluk, J.M. Akkoord Besluit Verenigde vergadering Ridderkerk, 28 november Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, drs. A.A. van Vliet. dijkgraaf, ing. J.M. Geluk.

2 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: ONDERWERP: "Renovatie slibindikinstallatie rwzi Hoogvliet". waterschap Hollandse Delta 1. Aanleiding De slibontwateringsinstallatie van rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Hoogvliet (bouwjaar 1996) is technisch en arbo-technisch aan het eind van zijn levensduur. Om een juiste keuze voor de toekomst te bepalen is in 2009/2010 een variantenstudie uitgevoerd. De voorkeursvariant, afvoer van het ingedikte slib naar Sluisjesdijk voor verdere verwerking, is na een uitgebreide proef op praktijkschaal reeds in de bedrijfsvoering geïmplementeerd. Nu is het, gezien het einde van de levensduur van de installatie, noodzakelijk de voor deze voorkeursvariant noodzakelijke ontwateringsapparatuur op rwzi Hoogvliet te vervangen en aan te passen aan de nieuwe wijze van verwerking van het slib. In de Programmabegroting 2013 is voor het uitvoeren van deze aanpassingen een investering van C opgenomen. 2. Voorstel Voorgesteld wordt: 1. een bedrag van C beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering "Renovatie slibindikinstallatie rwzi Hoogvliet". 2. dit bedrag te dekken met: het voor deze projectinvestering in de begroting 2013 (geplande investering) onder nummer opgenomen bedrag van C Motivering De bestaande slibontwateringsinstallatie op rwzi Hoogvliet ontwaterde het slib van deze rwzi voor directe afvoer naar de slibverbranding van HVC. Vanwege het relatief slechte ontwateringsresultaat van de installatie waren de slibafvoerkosten hoog. Tevens was de in 1996 in gebruik genomen installatie technisch en arbotechnisch in slechte staat en moest een grootscheepse renovatie worden uitgevoerd. Ter bepaling van de beste wijze van slibverwerking voor het slib van Hoogvliet is in 2009/2010 een variantenstudie uitgevoerd. Onderzocht zijn de volgende alternatieven: Variant 1. Investeren in een nieuwe centrifuge met een beter ontwateringsrendement. Variant 2. Afvoeren van het slib naar de slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk. Uit deze studie is gebleken dat met de afvoer van het slib naar de slibverwerkingsinstallatie op Sluisjesdijk lagere jaarlasten kunnen worden gerealiseerd (zie onderstaande tabel). Variant 1 Variant 2 Investering op de rwzi Hoogvliet C C Totale jaarlasten voor verwerking en afvoer van het slib van rwzi Hoogvliet naar HVC e C Op basis van de studie is in 2010 besloten een proef uit te voeren met het afvoeren van het slib naar het slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk en het slib mee te vergisten in de slibgistingsinstallatie van Sluisjesdijk. Met de praktijkproef is aangetoond dat ca Nm3 extra biogas wordt geproduceerd, wat overeenkomt met kwh elektrische energie. De nieuwe werkwijze levert

3 hiermee een besparing van ongeveer 1 0 Zo van het jaarverbruik van het programma zuiveren op. Dit betekent een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de doelstelling van het MJA3. Door de slibafbraak in de gisting en de goede ontwateringsresultaten van de centrifuges op Sluisjesdijk zijn de afvoerkosten van dit slib naar de verbranding van HVC aanmerkelijk lager dan de oorspronkelijke afvoerkosten van de RWZI Hoogvliet. In de praktijkstudie is dan ook bevestigd dat de jaarlasten van de slibverwerking en afvoer van het slib van Hoogvliet door afvoer naar Sluisjesdijk met minimaal C worden gereduceerd. Vanwege de goede resultaten is deze werkwijze reeds als bedrijfsvoeringssituatie ingesteld. De benodigde aanpassingen aan de slibverwerkingsinstallatie Hoogvliet t.b.v. van variant 2 zijn opgenomen in het investeringsprogramma van het programma Zuiveren. Voor de indikking van het slib van Hoogvliet wordt momenteel nog gebruik gemaakt van de bestaande verouderde indikband welke provisorisch is aangepast voor de nieuwe wijze van slibafvoer. Thans is het, gezien het einde van de levensduur, nodig de installaties op rwzi Hoogvliet te vernieuwen en definitief aan te passen op de nieuwe wijze van slibafvoer. Er wordt een nieuwe indikband en een slibbuffer voor het ingedikte slib geïnstalleerd. Ook de elektrische installatie ten behoeve van de slibverwerking moet geheel worden vervangen. 4. Risico's De nieuwe wijze van slibafvoer is uitgebreid getest en al ruim 2 jaar in bedrijf. Hierbij is duidelijk gebleken dat het proces op Sluisjesdijk niet nadelig wordt beïnvloed door de extra aanvoer van slib vanuit Hoogvliet. Door installatie van een buffertank voor het ingedikte slib zal ook het logistieke proces minder kritisch worden. Zowel technisch als technologisch worden geen bijzondere risico's voorzien. a. c. d. e. f. Financiële aspecten Betreft een projectinvestering van C ; waarvan C bouwrente en C personeelslasten (eigen uren en uren derden); Waarvan C opgenomen in de begroting 2013 onder nummer en daarmee gedekt; Afschrijvingstermijn is 15 jaar; gebaseerd op categorie 'zuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties' notitie AWA Rentevoet is 4,24 0 Zo; De startdatum van de afschrijving is 2016; Jaar Kapitaallasten C C C C C Anders dan de kapitaallasten heeft onderhavige investering geen gevolgen voor de exploitatie. De positieve bijdrage van de aangepaste wijze van slibverwerking, die begroot worden op ca. C per jaar, zijn reeds vanaf de start van deze wijze van slibverwerking in de begroting van ZV verwerkt en dus niet meer zichtbaar als opbrengst van dit project. 6. Personele aspecten Met de personele inzet tijdens het project is rekening gehouden in de begroting en de planning van de betreffende afdelingen. Daarnaast zijn er geen personele aspecten tijdens de bedrijfsvoering. 7. Juridische aspecten 2

4 Niet van toepassing. 8. Duurzaamheidsaspecten Door de afvoer van het slib van Hoogvliet naar Sluisjesdijk wordt jaarlijks ongeveer kwh groene elektrische energie extra opgewekt ten opzichte van de oude wijze van slibontwatering op rwzi Hoogvliet. Dit is ruim 1 0 Zo van het jaarverbruik van het taakveld zuiveren en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de MJA3 doelstelling. Deze bijdrage is reeds als besparing ingeboekt. 9. Communicatieve aspecten (In- en extern) De inwoners en bedrijven van Hoogvliet zullen via internet geïnformeerd worden over de werkzaamheden op de rwzi in Hoogvliet en wat de maatregelen bijdragen aan de zuiveringstaak van het waterschap. Bovendien worden de medewerkers van het waterschap via intranet geïnformeerd. 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: KI Intranet KI Internet O Terinzagelegging ū Pers 11. Verdere aanpak/ procedure Indien u positief over onderhavig voorstel besluit dan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2014 gestart met de voorbereiding van de projectinvestering. De werkzaamheden zijn volgens de huidige planning in het derde kwartaal 2015 afgerond. 12. Evaluatie Niet van toepassing. 13. Afdelingen die instemmen met het voorstel FN, BJ Dijkgraaf en heemraden, 3

5 secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Gek

6 Registratienummer...** Vergaderdatum : Klik hier als u een datum wilt invoeren. Agendapunt :...** BESLUIT VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG INVESTERINGSKREDIET VOOR: ONDERWERP: "Renovatie slibindikinstallatie rwzi Hoogvliet". DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. ^ ^ gelezen het advies van de commissie Water van ; overwegende dat: - onderhavige projectinvestering in de begroting is opgenomen gelet op: artikel 77 Waterschapswet; meerjarenbeleidsplan; begroting; BESLUIT: 3. een bedrag van C beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering "Renovatie slibindikinstallatie rwzi Hoogvliet". 4. dit bedrag te dekken met: het voor deze projectinvestering in de begroting 2013 onder nummer opgenomen bedrag van C Ridderkerk, De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. 5

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.i.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.i. 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.i. Aan de Verenigde Vergadering Evaluatie van de integratie van de afdeling Handhaving Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet MT VERGADERING D.D. : 17 december 2013 NUMMER : WM/MIW/HG/8034 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864 FUNCTIE : Beleidsadviseur waterketen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 29 maart 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Voorstel tot voteren krediet voor "vervangen software"

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden.

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Aan: Van: College van Burgemeester en wethouders; Afdeling Welzijn en Burgers (H. Koops) en afdeling VROM (W. Haaijer en W.M. Niemeijer);

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014

Algemeen Bestuur. Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014 Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: 30-06-2015 Vergaderingnummer: 6 Agendapunt: 5 Registratienummer: 2015.07330 Voorstel» De voorliggende

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen

Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Meerjarenperspectief 2015-2020 Extra bezuinigingen Inhoud Inleiding... 3 Waar komen we vandaan?... 3 Verwacht tekort... 5 Bezuinigingsvoorstellen... 8 Meerjarenperspectief 2015-2020 2 Inleiding Net als

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR. 24 februari 2011 Waterschap Vallei & Eem/ 1 maart Waterschap Veluwe

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR. 24 februari 2011 Waterschap Vallei & Eem/ 1 maart Waterschap Veluwe VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt: Datum vergadering: Behandelend bestuurders 24 februari 2011 Waterschap Vallei & Eem/ 1 maart Waterschap Veluwe drs. J.M.P. Moons / Ir. G. Verwolf Onderwerp:

Nadere informatie