agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014"

Transcriptie

1 agendapunt 3.b Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1 Zaaknummer Gremia Datum Aard Advies/ Parafering besluit PFO Woo (Geen) - PFO Woo PFO Woo Voor kennisgeving - aangenomen PFO Woo Voor kennisgeving - aangenomen PFO Woo I Conform - PFO Woo I Gewijzigd akkoord - D&H H (Geen) Geparafeerd door: Egmond, B.M. van VV Gevraagd besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden De brief aan de Verenigde Vergadering inzake 'Juist (nu) aansluiten - voortgang afronding", ons kenmerk vast te stellen. Besluit College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

2

3 Voortgang afronding Juist (nu) aansluiten 1. Probleemstelling - context In de afgelopen jaren hebben gemeenten in de meeste buitengebieden riolering aangelegd of de riolering aangepast, zodat ongezuiverde lozingen, die veelal plaatsvonden op het oppervlaktewater, kunnen worden aangesloten op de riolering. Naast de aanleg van riolering is ook de daadwerkelijke sanering van lozingen op het oppervlaktewater van belang voor het behalen van de KRW-doelen. Hiervoor is niet alleen de aanleg van riolering maar ook de aansluiting van diverse (bedrijfs-)lozingen nodig. Volgens de wetgeving zijn huiseigenaren en bedrijven verplicht om de lozing op oppervlaktewater te beëindigen door aan te sluiten als er riolering aanwezig is. Na de aanleg van riolering vergde het aansluiten van Delfland en gemeenten nog de nodige inspanning om dit doel te realiseren. Vanuit het Programma Schoon Water is daarom de opdracht verleend om een aansluitstrategie op te stellen en uit te voeren, gericht op het saneren van ongezuiverde lozingen van met name de glastuinbouw. Het project is bekend onder de naam Juist (nu) aansluiten. De hoofdlijnen van deze strategie zijn uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Het project heeft plaats gevonden van juni 2011 tot en met december In deze oplegnotitie zijn de resultaten opgenomen over de afronding van Juist (nu) aansluiten. In de bijgevoegde voortgangsrapportage zijn de behaalde resultaten over de periode januari- oktober 2013 verder uitgewerkt. 2. Beoogd effect Het beoogde effect is het college te informeren over de resultaten van de afronding van het project Juist (nu) aansluiten. 3. Kernboodschap Samenvattend wordt geconcludeerd dat de doelstelling van het project is gehaald. Van de gerioleerde (glastuinbouw)percelen heeft 90% van de bedrijven de lozing op oppervlaktewater gesaneerd door een aansluiting op de riolering of door de lozing op het oppervlaktewater op een andere wijze permanent te beëindigen. Het project is eind 2012 formeel afgerond. De laatste hercontroles en bezoeken zijn in 2013 als regulier werk opgepakt. De voortgang van de aansluiting werd via de gebruiktelijke rapportagelijn gerapporteerd aan de portefeullehouder Schoon water 4. Historie - eerdere besluitvorming Plan van aanpak: PFO Ingrid ter Woorst van 7 maart 2011 Gevraagd Besluit: Kennis nemen van het concept Plan van Aanpak Sanering lozing gerioleerde percelen.

4 College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 15 maart 2011 Gevraagd Besluit: kennis te nemen van concept plan van aanpak project Juist (nu) aansluiten ; instemming wordt gevraagd om genoemde kosten ten laste van de Delfland brede frictiekosten te laten komen; instemming wordt gevraagd om (bijlage 1) notitie stand van zaken ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie waterketen (programma gezuiverd afvalwater); instemming wordt gevraagd om (bijlage 2) samenvatting aanpak project Juist (nu) aansluiten ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie waterkwaliteit (programma Schoonwater). Commissie Waterketen en Waterkeringen van 12 april 2011 Gevraagd Besluit: Kennis te nemen van stand van zaken aanleg riolering en de aanpak juist (nu) aansluiten Deze laatste notitie is besproken in de Commissie Watersystemen. Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit van 12 april 2011 Gevraagd Besluit: Kennis te nemen van aanpak juist (nu) aansluiten en stand van zaken aanleg riolering. Deze laatste bijlage is besproken in de commissie Waterketen en Waterkeringen. Jaarrapportage 2011 (tussenrapportage) Juist (nu) aansluiten PFO Ingrid ter Woorst van 20 februari 2012 Gevraagd Besluit: Kennis nemen van de Jaarrapportage 2011 Juist (nu) aansluiten College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 6 maart 2012 Gevraagd Besluit: Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2011 "juist (nu) aansluiten". De informatieve brief d.d. 6 maart 2012 aan de Verenigde Vergadering inzake de Jaarrapportage "Juist (nu) aansluiten" (kenmerk ) vast te stellen. Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit van 12 april 2012 Gevraagd Besluit: Kennis te nemen van Jaarrapportage 2011 Juist (nu) aansluiten Voortgang Juist (nu) aanlsuiten In de tussenliggende PFO s van mw. Ingrid ter Woorst en de Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit is de grafiek Voortgang juist (nu) aansluiten ter kennisgeving ingebracht. Juist (nu) aansluiten - eindrapportage PFO Ingrid ter Woorst van 11 maart 2013 Gevraagd Besluit: Kennis nemen van de Jaarrapportage 2011 Juist (nu) aansluiten College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 2 april 2013 Gevraagd Besluit: Kennis te nemen van de Eindrapportage 2012 "Juist (nu) aansluiten" d.d. 1 maart De informatieve brief d.d. 2 april 2013 aan de Verenigde Vergadering inzake de Eindrapportage "Juist (nu) aansluiten" (kenmerk ) vast te stellen. Commissie Waterkwaliteit van 9 april 2013 Gevraagd Besluit: Kennis te nemen van de Eindrapportage 2012 Juist (nu) aansluiten Voortgang Juist (nu) aansuiten In de tussenliggende PFO s van mw. Ingrid ter Woorst en de Commissie Waterkwaliteit is de grafiek Voortgang juist (nu) aansluiten ter kennisgeving ingebracht. Voortgang afronding Juist (nu) aansuiten In de PFO s van mw. Ingrid ter Woorst is in 2013 gerapporteerd over de voortgang van de afronding van Juist (nu) aansluiten en is de grafiek Voortgang juist (nu) aansluiten ter kennisgeving ingebracht. 2

5 5. Regelgeving en Beleid Kaderrichtlijn Water Het aanleggen van riolering en het effectief aansluiten van ongezuiverde lozingen daarop zijn cruciale maatregelen voor het bereiken van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. [zie voorstel Strategie chemisch spoor Programma Schoonwater] Deze maatregelen zijn op basis van bestaand beleid en wet- en regelgeving, resultaatverplicht opgenomen in het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) en de Bestuursovereenkomst Kaderrichtlijn Water (BO-KRW). Hieraan leveren zowel Delfland als gemeenten een belangrijke bijdrage. Wet milieubeheer Op basis van de Wet milieubeheer (art ) heeft de gemeente de zorgplicht voor de inzameling en transport van afvalwater. Op basis van deze zorgplicht legt de gemeente riolering aan in het buitengebied. De gemeente is op basis van de Wm tevens bevoegd gezag voor aansluitingen en lozingen op de riolering (indirecte lozingen). De provincie houdt het toezicht op de rioleringstaak van gemeenten en kan voor bepaalde gebieden in bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij de hoge kosten of geplande gebiedsontwikkelingen) een ontheffing verlenen voor deze taak. Waterwet Op basis van de Waterwet zijn lozingen in het oppervlaktewater verboden, tenzij deze zijn toegestaan op basis van een Watervergunning of een Algemene Maatregel van Bestuur, zoals Het Activiteitenbesluit milieubeheer (voorheen Besluit glastuinbouw). Het waterschap is op basis van de Waterwet bevoegd gezag voor lozingen in oppervlaktewater. Activiteitenbesluit milieubeheer In het Activiteitenbesluit worden de lozingen vanuit een glastuinbouwbedrijf gereguleerd. Hierin is in paragraaf van dit besluit gereguleerd dat bedrijven bij voldoende capaciteit hun afvalwater op de riolering lozen. Besluit lozing afvalwater huishoudens De lozingen vanuit (bedrijfs)woningen zijn gereguleerd in het Besluit lozing afvalwater huishoudens van 15 november Alle lozingen vanuit particuliere huishoudens worden geregeld op grond van dit besluit. Relatie met Keur Delfland 2010 Voor het aanleggen van de rioolaansluiting is mogelijk een watervergunning of melding op grond van de Keur Delfland 2010 nodig als deze door een watergang of waterkering aangelegd moeten worden. Dit geldt ook als een grondwateronttrekking nodig is. 6. Financiën De kosten die gemaakt zijn voor het realiseren van het project bestonden uit directe personeelslasten en uitbesteding van werkzaamheden. De kosten voor uitbesteding / inhuur werden voor 2011 en 2012 geraamd op maximaal ,- per jaar. De kosten van het project blijven zeker gezien de activiteiten binnen de geraamde kosten. De kosten voor uitbesteding in 2011 bedroegen ,60. Voor 2012 bedroegen deze kosten ,84. De totale kosten voor de uitbesteding komen hiermee op ,44 en zijn uit de exploitatiebegroting gefinancierd. De afronding van het project juist (nu) aansluiten in 2013 is ten laste gekomen van de voor het reguliere toezicht gereserveerde uren en financiën van team Toezicht en Handhaving. Dit betreft geen extra uren en financiën, maar een prioriteitskeuze. 3

6 7. Duurzaamheid Het project Juist (nu) aansluiten draagt bij aan een duurzaam waterbeheer, omdat het uitgaat van het principe bestrijding bij de bron. (Maatschappelijk, maar ook voor Delfland is dit vooralsnog de meest duurzame oplossing, reducerende maatregelen na lozing zijn vele malen duurder). 8. Organisatorische en personele consequenties Het project is eind 2012 formeel afgerond. De afrondende werkzaamheden, zoals de hercontroles van de saneringstraject zijn in 2013 als regulier werk opgepakt. Dit is uitgevoerd met de bestaande formatie van Toezicht en Handhaving binnen de taakstelling. Voor 2013 zijn in het jaarprogramma van T&H hiervoor uren gereserveerd. In 2014 wordt het toezicht in de glastuinbouw als regulier toezicht opgepakt en worden speerpunten benoemd waarop het toezicht zich richt. 9. OR/GO 10. Risico- en beheersmaatregelen 11. Communicatie (in- en extern) Heldere communicatie binnen en over het project is en blijft zeer belangrijk. Conform de opgestelde communicatiestrategie worden de behaalde resultaten gedeeld, waarbij wordt aangesloten bij de opgestelde kernboodschap. 12. Bekendmaking en vervolgprocedure 13. Bevoegd orgaan 14. Toelichting 15. Bijlagen VV Aanbiedingsbrief: Afronding Juist (nu) aansluiten. 4

7 Alleen in te vullen indien het een VV-voorstel betreft ** = in te vullen door team Bestuur Kenmerk VV : ** Vergaderdatum : Beleidsveld : Agendapunt : ** De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van (datum collegevergadering), kenmerk (BIS-zaaknummer D&H besluit); gelezen het positieve/negatieve (bij ondertekening doorstrepen wat niet van toepassing is) advies van de commissie(s) (commissie noemen); overwegende dat: - (motiveer het besluit, waarom wordt dit besluit genomen). Gelet op: - artikel 84 van de Waterschapswet (bij D&H-voostellen); - artikel 77 van de Waterschapswet (bij VV-voorstellen); - alle andere wetgeving (zoals KRW, NBW, verordening Zuid-Holland, delegatiebesluit etc.; Besluit: Dit moet in overeenstemming zijn met het ontwerpbesluit (ontwerpbesluit kopiëren). Aldus besloten in de openbare vergadering van (datum) De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1155619 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 16 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.17 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.17 1158890 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN ONTWERPKREDIET TEN BEHOEVE VAN LOKAAL KNELPUNT OVERSTORT SCHIPLUIDEN (MIDDEN-DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.a.3 917448 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 december 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Raad V200801220 versie 3 december 2008

Raad V200801220 versie 3 december 2008 Raad V200801220 versie 3 december 2008 Onderwerp: Besluitvorming Europese Kaderrichtlijn Water Raadsvoorstel Inleiding: In 2007 en 2008 heeft de gemeente Heusden deelgenomen aan het gebiedsproces Europese

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 Hoogheemraadschap van Delfland ^9373 fint/ml^ VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 W: 16 december 2010 Aanwezig: Afwezig: mevrouw mr. A.W. Bom-Lemstra, voorzitter; de heren A. van den

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: PIP Bommelerwaard Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

DB 27-04-2009. Agendapunt: o8. Sittard, 21 april 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Rechtmatigheid

DB 27-04-2009. Agendapunt: o8. Sittard, 21 april 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Rechtmatigheid DB 27-04-2009 Agendapunt: o8 Sittard, 21 april 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Rechtmatigheid Voorstel 1. instemmen met de voorliggende notitie; 2. het concept-normenkader 2009 vaststellen; 3.

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

I. BELEIDSBEGROTING 5

I. BELEIDSBEGROTING 5 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 3 I. BELEIDSBEGROTING 5 Programmaplan 7 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 9 1.2 Openbare orde en veiligheid 15 1.3 Volkshuisvesting

Nadere informatie