Decos Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis"

Transcriptie

1 Decos Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis - 30 maart 2012

2 Voorwoord Voor u ligt de (ontwerp)programmabegroting 2013 van de Het Waterschapshuis (HWH). Met deze begroting wil HWH duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen in 2013 wil gaan besteden. Hoewel de transitie naar de Gemeenschappelijke regeling HWH (Gr HWH) niet heeft plaatsgevonden, heeft HWH de procedures en de governance structuur die voor de Gr HWH geldt volledig geïmplementeerd in haar werkwijze. Dat betekent dat HWH geen nieuwe opdrachten meer uit zal voeren als daar niet een positieve business case, commitment van waterschappen en een uitvoeringstoets aan ten grondslag ligt. Bij het tot stand komen daarvan spelen het i-platform (de I&A managers van de waterschappen) en de programmaraad (de Secretarissen-directeuren van de waterschappen als formele adviesraad) een cruciale rol. De procedure die de stichting bij het goedkeuren van deze begroting hanteert is eveneens aangepast aan de procedure die een Gr voorschrijft. De zienswijzeprocedure wordt toegelicht in de aanbiedingsbrief behorende bij deze begroting. Vaststelling van de jaarrekening 2011 is beoogd in april De cijfers zullen direct na vaststelling gecommuniceerd worden naar de waterschappen. Nullijn Een belangrijk punt bij de behandeling van de begroting 2012 was het houden van de nullijn ten opzichte van In de begroting 2012 was er sprake van going concern en vrije ruimte. Hiermee werd bedoeld dat er sprake was van lopende projecten en ruimte voor nieuwe projecten. Afgesproken werd vervolgens om het begrip vrije ruimte te schrappen en alleen de going concern in de begroting op te nemen. Immers, de procedure voor het tot standkomen van nieuwe projecten schrijft voor dat bij een nieuw project er deelnemende waterschappen zijn die aangeven dat zij middelen beschikbaar hebben voor deelname aan het voorgenomen project. Dit kan (mits het commitment aanwezig is) op alle momenten van het jaar door het bestuur besloten worden. Na een besluit van het bestuur over een nieuw project zal HWH voor het volgende begrotingsjaar dit project opnemen in de going concern begroting. Dit betekent evenwel dat door de goedkeuring van nieuwe projecten de going concern stijgt t.o.v. die van het jaar ervoor. Omdat de programmaraad zich uitsluitend wil richten op nieuwe zaken, heeft zij aangegeven dat zij het niet nodig acht om op deze going concern begroting een advies te geven. In de begroting 2013 is de nullijn ten opzichte van 2012 gehandhaafd. De hoogte van going concern van 2013 is ruim euro ( ) lager dan die van De vergelijking is gemaakt met de herziene begroting 2012, waarbij destijds reeds 2% is bespaard op de programma s van Programma 1. Binnen Programma 1 is waar mogelijk in 2013 een verdere besparing doorgevoerd. In de Begroting in één oogopslag (BIEO) wordt uiteengezet hoe deze besparing ten opzichte van 2012 tot stand is gekomen. Toekomstperspectief In voorgaande jaren hebben de waterschappen gevraagd om een duidelijk meerjarenperspectief. Dit perspectief wordt nu gegeven voor de thans lopende projecten bij HWH. Daar zal het echter niet bij blijven. In samenspraak met de programmaraad zal HWH in het najaar van 2012 een najaarsnota presenteren. Deze najaarsnota beoogt hetzelfde doel als een voorjaarsnota bij een waterschap of gemeente. Omdat de begrotingscyclus van HWH vooruitloopt op die van de waterschappen is er hier dus sprake van een najaarsnota. Deze nota zal naast een strategische visie op de toekomst ook aangeven welke toekomstplannen er zijn m.b.t. de programmering van Het Waterschapshuis. 1

3 Kwaliteit Voor een uitvoeringsorganisatie is het van groot belang dat die uitvoering met de nodige professionaliteit gepaard gaat. Dit betekent dat de methoden (processen) en de doelen die een uitvoeringsorganisatie hanteert reproduceerbaar en verifieerbaar moeten zijn. Om dit te bereiken heeft HWH in 2011 een project afgerond waarmee er duidelijke kaders en acceptatiecriteria (zie Beleidskaders HWH, p. 8) zijn gesteld. Hierdoor is het mogelijk om beleidsdoelen af te wegen en in te kaderen. In deze begroting wordt daar bij de beschreven doelen uitgebreid naar verwezen. Net als in de voorgaande jaren blijft HWH inzetten op kwaliteit boven kwantiteit. Dit betekent niet dat HWH niet mag groeien, maar wel dat die groei gecontroleerd moet zijn waarbij de nadruk op kwaliteit zal liggen. Zo worden er in 2013 een aantal belangrijke kwaliteitsinitiatieven gerealiseerd. Deels zullen die in 2012 reeds starten: o o o o o o De controlfunctie zal aanzienlijk worden versterkt; Er zal gestreefd worden naar een stevige bezetting van de primaire processen waardoor de continuïteit van de organisatie op alle niveaus gewaarborgd blijft. Zodoende kan HWH anticiperen op uitval of andere uitzonderlijke situaties; Het doorbelasten van kosten naar de projecten zal geïntensiveerd worden; Op medewerkers niveau zullen acties rondom taakvolwassenheid geëntameerd worden. Dit houdt in dat de medewerkers van HWH zullen doorgroeien naar grotere zelfstandigheid en hogere niveaus van dienstverlening; Binnen de programma s van HWH zal gestreefd worden naar verdere efficiëntie; Alle interne processen binnen HWH zullen worden geëvalueerd en daar waar nodig worden aangepast en verbeterd. Samenwerking Deze begroting voor 2013 geeft aan welke going concern activiteiten er in 2013 ten uitvoer worden gebracht. Die activiteiten omvatten voornamelijk de samenwerking tussen de waterschappen. Dit laat echter onverlet dat de samenwerking met o.a. Rijkswaterstaat in programma s als Actueel Hoogtebestand Nederland, Beeldmateriaal, Informatiehuis Water en de IRIS applicatie voor de primaire waterkeringen een vlucht heeft genomen. Te verwachten is dat in het kader van de uitvoering van het Bestuursakkoord Water (BAW) die samenwerking met andere overheden zal toenemen. Naast de horizontale samenwerking tussen de waterschappen zal HWH dus ook een antwoord moeten vinden op de vraag naar meer verticale samenwerking. Behalve de samenwerking met andere overheden tekent zich ook een tendens van regionale samenwerking tussen waterschappen af. Deze regionale verbanden werken vervolgens ook weer samen met andere regionale partijen (gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven, etc.). HWH wil in positieve zin een bijdrage aan die samenwerkingsverbanden leveren en zal 2012 voorstellen doen hoe zij de regionale samenwerking kan faciliteren dan wel ondersteunen. Het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis, Namens deze, Drs. J.W.A. van Enst Directeur Het Waterschapshuis 2

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 4 Begroting in één oogopslag... 5 Beleidskaders HWH Programma 1 Programma - uitvoering Inleiding Programma Bedrijfsfuncties Programmaplan Watersysteembeheer Programmaplan Waterkeringenbeheer Programmaplan Afvalwaterzuivering Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten Programmaplan Diensten Basis Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening Programmaplan Diensten Data Programmaplan Architectuur en Standaarden Programmaplan Informatiehuis Water Programma 2 Faciliterende diensten Programma 3 Bedrijfsvoering Programma 4 - Geldstromen derden Paragrafen Begroting naar programma s Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten Bijlagen Bijlage 1 Totaaloverzicht programma 1 huidig en te starten in Bijlage 2 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten Bijlage 3 Fte overzicht Bijlage 4 Bijdragen per waterschap Bijlage 5 Programmaplannen

5 Leeswijzer De begroting 2013 van Het Waterschapshuis wordt vooraf gegaan door een voorwoord van de directeur namens het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis, gevolgd door de inhoudsopgave, deze leeswijzer en een begroting in één oogopslag. Vervolgens worden de beleidskaders toegelicht die HWH heeft opgesteld om continue professionalisering te bewerkstelligen. De begroting bestaat evenals in 2012 uit vier programma s en 4 toelichtende hoofdstukken. In hoofdstuk 1 Programma uitvoering zijn de programmaplannen samengevat. Om elk programma te kunnen toelichten is een korte beschrijving van het programma opgenomen, zijn de gezamenlijke informatiesystemen van het programma opgesomd en worden de ontwikkelingen beschreven die de begeleidingscommissie voorziet voor de komende jaren. In de bijlagen van de begroting zijn 10 programmaplannen opgenomen, deze plannen vormen het meerjarig programmatisch deel van de begroting van HWH. In de programmaplannen worden de doelen, resultaten en risico s beschreven en welke middelen benodigd zijn. Hoofdstuk 2 betreft faciliterende diensten. Hieronder vallen het vergadercentrum en faciliteren samenwerking. De bedrijfsvoering wordt op hoofdlijnen toegelicht in hoofdstuk 3. Tevens is een programmaplan Bedrijfsvoering toegevoegd waarin dieper op de bedrijfsvoeringselementen wordt ingegaan. De kassiersfunctie die HWH bekleedt is in hoofdstuk 4 opgenomen, genaamd Geldstromen derden. Vervolgens treft u in hoofdstuk 5 de verplichte paragrafen aan, gevolgd door de begroting naar programma s (hoofdstuk 6) en naar kosten- en opbrengstsoorten (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 tenslotte, is een aantal bijlagen opgenomen. Het betreft een totaaloverzicht van projecten, gevolgd door een overzicht van de onderwerpen binnen de bedrijfsfuncties en diensten (programma 1). Tevens is een fte overzicht opgenomen, evenals de tabellen waarin per onderdeel per waterschap de bijdragen worden aangegeven. 4

6 Begroting in één oogopslag Omvang per programma In figuur 1 zijn de baten van de vier programma s van de programmabegroting van HWH grafisch weergegeven. Het geeft inzicht in de verdeling van de totale omvang van over de programma s. Figuur 1: totale exploitatie en kapitaalbaten per programma Baten huidig werk (going concern) In figuur 2 zijn de baten weergegeven van het huidige werk van het begrotingsonderdeel programma uitvoering (programma 1). Ten opzichte van 2012 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de opzet: Het programma Belastingen is komen te vervallen. Het resterende onderdeel Oracle Apps contracten is verplaatst naar Programma 2 Faciliterende diensten. Verder is het project Beeldmateriaal vanuit de kassiersfunctie (Progr 4 Geldstromen derden) verplaatst naar het programmaplan Diensten data. Ook IHW is verwijderd uit de kassiersfunctie, en per 2013 opgenomen als separaat programmaplan binnen programma 1. Figuur 2: totale exploitatie en kapitaalbaten huidig werk per programma 5

7 Nullijn Ten aanzien van de nullijn is de volgende definitie gehanteerd: De nullijn vertegenwoordigt het totaal van programma 1, 2 en 3 voor jaar N+1 vergeleken met jaar N, waarbij gecorrigeerd is: a) bestuursbesluiten in jaar N b) verschuivingen tussen programma 4 (Geldstromen derden) en de programma s 1, 2 of 3. c) (onderdelen van ) programma s die gestopt danwel in omvang zijn afgenomen in jaar N Totaal Programmabegroting verschil Programma 1 Prog.-uitvoering Programma 2 Faciliterende diensten Programma 3 Bedrijfsvoering Subtotaal Programma 4 - Geldstromen derden Subtotaal Te starten in 2013 na best. besluit in danwel 2012 Prog 1,2 3 Te starten in 2013 danwel gewijzigd in Progr 4 Totaal De totale besparing op programma 1 t/m 3 in 2013 is euro. Het subtotaal in regel 4 van de tabel doet vermoeden dat er in de programma s 1 t/m 3 een stijging van heeft plaatsgevonden. Deze stijging wordt echter vervoorzaakt door het overhevelen van een fors groter bedrag, te weten vanuit Programma 4 Geldstromen derden naar Programma 1- Programma uitvoering. Het voornoemde bedrag van is gelijk aan de som van de projecten Beeldmateriaal ( ) en Informatiehuis Water ( in 2012). Het extra bedrag dat IHW begroot heeft in 2013 ( ) is opgenomen in de regel Te starten in 2013 na bestuurlijk besluit in 2011 danwel 2012 Programma 1,2,3. Samenvattend: Boven de gele lijn bevinden zich de bedragen die een gelijkwaardige vergelijking mogelijk maken tussen de begroting 2012 (jaar N) en 2013 (jaar N+1). Onder de gele streep bevinden zich projecten en activiteiten die in de loop van 2011 en 2012 zijn goedgekeurd door het bestuur. Deze bedragen zullen in de begroting 2014 onderdeel zijn van de going concern De besparing die in programma 1 heeft plaatsgevonden wordt zichtbaar door het overgehevelde bedrag van programma 4 te verrekenen met de stijging die in programma 1,2, en 3 heeft plaatsgevonden ten opzichte van 2012, hetgeen een kostenverlaging van oplevert. Verschuivingen en nieuwe onderdelen Programma 1 Progr. Uitvoering Verwijderd: Oracle Apps Verplaatst binnen Programma 1: CMS WaterschapsNet van Diensten Basis naar Diensten Externe Dienstverlening Toegevoegd: IHW (going concern) en Beeldmateriaal NB: de omvang van Oracle Apps is ongeveer gelijk aan de gezamenlijke omvang van IHW (going concern) en Beeldmateriaal Faciliterende diensten: Verwijderd: Aanloopkosten 6

8 Toegevoegd: Business Cases Bedrijfsvoering: Verwijderd: Business Cases Toegevoegd: Kwaliteitsimpuls opdrachtverlening (voorheen Aanloopkosten) Geldstromen Derden: Verwijderd: IHW en Beeldmateriaal Te starten in 2013: - Toegevoegd Progr 1 o Bedrijfsfuncties Watersysteembeheer; beheer en onderhoud Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) o Diensten Externe dienstverlening ; exploitatie en realisatie vervanging CMS WaterschapsNet, landelijke voorziening bekendmakingen o Informatiehuis Water (2 fte s) - Toegevoegd progr 4: SIKB en Oracle GAS (Brabantse Delta) Gewijzigd in omvang: Nieuw Handelsregister 7

9 Beleidskaders HWH Professionalisering van Het Waterschapshuis is een belangrijk middel om het succes van de samenwerking te consolideren en uit te bouwen. Om te komen tot duurzame resultaten is het noodzakelijk dat Het Waterschapshuis als uitvoerder en de waterschappen als opdrachtgever het eigen functioneren en de samenwerking tussen de waterschappen kritisch beschouwt. Met de transformatie naar een Gemeenschappelijke regeling en de daarbij geïntroduceerde bestuurs- en communicatiestructuur zijn kaders gezet voor een goede communicatie en een vergaande samenwerking op alle niveaus. Het Waterschapshuis heeft belangrijke doelstellingen op het gebied van het faciliteren van doelmatig werken, het bereiken van samenwerking en het in de praktijk bereiken van efficiency. Om deze ambitie waar te maken kiest Het Waterschapshuis ervoor om in te zetten op een verdere professionalisering. De op basis van het beleid ontwikkelde beleidscriteria zijn hiervoor richtinggevend. Als gevolg hiervan zijn in de begroting naast de voorgenomen inhoudelijke en systeemgerichte ontwikkelingen ook activiteiten opgenomen die gerelateerd zijn aan het tot stand komen van deze professionalisering en/of aan het werken volgens de professionele standaard. In de navolgende paragrafen worden de onderwerpen toegelicht en uitgewerkt. Deze onderwerpen worden in de begroting nader uitgewerkt, maar worden daarnaast ook als onderdeel van de bedrijfsvoering meegenomen. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid op het gebied van regelgeving. Het Waterschapshuis beschikt over de deskundigheid om daar aan te voldoen, ook en in het bijzonder op de gebieden waarvoor de samenwerking is bedoeld. Relevante wet- en regelgeving bevindt zich op de volgende gebieden: openbaar bestuur (Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet openbaarheid van bestuur, Waterschapswet, Water-schapsbesluit); Inspire, Kader Richtlijn Water, Privacy en informatiebeveiligingsregels; basisregistraties. aanbesteding (Aanbestedingswet, BAO) De toepassing van deze kennis en gezamenlijke informatievoorzieningen in kader van deze wet en regelgeving zorgt niet alleen voor efficiency maar draagt ook sterk bij aan risicobeheersing rond projecten en systemen in de wereld van de waterschappen. Waterschaps Referentie Architectuur Als voorbereiding op de realisatie van een compact en beheersbaar IRIS heeft Het Waterschapshuis samen met de waterschappen de Programma Start Architectuur ontwikkeld, waarin een visie is gegeven op het toekomstig systeemlandschap. Voor het praktisch realiseren van de hierin benoemde systemen is een plan onder de naam Marsroute opgesteld, waarvan de uitvoering inmiddels is gestart. Dit is de eerste stap in de totstandkoming van een overkoepelende architectuur voor de waterschappen. In 2011 is gestart met de realisatie van deze overkoepelende architectuur, de WILMA (Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur). Deze omvat standaarden op alle voor architectuur relevante gebieden. Deze zijn ook uitgewerkt in concrete acceptatie criteria waaraan door alle systemen moet worden voldaan. Om een zo efficiënt en effectief mogelijke dienstverlening te bereiken is de doelstelling van Het Waterschapshuis, dat de WILMA door de waterschappen wordt geadopteerd als standaard. Waterschaps Beveiligings Beleid Het Waterschapshuis ontwikkelt voor de waterschappen, in samenwerking met Rijkswaterstaat, het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Dit beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. Het WBB bevat ook concrete 8

10 acceptatiecriteria waaraan door alle systemen die Het Waterschapshuis beheert zal moeten worden voldaan. Voor de door Het Waterschapshuis beheerde systemen betekent dit, dat een toetsing plaatsvindt in hoeverre ze hieraan voldoen en dat op basis hiervan plannen zullen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Doelstelling is dat alle door Het Waterschapshuis beheerde en geleverde systemen aan de standaard voldoen. Standaardisering van gegevensopslag Naar aanleiding van zienswijzen over de Programmabegroting 2012, zal in 2012 nagegaan worden of de beleidskaders moeten worden aangevuld met de standaardisering van gegevensopslag door Het Waterschapshuis. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. Projecten die bijdragen aan doelmatig systeemgebruik met een goede business case kunnen starten nadat besluitvorming door het bestuur heeft plaatsgevonden. Hiervoor is advies van de programmaraad nodig, waarna het bestuur kan besluiten. Kwaliteit van de systemen Het beheer van de systemen is door Het Waterschapshuis uitbesteed aan gespecialiseerde derde partijen. Omdat in deze situatie specifieke technische deskundigheid met betrekking tot de systemen niet altijd binnen Het Waterschapshuis aanwezig is, zijn aanvullende maatregelen nodig om het behoud c.q. de verbetering van de kwaliteit van de systemen te borgen. Het Waterschapshuis hanteert een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen, de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud. Onderhoudbaarheid is één van de meest essentiële kwaliteitskenmerken van systemen omdat deze nauw gerelateerd is aan betrouwbaarheid en duurzaamheid. Binnen de programma s zullen maatregelen worden genomen om ervoor zorg te dragen dat bestaande en te ontwikkelen systemen hieraan voldoen. SLA Dienstverlening Waterschapshuis Het Waterschapshuis heeft een SLA (Service Level Agreement) voor haar dienstverlening. Hierin worden de bestaande afspraken over de dienstverlening als basis genomen en verder uitgewerkt om de prestaties concreet en meetbaar te maken. Voor alle programma s betekent dit, dat de dienstverlening zal worden vormgegeven naar dit SLA, en dat rapportage over de mate waarin hieraan wordt voldaan zal worden opgeleverd. Tevens worden de afspraken tussen Het Waterschapshuis en de betrokken waterschappen vastgelegd. Op deze wijze wordt transparantie geboden over kwaliteit van de dienstverlening door Het Waterschapshuis. SLA s externe leveranciers Het Waterschapshuis stuurt externe leveranciers op basis van afgesloten of nog af te sluiten SLA s aan. Het Waterschapshuis rapporteert periodiek aan alle betrokken waterschappen over de invulling en uitwerking van deze SLA s en stuurt de leverancier op verbetering. Dit kan ook inhouden dat bestaande SLA s worden heronderhandeld met leveranciers. Op deze wijze wordt inzicht geboden over kwaliteit van de dienstverlening door de leveranciers van Het Waterschapshuis en de effectiviteit van de aansturing door Het Waterschapshuis. Standaard systemen Het Waterschapshuis is een samenwerkingsorganisatie en geeft hier invulling aan door voor de waterschappen ontwikkeling, beheer en onderhoud van informatiesystemen uit te voeren en/of te faciliteren. Uitgangspunt is daarom, dat Het Waterschapshuis zich focust op systemen, waarvoor geldt dat: Functionaliteit en architectuur geschikt zijn voor de inzet bij meerdere waterschappen; 9

11 Meerdere waterschappen hier gebruik van willen maken; Eén of meer standaardprocessen (WIA processen, uitwerkt door Het Waterschapshuis, zie bij standaardisering) worden ondersteund. Verder is het uitgangspunt, dat Het Waterschapshuis per proces slechts één systeem zal ondersteunen, het standaardsysteem voor dat proces. Standaardisering van processen Het Waterschapshuis ontwikkelt en beschrijft standaard processen voor de processen binnen de WIA die door Het Waterschapshuis worden ondersteund. Deze processen zijn de referentie voor Het Waterschapshuis bij de invulling van het systeemlandschap voor de ondersteuning van deze processen. Op basis hiervan zal per proces worden vastgesteld welk systeem als standaard onderdeel wordt van het landschap. Tevens zal worden vastgelegd hoe de ondersteuning voor dit proces wordt ingericht en gebruikt. Business Cases Het Waterschapshuis stelt business cases centraal in de sturing en besluitvorming. In 2012 is op basis van een standaard business case template, voor alle nieuwe ontwikkelingen business casesontwikkeld. Op basis hiervan wordt periodiek gerapporteerd en vindt de sturing plaats. Doelstelling hiervan is, om inzicht te krijgen in de mate waarin doelstellingen op zowel operationeel als op financieel vlak worden gerealiseerd. De evaluatie van business cases draagt sterk bij aan de focus op het realiseren van doelstellingen en het tijdig reageren op wijzigende omstandigheden. Tevredenheidsmeting Het Waterschapshuis ontwikkelt een tevredenheidmeting met betrekking tot de opdrachtverstrekking, de geleverde diensten en het gebruiksbeheer. Hierover zal worden gerapporteerd en zullen afgeleide acties worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Diensten worden geleverd binnen de structuur van programmavoorbereiding (opdrachten) en programma-uitvoering (diensten). De tevredenheidsmeting gaat over het geheel en de toepassing van de producten binnen de waterschappen. Professionalisering Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen betekent de noodzaak om te investeren in kennis en vaardigheden van alle betrokken medewerkers. Hierbij valt te denken aan P3O, Prince2, BISL en Requirements Management. Communicatie Het Waterschapshuis vindt het belangrijk om de communicatie met de waterschappen verder vorm en invulling te geven. Om te komen tot een goede en herkenbare structuur zal jaarlijks een communicatieplan worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe strategische en operationele communicatie op de verschillende doelgroepen plaats vindt. In dit plan wordt ook vastgelegd welke bijdrage wordt verwacht van de programma s. 10

12 1. Programma 1 Programma - uitvoering 1.1 Inleiding Zoals toegelicht in de leeswijzer zijn in programma 1 de programmaplannen samengevat. De bijbehorende programmaplannen (zie bijlage 5-1 t/m 5-9) zijn opgesteld in samenwerking met de Begeleidingscommissies van de Gr HWH. Het Programmaplan van het Informatiehuis Water is behandeld in het MT van het informatiehuis Water. Een programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis. De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; 2. bundeling van programmaplannen; vast te stellen door bestuur; 3. Programmaplan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1; 4. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door directeur HWH. In de programmaplannen is op hoofdlijnen vastgesteld welke doelstellingen voor 2013 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2013 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmaplannen. Wijzingen Verschil met 2012 is dat de programmaplannen Watersysteembeheer Kwaliteit en Kwantiteit zijn samengevoegd tot één programmaplan voor Watersysteembeheer. Daarnaast is het programmaplan van het Informatiehuis Water (voorheen IDsW) voor het eerst opgenomen in de programmabegroting van Het Waterschapshuis en geen onderdeel meer van Geldstromen derden (kassiersfunctie). Ook het project Beeldmateriaal is verwijderd uit Geldstromen derden, en per 2013 opgenomen als het programmaplan Diensten Data. Er is geen programmaplan voor het Belastingen project meer opgenomen. De uit dir programmaplan resterende post Oracle Apps contracten is per 2013 in het programma Faciliterende diensten ondergebracht. In de bijlagen van de begroting zijn de volgende programmaplannen opgenomen; Programma Bedrijfsfunctie met de Programmaplannen voor: 1. Watersysteembeheer 2. Waterkeringenbeheer 3. Afvalwaterzuivering 4. Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten met de Programmaplannen voor: 5. Diensten Basis 6. Diensten Externe dienstverlening 7. Diensten Databeheer 8. Programmaplan Architectuur en Standaarden 9. Programmaplan Informatiehuis Water Alle programmaplannen hebben een gelijke indeling: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Meerjaren perspectief bedrijfsfunctie; Hoofdstuk 3: Te behalen resultaten bedrijfsfunctie (algemeen); Hoofdstuk 4: Te behalen resultaten per informatie systeem; In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie 11

13 beoogd te realiseren. Verder zijn de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, alsmede de risico s en maatregelen. Hoofdstuk 5 Benodigde middelen; In dit hoofdstuk zijn benodigde middelen en investeringen benoemd. Bijlagen Bijlage 1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie; Bijlage 2 Legenda Hoofdposten; Bijlage 3 Toelichting vormen beheer en onderhoud; Bijlage 4 Route nieuwe ontwikkelingen; Bijlage 5 Toelichting risico tabel; Bijlage 6 Toelichting geldstromen Het Waterschapshuis. Financiële vergelijking tussen 2012 en 2013 Per programma is een vergelijking gemaakt met de bedragen van Dit gaat om de herziene begroting 2012, waarbij destijds reeds 2% besparing is doorgevoerd op de programma s van Programma 1. In de volgende pagina s wordt derhalve een vergelijk gemaakt tussen de voorgestelde begroting 2013 en de gefactureerde bedragen van de begroting

14 1.2 Programma Bedrijfsfuncties Programmaplan Watersysteembeheer Ontwikkelingen binnen het programma Watersysteembeheer Binnen de bedrijfsfunctie watersysteembeheer speelt een groot aantal ontwikkelingen, zowel binnen HWH als de waterschappen zelf. Veel waterschappen zijn overgestapt van sectoraal naar procesmatig werken of gaan dit in nabije toekomst doen. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor horizontale samenwerking met (buurt) waterschappen en verticale samenwerking in de regio, bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten. Deze veranderingen zorgen ook voor een andere kijk op en verwachtingen over informatiesystemen. Waarschijnlijk zullen deze veranderingen zich vertalen in functionele aanpassingen van bijvoorbeeld IRIS. Daarnaast kunnen er systemen, ontwikkeld door of met de waterschappen, in beheer en onderhoud worden genomen. Een voorbeeld hiervan is het vanuit de waterschappen ontwikkelde informatiesysteem Watertoets, dat in 2011 door HWH in beheer en onderhoud is genomen. Het is de verwachting dat naast het beheer en onderhoud van de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer, ook het beheer en onderhoud van de datasystemen benodigd voor de bedrijfsvergelijkingen watersysteembeheer en waterpeil op termijn van de Unie zullen over gaan naar Het Waterschapshuis. Beschrijving van de bedrijfsfunctie In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. Naam Omschrijving Status IRIS module OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS module Metingen (rapportage). IRIS module Watis IRIS module Bagger Registratie en opslag van de fysische en chemische meetgegevens van oppervlakte- en grondwater en waterbodem. Aggregatie en integratie van specifieke meetgegevens van het watersysteem. De module ondersteunt zowel de processen het bewerken van gegevens en informatieoverdracht in de monitoringscyclus. De module maakt het mogelijk meetgegevens uit verschillende meetpakketten integraal te benaderen. IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. Hierbij is het mogelijk een uitgebreid beheerregister met objectgegevens van alle, voor waterkwantiteitsbeheer relevante objecten op te slaan en te beheren. Daarnaast kan de (concept)legger met onderhoudsafspraken en (normatieve) objectgegevens worden beheerd. Tevens biedt de module functionaliteit voor het hanteren van beheersinstrumenten zoals peilbesluiten, leggers voor waterlopen en kunstwerken en wordt onderhoud van deze objecten ondersteund. IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. Dit proces is bij een waterschap een samenstel van 5 werkprocessen: plan en programma vormen (P); peilen en volumes bepalen (V); kwaliteit van bagger: bemonsteren, toetsen, beheren kwaliteitsdata (K); bestek voorbereiden (bestemmen bagger, aanbesteden; e.a.) (B); directie voeren over een baggerwerk in uitvoering tot en met betaling (D). Productie Productie (beperkt) Productie Kernonderdeel Productie (beperkt) Aanbevolen onderdeel Onderzoek of behouden 13

15 Naam Omschrijving Status Elk werkproces is een cluster van verrichtingen waarbij data worden gebruikt, verwerkt, nieuw gegenereerd. Het geheel van deze data, los van de rest van de handelingen, is de dataschaduw, de afbeelding in IRIS module ERGO GISratio Watertoets Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) termen van data, van het baggerproces. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Naast het realiseren van deze processen biedt de module functionaliteit voor het effectief opslaan en beheren van rechten die het waterschap aan derden heeft verleend op eigen percelen, zoals pacht-, jacht-, vis- en publiekrechtelijke gebruiksrechten. Daarmee kunnen ook de rechten en beperkingen worden geregistreerd die ten behoeve van de taken van het waterschap op percelen van derden zijn gevestigd. Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De activiteiten kunnen worden gepland in de tijd en bijgehouden. Rapportages kunnen worden gegenereerd over kosten en uitgevoerd werk. Het pakket kan gebruikt worden voor het integrale beheer van de buitenruimte, aangezien beheer- en onderhoudsactiviteiten kunnen worden gekoppeld aan verschillende type te onderhouden objecten: watergangen, groenobjecten, wegmeubilair, etc. De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De digitale watertoets is een website (www.dewatertoets.nl) die helpt bij het doorlopen van de watertoets. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensautoriteit Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Via de NDFF kan online natuurinformatie worden opgevraagd en beheerd. De databank is voor abonnementhouders toegankelijk via een Uitvoerportaal. De gebruiker krijgt in een vroeg stadium een completer beeld van de ecologische omstandigheden, vooruitlopend op een beslissende rapportage. Zo weet deze snel of er beschermde soorten zijn aangetroffen die de uitvoering van een project kunnen vertragen of zelfs verhinderen. Productie keuzetraject IRIS Productie Aanbevolen onderdeel Productie Aanbevolen onderdeel Productie Aanbevolen onderdeel Afwijkingen t.o.v. programmaplan : Onderstaande ontwikkelingen zijn genoemd in het programmaplan 2012 maar worden (nog) niet uitgevoerd in 2012, omdat er geen goedgekeurde business cases voor zijn. Informatiesysteem Meetnetbeheer (nieuw systeem): bevat functionaliteit ter ondersteuning van control en planning; het vastleggen van de informatiebehoefte en uitwerken van de meetstrategie (opstellen meetplan); in 2011 is het project aangehouden tot besluit tot vervolg in de Kring monitoring. Eerst gezamenlijke visie Monitoring Watersysteem uitwerken. Verwachting is dat in Q hierover een besluit wordt genomen daarna als nieuwe ontwikkeling kan worden opgepakt. Informatiesysteem Bronsysteem Flora en Fauna (nieuw systeem): bevat functionaliteit voor het registreren, beheren, valideren en uitwisselen van meetgegevens. In 2011 is het project aangehouden tot besluit tot vervolg in de Kring monitoring. Eerst gezamenlijke visie Monitoring Watersysteem uitwerken. Verwachting is dat in Q hierover een besluit wordt genomen en daarna als nieuwe ontwikkeling kan worden opgepakt. 14

16 Informatiesysteem Rapportage watersysteemgegevens (nieuw systeem; opvolger van IRIS Metingen): Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem: Analyse, aggregatie, integratie, toetsen, beoordelen, presenteren en rapportage van watersysteemgegevens. in 2011 zijn het project meetnetbeheer en Bronsysteem Flora en Fauna aangehouden tot besluit tot vervolg in de Kring monitoring. Eerst gezamenlijke visie Monitoring Watersysteem uitwerken. Verwachting is dat in Q hierover een besluit wordt genomen en daarna als nieuwe ontwikkeling kan worden opgepakt. Informatiesysteem Bronsysteem Hydrologie/klimatologie (nieuw systeem): Centrale registratie waterkwantiteitsgegevens (peil en debiet). In 2011 is het project aangehouden tot besluit tot vervolg in de Kring monitoring. Eerst gezamenlijke visie Monitoring Watersysteem uitwerken. Verwachting is dat in 2013 hierover een besluit wordt genomen en daarna als nieuwe ontwikkeling kan worden opgepakt. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Exploitatie , Kapitaallasten IRIS Bagger deel , , , , ,00 IRIS Bagger deel , ,00 IRIS Ergo deel , , , , ,00 IRIS Ergo deel , ,00 IRIS OWA deel , , , , ,00 IRIS OWA deel , , ,00 IRIS Watis deel , , , , ,00 IRIS Watis deel , ,00 Meetnetbeheer/ planning Bronsysteem flora en fauna en morfologie fase NDFF Totaal Voor het volledige programmaplan van Watersysteembeheer wordt verwezen naar: BIJLAGE

17 1.2.2 Programmaplan Waterkeringenbeheer Ontwikkelingen binnen de BF Waterkeringen Binnen de bedrijfsfunctie keringen zijn twee modules aanwezig teweten: IRIS Keringen en IRIS BWK (boezemwaterkeringen). Na inventarisatie bleek in 2011 dat de meeste functionaliteiten van IRIS BWK niet meer gebruikt worden. De functionaliteit die nog wel wordt gebruikt wordt geïntegreerd met IRIS-keringen en IRIS BWK wordt uitgefaseerd. Uit ervaring met IRIS BWK bleek dat er functionaliteit aanwezig is die wel beheerd en onderhouden wordt, maar niet gebruikt. Daarom zal in 2012 ook een inventarisatie uitgevoerd worden met betrekking tot het gebruik van de module IRIS keringen. In 2011 heeft de bedrijfsfunctie keringen het bedrijfsproces Inspectie waterkeringen beschreven. In 2012 wordt hierop voortgebouwd door de implementatie of het in beheer nemen van een mobiele applicatie die een deelproces van het inspectieproces, namelijk het waarnemen, ondersteunt. De geïnspecteerde waarnemingen (gegevens) moeten geïntegreerd worden in de module IRIS-keringen. Het gaat hier immers om beheerregister informatie. Binnen de bedrijfsfunctie keringen speelt de toetsing van keringen een belangrijke rol. Het is zeer waarschijnlijk dat er in de nieuwe toetsronde van 2017 (of later) om nieuwe gegevens wordt gevraagd. Centraal opgeslagen services gaan hierbij een belangrijke rol spelen (AHN/BRO). Maar er zal altijd gebruik moeten worden gemaakt van waterschaps(eigen)gegevens. Hierin speelt IRISkeringen een belangrijke rol. In 2012 wordt onderzocht hoe IRIS keringen toetsbestendig kan worden gemaakt voor de komende toetsronde. Voor elke nieuwe toetsronde is informatie uit oude toetsrondes noodzakelijk. De bedrijfsfunctie keringen ontwikkelt functionaliteit om toetsinformatie uit oude toetsrapportages geografisch door middel van hyperlinks te ontsluiten. De Geometrie die hier wordt gebruikt sluit aan op de door Rijkswaterstaat ontwikkelde toetsingen rapportage applicatie toetsrap. Binnen het leggerproces worden twee activiteiten onderscheiden die van invloed kunnen zijn op de legger keringen. Binnen Het Waterschapshuis draait een project standaardisering legger waterlopen en de Unie van Waterschappen stelt een Uniemodel legger waterkeringen vast. Mogelijk zijn er raakvlakken tussen dit nieuwe model en het nhwbp, het nieuwe hoogwaterbeschermingsplan (HWBP). In 2012 gaat de bedrijfsfunctie keringen deze ontwikkelingen volgen en indien noodzakelijk activiteiten ondernemen om de module IRIS-keringen te laten aansluiten op externe ontwikkelingen. De kwaliteit van de gegevenshuishouding van een waterschap is in steeds sterkere mate bepalend voor de efficiency en de effectiviteit van de werkprocessen. In 2012 is een project Gegevenshuishouding gestart die een relatie heeft met de BF keringen om de bovenbeschreven visie in een Business Study te toetsen bij de waterschappen en te consolideren tot een door alle waterschappen gedragen visie, en een daarop gebaseerd uitvoeringsplan c.q. projectenprogramma voor het gezamenlijk verder professionaliseren van de gegevenshuishouding van de waterschappen (als in de visievorming nut en noodzaak van gezamenlijk optrekken is vastgesteld). De resultaten van het project Gegevenshuishouding zullen gevolgen hebben voor de activiteiten in 2013 een volgende jaren. Beschrijving van de bedrijfsfunctie In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. 16

18 Naam Omschrijving Status IRIS Keringen IRIS BWK Vangstregistratie De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers. Het centrale systeem Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst. Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel Wordt uit gefaseerd in 2012 Productie Kernonderdeel Afwijkingen t.o.v. programmaplan : Onderstaande ontwikkelingen zijn genoemd in het oorspronkelijke programmaplan 2012 maar worden als gevolg van voortschrijdend inzicht niet uitgevoerd in IRIS Keringen : De aansluiting cq uitwisseling gegevens IRIS en FLIWAS wordt voorlopig niet uitgevoerd; Database IRIS geschikt maken voor toekomstige toetsvraag ; Mobiel werken ondersteunen schade registratie ; Vervolgstappen inspectieproces ondersteunen met IRIS (diagnose, prognose, operationalisatie) IRIS Boezem Water keringen : Verbeteren functionaliteit BWK. In 2012 wordt de module BWK uit gefaseerd. Vangstregistratie : Het mobiel werken mogelijk maken zal mogelijk wel in 2012 starten maar zal naar verwachting pas worden afgerond in Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Exploitatie , , , , ,00 Kapitaallasten IRIS BWK deel , , , , ,00 IRIS BWK deel 2 IRIS Keringen deel 1 IRIS Keringen deel , , , , , , , ,00 Keringen doorontwikkelen , ,00 Keringen doorontwikkelen ,00 Totaal , , , , ,00 Voor het volledige programmaplan van Waterkerningenbeheer wordt verwezen naar: BIJLAGE

19 1.2.3 Programmaplan Afvalwaterzuivering Ontwikkelingen binnen het programma Afvalwaterzuivering Het bedrijfsproces binnen de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zal zich uitbreiden over de gehele waterketen (programmabenaming zal op termijn veranderen in Waterketen; zie relatie met Bestuursakkoord Water). Door steeds meer samenwerking binnen de waterketen (van ontvangst tot lozing, inclusief het terugwinnen van grondstoffen) betekent gezamenlijke informatievoorziening rendement. Binnen de afvalwaterketen is ook rendement te bepalen door te streven naar gezamenlijke informatievoorziening die nu individueel door de waterschappen wordt ingevuld door onderhoudssystemen zoals Maximo, Ultimo e.a. en voor bouw, innovatie en optimalisatie zijn daar Infonet/Infoworks voor modellering. Verdere verbeteringen zijn nodig als de afvalwaterketen een paradigmaverschuiving naar Afval = grondstof en de Nutriënten, Energie en waterfabriek wil realiseren. In 2012/2013 moet duidelijk worden (door visie en onderzoek) welke informatievoorzieningen kernof aanbevolen onderdeel van de bedrijfsfunctie afvalwaterketen wordt. In 2012 wordt onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen binnen afvalwaterzuivering. Dit onderzoek wordt verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen zijn uitgewerkt. In 2012/2013 wordt deze visie uitgewerkt in een routekaart. De routekaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van afvalwaterzuivering. Hierbij zijn ook rapportages gestandaardiseerd en geüniformeerd. De Routekaart die ontwikkeld wordt is in lijn met de procesbeschrijving van de WIA. Het einddoel is in lijn met de Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur (WILMA) en voldoet ook aan het Waterschaps Beveiligings Beleid van HWH. Beschrijving van de bedrijfsfunctie In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. Naam Omschrijving Status Z-info Z-info beperkt zich tot gegevens die nodig zijn om informatie te genereren over de werking van de biologische en fysisch/chemische processen die zich in de installatie afspelen. Ten aanzien van sliblogistiek voorziet Z-info slechts in gegevens met betrekking tot geproduceerde slibeenheden en de kwaliteit daarvan op de ene installatie en ontvangst van die partij op de andere installatie (ten behoeve van sluitende balansen). Idem voor andere reststoffen die relevant zijn voor de werking van die processen. Productie/in ontwikkeling In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel IRIS module ZIS IRIS module RIOKEN IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Waterschappen hebben gekozen voor een nieuwe voorziening t.b.v. het beheren van afvalwaterzuiveringen te weten Z-info. RIOKEN is een IRIS module die helpt om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren (basisregistratie), actueel te houden en goed toegankelijk te maken en wordt gebruikt voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen. Productie Uitfasering start als programma Z-info is vastgesteld. Productie Kernonderdeel 18

20 IRIS module LIS BVZ De module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS-LIS ondersteunt het proces van Leiding Ontwerp -Leiding aanleggen - Leiding inmeten - Leiding buiten gebruik - Leiding verwijderen. De nieuwe centrale database voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvergelijkingen zuiverings beheer. Productie Kernonderdeel In ontwikkeling In het kader van de Wvo is er een relatie met vergunningverlening en handhaving (hiervoor gebruikt een groot aantal waterschappen de IRIS module VenH). Afwijkingen t.o.v. programmaplan : nieuw ontwikkelingen Onderstaande nieuwe ontwikkelingen zijn genoemd in het programmaplan 2012 maar worden (nog) niet uitgevoerd. Deze worden afhankelijk van de besluitvorming binnen Het Waterschapshuis opgenomen in de jaar- of meerjarenplanning: Ontwikkelen van gezamenlijke informatievoorziening voor afvalstoffen logistiek; Slibregistratie strategie; Ontwikkelen van gezamenlijke informatievoorziening met betrekking tot herverdelen rioleringstaken in het kader van de samenwerking met gemeentes; informatie behoefte WIS (Waterschap Informatie Systeem) Onderzoek naar Informatiesysteem voor Processturing; Onderzoek naar Informatiesysteem voor Energy registratie; Visie op onderhoudsinformatie (asset management) uitgevoerd door werkgroep Vereniging van Zuiverings Beheerders gereed in Q Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Exploitatie , , , , ,00 Kapitaallasten LIS deel , , , , ,00 LIS deel , , ,00 Rioken deel , , , , ,00 Rioken deel , , ,00 ZIS deel , , , ,00 Totaal , , , , ,00 Voor het volledige programmaplan van Afvalwaterzuivering wordt verwezen naar: BIJLAGE

21 1.2.4 Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving Ontwikkelingen binnen het programma Vergunningverlening en Handhaving (VenH) Wet- en regelgeving De VenH-systemen moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen en kunnen inspelen op lokale regelgeving. Er zullen bijvoorbeeld meer algemene regels komen zodat er minder uitzonderingssituaties in vergunningen moeten worden vastgelegd. Verder is het Rijk bezig met de Omgevingswet, waarin onderdelen van de Waterwet worden opgenomen. Mogelijk wordt in 2014 de Omgevingswet in 2012 van kracht. Het nieuwe werken en beveiliging Het nieuwe werken betekent onder meer het op elke lokatie kunnen werken. Voor VenH heeft dit gevolgen: systemen moeten goed met degelijke certificaten zijn beveiligd. Voor de gebruikers is het snel kunnen ontsluiten van informatie van belang. Het ontsluiten van data kan via een geo-module: de track en trace-fase van vergunningverlening, de toegankelijkheid via internet, het aanklikken van kaartjes en het snel kunnen wisselen tussen informatiebronnen. Landelijk Grondwater Register (LGR) De provincies beheren het LGR. Het IPO heeft in 2011 Het Waterschapshuis benaderd om mee te helpen bij de implementatie van het LGR bij de waterschappen. Waterschappen zijn immers samen met de provincies verantwoordelijk voor het beheer van het grondwater. De grondwateronttrekkingen worden bijgehouden in het Landelijk Grondwater Register. In 2011 is het onderwerp Landelijk Grondwater Register (LGR) in BC en WAC besproken. Voorgesteld is om eerst beleid vast te stellen betreffende het gebruik van het register. Vervolgens zal worden beoordeeld of LGR door HWH in opdracht van de waterschappen moet worden ondersteund. Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s), die onder meer verantwoordelijk zijn voor de handhaving van milieuwetgeving worden samengesteld. Het Programma Informatie-uitwisseling milieuhandhaving (PIM) wordt ten behoeve van de RUD s door het ICTU gemaakt. De handhavers van de waterschappen krijgen mogelijk met PIM, waarmee diensten kunnen worden uitgewisseld, te maken. Modernisering technologie en Service Oriented Architecture De applicatie IRIS bestaat uit deels verouderde technologie, die zorgt voor moeizame wijzigingsprocessen. Door de bedrijfsfunctie Diensten is in 2011 een project gestart naar de vervanging van Oracle forms, de ontwikkelomgeving Visual Basic en ArcGis. De uitkomsten van dit project kunnen gevolgen hebben op IRIS VenH. De verwachting is dat begin 2012 bekend is hoe en welke verouderde componenten van IRIS worden vernieuwd. Uitwisseling Data tussen VenH-systemen In 2012 wordt onderzocht welke informatie tussen de VenH-systemen kan worden uitgewisseld. Daartoe wordt een netwerkdiagram gemaakt, waarin de mogelijke data-uitwisselingen zijn weergegeven. De systemen die in het netwerkdiagram worden opgenomen zijn onder andere de backofficesystemen, DMS-systemen, LGR, Waterschapsnet (voor publicaties), PIM en OLO. De uitkomsten van dit onderzoek worden mogelijk in 2013 gerealiseerd. Beschrijving van de bedrijfsfunctie In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatiesystemen van de bedrijfsfunctie Vergunningverlening en Handhaving die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. 20

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen

Nadere informatie

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589 Begroting 2015 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kernmerk: V0233/H3589 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Leeswijzer 6 3 Begroting in één oogopslag 7 4 Financiële

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015 INCLUSIEF MEERJARENBEGROTING 2015-2019

PROGRAMMABEGROTING 2015 INCLUSIEF MEERJARENBEGROTING 2015-2019 PROGRAMMABEGROTING 2015 INCLUSIEF MEERJARENBEGROTING 2015-2019 Waterschap Reest en Wieden; Meppel, november 2014 Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2015-2019 van

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

Concept Begroting 2015

Concept Begroting 2015 Concept Begroting 2015 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Versie t.b.v. de vergadering in het Algemeen Bestuur d.d. 19 november 2014 (Dm 858937) - 1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. De begroting

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0 Delflandse Enterprise Architectuur Versie 1.0 Opstellers: Steven Ham Aster Hupkes Jan Middelburg Marlies van Steenbergen (Sogeti) Renzo Wouters (Sogeti) Status: Concept Datum: 3 september 2010 Kopie: Managementsamenvatting

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden JAARSTUKKEN JAARSTUKKEN Colofon Vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71.

Nadere informatie

Roadmap toekomst werkveld IRIS. Spoor 1. Versie: 1.1, 18 maart 2010. Auteur: Chris Stiggelbout (GEON bv) Status: Definitief

Roadmap toekomst werkveld IRIS. Spoor 1. Versie: 1.1, 18 maart 2010. Auteur: Chris Stiggelbout (GEON bv) Status: Definitief Spoor 1 Auteur: Chris Stiggelbout (GEON bv) Status: Definitief In opdracht van: Het Waterschapshuis Het Waterschapshuis Postbus 2180 2800 CD Amersfoort Telnr. (033) 4603100 VERSIEBEHEER Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0.

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0. Vergadering algemeen bestuur van 16 oktober 2013 Behandelend ambtenaar: A.H.M. Hieltjes Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 13.ZK09038/13.B0428 Kenmerk : 13IT026948

Nadere informatie

Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012

Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012 Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Template 1-04-2012 G.M.Moser 0.2 15-04-2012 M. de Groot 0.3 16-04-2012

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline DIV From: "Scholten, H." Sent: woensdag 9 januari 2013 12:30:15 To: "DIV" Subject: FW: Begroting 2013 Het Waterschapshuis Graag inschrijven Groeten Hugoline

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport "Prestatie- en effectmonitoring" Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief

Onderzoeksrapport Prestatie- en effectmonitoring Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief Onderzoeksrapport "Prestatie- en effectmonitoring" Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas Versie definitief 's-hertogenbosch, 25 april 2012 Onderzoeksrapport Prestatie- en effectmonitoring 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestuurs. akkoord. Water

Bestuurs. akkoord. Water Bestuurs akkoord Water a p r i l 2 0 1 1 Wij, rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben besloten maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer overeen te komen in dit Bestuursakkoord

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio s 2015-2020. Versie: 1.0, 12 juni 2015

Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio s 2015-2020. Versie: 1.0, 12 juni 2015 Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio s 2015-2020 Versie: 1.0, 12 juni 2015 Veiligheidsberaad Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.veiligheidsberaad.nl info@veiligheidsberaad.nl 026 355 24 99 Colofon

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Informatiebeleid in een veranderende tijd

Informatiebeleid in een veranderende tijd Informatiebeleid in een veranderende tijd Verkennend onderzoek naar de staat van het informatiebeleid bij de provincie Zeeland Deel 2 Rekenkamer Zeeland Middelburg, mei 2011 REKENKAMER ZEELAND Leden Dr.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie