Decos Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis"

Transcriptie

1 Decos Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis - 30 maart 2012

2 Voorwoord Voor u ligt de (ontwerp)programmabegroting 2013 van de Het Waterschapshuis (HWH). Met deze begroting wil HWH duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen in 2013 wil gaan besteden. Hoewel de transitie naar de Gemeenschappelijke regeling HWH (Gr HWH) niet heeft plaatsgevonden, heeft HWH de procedures en de governance structuur die voor de Gr HWH geldt volledig geïmplementeerd in haar werkwijze. Dat betekent dat HWH geen nieuwe opdrachten meer uit zal voeren als daar niet een positieve business case, commitment van waterschappen en een uitvoeringstoets aan ten grondslag ligt. Bij het tot stand komen daarvan spelen het i-platform (de I&A managers van de waterschappen) en de programmaraad (de Secretarissen-directeuren van de waterschappen als formele adviesraad) een cruciale rol. De procedure die de stichting bij het goedkeuren van deze begroting hanteert is eveneens aangepast aan de procedure die een Gr voorschrijft. De zienswijzeprocedure wordt toegelicht in de aanbiedingsbrief behorende bij deze begroting. Vaststelling van de jaarrekening 2011 is beoogd in april De cijfers zullen direct na vaststelling gecommuniceerd worden naar de waterschappen. Nullijn Een belangrijk punt bij de behandeling van de begroting 2012 was het houden van de nullijn ten opzichte van In de begroting 2012 was er sprake van going concern en vrije ruimte. Hiermee werd bedoeld dat er sprake was van lopende projecten en ruimte voor nieuwe projecten. Afgesproken werd vervolgens om het begrip vrije ruimte te schrappen en alleen de going concern in de begroting op te nemen. Immers, de procedure voor het tot standkomen van nieuwe projecten schrijft voor dat bij een nieuw project er deelnemende waterschappen zijn die aangeven dat zij middelen beschikbaar hebben voor deelname aan het voorgenomen project. Dit kan (mits het commitment aanwezig is) op alle momenten van het jaar door het bestuur besloten worden. Na een besluit van het bestuur over een nieuw project zal HWH voor het volgende begrotingsjaar dit project opnemen in de going concern begroting. Dit betekent evenwel dat door de goedkeuring van nieuwe projecten de going concern stijgt t.o.v. die van het jaar ervoor. Omdat de programmaraad zich uitsluitend wil richten op nieuwe zaken, heeft zij aangegeven dat zij het niet nodig acht om op deze going concern begroting een advies te geven. In de begroting 2013 is de nullijn ten opzichte van 2012 gehandhaafd. De hoogte van going concern van 2013 is ruim euro ( ) lager dan die van De vergelijking is gemaakt met de herziene begroting 2012, waarbij destijds reeds 2% is bespaard op de programma s van Programma 1. Binnen Programma 1 is waar mogelijk in 2013 een verdere besparing doorgevoerd. In de Begroting in één oogopslag (BIEO) wordt uiteengezet hoe deze besparing ten opzichte van 2012 tot stand is gekomen. Toekomstperspectief In voorgaande jaren hebben de waterschappen gevraagd om een duidelijk meerjarenperspectief. Dit perspectief wordt nu gegeven voor de thans lopende projecten bij HWH. Daar zal het echter niet bij blijven. In samenspraak met de programmaraad zal HWH in het najaar van 2012 een najaarsnota presenteren. Deze najaarsnota beoogt hetzelfde doel als een voorjaarsnota bij een waterschap of gemeente. Omdat de begrotingscyclus van HWH vooruitloopt op die van de waterschappen is er hier dus sprake van een najaarsnota. Deze nota zal naast een strategische visie op de toekomst ook aangeven welke toekomstplannen er zijn m.b.t. de programmering van Het Waterschapshuis. 1

3 Kwaliteit Voor een uitvoeringsorganisatie is het van groot belang dat die uitvoering met de nodige professionaliteit gepaard gaat. Dit betekent dat de methoden (processen) en de doelen die een uitvoeringsorganisatie hanteert reproduceerbaar en verifieerbaar moeten zijn. Om dit te bereiken heeft HWH in 2011 een project afgerond waarmee er duidelijke kaders en acceptatiecriteria (zie Beleidskaders HWH, p. 8) zijn gesteld. Hierdoor is het mogelijk om beleidsdoelen af te wegen en in te kaderen. In deze begroting wordt daar bij de beschreven doelen uitgebreid naar verwezen. Net als in de voorgaande jaren blijft HWH inzetten op kwaliteit boven kwantiteit. Dit betekent niet dat HWH niet mag groeien, maar wel dat die groei gecontroleerd moet zijn waarbij de nadruk op kwaliteit zal liggen. Zo worden er in 2013 een aantal belangrijke kwaliteitsinitiatieven gerealiseerd. Deels zullen die in 2012 reeds starten: o o o o o o De controlfunctie zal aanzienlijk worden versterkt; Er zal gestreefd worden naar een stevige bezetting van de primaire processen waardoor de continuïteit van de organisatie op alle niveaus gewaarborgd blijft. Zodoende kan HWH anticiperen op uitval of andere uitzonderlijke situaties; Het doorbelasten van kosten naar de projecten zal geïntensiveerd worden; Op medewerkers niveau zullen acties rondom taakvolwassenheid geëntameerd worden. Dit houdt in dat de medewerkers van HWH zullen doorgroeien naar grotere zelfstandigheid en hogere niveaus van dienstverlening; Binnen de programma s van HWH zal gestreefd worden naar verdere efficiëntie; Alle interne processen binnen HWH zullen worden geëvalueerd en daar waar nodig worden aangepast en verbeterd. Samenwerking Deze begroting voor 2013 geeft aan welke going concern activiteiten er in 2013 ten uitvoer worden gebracht. Die activiteiten omvatten voornamelijk de samenwerking tussen de waterschappen. Dit laat echter onverlet dat de samenwerking met o.a. Rijkswaterstaat in programma s als Actueel Hoogtebestand Nederland, Beeldmateriaal, Informatiehuis Water en de IRIS applicatie voor de primaire waterkeringen een vlucht heeft genomen. Te verwachten is dat in het kader van de uitvoering van het Bestuursakkoord Water (BAW) die samenwerking met andere overheden zal toenemen. Naast de horizontale samenwerking tussen de waterschappen zal HWH dus ook een antwoord moeten vinden op de vraag naar meer verticale samenwerking. Behalve de samenwerking met andere overheden tekent zich ook een tendens van regionale samenwerking tussen waterschappen af. Deze regionale verbanden werken vervolgens ook weer samen met andere regionale partijen (gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven, etc.). HWH wil in positieve zin een bijdrage aan die samenwerkingsverbanden leveren en zal 2012 voorstellen doen hoe zij de regionale samenwerking kan faciliteren dan wel ondersteunen. Het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis, Namens deze, Drs. J.W.A. van Enst Directeur Het Waterschapshuis 2

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 4 Begroting in één oogopslag... 5 Beleidskaders HWH Programma 1 Programma - uitvoering Inleiding Programma Bedrijfsfuncties Programmaplan Watersysteembeheer Programmaplan Waterkeringenbeheer Programmaplan Afvalwaterzuivering Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten Programmaplan Diensten Basis Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening Programmaplan Diensten Data Programmaplan Architectuur en Standaarden Programmaplan Informatiehuis Water Programma 2 Faciliterende diensten Programma 3 Bedrijfsvoering Programma 4 - Geldstromen derden Paragrafen Begroting naar programma s Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten Bijlagen Bijlage 1 Totaaloverzicht programma 1 huidig en te starten in Bijlage 2 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten Bijlage 3 Fte overzicht Bijlage 4 Bijdragen per waterschap Bijlage 5 Programmaplannen

5 Leeswijzer De begroting 2013 van Het Waterschapshuis wordt vooraf gegaan door een voorwoord van de directeur namens het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis, gevolgd door de inhoudsopgave, deze leeswijzer en een begroting in één oogopslag. Vervolgens worden de beleidskaders toegelicht die HWH heeft opgesteld om continue professionalisering te bewerkstelligen. De begroting bestaat evenals in 2012 uit vier programma s en 4 toelichtende hoofdstukken. In hoofdstuk 1 Programma uitvoering zijn de programmaplannen samengevat. Om elk programma te kunnen toelichten is een korte beschrijving van het programma opgenomen, zijn de gezamenlijke informatiesystemen van het programma opgesomd en worden de ontwikkelingen beschreven die de begeleidingscommissie voorziet voor de komende jaren. In de bijlagen van de begroting zijn 10 programmaplannen opgenomen, deze plannen vormen het meerjarig programmatisch deel van de begroting van HWH. In de programmaplannen worden de doelen, resultaten en risico s beschreven en welke middelen benodigd zijn. Hoofdstuk 2 betreft faciliterende diensten. Hieronder vallen het vergadercentrum en faciliteren samenwerking. De bedrijfsvoering wordt op hoofdlijnen toegelicht in hoofdstuk 3. Tevens is een programmaplan Bedrijfsvoering toegevoegd waarin dieper op de bedrijfsvoeringselementen wordt ingegaan. De kassiersfunctie die HWH bekleedt is in hoofdstuk 4 opgenomen, genaamd Geldstromen derden. Vervolgens treft u in hoofdstuk 5 de verplichte paragrafen aan, gevolgd door de begroting naar programma s (hoofdstuk 6) en naar kosten- en opbrengstsoorten (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 tenslotte, is een aantal bijlagen opgenomen. Het betreft een totaaloverzicht van projecten, gevolgd door een overzicht van de onderwerpen binnen de bedrijfsfuncties en diensten (programma 1). Tevens is een fte overzicht opgenomen, evenals de tabellen waarin per onderdeel per waterschap de bijdragen worden aangegeven. 4

6 Begroting in één oogopslag Omvang per programma In figuur 1 zijn de baten van de vier programma s van de programmabegroting van HWH grafisch weergegeven. Het geeft inzicht in de verdeling van de totale omvang van over de programma s. Figuur 1: totale exploitatie en kapitaalbaten per programma Baten huidig werk (going concern) In figuur 2 zijn de baten weergegeven van het huidige werk van het begrotingsonderdeel programma uitvoering (programma 1). Ten opzichte van 2012 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de opzet: Het programma Belastingen is komen te vervallen. Het resterende onderdeel Oracle Apps contracten is verplaatst naar Programma 2 Faciliterende diensten. Verder is het project Beeldmateriaal vanuit de kassiersfunctie (Progr 4 Geldstromen derden) verplaatst naar het programmaplan Diensten data. Ook IHW is verwijderd uit de kassiersfunctie, en per 2013 opgenomen als separaat programmaplan binnen programma 1. Figuur 2: totale exploitatie en kapitaalbaten huidig werk per programma 5

7 Nullijn Ten aanzien van de nullijn is de volgende definitie gehanteerd: De nullijn vertegenwoordigt het totaal van programma 1, 2 en 3 voor jaar N+1 vergeleken met jaar N, waarbij gecorrigeerd is: a) bestuursbesluiten in jaar N b) verschuivingen tussen programma 4 (Geldstromen derden) en de programma s 1, 2 of 3. c) (onderdelen van ) programma s die gestopt danwel in omvang zijn afgenomen in jaar N Totaal Programmabegroting verschil Programma 1 Prog.-uitvoering Programma 2 Faciliterende diensten Programma 3 Bedrijfsvoering Subtotaal Programma 4 - Geldstromen derden Subtotaal Te starten in 2013 na best. besluit in danwel 2012 Prog 1,2 3 Te starten in 2013 danwel gewijzigd in Progr 4 Totaal De totale besparing op programma 1 t/m 3 in 2013 is euro. Het subtotaal in regel 4 van de tabel doet vermoeden dat er in de programma s 1 t/m 3 een stijging van heeft plaatsgevonden. Deze stijging wordt echter vervoorzaakt door het overhevelen van een fors groter bedrag, te weten vanuit Programma 4 Geldstromen derden naar Programma 1- Programma uitvoering. Het voornoemde bedrag van is gelijk aan de som van de projecten Beeldmateriaal ( ) en Informatiehuis Water ( in 2012). Het extra bedrag dat IHW begroot heeft in 2013 ( ) is opgenomen in de regel Te starten in 2013 na bestuurlijk besluit in 2011 danwel 2012 Programma 1,2,3. Samenvattend: Boven de gele lijn bevinden zich de bedragen die een gelijkwaardige vergelijking mogelijk maken tussen de begroting 2012 (jaar N) en 2013 (jaar N+1). Onder de gele streep bevinden zich projecten en activiteiten die in de loop van 2011 en 2012 zijn goedgekeurd door het bestuur. Deze bedragen zullen in de begroting 2014 onderdeel zijn van de going concern De besparing die in programma 1 heeft plaatsgevonden wordt zichtbaar door het overgehevelde bedrag van programma 4 te verrekenen met de stijging die in programma 1,2, en 3 heeft plaatsgevonden ten opzichte van 2012, hetgeen een kostenverlaging van oplevert. Verschuivingen en nieuwe onderdelen Programma 1 Progr. Uitvoering Verwijderd: Oracle Apps Verplaatst binnen Programma 1: CMS WaterschapsNet van Diensten Basis naar Diensten Externe Dienstverlening Toegevoegd: IHW (going concern) en Beeldmateriaal NB: de omvang van Oracle Apps is ongeveer gelijk aan de gezamenlijke omvang van IHW (going concern) en Beeldmateriaal Faciliterende diensten: Verwijderd: Aanloopkosten 6

8 Toegevoegd: Business Cases Bedrijfsvoering: Verwijderd: Business Cases Toegevoegd: Kwaliteitsimpuls opdrachtverlening (voorheen Aanloopkosten) Geldstromen Derden: Verwijderd: IHW en Beeldmateriaal Te starten in 2013: - Toegevoegd Progr 1 o Bedrijfsfuncties Watersysteembeheer; beheer en onderhoud Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) o Diensten Externe dienstverlening ; exploitatie en realisatie vervanging CMS WaterschapsNet, landelijke voorziening bekendmakingen o Informatiehuis Water (2 fte s) - Toegevoegd progr 4: SIKB en Oracle GAS (Brabantse Delta) Gewijzigd in omvang: Nieuw Handelsregister 7

9 Beleidskaders HWH Professionalisering van Het Waterschapshuis is een belangrijk middel om het succes van de samenwerking te consolideren en uit te bouwen. Om te komen tot duurzame resultaten is het noodzakelijk dat Het Waterschapshuis als uitvoerder en de waterschappen als opdrachtgever het eigen functioneren en de samenwerking tussen de waterschappen kritisch beschouwt. Met de transformatie naar een Gemeenschappelijke regeling en de daarbij geïntroduceerde bestuurs- en communicatiestructuur zijn kaders gezet voor een goede communicatie en een vergaande samenwerking op alle niveaus. Het Waterschapshuis heeft belangrijke doelstellingen op het gebied van het faciliteren van doelmatig werken, het bereiken van samenwerking en het in de praktijk bereiken van efficiency. Om deze ambitie waar te maken kiest Het Waterschapshuis ervoor om in te zetten op een verdere professionalisering. De op basis van het beleid ontwikkelde beleidscriteria zijn hiervoor richtinggevend. Als gevolg hiervan zijn in de begroting naast de voorgenomen inhoudelijke en systeemgerichte ontwikkelingen ook activiteiten opgenomen die gerelateerd zijn aan het tot stand komen van deze professionalisering en/of aan het werken volgens de professionele standaard. In de navolgende paragrafen worden de onderwerpen toegelicht en uitgewerkt. Deze onderwerpen worden in de begroting nader uitgewerkt, maar worden daarnaast ook als onderdeel van de bedrijfsvoering meegenomen. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid op het gebied van regelgeving. Het Waterschapshuis beschikt over de deskundigheid om daar aan te voldoen, ook en in het bijzonder op de gebieden waarvoor de samenwerking is bedoeld. Relevante wet- en regelgeving bevindt zich op de volgende gebieden: openbaar bestuur (Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet openbaarheid van bestuur, Waterschapswet, Water-schapsbesluit); Inspire, Kader Richtlijn Water, Privacy en informatiebeveiligingsregels; basisregistraties. aanbesteding (Aanbestedingswet, BAO) De toepassing van deze kennis en gezamenlijke informatievoorzieningen in kader van deze wet en regelgeving zorgt niet alleen voor efficiency maar draagt ook sterk bij aan risicobeheersing rond projecten en systemen in de wereld van de waterschappen. Waterschaps Referentie Architectuur Als voorbereiding op de realisatie van een compact en beheersbaar IRIS heeft Het Waterschapshuis samen met de waterschappen de Programma Start Architectuur ontwikkeld, waarin een visie is gegeven op het toekomstig systeemlandschap. Voor het praktisch realiseren van de hierin benoemde systemen is een plan onder de naam Marsroute opgesteld, waarvan de uitvoering inmiddels is gestart. Dit is de eerste stap in de totstandkoming van een overkoepelende architectuur voor de waterschappen. In 2011 is gestart met de realisatie van deze overkoepelende architectuur, de WILMA (Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur). Deze omvat standaarden op alle voor architectuur relevante gebieden. Deze zijn ook uitgewerkt in concrete acceptatie criteria waaraan door alle systemen moet worden voldaan. Om een zo efficiënt en effectief mogelijke dienstverlening te bereiken is de doelstelling van Het Waterschapshuis, dat de WILMA door de waterschappen wordt geadopteerd als standaard. Waterschaps Beveiligings Beleid Het Waterschapshuis ontwikkelt voor de waterschappen, in samenwerking met Rijkswaterstaat, het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Dit beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. Het WBB bevat ook concrete 8

10 acceptatiecriteria waaraan door alle systemen die Het Waterschapshuis beheert zal moeten worden voldaan. Voor de door Het Waterschapshuis beheerde systemen betekent dit, dat een toetsing plaatsvindt in hoeverre ze hieraan voldoen en dat op basis hiervan plannen zullen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Doelstelling is dat alle door Het Waterschapshuis beheerde en geleverde systemen aan de standaard voldoen. Standaardisering van gegevensopslag Naar aanleiding van zienswijzen over de Programmabegroting 2012, zal in 2012 nagegaan worden of de beleidskaders moeten worden aangevuld met de standaardisering van gegevensopslag door Het Waterschapshuis. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. Projecten die bijdragen aan doelmatig systeemgebruik met een goede business case kunnen starten nadat besluitvorming door het bestuur heeft plaatsgevonden. Hiervoor is advies van de programmaraad nodig, waarna het bestuur kan besluiten. Kwaliteit van de systemen Het beheer van de systemen is door Het Waterschapshuis uitbesteed aan gespecialiseerde derde partijen. Omdat in deze situatie specifieke technische deskundigheid met betrekking tot de systemen niet altijd binnen Het Waterschapshuis aanwezig is, zijn aanvullende maatregelen nodig om het behoud c.q. de verbetering van de kwaliteit van de systemen te borgen. Het Waterschapshuis hanteert een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen, de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud. Onderhoudbaarheid is één van de meest essentiële kwaliteitskenmerken van systemen omdat deze nauw gerelateerd is aan betrouwbaarheid en duurzaamheid. Binnen de programma s zullen maatregelen worden genomen om ervoor zorg te dragen dat bestaande en te ontwikkelen systemen hieraan voldoen. SLA Dienstverlening Waterschapshuis Het Waterschapshuis heeft een SLA (Service Level Agreement) voor haar dienstverlening. Hierin worden de bestaande afspraken over de dienstverlening als basis genomen en verder uitgewerkt om de prestaties concreet en meetbaar te maken. Voor alle programma s betekent dit, dat de dienstverlening zal worden vormgegeven naar dit SLA, en dat rapportage over de mate waarin hieraan wordt voldaan zal worden opgeleverd. Tevens worden de afspraken tussen Het Waterschapshuis en de betrokken waterschappen vastgelegd. Op deze wijze wordt transparantie geboden over kwaliteit van de dienstverlening door Het Waterschapshuis. SLA s externe leveranciers Het Waterschapshuis stuurt externe leveranciers op basis van afgesloten of nog af te sluiten SLA s aan. Het Waterschapshuis rapporteert periodiek aan alle betrokken waterschappen over de invulling en uitwerking van deze SLA s en stuurt de leverancier op verbetering. Dit kan ook inhouden dat bestaande SLA s worden heronderhandeld met leveranciers. Op deze wijze wordt inzicht geboden over kwaliteit van de dienstverlening door de leveranciers van Het Waterschapshuis en de effectiviteit van de aansturing door Het Waterschapshuis. Standaard systemen Het Waterschapshuis is een samenwerkingsorganisatie en geeft hier invulling aan door voor de waterschappen ontwikkeling, beheer en onderhoud van informatiesystemen uit te voeren en/of te faciliteren. Uitgangspunt is daarom, dat Het Waterschapshuis zich focust op systemen, waarvoor geldt dat: Functionaliteit en architectuur geschikt zijn voor de inzet bij meerdere waterschappen; 9

11 Meerdere waterschappen hier gebruik van willen maken; Eén of meer standaardprocessen (WIA processen, uitwerkt door Het Waterschapshuis, zie bij standaardisering) worden ondersteund. Verder is het uitgangspunt, dat Het Waterschapshuis per proces slechts één systeem zal ondersteunen, het standaardsysteem voor dat proces. Standaardisering van processen Het Waterschapshuis ontwikkelt en beschrijft standaard processen voor de processen binnen de WIA die door Het Waterschapshuis worden ondersteund. Deze processen zijn de referentie voor Het Waterschapshuis bij de invulling van het systeemlandschap voor de ondersteuning van deze processen. Op basis hiervan zal per proces worden vastgesteld welk systeem als standaard onderdeel wordt van het landschap. Tevens zal worden vastgelegd hoe de ondersteuning voor dit proces wordt ingericht en gebruikt. Business Cases Het Waterschapshuis stelt business cases centraal in de sturing en besluitvorming. In 2012 is op basis van een standaard business case template, voor alle nieuwe ontwikkelingen business casesontwikkeld. Op basis hiervan wordt periodiek gerapporteerd en vindt de sturing plaats. Doelstelling hiervan is, om inzicht te krijgen in de mate waarin doelstellingen op zowel operationeel als op financieel vlak worden gerealiseerd. De evaluatie van business cases draagt sterk bij aan de focus op het realiseren van doelstellingen en het tijdig reageren op wijzigende omstandigheden. Tevredenheidsmeting Het Waterschapshuis ontwikkelt een tevredenheidmeting met betrekking tot de opdrachtverstrekking, de geleverde diensten en het gebruiksbeheer. Hierover zal worden gerapporteerd en zullen afgeleide acties worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Diensten worden geleverd binnen de structuur van programmavoorbereiding (opdrachten) en programma-uitvoering (diensten). De tevredenheidsmeting gaat over het geheel en de toepassing van de producten binnen de waterschappen. Professionalisering Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen betekent de noodzaak om te investeren in kennis en vaardigheden van alle betrokken medewerkers. Hierbij valt te denken aan P3O, Prince2, BISL en Requirements Management. Communicatie Het Waterschapshuis vindt het belangrijk om de communicatie met de waterschappen verder vorm en invulling te geven. Om te komen tot een goede en herkenbare structuur zal jaarlijks een communicatieplan worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe strategische en operationele communicatie op de verschillende doelgroepen plaats vindt. In dit plan wordt ook vastgelegd welke bijdrage wordt verwacht van de programma s. 10

12 1. Programma 1 Programma - uitvoering 1.1 Inleiding Zoals toegelicht in de leeswijzer zijn in programma 1 de programmaplannen samengevat. De bijbehorende programmaplannen (zie bijlage 5-1 t/m 5-9) zijn opgesteld in samenwerking met de Begeleidingscommissies van de Gr HWH. Het Programmaplan van het Informatiehuis Water is behandeld in het MT van het informatiehuis Water. Een programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis. De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; 2. bundeling van programmaplannen; vast te stellen door bestuur; 3. Programmaplan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1; 4. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door directeur HWH. In de programmaplannen is op hoofdlijnen vastgesteld welke doelstellingen voor 2013 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2013 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmaplannen. Wijzingen Verschil met 2012 is dat de programmaplannen Watersysteembeheer Kwaliteit en Kwantiteit zijn samengevoegd tot één programmaplan voor Watersysteembeheer. Daarnaast is het programmaplan van het Informatiehuis Water (voorheen IDsW) voor het eerst opgenomen in de programmabegroting van Het Waterschapshuis en geen onderdeel meer van Geldstromen derden (kassiersfunctie). Ook het project Beeldmateriaal is verwijderd uit Geldstromen derden, en per 2013 opgenomen als het programmaplan Diensten Data. Er is geen programmaplan voor het Belastingen project meer opgenomen. De uit dir programmaplan resterende post Oracle Apps contracten is per 2013 in het programma Faciliterende diensten ondergebracht. In de bijlagen van de begroting zijn de volgende programmaplannen opgenomen; Programma Bedrijfsfunctie met de Programmaplannen voor: 1. Watersysteembeheer 2. Waterkeringenbeheer 3. Afvalwaterzuivering 4. Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten met de Programmaplannen voor: 5. Diensten Basis 6. Diensten Externe dienstverlening 7. Diensten Databeheer 8. Programmaplan Architectuur en Standaarden 9. Programmaplan Informatiehuis Water Alle programmaplannen hebben een gelijke indeling: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Meerjaren perspectief bedrijfsfunctie; Hoofdstuk 3: Te behalen resultaten bedrijfsfunctie (algemeen); Hoofdstuk 4: Te behalen resultaten per informatie systeem; In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie 11

13 beoogd te realiseren. Verder zijn de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, alsmede de risico s en maatregelen. Hoofdstuk 5 Benodigde middelen; In dit hoofdstuk zijn benodigde middelen en investeringen benoemd. Bijlagen Bijlage 1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie; Bijlage 2 Legenda Hoofdposten; Bijlage 3 Toelichting vormen beheer en onderhoud; Bijlage 4 Route nieuwe ontwikkelingen; Bijlage 5 Toelichting risico tabel; Bijlage 6 Toelichting geldstromen Het Waterschapshuis. Financiële vergelijking tussen 2012 en 2013 Per programma is een vergelijking gemaakt met de bedragen van Dit gaat om de herziene begroting 2012, waarbij destijds reeds 2% besparing is doorgevoerd op de programma s van Programma 1. In de volgende pagina s wordt derhalve een vergelijk gemaakt tussen de voorgestelde begroting 2013 en de gefactureerde bedragen van de begroting

14 1.2 Programma Bedrijfsfuncties Programmaplan Watersysteembeheer Ontwikkelingen binnen het programma Watersysteembeheer Binnen de bedrijfsfunctie watersysteembeheer speelt een groot aantal ontwikkelingen, zowel binnen HWH als de waterschappen zelf. Veel waterschappen zijn overgestapt van sectoraal naar procesmatig werken of gaan dit in nabije toekomst doen. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor horizontale samenwerking met (buurt) waterschappen en verticale samenwerking in de regio, bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten. Deze veranderingen zorgen ook voor een andere kijk op en verwachtingen over informatiesystemen. Waarschijnlijk zullen deze veranderingen zich vertalen in functionele aanpassingen van bijvoorbeeld IRIS. Daarnaast kunnen er systemen, ontwikkeld door of met de waterschappen, in beheer en onderhoud worden genomen. Een voorbeeld hiervan is het vanuit de waterschappen ontwikkelde informatiesysteem Watertoets, dat in 2011 door HWH in beheer en onderhoud is genomen. Het is de verwachting dat naast het beheer en onderhoud van de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer, ook het beheer en onderhoud van de datasystemen benodigd voor de bedrijfsvergelijkingen watersysteembeheer en waterpeil op termijn van de Unie zullen over gaan naar Het Waterschapshuis. Beschrijving van de bedrijfsfunctie In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. Naam Omschrijving Status IRIS module OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS module Metingen (rapportage). IRIS module Watis IRIS module Bagger Registratie en opslag van de fysische en chemische meetgegevens van oppervlakte- en grondwater en waterbodem. Aggregatie en integratie van specifieke meetgegevens van het watersysteem. De module ondersteunt zowel de processen het bewerken van gegevens en informatieoverdracht in de monitoringscyclus. De module maakt het mogelijk meetgegevens uit verschillende meetpakketten integraal te benaderen. IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. Hierbij is het mogelijk een uitgebreid beheerregister met objectgegevens van alle, voor waterkwantiteitsbeheer relevante objecten op te slaan en te beheren. Daarnaast kan de (concept)legger met onderhoudsafspraken en (normatieve) objectgegevens worden beheerd. Tevens biedt de module functionaliteit voor het hanteren van beheersinstrumenten zoals peilbesluiten, leggers voor waterlopen en kunstwerken en wordt onderhoud van deze objecten ondersteund. IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. Dit proces is bij een waterschap een samenstel van 5 werkprocessen: plan en programma vormen (P); peilen en volumes bepalen (V); kwaliteit van bagger: bemonsteren, toetsen, beheren kwaliteitsdata (K); bestek voorbereiden (bestemmen bagger, aanbesteden; e.a.) (B); directie voeren over een baggerwerk in uitvoering tot en met betaling (D). Productie Productie (beperkt) Productie Kernonderdeel Productie (beperkt) Aanbevolen onderdeel Onderzoek of behouden 13

15 Naam Omschrijving Status Elk werkproces is een cluster van verrichtingen waarbij data worden gebruikt, verwerkt, nieuw gegenereerd. Het geheel van deze data, los van de rest van de handelingen, is de dataschaduw, de afbeelding in IRIS module ERGO GISratio Watertoets Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) termen van data, van het baggerproces. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Naast het realiseren van deze processen biedt de module functionaliteit voor het effectief opslaan en beheren van rechten die het waterschap aan derden heeft verleend op eigen percelen, zoals pacht-, jacht-, vis- en publiekrechtelijke gebruiksrechten. Daarmee kunnen ook de rechten en beperkingen worden geregistreerd die ten behoeve van de taken van het waterschap op percelen van derden zijn gevestigd. Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De activiteiten kunnen worden gepland in de tijd en bijgehouden. Rapportages kunnen worden gegenereerd over kosten en uitgevoerd werk. Het pakket kan gebruikt worden voor het integrale beheer van de buitenruimte, aangezien beheer- en onderhoudsactiviteiten kunnen worden gekoppeld aan verschillende type te onderhouden objecten: watergangen, groenobjecten, wegmeubilair, etc. De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De digitale watertoets is een website (www.dewatertoets.nl) die helpt bij het doorlopen van de watertoets. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensautoriteit Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Via de NDFF kan online natuurinformatie worden opgevraagd en beheerd. De databank is voor abonnementhouders toegankelijk via een Uitvoerportaal. De gebruiker krijgt in een vroeg stadium een completer beeld van de ecologische omstandigheden, vooruitlopend op een beslissende rapportage. Zo weet deze snel of er beschermde soorten zijn aangetroffen die de uitvoering van een project kunnen vertragen of zelfs verhinderen. Productie keuzetraject IRIS Productie Aanbevolen onderdeel Productie Aanbevolen onderdeel Productie Aanbevolen onderdeel Afwijkingen t.o.v. programmaplan : Onderstaande ontwikkelingen zijn genoemd in het programmaplan 2012 maar worden (nog) niet uitgevoerd in 2012, omdat er geen goedgekeurde business cases voor zijn. Informatiesysteem Meetnetbeheer (nieuw systeem): bevat functionaliteit ter ondersteuning van control en planning; het vastleggen van de informatiebehoefte en uitwerken van de meetstrategie (opstellen meetplan); in 2011 is het project aangehouden tot besluit tot vervolg in de Kring monitoring. Eerst gezamenlijke visie Monitoring Watersysteem uitwerken. Verwachting is dat in Q hierover een besluit wordt genomen daarna als nieuwe ontwikkeling kan worden opgepakt. Informatiesysteem Bronsysteem Flora en Fauna (nieuw systeem): bevat functionaliteit voor het registreren, beheren, valideren en uitwisselen van meetgegevens. In 2011 is het project aangehouden tot besluit tot vervolg in de Kring monitoring. Eerst gezamenlijke visie Monitoring Watersysteem uitwerken. Verwachting is dat in Q hierover een besluit wordt genomen en daarna als nieuwe ontwikkeling kan worden opgepakt. 14

16 Informatiesysteem Rapportage watersysteemgegevens (nieuw systeem; opvolger van IRIS Metingen): Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem: Analyse, aggregatie, integratie, toetsen, beoordelen, presenteren en rapportage van watersysteemgegevens. in 2011 zijn het project meetnetbeheer en Bronsysteem Flora en Fauna aangehouden tot besluit tot vervolg in de Kring monitoring. Eerst gezamenlijke visie Monitoring Watersysteem uitwerken. Verwachting is dat in Q hierover een besluit wordt genomen en daarna als nieuwe ontwikkeling kan worden opgepakt. Informatiesysteem Bronsysteem Hydrologie/klimatologie (nieuw systeem): Centrale registratie waterkwantiteitsgegevens (peil en debiet). In 2011 is het project aangehouden tot besluit tot vervolg in de Kring monitoring. Eerst gezamenlijke visie Monitoring Watersysteem uitwerken. Verwachting is dat in 2013 hierover een besluit wordt genomen en daarna als nieuwe ontwikkeling kan worden opgepakt. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Exploitatie , Kapitaallasten IRIS Bagger deel , , , , ,00 IRIS Bagger deel , ,00 IRIS Ergo deel , , , , ,00 IRIS Ergo deel , ,00 IRIS OWA deel , , , , ,00 IRIS OWA deel , , ,00 IRIS Watis deel , , , , ,00 IRIS Watis deel , ,00 Meetnetbeheer/ planning Bronsysteem flora en fauna en morfologie fase NDFF Totaal Voor het volledige programmaplan van Watersysteembeheer wordt verwezen naar: BIJLAGE

17 1.2.2 Programmaplan Waterkeringenbeheer Ontwikkelingen binnen de BF Waterkeringen Binnen de bedrijfsfunctie keringen zijn twee modules aanwezig teweten: IRIS Keringen en IRIS BWK (boezemwaterkeringen). Na inventarisatie bleek in 2011 dat de meeste functionaliteiten van IRIS BWK niet meer gebruikt worden. De functionaliteit die nog wel wordt gebruikt wordt geïntegreerd met IRIS-keringen en IRIS BWK wordt uitgefaseerd. Uit ervaring met IRIS BWK bleek dat er functionaliteit aanwezig is die wel beheerd en onderhouden wordt, maar niet gebruikt. Daarom zal in 2012 ook een inventarisatie uitgevoerd worden met betrekking tot het gebruik van de module IRIS keringen. In 2011 heeft de bedrijfsfunctie keringen het bedrijfsproces Inspectie waterkeringen beschreven. In 2012 wordt hierop voortgebouwd door de implementatie of het in beheer nemen van een mobiele applicatie die een deelproces van het inspectieproces, namelijk het waarnemen, ondersteunt. De geïnspecteerde waarnemingen (gegevens) moeten geïntegreerd worden in de module IRIS-keringen. Het gaat hier immers om beheerregister informatie. Binnen de bedrijfsfunctie keringen speelt de toetsing van keringen een belangrijke rol. Het is zeer waarschijnlijk dat er in de nieuwe toetsronde van 2017 (of later) om nieuwe gegevens wordt gevraagd. Centraal opgeslagen services gaan hierbij een belangrijke rol spelen (AHN/BRO). Maar er zal altijd gebruik moeten worden gemaakt van waterschaps(eigen)gegevens. Hierin speelt IRISkeringen een belangrijke rol. In 2012 wordt onderzocht hoe IRIS keringen toetsbestendig kan worden gemaakt voor de komende toetsronde. Voor elke nieuwe toetsronde is informatie uit oude toetsrondes noodzakelijk. De bedrijfsfunctie keringen ontwikkelt functionaliteit om toetsinformatie uit oude toetsrapportages geografisch door middel van hyperlinks te ontsluiten. De Geometrie die hier wordt gebruikt sluit aan op de door Rijkswaterstaat ontwikkelde toetsingen rapportage applicatie toetsrap. Binnen het leggerproces worden twee activiteiten onderscheiden die van invloed kunnen zijn op de legger keringen. Binnen Het Waterschapshuis draait een project standaardisering legger waterlopen en de Unie van Waterschappen stelt een Uniemodel legger waterkeringen vast. Mogelijk zijn er raakvlakken tussen dit nieuwe model en het nhwbp, het nieuwe hoogwaterbeschermingsplan (HWBP). In 2012 gaat de bedrijfsfunctie keringen deze ontwikkelingen volgen en indien noodzakelijk activiteiten ondernemen om de module IRIS-keringen te laten aansluiten op externe ontwikkelingen. De kwaliteit van de gegevenshuishouding van een waterschap is in steeds sterkere mate bepalend voor de efficiency en de effectiviteit van de werkprocessen. In 2012 is een project Gegevenshuishouding gestart die een relatie heeft met de BF keringen om de bovenbeschreven visie in een Business Study te toetsen bij de waterschappen en te consolideren tot een door alle waterschappen gedragen visie, en een daarop gebaseerd uitvoeringsplan c.q. projectenprogramma voor het gezamenlijk verder professionaliseren van de gegevenshuishouding van de waterschappen (als in de visievorming nut en noodzaak van gezamenlijk optrekken is vastgesteld). De resultaten van het project Gegevenshuishouding zullen gevolgen hebben voor de activiteiten in 2013 een volgende jaren. Beschrijving van de bedrijfsfunctie In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. 16

18 Naam Omschrijving Status IRIS Keringen IRIS BWK Vangstregistratie De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers. Het centrale systeem Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst. Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel Wordt uit gefaseerd in 2012 Productie Kernonderdeel Afwijkingen t.o.v. programmaplan : Onderstaande ontwikkelingen zijn genoemd in het oorspronkelijke programmaplan 2012 maar worden als gevolg van voortschrijdend inzicht niet uitgevoerd in IRIS Keringen : De aansluiting cq uitwisseling gegevens IRIS en FLIWAS wordt voorlopig niet uitgevoerd; Database IRIS geschikt maken voor toekomstige toetsvraag ; Mobiel werken ondersteunen schade registratie ; Vervolgstappen inspectieproces ondersteunen met IRIS (diagnose, prognose, operationalisatie) IRIS Boezem Water keringen : Verbeteren functionaliteit BWK. In 2012 wordt de module BWK uit gefaseerd. Vangstregistratie : Het mobiel werken mogelijk maken zal mogelijk wel in 2012 starten maar zal naar verwachting pas worden afgerond in Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Exploitatie , , , , ,00 Kapitaallasten IRIS BWK deel , , , , ,00 IRIS BWK deel 2 IRIS Keringen deel 1 IRIS Keringen deel , , , , , , , ,00 Keringen doorontwikkelen , ,00 Keringen doorontwikkelen ,00 Totaal , , , , ,00 Voor het volledige programmaplan van Waterkerningenbeheer wordt verwezen naar: BIJLAGE

19 1.2.3 Programmaplan Afvalwaterzuivering Ontwikkelingen binnen het programma Afvalwaterzuivering Het bedrijfsproces binnen de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zal zich uitbreiden over de gehele waterketen (programmabenaming zal op termijn veranderen in Waterketen; zie relatie met Bestuursakkoord Water). Door steeds meer samenwerking binnen de waterketen (van ontvangst tot lozing, inclusief het terugwinnen van grondstoffen) betekent gezamenlijke informatievoorziening rendement. Binnen de afvalwaterketen is ook rendement te bepalen door te streven naar gezamenlijke informatievoorziening die nu individueel door de waterschappen wordt ingevuld door onderhoudssystemen zoals Maximo, Ultimo e.a. en voor bouw, innovatie en optimalisatie zijn daar Infonet/Infoworks voor modellering. Verdere verbeteringen zijn nodig als de afvalwaterketen een paradigmaverschuiving naar Afval = grondstof en de Nutriënten, Energie en waterfabriek wil realiseren. In 2012/2013 moet duidelijk worden (door visie en onderzoek) welke informatievoorzieningen kernof aanbevolen onderdeel van de bedrijfsfunctie afvalwaterketen wordt. In 2012 wordt onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen binnen afvalwaterzuivering. Dit onderzoek wordt verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen zijn uitgewerkt. In 2012/2013 wordt deze visie uitgewerkt in een routekaart. De routekaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van afvalwaterzuivering. Hierbij zijn ook rapportages gestandaardiseerd en geüniformeerd. De Routekaart die ontwikkeld wordt is in lijn met de procesbeschrijving van de WIA. Het einddoel is in lijn met de Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur (WILMA) en voldoet ook aan het Waterschaps Beveiligings Beleid van HWH. Beschrijving van de bedrijfsfunctie In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. Naam Omschrijving Status Z-info Z-info beperkt zich tot gegevens die nodig zijn om informatie te genereren over de werking van de biologische en fysisch/chemische processen die zich in de installatie afspelen. Ten aanzien van sliblogistiek voorziet Z-info slechts in gegevens met betrekking tot geproduceerde slibeenheden en de kwaliteit daarvan op de ene installatie en ontvangst van die partij op de andere installatie (ten behoeve van sluitende balansen). Idem voor andere reststoffen die relevant zijn voor de werking van die processen. Productie/in ontwikkeling In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel IRIS module ZIS IRIS module RIOKEN IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Waterschappen hebben gekozen voor een nieuwe voorziening t.b.v. het beheren van afvalwaterzuiveringen te weten Z-info. RIOKEN is een IRIS module die helpt om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren (basisregistratie), actueel te houden en goed toegankelijk te maken en wordt gebruikt voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen. Productie Uitfasering start als programma Z-info is vastgesteld. Productie Kernonderdeel 18

20 IRIS module LIS BVZ De module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS-LIS ondersteunt het proces van Leiding Ontwerp -Leiding aanleggen - Leiding inmeten - Leiding buiten gebruik - Leiding verwijderen. De nieuwe centrale database voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvergelijkingen zuiverings beheer. Productie Kernonderdeel In ontwikkeling In het kader van de Wvo is er een relatie met vergunningverlening en handhaving (hiervoor gebruikt een groot aantal waterschappen de IRIS module VenH). Afwijkingen t.o.v. programmaplan : nieuw ontwikkelingen Onderstaande nieuwe ontwikkelingen zijn genoemd in het programmaplan 2012 maar worden (nog) niet uitgevoerd. Deze worden afhankelijk van de besluitvorming binnen Het Waterschapshuis opgenomen in de jaar- of meerjarenplanning: Ontwikkelen van gezamenlijke informatievoorziening voor afvalstoffen logistiek; Slibregistratie strategie; Ontwikkelen van gezamenlijke informatievoorziening met betrekking tot herverdelen rioleringstaken in het kader van de samenwerking met gemeentes; informatie behoefte WIS (Waterschap Informatie Systeem) Onderzoek naar Informatiesysteem voor Processturing; Onderzoek naar Informatiesysteem voor Energy registratie; Visie op onderhoudsinformatie (asset management) uitgevoerd door werkgroep Vereniging van Zuiverings Beheerders gereed in Q Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Exploitatie , , , , ,00 Kapitaallasten LIS deel , , , , ,00 LIS deel , , ,00 Rioken deel , , , , ,00 Rioken deel , , ,00 ZIS deel , , , ,00 Totaal , , , , ,00 Voor het volledige programmaplan van Afvalwaterzuivering wordt verwezen naar: BIJLAGE

21 1.2.4 Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving Ontwikkelingen binnen het programma Vergunningverlening en Handhaving (VenH) Wet- en regelgeving De VenH-systemen moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen en kunnen inspelen op lokale regelgeving. Er zullen bijvoorbeeld meer algemene regels komen zodat er minder uitzonderingssituaties in vergunningen moeten worden vastgelegd. Verder is het Rijk bezig met de Omgevingswet, waarin onderdelen van de Waterwet worden opgenomen. Mogelijk wordt in 2014 de Omgevingswet in 2012 van kracht. Het nieuwe werken en beveiliging Het nieuwe werken betekent onder meer het op elke lokatie kunnen werken. Voor VenH heeft dit gevolgen: systemen moeten goed met degelijke certificaten zijn beveiligd. Voor de gebruikers is het snel kunnen ontsluiten van informatie van belang. Het ontsluiten van data kan via een geo-module: de track en trace-fase van vergunningverlening, de toegankelijkheid via internet, het aanklikken van kaartjes en het snel kunnen wisselen tussen informatiebronnen. Landelijk Grondwater Register (LGR) De provincies beheren het LGR. Het IPO heeft in 2011 Het Waterschapshuis benaderd om mee te helpen bij de implementatie van het LGR bij de waterschappen. Waterschappen zijn immers samen met de provincies verantwoordelijk voor het beheer van het grondwater. De grondwateronttrekkingen worden bijgehouden in het Landelijk Grondwater Register. In 2011 is het onderwerp Landelijk Grondwater Register (LGR) in BC en WAC besproken. Voorgesteld is om eerst beleid vast te stellen betreffende het gebruik van het register. Vervolgens zal worden beoordeeld of LGR door HWH in opdracht van de waterschappen moet worden ondersteund. Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s), die onder meer verantwoordelijk zijn voor de handhaving van milieuwetgeving worden samengesteld. Het Programma Informatie-uitwisseling milieuhandhaving (PIM) wordt ten behoeve van de RUD s door het ICTU gemaakt. De handhavers van de waterschappen krijgen mogelijk met PIM, waarmee diensten kunnen worden uitgewisseld, te maken. Modernisering technologie en Service Oriented Architecture De applicatie IRIS bestaat uit deels verouderde technologie, die zorgt voor moeizame wijzigingsprocessen. Door de bedrijfsfunctie Diensten is in 2011 een project gestart naar de vervanging van Oracle forms, de ontwikkelomgeving Visual Basic en ArcGis. De uitkomsten van dit project kunnen gevolgen hebben op IRIS VenH. De verwachting is dat begin 2012 bekend is hoe en welke verouderde componenten van IRIS worden vernieuwd. Uitwisseling Data tussen VenH-systemen In 2012 wordt onderzocht welke informatie tussen de VenH-systemen kan worden uitgewisseld. Daartoe wordt een netwerkdiagram gemaakt, waarin de mogelijke data-uitwisselingen zijn weergegeven. De systemen die in het netwerkdiagram worden opgenomen zijn onder andere de backofficesystemen, DMS-systemen, LGR, Waterschapsnet (voor publicaties), PIM en OLO. De uitkomsten van dit onderzoek worden mogelijk in 2013 gerealiseerd. Beschrijving van de bedrijfsfunctie In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatiesystemen van de bedrijfsfunctie Vergunningverlening en Handhaving die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. 20

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 0.3

Jaarplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 0.3 Jaarplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 0.3 18 december 2012 Decos 2013-XXXX JaarPlan2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Verspreiding Naam Rol V 0.1 V 0.2 BC WSB Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Programmaplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 1.0

Programmaplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 1.0 Programmaplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Versie 1.0 Decos 2012-2691 Bijlage 5-1 Programmabegroting 2013 2 april 2012 Programmaplan 2013 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2014 Het Waterschapshuis t.b.v. zienswijzeprocedure Waterschappen Versie 1.2 28-03-2012 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële

Nadere informatie

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013 Auteur Het Waterschapshuis Aantal pagina s 13 Behandelend gremium Ledenvergadering Unie van Waterschappen Datum voorgelegd 29 juni 2012 Agendapunt, onderwerp Nota van toelichting Begroting 2013 Agendering

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2015

Ontwerp Begroting 2015 Ontwerp Begroting 2015 Het Waterschapshuis t.b.v. zienwijzeprocedure Versie 28-03-2014 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Inhoudelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt:

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt: Auteur Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Dagelijks Bestuur Datum voorgelegd 26-02-2014 Agendapunt, onderwerp Bestuursrapportage 2013-3 en Overheveling budgetten 2013 naar 2014 Agendering

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage - BERAP1 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.11 - mei Kenmerk: V0050/H1508 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 1 - BERAP1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage

2 e Bestuursrapportage - BERAP2 2 e Bestuursrapportage 1 januari 1 september GR Het Waterschapshuis Versie 014 - september Kenmerk: V0051/1989 HWH Bestuursrapportage 1 januari 1 september Pagina 1 - BERAP2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Belastingen Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem niet op 1 januari 2010 plaatsgevonden

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen

Nadere informatie

Data (model) voor Waterveiligheid

Data (model) voor Waterveiligheid Data (model) voor Waterveiligheid Lennaert Denekamp Adviseur Waterkeringen Dinsdag 13 december 2016 11:30 12:15 Inhoud presentatie Voorstellen en inhoud presentatie Algemeen beeld van DAMO Aan de slag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Datum: 24-03-2010 Afdeling: Projecten en Beheer Versie: 1.0 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling 2012 in het kort Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling Rendement stuurt samenwerking Het Waterschapshuis (HWH) heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en wil zo goed

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Informatiehuis Water houwen en bouwen 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Agenda Wat is het huidige Informatiehuis Water? Belanghebbenden en governance Huidige resultaten/meerwaarde/functionaliteit

Nadere informatie

MID/IGIS. ^ HetWaterschapshuis DEELNAMEOVEREENKOMST HET WATERSCHAPSHUIS - HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND. / :00:00 ^Hllillillilliililllii

MID/IGIS. ^ HetWaterschapshuis DEELNAMEOVEREENKOMST HET WATERSCHAPSHUIS - HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND. / :00:00 ^Hllillillilliililllii MID/IGIS / 2013-02-07 00:00:00 ^Hllillillilliililllii ^ HetWaterschapshuis paraat (ojwrerkingei DEELNAMEOVEREENKOMST HET WATERSCHAPSHUIS - HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Versie: 1.0 Datum: 29 november

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Programma IRIS. Spoor 2. Versie: Versie 0.991, 28 april 2010. Auteur: Christian Breider (GEON bv) Status: Concept. HWH Editor:Miriam de Best

Programma IRIS. Spoor 2. Versie: Versie 0.991, 28 april 2010. Auteur: Christian Breider (GEON bv) Status: Concept. HWH Editor:Miriam de Best Programma IRIS Spoor 2 Auteur: Christian Breider (GEON bv) Status: Concept HWH Editor:Miriam de Best In opdracht van: Het Waterschapshuis Het Waterschapshuis Postbus 2180 2800 CD Amersfoort Telnr. (033)

Nadere informatie

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Publicatie 15 juli 2015 Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Inleiding Waterschappen zijn functionele overheden die het regionaal en lokaal waterbeheer mogen uitvoeren,

Nadere informatie

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX]

HetWaterschapshuis. HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus AL DELFT. 19 maart 2012 [XXXX] HetWaterschapshuis HHR van Delfland College van dijkgraaf en hoogheemraden Postbus 3061 2511 AL DELFT Behandeld door Marianne van der Veen Aantal pagina's 2 Datum 19 maart 2012 Uw kenmerk [XXXX] Onderwerp

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl.

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl. Branchemodel Gemeenten 28 november 2006, Oss Achtergronden, visie en schermvoorbeelden Slide 1 Agenda Opening en Welkom, Lia Berben, loco gemeentesectretaris van de gemeente Oss "De Beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Planning & Controlcyclus

Planning & Controlcyclus Planning & Controlcyclus 2014 Versie AB 11-11-2013 oktober 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0051/H1993 1 Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Principe Plan-Do-Check-Act 3 2 De P&C cyclus in schema 5 2.1

Nadere informatie

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Perspectief op de Toekomst van de NDFF Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Taskforce Toekomst NDFF Deelnemers: IPO, EZ, UvW, PGO s en NM (later VNG en RWS) Opdracht: maak een voorstel voor de positionering

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611 Jaarstukken Het Waterschapshuis Versie 0.09 18-03-2014 Kenmerk: V0138/H2611 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Bestuurlijke samenvatting 6 3.1. Jaarrekening in één oogopslag 6 3.2. Financiële

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer In dit Programma van Eisen geeft de subsidiegever (in dit geval de provincie) aan, aan welke eisen een beheerder moet voldoen om voor certificering in

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis. - Juni

Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis. - Juni Programmaplan IRIS 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem (IRIS) Voor het werkveld IRIS is een indeling naar bedrijfsfuncties gemaakt. Er is namelijk een onderverdeling

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

De waterbodems in de Waterwet

De waterbodems in de Waterwet De waterbodems in de Waterwet Platform Toezicht Bodembeheer Ede, 13 oktober 2009 Peter de Putter Sterk Consulting, projectleider Invoering Waterwet i.o.v. V&W/DGW Inhoud presentatie 1. Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie