DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline"

Transcriptie

1 DIV From: "Scholten, H." Sent: woensdag 9 januari :30:15 To: "DIV" Subject: FW: Begroting 2013 Het Waterschapshuis Graag inschrijven Groeten Hugoline Van: Marianne van der Veen [mailto:m.vanderveen(g)hetwaterschapshuis.nl] Verzonden: woensdag 9 januari :44 Aan: Scholten, H.; L.H.M. Kohsiek; D. de Jong; Henk van 't Land; H. Pieper; CC: Arnold Hieltjes; Gelling, G.J.; Pieter Schaafsma; Hans Steegeman; Jaap van der Vaart; Martin Brederoo; Bert Ludikhuize; Onderwerp: Begroting 2013 HetWaterschapshuis Geacht Dagelijks bestuur waterschap en ambtelijk contactpersoon, Bijgaand ontvangt u (vooruitlopend op de reguliere verzending van de vergaderstukken) de documenten inzake de ombouw begroting 2013 van het Waterschapshuis. a) Aanbiedingsbrief b) Voorstel Algemeen Bestuur (incl. toelichting en bijlagen waaronder de conversietabel oudnieuw) c) Financiële begroting 2013

2 Dit voorstel is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Het Waterschapshuis van 13 februari. In de aanbiedingsbrief wordt gevraagd om voor 1 februari uw (technische) vragen te stellen. Het Waterschapshuis zal vervolgens een reactienota schrijven die uiterlijk 7 februari zal worden verstuurd, zodat deze betrokken kan worden bij de vergadering van 13 februari. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze controller, Adrie-Jan de Korte Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Marianne van der Veen-Brouwer Directiesecretaris HetWaterschapshuis Stationsplein LE Amersfoort Postbus CD Amersfoort

3 Pagina 1 van 2 HetWaterschapshuis De dagelijks besturen van de waterschappen Behandeld door AJ. de Korte Aantal pagina's 2 Datum 7 januari 2013 Uw kenmerk Onderwerp Nieuwe begrotingssystematiek Het Waterschapshuis Ons kenmerk Z0002/CONCEPT Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u de documenten aan met betrekking tot de nieuwe begrotingssystematiek van Het Waterschapshuis. Besluitvormingsproces In juli 2012 heeft het Algemeen Bestuur van HWH, naar aanleiding van de zienswijze op de begroting 2013 besloten dat algemene kosten aan projecten zullen worden toegerekend. Deze omgebouwde begroting zou oorspronkelijk voor de transitie per 1 januari 2013 vastgesteld moeten zijn. In het najaar van 2012 heeft het Algemeen Bestuur echter besloten de ombouw van de begroting 2013 los te koppelen van de transitie. Wel is verzocht om inzicht in de eventuele herverdeeleffecten. Om die reden is een concept AB voorstel in december 2012 aan het Algemeen Bestuur verstrekt. De besluitvorming over de omgebouwde begroting 2013 is nu voorzien op 13 februari Met deze brief bieden wij de stukken formeel aan. Eerder is besloten om geen formele zienswijze procedure te volgen aangezien de ombouw van de begroting een gevolg is van de eerder gevolgde zienswijzeprocedure in Inhoudelijke toelichting In de nu voorliggende begroting zijn de volgende zaken aangepast: a. Introductie kostenplaatsen/uurtarieven: toerekenen organisatiekosten aan producten b. Afschaffen voorfinanciering projecten c. Structurele doorwerking van begrotingswijzigingen 2012 d. Overige mutaties in budgetten. Door deze wijzigingen ontstaan herverdeeleffecten tussen waterschappen. Doordat een aantal budgetten ook zijn afgeraamd zijn deze herverdeeleffecten positief. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar bijgevoegd voorstel aan het Algemeen Bestuur. Ten opzichte van het concept AB voorstel wat in december 2012 aan het Algemeen Bestuur is

4 Pagina 2 van 2 HetWaterschapshuis verstuurd zijn nog 2 geringe wijzigingen doorgevoerd inzake AHN ( lager) en SIKB ( lager). Reactienota U wordt verzocht worden om technische vragen en opmerkingen uiterlijk 1 februari door te geven aan de heer AJ. de Korte, controller (aj.dekorte(a)hetwaterschapshuis.nl). Het Waterschapshuis zal hier vervolgens een reactienota op schrijven die uiterlijk 7 februari aan de Waterschappen zal worden verstuurd. Deze reactienota kan dan betrokken worden bij de besluitvorming in het AB op 13 februari. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet. drs. J.W.A. van Enst Secretaris-Directeur Bijlage: Voorstel Algemeen Bestuur 13 februari 2013 inclusief 4 bijlagen

5 Best u u rsst u k HetWaterschapshuis Auteur Adrie-Jan de Korte 19 Aantal pagina's Behandelend gremlum Datum voorgelegd Algemeen Bestuur 13 februari 2013 Agendapunt, onderwerp Ombouw begroting 2013 Agendering Kies een optie Kopie aan [XXXX] Kenmerk [XXXX] 1. Samenvatting voorstel Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de resultaten van de technische ombouw van de begroting 2013 vast te stellen. In de nu voorliggende begroting zijn de volgende zaken aangepast: a. Introductie kostenplaatsen/uurtarieven: toerekenen organisatiekosten aan producten b. Afschaffen voorfinanciering projecten c. Structurele doorwerking van begrotingswijzigingen 2012 d. Overige mutaties in budgetten. Door deze wijzigingen ontstaan herverdeeleffecten tussen waterschappen. Doordat een aantal budgetten ook zijn afgeraamd zijn deze herverdeeleffecten positief. 2. Inleiding (voorwoord/aanleiding/probleemstelling) Zowel in de begroting 2012 als in de begroting 2013 is het voornemen uitgesproken om een systematiek van kostenplaatsen en uurtarieven te introduceren. Hiermee kunnen de organisatiekosten op een juiste wijze over de projecten worden verdeeld. Bij de behandeling van de begroting 2013 in de diverse gremia is de toezegging gedaan dat via een begrotingswijziging 2013 deze systematiek alsnog in de begroting 2013 wordt toegepast. Daarnaast is in het werkplan van de directeur de actie geformuleerd om aan het bestuur een voorstel voor te leggen om de systematiek van voorfinanciering van projecten af te schaffen. Op dit moment wordt, nadat een product door Het Waterschapshuis is opgeleverd, gedurende een groot aantal jaren het voorgeschoten geld opgehaald bij de waterschappen. Deze situatie is onwenselijk. Het voornemen bestond om dit in de begroting 2014 deze systematiek te herzien. Aangezien dit traject aanzienlijke gevolgen heeft voor de begrotingssystematiek, is aan het stichtingsbestuur in september 2012 voorgesteld om ook de financiële effecten van de gewijzigde systematiek via een begrotingswijziging 2013 aan te bieden. Dit voorstel voorziet hierin. Het betreft hier een "technische" ombouw van de begroting. De inhoudelijke programmatekst 2013 is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2013 ongewijzigd gebleven. Alleen de financiële tabellen zijn herzien, op basis van de nieuwe uitgangspunten zoals hierboven benoemd. In het Algemeen Bestuur van 31 oktober 2012 is besloten de ombouw van de begroting los te koppelen van de transitie. Om die reden is deze wijziging niet vooruitlopend op het begrotingsjaar

6 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 2 van 19 aan het Algemeen Bestuur aangeboden en zal deze in de AB vergadering van februari 2013 geagendeerd worden. 3. Doelstelling In algemene zin zal de transparantie en de bestuurbaarheid toenemen. De doelstelling is meerledig: Ombouw begroting: transparantie in de systematiek van kostentoerekening en totstandkoming bijdragen waterschappen verbeterde interne sturing door registratie formatie en bezetting, capaciteitsraming uren, doorbelasting via uurtarieven, begrote activastaat voldoen aan wettelijke voorschriften en aanleveringsvoorschriften van het CBS de systematiek van de begroting aan te laten sluiten bij de systematiek van de jaarrekening. Afschaffen voorfinanciering: meer evenwicht tussen de meerjarige uitgaande en inkomende geldstromen van Het Waterschapshuis borgstelling vanuit Waterschappen kan lager worden 4. Financiëie effecten per waterschap In onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen de oude en de nieuwe begroting 2013 wate rschappen derden opbrengsten Oude begroting Gewijzigde begroting Mutatie De volgende zaken spelen een rol bij de ombouw van de begroting: a. Introductie kostenplaatsen/uurtarieven: toerekenen organisatiekosten aan producten b. Afschaffen voorfinanciering projecten c. Structurele doorwerking van begrotingswijzigingen 2012 d. Overige mutaties in budgetten. In de bijlage bij dit bestuursvoorstel is een uitgebreide toelichting opgenomen op deze punten.

7 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 3 van 19 In de onderstaande tabel wordt het effect per waterschap gepresenteerd. Mutatie van oud naar nieuw Programma uitvoering Faciliterende diensten Bedrijfs-voering Geldstromen derden Totaal Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Do mme i De Stichtse Rijnlanden Delfland Frysian Groot Sailand Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en Ussel Rijnland Rivierenland (excl. Oracle TECH aa Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velten Vecht Zuiderzeeland Oracle mutatie naar Subtotaal waterschappen -J.5S J.72S.43S Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn HetWaterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal 2.658, IPO IHW Subtotaal derden J.972 Totaal Risico-analyse (juridisch, organisatorisch, economisch, technisch, sociaal) Juridisch: De systematiek ten aanzien van verdeling organisatiekosten is nu vastgelegd in een "reglement verdeling organisatiekosten 2011" behorend bij de gemeenschappelijke regeling.

8 Best u u rsst u k. V HetWaterschapshuis Pagina 4 van 19 De systematiek ten aanzien van de voorfinanciering is vastgelegd in het "financieringsmodel projecten 2007". Beide documenten dienen aangepast te worden nadat de besluitvorming over de gewijzigde systematiek heeft plaatsgevonden. In 2013 zal dit verder uitgewerkt worden en ter besluitvorming worden aangeboden Organisatorisch: Met name het punt van capaciteitsraming en tijdverantwoording zal impact hebben op de organisatie. De interne sturing van activiteiten kan hierdoor verbeteren. Daarnaast wordt door de introductie van hulp- en hoofdkostenplaatsen het budgethouderschap eenduidiger. Economisch: Zie hierboven onder doelstellingen en financiële analyse Technisch Het huidige administratieve pakket en het tijdregistratiepakket zijn in staat om de ombouw te ondersteunen. Herinrichting van beide pakketten vindt parallel plaats aan het bestuurlijk besluitvormingsproces. Zienswijzeprocedure Voorgesteld wordt om in principe geen zienswijzeprocedure richting de waterschappen te volgen. De ombouw van de begroting 2013 volgt feitelijk uit de eerder gevolgde zienswijzeprocedure. Wel zal een ruime aanlevertermijn in acht worden genomen zodat waterschappen de stukken in hun DB/AB kunnen bespreken. 6. Conclusie De ombouw van de begroting en het afschaffen van de systematiek van voorfinanciering leiden tot meer transparantie en betere stuurbaarheid op de financiële stromen van Het Waterschapshuis. Gevraagd besluit De Begroting 2013 van Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis en de meerjarenraming vast te stellen. Besluit Conform voorstel. Niet conform voorstel. Met de volgende aanpassingen/aanvullingen: Bijlagen: Bijlage 1: Financiële toelichting op ombouw begroting Bijlage 2: Specificatie afschaffen voorfinanciering Bijlage 3: Conversietabel oude bijdrage/nieuwe bijdrage per waterschap Bijlage 4: Financiële begroting 2013

9 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 5 van 19 Bijlage 1 Financiële toelichting op ombouw begroting Per onderdeel van de ombouw wordt hieronder een verdere toelichting gegeven op het ombouwproces en de financiële effecten. Deze bijlage is als volgt opgebouwd. 1. Totaalbeeld begroting 2. Ombouw kostenplaatsen/uurtarieven 3. Afschaffen voorfinanciering 4. Overige wijzigingen Meerjarenraming Totaalbeeld Begroting Oude begroting Gewijzigde begroting Mutatie Analyse van de mutaties Afschaffen van voorfinanciering Af ra men CMS Oracle APPS Aframen IRIS beheer+basis Afschrijving IRIS Correctie 2 FTE IHW Toevoegen Z-info (directe kosten) Toevoegen B&O BVZ NDFF Vangstregistratie OLO water Nieuw handelsregister Publ. Producten CMS Vergadercentrum investering Mutatie budgetten vergadercentrum i.v.m. vaste formatie Beeldmateriaal Bijdrage IPO en UWV aan IHW Overige mutaties Totaal verklaring saldo

10 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 6 van Kostenplaatsen/uurtarieven In de nu voorliggende begroting zijn organisatiekosten toegerekend aan de producten. Op hoofdlijnen heeft dit de volgende effecten: a. Oude Programma bedrijfsvoering is vervallen Waterschappen dragen niet meer afzonderlijk bij aan een programma bedrijfsvoering. In de oorspronkelijke begroting 2013 was de omvang van het programma bedrijfsvoering 2,3 min. Deze kosten zijn nu via de kostenplaatsenmethodiek over de producten verdeeld. De tekst en inhoudelijke beleidsvoornemens van het programma bedrijfsvoering zullen in de begroting 2014 worden opgenomen in de (wettelijk verplichte) paragraaf bedrijfsvoering. Wel is een product bestuur en organisatie gedefinieerd waaraan de kosten van directeur en een deel van de staf (conform de definitie in de gemeenschappelijke regeling artikel 35) aan worden toegerekend. Daarnaast komt bij enkele producten de solidariteitsgedachte sterk tot uitdrukking. Dit betreft het product bestuur en organisatie (het functioneren van de gemeenschappelijke regeling), het product Flexibele uren, Contracten/aanbestedingen en Business Cases/behoeftemanagement. Op het moment van vaststellen van de begroting zijn op deze producten kosten en uren die nog niet zijn toegerekend aan concrete projecten of business cases. Als in de periode na vaststelling van de begroting de projecten of business cases bekend worden (en voorzien van een handtekening) worden de kosten en uren die daar betrekking op hebben overgeboekt naar het betreffende project en zullen alleen de deelnemers aan dat project delen in de kosten. Product Omschrijving Totaal j Bestuur en Organisatie Flexibele uren Contracten /aanbestedin gen Behoeft e- management / business cases Dit betreft de kosten van directie, deel van de staf incl. de daarop betrekking hebbende huisvestingskosten etc. (cf. art. 35 GR) Dit betreft uren die besteed zullen worden aan nieuwe projecten waar op moment van opstellen van de begroting nog geen handtekeningen voor zijn opgehaald. Dit betreft o.a. vervolg IRIS, V&H, AHN3. Op het moment dat de projecten doorgaan zal via een begrotingswijziging een overheveling van deze uren naar het betreffende project plaatsvinden. Dit betreffen de uren en inhuur van inkoop en van een juridisch medewerker. Op basis van de inkoopkalender/ feitelijke bestede uren zullen deze kosten aan de betreffende projecten toegerekend worden. Dit betreffen de uren die gemaakt worden voor projecten tot en met de definitieve besluitvorming over de business case. Naast uren is er sprake van een extern budget van Na besluitvorming over start business case zullen de kosten afzonderlijk geadministreerd worden en verdeeld worden over de deelnemende waterschappen. Totaal

11 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 7 van 19 b. personele-en bureaukosten toegerekend naar producten en projecten Waterschappen dragen niet meer afzonderlijk bij aan de exploitatie van een bedrijfsfunctie. De personele kosten en bureaukosten van de afdeling projecten en beheer (voorheen exploitatie BF) zijn op basis van een onderliggende capaciteitsraming van uren toegedeeld naar de producten en projecten. c. Productenstructuur en kosten per product Gelijktijdig met de ombouw van de begroting 2013 zijn ook Deelnameovereenkomsten opgesteld. Deze deelnameovereenkomsten zijn in november 2013 aan de waterschappen toegestuurd. De structuur van deelnameovereenkomst sluit aan met de structuur van de begroting. Tegenover het afschaffen van het programma bedrijfsvoering en de exploitatie per bedrijfsfunctie staat dat de kosten per product/module duurder worden. Het leidende principe is dat waterschappen betalen voor wat ze afnemen. d. Hoogte uurtarieven Het uurtarief voor de medewerkers is opgenomen in onderstaand overzicht: Directie en staf 104,88 Dit uurtarief wordt gebmikt om de kosten door te belasten naar het product bestuur en organisatie. Bedrijfsvoering 76,06 Dit uurtarief wordt gebruikt voor de medewerkers Bedrijfsvoering die (een deel van de tijd) rechtstreeks uren schrijven op producten. Een ander deel van bedrijfsvoering wordt doorbelast aan projecten en beheer en IHW Projecten en beheer 97,14 Het uurtarief is inclusief de opslag die vanuit de afdelmg Bedrijfsvoering wordt toegerekend aan afd. P&B IHW 92,30 Het uurtarief is inclusief de uren die vanuit de afdeling Bedrijfsvoering wordt toegerekend aan IHW. Gezien het feit dat de inschaling gemiddeld genomen redelijk dicht bij elkaar ligt is niet gekozen voor een verdere differentiatie per functieschaal. Dat zou de systematiek nodeloos complex maken. e. Budgetneutraliteit versus herverdeeleffecten De introductie van deze systematiek is in totaliteit budoettair neutraal maar leidt wel tot herverdeeleffecten tussen de waterschappen. In het voorstel aan het Algemeen Bestuur van 17 december is aangegeven dat deze herverdeeleffecten geen negatieve financiële consequenties voor de waterschappen zullen hebben. Deze toezegging is mogelijk doordat de totale begroting van HWH ook daalt. M.u.v. Waterschap Rivierenland is het herverdeeleffect positief. De bijdrage van Waterschap Rivierenland wordt negatief beïnvloedt doordat de Oracle licenties in 2013 voor Rivierenland in de begroting zijn opgenomen. In de bijlage 3 is via een conversietabel inzicht gegeven in de herverdeeleffecten per waterschap. f. De systematiek voldoet aan wet-en regelgeving Met de ombouw zijn ook de wettelijk verplichte kostencategorieën geïntroduceerd zodat wordt voldaan aan de verslaggevingsvoorschriften en voorzien kan worden in de informatieverstrekking aan het CBS

12 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 8 van 19 g. De begrotingssystematiek en de jaarrekeningsystematiek sluiten op elkaar aan. Met de ombouw is het ook mogelijk om de begroting, de financiële administratie en de jaarrekening goed op elkaar te laten aansluiten. Daardoor neemt de interne sturing en de mogelijkheid om verschillen tussen budget en werkelijkheid te analyseren toe. 3. Afschaffen voorfinanciering projecten In het werkplan van de directeur 2012 was ten aanzien van het onderwerp "voorfinanciering" het volgende opgenomen. In de begrotingen die tot dusver door HWH zijn gepresenteerd was sprake van "investeringen". Hiermee wordt bedoeld dat HWH de kosten voor een activiteit voorschiet via een kredietfaciliteit bij de bank. Nadat het nieuwe product is opgeleverd wordt over een groot aantal jaren het voorgeschoten geld opgehaald bij de waterschappen. HWH heeft vastgesteld dat in een aantal gevallen de afschrijvingsperiode de levensduur van een product overschrijdt. Hierdoor kan een situatie ontstaan dat waterschappen betalen voor een product dat niet meer in gebruik is. HWH wil dit stoppen. Zij zal daartoe in 2012 het bestuur een voorstel voorleggen waarmee een einde aan deze situatie gemaakt wordt In dit voorstel is het afschaffen van voorfinanciering financieel vertaald en verwerkt, a. Aframen van bedragen in de meerjarenbegroting Allereerst zijn in de meerjarenbegroting zijn de betreffende bedragen naar 0,00 afgeraamd. Dit betreft de bedragen die bij de waterschappen opgehaald zouden worden ter dekking van de bedragen die in het kader van voorfinancieringsprojecten geraamd stonden. Dit betreft met name bedragen voor de modules van IRIS b. Opvoeren van budgetten voor wenswijzigingen per module Tegenover de aframing van budgetten zijn nieuwe budgetten opgevoerd inzake wenswijziging van de diverse modules. Op totaalniveau betreft dit de volgende bedragen: 2013: : : : Per saldo wordt hiermee een budgettair voordeel gerealiseerd wat in onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt. In bijlage 2 is een specificatie per product/project opgenomen Aframen budgetten voorfinanciering Opvoeren budgetten wenswijzigingen Budgettair voordeel

13 Best u u rsst u k. V HetWaterschapshuis Pagina 9 van 19 Kanttekening daarbij is dat nieuwe ontwikkelingen waarvoor nog geen business case is, niet in de begroting zijn opgenomen. Ten opzichte van de oude begroting 2013 betekent dit dat de eventuele uitgaven van de volgende projecten niet financieel zijn meegenomen in de begroting 2013 e.v.: - IRIS WATIS (Datamodel IRIS) - IRIS Modernisering (scenario 4) - Doorontwikkeling keringen Bovenstaande projecten zullen via de route Business Case en deelnameovereenkomst aan de waterschappen worden voorgelegd. In een afzonderlijke richtlijn zal het onderscheid tussen nieuwe ontwikkelingen (business case) versus wijzigingsverzoeken (vanuit budgetten voor beheer en onderhoud) worden vastgelegd. De procedure voor nieuwe projecten zal worden dat na besluitvorming over de inhoudelijke business case de benodigde bedragen (conform een reële inschatting van de kasstroom) via een begrotingswijziging aan de begroting worden toegevoegd. c. Eenmalige afboeking van projecten voorfinanciering per 31 december Bij de jaarrekening 2012 zal het voorstel worden gedaan om de huidige projecten-voorfinanciering af te rekenen. De exacte balansstanden zijn uiteraard nog niet bekend. Op grond van de stand per kan het volgende overzicht worden opgesteld: Totaal saldo projecten voorfinanciering (stand OHW)*: Inzet restant IRIS beheer (cf bestuursbesluit november 2011) Per saldo nog op te halen Inzet afrekening waterschappen 2010/ Per saldo nog uit te betalen afrekening waterschappen 2010/ Ter toelichting nog het volgende: *) De stand van het Onderhanden Werk (OHW) is indicatief op basis van de stand per en moet niet verward worden met de budgetten in de meerjarenbegroting die afgeraamd worden. Het onderhandenwerk betreft het saldo van de feitelijke uitgaven en de ontvangen bijdragen op de betreffende projecten tot 31 december De afgeraamde budgetten 2013 e.v. betreft toekomstige geraamde bedragen ter "aflossing" van de voorfinanciering. In de vergadering van het stichtingsbestuur van juni 2012 is besloten om "de uitbetaling van de afrekening waterschappen te betrekken bij de in het najaar van 2012 te voeren discussie over de voorfinanciering van projecten". De verrekening is hierboven op totalen weergegeven. Echter elke post is te specificeren naar waterschap. De feitelijke verrekening van bedragen zal, na besluitvorming, per waterschap plaatsvinden. De feitelijke afrekening zal bij de jaarrekening 2012 te laten plaatsvinden. Op dat moment is het totale saldo projecten voorfinanciering per bekend.

14 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 10 van Structurele doorwerking van begrotingswijzigingen Aframen CMS In de oude begroting 2013 was voor de exploitatie van het Waterschapsnet nog een bedrag geraamd van Daarnaast was voor aanbesteding CMS een bedrag opgenomen van en voor realisatie nieuw CMS een bedrag van per jaar. Voor 2013 betekent dit een aframing van Aangezien naar aanleiding van de besluitvorming over de business case het nieuwe waterschapsnet geen doorgang vindt, kan dit bedrag afgeraamd worden racle APPS Op Oracle APPS is in 2013 een belangrijk voordeel ingeboekt als gevolg van het stopzetten van het Support Apps contract. Het voordeel bedraagt (Rekening houdend met 2% BTW stijging) IRIS beheer en IRIS basis Zowel op het product IRIS beheer als IRIS basis is een bedrag van afgeraamd. De totale aframing van is onder andere gebaseerd op de onderuitputting van de achterliggende jaren. Daarnaast is het budget neerwaarts bijgesteld als gevolg van de opzegging van Hunze en Aa's en Scheldestromen en de toezegging vanuit het bestuur dat deze uittreding geen negatieve gevolgen zal hebben voor de overige deelnemende waterschappen Z-info Dit betreft de structurele doorwerking van de begrotingswijziging 2012 inzake Z-info (Afvalwaterzuivering). In de bestuursvergadering van 29 juni 2012 heeft het stichtingsbestuur ingestemd met de resultaten van de business case en uitvoeringstoets. 20 Waterschappen hebben de deelnameovereenkomst getekend. Er is sprake van structurele kosten vanaf 2013 t/m 2016 structureel oplopend respectievelijk (directe kosten , formatie ), , en Diverse mutaties op producten. De budgetten 2013 zijn ten behoeve van de nieuwe begroting 2013 opnieuw onderbouwd.daaruit komen nog enkele bijstellingen Product Bedrag Toevoegen B&O BVZ ,00 Dit betreft de structurele doorwerking van de 5 e begrotingswijziging 2012 NDFF e Betreft o.a. BTW verhoging en aansluiting extra waterschap Vangstregistratie e Er was al eerder bezwaar gerezen over de te lage begroting in vergelijking tot voorgaande jaren. Door de conunissie van de UvW is in een brief verzocht om de begroting aan te passen van naar OLO water e Nieuwe inschatting jaarlijkse beheerkosten Nieuw handelsregister ,00 Nieuwe inschatting jaarlijkse beheerkosten Publicatie producten CMS ,00 Nieuwe inschatting jaarlijkse beheerkosten

15 Best u u rsst u k. V HetWaterschapshuis Pagina 11 van IHW (2 FTE) o.b.v. besluitvorming stichtingsbestuur In de oorspronkelijke begroting 2013 was een uitbreiding van 2 FTE opgenomen ten aanzien van het Informatiehuis Water. Bij de behandeling van de begroting 2013 is aangegeven dat deze 2 FTE eerst via de route van de programmaraad ter besluitvorming moet worden voorgelegd. In de vergadering van 9 oktober van het Stichtingsbestuur is definitief besloten om de FTE's niet in te vullen. Daarnaast is sprake van een bijdrage van het IPO. Dit betreft de structurele doorwerking van de 3 e begrotingswijziging IPO draagt structureel bij. De IHW budgetten worden op dit moment nader geanalyseerd. Daarbij worden de volgende zaken betrokken: - doorbelastingssystematiek versus faciliteringsovereenkomst - knelpunt in geplande activiteiten versus beschikbare formatie Indien hiervoor aanleiding is zal in 2013 een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. 4.7 Mutatie salarissen Bij de ombouw van de begroting is conform het plan van aanpak voor het eerst helder onderscheid gemaakt tussen formatie en bezetting. Op basis van een nieuwe onderbouwing van de formatie is een aantal formatieplaatsen toegevoegd van functies die de achterliggende jaren reeds ingevuld waren via externe inhuur. Het gaat daarbij ondermeer om functies die gezien de omvang van de werkzaamheden een structureel karakter hebben. - Inkoopadviseur 1 FTE. Wordt gefinancierd uit budget contractmanagement - Juridisch Medewerker 1 FTE Wordt gefinancierd uit budget contractmanagement. - Management Assistente 0,75 FTE: gefinancierd vanuit projectbudgetten - Medewerker Front office 1 FTE : overheveling budget vanuit vergadercentrum Het stichtingsbestuur heeft in de vergadering van 15 november aangegeven dat het in het kader van kostenbewustzijn passend is om "structurele" externe inhuur te verminderen en te vervangen door eigen medewerkers. Wel is aangegeven dat deze formatie vooralsnog een tijdelijk karakter heeft (1 jaar) en mede afhankelijk is van het doorgaan van een aantal grote projecten zoals IRIS, en V&H. 4.8 Vergadercentrum In de mutaties is tevens opgenomen de eenmalige investeringskosten inzake het vergadercentrum. In het stichtingsbestuur van februari 2012 en september 2012 is naar aanleiding van de evaluatie van het vergadercentrum een voorstel behandeld om te investeren in bouwkundige voorzieningen. De eenmalige investeringskosten voor bouwkundige voorzieningen en inrichting bedragen en de eenmalige inhuurkosten ten aanzien van coördinatie en begeleiding van de procesoptimalisatie en het inrichtingsproject bedragen Aan het stichtingsbestuur is voorgesteld om via een begrotingswijziging een investeringskrediet van ( ) beschikbaar te stellen. Het stichtingsbestuur heeft besloten dit niet als begrotingswijziging 2012 te verwerken, maar te betrekken bij de ombouw van de begroting Rekening houdend met het voorstel tot afschaffen van de systematiek van voorfinanciering stellen wij voor om dit bedrag via de begroting 2013 bij de Waterschappen in rekening te brengen en dit bedrag te storten in een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Op basis van een

16 Best u u rsst u k. V HetWaterschapshuis Pagina 12 van 19 afschrijvingstermijn van 10 jaar zullen de komende 10 jaar de kapitaallasten aan deze reserve onttrokken worden. Daarnaast is in het AB voorstel transitie van 17 december het volgende opgenomen: De voorzitter zal via een brief aan Unie en Stowa melden dat in het Algemeen Bestuur van HWH de vraag is gesteld om de kosten van het vergadercentrum te verdelen over de begroting van de Unie, Stowa en Het Waterschapshuis. Aan het bestuur van de STOWA en de Unie wordt gevraagd hierop te reageren en een standpunt in te nemen. Nadat hierover overeenstemming is bereikt zal de begroting 2013 op dit punt worden aangepast 4.9 Beeldmateriaal Beeldmateriaal bijdragen niet waterschappen De waterschappen dragen bij welke in de primaire begroting 2012 reeds was geraamd onder programma Geldstromen derden. Totale begrote baten (= lasten) 2013 voor aanschaf beeldmateriaal zijn Het betreft een 2 jarig project, dus dit bedrag wordt ook voor 2013 opgenomen. Zie ook meerjarenraming. 5. Meerjarenraming 5.1. Uitgangspunt Ten aanzien van de meerjarenraming is ten opzichte van voorgaande begrotingen een belangrijk uitgangspunt toegevoegd. In vervolg op de strak ingezette route om nieuwe ontwikkelingen via een Business Case en deelname overeenkomst vast te leggen, kiezen wij ervoor om in de meerjarenbegroting alleen bedragen op te nemen van producten/projecten waarvoor deelnameverklaringen aanwezig zijn. Voordeel: - Er is transparantie over de begrotingsbedragen die een redelijke mate van zekerheid hebben. - Sluit aan bij het ingezette traject inzake Business Case en Deelnameovereenkomsten. Nadeel: - Er treden fluctuaties op in de meerjarenraming; bedragen voor grote projecten kunnen bij de primaire begroting afgeraamd zijn terwijl halverwege het jaar na goedkeuring business case er weer grote bedragen via een begrotingswijziging toegevoegd worden. Het risico is dat waterschappen de gelden meerjarig niet beschikbaar houden. Ten aanzien van de formatie van HWH is van belang dat fluctuaties in de projectenportefeuille niet in alle gevallen opgevangen kunnen worden vanuit de flexibele schil in het personeelsbestand. Dat betekent dat we in de begroting een product "flexibele uren" geïntroduceerd hebben. Hierop zijn uren geraamd van vaste medewerkers die aan projecten/business cases (gaan) werken die nog niet definitief zijn goedgekeurd.

17 Bestuursstuk HetWaterschapshuis Pagina 13 van Totaaloverzicht meerjarenbegroting 1.1 Watersysteembeheer 1.2 Waterkeringenbeheer 1.3 Afvalwaterzuivering 1.4 Vergunningverlening en Handhaving 1.5 Diensten Basis 1.6 Diensten Externe dienstverlening 1.7 Diensten Databeheer 1.8 Architectuur en Standaarden 1.9 Informatiehuis Water 1.10 Flexibele uren 1.11 Contractmanagement 1.12 Business Cases (Behoefte management) Subtotaal projecten en beheer Faciliterende diensten Bestuur en Organisatie Geldstromen derden Te verwachten nieuwe ontwikkelingen, nog niet opgenomen in meerjarenraming AHN Beeldmateriaal aandeel waterschappen Beeldmateriaal aandeel derden Exploitatiekosten Zeno (V&H) o.b.v. nog niet goedgekeurde Business Case en DNO (excl. Investeringsbedrag) pm Vervolg IRIS (huidige budgetten in Diensten Basis) pm pm pm pm Totaal nieuwe ontwikkelingen Totaal meerjarenbegroting + nieuwe ontwikkelingen De belangrijkste wijzigingen in de meerjarenbegroting betreffen diensten Data (AHN en beelmateriaal) en de Oracle licenties. Deze zijn hieronder toegelicht Wijziging Oraclelicenties Ten aanzien van Oracle Tech stellen wij voor in de meerjarenraming de bedragen te verhogen. In de oude begroting 2013 was opgenomen dat vanaf 2014 de bedragen voor Oracle Tech afhankelijk waren van de besluitvorming inzake het vervolg van ULA-TECH. Inmiddels is duidelijk dat ULA-Tech geen doorgang vindt. Dat betekent dat het huidige onderhoudscontract inzake ORACLE Tech in stand blijft. Contractueel is hiervoor (rekening houdend met indexering en BTW stijging) een bedrag van in 2014 voor verschuldigd. In onderstaand overzicht wordt het verschil inzichtelijk gemaakt:

18 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 14 van 19 in oude begroting 2013 Oracle APPS pm pm pm Oracle TECH , ,00 pm pm Totaal , ,00 pm pm In nieuwe begroting 2013 Oracle APPS , Oracle TECH , , , , , , , ,16 Verschil , , , , AHN3 In de oude begroting 2013 zijn bedragen opgenomen voor AHN 3. Meerjarig een bedrag van bestaande uit en personeelslasten. Het jaar 2013 wordt dit bedrag gebruikt om het onderhanden werk AHN 2 "af te lossen". Ten aanzien van AHN3 is er nog geen zekerheid of dit project doorgaat. De besluitvorming loopt via de lijn van de Unie. Gelet op de geformuleerde uitgangspunten hebben wij dit bedrag in mindering gebracht op de meerjarenraming en afzonderlijk bij nieuwe ontwikkelingen in beeld gebracht Beeldmateriaal In de oude begroting 2013 zijn bedragen opgenomen inzake aandeel waterschappen voor beeldmateriaal voor een bedrag van Het programma Beeldmateriaal is een 2 jarig traject in 2012 en Voorgesteld wordt naast de geldstroom van derden ad ook vanaf 2014 het bedrag van af te ramen. Ook de externe geldstroom is uitsluitend voor 2012 en 2013 via een begrotingswijziging ingebracht. Gelet op de geformuleerde uitgangspunten hebben wij dit bedrag in mindering gebracht op de meerjarenraming en afzonderlijk bij nieuwe ontwikkelingen in beeld gebracht.

19 Investering excl OHW bouwrente ultimo 2011 Nieuw expl. Budget wijzigingen beheer RIS Keringen deel RIS Keringen deel IRIS BWK deel IRIS BWK deel Keringen doorontwikkelen Keringen doorontwikkelen IRIS WATIS deel IRIS WATIS deel IRIS Bagger deel IRIS Bagger deel IRIS Ergo deel IRIS Ergo deel IRIS OWA deel IRIS OWA deel Meetnetbeheer/plannmg Bronsysteem flora en fauna en morfologie fs LIS deel LIS deel Rioken deel Rieken deel ZIS deel ZIS deel VenH deel VenH deel KIM deel KIM deel fi) fl) NJ (/) "O fl) n n üi r+ Ö' fi) (/) n fi) 3 < O O 5" 3 n ö' 2 i 5' (O "O 1) CQ < Cu rs CP fd w rf C c w rt C 3: CL IRIS Verteterplan IRIS Roadmap Marsroute IRIS 'Roadmap deel 2' 0 IRIS aanbesteding & transitie ' " ' " " " r " ' C/ï'

20 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 16 van 19 Bijlage 3: Conversietabel oude bijdrage/nieuwe bijdrage per waterschap Oude totale bijdrage per waterschap 2013 Programma uitvoering Faciliterende diensten Bedrijfs-voe ring Geldstromen derden Totaal Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslan Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en Ussel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velten Vecht Zuiderzeeland Oracle tekorten Subtotaal waterschappen RWS/DID Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Subtotaal derden Totaal

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR TKN (E) BMZ 1 APRIL 2014 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860 In D&H: 11 maart 2014 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5D Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 In D&H: 16-04-2013 Steller: drs.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 Bijlage 6.3d vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 2014 Kenmerk V0139/H2827 Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 1. Overzicht ingediende zienswijzen Nr. Waterschap Ontvangen reactie

Nadere informatie

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013 Auteur Het Waterschapshuis Aantal pagina s 13 Behandelend gremium Ledenvergadering Unie van Waterschappen Datum voorgelegd 29 juni 2012 Agendapunt, onderwerp Nota van toelichting Begroting 2013 Agendering

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2014 Het Waterschapshuis t.b.v. zienswijzeprocedure Waterschappen Versie 1.2 28-03-2012 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611 Jaarstukken Het Waterschapshuis Versie 0.09 18-03-2014 Kenmerk: V0138/H2611 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Bestuurlijke samenvatting 6 3.1. Jaarrekening in één oogopslag 6 3.2. Financiële

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0.

Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0. B1300482 Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0. Via brieven en op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2013 zijn vragen gesteld inzake het rapport HWH 2.0. In dit document zijn de

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling 2012 in het kort Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling Rendement stuurt samenwerking Het Waterschapshuis (HWH) heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en wil zo goed

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 22 apr 2015/0015 Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 (omgevingsdienst regio Utrecht Algemeen Er hebben zich inmiddels (structurele) materiële wijzigingen voorgedaan die nopen tot een aanpassing van

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage

2 e Bestuursrapportage - BERAP2 2 e Bestuursrapportage 1 januari 1 september GR Het Waterschapshuis Versie 014 - september Kenmerk: V0051/1989 HWH Bestuursrapportage 1 januari 1 september Pagina 1 - BERAP2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 6 maart 2015 Inrichting dienstverleningsconstruct HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee Voorstel voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 10 juni 2015 Onderwerp Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt 5 b Kenmerk B2015/u@@ Portefeuillehouder

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2015

Ontwerp Begroting 2015 Ontwerp Begroting 2015 Het Waterschapshuis t.b.v. zienwijzeprocedure Versie 28-03-2014 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Inhoudelijke

Nadere informatie

Jaarstukken 2011. Stichting Het Waterschapshuis. - April 2012. Decos nr. 2012-2927

Jaarstukken 2011. Stichting Het Waterschapshuis. - April 2012. Decos nr. 2012-2927 Decos nr. 2012-2927 Jaarstukken 2011 Stichting Het Waterschapshuis - April 2012 1 Bestuursverslag... 2 2 Kerngegevens... 5 3 Jaarrekening 2011... 7 3.1 Balans per 31 december 2011... 7 3.2 Staat van baten

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage - BERAP1 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.11 - mei Kenmerk: V0050/H1508 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 1 - BERAP1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven.

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven. Memo Aan: College van Dijkgraven en Heemraden Dagelijks Bestuur Van: Dagelijks Bestuur AQUON Steller: Monique van der Valk/ concerncontroller AQUON Betreft: Eerste begrotingswijziging AQUON 2013 Datum:

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

HWH 2.0. Voorstel van. het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889. Pagina 1 van 16

HWH 2.0. Voorstel van. het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889. Pagina 1 van 16 HWH 2.0 Voorstel van het Dagelijks Bestuur Gr HWH. Decos V0051/H1889 Pagina 1 van 16 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. LEESWIJZER... 3 3. AANLEIDING EN OPDRACHT... 3 3.1. AANLEIDING... 3 3.2. OPDRACHT... 4 4.

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 23 april 2013 ICT. 19 maart 2013 B.A.M. Loeff. Voortgang informatiebeleid. Bedrijfsvoering. Maenhout, C.A.A.A. drs. E.

ALGEMENE VERGADERING. 23 april 2013 ICT. 19 maart 2013 B.A.M. Loeff. Voortgang informatiebeleid. Bedrijfsvoering. Maenhout, C.A.A.A. drs. E. VERGADERDATUM 23 april 2013 ICT SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 19 maart 2013 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Voortgang informatiebeleid PROGRAMMA Bedrijfsvoering PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis Decos 2012-2691 Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis - 30 maart 2012 Voorwoord Voor u ligt de (ontwerp)programmabegroting 2013 van de Het Waterschapshuis (HWH). Met deze begroting wil HWH

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking op. laboratoriumgebied. jaarrekening

Evaluatie samenwerking op. laboratoriumgebied. jaarrekening Evaluatie samenwerking op laboratoriumgebied en jaarrekening 2010 Laboratorium, mei 2011 Inleiding. Het laboratorium van waterschap Groot Salland verricht vanaf 1 januari 2000 de analysewerkzaamheden voor

Nadere informatie

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0.

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0. Vergadering algemeen bestuur van 16 oktober 2013 Behandelend ambtenaar: A.H.M. Hieltjes Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 13.ZK09038/13.B0428 Kenmerk : 13IT026948

Nadere informatie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ALPHEN AAN DEN RIJN versie 14 oktober 2010 , 14 oktober 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan de samenvatting van de begroting voor het jaar 2011.

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

FAZ: Ja 23-1-2013. Opdrachtgever: Harm Küpers. Mede-deelnemers in RioNoord

FAZ: Ja 23-1-2013. Opdrachtgever: Harm Küpers. Mede-deelnemers in RioNoord Onderwerp: Financiële zaken RioNoord Nummer: Bestuursstukken\1257 Agendapunt: 4 DB: Ja 10-12-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Jans Bolding, 0598-693898 Staf en Directie FAZ: Ja 23-1-2013 Opdrachtgever:

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Begroting 2011. Noordelijke Rekenkamer

Begroting 2011. Noordelijke Rekenkamer Begroting 2011 Noordelijke Rekenkamer Voorlopig vastgesteld in Collegevergadering van 15 februari 2010 lauwers 14 9405 BL Assen 0592-304 790 www.noordelijkerekenkamer.nl 1. inleiding De Noordelijke Rekenkamer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit:

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9. Onderwerp: Papierloos vergaderen. Voorgestelde besluit: Vergadering: 11 9 2012 september 2012 Agendanummer: 9 Status: Informerend Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Papierloos vergaderen Voorgestelde besluit: Wij stellen u voor: 1. Een pilot papierloos vergaderen

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

laboratoriumgebied jaarrekening

laboratoriumgebied jaarrekening REGISTRATIENUMMER 157300 Evaluatie samenwerking op laboratoriumgebied en jaarrekening 2011 Laboratorium, april 2012 Inleiding. Het laboratorium van waterschap Groot Salland verricht vanaf 1 januari 2000

Nadere informatie

Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012

Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012 Rapportage Dagelijks Bestuur resultaat eerste kwartaal 2012 t.b.v. AB 28 juni 2012 25 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Toelichting 2 Resultaat eerste kwartaal 2012 2 Prognose voor geheel 2012 2 Verwerken aansluitingsverschil

Nadere informatie

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter;

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter; Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie