DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline"

Transcriptie

1 DIV From: "Scholten, H." Sent: woensdag 9 januari :30:15 To: "DIV" Subject: FW: Begroting 2013 Het Waterschapshuis Graag inschrijven Groeten Hugoline Van: Marianne van der Veen [mailto:m.vanderveen(g)hetwaterschapshuis.nl] Verzonden: woensdag 9 januari :44 Aan: Scholten, H.; L.H.M. Kohsiek; D. de Jong; Henk van 't Land; H. Pieper; CC: Arnold Hieltjes; Gelling, G.J.; Pieter Schaafsma; Hans Steegeman; Jaap van der Vaart; Martin Brederoo; Bert Ludikhuize; Onderwerp: Begroting 2013 HetWaterschapshuis Geacht Dagelijks bestuur waterschap en ambtelijk contactpersoon, Bijgaand ontvangt u (vooruitlopend op de reguliere verzending van de vergaderstukken) de documenten inzake de ombouw begroting 2013 van het Waterschapshuis. a) Aanbiedingsbrief b) Voorstel Algemeen Bestuur (incl. toelichting en bijlagen waaronder de conversietabel oudnieuw) c) Financiële begroting 2013

2 Dit voorstel is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Het Waterschapshuis van 13 februari. In de aanbiedingsbrief wordt gevraagd om voor 1 februari uw (technische) vragen te stellen. Het Waterschapshuis zal vervolgens een reactienota schrijven die uiterlijk 7 februari zal worden verstuurd, zodat deze betrokken kan worden bij de vergadering van 13 februari. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze controller, Adrie-Jan de Korte Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Marianne van der Veen-Brouwer Directiesecretaris HetWaterschapshuis Stationsplein LE Amersfoort Postbus CD Amersfoort

3 Pagina 1 van 2 HetWaterschapshuis De dagelijks besturen van de waterschappen Behandeld door AJ. de Korte Aantal pagina's 2 Datum 7 januari 2013 Uw kenmerk Onderwerp Nieuwe begrotingssystematiek Het Waterschapshuis Ons kenmerk Z0002/CONCEPT Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u de documenten aan met betrekking tot de nieuwe begrotingssystematiek van Het Waterschapshuis. Besluitvormingsproces In juli 2012 heeft het Algemeen Bestuur van HWH, naar aanleiding van de zienswijze op de begroting 2013 besloten dat algemene kosten aan projecten zullen worden toegerekend. Deze omgebouwde begroting zou oorspronkelijk voor de transitie per 1 januari 2013 vastgesteld moeten zijn. In het najaar van 2012 heeft het Algemeen Bestuur echter besloten de ombouw van de begroting 2013 los te koppelen van de transitie. Wel is verzocht om inzicht in de eventuele herverdeeleffecten. Om die reden is een concept AB voorstel in december 2012 aan het Algemeen Bestuur verstrekt. De besluitvorming over de omgebouwde begroting 2013 is nu voorzien op 13 februari Met deze brief bieden wij de stukken formeel aan. Eerder is besloten om geen formele zienswijze procedure te volgen aangezien de ombouw van de begroting een gevolg is van de eerder gevolgde zienswijzeprocedure in Inhoudelijke toelichting In de nu voorliggende begroting zijn de volgende zaken aangepast: a. Introductie kostenplaatsen/uurtarieven: toerekenen organisatiekosten aan producten b. Afschaffen voorfinanciering projecten c. Structurele doorwerking van begrotingswijzigingen 2012 d. Overige mutaties in budgetten. Door deze wijzigingen ontstaan herverdeeleffecten tussen waterschappen. Doordat een aantal budgetten ook zijn afgeraamd zijn deze herverdeeleffecten positief. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar bijgevoegd voorstel aan het Algemeen Bestuur. Ten opzichte van het concept AB voorstel wat in december 2012 aan het Algemeen Bestuur is

4 Pagina 2 van 2 HetWaterschapshuis verstuurd zijn nog 2 geringe wijzigingen doorgevoerd inzake AHN ( lager) en SIKB ( lager). Reactienota U wordt verzocht worden om technische vragen en opmerkingen uiterlijk 1 februari door te geven aan de heer AJ. de Korte, controller (aj.dekorte(a)hetwaterschapshuis.nl). Het Waterschapshuis zal hier vervolgens een reactienota op schrijven die uiterlijk 7 februari aan de Waterschappen zal worden verstuurd. Deze reactienota kan dan betrokken worden bij de besluitvorming in het AB op 13 februari. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet. drs. J.W.A. van Enst Secretaris-Directeur Bijlage: Voorstel Algemeen Bestuur 13 februari 2013 inclusief 4 bijlagen

5 Best u u rsst u k HetWaterschapshuis Auteur Adrie-Jan de Korte 19 Aantal pagina's Behandelend gremlum Datum voorgelegd Algemeen Bestuur 13 februari 2013 Agendapunt, onderwerp Ombouw begroting 2013 Agendering Kies een optie Kopie aan [XXXX] Kenmerk [XXXX] 1. Samenvatting voorstel Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de resultaten van de technische ombouw van de begroting 2013 vast te stellen. In de nu voorliggende begroting zijn de volgende zaken aangepast: a. Introductie kostenplaatsen/uurtarieven: toerekenen organisatiekosten aan producten b. Afschaffen voorfinanciering projecten c. Structurele doorwerking van begrotingswijzigingen 2012 d. Overige mutaties in budgetten. Door deze wijzigingen ontstaan herverdeeleffecten tussen waterschappen. Doordat een aantal budgetten ook zijn afgeraamd zijn deze herverdeeleffecten positief. 2. Inleiding (voorwoord/aanleiding/probleemstelling) Zowel in de begroting 2012 als in de begroting 2013 is het voornemen uitgesproken om een systematiek van kostenplaatsen en uurtarieven te introduceren. Hiermee kunnen de organisatiekosten op een juiste wijze over de projecten worden verdeeld. Bij de behandeling van de begroting 2013 in de diverse gremia is de toezegging gedaan dat via een begrotingswijziging 2013 deze systematiek alsnog in de begroting 2013 wordt toegepast. Daarnaast is in het werkplan van de directeur de actie geformuleerd om aan het bestuur een voorstel voor te leggen om de systematiek van voorfinanciering van projecten af te schaffen. Op dit moment wordt, nadat een product door Het Waterschapshuis is opgeleverd, gedurende een groot aantal jaren het voorgeschoten geld opgehaald bij de waterschappen. Deze situatie is onwenselijk. Het voornemen bestond om dit in de begroting 2014 deze systematiek te herzien. Aangezien dit traject aanzienlijke gevolgen heeft voor de begrotingssystematiek, is aan het stichtingsbestuur in september 2012 voorgesteld om ook de financiële effecten van de gewijzigde systematiek via een begrotingswijziging 2013 aan te bieden. Dit voorstel voorziet hierin. Het betreft hier een "technische" ombouw van de begroting. De inhoudelijke programmatekst 2013 is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2013 ongewijzigd gebleven. Alleen de financiële tabellen zijn herzien, op basis van de nieuwe uitgangspunten zoals hierboven benoemd. In het Algemeen Bestuur van 31 oktober 2012 is besloten de ombouw van de begroting los te koppelen van de transitie. Om die reden is deze wijziging niet vooruitlopend op het begrotingsjaar

6 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 2 van 19 aan het Algemeen Bestuur aangeboden en zal deze in de AB vergadering van februari 2013 geagendeerd worden. 3. Doelstelling In algemene zin zal de transparantie en de bestuurbaarheid toenemen. De doelstelling is meerledig: Ombouw begroting: transparantie in de systematiek van kostentoerekening en totstandkoming bijdragen waterschappen verbeterde interne sturing door registratie formatie en bezetting, capaciteitsraming uren, doorbelasting via uurtarieven, begrote activastaat voldoen aan wettelijke voorschriften en aanleveringsvoorschriften van het CBS de systematiek van de begroting aan te laten sluiten bij de systematiek van de jaarrekening. Afschaffen voorfinanciering: meer evenwicht tussen de meerjarige uitgaande en inkomende geldstromen van Het Waterschapshuis borgstelling vanuit Waterschappen kan lager worden 4. Financiëie effecten per waterschap In onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen de oude en de nieuwe begroting 2013 wate rschappen derden opbrengsten Oude begroting Gewijzigde begroting Mutatie De volgende zaken spelen een rol bij de ombouw van de begroting: a. Introductie kostenplaatsen/uurtarieven: toerekenen organisatiekosten aan producten b. Afschaffen voorfinanciering projecten c. Structurele doorwerking van begrotingswijzigingen 2012 d. Overige mutaties in budgetten. In de bijlage bij dit bestuursvoorstel is een uitgebreide toelichting opgenomen op deze punten.

7 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 3 van 19 In de onderstaande tabel wordt het effect per waterschap gepresenteerd. Mutatie van oud naar nieuw Programma uitvoering Faciliterende diensten Bedrijfs-voering Geldstromen derden Totaal Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Do mme i De Stichtse Rijnlanden Delfland Frysian Groot Sailand Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en Ussel Rijnland Rivierenland (excl. Oracle TECH aa Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velten Vecht Zuiderzeeland Oracle mutatie naar Subtotaal waterschappen -J.5S J.72S.43S Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn HetWaterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal 2.658, IPO IHW Subtotaal derden J.972 Totaal Risico-analyse (juridisch, organisatorisch, economisch, technisch, sociaal) Juridisch: De systematiek ten aanzien van verdeling organisatiekosten is nu vastgelegd in een "reglement verdeling organisatiekosten 2011" behorend bij de gemeenschappelijke regeling.

8 Best u u rsst u k. V HetWaterschapshuis Pagina 4 van 19 De systematiek ten aanzien van de voorfinanciering is vastgelegd in het "financieringsmodel projecten 2007". Beide documenten dienen aangepast te worden nadat de besluitvorming over de gewijzigde systematiek heeft plaatsgevonden. In 2013 zal dit verder uitgewerkt worden en ter besluitvorming worden aangeboden Organisatorisch: Met name het punt van capaciteitsraming en tijdverantwoording zal impact hebben op de organisatie. De interne sturing van activiteiten kan hierdoor verbeteren. Daarnaast wordt door de introductie van hulp- en hoofdkostenplaatsen het budgethouderschap eenduidiger. Economisch: Zie hierboven onder doelstellingen en financiële analyse Technisch Het huidige administratieve pakket en het tijdregistratiepakket zijn in staat om de ombouw te ondersteunen. Herinrichting van beide pakketten vindt parallel plaats aan het bestuurlijk besluitvormingsproces. Zienswijzeprocedure Voorgesteld wordt om in principe geen zienswijzeprocedure richting de waterschappen te volgen. De ombouw van de begroting 2013 volgt feitelijk uit de eerder gevolgde zienswijzeprocedure. Wel zal een ruime aanlevertermijn in acht worden genomen zodat waterschappen de stukken in hun DB/AB kunnen bespreken. 6. Conclusie De ombouw van de begroting en het afschaffen van de systematiek van voorfinanciering leiden tot meer transparantie en betere stuurbaarheid op de financiële stromen van Het Waterschapshuis. Gevraagd besluit De Begroting 2013 van Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis en de meerjarenraming vast te stellen. Besluit Conform voorstel. Niet conform voorstel. Met de volgende aanpassingen/aanvullingen: Bijlagen: Bijlage 1: Financiële toelichting op ombouw begroting Bijlage 2: Specificatie afschaffen voorfinanciering Bijlage 3: Conversietabel oude bijdrage/nieuwe bijdrage per waterschap Bijlage 4: Financiële begroting 2013

9 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 5 van 19 Bijlage 1 Financiële toelichting op ombouw begroting Per onderdeel van de ombouw wordt hieronder een verdere toelichting gegeven op het ombouwproces en de financiële effecten. Deze bijlage is als volgt opgebouwd. 1. Totaalbeeld begroting 2. Ombouw kostenplaatsen/uurtarieven 3. Afschaffen voorfinanciering 4. Overige wijzigingen Meerjarenraming Totaalbeeld Begroting Oude begroting Gewijzigde begroting Mutatie Analyse van de mutaties Afschaffen van voorfinanciering Af ra men CMS Oracle APPS Aframen IRIS beheer+basis Afschrijving IRIS Correctie 2 FTE IHW Toevoegen Z-info (directe kosten) Toevoegen B&O BVZ NDFF Vangstregistratie OLO water Nieuw handelsregister Publ. Producten CMS Vergadercentrum investering Mutatie budgetten vergadercentrum i.v.m. vaste formatie Beeldmateriaal Bijdrage IPO en UWV aan IHW Overige mutaties Totaal verklaring saldo

10 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 6 van Kostenplaatsen/uurtarieven In de nu voorliggende begroting zijn organisatiekosten toegerekend aan de producten. Op hoofdlijnen heeft dit de volgende effecten: a. Oude Programma bedrijfsvoering is vervallen Waterschappen dragen niet meer afzonderlijk bij aan een programma bedrijfsvoering. In de oorspronkelijke begroting 2013 was de omvang van het programma bedrijfsvoering 2,3 min. Deze kosten zijn nu via de kostenplaatsenmethodiek over de producten verdeeld. De tekst en inhoudelijke beleidsvoornemens van het programma bedrijfsvoering zullen in de begroting 2014 worden opgenomen in de (wettelijk verplichte) paragraaf bedrijfsvoering. Wel is een product bestuur en organisatie gedefinieerd waaraan de kosten van directeur en een deel van de staf (conform de definitie in de gemeenschappelijke regeling artikel 35) aan worden toegerekend. Daarnaast komt bij enkele producten de solidariteitsgedachte sterk tot uitdrukking. Dit betreft het product bestuur en organisatie (het functioneren van de gemeenschappelijke regeling), het product Flexibele uren, Contracten/aanbestedingen en Business Cases/behoeftemanagement. Op het moment van vaststellen van de begroting zijn op deze producten kosten en uren die nog niet zijn toegerekend aan concrete projecten of business cases. Als in de periode na vaststelling van de begroting de projecten of business cases bekend worden (en voorzien van een handtekening) worden de kosten en uren die daar betrekking op hebben overgeboekt naar het betreffende project en zullen alleen de deelnemers aan dat project delen in de kosten. Product Omschrijving Totaal j Bestuur en Organisatie Flexibele uren Contracten /aanbestedin gen Behoeft e- management / business cases Dit betreft de kosten van directie, deel van de staf incl. de daarop betrekking hebbende huisvestingskosten etc. (cf. art. 35 GR) Dit betreft uren die besteed zullen worden aan nieuwe projecten waar op moment van opstellen van de begroting nog geen handtekeningen voor zijn opgehaald. Dit betreft o.a. vervolg IRIS, V&H, AHN3. Op het moment dat de projecten doorgaan zal via een begrotingswijziging een overheveling van deze uren naar het betreffende project plaatsvinden. Dit betreffen de uren en inhuur van inkoop en van een juridisch medewerker. Op basis van de inkoopkalender/ feitelijke bestede uren zullen deze kosten aan de betreffende projecten toegerekend worden. Dit betreffen de uren die gemaakt worden voor projecten tot en met de definitieve besluitvorming over de business case. Naast uren is er sprake van een extern budget van Na besluitvorming over start business case zullen de kosten afzonderlijk geadministreerd worden en verdeeld worden over de deelnemende waterschappen. Totaal

11 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 7 van 19 b. personele-en bureaukosten toegerekend naar producten en projecten Waterschappen dragen niet meer afzonderlijk bij aan de exploitatie van een bedrijfsfunctie. De personele kosten en bureaukosten van de afdeling projecten en beheer (voorheen exploitatie BF) zijn op basis van een onderliggende capaciteitsraming van uren toegedeeld naar de producten en projecten. c. Productenstructuur en kosten per product Gelijktijdig met de ombouw van de begroting 2013 zijn ook Deelnameovereenkomsten opgesteld. Deze deelnameovereenkomsten zijn in november 2013 aan de waterschappen toegestuurd. De structuur van deelnameovereenkomst sluit aan met de structuur van de begroting. Tegenover het afschaffen van het programma bedrijfsvoering en de exploitatie per bedrijfsfunctie staat dat de kosten per product/module duurder worden. Het leidende principe is dat waterschappen betalen voor wat ze afnemen. d. Hoogte uurtarieven Het uurtarief voor de medewerkers is opgenomen in onderstaand overzicht: Directie en staf 104,88 Dit uurtarief wordt gebmikt om de kosten door te belasten naar het product bestuur en organisatie. Bedrijfsvoering 76,06 Dit uurtarief wordt gebruikt voor de medewerkers Bedrijfsvoering die (een deel van de tijd) rechtstreeks uren schrijven op producten. Een ander deel van bedrijfsvoering wordt doorbelast aan projecten en beheer en IHW Projecten en beheer 97,14 Het uurtarief is inclusief de opslag die vanuit de afdelmg Bedrijfsvoering wordt toegerekend aan afd. P&B IHW 92,30 Het uurtarief is inclusief de uren die vanuit de afdeling Bedrijfsvoering wordt toegerekend aan IHW. Gezien het feit dat de inschaling gemiddeld genomen redelijk dicht bij elkaar ligt is niet gekozen voor een verdere differentiatie per functieschaal. Dat zou de systematiek nodeloos complex maken. e. Budgetneutraliteit versus herverdeeleffecten De introductie van deze systematiek is in totaliteit budoettair neutraal maar leidt wel tot herverdeeleffecten tussen de waterschappen. In het voorstel aan het Algemeen Bestuur van 17 december is aangegeven dat deze herverdeeleffecten geen negatieve financiële consequenties voor de waterschappen zullen hebben. Deze toezegging is mogelijk doordat de totale begroting van HWH ook daalt. M.u.v. Waterschap Rivierenland is het herverdeeleffect positief. De bijdrage van Waterschap Rivierenland wordt negatief beïnvloedt doordat de Oracle licenties in 2013 voor Rivierenland in de begroting zijn opgenomen. In de bijlage 3 is via een conversietabel inzicht gegeven in de herverdeeleffecten per waterschap. f. De systematiek voldoet aan wet-en regelgeving Met de ombouw zijn ook de wettelijk verplichte kostencategorieën geïntroduceerd zodat wordt voldaan aan de verslaggevingsvoorschriften en voorzien kan worden in de informatieverstrekking aan het CBS

12 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 8 van 19 g. De begrotingssystematiek en de jaarrekeningsystematiek sluiten op elkaar aan. Met de ombouw is het ook mogelijk om de begroting, de financiële administratie en de jaarrekening goed op elkaar te laten aansluiten. Daardoor neemt de interne sturing en de mogelijkheid om verschillen tussen budget en werkelijkheid te analyseren toe. 3. Afschaffen voorfinanciering projecten In het werkplan van de directeur 2012 was ten aanzien van het onderwerp "voorfinanciering" het volgende opgenomen. In de begrotingen die tot dusver door HWH zijn gepresenteerd was sprake van "investeringen". Hiermee wordt bedoeld dat HWH de kosten voor een activiteit voorschiet via een kredietfaciliteit bij de bank. Nadat het nieuwe product is opgeleverd wordt over een groot aantal jaren het voorgeschoten geld opgehaald bij de waterschappen. HWH heeft vastgesteld dat in een aantal gevallen de afschrijvingsperiode de levensduur van een product overschrijdt. Hierdoor kan een situatie ontstaan dat waterschappen betalen voor een product dat niet meer in gebruik is. HWH wil dit stoppen. Zij zal daartoe in 2012 het bestuur een voorstel voorleggen waarmee een einde aan deze situatie gemaakt wordt In dit voorstel is het afschaffen van voorfinanciering financieel vertaald en verwerkt, a. Aframen van bedragen in de meerjarenbegroting Allereerst zijn in de meerjarenbegroting zijn de betreffende bedragen naar 0,00 afgeraamd. Dit betreft de bedragen die bij de waterschappen opgehaald zouden worden ter dekking van de bedragen die in het kader van voorfinancieringsprojecten geraamd stonden. Dit betreft met name bedragen voor de modules van IRIS b. Opvoeren van budgetten voor wenswijzigingen per module Tegenover de aframing van budgetten zijn nieuwe budgetten opgevoerd inzake wenswijziging van de diverse modules. Op totaalniveau betreft dit de volgende bedragen: 2013: : : : Per saldo wordt hiermee een budgettair voordeel gerealiseerd wat in onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt. In bijlage 2 is een specificatie per product/project opgenomen Aframen budgetten voorfinanciering Opvoeren budgetten wenswijzigingen Budgettair voordeel

13 Best u u rsst u k. V HetWaterschapshuis Pagina 9 van 19 Kanttekening daarbij is dat nieuwe ontwikkelingen waarvoor nog geen business case is, niet in de begroting zijn opgenomen. Ten opzichte van de oude begroting 2013 betekent dit dat de eventuele uitgaven van de volgende projecten niet financieel zijn meegenomen in de begroting 2013 e.v.: - IRIS WATIS (Datamodel IRIS) - IRIS Modernisering (scenario 4) - Doorontwikkeling keringen Bovenstaande projecten zullen via de route Business Case en deelnameovereenkomst aan de waterschappen worden voorgelegd. In een afzonderlijke richtlijn zal het onderscheid tussen nieuwe ontwikkelingen (business case) versus wijzigingsverzoeken (vanuit budgetten voor beheer en onderhoud) worden vastgelegd. De procedure voor nieuwe projecten zal worden dat na besluitvorming over de inhoudelijke business case de benodigde bedragen (conform een reële inschatting van de kasstroom) via een begrotingswijziging aan de begroting worden toegevoegd. c. Eenmalige afboeking van projecten voorfinanciering per 31 december Bij de jaarrekening 2012 zal het voorstel worden gedaan om de huidige projecten-voorfinanciering af te rekenen. De exacte balansstanden zijn uiteraard nog niet bekend. Op grond van de stand per kan het volgende overzicht worden opgesteld: Totaal saldo projecten voorfinanciering (stand OHW)*: Inzet restant IRIS beheer (cf bestuursbesluit november 2011) Per saldo nog op te halen Inzet afrekening waterschappen 2010/ Per saldo nog uit te betalen afrekening waterschappen 2010/ Ter toelichting nog het volgende: *) De stand van het Onderhanden Werk (OHW) is indicatief op basis van de stand per en moet niet verward worden met de budgetten in de meerjarenbegroting die afgeraamd worden. Het onderhandenwerk betreft het saldo van de feitelijke uitgaven en de ontvangen bijdragen op de betreffende projecten tot 31 december De afgeraamde budgetten 2013 e.v. betreft toekomstige geraamde bedragen ter "aflossing" van de voorfinanciering. In de vergadering van het stichtingsbestuur van juni 2012 is besloten om "de uitbetaling van de afrekening waterschappen te betrekken bij de in het najaar van 2012 te voeren discussie over de voorfinanciering van projecten". De verrekening is hierboven op totalen weergegeven. Echter elke post is te specificeren naar waterschap. De feitelijke verrekening van bedragen zal, na besluitvorming, per waterschap plaatsvinden. De feitelijke afrekening zal bij de jaarrekening 2012 te laten plaatsvinden. Op dat moment is het totale saldo projecten voorfinanciering per bekend.

14 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 10 van Structurele doorwerking van begrotingswijzigingen Aframen CMS In de oude begroting 2013 was voor de exploitatie van het Waterschapsnet nog een bedrag geraamd van Daarnaast was voor aanbesteding CMS een bedrag opgenomen van en voor realisatie nieuw CMS een bedrag van per jaar. Voor 2013 betekent dit een aframing van Aangezien naar aanleiding van de besluitvorming over de business case het nieuwe waterschapsnet geen doorgang vindt, kan dit bedrag afgeraamd worden racle APPS Op Oracle APPS is in 2013 een belangrijk voordeel ingeboekt als gevolg van het stopzetten van het Support Apps contract. Het voordeel bedraagt (Rekening houdend met 2% BTW stijging) IRIS beheer en IRIS basis Zowel op het product IRIS beheer als IRIS basis is een bedrag van afgeraamd. De totale aframing van is onder andere gebaseerd op de onderuitputting van de achterliggende jaren. Daarnaast is het budget neerwaarts bijgesteld als gevolg van de opzegging van Hunze en Aa's en Scheldestromen en de toezegging vanuit het bestuur dat deze uittreding geen negatieve gevolgen zal hebben voor de overige deelnemende waterschappen Z-info Dit betreft de structurele doorwerking van de begrotingswijziging 2012 inzake Z-info (Afvalwaterzuivering). In de bestuursvergadering van 29 juni 2012 heeft het stichtingsbestuur ingestemd met de resultaten van de business case en uitvoeringstoets. 20 Waterschappen hebben de deelnameovereenkomst getekend. Er is sprake van structurele kosten vanaf 2013 t/m 2016 structureel oplopend respectievelijk (directe kosten , formatie ), , en Diverse mutaties op producten. De budgetten 2013 zijn ten behoeve van de nieuwe begroting 2013 opnieuw onderbouwd.daaruit komen nog enkele bijstellingen Product Bedrag Toevoegen B&O BVZ ,00 Dit betreft de structurele doorwerking van de 5 e begrotingswijziging 2012 NDFF e Betreft o.a. BTW verhoging en aansluiting extra waterschap Vangstregistratie e Er was al eerder bezwaar gerezen over de te lage begroting in vergelijking tot voorgaande jaren. Door de conunissie van de UvW is in een brief verzocht om de begroting aan te passen van naar OLO water e Nieuwe inschatting jaarlijkse beheerkosten Nieuw handelsregister ,00 Nieuwe inschatting jaarlijkse beheerkosten Publicatie producten CMS ,00 Nieuwe inschatting jaarlijkse beheerkosten

15 Best u u rsst u k. V HetWaterschapshuis Pagina 11 van IHW (2 FTE) o.b.v. besluitvorming stichtingsbestuur In de oorspronkelijke begroting 2013 was een uitbreiding van 2 FTE opgenomen ten aanzien van het Informatiehuis Water. Bij de behandeling van de begroting 2013 is aangegeven dat deze 2 FTE eerst via de route van de programmaraad ter besluitvorming moet worden voorgelegd. In de vergadering van 9 oktober van het Stichtingsbestuur is definitief besloten om de FTE's niet in te vullen. Daarnaast is sprake van een bijdrage van het IPO. Dit betreft de structurele doorwerking van de 3 e begrotingswijziging IPO draagt structureel bij. De IHW budgetten worden op dit moment nader geanalyseerd. Daarbij worden de volgende zaken betrokken: - doorbelastingssystematiek versus faciliteringsovereenkomst - knelpunt in geplande activiteiten versus beschikbare formatie Indien hiervoor aanleiding is zal in 2013 een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd. 4.7 Mutatie salarissen Bij de ombouw van de begroting is conform het plan van aanpak voor het eerst helder onderscheid gemaakt tussen formatie en bezetting. Op basis van een nieuwe onderbouwing van de formatie is een aantal formatieplaatsen toegevoegd van functies die de achterliggende jaren reeds ingevuld waren via externe inhuur. Het gaat daarbij ondermeer om functies die gezien de omvang van de werkzaamheden een structureel karakter hebben. - Inkoopadviseur 1 FTE. Wordt gefinancierd uit budget contractmanagement - Juridisch Medewerker 1 FTE Wordt gefinancierd uit budget contractmanagement. - Management Assistente 0,75 FTE: gefinancierd vanuit projectbudgetten - Medewerker Front office 1 FTE : overheveling budget vanuit vergadercentrum Het stichtingsbestuur heeft in de vergadering van 15 november aangegeven dat het in het kader van kostenbewustzijn passend is om "structurele" externe inhuur te verminderen en te vervangen door eigen medewerkers. Wel is aangegeven dat deze formatie vooralsnog een tijdelijk karakter heeft (1 jaar) en mede afhankelijk is van het doorgaan van een aantal grote projecten zoals IRIS, en V&H. 4.8 Vergadercentrum In de mutaties is tevens opgenomen de eenmalige investeringskosten inzake het vergadercentrum. In het stichtingsbestuur van februari 2012 en september 2012 is naar aanleiding van de evaluatie van het vergadercentrum een voorstel behandeld om te investeren in bouwkundige voorzieningen. De eenmalige investeringskosten voor bouwkundige voorzieningen en inrichting bedragen en de eenmalige inhuurkosten ten aanzien van coördinatie en begeleiding van de procesoptimalisatie en het inrichtingsproject bedragen Aan het stichtingsbestuur is voorgesteld om via een begrotingswijziging een investeringskrediet van ( ) beschikbaar te stellen. Het stichtingsbestuur heeft besloten dit niet als begrotingswijziging 2012 te verwerken, maar te betrekken bij de ombouw van de begroting Rekening houdend met het voorstel tot afschaffen van de systematiek van voorfinanciering stellen wij voor om dit bedrag via de begroting 2013 bij de Waterschappen in rekening te brengen en dit bedrag te storten in een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Op basis van een

16 Best u u rsst u k. V HetWaterschapshuis Pagina 12 van 19 afschrijvingstermijn van 10 jaar zullen de komende 10 jaar de kapitaallasten aan deze reserve onttrokken worden. Daarnaast is in het AB voorstel transitie van 17 december het volgende opgenomen: De voorzitter zal via een brief aan Unie en Stowa melden dat in het Algemeen Bestuur van HWH de vraag is gesteld om de kosten van het vergadercentrum te verdelen over de begroting van de Unie, Stowa en Het Waterschapshuis. Aan het bestuur van de STOWA en de Unie wordt gevraagd hierop te reageren en een standpunt in te nemen. Nadat hierover overeenstemming is bereikt zal de begroting 2013 op dit punt worden aangepast 4.9 Beeldmateriaal Beeldmateriaal bijdragen niet waterschappen De waterschappen dragen bij welke in de primaire begroting 2012 reeds was geraamd onder programma Geldstromen derden. Totale begrote baten (= lasten) 2013 voor aanschaf beeldmateriaal zijn Het betreft een 2 jarig project, dus dit bedrag wordt ook voor 2013 opgenomen. Zie ook meerjarenraming. 5. Meerjarenraming 5.1. Uitgangspunt Ten aanzien van de meerjarenraming is ten opzichte van voorgaande begrotingen een belangrijk uitgangspunt toegevoegd. In vervolg op de strak ingezette route om nieuwe ontwikkelingen via een Business Case en deelname overeenkomst vast te leggen, kiezen wij ervoor om in de meerjarenbegroting alleen bedragen op te nemen van producten/projecten waarvoor deelnameverklaringen aanwezig zijn. Voordeel: - Er is transparantie over de begrotingsbedragen die een redelijke mate van zekerheid hebben. - Sluit aan bij het ingezette traject inzake Business Case en Deelnameovereenkomsten. Nadeel: - Er treden fluctuaties op in de meerjarenraming; bedragen voor grote projecten kunnen bij de primaire begroting afgeraamd zijn terwijl halverwege het jaar na goedkeuring business case er weer grote bedragen via een begrotingswijziging toegevoegd worden. Het risico is dat waterschappen de gelden meerjarig niet beschikbaar houden. Ten aanzien van de formatie van HWH is van belang dat fluctuaties in de projectenportefeuille niet in alle gevallen opgevangen kunnen worden vanuit de flexibele schil in het personeelsbestand. Dat betekent dat we in de begroting een product "flexibele uren" geïntroduceerd hebben. Hierop zijn uren geraamd van vaste medewerkers die aan projecten/business cases (gaan) werken die nog niet definitief zijn goedgekeurd.

17 Bestuursstuk HetWaterschapshuis Pagina 13 van Totaaloverzicht meerjarenbegroting 1.1 Watersysteembeheer 1.2 Waterkeringenbeheer 1.3 Afvalwaterzuivering 1.4 Vergunningverlening en Handhaving 1.5 Diensten Basis 1.6 Diensten Externe dienstverlening 1.7 Diensten Databeheer 1.8 Architectuur en Standaarden 1.9 Informatiehuis Water 1.10 Flexibele uren 1.11 Contractmanagement 1.12 Business Cases (Behoefte management) Subtotaal projecten en beheer Faciliterende diensten Bestuur en Organisatie Geldstromen derden Te verwachten nieuwe ontwikkelingen, nog niet opgenomen in meerjarenraming AHN Beeldmateriaal aandeel waterschappen Beeldmateriaal aandeel derden Exploitatiekosten Zeno (V&H) o.b.v. nog niet goedgekeurde Business Case en DNO (excl. Investeringsbedrag) pm Vervolg IRIS (huidige budgetten in Diensten Basis) pm pm pm pm Totaal nieuwe ontwikkelingen Totaal meerjarenbegroting + nieuwe ontwikkelingen De belangrijkste wijzigingen in de meerjarenbegroting betreffen diensten Data (AHN en beelmateriaal) en de Oracle licenties. Deze zijn hieronder toegelicht Wijziging Oraclelicenties Ten aanzien van Oracle Tech stellen wij voor in de meerjarenraming de bedragen te verhogen. In de oude begroting 2013 was opgenomen dat vanaf 2014 de bedragen voor Oracle Tech afhankelijk waren van de besluitvorming inzake het vervolg van ULA-TECH. Inmiddels is duidelijk dat ULA-Tech geen doorgang vindt. Dat betekent dat het huidige onderhoudscontract inzake ORACLE Tech in stand blijft. Contractueel is hiervoor (rekening houdend met indexering en BTW stijging) een bedrag van in 2014 voor verschuldigd. In onderstaand overzicht wordt het verschil inzichtelijk gemaakt:

18 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 14 van 19 in oude begroting 2013 Oracle APPS pm pm pm Oracle TECH , ,00 pm pm Totaal , ,00 pm pm In nieuwe begroting 2013 Oracle APPS , Oracle TECH , , , , , , , ,16 Verschil , , , , AHN3 In de oude begroting 2013 zijn bedragen opgenomen voor AHN 3. Meerjarig een bedrag van bestaande uit en personeelslasten. Het jaar 2013 wordt dit bedrag gebruikt om het onderhanden werk AHN 2 "af te lossen". Ten aanzien van AHN3 is er nog geen zekerheid of dit project doorgaat. De besluitvorming loopt via de lijn van de Unie. Gelet op de geformuleerde uitgangspunten hebben wij dit bedrag in mindering gebracht op de meerjarenraming en afzonderlijk bij nieuwe ontwikkelingen in beeld gebracht Beeldmateriaal In de oude begroting 2013 zijn bedragen opgenomen inzake aandeel waterschappen voor beeldmateriaal voor een bedrag van Het programma Beeldmateriaal is een 2 jarig traject in 2012 en Voorgesteld wordt naast de geldstroom van derden ad ook vanaf 2014 het bedrag van af te ramen. Ook de externe geldstroom is uitsluitend voor 2012 en 2013 via een begrotingswijziging ingebracht. Gelet op de geformuleerde uitgangspunten hebben wij dit bedrag in mindering gebracht op de meerjarenraming en afzonderlijk bij nieuwe ontwikkelingen in beeld gebracht.

19 Investering excl OHW bouwrente ultimo 2011 Nieuw expl. Budget wijzigingen beheer RIS Keringen deel RIS Keringen deel IRIS BWK deel IRIS BWK deel Keringen doorontwikkelen Keringen doorontwikkelen IRIS WATIS deel IRIS WATIS deel IRIS Bagger deel IRIS Bagger deel IRIS Ergo deel IRIS Ergo deel IRIS OWA deel IRIS OWA deel Meetnetbeheer/plannmg Bronsysteem flora en fauna en morfologie fs LIS deel LIS deel Rioken deel Rieken deel ZIS deel ZIS deel VenH deel VenH deel KIM deel KIM deel fi) fl) NJ (/) "O fl) n n üi r+ Ö' fi) (/) n fi) 3 < O O 5" 3 n ö' 2 i 5' (O "O 1) CQ < Cu rs CP fd w rf C c w rt C 3: CL IRIS Verteterplan IRIS Roadmap Marsroute IRIS 'Roadmap deel 2' 0 IRIS aanbesteding & transitie ' " ' " " " r " ' C/ï'

20 Bestuursstuk. V HetWaterschapshuis Pagina 16 van 19 Bijlage 3: Conversietabel oude bijdrage/nieuwe bijdrage per waterschap Oude totale bijdrage per waterschap 2013 Programma uitvoering Faciliterende diensten Bedrijfs-voe ring Geldstromen derden Totaal Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslan Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en Ussel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velten Vecht Zuiderzeeland Oracle tekorten Subtotaal waterschappen RWS/DID Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Subtotaal derden Totaal

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589 Begroting 2015 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kernmerk: V0233/H3589 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Leeswijzer 6 3 Begroting in één oogopslag 7 4 Financiële

Nadere informatie

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO REACTIENOTA Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO Onderdeel DNO Wijzigingsvoorstel/ commentaar/ vraag Reactie/ antwoord AI Algemeen; DNO en

Nadere informatie

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

WATE NO. 2012.20809 INGEK. 6 OKT 2012

WATE NO. 2012.20809 INGEK. 6 OKT 2012 looi Waterschap Peel en Maasvallei De heer mr. W.J.M. Evers Postbus 3390 5902 PJ VENLO WATE NO. 2012.20809 INGEK. 6 OKT 2012 MWaterschaps. cc. ambtelijk contactpersonen HWH Behandeld door Marianne de Vries

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0.

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0. Vergadering algemeen bestuur van 16 oktober 2013 Behandelend ambtenaar: A.H.M. Hieltjes Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 13.ZK09038/13.B0428 Kenmerk : 13IT026948

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2 PROGRAMMABEGROTING 2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Samenvatting van de structurele lasten en baten van de Omgevingsdienst Groningen... 2 1.3 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj Scan nummer 1 van 1 - pagina 1 van 24 Datum 7mei215 Onderwerp Ontwerpbegroting 216 Hefpunt Kenmerk 215/62 Uw Kenmerk Bijlage(s) 3 Rozenburglaan 1 5 Groningen her# Postbus 88 Hefpunt voor belastingen van

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 RUD UTRECHT Ontwerp PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 4 april 2014 Status: voor zienswijze deelnemers 1 Voorwoord 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Startsituatie 1.3 De RUD Utrecht in de toekomst

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie www.pwc.nl Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie Provincie Overijssel 24 april 2013 Aan de Provinciale Staten van provincie Overijssel T.a.v. mevrouw. R. Wiggers, griffier Postbus 10078

Nadere informatie

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2009 Nummer: 278697 In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen In Cie: Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2015 BghU, zienswijzeprocedure

Ontwerpbegroting 2015 BghU, zienswijzeprocedure m Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht Documentengegevens liriefnutnmei l!it}.-fkoir.en r 5MEI 2014 ft^sibehartd nde gagwnj Aan het Algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap de

Nadere informatie

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Vastgesteld door de stuurgroep 18 juli 2013 PAGINA 1/30 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en opdracht... 4 2. 1.3 Het bedrijfsplan...

Nadere informatie

DB 07-05-2007. Agendapunt: o11# Sittard, 24 april 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2008

DB 07-05-2007. Agendapunt: o11# Sittard, 24 april 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2008 DB 07-05-2007 Agendapunt: o11# Sittard, 24 april 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2008 Koepelplan Zoals bekend heeft de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen (UvW)

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

AB-OFGV. 4 febr. 2015. 10:00 uur

AB-OFGV. 4 febr. 2015. 10:00 uur AB-OFGV 4 febr. 2015 10:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 4 februari 2015 Tijd : 10:00-11:30 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD 1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD Gemaakt op: 22 mei 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties... 2 3.0 BAR

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie