ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013"

Transcriptie

1 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin is uitgewerkt welke activiteiten het waterschap gaat uitvoeren in de periode vanaf begin 2013 tot aan de vaststelling van het plan in december ONDERWERP Projectplan WBP3 PROGRAMMA Veilig en Voldoende PORTEFEUILLEHOUDER Nieuwenhuis, J. PARAAF HOOFD AFDELING CCBO drs. E. Borsboom Samenvatting Op 22 december 2015 moet, conform vereiste uit de Waterwet, een nieuw en actueel waterbeheerplan (WBP3) zijn vastgesteld. De organisatie heeft een projectplan opgesteld dat beschrijft op welke wijze het waterbeheerplan wordt opgesteld en vastgesteld in de periode vanaf begin 2013 tot december Het projectplan bouwt hierbij voort op de voorbereidende activiteiten uit 2011 en In 2013 wordt u op een drietal momenten betrokken bij de uitwerking van het WBP: Bestuurlijke werksessie over thema s en ontwikkelingen (3 e kwartaal); Overweging of aanpassing van de missie en visie noodzakelijk is (3 e kwartaal); Voortgang van de uitwerking van de doelensets per thema uit het WBP (lange termijn doelen, doelen en maatregelen per thema) (4 e kwartaal). Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 het college van Dijkgraaf en Heemraden, de secretaris-directeur, de dijkgraaf, ir. J.B. van der Veen. mr. ir. H.L. Tiesinga. 1 / 5

2 Toelichting Aanleiding Het huidige waterbeheerplan van Waterschap Zuiderzeeland (WBP2+) loopt tot eind Op 22 december 2015 moet, conform vereiste uit de Waterwet, een nieuw en actueel waterbeheerplan (WBP3) zijn vastgesteld. In 2011 is een start gemaakt met de voorbereidende activiteiten voor het volgende WBP. Op 28 februari 2012 bent u geïnformeerd over de vorm, functie en structuur van WBP3. Daarnaast is in 2012 een methode voor beleidmonitoring ontwikkeld en is gestart met het monitoren en evalueren van het vigerende waterbeheerplan (WBP2+). Hierover bent u op 25 september 2012 geïnformeerd. Bijgevoegd projectplan bouwt voort op de voorbereidende activiteiten uit 2011 en Het projectplan beschrijft welke activiteiten het waterschap uit gaat voeren in de periode vanaf begin 2013 tot aan de vaststelling van het plan in december Leeswijzer Bijgevoegd projectplan bestaat uit vier onderdelen: 1. In de hoofdtekst zijn doel, activiteiten, planning, organisatie, afstemming, financiën etc. van het project uitgewerkt; 2. bijlage I bevat de eisen vanuit wet- en regelgeving t.a.v. WBP. Deze heeft het waterschap in 2011 geïnventariseerd; 3. bijlage II bevat inhoudelijke uitwerking waarvan u reeds kennis heeft genomen (28 februari en 25 september 2012). Het betreft een uitwerking van de vorm, functie en structuur van het waterbeheerplan. Deze onderdelen vormen samen de opbouw van WBP3 waar uiteindelijk de doelensets (lange termijn doelen, doelen en maatregelen) ingegoten worden; 4. bijlage III bevat nieuwe inhoud waarvan u nu kennis kunt nemen. Dit betreft een uitwerking van de onderdelen (b.v. gebiedsbeschrijving, missie & visie, doelen en maatregelen per thema) die in WBP3 aan bod komen. Ook is een voorstel voor een indeling in thema s uitgewerkt. Voor deze thema s zullen in WBP3 doelensets worden uitgewerkt. In onderliggend voorstel wordt u eerst geïnformeerd over de voor het WBP relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Daarna wordt toegelicht wat de belangrijkste veranderingen wat betreft vorm t.o.v. het huidige WBP zijn. Tot slot wordt stilgestaan bij de bestuurlijke mijlpalen van het project WBP3 in Ontwikkelingen in wet- en regelgeving Wijziging planstelsel In het Bestuursakkoord Water (BAW) is opgenomen dat de afzonderlijke beleidsplannen van Rijk en provincies (kaderstellers) verdwijnen en opgaan in omgevingsplannen. Ook is opgenomen dat Rijkswaterstaat en de waterschappen (uitvoerende overheden) beheerprogramma s opstellen in plaats van waterbeheerplannen. Deze planstructuur wordt uitgewerkt binnen Eenvoudig Beter, het traject naar een nieuwe Omgevingswet. Gezien de planning van deze Omgevingswet zal de aankomende generatie plannen nog onder de huidige wetgeving (de Waterwet) tot stand komen. Rijkswaterstaat, UvW en IPO zijn al wel gestart met het uitwerken van een voorstel voor de inhoud van de beheerprogramma s. Zuiderzeeland is via de themagroep Waterbeheerplannen van de UvW goed op dit traject aangesloten. Provinciale goedkeuring WBP In het BAW is ook afgesproken dat de provinciale goedkeuring van het WBP zal gaan vervallen. Hiervoor is een wijziging van de Waterwet noodzakelijk. Naar verwachting zal deze wetswijziging op 1 januari 2014 zijn doorgevoerd. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de eisen die in de VFL aan het WBP worden gesteld, is op dit moment nog niet bekend. Dit vormt onderdeel van het gesprek met de provincie. 2 / 5

3 Belangrijkste wijzigingen wat betreft de vorm van WBP3 t.o.v. WBP2+ Uitgangspunt is een WBP op basis waarvan efficiënt gestuurd en gerapporteerd kan worden op basis van doelen. Bij de uitwerking van WBP3 wordt gestreefd naar: 1. een waterbeheerplan dat bestaat uit een strategisch deel dat zesjaarlijks wordt vastgesteld en een uitvoeringsprogramma en programmabegroting die beide jaarlijks worden herzien; 2. een WBP en MJB die sterker met elkaar worden verbonden. WBP3 gaat over de programma s veilig, schoon, voldoende en in beperkte mate ook over bedrijfsvoering; 3. doelensets die voor alle thema s op vergelijkbare wijze worden opgesteld. Maatregelen en doelen worden jaarlijks gemonitord en de lange termijn doelen eens per 3 of 6 jaar. In WBP3 worden voor zowel de beheertaak als de ontwikkeltaak doelensets opgesteld. 4. Daarnaast bevat WBP3 een Ruimtelijke Ordenings paragraaf (ROparagraaf). Ad 1: In onderstaande figuur (hiervan heeft u op 28 februari 2012 reeds kennis genomen) is de planstructuur voor het waterbeheerplan en de begroting uitgewerkt. Dit heeft het karakter van een streefmodel en is nog niet in beton gegoten. De komende periode wordt deze structuur verder uitgewerkt. Veilig Voldoende Schoon Bedrijfs - voering Beheerplan eenmalig eind 2015 Strategisch deel (zes jaarlijks) M issie, visie, gebiedskenmerken, eigen beleid Niveau I: Lange termijn doelen (stip op de horizon) Niveau II: Doelen planperiode (ontwikkeling en beheer) Indicatoren per doel Uitvoeringsprogramma (jaarlijks) Niveau III: Maatregelen programma s en bedrijfsvoering Indicatoren per maatregel Meerjarenraming Programmabegroting (jaarlijks) Uitwerking eerste jaarschijf Waterschapsbelastingen Overige financiële aspecten (verplichte paragrafen) Meerjaren - begroting jaarlijks november vanaf 2016 Ad 2: De meerjarenbegroting (MJB) bevat een bedrijfsvoeringsparagraaf waarin de beleidskaders voor de bedrijfsvoering zijn opgenomen. Bedrijfsvoering laat zien vanuit welke houding en visie de doelen van de programma s worden gerealiseerd in relatie tot de externe omgeving. De bedrijfsvoeringsparagraaf in WBP3 heeft deze focus en is daarmee beperkter dan de bedrijfsvoeringsparagraaf in de MJB van het waterschap. Ad 3: Een doelenset bestaat uit: Lange termijn doel met indicator; Doel met indicator; Maatregelen met indicatoren, planning en kosten (meerjarenraming). 3 / 5

4 Het waterschap is zowel een beheer- als een ontwikkelorganisatie. Het waterschap zal daarom in de periode 2016 tot 2021 voor een deel nieuwe activiteiten uitvoeren en voor een deel activiteiten die het in de afgelopen periode ook al deed. WBP3 bevat daarom nieuwe thema s én bestaande thema s waarvan de weergave in het WBP geactualiseerd moeten worden. Om te bepalen welke delen (doelen) van WBP2+ (bestaande thema s) geactualiseerd moeten worden, wordt momenteel de WBP-monitor uitgevoerd. De resultaten van de WBP-monitor vormen input voor het volgende WBP. Om te bepalen welke nieuwe thema s moeten worden uitgewerkt, zijn in 2012 ambtelijke werksessies georganiseerd. Hierin is een aantal belangrijke beleidsopgaven richting 2020 benoemd. Deze zijn vervolgens vertaald in thema s die in WBP3 moeten worden uitgewerkt in doelensets. Voor een overzicht van deze thema s zie bijlage III van het projectplan. Ad 4: In de RO-paragraaf geeft het waterschap richtingen en adviezen voor de ruimtelijke inrichting die volgen uit het karakter van het watersysteem en de hydrologie. Een dergelijke paragraaf schetst op visieniveau het vertrekpunt voor de watertoetsen en de inbreng van het waterschap bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze paragraaf kan ook (onderdelen) bevatten van wat het waterschap van derden verwacht met betrekking tot het realiseren van de waterdoelen in het beheergebied. Het opnemen van een dergelijke paragraaf in waterbeheerplannen is een landelijke ontwikkeling. Bestuurlijke betrokkenheid en bestuurlijke mijlpalen in 2013 Op gezette tijden wordt u betrokken bij de totstandkoming van WBP3. Het gaat dan niet om het vaststellen van de inhoud: de uitwerking van de inhoud van de thema s (strategische keuzes, bepalen ambitie) loopt via de gebruikelijke dossiers/bestuursvoorstellen. Het bestuur wordt gevraagd om met name dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende thema s onder WBP en op onderdelen van WBP3 (o.a. missie en visie, RO paragraaf) richtinggevende keuzes te maken. In 2013 wordt u betrokken bij onderstaande drie onderwerpen: 1. Werksessie ontwikkelingen en thema s WBP In 2012 zijn ambtelijke werksessie georganiseerd waarin thema s zijn benoemd die in WBP3 worden uitgewerkt in doelensets. Zie bijlage III van het projectplan voor een overzicht van deze thema s. In het najaar wordt er een bestuurlijke werksessie georganiseerd waarin u de thema s bespreekt en accenten kunt leggen. De lijst met thema s uit bijlage III vormt hiervoor het vertrekpunt. 2. Agendering eventuele heroverweging missie en visie WBP2+ bevat de missie en visie van het waterschap. Missie en visie geven richting aan het waterschap voor de lange termijn en moeten daarom bij voorkeur niet elke planperiode gewijzigd worden. Wel kunnen de omstandigheden veranderen waardoor een wijziging nodig is. Een nieuwe planperiode is daarom vanuit het WBP project gezien een aanleiding om missie en visie eventueel te heroverwegen. Op dit moment zijn de Samenwerkingsstrategie van het waterschap, het BAW en het Regeerakkoord aanleiding om te bezien of missie en visie bijstelling behoeven. Eén van de activiteiten voor 2013 bestaat uit het agenderen van de noodzaak tot het eventueel herzien van (missie en) visie. 4 / 5

5 3. Ontwikkelen doelensets In 2013 wordt gestart met het uitwerken van doelensets voor de verschillende thema s uit WBP3. Zoals aangegeven worden deze via de lijn uitgewerkt en vastgesteld. De uitwerking van de doelensets wordt gefaciliteerd vanuit het project WBP3. Zo wordt ervoor gezorgd dat doelensets voor verschillende thema s op vergelijkbare wijze worden uitgewerkt. Belangrijke input voor het ontwikkelen van doelensets zijn de resultaten van de WBP-monitor. Over deze uitkomsten wordt u in juni geïnformeerd. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt de voortgang van de uitwerking van de doelensets met u besproken. Personele consequenties Het opstellen van WBP3 heeft geen gevolgen voor de formatie. De benodigde uren voor de ontwikkeling zijn opgenomen in de begroting. Financiële consequenties De kosten voor de plantontwikkeling van WBP3 bedragen circa ,- per jaar en zijn opgenomen in de MJB Juridische consequenties In de voorbereiding op het projectplan heeft een analyse plaatsgevonden van de wet- en regelgeving waaraan het Waterbeheerplan moet voldoen. Een samenvatting hiervan is opgenomen in een bijlage bij het projectplan. Consequenties voor Communicatie In het tweede kwartaal van 2013 zal de projectleider samen met de communicatieadviseur een communicatieplan uitwerken voor de periode Bijlagen Projectplan Waterbeheerplan 3 Waterschap Zuiderzeeland 5 / 5

Voorstel 1. Kennis nemen van de aanpak van de WBP-monitor Kennis nemen van de voorlopige lijst van effect- en prestatieindicatoren

Voorstel 1. Kennis nemen van de aanpak van de WBP-monitor Kennis nemen van de voorlopige lijst van effect- en prestatieindicatoren VERGADERDATUM 25 september 2012 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 7 september 2012 T.A. Wendt / J. Janson ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 15 Voorstel 1. Kennis nemen van de aanpak van de WBP-monitor

Nadere informatie

Projectplan Waterbeheerplan 3

Projectplan Waterbeheerplan 3 Waterschap Zuiderzeeland Projectplan Waterbeheerplan 3 3 april 2013 R.J.E. Peeters, Stafafdeling Strategie en Ontwikkeling Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911

Nadere informatie

Voorstel 1. Vaststellen van de geactualiseerde wateropgave. 2. Vaststellen van de bouwstenen voor de actualisatie van het beleid wateroverlast.

Voorstel 1. Vaststellen van de geactualiseerde wateropgave. 2. Vaststellen van de bouwstenen voor de actualisatie van het beleid wateroverlast. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 februari 2013 PWB / SSO STUKDATUM NAAM STELLER 18 januari 2013 mw. M.W. Vermeer, mw. M. Visser F. Stoppeleburg, T. Wendt ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 10 Voorstel 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M..

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M.. V E R G A D E R D A T U M 26 februari 2013 SSO S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 25 januari 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 18 Voorstel Kennisnemen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer STUKDATUM NAAM STELLER 9 september 2011 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 10 Versnelling aanleg duurzame

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 28 februari 2012 SSO

ALGEMENE VERGADERING. 28 februari 2012 SSO VERGADERDATUM 28 februari 2012 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 18 januari 2012 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Evaluatie operationele grondwaterbeleid PROGRAMMA voldoende

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Wet gemeenschappelijke regelingen. 24 september 2013 WPIWI. 20 augustus 2013 R. Maasdam

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Wet gemeenschappelijke regelingen. 24 september 2013 WPIWI. 20 augustus 2013 R. Maasdam VERGADERDATUM 24 september 2013 WPIWI SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 20 augustus 2013 R. Maasdam ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 samenvoeging laboratoria Groot Salland en Regge en

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 8 september 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP Voortgang IBP en vervolgstrategie PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 20 juni 2011 J. Meijerink ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 23 september 2010

ALGEMENE VERGADERING. 23 september 2010 VERGADERDATUM 23 september 2010 SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 19 augustus 2010 G.J. Bos ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 14 Ontwerp programma begroting 2011 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA

Nadere informatie

12a ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken en de route naar de realisatie van de dijkverlegging voor het project Flevokust.

12a ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken en de route naar de realisatie van de dijkverlegging voor het project Flevokust. V ERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 juni 2013 Planvorming Waterbeheer STUKDATUM NAAM STELLER 3 juni 2013 C.H. van Dam ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12a Project Flevokust PROGRAMMA Veilig en Voldoende

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond.

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond. V E R G A D E R D A T U M 16 december 2010 NBW S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 2 december 2010 E. Benjamin / M. Visser / T.A. Wendt ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

2 OOKT 20U SO/ mw. I. Rozie. Gedeputeerde Staten van Flevoland Postbus AB Lelystad. Geacht college.

2 OOKT 20U SO/ mw. I. Rozie. Gedeputeerde Staten van Flevoland Postbus AB Lelystad. Geacht college. DATUM 26 september 2014 BEHANDELD DOOR mw. I. Rozie WATERSCHAP ZUIDERZEE LAND DIRECT NUMMER 06-15 03 71 61 Gedeputeerde Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad Geacht college. ONDERWERP zienswijze

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 februari het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 februari 2013 SWS/PWB. 5 februari 2013 mw. M.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 februari het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 februari 2013 SWS/PWB. 5 februari 2013 mw. M. V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 26 februari 2013 SWS/PWB S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 5 februari 2013 mw. M. Wolfs ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 15 Ecologisch

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 23 april 2013 ICT. 19 maart 2013 B.A.M. Loeff. Voortgang informatiebeleid. Bedrijfsvoering. Maenhout, C.A.A.A. drs. E.

ALGEMENE VERGADERING. 23 april 2013 ICT. 19 maart 2013 B.A.M. Loeff. Voortgang informatiebeleid. Bedrijfsvoering. Maenhout, C.A.A.A. drs. E. VERGADERDATUM 23 april 2013 ICT SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 19 maart 2013 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Voortgang informatiebeleid PROGRAMMA Bedrijfsvoering PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken projecten medegebruik waterkeringen.

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken projecten medegebruik waterkeringen. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 januari 2013 SWS/ PWB STUKDATUM NAAM STELLER 29 november 2012 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 10 Voorstel Kennisnemen van de stand van zaken projecten

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 29 maart 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Voorstel tot voteren krediet voor "vervangen software"

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Bom B Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.3 1180591 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BASISGEGEVENS WATERSCHAPSBIJDRAGE 'DIJKREKENING' Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 maart 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Samenvatting

ALGEMENE VERGADERING. Samenvatting VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 juni 2013 SWS/WBH STUKDATUM NAAM STELLER 28 mei 2013 H.J. Ticheler ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 6 Voorstel 1. de Waterbodemkwaliteitskaart beheergebied Waterschap Zuiderzeeland

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.2 ONTWERP. Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken Nummer: v9. Voorstel

AGENDAPUNT 3.2 ONTWERP. Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken Nummer: v9. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.2 Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019 Nummer: 865878-v9 In D&H: 11-11-2014 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst college van Dijkgraaf en Heemraden d.d. 6 november 2018

Openbare besluitenlijst college van Dijkgraaf en Heemraden d.d. 6 november 2018 Openbare besluitenlijst college van Dijkgraaf en Heemraden d.d. 6 november 2018 1. Meerjarenbegroting 2019-2022 Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met het ontwerp AV-voorstel en het

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de resultaten van het deze zomer gehouden imagoonderzoek.

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Kennisnemen van de resultaten van het deze zomer gehouden imagoonderzoek. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 januari 2013 Communicatie STUKDATUM NAAM STELLER 9 oktober 2012 C.J. de Jager ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 11 Voorstel Kennisnemen van de resultaten van het deze zomer

Nadere informatie

VOORSTEL. Documentnummer Programma Waterketen Projectnummer. Afdeling Planvorming Bijlage(n) 1 Onderwerp Beleidskader nieuwe stoffen

VOORSTEL. Documentnummer Programma Waterketen Projectnummer. Afdeling Planvorming Bijlage(n) 1 Onderwerp Beleidskader nieuwe stoffen Aan algemeen bestuur 18 februari 2015 VOORSTEL Datum 6 januari 2015 Portefeuillehouder B.J. van Vreeswijk Documentnummer 661410 Programma Waterketen Projectnummer Afdeling Planvorming Bijlage(n) 1 1. Voorstel

Nadere informatie

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.02 1267231 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten.

Gevraagd besluit Verenigde Vergadering Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling laboratoriumdiensten. agendapunt B.02 848738 Aan Verenigde Vergadering HERZIEN CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING LABORATORIUM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 3-6-2010 1. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 27 oktober 2011 CCBO

ALGEMENE VERGADERING. 27 oktober 2011 CCBO VERGADERDATUM 27 oktober 2011 CCBO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 13 oktober 2011 J. Van As ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6 Kostentoedelingsverordening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad 21 april 2011, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 mei 2011 SMO / Financiën. 21 april 2011 B.C.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad 21 april 2011, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 26 mei 2011 SMO / Financiën. 21 april 2011 B.C. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 21 april 2011 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6 Jaarrekening 2010 en beleidsjaarverslag 2010 PROGRAMMA

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de agendapunt 3.a.7 1256497 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden POP3 SUBSIDIEPROGRAMMA Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 24 mei 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/FIN CTL/MCTL

Nadere informatie

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT agendapunt 3.a.1 1287996 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP 2017-2020 HELDER OVER WATER EN KLIMAAT Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 30 januari 2017 Aard

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 26 november 2015 Agendapuntnummer : XV, punt 5 Besluitnummer : 1952 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Watertakenplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 WBH/SW

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 WBH/SW VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 april 2011 WBH/SW STUKDATUM NAAM STELLER 24 maart 2011 mw. J. van Zandwijk ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 14 investeringsplan stedelijk water PROGRAMMA voldoende

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 september 2012

ALGEMENE VERGADERING. 25 september 2012 VERGA DERDAT UM 25 september 2012 SE CTO R/A FDEL ING ST UKDATUM NAAM ST ELLER 17 augustus 2012 E. Deiman ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Implementatie buitendijkse regionale keringen PROGRAMMA

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 Bestuursondersteuning. Voorstel Kennis nemen van de notitie Kwaliteit bestuursinformatie.

ALGEMENE VERGADERING. 28 april 2011 Bestuursondersteuning. Voorstel Kennis nemen van de notitie Kwaliteit bestuursinformatie. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 april 2011 Bestuursondersteuning STUKDATUM NAAM STELLER 25 maart 2011 J. van Oorschot ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Kwaliteit bestuursinformatie PROGRAMMA

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SMO/Financiën. 28 januari 2013 Regiegroep Shared Services Rijn-Oost / mw. G.C.J. Smink.

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SMO/Financiën. 28 januari 2013 Regiegroep Shared Services Rijn-Oost / mw. G.C.J. Smink. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 februari 2013 SMO/Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 28 januari 2013 Regiegroep Shared Services Rijn-Oost / mw. G.C.J. Smink ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP Rijn-Oost

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 18 december 2012 Waterketen, afdeling Zuiveringen en Gemalen. 29 november 2012 H. Kuipers

ALGEMENE VERGADERING. 18 december 2012 Waterketen, afdeling Zuiveringen en Gemalen. 29 november 2012 H. Kuipers VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 18 december 2012 Waterketen, afdeling Zuiveringen en Gemalen STUKDATUM NAAM STELLER 29 november 2012 H. Kuipers ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Renovatie en upgrade

Nadere informatie

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220 agendapunt 3.b.18 1016526 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/JVI CTL/MCTL Bijlagen

Nadere informatie

Waterplan Pijnacker-Nootdorp

Waterplan Pijnacker-Nootdorp Waterplan Pijnacker-Nootdorp Beleidsveld: 150 thema en gebiedsgerichte Vergaderdatum: 17 december 2009 plannen Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.02 Kenmerk VV: 786986 Aantal bijlagen: 1 Aan de

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 10 juli juni 2019 Planning & Audit Leon Bramer Maarten van Helden

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 10 juli juni 2019 Planning & Audit Leon Bramer Maarten van Helden Algemeen bestuur VERGADER STUK AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 25 juni 2019 Planning & Audit Leon Bramer Maarten van Helden AGENDAPUNT JAARDOEL VERTROUWELIJK J/N Zienswijzen begroting 2020 [Kies een pictogram]

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - -

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - - agendapunt 3.b.4 1267231 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Portefeuillehouder

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.5 1170216 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATMONITOR 2014 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 17 februari 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 3

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad 20 september 2012, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 27 november september 2012 H.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad 20 september 2012, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 27 november september 2012 H. V ERGADERDATUM 27 november 2012 SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 5 september 2012 H. Bouwhuis ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 10 Stand van zaken ontwikkelingen Almere PROGRAMMA Algemeen

Nadere informatie

Datum Forum vergadering : 26 oktober 2017 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 6 november 2017

Datum Forum vergadering : 26 oktober 2017 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 6 november 2017 ( ( vt RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 26 oktober 2017 Zaaknummer : 484233 Datum Raadsvergadering : 6 november 2017 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst Provincie Utrecht 2017

Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst Provincie Utrecht 2017 Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst Provincie Utrecht 2017 1. Inleiding De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Opdrachtnemer) staat voor de bewaking en bevordering van de veiligheid en kwaliteit van

Nadere informatie

Programmabegroting. Indeling en layout. versie

Programmabegroting. Indeling en layout. versie Programmabegroting Indeling en layout versie 22-01-2018 Opdracht aan de werkgroep Maken van een programmabegroting West Betuwe 2019-2022, te starten met format: Welke programma s Welke vragen worden beantwoord

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD. Van de Regioraad wordt gevraagd: Samenvatting CONCEPT. Dhr. Reneman

VERGADERING VAN DE REGIORAAD. Van de Regioraad wordt gevraagd: Samenvatting CONCEPT. Dhr. Reneman Vergaderdatum Regioraad (16-10-2018) Agendapunt CONCEPT Onderwerp Programmabegroting 2019-2022 Portefeuillehouder Dhr. Reneman Van de Regioraad wordt gevraagd: 1 Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen

Nadere informatie

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 agendapunt 04.H.34 1220756 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 Kennis

Nadere informatie

Startnotitie Omgevingsvisie Nijmegen

Startnotitie Omgevingsvisie Nijmegen Startnotitie Omgevingsvisie Nijmegen Inleiding In juni van dit jaar is met de gemeenteraad gesproken over de Nijmeegse Omgevingsvisie aan de hand van de Menukaart Omgevingsvisie (zie bijlage). Afgesproken

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 6

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 6 2018BEM55 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 12 juni 2018 NUMMER PS AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Arjan Vermeeren DOORKIESNUMMER 3321 DOCUMENTUMNUMMER 81D3E4D8 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving

Paraaf Provin. Onderwerp Uitgangspunten visie en strategie vergunningen, toezicht en handhaving 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-428224893 (DOS-2013-0007486) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim

Nadere informatie

Voorstel. Aan algemeen bestuur 1 maart 2011

Voorstel. Aan algemeen bestuur 1 maart 2011 Voorstel Aan algemeen bestuur 1 maart 2011 Portefeuillehouder A.H. Nooteboom Datum 16 februari 2011 Thema Herstel en behoud bijzondere natuur Opgemaakt door Projecten Docbasenummer 217283 Onderwerp Voortgang

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID agendapunt 04.B.05 1289952 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017 I. Vaststellen van

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

Samen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving, waarin elke inwoner weet wat kan en mag en waar de gemeente faciliteert.

Samen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving, waarin elke inwoner weet wat kan en mag en waar de gemeente faciliteert. Heemstede Bloemendaal Kwartaalbrief Implementatie Omgevingswet November 2017 Registratienummer:2017022100 Op 29 juni 2017 in Heemstede en op 6 juli 2017 in Bloemendaal heeft u een besluit genomen over

Nadere informatie

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE agendapunt 04.B.10 1216169 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 03-11-2015

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Maatregelenprogramma Afvalwaterketen Flevoland. Samen Werken met Afvalwater. Onder de zinspreuk: Niet meaken, maar gewoen doen (Urkers)

Maatregelenprogramma Afvalwaterketen Flevoland. Samen Werken met Afvalwater. Onder de zinspreuk: Niet meaken, maar gewoen doen (Urkers) Maatregelenprogramma Afvalwaterketen Flevoland 2013-2014 Samen Werken met Afvalwater Onder de zinspreuk: Niet meaken, maar gewoen doen (Urkers) 2 Inhoud Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Doelen voor 2020 9

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Samenvatting

ALGEMENE VERGADERING. Samenvatting VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 planvorming waterbeheer STUKDATUM NAAM STELLER 12 maart 2012 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6 medegebruik keringen PROGRAMMA Veiligheid

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad 26 april 2012, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 29 mei 2012 SMO / Financiën. 26 april 2012 B.C.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad 26 april 2012, het college van Dijkgraaf en Heemraden, 29 mei 2012 SMO / Financiën. 26 april 2012 B.C. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 26 april 2012 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 18 Jaarverslag en jaarrekening 2011 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Datum college 12 februari 2019 Infrastructuur en duurzaamheid H.G.W.M. van Rooijen Voorkeursalternatief Hoogwaterbescherming Sint-Oedenrode

Datum college 12 februari 2019 Infrastructuur en duurzaamheid H.G.W.M. van Rooijen Voorkeursalternatief Hoogwaterbescherming Sint-Oedenrode Raadsvoorstel Datum raad 28 maart 2019 Zaaknummer 1948192570 Datum college 12 februari 2019 Portefeuille Infrastructuur en duurzaamheid H.G.W.M. van Rooijen Onderwerp Voorkeursalternatief Hoogwaterbescherming

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Olphen 10-03-2015 Conform Geparafeerd D&H 31-03-2015 Conform Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO Olphen 10-03-2015 Conform Geparafeerd D&H 31-03-2015 Conform Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.b.4 1184113 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ACTIEPLAN GASVEILIGHEID ZUIVERINGSINSTALLATIES DE GROOTE LUCHT, NIEUWE WATERWEG, HOUTRUST EN HARNASCHPOLDER Portefeuillehouder Olphen,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Instemmen met de nota Risicobeleid. Samenvatting

ALGEMENE VERGADERING. Voorstel Instemmen met de nota Risicobeleid. Samenvatting VERGA DERDAT UM SE CTO R/A FDEL ING 25 augustus 2009 SMO/Financiën ST UKDATUM NAAM ST ELLER 10 juni 2009 mw. S. Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT Voorstel Instemmen met de nota Risicobeleid. ONDERWERP

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami B (Geen) Geparafeerd D&H B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Ami B (Geen) Geparafeerd D&H B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.a.5 1233527 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATER- EN RIOLERINGSPLAN LEIDSCHENDAM-VOORBURG Portefeuillehouder Smits, M. Datum 19 januari 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

S. Nieuwenburg 3580

S. Nieuwenburg 3580 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/125

Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Vaststelling onderdeel primaire waterkeringen Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-14 13 februari 2007 2007/0053858

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur 17 april 2019 Voorstel begroting 2020 Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Agendapunt, Onderwerp Voorstel begroting 2020 Datum voorgelegd 17 april 2019 Agendering

Nadere informatie

Voorstel is om: - Kennis te nemen van de nieuwe voorjaarsnota (VJN). - Instemmen met de VJN.

Voorstel is om: - Kennis te nemen van de nieuwe voorjaarsnota (VJN). - Instemmen met de VJN. Aan algemeen bestuur 5 juli 2017 VOORSTEL Datum 22 juni 2017 Portefeuillehouder B.J. van Vreeswijk Documentnr. 942613 Programma Bestuur en belasting Projectnummer Afdeling Planvorming Bijlage(n) (1) 1.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 oktober 2013 PPA. 10 oktober 2013 mw. M.W. Kuiper. Betrokkenheid Waterschap bij verduurzaming zwembad Urk.

ALGEMENE VERGADERING. 29 oktober 2013 PPA. 10 oktober 2013 mw. M.W. Kuiper. Betrokkenheid Waterschap bij verduurzaming zwembad Urk. VERGADERDATUM 29 oktober 2013 PPA AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 10 oktober 2013 mw. M.W. Kuiper ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 13 Betrokkenheid Waterschap bij verduurzaming zwembad Urk PROGRAMMA

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 20 november 2018 Zaaknummer: 534361 Portefeuillehouder : J. Gopal Openbaar Besloten : R.A. Kraaijenbrink Team : Maatschappij

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

OMGEVINGSWET VOOR DUMMIES. 1 oktober Willem Wensink

OMGEVINGSWET VOOR DUMMIES. 1 oktober Willem Wensink OMGEVINGSWET VOOR DUMMIES 1 oktober 2015 Willem Wensink INHOUDSOPGAVE Deel 1: Quiz Deel 2: Omgevingswet Hoofdlijnen wetsvoorstel Uitvoeringsregelgeving Implementatie INHOUDSOPGAVE Deel 1: Quiz 1. WELKE

Nadere informatie

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 13 juni 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Behandeld ambtenaar : mw L.G.J van Westbroek E-mailadres: lgj.van.westbroek@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

BOT Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren

BOT Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren BOT 20-1-2015 Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren Opbouw 1. Opening en inleiding 2. Casuïstiek / werk in uitvoering 3. Indicatoren 4. Integraal beleidsplan sociaal domein 5.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand Aan de gemeenteraad van Bunnik Postbus 5 3980 CA BUNNIK P/a Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB Barneveld Tel: 14 0342 Barneveld, 17 mei 2018 Ons kenmerk: 1078068

Nadere informatie

Proces-aanpak Implementatie Omgevingswet

Proces-aanpak Implementatie Omgevingswet Proces-aanpak Implementatie Omgevingswet Deze procesbeschrijving maakt onderdeel uit van de bestuursopdracht Implementatie Omgevingswet Fase 1. De procesbeschrijving gaat dieper in op de activiteiten die

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie