AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: In D&H: Steller: M. de Burger In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: Watersysteembeheer In AB: Portefeuillehouder: Van der Vorm Geheim: ja nee Voorstel ONTWERP gelezen gelezen Stelt het college u voor om De visie op de legger, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit voorstel, vast te stellen. De hoofdlijnen van deze visie zijn: o Het waterschap heeft één legger; o De legger is actueel; o De legger is voor iedereen toegankelijk. Advies commissie BMZ SKK Reactie college op advies commissie

2 INLEIDING Waterschappen zijn op grond van de Waterwet en de Waterschapswet verplicht leggers van de waterstaatswerken op te stellen. Een legger is een openbaar register, waarin gegevens van waterstaatswerken zijn opgenomen, zoals locatie, afmeting en de onderhoudsverplichtingen. Het gaat hierbij om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken, zoals gemalen en sluizen. De legger is van belang voor de toetsing van de waterstaatswerken aan de gestelde normen. Deze toetsing wordt mogelijk door de gegevens in de legger, waarin de vereiste toestand van de waterstaatswerken is aangegeven, te vergelijken met de feitelijke toestand van de waterstaatswerken. Daarnaast is de legger bepalend voor het toepassingsbereik van de waterschapskeur. De legger en de keur vormen samen het instrumentarium waarmee het waterschap handelingen kan tegengaan die nadelig kunnen zijn voor het functioneren van waterstaatswerken. Het doel van dit voorstel is om een integrale visie op de legger (keringen én oppervlaktewater) van het waterschap vast te stellen. De aanleiding om een visie op te stellen is gelegen in het volgende: de nieuwe keur (2015), het keurkwartet en de diverse modelrichtlijnen van de Unie van Waterschappen leiden tot een heroverweging van vorm, inhoud en gebruik van de legger; de voorliggende behoefte om (1) de legger primaire keringen, categorie A, volledig te herzien (2015) en (2) voor de overige keringen een legger op te stellen (2016). de noodzaak om doelmatig om te gaan met de inzet van middelen, waaruit de vraag naar voren kwam of het noodzakelijk is om elk jaar de gehele legger te actualiseren. ARGUMENTEN Eén legger geeft duidelijkheid en is naar het algemeen publiek duidelijker dan vier of vijf afzonderlijke leggers. Door naar buiten toe alleen te communiceren over dé legger wordt vanuit de gebruiker gedacht in plaats vanuit het waterschap. Nu is door de opsplitsing van de legger in de afzonderlijke taken waar de leggers voor zijn opgesteld verwarring en onduidelijkheid mogelijk. Een actuele legger geeft de meeste duidelijkheid. Door te streven naar het regelmatig doorvoeren van wijzigingen wordt de kans op juridische onduidelijkheid verkleind. RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN Deze visie op de legger heeft een directe relatie met het proces om te komen tot een nieuwe keur en het rekenkamerrapport over de keur dat onlangs is gepresenteerd. FINANCIËLE CONSEQUENTIES (niet van toepassing) KANTTEKENINGEN (niet van toepassing) UITVOERING Na vaststelling van deze visie zal het college in 2014 een strategisch plan uitwerken en vaststellen waarmee invulling wordt gegeven aan deze visie. COMMUNICATIE (niet van toepassing) BIJLAGE(N) ja, namelijk Visie op de legger (DM ) TER INZAGE nee Dijkgraaf en hoogheemraden, dijkgraaf, P.J.M. Poelmann secretaris-directeur, J. Goedhart

3 Visie op de legger van HDSR DM (v17) Visie op de legger van HDSR In de bijlagen staat beschreven wat een legger is, wordt het wettelijk kader toegelicht en wordt ingegaan op de actualiteit van de huidige leggers. 1 Visie - Het waterschap heeft één legger - Deze legger is actueel - Deze legger is voor iedereen eenvoudig toegankelijk 2 Strategie De visie bestaat uit drie onderdelen. De stip op de horizon kan via meerdere routes bereikt worden. Welke route het beste is, kan op dit moment nog niet altijd worden aangegeven. Dit hangt af van de juridische mogelijkheden (die zijn nog niet helder), en de wens van het bestuur. Beïnvloedende factoren kunnen onder meer zijn: de nieuwe Keur (2015), ontwikkelingen in het keurkwartet, de modelleggers van de unie van waterschappen, de omgevingswet, zaakgericht werken. In 2014 wordt dit uitgewerkt in het strategisch plan. 2.1 Eén legger Visie: Het waterschap heeft één legger. Toelichting: Met het waterschap heeft één legger, wordt bedoeld dat het waterschap één legger presenteert Strategie: Om één legger te presenteren, is het nodig om a) de bestaande vier leggers 1 tot één legger te integreren of b) de procedures dusdanig op elkaar af te stemmen dat het aan de voorkant lijkt alsof er één legger is, terwijl er op de achtergrond meerdere leggers bestaan Het is ook mogelijk om stapsgewijs van meerdere leggers tot één legger te komen, bijvoorbeeld door eerst de drie keringenleggers met elkaar te integreren. Op dit moment zijn de voor- en nadelen en de mogelijkheden en onmogelijkheden van beide sporen niet bekend. Dit wordt onderzocht en uitgewerkt in het strategisch plan. 1 Het waterschap heeft begin 2014: - Een legger voor de oppervlaktewateren (2012) - Twee leggers voor de primaire waterkeringen; o categorie A (langs de Neder-Rijn en Lek (2003) en o categorie C (langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel) (2007) - Een legger voor de regionale waterkeringen (2011) Pagina 1 van 3

4 Visie op de legger van HDSR DM (v17) 2.2 Actuele legger Visie: De legger is actueel. Strategie: Om een actuele legger te hebben, is het nodig om: a) een actuele legger te hebben en b) een goed instrument te hebben om deze actueel te kunnen houden en c) de legger vervolgens actueel te houden. Maatregelen: a) het hebben van een actuele legger Niet alle leggers zijn voldoende actueel. Op korte termijn is er behoefte om (1) de legger primaire keringen, categorie A, volledig te herzien (2015) en (2) voor de overige keringen een legger op te stellen (2016). Zie bijlage 2. b) het hebben van een goed instrument om de legger actueel te kunnen houden Een goed instrument om de legger actueel te houden ontbreekt. Het beheerregister is hét instrument om de legger actueel te kunnen houden. Het beheerregister beschrijft de feitelijke situatie 2 van het watersysteem (keringen en oppervlaktewater), de legger beschrijft onder meer waaraan het systeem moet voldoen. Er is een duidelijke relatie tussen beiden; de legger beschrijft onder meer de watergangen, keringen en kunstwerken die opgenomen zijn in het beheerregister. Met name voor het oppervlaktewatersysteem is veel leggerdata afkomstig uit het beheerregister. Op dit moment is de kwaliteit (o.a. actualiteit, volledigheid, borging beheerproces) van het beheerregister onvoldoende om daar de legger eenvoudig op te kunnen baseren. Het is dan een arbeidsintensief proces om een kwalitatief goede legger op te stellen. Met het project Beheerregister op Orde (BOO) wordt toegewerkt naar een beheerregister dat wél voldoende kwaliteit heeft om een kwalitatief goede legger op te baseren. c) het actueel houden van de legger Op dit moment heeft het waterschap niet de mogelijkheid om leggers gedeeltelijk te herzien zonder de volledige procedure te moeten doorlopen. De keuze ligt dan voor de hand om de legger in zijn geheel opnieuw vast te stellen.. Dit beperkt de mogelijkheid om de legger actueel te houden. Om de legger actueel te houden liggen de volgende sporen voor de hand: a) De legger wordt frequent bijgesteld (gedeeltelijk herzien). Leggerwijzigingen worden continue verzameld en opgebost. Periodiek worden de gebundelde wijzigingen vastgesteld. b) Zodra een wijziging aan het watersysteem met instemming van het waterschap is afgerond, is de (eventuele) bijbehorende leggerwijziging van kracht. Dit betekent dat 2 Omdat de werkelijke situatie buiten snel kan veranderen, loopt het beheerregister altijd achter. In het kader van het project Beheerregister op Orde worden normen voor de benodigde actualiteit van de data vastgesteld. Pagina 2 van 3

5 Visie op de legger van HDSR DM (v17) bij een projectplanprocedure of vergunningprocedure direct een bijbehorende leggerwijzigingsprocedure wordt doorlopen en de legger gedeeltelijk wordt herzien. In geval van een algemeen geldende wijziging (als gevolg van nieuw beleid, normering, doorrekeningen e.d.) wordt na vaststelling direct de leggerwijzigingsprocedure gestart. c) Een combinatie van beiden; bijvoorbeeld door het opbossen van locale leggerwijzigingen maar bij algemeen geldende wijzigingen direct een leggerherziening. Welk spoor de voorkeur krijgt, hangt voor een groot deel af van de juridisch mogelijkheid om leggers gedeeltelijk te herzien en de financiële gevolgen. De voor- en nadelen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de drie sporen worden in het strategisch plan uitgewerkt. 2.3 Eenvoudig ontsloten Visie: De legger is voor iedereen eenvoudig toegankelijk Strategie: Iedereen moet de legger digitaal kunnen raadplegen via de website van het waterschap. Ook moet de legger leesbaar en begrijpelijk zijn. Om de legger op deze wijze eenvoudig toegankelijk te maken is het nodig dat het waterschap over een actuele dataset beschikt waarin alle periodieke en/of continue leggerwijzigingen (zie paragraaf 2.2) direct worden verwerkt. Deze dataset is dan de bron waaruit de legger via internet aan de gebruiker wordt aangeboden en de bron waaruit (intern en extern) leggerkaarten worden geprint. Op die manier krijgt de gebruiker altijd de meest actuele situatie te zien en werkt het waterschap altijd vanuit de meest actuele legger. 3 Korte termijn In 2014 wordt het strategisch plan opgesteld. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de vraag hoe tot één legger te komen en hoe het beste de legger actueel gehouden kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe keur (2015), het keurkwartet en de diverse modelrichtlijnen van de Unie van Waterschappen. De juridische (on)mogelijkheden om diverse sporen te kunnen bewandelen zullen worden onderzocht. In 2014 wordt bij het college een voorstel ingediend welke leggers op korte termijn (2015/2016) opgesteld of herzien zullen worden. Het gaat hierbij om het herzien van de legger primaire keringen, categorie A en het opstellen van de legger overige keringen. Idealiter zouden deze leggers gebaseerd moeten worden op het beheerregister. Gezien de planning rondom het project Beheerregister op Orde zal vooruitlopend op afronding van dat project, in 2014 worden gestart zal worden met de voorbereidingen van deze leggers. Een randvoorwaarde voor deze leggers is de afstemming op de nieuwe keur en deze visie. Pagina 3 van 3

6 Visie op de legger van HDSR Bijlage 1 Bijlage 1: Kaders Een legger is een openbaar register, waarin gegevens van waterstaatswerken 3 zijn opgenomen, zoals locatie, afmeting en de onderhoudsverplichtingen. Het gaat hierbij om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken, zoals gemalen en sluizen. Waterschappen zijn op grond van de Waterwet en de Waterschapswet verplicht leggers van de waterstaatswerken op te stellen. De legger is van belang voor de toetsing van de waterstaatswerken aan de gestelde normen. Deze toetsing wordt mogelijk door de gegevens in de legger, waarin de vereiste toestand van de waterstaatswerken is aangegeven, te vergelijken met de feitelijke toestand van de waterstaatswerken. Daarnaast is de legger bepalend voor het toepassingsbereik van de waterschapskeur. De legger en de keur vormen samen het instrumentarium waarmee het waterschap handelingen kan tegengaan die nadelig kunnen zijn voor het functioneren van waterstaatswerken. Op dit moment kent de legger oppervlaktewateren een papieren en een digitale versie. De digitale versie staat op internet evenals pdf s van de papieren versie. De keringleggers zijn via internet beperkt ontsloten. Er is geen wettelijke verplichting om met regelmaat een legger op te stellen. In principe kan gewacht worden tot het moment dat het beheerregister op orde is. Er kunnen redenen zijn om op korte termijn leggers op te stellen. Er zijn drie wettelijke kaders die vormgeven aan de leggers; de waterwet, de waterschapswet en de waterverordening HDSR. Daarnaast is er de keur van het waterschap die aangeeft dat de zones waar de in de keur genoemde gebods- en verbodsbepalingen gelden, in de legger staan aangegeven. De Waterwet Artikel 5.1 De beheerder zorg voor een legger waarin staat waaraan waterstaatswerken qua ligging, vorm, afmeting en constructie aan moeten voldoen. Er is een overzichtskaart met daarop de ligging van de waterstaatswerken en beschermingszones. Een waterstaatswerk is gedefinieerd als een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. Via een provinciale verordening [HDSR] kunnen nadere voorschriften worden gegeven ten aanzien van de inhoud, vorm en periodieke herziening van de legger voor daarbij te onderscheiden categorieën van waterstaatswerken. Voorts kan daarbij vrijstelling worden verleend van de in het eerste lid bedoelde verplichtingen met betrekking tot bepaalde waterstaatswerken die zich naar hun aard of functie niet lenen voor het omschrijven van die elementen dan wel van geringe afmetingen zijn. Uit de toelichting op de Waterwet De beheerder draagt er zorg voor dat de gegevens in de legger actueel blijven. 3 Een waterstaatswerk is (volgens de waterwet) een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk;

7 Visie op de legger van HDSR Bijlage 1 Provinciale Waterverordening HDSR Artikel 4.1 De legger, bedoeld in artikel 5.1 van de [water]wet, bevat naast het bepaalde in het tweede lid van dat artikel in ieder geval: a. het lengteprofiel en de dwarsprofielen van de primaire en regionale waterkeringen alsmede het profiel van vrije ruimte; b. de dwarsprofielen van de oppervlaktewaterlichamen onder zijn beheer; c. een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die deel uitmaken van de primaire en regionale waterkeringen alsmede van de oppervlaktewaterlichamen onder zijn beheer. Artikel 4.2 Vrijstelling verplichtingen inhoud legger De in artikel 5.1, eerste lid, van de wet bedoelde verplichtingen met betrekking tot vorm en constructie gelden niet voor bergingsgebieden. Waterschapswet Artikel 78, lid 2 Het algemeen bestuur stelt vast de legger waarin onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen.

8 Visie op de legger van HDSR Bijlage 2 Bijlage 2: Actualiteit huidige leggers Hieronder wordt per legger aangegeven in hoeverre de legger actueel is en er behoefte is aan herziening: Primaire waterkeringen, categorie A Actualisatie is nodig om de keurzonering aan te passen aan de benamingen en omschrijvingen in de keur en om het profiel van vrije ruimte op te nemen. Hierbij is afstemming met het opstellen van de nieuwe keur een voorwaarde. Bij de actualisatie zal ook informatie uit toetsing en vergunningen worden verwerkt en zal de legger digitaal worden ontsloten. Gezien het belang van de primaire waterkering heeft deze actualisatie de hoogste prioriteit. De voorbereiding, waaronder het verzamelen van gegevens ten behoeve van het beheerregister, start in 2014, de vaststelling is gepland voor Primaire waterkeringen, categorie C De herziening wordt uitgesteld tot duidelijkheid is over de status en de eisen aan deze waterkering. De uitwerking hiervan is onderdeel van het Deltaprogramma. Regionale waterkeringen: Deze legger dateert uit 2011 en is actueel. Het profiel van vrije ruimte moet nog in de legger worden opgenomen, maar dit heeft geen grote prioriteit. De afdeling Waterkeringenbeheer onderzoekt de juridische mogelijkheden om projectplanprocedure en leggerwijzigingsprocedure gelijktijdig te doorlopen, zodat kadeverbeteringen direct in de legger worden opgenomen. Legger overige waterkeringen Voor deze waterkeringen is nog geen legger. Momenteel zijn de overgangsbepalingen in de keur, en de daarbij behorende kaart, van kracht. Na het besluit van het algemeen bestuur (2 oktober 2013), waarin de overige waterkeringen zijn aangewezen en genormeerd, is het noodzakelijk een legger voor de overige waterkeringen op te stellen. De prioriteit is echter lager dan bij de primaire keringen, categorie A. Afstemming met het opstellen van de nieuwe keur een voorwaarde. De voorbereiding, waaronder het verzamelen van gegevens ten behoeve van het beheerregister, start in 2014, de vaststelling is voorzien voor Legger oppervlaktewateren De legger dateert uit 2012 en is vooralsnog voldoende actueel. Het opstellen van een nieuwe legger kan wachten totdat het beheerregister op orde is.

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra. Aanvullende eisen aan de inhoud van de legger

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra. Aanvullende eisen aan de inhoud van de legger Onderwerp: Legger boezemwaterkeringen Nummer: Bestuursstukken\1431 Agendapunt: 4 DB: Ja 26-8-2013 Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten en Geoinformatie BPP: Nee FAZ: Nee

Nadere informatie

Legger van de waterkeringen

Legger van de waterkeringen katern: kade waterberging Eendragtspolder Legger van de waterkeringen Katern: Versie: maart 2012 : , katern Inleiding Het leggerkatern maakt deel uit van de legger van de waterstaatswerken van het, leggeronderdeel

Nadere informatie

Legger van de waterkeringen

Legger van de waterkeringen katern: Legger van de waterkeringen Katern: Versie: maart 0 : , katern Inleiding Het leggerkatern maakt deel uit van de legger van de waterstaatswerken van het, leggeronderdeel Boezemwaterkeringen. Deze

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.6 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 3.6 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.6 Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.8 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 3.8 ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.8 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Nummer: 866092 In D&H: 18-11-2014 Steller: drs. M.J.W. Brederoo In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

AGENDAPUNT 8 ONTWERP. Onderwerp: Grootonderhoudsplan Oevers 2013 tot 2018 Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 8 ONTWERP. Onderwerp: Grootonderhoudsplan Oevers 2013 tot 2018 Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 Onderwerp: Grootonderhoudsplan Oevers 2013 tot 2018 Nummer: 648797 In D&H: 13-08-2013 Steller: Bob Laporte In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5827 SKK

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Legger watersysteem regio Zuid-West Nummer: Bestuursstukken\1743 Agendapunt: 6 DB: Ja 10-11-2014 BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja 21-01-2015 AB: Ja 04-02-2015 Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/125

Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Vaststelling onderdeel primaire waterkeringen Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-14 13 februari 2007 2007/0053858

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10 ONTWERP. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 10 ONTWERP. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: 751632 In D&H: 05-11-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 19-11-3013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.2 ONTWERP. Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken Nummer: v9. Voorstel

AGENDAPUNT 3.2 ONTWERP. Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken Nummer: v9. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.2 Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019 Nummer: 865878-v9 In D&H: 11-11-2014 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: 580861 In D&H: 16-10-2012 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 13-11-2012 Telefoonnummer: (030) 634 5958 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Hamerstuk AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: 751632 In D&H: 05-11-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 19-11-3013

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: legger Watersysteem regio Zuid-Oost Nummer: Bestuursstukken\1432 Agendapunt: 5 DB: Ja 26-8-2013 Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten en Geoinformatie BPP: Nee

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 3. Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3 Onderwerp: anti-afhaaksubsidie Nummer: 798501-v4 In D&H: 11-03-2014 Steller: Raymond Plaizier In Cie: BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5963

Nadere informatie

Legger van de waterkeringen

Legger van de waterkeringen katern: Legger van de waterkeringen Katern: Versie: maart 0 : , katern Inleiding Het leggerkatern maakt deel uit van de legger van de waterstaatswerken van het, leggeronderdeel Boezemwaterkeringen. Deze

Nadere informatie

BESLUIT LEGGERWIJZIGING

BESLUIT LEGGERWIJZIGING Definitief legger besl uit Z2016-0273 22 j uni 2016 J a BESLUIT LEGGERWIJZIGING De leggerwijziging heeft betrekking op: 1. het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewater Trade Port

Nadere informatie

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond.

De grondverwerving is geregeld met de proefboerderij Zegveld voor zowel de omleiding als voor de naast gelegen grond. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Natuurvriendelijke inrichting Slimmenwetering te Zegveld Nummer: 268482 In D&H: 23-02-2010 Steller: A. van Veldhoven In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

ONTWERP LEGGERBESLUIT

ONTWERP LEGGERBESLUIT Ontwerp Leggerbesl uit de Leistert 20 mei 2016 Nee Ontwerp Leggerbesluit de Leistert ARCHIEF *2016-004-054476* i.a.a. PaVH/GABO/2016-004-054476 megu, huva Zaaknummer: Z2016-1204 ONTWERP LEGGERBESLUIT behorende

Nadere informatie

LEGGER Waterschap Groot Salland, regionale waterkering 103

LEGGER Waterschap Groot Salland, regionale waterkering 103 INHOUDSOPGAVE Legger Waterschap Groot Salland, regionale waterkering 103 1: Overzichtskaart 2: Situatietekeningen 3: Dwarsprofielen 4: Lengteprofielen 5: Kunstwerken In ontwerp vastgesteld door het dagelijks

Nadere informatie

LEGGER Waterschap Groot Salland, verbindende waterkering 25

LEGGER Waterschap Groot Salland, verbindende waterkering 25 INHOUDSOPGAVE Legger Waterschap Groot Salland, verbindende waterkering 25 1: Overzichtskaart 2: Situatietekeningen 3: Dwarsprofielen 4: Lengteprofielen 5: Kunstwerken In ontwerp vastgesteld door het dagelijks

Nadere informatie

LEGGER WATERKERINGEN WATERSCHAP AA EN MAAS Partiële herziening 2018

LEGGER WATERKERINGEN WATERSCHAP AA EN MAAS Partiële herziening 2018 LEGGER WATERKERINGEN WATERSCHAP AA EN MAAS Waterschap Aa en Maas Behoort bij DB-besluit nr. 140518/4.5.2 Inhoud 1. Inleiding 2. Leggerbepalingen 3. Kaarten 4. Toelichting Pagina 1 van 10 1. Inleiding Op

Nadere informatie

bij de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie De Meern te kiezen voor handhaving van het beluchtingssysteem met behulp van puntbeluchters.

bij de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie De Meern te kiezen voor handhaving van het beluchtingssysteem met behulp van puntbeluchters. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Keuze vervanging beluchting rwzi De Meern Nummer: 638497 In D&H: 21-05-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 11-06-2013 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Registratienummer: PM Het college van dijkgraaf en heemraden; gelet op artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78,

Nadere informatie

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

BPP: Nee FAZ: Nee VVSW: Ja Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Legger watersysteem regio Noord Nummer: Bestuursstukken\1605 Agendapunt: 8 DB: Ja 22-4-2014 Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten en Geoinformatie BPP: Nee FAZ:

Nadere informatie

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein.

een aanvullend krediet van 135.000,- toe te kennen voor de uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de Oude Sluis te Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Kredietaanvraag herstelwerkzaamheden Oude Sluis Vreeswijk Nummer: 583318 In D&H: 30-10-2012 Steller: S.H.M. van de Reepe In Cie: BMZ 13-11-2012

Nadere informatie

Legger van de waterkeringen

Legger van de waterkeringen katern: Legger van de waterkeringen Katern: Versie: maart 0 : , katern Inleiding Het leggerkatern maakt deel uit van de legger van de waterstaatswerken van het, leggeronderdeel Boezemwaterkeringen. Deze

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND EN OVERIJSSEL Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel; Gelet op de artikelen 2.9 en 5.1

Nadere informatie

LEGGER Waterschap Groot Salland, regionale waterkering 101

LEGGER Waterschap Groot Salland, regionale waterkering 101 INHOUDSOPGAVE Legger Waterschap Groot Salland, regionale waterkering 101 1: Overzichtskaart 2: Situatietekeningen 3: Dwarsprofielen 4: Lengteprofielen 5: Kunstwerken In ontwerp vastgesteld door het dagelijks

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

gelet op het op 7 juli 2010 gesloten akkoord tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector waterschappen

gelet op het op 7 juli 2010 gesloten akkoord tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector waterschappen VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 12 Onderwerp: vaststellen onderhandelingsakkoord LAWA SAW 2009-2011 Nummer: 310263 In D&H: 17-08-2010 / 31-08-2010 Steller: B.M.H. Dortmans In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Krediet aanvraag vervanging puntbeluchting rwzi Leidsche Rijn Nummer: 356319 In D&H: 15 maart 2011 Steller: T. Oosterhoff In Cie: BMZ 12 april

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering

Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering Wat zijn primaire waterkeringen? Primaire waterkeringen zijn dijken en kades die het Rivierengebied beschermen tegen het rivierwater van de

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 7 ONTWERP. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland;

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 februari 2006, Noord-Holland van (datum), van Zuid- Holland van (datum) en van Gelderland van (datum) tot vaststelling van de Verordening waterkering West-Nederland

Nadere informatie

Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek)

Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek) COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Financiering van oeverherstelwerk aan de primaire waterkering in IJsselstein (nabij het Klaphek) Nummer: 564596 In D&H:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten;

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten; VERGADERING 16 ĴUİİ 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK B1302434 BESLUIT D&H: INSPRAAKVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; gelezen

Nadere informatie

LEGGER Waterschap Groot Salland, primaire waterkering dijkring 10

LEGGER Waterschap Groot Salland, primaire waterkering dijkring 10 INHOUDSOPGAVE Legger Waterschap Groot Salland, primaire waterkering dijkring 10 1: Overzichtskaart 2: Situatietekeningen 3: Dwarsprofielen 4: Lengteprofielen 5: Kunstwerken In ontwerp vastgesteld door

Nadere informatie

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6).

Als bijlage bij dit voorstel is het communicatieplan voor de vier projecten bijgevoegd (bijlage 6). VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Kredietaanvraag projecten Nota Ruimte middelen Nummer: 447055 In D&H: 18-10-2011 / 13-12-2011 Steller: ir. J. van Zuijlen/W. van Buren In Cie:

Nadere informatie

Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009

Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 Toelichting op de Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 Algemeen Wetgeving en beleid De Keur is gebaseerd op de Waterschapswet, de Waterwet, het Waterbesluit, het Waterbeheerplan en de Provinciale Waterverordening.

Nadere informatie

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel

HAMERSTUK AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264. Voorstel HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Afkoop en herfinanciering landinrichtingsrente Lopikerwaard Nummer: 716264 In D&H: 11-3-2014 Steller: Ing. H.J. van Bruchem RT In Cie:

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.2. ONTWERP. Onderwerp: wijziging Richtlijnen Overname Afvalwater Nummer:

AGENDAPUNT 3.2. ONTWERP. Onderwerp: wijziging Richtlijnen Overname Afvalwater Nummer: VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.2. Onderwerp: wijziging Richtlijnen Overname Afvalwater Nummer: 875410 In D&H: 11-11-2014 Steller: Ir. N. Admiraal In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5779

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STAND VAN ZAKEN GOOLAND Datum 21 februari 2012 Afstemming Bijlagen 2 Zaaknummer 26232

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STAND VAN ZAKEN GOOLAND Datum 21 februari 2012 Afstemming Bijlagen 2 Zaaknummer 26232 agendapunt 3.b.3 987228 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STAND VAN ZAKEN GOOLAND Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 21 februari 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

ontwerp-projectplan Waterwet Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik

ontwerp-projectplan Waterwet Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik ontwerp-projectplan Waterwet Renovatie en vispassage stuw Schenkel Lopik Voornemen Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is voornemens, gelet op artikel

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570

Watervergunning. Datum 27 september Zaaknummer 16570 Watervergunning Voor het dempen, graven en verbreden van (een) watergang(en) en het aanleggen van plasbermen op de locatie bij Heeswijk 120 in Montfoort Datum 27 september 2017 Zaaknummer 16570 Poldermolen

Nadere informatie

Visualisatie Toepassingsprofiel Waterschapsverordening. 20 juli 2017

Visualisatie Toepassingsprofiel Waterschapsverordening. 20 juli 2017 Visualisatie Toepassingsprofiel Waterschapsverordening 20 juli 2017 Inhoudsopgave - Inleiding Omgevingswet - Huidige situatie - Nieuwe situatie - Betekenis voor werkproces - Overzicht nu en straks 2 Inleiding

Nadere informatie

REGISTRATIENUMMER

REGISTRATIENUMMER Nota van antwoord op ingebrachte zienswijzen op de partiële wijziging Keur, ontwerplegger watergangen landelijk gebied en de ontwerplegger primaire waterkeringen REGISTRATIENUMMER 135369 Inleiding In totaal

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 4a/b. Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4a/b Onderwerp: Bijstelling realisatie 1e fase Energiefabriek Nieuwegein Nummer: 626444 In D&H: 02-04-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 23-04-2013

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid- Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

Concept. Ontwerp-projectplan Verlegging Waterkering langs de Vecht bij Oud Zuilen 1 AANLEIDING EN DOEL

Concept. Ontwerp-projectplan Verlegging Waterkering langs de Vecht bij Oud Zuilen 1 AANLEIDING EN DOEL Concept Ontwerp-projectplan Verlegging Waterkering langs de Vecht bij Oud Zuilen Contactpersoon M.C.E. Faasse Doorkiesnummer 1 AANLEIDING EN DOEL De direct secundaire waterkering langs de Vecht rond Slot

Nadere informatie

Onderwerp: Besluitvorming oevererosie - aanbod Rijkswaterstaat Nummer:

Onderwerp: Besluitvorming oevererosie - aanbod Rijkswaterstaat Nummer: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Besluitvorming oevererosie - aanbod Rijkswaterstaat Nummer: 774438 In D&H: 10-12-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 21-01-2014

Nadere informatie

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder F.S.A. Wissink Vergadering : 14 maart 2017 Agendapunt : 5. Bijlagen : Kaart ligging normtrajecten Onderwerp : Investeringsvoorstel fase

Nadere informatie

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel Kader Keur Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017.

Watervergunning. Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht. Datum 16 juni 2017. Watervergunning Voor het uitbreiden van een steiger op de locatie Frederik Hendrikstraat 106 in Utrecht Datum 16 juni 2017 Zaaknummer 13429 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634 57 00 post@hdsr.nl

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Wijziging regelingen veranderagenda en veegwet Nummer: 778790 In D&H: 04-02-2014 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 25-02-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Haarlem, 26 maart 2013 2013 18 Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bijlagen: Ontwerpbesluit 1 Inleiding Op grond van artikel 2.4 van de Waterwet moeten bij

Nadere informatie

LEGGER Waterschap Groot Salland, primaire waterkering dijkring 9

LEGGER Waterschap Groot Salland, primaire waterkering dijkring 9 INHOUDSOPGAVE Legger Waterschap Groot Salland, primaire waterkering dijkring 9 1: Overzichtskaart 2: Situatietekeningen 3: Dwarsprofielen 4: Lengteprofielen 5: Kunstwerken In ontwerp vastgesteld door het

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan

Watervergunning. Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Watervergunning Voor het leggen van een coaxkabel middels een boogzinker onder een primaire watergang op de locatie Voordorpsedijk 35 in Groenekan Datum 4 juli 2017 Zaaknummer 13832 Poldermolen 2 Postbus

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017

Watervergunning. Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt. Datum 19 juni 2017 Watervergunning Voor het leggen van een laagspanningskabel bij de Soestdijkseweg Zuid en De Holle Bilt in De Bilt Datum 19 juni 2017 Zaaknummer 13121 Poldermolen 2 Postbus 550 3990 GJ Houten T (030) 634

Nadere informatie

Projectplan Anti-verdrogingsmaatregelen in Gilze (Lijndonk en Molenakkerweg)

Projectplan Anti-verdrogingsmaatregelen in Gilze (Lijndonk en Molenakkerweg) Zaaknummer Djuma: 11396 Nummer projectplan Djuma: 19024 Projectplan Anti-verdrogingsmaatregelen in Gilze (Lijndonk en Molenakkerweg) 1. Aanleiding Aan de Lijndonk en Molenakkerweg te Gilze liggen twee

Nadere informatie

Vollenhoverkanaaldijk. Vollenhovermeerdijk Kadoelermeerdijk

Vollenhoverkanaaldijk. Vollenhovermeerdijk Kadoelermeerdijk Westermeerdijk Inleiding Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland. In het beheersgebied bevinden zich twee dijkringen. Dit zijn dijkring

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 651006 v9. Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik. Gelezen

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Nummer: 651006 v9. Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik. Gelezen Onderwerp: Extra krediet watergebiedsplan Zegveld & Oud-Kamerik VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Nummer: 651006 v9 In D&H: 13-08-2013 Steller: Peter Hesen In Cie: BMZ Telefoonnummer: 06-15068420

Nadere informatie

LEGGER Waterschap Groot Salland, primaire waterkering dijkring 11

LEGGER Waterschap Groot Salland, primaire waterkering dijkring 11 INHOUDSOPGAVE Legger Waterschap Groot Salland, primaire waterkering dijkring 11 1: Overzichtskaart 2: Situatietekeningen 3: Dwarsprofielen 4: Lengteprofielen 5: Kunstwerken In ontwerp vastgesteld door

Nadere informatie

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092

Gezien het rapport van BMC van december 2012, met projectnummer 210092 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 5a/b Onderwerp: BMC rapport 'Bouwen aan vertrouwen' Nummer: 606089 In D&H: 10-01-2013 Steller: mevrouw I. de Vries In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5979

Nadere informatie

Bijgevoegde Beleidsvisie keur 2013 vast te stellen, waarin de volgende hoofduitgangspunten worden gehanteerd:

Bijgevoegde Beleidsvisie keur 2013 vast te stellen, waarin de volgende hoofduitgangspunten worden gehanteerd: VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 Onderwerp: beleidsvisie keur Nummer: 742685 In D&H: 29-10-2013 Steller: Ir. J. van Hove In Cie: BMZ 19-11-2013 Telefoonnummer: (030) 634 58 31 SKK Afdeling:

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

Toelichting. 1. Inleiding

Toelichting. 1. Inleiding Toelichting 1. Inleiding 1.1. Doel en achtergrond van de legger De legger watergangen en bergingsgebieden is een register waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen,

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe PROJECTPLAN WATERWET (definitief besluit) Projectnummer Onderwerp CP2119 projectplan voor Molenbeek Nunspeet Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit het projectplan

Nadere informatie

LEGGER Waterschap Drents Overijsselse Delta, primaire waterkering dijktrajecten 11-1, 11-2 en 11-3

LEGGER Waterschap Drents Overijsselse Delta, primaire waterkering dijktrajecten 11-1, 11-2 en 11-3 INHOUDSOPGAVE Legger Waterschap Drents Overijsselse Delta, primaire waterkering dijktrajecten 11-1, 11-2 en 11-3 1: Overzichtskaart 2: Situatietekeningen 3: Dwarsprofielen 4: Lengteprofielen 5: Kunstwerken

Nadere informatie

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek

Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Projectplan Waterwet (definitief besluit) Datum 08-09-2014 Projectnummer P2200C Onderwerp Verdrogingsbestrijding Vossenbroek Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe besluit

Nadere informatie

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken Algemeen Update ronde Status Publicatiedatum Sluitingsdatum Impact December 2014 Doorgevoerd 17-12-2014 MIDDELGROOT Inhoud Onder Werkveld (Kennisgebied)

Nadere informatie

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok)

Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Projectplan Verplaatsen stuw Arendsduinbrug (Waalblok) Opsteller: P. Verhulst Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: DO NVT Datum: 27 04-2011 Kopie: Archief Opdrachtgever Teamleider Projectleider

Nadere informatie

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost

Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost Ontwerp-projectplan Waterwet Voorboezem Duifhuisvliet oost Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Ter inzage van 3 november tot en met 14 december 2015 Verantwoording Titel: Ontwerp-projectplan Waterwet

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Projectoverstijgende Verkenning (POV) Centraal Holland Nummer: 871302. Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Projectoverstijgende Verkenning (POV) Centraal Holland Nummer: 871302. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Projectoverstijgende Verkenning (POV) Centraal Holland Nummer: 871302 In D&H: 11-11-2014 Steller: Jannes van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Projectplan Waterwet Aanpassen duikers District Raam 2019

Projectplan Waterwet Aanpassen duikers District Raam 2019 Projectplan Waterwet Aanpassen duikers District Raam 2019 Pagina 1 van 7 november 2018 Inhoudsopgave Projectplan Waterwet Deel I Deel II Deel III Deel IV Aanleg of wijziging van duiker Verantwoording Rechtsbescherming

Nadere informatie

ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen Eerste landelijke indrukken. November 2018

ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen Eerste landelijke indrukken. November 2018 ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen Eerste landelijke indrukken November 2018 Introductie > Sinds 2015 trekken waterschappen met elkaar op om te kijken hoe we samen de zorgplicht kunnen verbeteren

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie

Toelichting bij de. Legger van regionale waterkeringen

Toelichting bij de. Legger van regionale waterkeringen Toelichting bij de Legger van regionale waterkeringen door: Guido van der Kolk versie: 1.0 definitief datum: 29 augustus 2012 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Totstandkoming van deze legger

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

Toelichting pag. 7. Bijlagen: 1. Toelichting op het ontwerpbesluit pag Nota van beantwoording zienswijze pag. 11

Toelichting pag. 7. Bijlagen: 1. Toelichting op het ontwerpbesluit pag Nota van beantwoording zienswijze pag. 11 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 27 mei 2014 NUMMER PS PS2014RGW05 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 80FC86C6 PORTEFEUILLEHOUDER De

Nadere informatie

WATERVERGUNNING. Datum 18 juli Zaaknummer 29007

WATERVERGUNNING. Datum 18 juli Zaaknummer 29007 WATERVERGUNNING Voor het tijdelijk dempen van een vijver en het lozen van hemelwater uit de vijver op oppervlaktewater op de locatie Croeselaan 18 in Utrecht Datum 18 juli 2018 Zaaknummer 29007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inleiding. Deze keringen liggen in de gemeenten Dronten, Lelystad Almere en Zeewolde.

Inleiding. Deze keringen liggen in de gemeenten Dronten, Lelystad Almere en Zeewolde. IJsselmeerdijk Inleiding Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland. In het beheersgebied bevinden zich twee dijkringen. Dit zijn dijkring

Nadere informatie

INLEIDING. Onderwerp: Plan van Aanpak Brug Goejanverwelle, augustus 2013 Nummer:

INLEIDING. Onderwerp: Plan van Aanpak Brug Goejanverwelle, augustus 2013 Nummer: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE SKK ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Plan van Aanpak Brug Goejanverwelle, augustus 2013 Nummer: 709537 In D&H: 06-08-2013 Steller: Jan Smorenburg In Cie: BMZ

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.5 1228963 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERGUNNING PROJECT PLAN EN LEGGERWIJZIGING VLIETZONE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 december 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Inleiding Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland. In het beheersgebied bevinden

Inleiding Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland. In het beheersgebied bevinden IJmeerdijk Inleiding Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland. In het beheersgebied bevinden zich twee dijkringen. Dit zijn dijkring

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016; Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 3 oktober 2016 met nummer 2016/66 tot wijziging van de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Provinciale Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel besluit op grond van artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 lid 2 van de Waterschapswet:

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel besluit op grond van artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 lid 2 van de Waterschapswet: Besluit legger regionale waterkeringen Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel besluit op grond van artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 lid 2 van de Waterschapswet: De legger regionale waterkeringen

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Gelet op het bepaalde in artikel 12 en 13 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 a/b Onderwerp: Aanpassing afschrijvingsbeleid Nummer: 713406 In D&H: 17-09-2013 Steller: I. van Bijsteren 29-10-2013 In Cie: BMZ 16-10-2013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584

Watervergunning. Datum 29 augustus Zaaknummer 11584 Watervergunning Voor het hebben van een tijdelijke gedeeltelijke verondieping in een tertiair oppervlaktewaterlichaam (=natuursloot) op de locatie achter Meije 89 te Bodegraven Datum 29 augustus 2017 Zaaknummer

Nadere informatie

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Algemene regel 22 22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Een algemene regel vervangt de vergunningplicht voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur

Nadere informatie

Watervergunning. Voor het verwijderen van een brug en het aanleggen van een dam met duiker op de locatie bij Gruttostraat 1 in Benschop

Watervergunning. Voor het verwijderen van een brug en het aanleggen van een dam met duiker op de locatie bij Gruttostraat 1 in Benschop Watervergunning Voor het verwijderen van een brug en het aanleggen van een dam met duiker op de locatie bij Gruttostraat 1 in Benschop Datum 14 juli 2017 Zaaknummer 13919 Poldermolen 2 Postbus 550 3990

Nadere informatie

Legger waterkeringen. Dijkring 78 dijkvak Sleydal

Legger waterkeringen. Dijkring 78 dijkvak Sleydal Legger waterkeringen Dijkring 78 dijkvak Sleydal Toelichting legger waterkeringen Inleiding Voor u ligt de legger waterkeringen van Dijkring 78, dijkvak Sleydal. Het waterschap is beheerder van de waterkeringen

Nadere informatie

Watervergunning. Datum 17 oktober Zaaknummer 16866

Watervergunning. Datum 17 oktober Zaaknummer 16866 Watervergunning Voor het slopen van een woning en het afdekken van de fundering met grond bij een waterkering op de locatie bij Provincialeweg Oost 29 in Haastrecht Datum 17 oktober 2017 Zaaknummer 16866

Nadere informatie