Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering"

Transcriptie

1 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR TKN (E) BMZ 1 APRIL 2014 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: In D&H: 11 maart 2014 Steller: drs. M.J.W. Brederoo In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: Informatiecentrum Automatisering In AB: Portefeuillehouder: Beugelink Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering In de vergadering van 11 maart 2014 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden besloten: 1. In te stemmen met de voorlopige zienswijze naar aanleiding van de begrotingswijziging I2014 van Het Waterschapshuis en deze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis 2. De portefeuillehouder en de secretaris te machtigen om de gemaakte opmerkingen te verwerken. Korte inhoudelijke omschrijving: In februari hebben wij van Het Waterschapshuis de eerste begrotingswijziging 2014 ontvangen. De begroting van Het Waterschapshuis daalt door een aantal wijzigingen: Uittreding van waterschap Hunze en Aa s Aframing van de formatie (in lijn met de ontwikkelingen rond HWH 2.0) Wijziging in de kassiersfunctie (waterschappen betalen niet meer voor MijnOverheid.nl) Sanering van IRIS (support loopt af, dit is dit jaar al deels te zien). Ons algemeen bestuur wordt conform wettelijke bepalingen in staat gesteld om op de begrotingswijziging een zienswijze in te dienen. In oktober 2013 is in het algemeen bestuur besloten om deze taak te gaan mandateren aan het college, maar dit is nog niet formeel bekrachtigd. Gezien de doorlooptijd van de procedure heeft het college daarom een zienswijze ingediend onder voorbehoud van aanvullingen door het algemeen bestuur. Op deze wijze is al vaker met de zienswijze procedure omgegaan. Bijgaand vindt u de eerste begrotingswijziging 2014 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis en de zienswijze die het college daarover heeft ingediend bij het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis. Argumenten voor het indienen van een zienswijze op deze begrotingswijziging Voor ons waterschap zijn er niet veel argumenten om op deze begrotingswijziging een zienswijze in te dienen. Eén concreet argument betreft het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland). Het beheer van dit bestand met hoogtegegevens ligt bij Het Waterschapshuis, maar het eigendom is ondergebracht in de Stichting AHN. Van deze Stichting kunnen ook derden het AHN afnemen. Het uittreden uit Het Waterschapshuis van waterschap Hunze en Aa s levert op dit terrein discussie op. Mag Hunze en Aa s nu wel of geen deelnemer zijn van het AHN? Zij willen dit wel, maar Het Waterschapshuis stelt zich op het standpunt dat dat niet gaat. Onze overweging om Hunze en Aa s wel deel te laten nemen is dat het tegenhouden hiervan de waterschappen alleen maar geld kost. De overige waterschappen betalen gezamenlijk de ca die Hunze en Aa s niet bijdraagt (gemiddeld 3600 per schap). Het product is daarnaast geen eigendom van HWH. Voorwaarde voor deelname van Hunze en Aa s aan dergelijke producten via HWH is wel dat heel duidelijk moet zijn dat Hunze en Aa s alle met het product gemoeide kosten (ook indirecte kosten) betaalt

2 Anders ontstaat een klimaat waarbij het gemakkelijk wordt voor waterschappen om maar uit Het Waterschapshuis te stappen terwijl er wel van de samenwerking wordt geprofiteerd. Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief HWH d.d. 3 februari 2014 met bijlage 2. Ingediende zienswijze van het college d.d. 19 maart

3

4

5 Financiële begroting e begrotingswijziging januari 2014 Decos nr

6 Inleiding In deze financiële begroting 2014 zijn de resultaten van de eerste begrotingswijziging 2014 opgenomen. In een afzonderlijke bestuursvoorstel is deze wijziging toegelicht en zijn mutaties onderbouwd. Tevens is bij dit bestuursvoorstel een conversietabel gevoegd waarbij de oude en de nieuwe bijdragen 2014 per waterschap in beeld zijn gebracht. De paragraafindeling volgt de indeling van de programmabegroting 2014 Inhoud 1 Programma 1 Uitvoering Programma Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Waterkeringenbeheer Afvalwaterzuivering Vergunning en Handhaving Programma Diensten Diensten Basis Diensten Externe Dienstverlening Diensten Data Architectuur en standaarden Informatiehuis Water Programma 2 Faciliterende diensten Programma 3 Bestuur en Organisatie Programma 4 Geldstromen Derden Overzicht kostenplaatsen en uurtarieven Ombouw per programma onderdeel Ombouw per waterschap 32 2

7 1 Programma 1 Uitvoering In dit hoofdstuk zijn per deelprogramma opgenomen: De specificatie per waterschap van de bijdrage De specificatie van de kostenen opbrengsten categorieën Programma Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Watersysteembeheer B&O Watertoets B&O NDFF B&O IRIS Ergo B&O IRIS OWA B&O IRIS Metingen B&O IRIS Watis Kostenverdeelsleutel VAST VAST 45/55 45/55 45/55 45/ Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

8 Watersysteembeheer B&O Watertoets B&O NDFF B&O IRIS Ergo B&O IRIS OWA B&O IRIS Metingen B&O IRIS Watis 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 4

9 Waterkeringenbeheer Waterveiligheid B&O Vangst registratie B&O IRIS Keringen B&O Digispectie Kostenverdeelsleutel 45/55 45/55 45/ Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

10 Waterveiligheid B&O Vangst registratie B&O IRIS Keringen B&O Digispectie 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 6

11 Afvalwaterzuivering Afvalwaterketen B&O Z B&O BVZ B&O IRIS B&O IRIS info LIS RIOKEN Kostenverdeelsleutel ONTWERP 45/55 45/55 45/ Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

12 Afvalwaterketen B&O Zinfo B&O BVZ B&O IRIS LIS B&O IRIS RIOKEN 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 8

13 Vergunning en Handhaving Vergunningverlening & Handhaving B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven B&O IRIS V&H B&O IRIS KIM (Personele inzet HWH) Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST 45/55 45/55 DNO ITV Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Aoorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Aoorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

14 Vergunningverlening & Handhaving B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven B&O IRIS V&H B&O IRIS KIM (Personele inzet HWH) 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 10

15 1.3. Programma Diensten Diensten Basis Diensten Basis B&O IRIS B&O IRIS Basis WATIS 2.0 B&O WION portaal B&O Geo voorzienin g Afschrijvin g IRIS 1.0 Kostenverdeelsleutel 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/ Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

16 Diensten Basis B&O IRIS B&O IRIS Basis WATIS 2.0 B&O WION portaal B&O Geo voorzienin g Afschrijvin g IRIS externe inhuur (geen formatie) overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 12

17 Diensten Externe Dienstverlening Diensten Externe Dienstverlening B&O oud CMS B&O e formuliere n Het nieuwe Waterscha psnet B&O publicatie producten en diensten binnen CMS B&O publicatie regelgevin g landelijke voorzienin g CVDR B&O publicatie bekendma kingen landelijke voorzienin g GVOP Mijn Overheid (personele inzet HWH) Kostenverdeelsleutel DEELS VAST DNO 45/55 45/55 45/55 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Het Waterschapshuis IPO

18 Diensten Externe Dienstverlening B&O oud CMS B&O e formuliere n Het nieuwe Waterscha psnet B&O publicatie producten en diensten binnen CMS B&O publicatie regelgevin g landelijke voorzienin g CVDR B&O publicatie bekendma kingen landelijke voorzienin g GVOP Mijn Overheid (personele inzet HWH) 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 14

19 Diensten Data Diensten Data B&O SATData AHN3 BM2 INSPIRE Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST Opper Opper Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

20 Diensten Data B&O INSPIRE SATData AHN3 BM2 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo

21 1.4. Architectuur en standaarden Architectuur & Standaarden Kostenverdeelsleutel 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

22 Architectuur & Standaarden 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 18

23 1.5. Informatiehuis Water Informatiehuis Water Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

24 Informatiehuis Water 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 20

25 2. Programma 2 Faciliterende diensten Programma 2 Faciliterende diensten Vergader centrum Diwanet Oracle APPS Oracle TECH Oracle Contract mgnt Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST VAST 45/55 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

26 Programma 2 Faciliterende diensten Vergader centrum Diwanet Oracle APPS Oracle TECH Oracle Contract mgnt 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden Energie Huren en rechten Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 22

27 3. Programma 3 Bestuur en Organisatie Bestuur & Organisatie Bestuur & Organisati e Flexibele uren Contract & aanbestedi ng Kwaliteits mgnt B&O Business Cases (Behoefte manageme nt) Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST VAST VAST VAST Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

28 Bestuur & Organisatie Bestuur & Organisati e Flexibele uren Contract & aanbestedi ng Kwaliteits mgnt B&O Business Cases (Behoefte manageme nt) 2.5 externe inhuur (geen formatie) overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 24

29 4. Programma 4 Geldstromen Derden Programma 4 Geldstromen derden Basis registratie Topografie (VROM) Basis registratie BAG (VROM) Mijn overheid (BZK) SIKB Oracle GAS project WBD Nieuw Handels register (NHR) Kostenverdeelsleutel Oppervlakte 45/55 45/55 VAST VAST 45/ Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

30 Programma 4 Geldstromen derden Basis registratie Topografie (VROM) Basis registratie BAG (VROM) Mijn overheid (BZK) SIKB Oracle GAS project WBD Nieuw Handels register (NHR) 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 26

31 5. Overzicht kostenplaatsen en uurtarieven De kostenplaatsenstructuur is als volgt opgebouwd: Hulpkostenplaatsen Huisvesting Kantoorautomatisering Facilitair P&O Kostenplaatsen Staf/directeur Bedrijfsvoering Projecten en Beheer IHW Lasten Hulpkostenplaats Huisvesting (K010) Baten Cat. Omschrijving Begroting 2014 N Begroting 2014 Begroting 2013 Cat. Omschrijving Begroting 2014 N Begroting 2014 Begroting Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Doorbelasting aan Staf/Directeur 3,22 FTE Servicekosten Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 12,94 FTE Gemeentelijke belastingen Doorbelasting aan projecten en beheer18,64 FTE Onderhoud schoonmaak Doorbelasting aan IHW Onderhoud machines ,81 FTE Afschrijvingskosten gebouwen Verdeelsleutel op basis van FTE, excl IHW Lasten Hulpkostenplaats Kantoorautomatisering (K020) Baten Cat. Omschrijving Begroting 2014 N Begroting 2014 Begroting 2013 ECL Cat. Omschrijving Begroting 2014 N Begroting 2014 Begroting Internet/ , , , Doorbelasting aan Staf/Directeur 3,22 FTE , , , Licentiekosten Software HWH , , , Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 12,94 FTE , , , Onderhoud en support software , , , Doorbelasting aan projecten en beheer 18,64 FTE , , , Kleine aanschaf hardware , , , Doorbelasting aan IHW 7,58 FTE , , ,24 42,39 FTE Personeel van Derden ICT , , , Afschrijvingskosten hardware , , , Afschrijvingskosten software 6.665, , , , , , , , ,05 Verdeelsleutel op basis van FTE Lasten Hulpkostenplaats Facilitair (K030) Baten Cat. Omschrijving Begroting 2014 N Begroting 2014 Begroting 2013 ECL Cat. Omschrijving Begroting 2014 N Begroting 2014 Begroting Kantoorbenodigdheden , , , Doorbelasting aan Staf/Directeur 3, , , , Aanschaf klein inventaris 5.000, , , Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 12, , , , Boeken/tijdschriften 1.000, , , Doorbelasting aan projecten en beheer18, , , , Drukwerk / Frankeer , , , Doorbelasting aan IHW 7, , , , Pantrykosten 7.500, , ,00 42, Representatiekosten organisatie 2.000, , , Vergaderingen 5.000, , , Vrijval bestemmingsreserve dekking kapitaallasten , , , Verzekeringen 1.500, , , Abonnementen 1.500, , , Contributies 1.500, , , Bankkosten 500,00 500,00 500, Telefoon en telefaxkosten , , , Extern budget inkoop 7.500, , , Documentaire informatievoorziening , , , Afschrijvingskosten kantoorinventaris , , , , , , , , ,00 Verdeelsleutel op basis van FTE 27

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589 Begroting 2015 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kernmerk: V0233/H3589 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Leeswijzer 6 3 Begroting in één oogopslag 7 4 Financiële

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj Scan nummer 1 van 1 - pagina 1 van 24 Datum 7mei215 Onderwerp Ontwerpbegroting 216 Hefpunt Kenmerk 215/62 Uw Kenmerk Bijlage(s) 3 Rozenburglaan 1 5 Groningen her# Postbus 88 Hefpunt voor belastingen van

Nadere informatie

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0.

Nader voorstel met betrekking tot HWH 2.0. Vergadering algemeen bestuur van 16 oktober 2013 Behandelend ambtenaar: A.H.M. Hieltjes Beleidsveldbeheerder: A. van Mieghem Portefeuillehouder: Th. Schots Zaaknr. : 13.ZK09038/13.B0428 Kenmerk : 13IT026948

Nadere informatie

DB 07-05-2007. Agendapunt: o11# Sittard, 24 april 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2008

DB 07-05-2007. Agendapunt: o11# Sittard, 24 april 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2008 DB 07-05-2007 Agendapunt: o11# Sittard, 24 april 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Waterschapsverkiezingen 2008 Koepelplan Zoals bekend heeft de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen (UvW)

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

HR Monitor 2012. Sector Waterschappen in Beeld

HR Monitor 2012. Sector Waterschappen in Beeld HR Monitor 2012 Sector Waterschappen in Beeld HR-monitor 2012 sector waterschappen in beeld drs. P.C.N. Honcoop drs. M.J.F. Tom Zoetermeer, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 9 1.1 Doelstelling 10 1.2

Nadere informatie

WATE NO. 2012.20809 INGEK. 6 OKT 2012

WATE NO. 2012.20809 INGEK. 6 OKT 2012 looi Waterschap Peel en Maasvallei De heer mr. W.J.M. Evers Postbus 3390 5902 PJ VENLO WATE NO. 2012.20809 INGEK. 6 OKT 2012 MWaterschaps. cc. ambtelijk contactpersonen HWH Behandeld door Marianne de Vries

Nadere informatie

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 RUD UTRECHT Ontwerp PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 4 april 2014 Status: voor zienswijze deelnemers 1 Voorwoord 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Startsituatie 1.3 De RUD Utrecht in de toekomst

Nadere informatie

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO

REACTIENOTA. Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO REACTIENOTA Reactie HWH op wijzigingsvoorstellen, commentaar en vragen van de waterschappen op resp. bij de DNO Onderdeel DNO Wijzigingsvoorstel/ commentaar/ vraag Reactie/ antwoord AI Algemeen; DNO en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2 PROGRAMMABEGROTING 2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Samenvatting van de structurele lasten en baten van de Omgevingsdienst Groningen... 2 1.3 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2009 Nummer: 278697 In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen In Cie: Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015 Het hoe en waarom COLOFON UITGAVE Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl REDACTIE Wijnand Dekking, Unie van Waterschappen REALISATIE C&F Report,

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen

Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Bedrijfsplan voor één laboratoriumorganisatie van en voor 7 waterschappen Vastgesteld door de stuurgroep 18 juli 2013 PAGINA 1/30 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en opdracht... 4 2. 1.3 Het bedrijfsplan...

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 september 2009 auteur W. van de Ridder telefoon 033-43 46 127 e-mail wvanderidder@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder D.J. Veldhuizen onderwerp Evaluatie effecten nieuw belastingstelsel

Nadere informatie

Het Waterschapshuis. HHR van Delfland T.a.v. het College van dljkgraafen hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB DELFT. Geacht college,

Het Waterschapshuis. HHR van Delfland T.a.v. het College van dljkgraafen hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB DELFT. Geacht college, Het Waterschapshuis HHR van Delfland T.a.v. het College van dljkgraafen hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB DELFT Datum 7 oktober 2011 Onderwerp Deelname van uw waterschap aan de Nationale Databank Flora

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014

Algemeen Bestuur. Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014 Onderwerp: concept jaarrekeningz-verslag 2014 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: 30-06-2015 Vergaderingnummer: 6 Agendapunt: 5 Registratienummer: 2015.07330 Voorstel» De voorliggende

Nadere informatie

Begroting en meerjarenraming

Begroting en meerjarenraming Begroting en meerjarenraming 2016-2019 2016 ontwerpbegroting (concept 0.9).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Bestuurssamenvatting...3 Inleiding... 3 Opbouw begrotingsdocument... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Onderwerp: Bestuursrapportage 2014 nr. 1 Nummer: 819839. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Bestuursrapportage 2014 nr. 1 Nummer: 819839. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering Onderwerp: Bestuursrapportage nr. 1 Nummer: 819839 In D&H: 13-05- Steller: Edward Lodder In Cie: BMZ 11-06- Telefoonnummer: 5881 SKK 11-06- Afdeling: Management ondersteuning In AB: 02-07- Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 3 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 1 Inleiding p. 3-5 - Algemeen p. 3 - Bezuinigingstaakstelling p. 3-4 -

Nadere informatie

ODRN Begroting 2015 2018

ODRN Begroting 2015 2018 ODRN Begroting 2015 2018 Datum: 02 april 2014 Versie: 004 voor behandeling algemeen bestuur 1 Inhoudsopgave 1. AANBIEDING 3 1.1 inleiding 3 1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2015 3 1.3 Berekening budgettair

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie