Vergaderstuk Algemeen bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergaderstuk Algemeen bestuur"

Transcriptie

1 Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd Agendapunt, Onderwerp 7a, Bestuursrapportage Agendering Ter informatie Kopie aan Intern Kenmerk V0051/H Samenvatting voorstel In deze 2 e Bestuursrapportage 2013 wordt per project en product via een stoplicht-rapportage gerapporteerd over Kwaliteit, Tijd, Geld en Risico. Inhoudelijk ligt de uitvoering van activiteiten op koers en doen zich geen grote budgetoverschrijdingen en risico s voor. Wel heeft het traject HWH 2.0 en de afbouw van IRIS impact op de inhoudelijke voortgang van projecten. In de bestuursrapportage is een eerste inschatting gemaakt van het bedrag dat aan de waterschappen gerestitueerd kan worden. Inclusief de afrekening van AHN 2 is dit een bedrag van circa 2,1 mln. 2 Inleiding Bijgaand treft u de 2 e bestuursrapportage 2013 aan. Met deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de periode januari september 2013 (eerste 8 maanden). Het format is conform eerdere bestuursrapportages uit Deze bestuursrapportage is op 11 oktober besproken in het Dagelijks Bestuur, hetgeen op hoofdlijnen de volgende bevindingen heeft opgeleverd: 1. Op basis van de bestuursrapportage concludeert het Dagelijks Bestuur dat er ten aanzien van de financiële processen de achterliggende jaren een aanzienlijke verbeterslag is gemaakt en dat Het Waterschapshuis in control is. 2. De 2 e bestuursrapportage laat ten opzichte van de 1 e bestuursrapportage op een aanzienlijk aantal programma s een ontwikkeling zien van oranje naar groen. Daarmee is in deze periode inhoudelijk een verbetering gerealiseerd ten opzichte van de voorgaande periode. 3. Er wordt naar gestreefd om de bestuursrapportages in 2014 qua omvang te reduceren. 4. Ten behoeve van het Algemeen Bestuur zal een bestuurlijke samenvatting worden geschreven (opgenomen in dit voorstel).

2 3 Doelstelling Middels de bestuursrapportage informeert de organisatie het bestuur over de voortgang, de afwijkingen en de bijzonderheden ten opzichte van de programmabegroting Er wordt gerapporteerd over kwaliteit, tijd, geld en risico s per project en product. Gelijktijdig met de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging aangeboden. 4 Bestuurlijke samenvatting 4.1. Financieel De uitputting van de budgetten vindt binnen de financiële kaders van de begroting plaats. Door afname van het aantal wenswijzigingen en de voorgenomen sanering van IRIS, zien we aanzienlijke onderschrijdingen op diverse programma budgetten. De saldi worden ten tijde van de jaarrekening afgewikkeld. Afrekening waterschappen betreft op hoofdlijnen: De 1 e indicatie budgetoverheveling betreft: 1 e indicatie Afrekening waterschappen 2013 per product/ Bedrag 1 e indicatie voorstel budgetoverheveling naar 2014 per Product/ Bedrag Watertoets Architectuur&Standaarden OLO water Z-info Iris (Div.) Geo voorziening AHN WATIS HWH 2.0 proces -/ Nieuw waterschapsnet Overig per saldo AHN kaartverkoop Vergadercentrum Kernregistratie waterkw Overig per saldo Totaal Totaal De bedragen zoals hierboven benoemd zijn gebaseerd op een prognose van de kosten tot het einde van het boekjaar. Een verdere specificatie is opgenomen in de bestuursrapportage. In de jaarrekening 2013/3 e bestuursrapportage 2013 zullen de bedragen definitief worden. Naast bovengenoemde zaken wordt ook een voordelig resultaat verwacht ten aanzien van het resultaat op de reguliere exploitatie, met name door het revolving fund ten aanzien van budgetten business cases/ behoeftemanagement. Kenmerk: V0051/H1989 Pagina 2 van 5

3 4.2. Inhoudelijk Bestuurlijk gezien heeft HWH 2.0 veel tijd en aandacht opgeëist in het 1 e half jaar Ook brengt dit traject uiteraard onrust mee voor medewerkers. Ten aanzien van de inhoudelijke projecten blijkt uit de rapportage per programma dat de voortgang van de diverse projecten grotendeels op schema ligt. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste zaken samengevat. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de Bestuursrapportage zelf (inleiding en stand van zaken per programma). Watersysteembeheer De aanbesteding van de Watertoets is afgerond, de transitie is gestart. Voor de digitale watertoets zijn er vertragingen op de technische opwaardering van de applicatie. Geen direct gevolg voor gebruik. Waterveiligheid De aanbesteding van Vangstregistratie V2 is vrijwel afgerond Ten aanzien van de business case Dijk Data Service Center (DDSC) komt commitment in de vorm van concrete deelname moeizaam tot stand. Afvalwaterketen Z-info is per 1 januari 2013 live en wordt dit jaar (gefaseerd) geïmplementeerd bij 15 waterschappen, daarna volgen er nog 5. Vergunning en Handhaving: Voor de nieuwe business case Transport- en Rioleringsinformatie systeem, is het noodzakelijk om zorgvuldig alle reeds gestarte initiatieven te beoordelen op landelijke toepasbaarheid inzake de business case. Verplichtingen OLO water richting Ministerie zijn afgerond Het gunningsadvies inzake is gereed. Conversie en dataschoning zijn in voorbereiding. Voor de bedrijfsfunctie V&H is de focus de afgelopen tijd verlegd van de huidige informatiesystemen IRIS V&H en IRIS KIM naar toekomstige systemen zoals LGR, OLO en Er komt betere aansturing en input vanuit de gebruikersorganisaties. Diensten Basis IRIS Release 2012 is opgeleverd. Met de afronding van het business case traject Vervolg IRIS is inhoud gegeven aan de aanpassing van het producten- en dienstenpakket rondom IRIS én aan de veranderde behoefte van de waterschappen. De 3 benoemde vervolgactiviteiten, het project WATIS 2.0, het saneren van IRIS en de business case voor een centrale datalaag, worden in het najaar 2013 opgepakt. Kenmerk: V0051/H1989 Pagina 3 van 5

4 Diensten Externe Dienstverlening De Beheer en Onderhoud activiteiten rondom IRIS zijn vanaf periode 2 beperkt vanwege de op handen zijnde sanering van IRIS (beperkte ondersteuning en geen wenswijzigingen) en het in de loop van 2014 stoppen van het Beheer en Onderhoud door HWH. Er ontstaat een overcapaciteit van aan IRIS gekoppelde HWH medewerkers. Op basis van de business case vervolg IRIS wordt in periode 3 gestart met een project om een eerste gemeenschappelijke gegevenssets voor de waterschappen te realiseren. In dit project, WATIS 2.0, wordt een toolkit ontwikkeld waarmee waterschappen een database voor watersysteemgegevens in de eigen beheeromgeving kunnen implementeren en vullen met gegevens uit de bestaande IRIS database. De implementatie en het gebruik van deze nieuwe database zal in 2014 een flinke klus zijn voor de waterschappen. Het is tevens de bedoeling dat gelijksoortige gegevenssets voor andere bedrijfsfuncties gaan ontstaan De landelijke voorzieningen voor publicatie van Bekendmakingen en Decentrale Regelgeving (CVDR) zijn in productie genomen en de gebruikers zijn opgeleid. Diensten Data Het AHN2 is in juni van dit jaar afgerond. Waterschappen, Rijkswaterstaat en Provincies hebben hun deelname aan het AHN bevestigd. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen RWS-CIV, IPO en HWH voor de periode tot en met Beeldmateriaal: De inwinning van zowel de hoge resolutie luchtopnamen als de lage resolutie luchtopnamen voor 2013 is succesvol afgerond. De Europese aanbesteding voor beeldmateriaal 2014 en 2015 is goed doorlopen en de nieuwe contracten worden binnenkort ondertekend. Architectuur & Standaarden De baseline informatiebeveiliging is opgeleverd. Daarnaast is het architectuur-opleidingenprogramma voorbereid. Informatiehuis Water De realisatie van het waterkwaliteitsportaal (de centrale datalaag voor waterkwaliteitsinformatie) heeft hoge prioriteit. Voor waterveiligheid worden de eerste stappen te zetten naar uniforme informatiestromen aan de hand van de landelijke programma s nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma, Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017 en Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 2.0. Voor de Aquo-standaard wordt binnenkort een geheel nieuwe website gelanceerd. De continuïteit en de kwaliteit van dienstverlening kan in gevaar komen als gevolg van ontwikkelingen HWH 2.0. Hierop zullen beheersmaatregelen moeten worden genomen. Kenmerk: V0051/H1989 Pagina 4 van 5

5 Bedrijfsvoering - Op basis van de jaarrekening is de afrekening waterschappen ten uitvoer gebracht. - Aangezien HWH vanaf 1 januari functioneert als gemeenschappelijke regeling dienen interne controles op rechtmatigheid uitgevoerd te worden. Hiervoor is een intern controle plan opgesteld en zijn de eerste controles uitgevoerd. - HWH is aangemeld voor Schatkistbankieren. De voorbereidingen voor SEPA liggen op schema. - De begroting 2014 is op 1 juli jl. vastgesteld door het AB - Er is een Personeelsvertegenwoordiging gekozen, een Georganiseerd Overleg ingesteld en een sociaal statuut in concept opgesteld. - Het handboek Projectcommunicatie is afgerond en wordt voortvarend geïmplementeerd. - Vanuit inkoop zijn diverse (Europese) aanbestedingen begeleid, waarvan enkele in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. - Er is regelmatig contact met de Unie van Waterschappen inzake bedrijfsvoering en het vergadercentrum, n.a.v. HWH Risico-analyse In de bestuursrapportage wordt per project gerapporteerd over de risico s. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 6 Conclusie In de 2e Bestuursrapportage 2013 wordt per project en product via een stoplicht-rapportage gerapporteerd over Kwaliteit, Tijd, Geld en Risico. De uitputting van de budgetten is over het algemeen conform de begroting In de bestuursrapportage wordt melding gemaakt van een indicatief terug te betalen bedrag aan de waterschappen van 2,1 miljoen en van een indicatieve budgetoverheveling naar 2014 van 2,2 miljoen. Het dagelijks bestuur is van mening dat de rapportage tot tevredenheid stemt. 7 Gevraagd besluit Kennis te nemen van de 2 e Bestuursrapportage Besluit Positief, conform voorstel Overwegend positief, onder voorbehoud van de volgende aanpassingen Negatief, niet conform voorstel Kenmerk: V0051/H1989 Pagina 5 van 5

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 38 Datum: donderdag 27

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven

FAZ: Ja 19-6-2013. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2013 Nummer: Bestuursstukken\1397 Agendapunt: 4 DB: Ja 3-6-2013 BPP: Ja 19-6-2013 Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en Algemene Zaken FAZ:

Nadere informatie

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden JAARSTUKKEN 2012 JAARSTUKKEN 2012 Colofon Vier gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben vanaf 1 januari 2012 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één organisatie, Servicepunt71.

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 35 Datum: donderdag 19

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien

Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien DEFINITIEF Review Fase 2 Update programmaplan SVB Tien Eindrapport project 02027 versie 1.0 datum 25 maart 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opdrachtformulering 3 1.3

Nadere informatie

Documentenqeqevens Briefnummer. Inge komen 1 9 NOV 2012. Afd/behand. Mo Aanvulle nde gegevens Kopie/CC. Opmerkingen. Paraaf.

Documentenqeqevens Briefnummer. Inge komen 1 9 NOV 2012. Afd/behand. Mo Aanvulle nde gegevens Kopie/CC. Opmerkingen. Paraaf. Documentenqeqevens Briefnummer Inge komen 1 9 NOV 2012 Afd/behand. Mo Aanvulle nde gegevens Kopie/CC Opmerkingen Paraaf Deloitte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

omvang en ambitieniveau (programma te complex, te ambitieus, te Innovatief

omvang en ambitieniveau (programma te complex, te ambitieus, te Innovatief Retouradres Postbus 11563 2502 AN Den Haag De minister van Sociale Zai

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Invoering Wia. Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Invoering Wia. Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Invoering Wia Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Invoering Wia Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Inspectie Werk en Inkomen Invoering

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving VOORTGANGSRAPPORTAGE Datum FEBRUARI 2013 afgerond nieuw tov versie voortgangsrapportage december 2012 Opdracht Mijlpalen Resultaten Stand van zaken en

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 29 maart 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Voorstel tot voteren krediet voor "vervangen software"

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie