Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013"

Transcriptie

1 Auteur Het Waterschapshuis Aantal pagina s 13 Behandelend gremium Ledenvergadering Unie van Waterschappen Datum voorgelegd 29 juni 2012 Agendapunt, onderwerp Nota van toelichting Begroting 2013 Agendering Ter advisering Kopie aan Dagelijks besturen waterschappen Bestuur stichting Het Waterschapshuis Kenmerk Inleiding In dit bestuursstuk wordt een reactie gegeven op de zienswijzen die door de waterschappen zijn ingediend ten aanzien van de ontwerp begroting 2013 van de stichting Het Waterschapshuis. In haar vergadering van 28 maart 2012 heeft het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis de concept ontwerpbegroting 2013 vastgesteld. Vervolgens is deze begroting aan de algemene besturen van de waterschappen verzonden met het verzoek hun zienswijze op deze begroting kenbaar te maken. Dit kon tot vrijdag 11 mei Er is van 21 waterschappen een (concept) zienswijze ontvangen binnen de gestelde termijn. 3 waterschappen hebben later een (concept) zienswijze ingediend. Van 1 waterschap is geen reactie ontvangen. a) Procedure Er zijn opmerkingen gemaakt over de procedure. Enerzijds wordt deze (te) kort geacht en anderzijds bestaat onduidelijkheid over de relatie tussen de stichting en de Gemeenschappelijke regeling. Het stichtingsbestuur heeft uitgesproken in aanloop naar de transitie van stichting naar Gemeenschappelijke regeling (Gr) zodanig te handelen alsof er al sprake is van een Gr. De procedures kunnen echter niet één op één worden gekopieerd omdat de stichting geen algemeen bestuur heeft en de Gr wel. Daarnaast geldt dat het stichtingsbestuur uiteindelijk volledig verantwoordelijk is voor HWH. Om die reden stelt het stichtingsbestuur de begroting 2013 vast. Dit doet zij echter met inachtneming van de procedure die voor een Gr geldt en er wordt conform de statuten advies gevraagd aan de Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Na vaststelling van de concept ontwerp-begroting is er een periode van 6 weken genomen die op 11 mei 2012 eindigde waarbinnen de waterschappen een zienswijze kunnen indienen. In feite wordt hiermee al tegemoet gekomen aan de waterschappen. Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen begint de periode waarin zienswijzen formeel worden ingediend 6 weken voorafgaand aan de datum waarop de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur Gr HWH wordt aangeboden (Lees: 9 weken voor behandeling in het algemeen bestuur). In dit geval moet dan uitgegaan worden van 9 weken voor behandeling in de Ledenvergadering UvW op 29 juni Het stichtingsbestuur heeft er voor gekozen om die periode te verruimen, om enerzijds de waterschappen meer tijd te geven en

2 Pagina 2 van 13 anderzijds HWH de tijd te gunnen om de zienswijzen te beoordelen en deze nota van toelichting op te stellen. Het is HWH echter gebleken dat de termijn nog steeds relatief kort is om de zienswijzen in de algemene besturen van de waterschappen te behandelen. De wettelijke termijn ligt echter vast in de Wgr. Een mogelijke oplossing zou zijn dat de waterschappen bij het plannen van de algemeen bestuursvergaderingen van de waterschappen waar mogelijk rekening houden met de zienswijzeprocedure van de Gemeenschappelijke regeling. In de vergadering van 7 juni 2012 heeft het stichtingsbestuur de ontvangen zienswijzen beoordeeld. Duidelijk werd dat er een aantal aandachtspunten zijn die door meerdere waterschappen zijn benoemd. Deze aandachtspunten zijn in dit voorstel opgenomen en van een reactie van het stichtingsbestuur voorzien. De ontvangen zienswijzen zijn bij dit voorstel gevoegd. Naast de reactie op de zienswijzen zoals verwoord in dit voorstel ontvangen de waterschappen die binnen de zienswijzeperiode een (concept)zienswijze hebben ingediend een afzonderlijke brief waarin wordt ingegaan op specifieke punten. Door verschillende waterschappen is aangegeven dat de resultaten van de professionaliseringsmaatregelen die HWH heeft genomen zichtbaar worden. Wij zijn erkentelijk dat de inspanningen die hiermee gemoeid zijn merkbaar vruchten afwerpen. Professionalisering is een continu en dynamisch proces waarbij voortdurend wordt gestreefd naar het op een hoger niveau brengen van de dienstverlening van Het Waterschapshuis. HWH blijft streven naar een doelmatige bedrijfsvoering en uitvoering om de samenwerking tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. b) Vergelijking tussen programma 1 t/m met 2012 Door enkele waterschappen is terecht opgemerkt dat de vergelijkbaarheid tussen de begroting 2012 en 2013 op enkele punten bemoeilijkt werd doordat er onderlinge verschuivingen tussen programma s hebben plaatsgevonden. Zo zijn de onderdelen Informatiehuis Water en Beeldmateriaal in de begroting 2013 geen onderdeel meer van programma 4 Geldstromen derden, maar geplaatst in Programma 1 Programma uitvoering. Het doel hiervan was om de waterschappen meer inzicht te verschaffen in de ontwikkelingen bij Informatiehuis Water en Beeldmateriaal. HWH zet personeel in om deze activiteiten uit te voeren. Bij de overige onderdelen binnen Geldstromen derden is dat niet het geval. Ook tussen de programma s Bedrijfsvoering en Faciliterende diensten hebben verschuivingen plaatsgevonden. De basisindeling van de huidige 4 programma s blijft echter zoals deze in gekantelde begroting 2011 reeds is ingezet en 2012 en 2013 is gecontinueerd. Voor een financiële vergelijking van de begroting 2012 en 2013 verwijzen wij u naar punt 2e in deze nota van toelichting. In het stichtingsbestuur van HWH op 19 april jl. is besloten een controllersoverleg in te stellen, waarin enkele controllers van waterschappen en de controller van Het Waterschapshuis zitting zullen hebben. Het controllersoverleg kan gedefinieerd worden als een vakinhoudelijk beraad op

3 Pagina 3 van 13 financieel economisch terrein. HWH beoogt met de inzet van dit controllersoverleg de financiële functie verder te versterken, het draagvlak voor gemaakte keuzes te verbreden en de communicatie inzake de financiële functie tussen Het Waterschapshuis en het bestuur te optimaliseren. Een reeds door het bestuur gedefinieerde wens is om het controllersoverleg om een advies te vragen ten aanzien van criteria voor het verschuiven van onderdelen van programma s binnen de begroting, met name van Programma 4 Geldstromen derden naar de programma s 1,2 en 3. HWH hoopt hiermee te voldoen aan de vraag van waterschappen om de vergelijkbaarheid tussen begrotingen zo optimaal mogelijk te houden. 2 Nullijn a) Is de nullijn in de begroting 2013 gehanteerd? Bij vaststelling van de begroting 2011 is als kader gesteld dat de begroting 2012 richtinggevend naar de nullijn moest zijn. Door het dagelijks bestuur (Gr HWH) is geconcludeerd dat de begroting 2012 aan dit kader voldeed en verdere bezuinigingen niet opportuun waren. De discussie over de nullijn bleef echter. Ook ten aanzien van de begroting 2013 is de nullijn een terugkerend onderwerp in de zienswijzen. De meningen zijn gevarieerd. Een deel van de waterschappen geeft aan tot hun tevredenheid geconstateerd te hebben dat de nullijn is gehanteerd. Er is voldaan aan de definitie zoals deze door het bestuur van HWH op 28 maart jl. is vastgesteld: De nullijn vertegenwoordigt het totaal van programma 1, 2 en 3 voor jaar N+1 vergeleken met jaar N, waarbij gecorrigeerd is: I. bestuursbesluiten in jaar N II. verschuivingen tussen programma 4 (Geldstromen derden) en de programma s 1, 2 of 3. III. (onderdelen van ) programma s die gestopt danwel in omvang zijn afgenomen in jaar N Evenwel wordt er door sommige waterschappen geredeneerd dat de bijdrage per afzonderlijk waterschap hoger is dan bij de begroting 2012, en er zodoende niet aan de nullijn is voldaan. Het bestuur wenst hierbij te verhelderen dat de nullijn betrekking heeft op de totale omvang van de begroting van HWH, exclusief programma 4 (Geldstromen derden), en niet op de individuele bijdrage per waterschap. Op de bijdrage van individuele waterschappen zijn diverse factoren van invloed, niet alleen de deelname aan programmaonderdelen, maar ook de totale hoeveelheid deelnemers, waterschappen die tussentijds uitstappen en instromen en tot op heden ook fusies van waterschappen. Ten aanzien van het laatste punt heeft het bestuur begrip voor het verzoek van waterschappen om de kostenverdeling bij fusies te heroverwegen. Bij punt 3 Financiering zal hier nader op in worden gegaan. b) De going concern begroting neemt toe. Wordt er voldoende aandacht besteed aan mogelijke besparingen en op welke wijze wordt dit gedaan? Een aantal waterschappen stelt vragen over de ambitie van Het Waterschapshuis en de besparingsmogelijkheden van going concern. De begroting van Het Waterschapshuis is de

4 Pagina 4 van 13 neerslag van de wensen van de deelnemende waterschappen aan de verschillende HWHprogramma s. Dit betekent dat de ambitie van de waterschappen om samen te werken wordt vertaald in de ambitie van HWH. Desalniettemin vindt het bestuur dat de gezamenlijke ambitie van de waterschappen zoals die in de begroting 2013 is neergelegd niet te hoog is en past bij het niveau van de samenwerking. Voor de toekomst is duidelijk dat de samenwerking van de waterschappen en die met Rijkswaterstaat en wellicht andere partijen in de watersector zal intensiveren als direct gevolg van het Bestuursakkoord Water. In die samenwerking wil en kan HWH een belangrijke rol spelen. Hoe groot die rol (ambitie) is wordt echter bepaald door de waterschappen en niet door HWH zelf. Daarnaast zal de gezamenlijke ambitie in verhouding moeten zijn met de beschikbare capaciteit bij HWH en de waterschappen. Er zal wel realistisch gepland en begroot dienen te worden. In die zin zijn ook de programmaplannen 2013 door HWH afgeroomd. Alleen activiteiten die thans realistisch en haalbaar zijn staan in de programmaplannen. Een aantal activiteiten met lagere prioriteit zijn niet in de plannen terecht gekomen, met name bij Externe Dienstverlening zijn activiteiten gepauzeerd cq.gestopt. Jaarlijks wordt bekeken of lopende activiteiten kunnen worden getemporiseerd of worden gestopt, al naar gelang de behoefte van de waterschappen, in het streven naar reductie van de kosten en op basis van het rendement van huidige producten. Het Stichtingsbestuur wil zo efficiënt en effectief mogelijk de activiteiten van HWH laten uitvoeren en houdt derhalve jaarlijks haar activiteiten tegen het licht. Echter het is niet altijd mogelijk om te verwachten dat bij verbreding en intensivering van de samenwerking de going concern begroting bijvoorbeeld gelijk zal blijven aan het voorgaande jaar. Elk jaar kunnen er nieuwe ontwikkelingen bijkomen als daar draagvlak voor is bij de waterschappen (op basis van deelnameovereenkomsten). In sommige, maar zeker niet in alle, gevallen kunnen dan bestaande producten worden geschrapt of kan binnen een programma worden bezuinigd. c) Meerjarenraming en kapitaallasten Het is een terechte constatering dat de meerjarenraming onvoldoende inzicht biedt in de langjarige kosten. Het betreft vooralsnog een doorkijk op basis van de huidige (beheer)producten. Nieuwe ontwikkelingen en veranderde omstandigheden zijn daar nog niet in opgenomen. Dit zal uit de Najaarsnota naar voren moeten komen. De Najaarsnota, die nu in ontwikkeling is, zal een doorkijk naar de toekomst moeten geven. Deze doorkijk is niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel. Op basis van de Najaarsnota en de huidige ramingen van de beheerproducten kan een realistischer meerjarenraming worden opgesteld. Om die reden wordt de Najaarsnota dan ook in nauw overleg met de waterschappen opgesteld. Immers, de waterschappen moeten aangeven welke nieuwe programma s zij via HWH willen realiseren. d) Is er een overschot van 0,5 miljoen opgenomen in de begroting? Enkele waterschappen zijn van mening dat HWH een overschot van 0,5 miljoen euro heeft opgenomen in de begroting, hetgeen niet past in de bezuinigingsopgave die er voor de waterschappen ligt. HWH hecht eraan te verduidelijken dat er geen sprake is van een overschot van 0,5 miljoen. Het verschil van tussen de totalen in de kolom van 2013 van

5 Pagina 5 van 13 opbrengstensoorten ( ) versus kostensoorten ( ), zoals opgenomen in hoofdstuk 6 Begroting naar kosten en opbrengstsoorten, komt voort uit het project Beeldmateriaal. In 2011 zijn kosten gemaakt voor de Europese aanbesteding met betrekking tot het project Beeldmateriaal. Deze opstartkosten zijn in 2011 voorgefinancierd door HWH. De gemaakte kosten zullen gedurende de 2-jarige looptijd van het project Beeldmateriaal vereffend worden middels de overeengekomen bijdrage van de deelnemers (waterschappen en niet-waterschappen) van het project. Dit is lijn met de overeenkomst die ten grondslag ligt aan het project Beeldmateriaal. De bijdrage van de waterschappen blijft ongewijzigd. e) Vergelijking 2012 per bedrijfsfunctie In de begroting 2013 wordt, mede in het kader van de nullijn, in meerdere hoofdstukken een vergelijking gemaakt tussen de budgetten van 2012 en van De tabel zoals opgenomen in het onderdeel Begroting in één oogopslag (BIEO) is juist. De kolom 2012 van de tabel in bijlage 8.1 (Totaaloverzicht Programma 1 huidig en te starten in 2013) zou met deze tabel moeten corresponderen. Per abuis is in bijlage 8.1 echter uitgegaan van de oorspronkelijke begrotingsbedragen 2012, in plaats van de herziene bedragen na wijzigingen op basis van bestuursbesluiten. In bijlage 1 bij deze nota van toelichting treft u de juiste vergelijking tussen de herziene begroting 2012 en de begroting 2013 aan. 3 Financiën a) Voorfinanciering Voor de begroting 2014 (die eind 2012 zal worden voorbereid) heeft HWH het voornemen om de huidige methode van voorfinanciering stop te zetten c.q. uit te faseren. Deze wijziging in systematiek is nog niet financieel vertaald in de meerjarenraming. Aanleiding voor dit voornemen is dat gebleken is dat waterschappen in de praktijk nu nog bijdragen betalen voor informatiesystemen waarvan de economische levensduur is beëindigd of de betreffende activiteit reeds is gestopt. Dat is een onwenselijke situatie. Daarnaast worden de lasten van programma s op deze wijze teveel naar de toekomst doorgeschoven en wordt de kredietfaciliteit van HWH belast. In het najaar van 2012 zal deze wijziging verder uitgewerkt worden en zullen financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Het beperken van de voorfinanciering door HWH kan als consequentie hebben dat een minder hoge borgstelling (zie hieronder) bij de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB) benodigd is. In het kader van de transitie naar de Gr zal hierover in het bestuur van de Gr afstemming plaatsvinden Tevens zijn wij voornemens om hierover advies te vragen aan het in te stellen controllersoverleg. b) Weerstandsvermogen & programma overstijgende risico s Het weerstandsvermogen van Het Waterschapshuis is nihil. Het Waterschapshuis beschikt nog niet over een systematiek om risico s te classificeren en financieel te vertalen naar een benodigd weerstandsvermogen. De risico s en de maatregelen zijn in de verschillende programmaplannen benoemd.

6 Pagina 6 van 13 Verder constateert een van de waterschappen dat de begroting geen programmaoverstijgende risico s benoemt. Ten aanzien van de programma s is in de begroting gesteld: Op dit moment kunnen risico s van de programmabegrotingen nog niet financieel vertaald worden. Het voornemen bestaat om in toekomstige begrotingen zowel de kans dat een risico zich voordoet als de financiële consequentie in beeld te brengen. Op die wijze kan de financiële vertaling van de risico s afgezet worden tegen het beschikbare weerstandsvermogen. Als programmaoverstijgende risico s kunnen worden genoemd: - Het risico dat Waterschappen uittreden uit (onderdelen van) programma s die geïnitieerd zijn vóór Uittreding van waterschappen kan lopende activiteiten in gevaar brengen en kan tot kostenstijging voor andere waterschappen leiden. - Bezuinigingen en financiële positie bij waterschappen. Het Waterschapshuis wordt gefinancieerd door de deelnemende waterschappen. Bij verdergaande noodzaak tot bezuinigingen en bij een verslechterende financiële positie van waterschappen zal dat invloed kunnen hebben op de financiële huishouding van Het Waterschapshuis. - Voor financiering van activiteiten is een borgstelling noodzakelijk. De NWB vereist dat alle waterschappen borg staan en accepteert geen individuele voorwaarden. Indien een borgstelling wordt beëindigd door een waterschap kan dat voor Het Waterschapshuis en voor de deelnemende waterschappen consequenties hebben voor de continuïteit van activiteiten. - De invulling van projectcapaciteit met deskundige en professionele medewerkers. Het niet kunnen aantrekken dan wel inhuren van deskundig personeel leidt tot kwaliteitsverlies bij de uitvoering van projecten. c) Btw Een aantal waterschappen vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de BTW. HWH probeert al enige jaren duidelijkheid van de belastingdienst te verkrijgen omtrent de BTWpositie van de stichting Het Waterschapshuis. In 2007 is de belastingplicht van HWH voorlopig vastgesteld. Op grond van deze voorlopige vaststelling geldt voor HWH een vrijstelling van de Omzetbelasting. Om hierover definitief uitsluitsel te verkrijgen heeft onze belastingadviseur als laatste in november 2011 de belastingdienst een brief verzonden waarin alle tussen HWH en de belastingdienst gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Eén van de afspraken is dat HWH voor het merendeel van de activiteiten als verlengstuk van de deelnemende waterschappen optreedt, in dat kader niet als ondernemer, maar als overheid handelt en mitsdien niet BTW-plichtig is. (Dit betreft derhalve de vraag of er (voorafgaande aan een eventuele vrijstelling) überhaupt sprake is van een belastingplicht.) Op grond van het voorgaande kan HWH derhalve bevestigen dat met goedvinden van de belastingdienst er geen BTW in rekening wordt gebracht, zij het dat dit nog steeds geen definitieve goedkeuring/ BTW-vrijstelling betreft.

7 Pagina 7 van 13 Het belangrijkste openstaande punt betreft de positie van samenwerkingsverbanden van Waterschappen (met gemeenten) en andere publiekrechtelijke lichamen. Formeel worden deze samenwerkingspartijen niet aangemerkt als deelnemer en dient BTW in rekening te worden gebracht. Wij hebben de belastingdienst erop gewezen dat deze situatie onwenselijk is en verzocht om BTW heffing achterwege te mogen laten. Ook ten aanzien van de BTW positie rondom het IHW (activiteiten van IHW ten behoeve van derden) is deze duidelijkheid nog niet verkregen. Wij zullen nogmaals bij de belastingdienst aandringen op helderheid spoedige standpuntbepaling en uw brieven met zienswijze daarbij betrekken. d) Heroverwegen kostenverdeling na fusies In de begroting 2013 is reeds rekening gehouden met de voorgenomen fusie van de waterschappen Vallei en Eem en Veluwe. De veelvuldig gehanteerde Unie kostenverdeelsleutel 45/55 (45% evenredig verdeeld over aantal deelnemers, 55% verdeeld naar rato van belastingopbrengsten) leidt ertoe dat de kosten voor fusiewaterschappen afnemen, maar dat daardoor de kosten voor de overige waterschappen toenemen. Enkele waterschappen hebben HWH verzocht een heroverweging te maken ten aanzien van kostenverdeling na fusies. Echter, het is aan de waterschappen om in gezamenlijkheid te bepalen welke kostenverdeelsleutel er van toepassing dient te zijn op een project/ activiteit. Bij het aangaan van nieuwe projecten wordt de keuze voor een kostenverdeelsleutel reeds meegenomen in de business case, welke via het I- platform en de programmaraad aan het HWH bestuur wordt voorgelegd. In geval van reeds lopende programma s conformeert HWH zich aan de Unie kostenverdeelsleutel (45/55), voor zover deze van toepassing is op het programma. 4 Formatie Het Waterschaphuis heeft middels de (concept) zienswijzen vragen ontvangen ten aanzien van het aantal fte s en de ontwikkelingen daarin. De bijlage zoals opgenomen in de begroting 2013 ( Bijlage 8.3 Fte overzicht) biedt onvoldoende inzicht in het aantal fte s en de bijbehorende budgetten zoals begroot in In de tabel is onderscheid gemaakt tussen medewerkers die op de loonlijst staan van HWH (payroll HWH), vacatures in 2012 die tijdelijk middels externe inhuur worden ingevuld (Externe inhuur op vacatures 2012), Gedetacheerden vanuit waterschappen en vacatures zoals begroot in Het betreft in alle gevallen functies binnen HWH die begroot zijn. Als een detachering niet kan worden geregeld omdat er onvoldoende beschikbaarheid is vanuit de waterschappen, wordt er gekozen voor een tijdelijk contract of tijdelijke inhuur. 5 Opdrachtverlening/contracten/deelname a) Kostenverdeling programma s en producten Elk programma heeft een begrotingspost exploitatie bedrijfsfunctie. Dit zijn de algemene kosten die voor een programma worden gemaakt; het gaat om behoeftemanagement (onderzoek),

8 Pagina 8 van 13 contractmanagement, personeelskosten en bureaukosten. De kostenverdeling in de programmabegroting 2012 is zodanig opgesteld dat alle waterschappen bijdragen aan de begrotingspost exploitatie bedrijfsfunctie. De redenen hiervoor zijn dat samenwerking tussen de waterschappen binnen een bedrijfsfunctie een uitgangspunt is. In de Nadere toelichting op ontwerpbegroting 2012 Gr HWH van 1 juli 2012 heeft het dagelijks bestuur a.i. aan het Algemeen bestuur Gr HWH geschreven dat het dagelijks bestuur naar aanleiding van de opmerkingen van de waterschappen heeft besloten een onderzoek te starten waarbij wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is reeds ten behoeve van de begroting 2012 een eerlijke doorbelastingssystematiek te ontwikkelen waarbij het gezamenlijke voordeel voor de waterschappen beter wordt verdeeld. Aan het algemeen bestuur wordt te zijner tijd een voorstel voorgelegd op basis waarvan kan worden besloten of de voorgestelde kostenverdeling reeds in 2012 wordt toegepast of met ingang van Enkele waterschappen hebben in hun zienswijze aangegeven dat ze teleurgesteld zijn dat voornoemde toezegging nog niet geleid heeft tot veranderingen in de begroting Het Stichtingsbestuur heeft hier begrip voor en zal met een voorstel komen waarin afwegingen worden gemaakt tegen de achtergrond van toenemende administratieve lasten, flexibiliteit, transparantie en kostenbesparing. b)stand van zaken deelnameovereenkomsten Voor nieuwe ontwikkelingen werkt HWH sinds 2012 met bindingsverklaringen en deelnameovereenkomsten. Als waterschappen deze hebben getekend kan HWH de kosten van realisatie en beheer van een product factureren bij een waterschap. Dit jaar zullen ook voor de programma s en producten welke zijn geïnitieerd vóór 2012 deelnameovereenkomsten worden opgesteld, zodat voor de facturatie van de begroting van 2013 elke facturatie gebaseerd is op een overeenkomst. De vraag werd gesteld waarom deze overeenkomsten nog niet tot stand zijn gekomen, ondanks dat hier al langere tijd behoefte aan is. Het Waterschapshuis erkent het belang van het opstellen van deelnameovereenkomsten en heeft er eveneens behoefte aan. Het is echter tijdsintensief en complex om met de deelnemers tot overeenstemming te komen over de tekst van dergelijke overeenkomsten. Daarnaast geldt dat de personele capaciteit van Het Waterschapshuis beperkt is en een dergelijke omvangrijke klus op zijn minst tijdelijke uitbreiding van de formatie vergt. Op dit moment wordt op basis van inhuur door een juriste gewerkt aan de deelnameovereenkomsten. Daarbij wordt samenwerking gezocht met enkele waterschapsjuristen. Er wordt naar gestreefd uiterlijk eind 2012 de overeenkomsten te hebben afgerond. c)business cases binnen de levenslijn van een product/ vervolginvesteringen Er is aangegeven dat een positieve business case niet alleen voor nieuwe ontwikkelingen maar ook voor vervolginvesteringen in de diverse systemen zou moeten gelden. In antwoord hierop geldt als uitgangspunt dat wil een product (nieuwe ontwikkeling) tot stand kunnen komen, er een positieve business case voor zal moeten zijn, die aangeeft dat de samenwerking via HWH tot rendement leidt. Dit geldt ook voor de producten die in beheer zijn. Een doorontwikkeling is geen automatisme, daar gaat een afweging en besluitvorming aan vooraf.

9 Pagina 9 van 13 In antwoord op de vraag hoeveel waterschappen er minimaal gebruik zouden moeten (willen) maken van de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van informatiesystemen, hanteert HWH het uitgangspunt dat dat er minimaal vier moeten zijn, wil HWH deze faciliteren dan wel uitvoeren. Dit geldt als algemene regel. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken als de business case hiertoe ruimte biedt. 6 Architectuur & Standaarden Uit de zienswijzen van de waterschappen blijkt dat het belang van architectuur en standaarden (A&S) door veel, niet alle, waterschappen wordt onderkend, maar dat de relatie tussen de begrote kosten en de te behalen resultaten lastig is te leggen. De afgesproken geleidelijke opbouw op basis van de behoeftes van programma s en projecten van de gezamenlijke, op de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA) gebaseerde, referentiearchitectuur van de waterschappen (de WILMA), leidt in de voorgelegde conceptbegroting niet zichtbaar tot een daling van de programmakosten in het meerjarenperspectief van A&S. De ambitie op het vlak van architectuur en standaarden wordt in overleg met de waterschappen bepaald. Hiervoor is de vaste commissie Architectuur en Standaarden in het leven geroepen. De opdracht om het rendement, de prijs-prestatieverhouding, het nut en de noodzaak van het gebruik van architectuur en standaarden beter te onderbouwen en aan te tonen is helder. Om het inverdieneffect tot uitdrukking te brengen stellen we voor met de vaste commissie Architectuur en Standaarden te bespreken of de programmakosten in het meerjarenperspectief significant verlaagd kunnen worden. Als de programmaraad, mede op advies van de commissie Architectuur en Standaarden, positief adviseert, zal het daadwerkelijke percentage waarmee de begroting verlaagd wordt door het bestuur worden vastgesteld. 7 Actueel Hoogtebestand Nederland Er zijn vragen gesteld ten aanzien van de afrekening van het AHN-2 project. Het AHN staat op de meerjarenbegroting van de waterschappen. AHN-2 wordt in 2012 afgerond. In 2013 wordt voor de laatste maal de reguliere bijdrage van de waterschappen opgehaald. Het AHN-2 wordt opgeleverd in het tweede kwartaal van Daarmee is het AHN-2 landsdekkend beschikbaar en kan de financiële eindafrekening worden opgemaakt. De financiële afronding c.q. verrekening van het AHN-2 zal aansluitend met de waterschappen worden afgehandeld. Ten aanzien van de financiële afronding het volgende: De bedragen voor 2012 en 2013 zijn voor het onderdeel personeelslasten foutief doorbelast volgens de 45/55 verdeelsleutel in plaats van op basis van oppervlakte. Dit geldt voor alle waterschappen. Voor Scheldestromen geldt tevens dat de jaarlijkse korting van (als gevolg van de bijdrage van WZE in de pilot in 2007) niet juist is toegepast. Met de eindafrekening van het AHN-2 worden in 2013 alle correcties en de verrekening met betrekking tot de afronding van het AHN-2 doorgevoerd.

10 Pagina 10 van 13 8 Informatiehuis Water Door 8 waterschappen is gereageerd op de voorgestelde formatiegroei van vier FTE in 2013 voor het Informatiehuis Water waarvan twee voor rekening van de waterschappen komen. De andere twee formatieplaatsen zullen via Rijkswaterstaat worden aangevraagd. Het Stichtingsbestuur heeft besloten de kosten voor de 2 extra formatieplaatsen te verwijderen uit de exploitatiebegroting 2013 en ter besluitvorming voor te leggen als nieuwe ontwikkeling. Het huidige begrotingsdocument wordt na advisering door de Ledenvergadering, en na vaststelling door Het Stichtingsbestuur, aangepast. De begrote kosten zullen zodoende uit de begroting 2013 worden verwijderd. Door middel van een begrotingswijziging zal deze verlaging in 2013 worden geformaliseerd. Daarnaast loopt het besluitvormingstraject over de nieuwe ontwikkeling. Indien positief wordt besloten op het voorstel van de 2 extra formatieplaatsen zullen de kosten in 2013 separaat worden gefactureerd en per 2014 in de going concern begroting van Het Waterschapshuis worden opgenomen. 9 Z-info Door een aantal waterschappen is opgemerkt dat in de concept begroting 2013 geen bedrag is opgenomen voor het beheer van Z-info terwijl er in dat jaar naar verwachting wel kosten zullen worden gemaakt. De programmabegroting 2013 is een going concern begroting. Als gevolg van eerdere besluitvorming zijn nieuwe ontwikkelingen hierin niet opgenomen tenzij bij de totstandkoming van de begroting de business case al van een positief advies was voorzien door de Programmaraad en van een positieve uitkomst van de uitvoeringstoets door HWH. Bij Z-Info is dit op dit moment nog niet het geval. Er is nog geen positief advies gegeven door de Programmaraad en derhalve ook nog geen besluit genomen door het bestuur van HWH over Z-Info.

11 Pagina 11 van 13 Bijlage 1 Vergelijking 2012 herziene begroting en begroting e herz Going concern Architectuur en standaarden Bedrijfsfuncties Afvalwaterzuivering Exploitatie Subtotaal Kapitaallasten LIS deel LIS deel 2 Rioken deel Rioken deel 2 ZIS deel VenH Exploitatie Subtotaal Kapitaallasten KIM deel KIM deel 2 Ven H deel 2 VenH deel Waterkeringenbeheer Exploitatie Subtotaal Kapitaallasten IRIS BWK deel IRIS Keringen deel IRIS Keringen deel 2 Watersysteembeheer Exploitatie Subtotaal Kapitaallasten IRIS Bagger deel IRIS Bagger deel 2 IRIS Ergo deel IRIS Ergo deel 2 IRIS OWA deel IRIS OWA deel 2 IRIS Watis deel IRIS Watis deel 2 Meetnetbeheer/planning

12 Pagina 12 van 13 Bronsyst. flora & fauna & morf. fase Diensten Basis Exploitatie Subtotaal Kapitaallasten Afschr. Aanbesteding en Transitie IRIS Afschrijving IRIS IRIS Verbeterplan Roadmap Marsroute Data Exploitatie Ext. Dienstverlening Exploitatie Totaal Oracle APPS Vangstregistratie (AGV) Totaal* Verschuiving naar programma 1 Diensten Data (beeldmateriaal) IHW Totaal Verschuiving naar programma Totaal Going concern Start in 2013 Bedrijfsfuncties Watersysteembeheer Exploitatie Diensten Ext. Dienstverlening Exploitatie Nieuw Aanbesteding vervanging watersch.net Realisatie vervanging waterschapsnet Totaal Start in Eindtotaal Bij IRIS Keringen is 2 euro minder geïnd, bij Kim deel euro minder. Het verschil tussen het totaal herziene begroting 2012 zoals genoemd in de Begroting in één oogopslag ( ) en het totaal in deze tabel is zodoende 352 euro.

13 Pagina 13 van 13 Bijlage 2 Fte s 2013 Onderdeel Payroll HWH Externe inhuur op vacatures 2012 Gedetacheerden vanuit ws'en Vacatures 2013 Totaal fte's Personeels lasten begroot 2013 BF Basis Diensten 4,09 0,25 1,09 1 6, BF Externe Dienstverlening 1,69 0,25 0,4 2, AHN-2 TAAK: 2011PL 2,1 2,1 AHN-2 TAAK: 2011SE 0 0,25 0, Beeldmateriaal doorstart uitv.org.,taak: Personeel: Projectleiding 1,55 0,25 1, BF Waterkeringen 1,55 0,2 0,4 2, BF Watersysteem beheer Kwantiteit BF Watersysteem beheer Kwaliteit 1,2 0,15 1,35 1,2 0,15 1, BF Vergunningverlening & Handhaving 1,78 0,15 1, BF Afvalwaterzuivering 1,44 0,2 0,4 2, Inkoop 0,25 0,25 Salariskosten personeel bureau 12,65 12, A&S Personeel 3,62 3, IHW personeelslasten 5, , Totaal 38,14 1,85 2,89 3,4 46,

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5D Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 In D&H: 16-04-2013 Steller: drs.

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2014 Het Waterschapshuis t.b.v. zienswijzeprocedure Waterschappen Versie 1.2 28-03-2012 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis Decos 2012-2691 Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis - 30 maart 2012 Voorwoord Voor u ligt de (ontwerp)programmabegroting 2013 van de Het Waterschapshuis (HWH). Met deze begroting wil HWH

Nadere informatie

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline DIV From: "Scholten, H." Sent: woensdag 9 januari 2013 12:30:15 To: "DIV" Subject: FW: Begroting 2013 Het Waterschapshuis Graag inschrijven Groeten Hugoline

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 6 maart 2015 Inrichting dienstverleningsconstruct HWH 2.0 Opsteller Marianne van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6

Nadere informatie

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee Voorstel voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 10 juni 2015 Onderwerp Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt 5 b Kenmerk B2015/u@@ Portefeuillehouder

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico

Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Het leerstuk van de kosten voor gemene rekening en risico Page 1 of 8 INHOUDSOPGAVE HET LEERSTUK VAN DE KOSTEN VOOR GEMENE REKENING EN RISICO... 1 INTRODUCTIE... 3 ALGEMENE REGELGEVING... 3 VOORWAARDE

Nadere informatie

Jaarstukken 2011. Stichting Het Waterschapshuis. - April 2012. Decos nr. 2012-2927

Jaarstukken 2011. Stichting Het Waterschapshuis. - April 2012. Decos nr. 2012-2927 Decos nr. 2012-2927 Jaarstukken 2011 Stichting Het Waterschapshuis - April 2012 1 Bestuursverslag... 2 2 Kerngegevens... 5 3 Jaarrekening 2011... 7 3.1 Balans per 31 december 2011... 7 3.2 Staat van baten

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Belastingen Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem niet op 1 januari 2010 plaatsgevonden

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Planning & Controlcyclus

Planning & Controlcyclus Planning & Controlcyclus 2014 Versie AB 11-11-2013 oktober 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0051/H1993 1 Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Principe Plan-Do-Check-Act 3 2 De P&C cyclus in schema 5 2.1

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling 2012 in het kort Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling Rendement stuurt samenwerking Het Waterschapshuis (HWH) heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en wil zo goed

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren.

Het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond over het onder I. genomen besluit te informeren. Voordracht aan Provinciale Staten Van commissie Bestuur en Middelen Vergadering Juni 2016 Nummer Onderwerp Zienswijze Provinciale Staten op de begroting 2017 DCMR Milieudienst Rijnmond 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030 Begroting 2005 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2004 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2005. Voor het opstellen van

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220 agendapunt 3.b.18 1016526 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/JVI CTL/MCTL Bijlagen

Nadere informatie

Ons kenmerk 05.0000909. Aantal bijlagen

Ons kenmerk 05.0000909. Aantal bijlagen Concernfinanciën Ingekomen stuk D11 De Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011

Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011 Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011 Aanwezig: Drs. J.H. Mans burgemeester Mr. A. Grootenboer-Dubbelman wethouder L.M. Koevoets wethouder Drs. F.P Fakkers wethouder C. Punt wethouder

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 Bijlage 6.3d vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 2014 Kenmerk V0139/H2827 Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 1. Overzicht ingediende zienswijzen Nr. Waterschap Ontvangen reactie

Nadere informatie

CABA + CMFB 07-09-2010 Agendapunt: CABA 7 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CABA + CMFB 07-09-2010 Agendapunt: CABA 7 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CABA + CMFB 07-09-2010 Agendapunt: CABA 7 CMFB 7 Sittard, 23 augustus 2010 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN EN MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Zienswijze ontwerp-programmabegroting

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611 Jaarstukken Het Waterschapshuis Versie 0.09 18-03-2014 Kenmerk: V0138/H2611 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Bestuurlijke samenvatting 6 3.1. Jaarrekening in één oogopslag 6 3.2. Financiële

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouders Hoek en Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs De raad van de gemeente Tholen Behandelaar: M.M.E. van der Weele- Hoenselaar Tholen, 26 augustus 2014 Onderwerp: 1. Voorstel

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage

2 e Bestuursrapportage - BERAP2 2 e Bestuursrapportage 1 januari 1 september GR Het Waterschapshuis Versie 014 - september Kenmerk: V0051/1989 HWH Bestuursrapportage 1 januari 1 september Pagina 1 - BERAP2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven.

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven. Memo Aan: College van Dijkgraven en Heemraden Dagelijks Bestuur Van: Dagelijks Bestuur AQUON Steller: Monique van der Valk/ concerncontroller AQUON Betreft: Eerste begrotingswijziging AQUON 2013 Datum:

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH

Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Programma-uitvoering binnen de Gr Het Waterschapshuis; inrichting en werking uitvoeringsorganisatie HWH Datum: 24-03-2010 Afdeling: Projecten en Beheer Versie: 1.0 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR TKN (E) BMZ 1 APRIL 2014 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860 In D&H: 11 maart 2014 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 23 april 2013 ICT. 19 maart 2013 B.A.M. Loeff. Voortgang informatiebeleid. Bedrijfsvoering. Maenhout, C.A.A.A. drs. E.

ALGEMENE VERGADERING. 23 april 2013 ICT. 19 maart 2013 B.A.M. Loeff. Voortgang informatiebeleid. Bedrijfsvoering. Maenhout, C.A.A.A. drs. E. VERGADERDATUM 23 april 2013 ICT SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 19 maart 2013 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 8 Voortgang informatiebeleid PROGRAMMA Bedrijfsvoering PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0.

Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0. B1300482 Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0. Via brieven en op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2013 zijn vragen gesteld inzake het rapport HWH 2.0. In dit document zijn de

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

VOORSTEL TOT BESLUIT

VOORSTEL TOT BESLUIT Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Telefoon: 0598-425595 VOORSTEL TOT BESLUIT Agendapunt 5, bijlage 1a Voor: Algemeen Bestuur Vergadering van: 2 december 2010 Bijlage: Bijlage 1b: financiële onderbouwing

Nadere informatie