Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011"

Transcriptie

1 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving Berekening van de behoefte aan nettowerkkapitaal Wijzigingen aan de behoefte aan nettowerkkapitaal Stijging van de schulden Stijging van de vorderingen Stijging van de verkopen Invloed verschil tussen kaskosten en kasopbrengsten op werkkapitaal Conclusies 10 3 Nettowerkkapitaal bij lokale en provinciale besturen Nettowerkkapitaal bij steden/gemeenten Nettowerkkapitaal bij OCMW s Nettowerkkapitaal bij provincies Behoefte aan nettowerkkapitaal Behoefte vanuit financiële overwegingen Behoefte vanuit budgetteringsoverwegingen 16 4 Leen- en investeringsvermogen 17 5 BBC- Financieel evenwicht 20 6 BBC - Schema M2 Staat van het financiële evenwicht 21 7 Empirische vaststellingen Nettowerkkapitaal Thesaurie en vastrentende effecten Leningen en leasingschulden Verhoudingen thesaurie t.o.v. leningen Finapsis Investeringsinspanning 31 8 Structureel evenwicht voor de niet-piloten? 32 9 Vragen Contactgegevens 34 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 2

3 1 Inleiding Deze studiedag is bedoeld voor alle gemeentebesturen, OCMW s en provinciebesturen, ongeacht vanaf welk jaar ze de BBC-reglementering zullen toepassen. Het is immers raadzaam nu reeds te onderzoeken wat de nieuwe financiële evenwichten voor uw bestuur zullen betekenen. U zult kennismaken met het Resultaat op kasbasis als toestandsevenwicht en Autofinancieringsmarge als structureel evenwicht zoals bepaald in artikel 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: Art.14. De staat van het financiële evenwicht bevat per financieel boekjaar minstens: 1 de raming van het resultaat op kasbasis; 2 de raming van de autofinancieringsmarge. Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn financieel in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 1 het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul; 2 de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul; 3 voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is de som van de autofinancieringsmarge voor de hele duur van de financiële nota groter dan of gelijk aan nul. Het financiële evenwicht van het meerjarenplan kan alleen worden aangetoond als de jaarrekening van het financiële boekjaar voorafgaand aan de zesjaarlijkse periode waarvoor de raad is verkozen, door de raad is vastgesteld en verwerkt is in het meerjarenplan. De minister kan een afwijking daarvan toestaan. We vertrekken vanuit het begrip nettowerkkapitaal. Eerst maakt u kennis met dit begrip vanuit een (sterk vereenvoudigde) ondernemingsomgeving. Verder onderzoek leert welke elementen van invloed zijn op dit kapitaal en hoe deze invloed zich manifesteert. Daarna gaan we na welke betekenis dit begrip heeft in lokale en provinciale besturen. Hoe BBC dit begrip definieert, komt hier aan bod. Kort wordt ingegaan op optimaal nettowerkkapitaal. Opname van vreemde middelen (leningsgelden) heeft een positieve invloed op het nettowerkkapitaal. Het aantrekken van deze middelen moet echter een noodzakelijke begrenzing kennen. BBC houdt rekening met deze begrenzing. Via een tabel Bronnen en bestedingen maken we de overstap naar BBC. Met name Schema M2: Staat van het financiële evenwicht komt grondig aan bod. Een aantal empirische vaststellingen illustreren het geheel. Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 3

4 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 4

5 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 2.1 Berekening van de behoefte aan nettowerkkapitaal GEGEVENS: Aankopen per dag = verkopen per dag = Aantal dagen voorraad = 25 Aantal dagen klantenkrediet = 35 Aantal dagen leverancierskrediet = 45 (BTW wordt buiten beschouwing gelaten) ONDERZOEK: Dag 1: Voorraden Klanten 0 Financiële rekeningen 0 Werkkapitaal Leveranciers Nettowerkkapitaal 0 Dag 26: Voorraden Klanten Financiële rekeningen 0 Werkkapitaal Leveranciers Nettowerkkapitaal 0 Dag 46: Voorraden Klanten Financiële rekeningen Werkkapitaal Leveranciers Nettowerkkapitaal 0 Dag 61: Voorraden Klanten Financiële rekeningen Werkkapitaal Leveranciers Nettowerkkapitaal 0 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 5

6 CONCLUSIE: BEHOEFTE AAN NETTOWERKKAPITAAL = Na inbreng van in de cyclus is de toestand van dag 61 en de volgende dagen: Voorraden Klanten Financiële rekeningen 0 Werkkapitaal Leveranciers Nettowerkkapitaal TOESTAND: NETTOWERKKAPITAAL = BEHOEFTE AAN NETTOWERKKAPITAAL Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 6

7 2.2 Wijzigingen aan de behoefte aan nettowerkkapitaal Stijging van de schulden VRAAGSTELLING: Hoe evolueren de samenstellende elementen van het nettowerkkapitaal als alle andere voorwaarden gelijk blijven (inclusief het nettowerkkapitaal van ), maar het leverancierskrediet stijgt tot 50 dagen? Voorraden Klanten Financiële rekeningen Werkkapitaal Leveranciers Nettowerkkapitaal VASTSTELLING: Voorraden Klanten Leveranciers Behoefte NWK Financiële rekeningen TOESTAND: NETTOWERKKAPITAAL > BEHOEFTE AAN NETTOWERKKAPITAAL Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 7

8 2.2.2 Stijging van de vorderingen VRAAGSTELLING: Hoe evolueren, uitgaande van de vorige toestand, de samenstellende elementen van het nettowerkkapitaal als alle andere voorwaarden gelijk blijven (inclusief het nettowerkkapitaal van ), maar het klantenkrediet stijgt tot 45 dagen? Voorraden Klanten Financiële rekeningen Werkkapitaal Leveranciers Nettowerkkapitaal VASTSTELLING: Voorraden Klanten Leveranciers Behoefte NWK Financiële rekeningen TOESTAND: NETTOWERKKAPITAAL < BEHOEFTE AAN NETTOWERKKAPITAAL Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 8

9 2.2.3 Stijging van de verkopen VRAAGSTELLING: Uitgaande van de oorspronkelijke voorwaarden, is de behoefte aan nettowerkkapitaal ingevulde met een nettowerkkapitaal van Wat is de toestand op dag 61, wanneer de verkoop een onverwacht succes is en de omzet zou verdubbelen, gegeven dat alle andere voorwaarden gelijk blijven (inclusief het nettowerkkapitaal van )? Voorraden Klanten Financiële rekeningen Leveranciers Nettowerkkapitaal VASTSTELLING: Voorraden Klanten Leveranciers Behoefte NWK Financiële rekeningen TOESTAND: NETTOWERKKAPITAAL < BEHOEFTE AAN NETTOWERKKAPITAAL Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 9

10 2.3 Invloed verschil tussen kaskosten en kasopbrengsten op werkkapitaal VRAAGSTELLING: Wat is de toestand op dag 161, uitgaande van de oorspronkelijke situatie van dag 61 (na inbreng van het nettowerkkapitaal van ), wanneer vanaf dag 62 tot en met dag 161 de verkoop per dag bedraagt? Voorraden Klanten Financiële rekeningen Werkkapitaal Leveranciers NWK BESPREKING: De voorwaarden betreffende de voorraden en de leveranciers blijven ongewijzigd. Bijgevolg is het saldo van de voorraden en de leveranciers ongewijzigd gebleven. Na 35 dagen te rekenen vanaf dag 62 is het uitstaand saldo van de klanten aangegroeid tot (35 x 1.100). Hierdoor is de behoefte aan nettowerkkapitaal gestegen met In de 100 dagen die verlopen zijn vanaf dag 62 tot en met dag 161 is de cashflow (per saldo) (100 dagen x100). Van deze cashflow (10.000) is opgegaan in de cyclus ter financiering van de gestegen behoefte aan nettowerkkapitaal. De financiële rekeningen kennen een toename van Dit is het verschil tussen de cashflow van de periode en de gestegen behoefte aan nettowerkkapitaal ( ). De aangroei van het nettowerkkapitaal is gelijk aan en dus gelijk aan de cashflow van de periode. 2.4 Conclusies NETTOWERKKAPITAAL BEHOEFTE AAN NETTOWERKKAPITAAL = FINANCIELE REKENINGEN WIJZIGING IN NETTOWERKKAPITAAL = INKOMENDE UITGAANDE KASSTROMEN KASSTROMEN <> GELDSTROMEN BEHOEFTE NETTOWERKKAPITAAL = VOORRADEN + VORDERINGEN SCHULDEN Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 10

11 3 Nettowerkkapitaal bij lokale en provinciale besturen 3.1 Nettowerkkapitaal bij steden/gemeenten Benadering met methodiek controle overeenstemming budgettaire en algemene boekhouding BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT ,00 - VORDERINGEN ,00 + RESERVES, VOORZIENINGEN EN SCHULDEN ,00 TE VERANTWOORDEN VERMOGEN ,00 -FINANCIELE REKENINGEN ,00 VERSCHIL 0,00 Anders voorgesteld: VORDERINGEN ,00 FINANCIELE REKENINGEN , ,00 SCHULDEN ,00 NETTOWERKKAPITAAL ,00 BESTEMD VIA RESERVES EN VOORZIENINGEN ,00 ONBESTEMD NETTOWERKKAPITAAL ,00 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 11

12 3.2 Nettowerkkapitaal bij OCMW s De hieronder vermelde berekening van het nettowerkkapitaal voor OCMW s betreft het budgettair nettowerkkapitaal. Voor deze berekening dienen de waardeverminderingen op geldbeleggingen buiten beschouwing te worden gelaten. Het budgettair nettowerkkapitaal bij OCMW s kan als volgt worden berekend: VORDERINGEN Code Eindsaldo Omschrijving NOB NOB 400 Werkingsvorderingen , Te innen opbrengsten 406 Vooruitbetalingen 407 Dubieuze debiteuren 4101 Vorderingen wegens subsidies ovv lening (vervallen) 411 Vorderingen wegens subsidies ovv kapitaal 412 Terug te betalen belastingen en voorheffingen 413 Te ontvangen werkingssubsidies , Te innen opbrengsten 4150 Te ontvangen gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal 4151 Te ontvangen gemeentelijke bijdrage in investeringen 4152/9 Diverse vorderingen andere dan gemeentelijke bijdrage 417 Dubieuze vorderingen 418 Borgtochten betaald in contanten TOTAAL ,00 SCHULDEN Code Eindsaldo Omschrijving NOB NOB 430 Kredietinstellingen - leningen op rekening met vaste termijn 431 Kredietinstellingen 433 Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant 438 Vervallen kapitaalsaflossingen en intrestedelgingen 439 Overige leningen 440 Leveranciers , Werkingsschulden voor cliënten , Te ontvangen facturen 449 Overige werkingsschulden 452 Te betalen belastingen en taksen 453 Ingehouden voorheffingen 454 Sociale zekerheid 455 Te betalen nettobezoldigingen , Andere sociale schulden 460 Ontvangen voorschotten 488 Borgtochten ontvangen in contanten 489 Andere diverse schulden 499 Wachtrekeningen TOTAAL ,00 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 12

13 LIQUIDE MIDDELEN EN BELEGGINGEN Code NOB Omschrijving Eindsaldo NOB 51 Aandelen 52 Vastrentende effecten 53 Termijndeposito's 54 Te incasseren vervallen waarden 55 Kredietinstellingen ,00 57 Kassen 58 Interne overboekingen TOTAAL ,00 VORDERINGEN ,00 LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN , ,00 SCHULDEN ,00 NETTOWERKKAPITAAL ,00 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 13

14 3.3 Nettowerkkapitaal bij provincies De methodiek van de gemeenten is mutatis mutantis van toepassing voor de provincies. Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 14

15 3.4 Behoefte aan nettowerkkapitaal CASUS: RECURRENTE KASSTROMEN Werkelijk Raming ONTVANGSTEN/INKOMENDE KASSTROMEN , ,00 UITGAVEN/UITGAANDE KASSTROMEN , ,00 INNINGEN BINNEN HET JAAR 70% BETALINGEN BINNEN HET JAAR 80% Behoefte vanuit financiële overwegingen BEREKENING INNINGEN JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 JAAR 5 VORDERINGEN (BEGIN) 0, , , , ,00 ONTVANGSTEN/KASOPBRENGSTEN , , , , ,00 VORDERINGEN (EINDE) , , , , ,00 INNINGEN , , , , ,00 BEREKENING BETALINGEN JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 JAAR 5 SCHULDEN (BEGIN) 0, , , , ,00 UITGAVEN/KASKOSTEN , , , , ,00 SCHULDEN (EINDE) , , , , ,00 BETALINGEN , , , , ,00 BEHOEFTE AAN NETTOWERKKAPITAAL JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 JAAR 5 VORDERINGEN (EINDE) , , , , ,00 SCHULDEN (EINDE) , , , , ,00 BEHOEFTE 7.500, , , , ,00 VERLOOP FINANCIELE REKENINGEN JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 JAAR 5 BEGINSALDO 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INNINGEN , , , , ,00 BETALINGEN , , , , ,00 FINANCIELE REKENINGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETTOWERKKAPITAAL JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 JAAR 5 VORDERINGEN , , , , ,00 FINANCIELE REKENINGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SCHULDEN , , , , ,00 NETTOWERKKAPITAAL 7.500, , , , ,00 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 15

16 3.4.2 Behoefte vanuit budgetteringsoverwegingen FINANCIEEL PLAN JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 JAAR 5 ONTVANGSTEN , , , , ,00 UITGAVEN , , , , ,00 RESULTAAT VAN HET JAAR , , , , ,00 BEHOEFTE NETTOWERKKAPITAAL ,00 GECUMULEERD RESULTAAT , , , ,00 0,00 Toestand van de financiële rekeningen: NETTOWERKKAPITAAL ,00 VORDERINGEN ,00 SCHULDEN ,00 FINANCIELE REKENINGEN ,00 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 16

17 4 Leen- en investeringsvermogen BEREKENEN VAN EEN NWK-NEUTRAAL LEEN- EN INVESTERINGSVERMOGEN STAP 1 In kaart brengen van kaskosten en - opbrengsten (exploitatie) Omschrijving Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Ontvangsten (Kasopbrengsten) , , , , , ,29 Uitgaven (Kaskosten) 8.653, , , , , ,07 Primair saldo 3.346, , , , , ,22 STAP 2 In kaart brengen van periodieke leningsuitgaven (netto) op bestaande leningen Omschrijving Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Intresten 653,13 558,24 458,84 354,72 267,36 175,84 Aflossingen 1.997, , , , ,61 297,77 PLU 2.650, , , , ,97 473,62 STAP 3 Bepaling van het financieel draagvlak Omschrijving Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Primair saldo (STAP 1) 3.346, , , , , ,22 Intresten (STAP 2) 653,13 558,24 458,84 354,72 267,36 175,84 Financieel draagvlak 4.000, , , , , ,07 STAP 4 Berekening van de autofinancieringsmarge/finapsis AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Financieel draagvlak (STAP 3) 4.000, , , , , ,07 PLU (STAP 2) 2.650, , , , ,97 473,62 Autofinancieringsmarge 1.349, , , , , ,45 Bemerking: De autofinancieringsmarge kan ook bekomen worden door het bedrag van de aflossingen in mindering te brengen van het primair exploitatieresultaat. FINAPSIS (F) Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 PLU (STAP 2) 2.650, , , , ,97 473,62 Financieel draagvlak (STAP 3) 4.000, , , , , ,07 Finapsis 66,27% 65,61% 65,00% 53,33% 52,90% 11,34% STAP 5 Vaststelling van de voorwaarden om leenvermogen te berekenen Finapsis in Jaar 6 75% Rentevoet (toek.) leningen 3,75% Aantal termijnen lening 20 Aantal maanden 1ste jaar 6 STAP 6 Berekening van de PLU-ruimte in Jaar 6 Financieel draagvlak (Jaar 6) 4.178,07 Finapsis in Jaar 6 75,00% Maximum PLU 3.133,55 PLU op bestaande leningen 473,62 PLU-ruimte 2.659,93 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 17

18 STAP 7 Bepaling van het jaarlijks leenvermogen Jaarlijks leenvermogen 7.026,44 Verloop PLU (incl. nieuw) Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 1 131,75 505,64 505,64 505,64 505,64 505,64 Jaar 2 0,00 131,75 505,64 505,64 505,64 505,64 Jaar 3 0,00 0,00 131,75 505,64 505,64 505,64 Jaar 4 0,00 0,00 0,00 131,75 505,64 505,64 Jaar 5 0,00 0,00 0,00 0,00 131,75 505,64 Jaar 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,75 Totaal nieuwe PLU 131,75 637, , , , ,93 Totaal bestaande PLU 2.650, , , , ,97 473,62 Algemeen totaal PLU 2.782, , , , , ,55 STAP 8 Berekening van autofinancieringsmarge, investeringsvermogen en finapsis Omschrijving Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Financieel draagvlak 4.000, , , , , ,07 Algemeen totaal PLU 2.782, , , , , ,55 Autofinancieringsmarge 1.217,43 751,79 284,15 271,18-201, ,52 Autofinancieringsmarge 1.217,43 751,79 284,15 271,18-201, ,52 Jaarlijks leenvermogen 7.026, , , , , ,44 Jaarlijks investeringsvermogen 8.243, , , , , ,95 Finapsis 69,56% 81,39% 93,03% 93,41% 104,85% 75,00% TABEL BRONNEN EN BESTEDINGEN - JAAR 1 Bronnen Bestedingen Saldo Aanvang jaar , ,56 900,00 Financiële rekeningen 657,31 0,00 657,31 Vorderingen/Schulden 1.322, ,56 242,69 Verrichtingen boekjaar , ,44 0,00 Exploitatiebudget (excl. intresten op leningen) , , ,00 Periodieke leningsuitgaven 0, , ,57 Investeringen 0, , ,87 Opname van leningen 7.026,44 0, ,44 Einde jaar , ,00 900,00 Vorderingen/Schulden 1.317, ,26 154,72 Geldstromen , ,74 745,28 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 18

19 TOESTANDSEVENWICHT Totaal bronnen ,00 Totaal bestedingen ,00 Nettowerkkapitaal 900,00 Normering >=0 Jaarlijks STRUCTUREEL EVENWICHT Absoluut Exploitatiebudget (excl. Intresten op leningen) 4.000,00 (Financieel draagvlak) Periodieke leningsuitgaven 2.782,57 (PLU) Autofinancieringsmarge 1.217,43 Normering >=0 Einde van een periode Relatief Exploitatiebudget (excl. Intresten op leningen) 4.000,00 (Financieel draagvlak) Periodieke leningsuitgaven (PLU) 2.782,57 (PLU) PLU/Financieel draagvlak 69,56% Normering <=100% Einde van een periode Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 19

20 5 BBC- Financieel evenwicht BESLUIT van de VLAAMSE REGERING VAN 25 JUNI 2010 MEERJARENPLAN Art.14. De staat van het financiële evenwicht bevat per financieel boekjaar minstens: 3 de raming van het resultaat op kasbasis; 4 de raming van de autofinancieringsmarge. Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn financieel in evenwicht als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 4 het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul; 5 de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul; 6 voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is de som van de autofinancieringsmarge voor de hele duur van de financiële nota groter dan of gelijk aan nul. Het financiële evenwicht van het meerjarenplan kan alleen worden aangetoond als de jaarrekening van het financiële boekjaar voorafgaand aan de zesjaarlijkse periode waarvoor de raad is verkozen, door de raad is vastgesteld en verwerkt is in het meerjarenplan. De minister kan een afwijking daarvan toestaan. VERSLAG aan de VLAAMSE REGERING BIJ HET BESLUIT van de VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Art.14. Deze twee parameters zijn een indicator voor twee soorten van financieel evenwicht: Enerzijds is er het toestandsevenwicht dat aangetoond wordt door de berekening van het resultaat op kasbasis. Deze parameter komt in grote lijnen overeen met het nettowerkkapitaal verminderd met de bestemde gelden. Het resultaat op kasbasis mag niet negatief zijn; Anderzijds is er het structureel evenwicht dat aangetoond wordt door de autofinancieringsmarge. Deze parameter wordt berekend door het verschil te maken tussen de cashflow die het bestuur zelf kan genereren en de periodieke leningsuitgaven. Deze autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode positief zijn. Opdat niet-recurrente verplichtingen geen vertekend beeld zouden geven, wordt de autofinancieringsmarge maar geëvalueerd op het laatste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan. Deze parameters zijn een waarborg voor de financiële gezondheid van de besturen op korte en lange termijn. Voor de OCMW s komt hier nog een derde parameter bij, met name dat de optelsom van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de financiële nota van het meerjarenplan groter dan of gelijk moet zijn aan nul. Dit is om te vermijden dat de OCMW s zouden verplicht worden om activa te verkopen om zo het financiële evenwicht in stand te houden. Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 20

21 6 BBC - Schema M2 Staat van het financiële evenwicht Resultaat op kasbasis Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Belastingen en boetes Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Hypothesen Op welke manier zal een positiever resultaat van vorig boekjaar onze financiële evenwichten beïnvloeden? Wat indien we toch meer willen investeren en bijgevolg meer zullen lenen? Wat indien we onnodig gaan lenen? Hoe kunnen we onze autofinancieringsmarge positief beïnvloeden? Wat zal de invloed zijn indien we gebouwen zullen verkopen? Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 21

22 7 Empirische vaststellingen Sinds zijn de Vlaamse gemeenten verplicht om de cijfers van hun budget, budgetwijzigingen en rekeningen onder elektronische vorm over te maken aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Het Agentschap beschikt aldus over een zeer uitgebreide database met gegevens betreffende alle Vlaamse gemeenten over de jaren heen. Deze gegevens vormden de basis voor de tweejaarlijkse rapporten inzake de gemeentefinanciën. Het laatste rapport dateert van 2004 en heeft betrekking op de cijfers vanuit de jaarrekening Naar aanleiding van deze studiedag plaatsen we hieronder de gegevens vanuit de jaarrekeningen 2009, 2008 en 2007 tegenover de gegevens vanuit de jaarrekeningen 2002, 2001 en Wij beschouwen daarbij de evolutie op vlak van: Nettowerkkapitaal Thesaurie en vastrentende effecten Leningen en leasingschulden Verhouding thesaurie t.o.v. leningen Finapsis Investeringsinspanning 1 Besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 1998 tot regeling van de toezending van besluiten van de gemeenteraad betreffende de begrotingen en de rekeningen vaan de Vlaamse regering. Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 22

23 7.1 Nettowerkkapitaal : 1. Absolute bedragen Statistische kengetallen 2002 Evol Evol Totaal ,83 109, ,36 93, ,66 Gemiddelde ,64 110, ,94 93, ,71 Q ,82 115, ,46 94, ,54 Mediaan ,11 115, ,47 99, ,04 Q ,24 114, ,15 94, ,61 2. Bedragen per inwoner Statistische kengetallen 2002 Evol Evol Totaal/aantal inwoners 311,50 108,79 286,32 93,69 305,62 Gemiddelde 331,24 109,60 302,23 98,62 306,48 Q1 172,97 116,22 148,83 91,74 162,23 Mediaan 275,64 113,27 243,34 94,02 258,80 Q3 410,06 102,49 400,10 98,66 405,53 3. Verhouding financiële rekeningen/nettowerkkapitaal Statistische kengetallen Gewogen gemiddelde 1,13 1,11 1,02 Gemiddelde 1,16 1,22 1,00 Q1 0,92 0,93 0,88 Mediaan 1,06 1,07 1,05 Q3 1,24 1,23 1,20 4. Verhouding uitstaande vorderingen/werkkapitaal Statistische kengetallen Gewogen gemiddelde 27,62% 27,71% 30,31% Gemiddelde 26,01% 33,07% 30,88% Q1 11,24% 11,70% 12,27% Mediaan 18,87% 19,44% 22,67% Q3 34,61% 35,12% 36,79% 5. Verhouding uitstaande schulden/werkkapitaal Statistische kengetallen Gewogen gemiddelde 35,94% 34,74% 31,88% Gemiddelde 30,81% 45,55% 30,09% Q1 16,17% 17,13% 15,18% Mediaan 26,12% 26,31% 24,80% Q3 37,02% 40,82% 39,84% 6. Frequentietabel nettowerkkapitaal per inwoner Interval Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 23

24 : 1. Absolute bedragen Statistische kengetallen 2009 Evol Evol Totaal ,00 113, ,00 93, ,00 Gemiddelde ,13 119, ,35 93, ,55 Q ,00 101, ,75 102, ,75 Mediaan ,00 112, ,00 98, ,00 Q ,00 108, ,25 96, ,50 2. Bedragen per inwoner Statistische kengetallen 2009 Evol Evol Totaal/aantal inwoners 600,28 112,76 532,37 92,35 576,46 Gemiddelde 585,96 106,19 551,81 98,72 558,97 Q1 268,61 85,51 314,11 98,45 319,05 Mediaan 534,18 104,66 510,38 99,89 510,96 Q3 750,45 105,79 709,36 100,34 706,95 3. Verhouding financiële rekeningen/nettowerkkapitaal Statistische kengetallen Gewogen gemiddelde 0,96 1,07 0,97 Gemiddelde 0,08 1,17 1,03 Q1 0,90 0,96 0,91 Mediaan 0,99 1,04 1,03 Q3 1,08 1,16 1,11 4. Verhouding uitstaande vorderingen/werkkapitaal Statistische kengetallen Gewogen gemiddelde 24,72% 20,56% 23,74% Gemiddelde 21,59% 18,72% 19,79% Q1 9,63% 8,86% 9,78% Mediaan 16,66% 14,37% 15,47% Q3 28,58% 24,29% 27,28% 5. Verhouding uitstaande schulden/werkkapitaal Statistische kengetallen Gewogen gemiddelde 21,19% 25,75% 21,31% Gemiddelde 20,87% 23,69% 19,62% Q1 8,80% 11,88% 10,96% Mediaan 15,33% 19,66% 17,23% Q3 29,09% 29,87% 28,16% 6. Frequentietabel nettowerkkapitaal per inwoner Interval Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 24

25 7.2 Thesaurie en vastrentende effecten : 1. Absolute bedragen Statistische kengetallen Th&Vre(RG02) Evol. Th&Vre(RG01) Totaal ,12 104, ,13 Gemiddelde ,34 104, ,73 Q ,61 105, ,03 Mediaan ,31 110, ,46 Q ,74 101, ,60 2. Bedragen per inwoner Statistische kengetallen Th&Vre(02) Evol. Th&Vr(01) Totaal/aantal inwoners 359,00 104,49 343,57 Gemiddelde 359,25 104,78 342,87 Q1 197,70 105,09 188,13 Mediaan 311,16 106,65 291,76 Q3 431,53 99,84 432,22 3. Gemiddeld rendement Statische kengetallen Gemiddelde 2,09 2,99 Q1 1,44 2,22 Mediaan 2,00 2,87 Q3 2,40 3, : 1. Absolute bedragen Statistische kengetallen Th&Vre(RG09) Evol. Th&Vre(RG08) Totaal ,50 101, ,00 Gemiddelde ,81 101, ,85 Q ,88 93, ,13 Mediaan ,25 101, ,25 Q ,50 98, ,25 2. Bedragen per inwoner Statistische kengetallen Th&Vre(09) Evol. Th&Vre(08) Totaal/aantal inwoners 598,78 101,06 592,50 Gemiddelde 603,30 99,97 603,46 Q1 330,80 89,87 368,11 Mediaan 567,22 103,05 550,42 Q3 765,56 100,68 760,40 3. Gemiddeld rendement Statische kengetallen Gemiddelde 1,64 3,28 Q1 1,10 2,57 Mediaan 1,52 3,29 Q3 2,00 3,67 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 25

26 7.3 Leningen en leasingschulden : 1. Gemiddelde uitstaande schuld Statistische kengetallen 2002 Evol Totaal ,52 101, ,41 Gemiddelde ,01 101, ,60 Q ,86 106, ,45 Mediaan ,05 103, ,17 Q ,99 101, ,72 2. Gemiddelde uitstaande schuld per inwoner Statistische kengetallen 2002 Evol Totaal/aantal inwoners 1.219,42 100, ,00 Gemiddelde 1.019,01 102,42 994,96 Q1 764,32 106,51 717,58 Mediaan 970,45 102,22 949,40 Q ,68 104, ,69 3. Gemiddelde intrestvoet Gewogen gemiddelde 4,86 4,91 Gemiddelde 4,78 4,85 Q1 4,63 4,67 Mediaan 4,82 4,88 Q3 5,05 5,09 4. Periodieke leningsuitgaven (absolute bedragen) 2002 Evol Totaal ,21 102, ,93 Gemiddelde ,35 102, ,19 Q ,47 98, ,58 Mediaan ,72 104, ,41 Q ,78 101, ,41 5. Periodieke leningsuitgaven (per inwoner) 2002 Evol Totaal/aantal inwoners 154,67 102,20 151,34 Gemiddelde 129,44 102,56 126,20 Q1 97,45 101,68 95,84 Mediaan 124,53 102,96 120,96 Q3 159,99 108,58 147,35 6. Resterende aflossingsduur 2002 Evol Gewogen gemiddelde 10,18 10,38 Gemiddelde 10,00 10,26 Q1 8,93 9,12 Mediaan 10,03 10,14 Q3 11,43 11,34 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 26

27 : 1. Gemiddelde uitstaande schuld Statistische kengetallen 2009 Evol Totaal ,50 93, ,00 Gemiddelde ,99 93, ,52 Q ,63 88, ,63 Mediaan ,75 91, ,50 Q ,50 92, ,63 2. Gemiddelde uitstaande schuld per inwoner Statistische kengetallen 2009 Evol Totaal/aantal inwoners 1.107,74 93, ,72 Gemiddelde 921,20 92,62 994,59 Q1 546,64 86,40 632,66 Mediaan 846,22 92,14 918,45 Q ,07 95, ,57 3. Gemiddelde intrestvoet Gewogen gemiddelde 4,28 4,73 Gemiddelde 3,92 4,69 Q1 3,88 4,37 Mediaan 4,17 4,65 Q3 4,40 4,94 4. Periodieke leningsuitgaven (absolute bedragen) 2009 Evol Totaal ,00 89, ,00 Gemiddelde ,00 89, ,11 Q ,50 78, ,00 Mediaan ,50 86, ,00 Q ,00 90, ,75 5. Periodieke leningsuitgaven (per inwoner) 2009 Evol Totaal/aantal inwoners 134,81 88,62 152,12 Gemiddelde 112,28 85,56 131,23 Q1 70,69 77,32 91,43 Mediaan 105,97 84,74 125,05 Q3 146,63 91,69 159,92 6. Resterende aflossingsduur 2009 Evol Gewogen gemiddelde 10,34 9,98 Gemiddelde 9,49 9,36 Q1 7,93 8,09 Mediaan 9,71 9,34 Q3 11,36 10,77 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 27

28 7.4 Verhoudingen thesaurie t.o.v. leningen : 1. Verhouding thesaurie/leningen & leasing Gewogen gemiddelde 29,44% 28,44% Q1 20,51% 19,66% Mediaan 32,37% 31,46% Q3 49,15% 50,51% 2. Optimalisatiepotentieel 2002 Evolutie 2001 Totaal ,72 150, ,05 Gemiddelde per gemeente ,31 148, ,66 Q ,35 143, ,58 Mediaan ,68 154, ,58 Q ,71 151, ,54 3. Autofinancieringsgroeipotentieel 2002 Evolutie 2001 Totaal ,34 116, ,31 Gemiddelde per gemeente ,93 116, ,61 Q ,84 108, ,39 Mediaan ,01 116, ,43 Q ,24 116, , : 1. Verhouding thesaurie/leningen & leasing Gewogen gemiddelde 54,05% 49,84% Q1 32,23% 34,84% Mediaan 62,77% 57,68% Q3 108,76% 97,50% 2. Optimalisatiepotentieel 2009 Evolutie 2008 Totaal ,31 185, ,72 Gemiddelde per gemeente ,85 168, ,09 Q ,74 166, ,60 Mediaan ,97 178, ,38 Q ,33 132, ,99 3. Autofinancieringsgroeipotentieel 2009 Evolutie 2008 Totaal ,53 112, ,09 Gemiddelde per gemeente ,74 105, ,85 Q ,33 93, ,93 Mediaan ,21 98, ,38 Q ,32 99, ,14 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 28

29 7.5 Finapsis : 1. Financieel draagvlak 2002 Evolutie 2001 Evolutie 2000 Gemiddelde per gemeente , , Q , , Mediaan , , Q , , Finapsis 2002 Evolutie 2001 Evolutie 2000 Gewogen gemiddelde 76,48% 91,43 83,65% 114,20 73,25% Q1 55,65% 92,01 60,49% 128,81 46,96% Mediaan 72,26% 91,07 79,35% 113,93 69,65% Q3 88,85% 86,26 103,00% 110,20 93,47% 3. Frequentietabel finapsis Klasse-indeling Freq.(2002) Freq.(2001) Freq.(2000) 0,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Meer SAMENVATTING Tussen 0,00% en 100,00% Meer dan 100,00% Negatief Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 29

30 : 1. Financieel draagvlak 2009 Evolutie 2008 Evolutie 2007 Gemiddelde per gemeente , , Q , , Mediaan , , Q , , Finapsis 2009 Evolutie 2008 Evolutie 2007 Gewogen gemiddelde 51,41% 77,62 66,23% 128,35 51,60% Q1 30,64% 77,75 39,41% 107,59 36,63% Mediaan 47,06% 83,13 56,62% 102,33 55,33% Q3 62,77% 77,96 80,51% 112,41 71,62% 3. Frequentietabel finapsis Klasse-indeling Freq.(2009) Freq.(2008) Freq.(2007) 0,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% Meer SAMENVATTING Tussen 0,00% en 100,00% Meer dan 100,00% Negatief Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 30

31 7.6 Investeringsinspanning : 1. Investeringsinspanning 2002 Evolutie 2001 Totaal Gemiddelde per gemeente Q Mediaan Q Investeringscoëfficiënt Gewogen gemiddelde 1,16 1,61 Q1 0,82 1,04 Mediaan 1,31 1,59 Q3 1,93 2, : 1. Investeringsinspanning 2009 Evolutie 2008 Totaal Gemiddelde per gemeente Q Mediaan Q Investeringscoëfficiënt Gewogen gemiddelde 0,41 1,31 Q1 0,65 0,74 Mediaan 1,20 1,22 Q3 1,79 2,02 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 31

32 8 Structureel evenwicht voor de niet-piloten? Voor de besturen die nog niet ingestapt zijn in BBC kan u op volgende wijze reeds het financieel draagvlak gaan berekenen: Voor steden, gemeenten en provincies: Gewone ontvangsten van het dienstjaar gewone uitgaven van het dienstjaar + periodieke leningsuitgaven (zonder resultaat van het vorige dienstjaar) Voor OCMW s: De cashflow uit de werking (verminderd met eventuele meerwaarden op de realisatie van de vaste activa) + de gemeentelijke bijdrage - de intresten Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 32

33 9 Vragen Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 33

34 10 Contactgegevens Een Deloitte contactpersoon voor iedere aspect van de beleids- en financiële cyclus: Luc Vanheule Deloitte, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem Tel: 02/ Pol Kerremans Deloitte, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem Tel: 02/ Stijn Vandeweyer Deloitte, Berkenlaan 8C, 1831 Diegem Tel: 02/ Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte 34

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Workshop starters 2012 OCMW s 4 oktober 2011 Marc Maebe Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Verslag bij het BVR art.

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem Financiële analyse 2007-2012 Gemeente Zwevegem opmaak: 12 april 2013 Inleiding... 2 1. Budgettaire Boekhouding - analyse... 3 1.1 Globaal overzicht van de gewone dienst uitgaven... 3 1.1.1 Werkingskosten...

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s

De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s Lokale financiën De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s 2014 De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s De belangrijkste tendensen die de Vlaamse OCMW s optekenen in hun meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30 Jaarrekening 2013 2 Inhoudstabel jaarrekening 2013 1. Geconsolideerde jaarrekening - Geconsolideerde balans p. 5 - Geconsolideerde resultatenrekening p. 8 - Geconsolideerde toelichting p. 11 2. Schema

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren - het gemiddelde

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken.

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Infosessie 10 november 2011 Agenda 1. Inleiding 2. De handleiding 3. Elektronische tool 4. Slotbeschouwingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1

OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 OPLOSSING OEFENINGEN REEKS 1 Oefening 1: Situering van de balanselementen. Vrachtwagen A,, III. Materiële vaste activa Kapitaal P,, I. Kapitaal Lening op 5 jaar P,, VIII. op meer dan 1 jaar Gebouwen A,,

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Oefening 6.2.1. a) berekening nominale intrestpercentage 52.000 rente op 200.000 voor 2 jaar = 13 % per jaar b) berekening reële intrestpercentage

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 21 december 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik, Jamar Chris en Strouven Roland schepenen. Munten Benny,

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik en Jamar Chris schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid,

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het valt

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie