Voorwoord Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking Activa Passiva Geconsolideerde resultatenrekening...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening..."

Transcriptie

1 Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat Wuustwezel Tel Fax Ontvanger: Secretaris: Hilde Van Looveren Frank Remy 1

2 2

3 INHOUD Voorwoord... 7 Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9 Activa Passiva Geconsolideerde resultatenrekening Tabel 1: Uitgebreide cashflow Tabel 2: Gemeentelijke bijdrage Tabel 3: Liquiditeiten & Tabel 4: overzicht van de gemeentelijke bijdrage Balans per activiteitencentrum na resultaatsverwerking Resultatenrekening per activiteitencentrum Schema 11: Liquiditeitenplanning, cashflow en berekening gemeentelijke bijdrage Toelichting bij de jaarrekening Hoofdstuk 1: Staat van de oprichtingskosten Hoofdstuk 2: Staat van de immateriële vaste activia Hoofdstuk 3:Staat van de materiële vaste activa Hoofdstuk 4:Staat van de financiële vaste activa Hoofdstuk 5: Staat van de vorderingen op meer dan één jaar Hoofdstuk 6: Staat van de vorderingen op ten hoogste één jaar Hoofdstuk 7: Staat van de geldbeleggingen Hoofstuk 8: Staat van de overlopende rekeningen van het actief Hoofdstuk 9: Staat van de investeringssubsidies en schenkingen met specifiek doel Hoofdstuk 10: Staat van de voorzieningen voor risico's en kosten Hoofdstuk 11: Staat van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar Hoofdstuk 12: Staat van de overlopende rekeningen van het passief Hoofdstuk 13: Staat van de werkingsresultaten

4 Hoofdstuk 14: Staat van de uitzonderlijke resultaten...52 Hoofdstuk 15: Staat van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen...53 Hoofdstuk 16: Waarderingsregels...54 Analyse...57 Horizontale analyse...57 Verticale analyse...58 Ratio s...59 Nettowerkkapitaal en current ratio...59 Nettowerkkapitaal en dekking van de vaste activa door het permanent vermogen...60 Behoefte aan nettowerkkapitaal...61 Inningstermijn van de werkingsvorderingen...62 Inningstermijn van de overige vorderingen...63 Betalingstermijn van de werkings- en handelsschulden...64 Rentabiliteit: algemene kostendekkingsgraad...65 Recuperatiegraad specifieke kosten sociale dienst...66 Beleid en organisatie...69 Missie en visie...69 Organisatiestructuur...72 Bestuur en Management...73 De jaarrekening in een notendop...77 Resultaat en gemeentelijke bijdrage...77 Maatschappelijke participatie...84 Sociale dienst...84 Juridische dienst en schuldbemiddeling...98 Samenwerkingsverbanden voor maatschappelijke participatie Thuiszorg Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg Maaltijdbedeling aan huis

5 Dienstencentrum Ter Wezel Dienstencentrum WIJKHUIS Loenhout Antennepunt Gooreind Mobiliteitsverhogende initiatieven Mantelzorgtoelage Samenwerkingsverbanden in het kader van thuiszorg Residentiële zorg Woonzorgcentrum St.-Jozef Woningen met dienstverlening Ondersteunende diensten en methodieken Personeelsdienst Technische dienst ICT Kwaliteitszorg Informatie en communicatie Energiebeleid Algemene conclusie

6

7 VOORWOORD De jaarrekening en het jaarverslag presenteren het werkjaar in cijfers en woorden. Het is dan ook een uitstekende gelegenheid om het geleverde werk te kaderen en nieuwe kansen zichtbaar te maken. De jaarrekening en het jaarverslag zijn tevens een geschikt instrument om onze werking en visie te bewaken. Graag willen we hiervan gebruik maken en brengen het werkjaar 2012 in beeld. Naast het presenteren van een economische realiteit, hebben we aandacht voor wat gerealiseerd werd met de beschikbare middelen. In 2012 stijgt de gemeentelijke bijdrage met EUR tot EUR. Hiertegenover staat een verdere daling van de gemeentelijke bijdrage voor het woonzorgcentrum. Het jaarverslag is de vertaling van onze kernopdracht: Zorgen voor mensen, zoals in 2007 omschreven in de nieuwe missie en visie. Met het jaarverslag brengen we in beeld hoe we onze missie en visie in de praktijk waarmaken. We presenteren de voornaamste realisaties en verduidelijken bondig enkele kerncijfers. De totstandkoming van het jaarverslag 2012 is een samenwerking van financiële dienst, ontvanger, secretaris en stafdienst, gegroeid uit de overtuiging dat samenwerken werkt. De voorzitter De secretaris De ontvanger Marc Van Gils Frank Remy Hilde Van Looveren 7

8

9 GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATSVERWERKING 9

10 ACTIVA Activa Codes Vaste activa 20/ , ,08 I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0,00 0,00 II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA , ,40 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 22/ , ,73 A. Terreinen en gebouw en , ,19 B. Installaties, machines en uitrusting , ,86 C. Meubilair en rollend materieel , ,70 D. Leasing en soortgelijke rechten , ,89 E. Overige materiële vaste activa , ,00 F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen , ,09 IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA , ,95 A. Belangen in rechtspersonen , ,95 B. Vorderingen en effecten 281/5 0,00 0,00 C. Borgtochten betaald in contanten 288 0,00 0,00 Vlottende activa 29/ , ,61 V. VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR ,70 0,00 A. Werkingsvorderingen 290 0,00 0,00 B. Overige vorderingen 291 0,00 0,00 C. Vorderingen w egens subsidies ,70 0,00 VI. VOORRADEN , ,44 VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 40/ , ,74 A. Werkingsvorderingen , ,91 B. Overige vorderingen , ,83 VIII. GELDBELEGGINGEN 50/53 0,00 0,00 IX. LIQUIDE MIDDELEN 54/ , ,55 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 490/ , ,88 Totaal der activa 20/ , ,69 10

11 PASSIVA Passiva Codes Eigen vermogen 10/ , ,20 I. KAPITAAL , ,27 III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 12 1,05 1,05 IV. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN , ,72 DE AFLOSSINGEN V. GECUMULEERD RESULTAAT , ,44 VI. INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHENKINGEN MET , ,60 SPECIFIEK DOEL Voorzieningen , ,53 VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN , ,53 A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,53 B. Voorzieningen voor belastingen 161 0,00 0,00 C. Grote herstellings- en onderhoudsw erken 162 0,00 0,00 D. Overige risico's en kosten 163/9 0,00 0,00 Schulden 17/ , ,96 VIII. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR , ,54 A. Financiële schulden 170/ , ,19 1. Leasingschulden en soortgelijke , ,73 2. Kredietinstellingen , ,46 3. Overige leningen 174 0,00 0,00 B. Werkings- en handelsschulden 175 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk w erkkapitaal 176/ , ,35 D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 E. Overige schulden 179 0,00 0,00 IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 42/ , ,32 A. Schulden > 1jaar, die binnen het jaar vervallen , ,85 B. Financiële schulden , ,02 1. Kredietinstelingen 430/ , ,02 2. Overige leningen 439 0,00 0,00 C. Werkingsschulden , ,32 D. Diverse schulden: Ontvangen voorschotten , ,77 E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 45 en sociale lasten , ,86 1. Belastingen 452/ , ,08 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , ,78 F. Overige schulden , ,50 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 492/ , ,10 Totaal der passiva 10/ , ,69 11

12

13 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 2012 Boekjaar 2012 Vorig jaar 2011 Bestuur Bestuur OCMW Wuustwezel 2011 Codes BUDGET RESULT RESULT VERSCHIL I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ , , , ,35 A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten , , , ,20 1. Werkingsopbrengsten 700/ , , , ,19 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst , , , ,01 B. Voorraadwijzigingen 71 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Geproduceerde vaste activa 72 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Interne facturatie ,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere opbrengsten , , , ,15 II. Werkingskosten 60/ , , , ,65 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten , , , ,34 1. Aankoop goederen 600/ , , , ,06 2. Specifieke kosten sociale dienst , , , ,28 3. Voorraadwijzigingen 609 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie , , , ,42 1. Levering en diensten 610/ , , , ,42 2. Interne facturatie ,00 0,00 0,00 0,00 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , ,82 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings , , , ,56 kosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen 631/ , , , ,25 F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/ , , , ,15 G. Andere werkingskosten 640/ , , , ,91 H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) 649 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Werkingsresultaat 70/ , , , ,30 IV. Financiële opbrengsten , , , ,54 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Opbrengsten uit vlottende activa , , , ,98 C. Andere financiële opbrengsten 752/ , , , ,52 V. Financiële kosten , , , ,98 A. Kosten van schulden , , , ,88 B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 651 0,00 0,00 0,00 0,00 bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten 652/ , , ,89-77,10 VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ , , , ,78 VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0,00 750,00 0,00 750,00 A. Terugneming van afschrijvingen en van waarde ,00 0,00 0,00 0,00 verminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op 761 0,00 0,00 0,00 0,00 financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 762 0,00 0,00 0,00 0,00 risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 0,00 750,00 0,00 750,00 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 660 0,00 0,00 0,00 0,00 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Als herstructureringskosten geactiveerde 669 0,00 0,00 0,00 0,00 uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar 7/ , , , ,78 A. Te bestemmen positief resultaat (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 Te bestemmen negatief resultaat (-) , , , ,24 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/6 0,00 0,00 0,00 0,00 Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/ , , , ,78 2. Overgedragen resultaat 0, , , ,46 a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) 790 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) 690 0, , , ,46 B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 0, , , ,92 1. Onttrekking aan het kapitaal 791 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage 794 0, , , ,92 C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Toevoeging aan het kapitaal 691 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Over te dragen resultaat 0, , , ,32 1. Over te dragen bonus (-) 693 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Over te dragen negatief resultaat , , , ,32

14 TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Code Resultaat van het boekjaar 7/ , ,04 Elementen uit het werkingsresultaat , ,72 afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa + <630> , ,68 waardeverminderingen op voorraden en vorderingen + <631/4> , ,19 voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) + <635/7> , ,85 Elementen uit het financieel resultaat , ,33 in resultaat genomen kapitaalsubsidies - <7530> , ,33 waardeverminderingen op andere vlottende activa + <651> 0,00 0,00 voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / besteding en terugneming) + <656> 0,00 0,00 Elementen uit het uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa - <760> 0,00 0,00 terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa - <761> 0,00 0,00 terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten - <762> 0,00 0,00 uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa + <660> 0,00 0,00 waardeverminderingen op financiële vaste activa + <661> 0,00 0,00 voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) + <662> 0,00 0,00 minderwaarden op de realisatie van vaste activa + <663> 0,00 0,00 Uitgebreide cashflow , ,65 14

15 TABEL 2: GEMEENTELIJKE BIJDRAGE TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN A. Gemeentelijke bijdrage in de werking , ,84 A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking , ,84 gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow , ,65 voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen - <609> 0,00 0,00 waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen + <631/4> , ,19 waardeverminderingen op vlottende activa + <651> 0,00 0,00 voorraadwijziging goederen in bewerking, gereed product en onroerende goederen bestemd voor verkoop + <71> 0,00 0,00 meerwaarden op de realisatie van vaste activa + <763> 750,00 0,00 A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking 0,00 0,00 Voorzieningen voor risico's en kosten + <6350/70> 0,00 0,00 Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten (*) + <6351/71> 0,00 0,00 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten + <6620> 0,00 0,00 Besteding van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (*) + <6621> 0,00 0,00 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (*) - <762> 0,00 0,00 B. Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen , ,74 - Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden ,86 0,00 + Aflossing van leasingschulden en soortgelijke , ,71 + Aflossing van leningen aan kredietinstellingen , ,03 + Aflossing van overige leningen 0,00 0,00 C. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar (A+B) , ,58 Verplichte bijdrage in de werking en de aflossingen (A.1 + B) , ,58 Facultatieve bijdrage (A.2) 0,00 0,00 D. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar , ,00 Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen van het boekjaar ( C ) , ,58 Verschil tussen de gebudgetteerde en de berekende bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar , ,42 Correctie van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen opgenomen in het budget van 0,00 0,00 het huidig boekjaar Legende "+ < >" : met behoud van het teken van de rubriek "- < >" : met het omgekeerde teken van de rubriek (*) : enkel op te nemen indien de voorziening werd aangelegd via toerekening op de gemeentelijke bijdrage 15

16

17 TABEL 3: LIQUIDITEITEN & TABEL 4: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE TABEL 3: LIQUIDITEITENTABEL Beginsaldo liquide middelen , ,05 DEEL 1: Uitgebreide cashflow, inclusief de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen , ,35 A. Uitgebreide cashflow , ,65 B. Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen , ,00 DEEL 2: Netto kasstroom uit investering/desinvestering , ,44 - Investeringen , ,44 in oprichtingskosten 0,00 0,00 in immateriële vaste activa , ,60 in materiële vaste activa , ,84 in financieel vaste activa 0,00 0,00 + Desinvesteringen 0,00 0,00 Verkoopprijs in geval van minwaarde 0,00 0,00 van immateriële vaste activa 0,00 0,00 van materiële vaste activa 0,00 0,00 van financieel vaste activa 0,00 0,00 Boekwaarde in geval van meerwaarde 0,00 0,00 van immateriële vaste activa 0,00 0,00 van materiële vaste activa 0,00 0,00 van financieel vaste activa 0,00 0,00 DEEL 3: Netto kasstroom uit financiering , ,74 A. Netto kasstroom financiering , ,74 + Nieuwe leningen ,00 0,00 + Kapitaalsubsidies andere overheden dan de gemeente , ,00 + Schenkingen ,71 0,00 + Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden 0,00 0,00 - Aflossing leasing , ,71 - Aflossing kredietinstellingen , ,03 - Aflossing overige leningen 0,00 0,00 +/- Toe- of afname van financiële schulden op minder één jaar 0,00 0,00 B. Bijdrage van de gemeente in de investeringen 5.000, ,00 B.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de investeringen 0,00 0,00 + Geproduceerde vaste activa 0,00 0,00 + Geactiveerde intercalaire intresten 0,00 0,00 + Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten 0,00 0,00 + Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 B.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de investeringen 5.000, ,00 DEEL 4: Netto kasstroom uit wijzigingen van de behoeften aan werkkapitaal , ,33 A. 'Cashflow uit wijzigingen van de behoeften aan werkkapitaal , ,33 - toename en + afname vorderingen , , ,17 wijziging vorderingen op meer dan één jaar , ,70 0,00 wijziging vorderingen op ten hoogste één jaar , ,17 - toename en + afname overlopende actiefrekeningen , ,52 - afname en + toename schulden andere dan financiële , ,45 wijziging handelsschulden op meer dan één jaar ,02 0,00 0,00 wijziging ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen op meer dan één jaar 0 0,00 0,00 wijziging overige schulden op meer dan één jaar 0 0,00 0,00 wijziging handelsschulden op ten hoogste één jaar , ,48 wijziging ontvangen vooruitbetalingen op ten hoogste één jaar ,13-24,18 wijziging overige schulden op ten hoogste één jaar , ,20 wijziging schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten , ,05 - afname en + toename overlopende passiefrekeningen ,94 112,95 + Afname en - toename voorraadwijziging goederen in bewerking 0,00 0,00 + Afname en - toename voorraadwijzigingen grondstoffen 0,00 0,00 -/+ Toe- en afname geldbeleggingen 0, ,62 B. Bijdrage van de gemeente in het werkkapitaal (facultatief) , ,00 + Bijdrage in permanent werkkapitaal 0,00 0,00 +/- Bijdrage in tijdelijk werkkapitaal , ,00 Eindsaldo liquide middelen ######### , ,55 0, ,55 0,00 TABEL 4: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE DEEL 1: Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen , ,58 DEEL 2: Gemeentelijke bijdrage in de investeringen 5.000, ,00 DEEL 3: Gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal , ,00 Totale gemeentelijke bijdrage , ,58 17

18

19 BALANS PER ACTIVITEITENCENTRUM NA RESULTAATSVERWERKING 19

20 Bestuur OCMW Wuustwezel Balans 31/12/ ALGEMENE ADMINISTRATIE Activa Codes Passiva Codes Vaste activa 20/ , ,28 Eigen vermogen 10/ , ,06 I. KAPITAAL , ,25 I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0,00 0,00 III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 12 1,05 1,05 IV. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN , ,72 II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA , ,40 DE AFLOSSINGEN V. GECUMULEERD RESULTAAT , ,53 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 22/ , ,93 VI. INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHENKINGEN MET , ,57 A. Terreinen en gebouw en , ,59 SPECIFIEK DOEL B. Installaties, machines en uitrusting 23 0,00 0,00 Voorzieningen , ,53 C. Meubilair en rollend materieel , ,74 VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN , ,53 D. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,53 E. Overige materiële vaste activa , ,60 B. Voorzieningen voor belastingen 161 0,00 0,00 F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 0,00 0,00 C. Grote herstellings- en onderhoudsw erken 162 0,00 0,00 EURO D. Overige risico's en kosten 163/9 0,00 0,00 IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA , ,95 Schulden 17/ , ,82 A. Belangen in rechtspersonen , ,95 VIII. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR , ,35 B. Vorderingen en effecten 281/5 0,00 0,00 A. Financiële schulden 170/4 0,00 0,00 C. Borgtochten betaald in contanten 288 0,00 0,00 1. Leasingschulden en soortgelijke 172 0,00 0,00 2. Kredietinstellingen 173 0,00 0,00 Vlottende activa 29/ , ,13 3. Overige leningen 174 0,00 0,00 B. Werkings- en handelsschulden 175 0,00 0,00 V. VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR 29 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk w erkkapitaal 176/ , ,35 A. Werkingsvorderingen 290 0,00 0,00 D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 B. Overige vorderingen 291 0,00 0,00 E. Overige schulden 179 0,00 0,00 C. Vorderingen w egens subsidies 292 0,00 0,00 IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 42/ , ,37 A. Schulden > 1jaar, die binnen het jaar vervallen 42 0,00 0,00 VI. VOORRADEN 3 0,00 0,00 B. Financiële schulden 43 0,00 0,00 1. Kredietinstelingen 430/8 0,00 0,00 VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 40/ , ,66 2. Overige leningen 439 0,00 0,00 A. Werkingsvorderingen , ,20 C. Werkingsschulden , ,99 B. Overige vorderingen , ,46 D. Diverse schulden: Ontvangen voorschotten , ,77 E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 45 VIII. GELDBELEGGINGEN 50/53 0,00 0,00 en sociale lasten , ,82 1. Belastingen 452/ , ,08 IX. LIQUIDE MIDDELEN 54/ , ,55 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , ,74 F. Overige schulden , ,79 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 490/1 408, ,92 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 492/ , ,10 Totaal der activa 20/ , ,41 Totaal der passiva 10/ , ,41 20

21 Bestuur OCMW Wuustwezel Balans 31/12/ ALGEMENE DIENSTEN SOCIALE VOORZIENINGEN Activa Codes Passiva Codes Vaste activa 20/ , ,13 Eigen vermogen 10/ , ,77 I. KAPITAAL 10 0,00 0,00 I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0,00 0,00 III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 12 0,00 0,00 IV. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN 13 0,00 0,00 II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 21 0,00 0,00 DE AFLOSSINGEN V. GECUMULEERD RESULTAAT , ,86 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 22/ , ,13 VI. INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHENKINGEN MET , ,63 A. Terreinen en gebouw en , ,66 SPECIFIEK DOEL B. Installaties, machines en uitrusting 23 0,00 0,00 Voorzieningen 16 0,00 0,00 C. Meubilair en rollend materieel , ,25 VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 16 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 0,00 0,00 E. Overige materiële vaste activa , ,22 B. Voorzieningen voor belastingen 161 0,00 0,00 F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 0,00 0,00 C. Grote herstellings- en onderhoudsw erken 162 0,00 0,00 21 Totaal der activa 20/ , ,31 Totaal der passiva 10/ , ,31 EURO D. Overige risico's en kosten 163/9 0,00 0,00 IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 28 0,00 0,00 Schulden 17/ , ,54 A. Belangen in rechtspersonen 280 0,00 0,00 VIII. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR , ,58 B. Vorderingen en effecten 281/5 0,00 0,00 A. Financiële schulden 170/ , ,58 C. Borgtochten betaald in contanten 288 0,00 0,00 1. Leasingschulden en soortgelijke 172 0,00 0,00 2. Kredietinstellingen , ,58 Vlottende activa 29/ , ,18 3. Overige leningen 174 0,00 0,00 B. Werkings- en handelsschulden 175 0,00 0,00 V. VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR 29 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk w erkkapitaal 176/7 0,00 0,00 A. Werkingsvorderingen 290 0,00 0,00 D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 B. Overige vorderingen 291 0,00 0,00 E. Overige schulden 179 0,00 0,00 C. Vorderingen w egens subsidies 292 0,00 0,00 IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 42/ , ,96 A. Schulden > 1jaar, die binnen het jaar vervallen , ,79 VI. VOORRADEN 3 0,00 0,00 B. Financiële schulden 43 0,00 0,00 1. Kredietinstelingen 430/8 0,00 0,00 VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 40/ , ,25 2. Overige leningen 439 0,00 0,00 A. Werkingsvorderingen , ,53 C. Werkingsschulden , ,58 B. Overige vorderingen , ,72 D. Diverse schulden: Ontvangen voorschotten , ,00 E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 45 VIII. GELDBELEGGINGEN 50/53 0,00 0,00 en sociale lasten , ,86 1. Belastingen 452/3 0,00 0,00 IX. LIQUIDE MIDDELEN 54/58 0,00 0,00 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , ,86 F. Overige schulden , ,73 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 490/ , ,93 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 492/3 0,00 0,00

22 Bestuur OCMW Wuustwezel Balans 31/12/ WOONZORGCENTRUM Activa Codes Passiva Codes Vaste activa 20/ , ,23 Eigen vermogen 10/ , ,90 I. KAPITAAL , ,88 I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0,00 0,00 III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 12 0,00 0,00 IV. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN 13 0,00 0,00 II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA ,67 0,00 DE AFLOSSINGEN V. GECUMULEERD RESULTAAT , ,61 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 22/ , ,23 VI. INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHENKINGEN MET , ,63 A. Terreinen en gebouw en , ,94 SPECIFIEK DOEL B. Installaties, machines en uitrusting , ,80 Voorzieningen 16 0,00 0,00 C. Meubilair en rollend materieel , ,71 VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 16 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten , ,78 A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 0,00 0,00 E. Overige materiële vaste activa 26 0,00 0,00 B. Voorzieningen voor belastingen 161 0,00 0,00 F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen ,72 0,00 C. Grote herstellings- en onderhoudsw erken 162 0,00 0,00 EURO D. Overige risico's en kosten 163/9 0,00 0,00 IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 28 0,00 0,00 Schulden 17/ , ,37 A. Belangen in rechtspersonen 280 0,00 0,00 VIII. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR , ,26 B. Vorderingen en effecten 281/5 0,00 0,00 A. Financiële schulden 170/ , ,26 C. Borgtochten betaald in contanten 288 0,00 0,00 1. Leasingschulden en soortgelijke , ,26 2. Kredietinstellingen 173 0,00 0,00 Vlottende activa 29/ , ,04 3. Overige leningen 174 0,00 0,00 B. Werkings- en handelsschulden 175 0,00 0,00 V. VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR 29 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk w erkkapitaal 176/7 0,00 0,00 A. Werkingsvorderingen 290 0,00 0,00 D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 B. Overige vorderingen 291 0,00 0,00 E. Overige schulden 179 0,00 0,00 C. Vorderingen w egens subsidies 292 0,00 0,00 IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 42/ , ,11 A. Schulden > 1jaar, die binnen het jaar vervallen , ,43 VI. VOORRADEN , ,44 B. Financiële schulden , ,59 1. Kredietinstelingen 430/ , ,59 VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 40/ , ,75 2. Overige leningen 439 0,00 0,00 A. Werkingsvorderingen , ,03 C. Werkingsschulden , ,05 B. Overige vorderingen , ,72 D. Diverse schulden: Ontvangen voorschotten 46 0,00 0,00 E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 45 VIII. GELDBELEGGINGEN 50/53 0,00 0,00 en sociale lasten , ,28 1. Belastingen 452/3 0,00 0,00 IX. LIQUIDE MIDDELEN 54/58 0,00 0,00 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , ,28 F. Overige schulden , ,76 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 490/ , ,85 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 492/ ,38 0,00 Totaal der activa 20/ , ,27 Totaal der passiva 10/ , ,27 22

23 Bestuur OCMW Wuustwezel Balans 31/12/ WONINGEN MET DIENSTVERLENING Activa Codes Passiva Codes Vaste activa 20/ , ,63 Eigen vermogen 10/ , ,08 I. KAPITAAL ,14 880,14 I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0,00 0,00 III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 12 0,00 0,00 IV. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN 13 0,00 0,00 II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 21 0,00 0,00 DE AFLOSSINGEN V. GECUMULEERD RESULTAAT , ,17 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 22/ , ,63 VI. INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHENKINGEN MET , ,77 A. Terreinen en gebouw en 22 0,00 0,00 SPECIFIEK DOEL B. Installaties, machines en uitrusting ,71 832,06 Voorzieningen 16 0,00 0,00 C. Meubilair en rollend materieel 24 0,00 0,00 VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 16 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten , ,11 A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 0,00 0,00 E. Overige materiële vaste activa , ,46 B. Voorzieningen voor belastingen 161 0,00 0,00 F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 0,00 0,00 C. Grote herstellings- en onderhoudsw erken 162 0,00 0,00 23 EURO D. Overige risico's en kosten 163/9 0,00 0,00 IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 28 0,00 0,00 Schulden 17/ , ,01 A. Belangen in rechtspersonen 280 0,00 0,00 VIII. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR , ,35 B. Vorderingen en effecten 281/5 0,00 0,00 A. Financiële schulden 170/ , ,35 C. Borgtochten betaald in contanten 288 0,00 0,00 1. Leasingschulden en soortgelijke , ,47 2. Kredietinstellingen , ,88 Vlottende activa 29/ , ,46 3. Overige leningen 174 0,00 0,00 B. Werkings- en handelsschulden 175 0,00 0,00 V. VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR 29 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk w erkkapitaal 176/7 0,00 0,00 A. Werkingsvorderingen 290 0,00 0,00 D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 B. Overige vorderingen 291 0,00 0,00 E. Overige schulden 179 0,00 0,00 C. Vorderingen w egens subsidies 292 0,00 0,00 IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 42/ , ,66 A. Schulden > 1jaar, die binnen het jaar vervallen , ,63 VI. VOORRADEN 3 0,00 0,00 B. Financiële schulden , ,43 1. Kredietinstelingen 430/ , ,43 VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 40/ , ,46 2. Overige leningen 439 0,00 0,00 A. Werkingsvorderingen , ,09 C. Werkingsschulden , ,60 B. Overige vorderingen , ,37 D. Diverse schulden: Ontvangen voorschotten 46 0,00 0,00 E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 45 VIII. GELDBELEGGINGEN 50/53 0,00 0,00 en sociale lasten 0,00 0,00 1. Belastingen 452/3 0,00 0,00 IX. LIQUIDE MIDDELEN 54/58 0,00 0,00 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 0,00 0,00 F. Overige schulden 48 0,00 0,00 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 490/1 0,00 0,00 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 492/3 0,00 0,00 Totaal der activa 20/ , ,09 Totaal der passiva 10/ , ,09

24 Bestuur OCMW Wuustwezel Balans 31/12/ DIENSTENCENTRUM Activa Codes Passiva Codes Vaste activa 20/ , ,81 Eigen vermogen 10/ , ,61 I. KAPITAAL 10 0,00 0,00 I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0,00 0,00 III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 12 0,00 0,00 IV. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN 13 0,00 0,00 II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 21 0,00 0,00 DE AFLOSSINGEN V. GECUMULEERD RESULTAAT , ,61 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 22/ , ,81 VI. INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHENKINGEN MET ,08 0,00 A. Terreinen en gebouw en ,45 0,00 SPECIFIEK DOEL B. Installaties, machines en uitrusting 23 0,00 0,00 Voorzieningen 16 0,00 0,00 C. Meubilair en rollend materieel , ,00 VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 16 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 0,00 0,00 E. Overige materiële vaste activa , ,72 B. Voorzieningen voor belastingen 161 0,00 0,00 F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 0, ,09 C. Grote herstellings- en onderhoudsw erken 162 0,00 0,00 EURO D. Overige risico's en kosten 163/9 0,00 0,00 IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 28 0,00 0,00 Schulden 17/ , ,82 A. Belangen in rechtspersonen 280 0,00 0,00 VIII. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR ,67 0,00 B. Vorderingen en effecten 281/5 0,00 0,00 A. Financiële schulden 170/ ,67 0,00 C. Borgtochten betaald in contanten 288 0,00 0,00 1. Leasingschulden en soortgelijke 172 0,00 0,00 2. Kredietinstellingen ,67 0,00 Vlottende activa 29/ , ,40 3. Overige leningen 174 0,00 0,00 B. Werkings- en handelsschulden 175 0,00 0,00 V. VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR ,70 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk w erkkapitaal 176/7 0,00 0,00 A. Werkingsvorderingen 290 0,00 0,00 D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 B. Overige vorderingen 291 0,00 0,00 E. Overige schulden 179 0,00 0,00 C. Vorderingen w egens subsidies ,70 0,00 IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 42/ , ,82 A. Schulden > 1jaar, die binnen het jaar vervallen ,24 0,00 VI. VOORRADEN 3 0,00 0,00 B. Financiële schulden 43 0,00 0,00 1. Kredietinstelingen 430/8 0,00 0,00 VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 40/ , ,22 2. Overige leningen 439 0,00 0,00 A. Werkingsvorderingen ,00 8,06 C. Werkingsschulden , ,10 B. Overige vorderingen , ,16 D. Diverse schulden: Ontvangen voorschotten 46 0,00 0,00 E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 45 VIII. GELDBELEGGINGEN 50/53 0,00 0,00 en sociale lasten 6.164, ,90 1. Belastingen 452/3 0,00 0,00 IX. LIQUIDE MIDDELEN 54/58 0,00 0,00 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/ , ,90 F. Overige schulden 48 0, ,82 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 490/1 693,00 509,18 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 492/3 0,00 0,00 Totaal der activa 20/ , ,21 Totaal der passiva 10/ , ,21 24

25 Bestuur OCMW Wuustwezel Balans 31/12/ Consolidatieactiviteit Activa Codes Passiva Codes Vaste activa 20/28 0,00 0,00 Eigen vermogen 10/15 0,00 0,00 I. KAPITAAL 10 0,00 0,00 I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0,00 0,00 III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 12 0,00 0,00 IV. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN 13 0,00 0,00 II. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 21 0,00 0,00 DE AFLOSSINGEN V. GECUMULEERD RESULTAAT 14 0,00 0,00 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 22/27 0,00 0,00 VI. INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHENKINGEN MET 15 0,00 0,00 A. Terreinen en gebouw en 22 0,00 0,00 SPECIFIEK DOEL B. Installaties, machines en uitrusting 23 0,00 0,00 Voorzieningen 16 0,00 0,00 C. Meubilair en rollend materieel 24 0,00 0,00 VII. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 16 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 0,00 0,00 E. Overige materiële vaste activa 26 0,00 0,00 B. Voorzieningen voor belastingen 161 0,00 0,00 F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 0,00 0,00 C. Grote herstellings- en onderhoudsw erken 162 0,00 0,00 25 Totaal der activa 20/ , ,60 Totaal der passiva 10/ , ,60 EURO D. Overige risico's en kosten 163/9 0,00 0,00 IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 28 0,00 0,00 Schulden 17/ , ,60 A. Belangen in rechtspersonen 280 0,00 0,00 VIII. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR 17 0,00 0,00 B. Vorderingen en effecten 281/5 0,00 0,00 A. Financiële schulden 170/4 0,00 0,00 C. Borgtochten betaald in contanten 288 0,00 0,00 1. Leasingschulden en soortgelijke 172 0,00 0,00 2. Kredietinstellingen 173 0,00 0,00 Vlottende activa 29/ , ,60 3. Overige leningen 174 0,00 0,00 B. Werkings- en handelsschulden 175 0,00 0,00 V. VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR 29 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk w erkkapitaal 176/7 0,00 0,00 A. Werkingsvorderingen 290 0,00 0,00 D. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 B. Overige vorderingen 291 0,00 0,00 E. Overige schulden 179 0,00 0,00 C. Vorderingen w egens subsidies 292 0,00 0,00 IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 42/ , ,60 A. Schulden > 1jaar, die binnen het jaar vervallen 42 0,00 0,00 VI. VOORRADEN 3 0,00 0,00 B. Financiële schulden 43 0,00 0,00 1. Kredietinstelingen 430/8 0,00 0,00 VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 40/ , ,60 2. Overige leningen 439 0,00 0,00 A. Werkingsvorderingen 40 0,00 0,00 C. Werkingsschulden 44 0,00 0,00 B. Overige vorderingen , ,60 D. Diverse schulden: Ontvangen voorschotten 46 0,00 0,00 E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 45 VIII. GELDBELEGGINGEN 50/53 0,00 0,00 en sociale lasten 0,00 0,00 1. Belastingen 452/3 0,00 0,00 IX. LIQUIDE MIDDELEN 54/58 0,00 0,00 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 0,00 0,00 F. Overige schulden , ,60 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 490/1 0,00 0,00 X. OVERLOPENDE REKENINGEN 492/3 0,00 0,00

26

27 RESULTATENREKENING PER ACTIVITEITENCENTRUM 27

28 Bestuur Bestuur OCMW Wuustwezel 2012 Boekjaar 2012 Vorig jaar Activiteit 100 ALGEMENE ADMINISTRATIE Codes BUDGET RESULT RESULT VERSCHIL I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ , , , ,10 A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten , , ,07 644,04 1. Werkingsopbrengsten 700/ , , ,07 644,04 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 708 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Voorraadwijzigingen 71 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Geproduceerde vaste activa 72 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Interne facturatie , , , ,91 E. Andere opbrengsten , , , ,23 II. Werkingskosten 60/ , , , ,23 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten , , , ,52 1. Aankoop goederen 600/ , , , ,52 2. Specifieke kosten sociale dienst 608 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Voorraadwijzigingen 609 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie , , , ,56 1. Levering en diensten 610/ , , , ,17 2. Interne facturatie , , ,59-147,61 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , ,52 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings , , , ,76 kosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen 631/4 0, ,56 0, ,56 F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/ , , , ,15 G. Andere werkingskosten 640/ , , , ,50 H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) 649 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Werkingsresultaat 70/ , , , ,33 IV. Financiële opbrengsten , , ,42 38,35 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Opbrengsten uit vlottende activa , , , ,98 C. Andere financiële opbrengsten 752/ , , , ,33 V. Financiële kosten , , ,93-184,24 A. Kosten van schulden ,00 5,31 92,44-87,13 B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 651 0,00 0,00 0,00 0,00 bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten 652/ , , ,49-97,11 VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ , , , ,74 VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terugneming van afschrijvingen en van waarde ,00 0,00 0,00 0,00 verminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op 761 0,00 0,00 0,00 0,00 financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 762 0,00 0,00 0,00 0,00 risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 660 0,00 0,00 0,00 0,00 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Als herstructureringskosten geactiveerde 669 0,00 0,00 0,00 0,00 uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar 7/ , , , ,74 A. Te bestemmen positief resultaat (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 Te bestemmen negatief resultaat (-) , , , ,83 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/6 0,00 0,00 0,00 0,00 Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/ , , , ,74 2. Overgedragen resultaat 0, , , ,09 a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) 790 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) 690 0, , , ,09 B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 0, , , ,64 1. Onttrekking aan het kapitaal 791 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage 794 0, , , ,64 C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Toevoeging aan het kapitaal 691 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Over te dragen resultaat 0, , , ,19 1. Over te dragen bonus (-) 693 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Over te dragen negatief resultaat 793 0, , , ,19 28

29 Bestuur Bestuur OCMW Wuustwezel 2012 Boekjaar 2012 Vorig jaar Activiteit 801 ALGEMENE DIENSTEN SOCIALE VOORZIENINGEN Codes BUDGET RESULT RESULT VERSCHIL I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ , , , ,06 A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten , , , ,31 1. Werkingsopbrengsten 700/ , , , ,32 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst , , , ,01 B. Voorraadwijzigingen 71 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Geproduceerde vaste activa 72 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Interne facturatie , , , ,99 E. Andere opbrengsten , , , ,38 II. Werkingskosten 60/ , , , ,42 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten , , , ,50 1. Aankoop goederen 600/ , , ,27 60,62 2. Specifieke kosten sociale dienst , , , ,88 3. Voorraadwijzigingen 609 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie , , , ,13 1. Levering en diensten 610/ , , , ,67 2. Interne facturatie , , , ,46 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , ,61 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings , , ,23-0,02 kosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen 631/ , , , ,38 F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 0,00 0,00 0,00 0,00 G. Andere werkingskosten 640/ , , , ,58 H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) 649 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Werkingsresultaat 70/ , , , ,36 IV. Financiële opbrengsten , , ,73-1,33 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Andere financiële opbrengsten 752/ , , ,73-1,33 V. Financiële kosten , , ,40-310,04 A. Kosten van schulden , , ,23-320,34 B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 651 0,00 0,00 0,00 0,00 bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten 652/9 50,00 10,47 0,17 10,30 VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ , , , ,65 VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terugneming van afschrijvingen en van waarde ,00 0,00 0,00 0,00 verminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op 761 0,00 0,00 0,00 0,00 financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 762 0,00 0,00 0,00 0,00 risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 660 0,00 0,00 0,00 0,00 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Als herstructureringskosten geactiveerde 669 0,00 0,00 0,00 0,00 uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar 7/ , , , ,65 A. Te bestemmen positief resultaat (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 Te bestemmen negatief resultaat (-) , , , ,03 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/6 0,00 0,00 0,00 0,00 Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/ , , , ,65 2. Overgedragen resultaat 0, , , ,38 a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) 790 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) 690 0, , , ,38 B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 0, , , ,05 1. Onttrekking aan het kapitaal 791 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage 794 0, , , ,05 C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 0, , , ,96 1. Toevoeging aan het kapitaal 691 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 0, , , ,96 D. Over te dragen resultaat 0, , , ,02 1. Over te dragen bonus (-) 693 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Over te dragen negatief resultaat 793 0, , , ,02 29

30 Bestuur Bestuur OCMW Wuustwezel 2012 Boekjaar 2012 Vorig jaar Activiteit 802 WOONZORGCENTRUM Codes BUDGET RESULT RESULT VERSCHIL I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ , , , ,98 A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten , , , ,71 1. Werkingsopbrengsten 700/ , , , ,71 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 708 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Voorraadwijzigingen 71 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Geproduceerde vaste activa 72 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Interne facturatie , , , ,93 E. Andere opbrengsten , , , ,66 II. Werkingskosten 60/ , , , ,03 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten , , , ,61 1. Aankoop goederen 600/ , , , ,61 2. Specifieke kosten sociale dienst 608 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Voorraadwijzigingen 609 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie , , , ,76 1. Levering en diensten 610/ , , , ,42 2. Interne facturatie , , , ,34 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , ,06 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings , , , ,72 kosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen 631/ ,00 0,00-165,57 165,57 F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 0,00 0,00 0,00 0,00 G. Andere werkingskosten 640/ ,00 142,59 11,76 130,83 H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) 649 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Werkingsresultaat 70/ , , , ,95 IV. Financiële opbrengsten , , , ,68 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Andere financiële opbrengsten 752/ , , , ,68 V. Financiële kosten , , , ,82 A. Kosten van schulden , , , ,13 B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 651 0,00 0,00 0,00 0,00 bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten 652/9 100,00 55,82 10,51 45,31 VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ , , , ,45 VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0,00 750,00 0,00 750,00 A. Terugneming van afschrijvingen en van waarde ,00 0,00 0,00 0,00 verminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op 761 0,00 0,00 0,00 0,00 financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 762 0,00 0,00 0,00 0,00 risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 0,00 750,00 0,00 750,00 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 660 0,00 0,00 0,00 0,00 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Als herstructureringskosten geactiveerde 669 0,00 0,00 0,00 0,00 uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar 7/ , , , ,45 A. Te bestemmen positief resultaat (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 Te bestemmen negatief resultaat (-) , , , ,41 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/6 0,00 0,00 0,00 0,00 Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/ , , , ,45 2. Overgedragen resultaat 0, , , ,04 a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) 790 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) 690 0, , , ,04 B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 0, , , ,76 1. Onttrekking aan het kapitaal 791 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage 794 0, , , ,76 C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Toevoeging aan het kapitaal 691 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Over te dragen resultaat 0, , , ,35 1. Over te dragen bonus (-) 693 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Over te dragen negatief resultaat 793 0, , , ,35 30

31 Bestuur Bestuur OCMW Wuustwezel 2012 Boekjaar 2012 Vorig jaar Activiteit 803 WONINGEN MET DIENSTVERLENING Codes BUDGET RESULT RESULT VERSCHIL I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ , , , ,88 A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten , , , ,49 1. Werkingsopbrengsten 700/ , , , ,49 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 708 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Voorraadwijzigingen 71 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Geproduceerde vaste activa 72 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Interne facturatie 73 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere opbrengsten , , ,62 303,39 II. Werkingskosten 60/ , , , ,46 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten , , ,08-528,60 1. Aankoop goederen 600/7 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Specifieke kosten sociale dienst , , ,08-528,60 3. Voorraadwijzigingen 609 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie , , , ,07 1. Levering en diensten 610/ , , , ,47 2. Interne facturatie , , ,30-203,40 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings , , ,62-0,01 kosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen 631/ ,00 0,00 0,00 0,00 F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 0,00 0,00 0,00 0,00 G. Andere werkingskosten 640/ ,00 0,00 0,00 0,00 H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) 649 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Werkingsresultaat 70/ , , , ,58 IV. Financiële opbrengsten , , ,72 0,02 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Andere financiële opbrengsten 752/ , , ,72 0,02 V. Financiële kosten , , , ,31 A. Kosten van schulden , , , ,31 B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 651 0,00 0,00 0,00 0,00 bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten 652/9 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ , , , ,75 VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terugneming van afschrijvingen en van waarde ,00 0,00 0,00 0,00 verminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op 761 0,00 0,00 0,00 0,00 financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 762 0,00 0,00 0,00 0,00 risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 660 0,00 0,00 0,00 0,00 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Als herstructureringskosten geactiveerde 669 0,00 0,00 0,00 0,00 uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar 7/ , , , ,75 A. Te bestemmen positief resultaat (+) , , , ,34 Te bestemmen negatief resultaat (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/ , , , ,75 Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/7 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Overgedragen resultaat 0, , , ,59 a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) 790 0, , , ,59 b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) 690 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onttrekking aan het kapitaal 791 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage 794 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 0, , , ,40 1. Toevoeging aan het kapitaal 691 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 0, , , ,40 D. Over te dragen resultaat 0, , , ,74 1. Over te dragen bonus (-) 693 0, , , ,74 2. Over te dragen negatief resultaat 793 0,00 0,00 0,00 0,00 31

32 Bestuur Bestuur OCMW Wuustwezel 2012 Boekjaar 2012 Vorig jaar Activiteit 804 DIENSTENCENTRUM Codes BUDGET RESULT RESULT VERSCHIL I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/ , , , ,63 A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten , , , ,27 1. Werkingsopbrengsten 700/ , , , ,27 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 708 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Voorraadwijzigingen 71 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Geproduceerde vaste activa 72 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Interne facturatie , , , ,91 E. Andere opbrengsten , , , ,27 II. Werkingskosten 60/ , , , ,61 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten , , , ,35 1. Aankoop goederen 600/ , , , ,35 2. Specifieke kosten sociale dienst 608 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Voorraadwijzigingen 609 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie , , , ,52 1. Levering en diensten 610/ , , , ,53 2. Interne facturatie , , , ,99 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , ,63 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings , ,65 734, ,11 kosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen 631/4 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 0,00 0,00 0,00 0,00 G. Andere werkingskosten 640/8 0,00 0,00 0,00 0,00 H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) 649 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Werkingsresultaat 70/ , , , ,98 IV. Financiële opbrengsten , ,82 29, ,82 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Andere financiële opbrengsten 752/ , ,82 29, ,82 V. Financiële kosten , ,15 40, ,43 A. Kosten van schulden , ,03 0, ,03 B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 651 0,00 0,00 0,00 0,00 bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten 652/9 150,00 5,12 40,72-35,60 VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/ , , , ,59 VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terugneming van afschrijvingen en van waarde ,00 0,00 0,00 0,00 verminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op 761 0,00 0,00 0,00 0,00 financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 762 0,00 0,00 0,00 0,00 risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 660 0,00 0,00 0,00 0,00 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Als herstructureringskosten geactiveerde 669 0,00 0,00 0,00 0,00 uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar 7/ , , , ,59 A. Te bestemmen positief resultaat (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 Te bestemmen negatief resultaat (-) , , , ,13 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/6 0,00 0,00 0,00 0,00 Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/ , , , ,59 2. Overgedragen resultaat 0, , ,07-734,54 a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) 790 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) 690 0, , ,07-734,54 B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 0, , , ,63 1. Onttrekking aan het kapitaal 791 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage 794 0, , , ,63 C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Toevoeging aan het kapitaal 691 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Over te dragen resultaat 0, , , ,50 1. Over te dragen bonus (-) 693 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Over te dragen negatief resultaat 793 0, , , ,50 32

33 Bestuur Bestuur OCMW Wuustwezel 2012 Boekjaar 2012 Vorig jaar Activiteit 999 Consolidatieactiviteit Codes BUDGET RESULT RESULT VERSCHIL I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 70/74 0, , , ,90 A. Werkingsopbrengsten en recuperatie specifieke kosten 70 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Werkingsopbrengsten 700/7-9 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst 708 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Voorraadwijzigingen 71 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Geproduceerde vaste activa 72 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Interne facturatie 73 0, , , ,90 E. Andere opbrengsten 74 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Werkingskosten 60/64 0, , , ,90 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 60 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Aankoop goederen 600/7 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Specifieke kosten sociale dienst 608 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Voorraadwijzigingen 609 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 61 0, , , ,90 1. Levering en diensten 610/7-9 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Interne facturatie 618 0, , , ,90 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings ,00 0,00 0,00 0,00 kosten, immateriële en materiële vaste activa E. Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen 631/4 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 0,00 0,00 0,00 0,00 G. Andere werkingskosten 640/8 0,00 0,00 0,00 0,00 H. Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) 649 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Werkingsresultaat 70/64 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Financiële opbrengsten 75 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Opbrengsten uit vlottende activa 751 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Andere financiële opbrengsten 752/9 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Financiële kosten 65 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Kosten van schulden 650 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 651 0,00 0,00 0,00 0,00 bedoeld onder II.E. C. Andere financiële kosten 652/9 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. Resultaat van de gewone activiteiten 70/65 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terugneming van afschrijvingen en van waarde ,00 0,00 0,00 0,00 verminderingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op 761 0,00 0,00 0,00 0,00 financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke 762 0,00 0,00 0,00 0,00 risico's en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Uitzonderlijke kosten 66 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 660 0,00 0,00 0,00 0,00 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Als herstructureringskosten geactiveerde 669 0,00 0,00 0,00 0,00 uitzonderlijke kosten (-) IX. Resultaat van het boekjaar 7/6 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Te bestemmen positief resultaat (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 Te bestemmen negatief resultaat (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Positief resultaat van het boekjaar (+) 7/6 0,00 0,00 0,00 0,00 Negatief resultaat van het boekjaar (-) 6/7 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Overgedragen resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 a. Gecumuleerd overschot van het vorige boekjaar (+) 790 0, , , ,59 b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-) 690 0, , , ,59 B. Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage 0, , , ,36 1. Onttrekking aan het kapitaal 791 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage 794 0, , , ,36 C. Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrages 0, , , ,36 1. Toevoeging aan het kapitaal 691 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 0, , , ,36 D. Over te dragen resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Over te dragen bonus (-) 693 0, , , ,74 2. Over te dragen negatief resultaat 793 0, , , ,74 33

34

35 SCHEMA 11: LIQUIDITEITENPLANNING, CASHFLOW EN BEREKENING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE a) DE WERKELIJKE AFLOSSINGEN - LENINGEN: geconsolideerd a.1. Leningen aangegaan door het OCMW en ten laste van het OCMW 20866, , , , , ,23 11.a.2. Leningen aangegaan door het OCMW en terugbetaald door de overheid , ,86 11.a.3. Leningen aangegaan door het OCMW en terugbetaald door derden andere dan de overheid 0 0,00 11.a.4. Leningen aangegaan door de gemeente voor rekening van het OCMW 0 0,00 b) DE WERKELIJKE AFLOSSINGEN - LEASINGEN EN SOORTGELIJKE: geconsolideerd b.1. Leasingen en soortgelijke , , ,76 c) DE WERKELIJKE AFLOSSINGEN - OVERIGE LENINGEN: geconsolideerd c.1.Overige leningen aangegaan door het OCMW en ten laste van het OCMW 0 0,00 11.c.2. Overige leningen aangegaan door het OCMW en terugbetaald door de overheid 0 0,00 11.c.3. Overige leningen aangegaan door het OCMW en terugbetaald door derden andere dan de overheid 0 0,00 11.c.4. Overige leningen aangegaan door de gemeente voor rekening van het OCMW 0 0,00 35

36 d) FACULTATIEVE DEEL VOORZIENINGEN GEMEENTELIJKE BIJDRAGE: geconsolideerd d.1. Voorzieningen voor risico s en kosten , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.d.1.a. Gefinancierd met de gem. bijdrage 0,00 11.d.1.b. NIET gefinancierd met de gem. bijdr , ,52 geconsolideerd d.2. Terugneming voorzieningen voor risico s en kosten , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.d.2.a. Gefinancierd met de gem. bijdrage 0,00 11.d.2.b. NIET gefinancierd met de gem. bijdr , ,82 geconsolideerd d.3. Voorzieningen voor uitz. risico s en kosten ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.d.3.a. Gefinancierd met de gem. bijdrage 0,00 11.d.3.b. NIET gefinancierd met de gem. bijdr. 0,00 geconsolideerd d.4. Besteding voorzieningen voor uitz. risico s en kosten ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.d.4.a. Gefinancierd met de gem. bijdrage 0,00 11.d.4.b. NIET gefinancierd met de gem. bijdr. 0,00 geconsolideerd d.5. Terugneming van voorzieningen voor uitz. risico s en kosten (762...) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.d.5.a. Gefinancierd met de gem. bijdrage 0,00 11.d.5.b. NIET gefinancierd met de gem. bijdr. 0,00 36

37 TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Code Resultaat van het boekjaar 7/ , , , , , ,02 0,00 Elementen uit het werkingsresultaat , , , , , ,65 0,00 afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa + <630> , , , , , ,65 0,00 waardeverminderingen op voorraden en vorderingen + <631/4> , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) + <635/7> , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elementen uit het financieel resultaat , , , , , ,92 0,00 in resultaat genomen kapitaalsubsidies - <7530> , , , , , ,92 0,00 waardeverminderingen op andere vlottende activa + <651> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / besteding en terugneming) + <656> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elementen uit het uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa - <760> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa - <761> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten - <762> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa + <660> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 waardeverminderingen op financiële vaste activa + <661> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) + <662> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 minderwaarden op de realisatie van vaste activa + <663> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uitgebreide cashflow , , , , , ,

38 TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN A. Gemeentelijke bijdrage in de werking , , , , , ,29 0,00 A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking , , , , , ,29 0,00 gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow , , , , , ,29 0,00 voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen - <609> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen + <631/4> , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 waardeverminderingen op vlottende activa + <651> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voorraadwijziging goederen in bewerking, gereed product en onroerende goederen bestemd voor verkoop + <71> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 meerwaarden op de realisatie van vaste activa + <763> 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Voorzieningen voor risico's en kosten + <6350/70> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten (*) + <6351/71> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten + <6620> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Besteding van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (*) + <6621> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (*) - <762> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen ,88 0, , , , ,23 0,00 - Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 + Aflossing van leasingschulden en soortgelijke ,88 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 + Aflossing van leningen aan kredietinstellingen ,86 0, , , , ,09 0,00 + Aflossing van overige leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar (A+B) , , , , , ,52 0,00 Verplichte bijdrage in de werking en de aflossingen (A.1 + B) , , , , , ,52 0,00 Facultatieve bijdrage (A.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Gebudgetteerde gemeenteljke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar ,00 Berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen van het boekjaar ( C ) , , , , , ,52 0,00 Verschil tussen de gebudgetteerde en de berekende bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar , , , , , ,52 0,00 Correctie van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen opgenomen in het budget van 0,00 het huidig boekjaar Legende "+ < >" : met behoud van het teken van de rubriek "- < >" : met het omgekeerde teken van de rubriek (*) : enkel op te nemen indien de voorziening werd aangelegd via toerekening op de gemeentelijke bijdrage 38

39 TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING HOOFDSTUK 1: STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN Codes Bedragen Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar ,00 Mutaties tijdens het boekjaar - Nieuwe kosten van het boekjaar ,00 - Afschrijvingen (-) ,00 - Andere (+) (-) ,00 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ,00 Waarvan: - kosten van oprichting en schenkingen 200/1 0,00 - kosten bij uitgifte van leningen 202 0,00 - andere oprichtingskosten 203 0,00 - herstructureringskosten 204 0,00 39

40 HOOFDSTUK 2: STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVIA Codes 1. Plannen en studies 2. Concessies, octrooien licenties, enz. a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar , ,50 Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa , ,08 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 803 0,00 0,00 - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 804 0,00 0,00 Per einde van het boekjaar , ,58 b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar , ,50 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt , ,69 - Teruggenomen (-) 808 0,00 0,00 - Verworven van derden 809 0,00 0,00 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 810 0,00 0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 811 0,00 0,00 Per einde van het boekjaar , ,19 c) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) - (b) , ,39 Codes 3. Goodwill 4. Vooruitbetalingen Totaal a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar 801 0,00 0, ,10 Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 802 0,00 0, ,58 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 803 0,00 0,00 0,00 - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 804 0,00 0,00 0,00 Per einde van het boekjaar 805 0,00 0, ,68 b) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 806 0,00 0, ,70 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt 807 0,00 0, ,72 - Teruggenomen 808 0,00 0,00 0,00 - Verworven van derden 809 0,00 0,00 0,00 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 810 0,00 0,00 0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 811 0,00 0,00 0,00 Per einde van het boekjaar 812 0,00 0, ,42 c) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (a) - (b) 813 0,00 0, ,26 40

41 HOOFDSTUK 3:STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes 1. Terreinen en 2. Installaties, machines 3. Meubilair en Gebouwen en uitrusting rollend materieel (post 22) (post 23) (post 24) a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar , , ,64 Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen met inbegrip van de geprod. vaste activa , , ,57 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) ,33 0, ,36 - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) ,31 0, ,24 Per einde van het boekjaar , , ,09 b) MEERWAARDEN Per einde van het vorige boekjaar 820 0,00 0,00 0,00 - Geboekt 821 0,00 0,00 0,00 - Verworven van derden 822 0,00 0,00 0,00 - Afgeboekt (-) 823 0,00 0,00 0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+) 824 0,00 0,00 0,00 Per einde van het boekjaar 825 0,00 0,00 0,00 c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar , , ,94 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt , , ,43 - Teruggenomen 828 0,00 0,00 0,00 - Verworven van derden 829 0,00 0,00 0,00 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) ,33 0, ,36 - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) ,74 0,00 0,00 Per einde van het boekjaar , , ,01 d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) , , ,08 Codes 4. Leasing en 5. Overige materiële 6. Activa in aanbouw Totaal soorgelijke rechten vaste activa (post 25) (post 26) (post 27) a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar , , , ,78 Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen met inbegrip van de geprod. vaste activa 816 0,00 0, , ,34 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 817 0,00 0,00 0, ,69 - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 818 0,00 0, , ,74 Per einde van het boekjaar , , , ,69 b) MEERWAARDEN Per einde van het vorige boekjaar 820 0,00 0,00 0,00 0,00 - Geboekt 821 0,00 0,00 0,00 0,00 - Verworven van derden 822 0,00 0,00 0,00 0,00 - Afgeboekt (-) 823 0,00 0,00 0,00 0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+) 824 0,00 0,00 0,00 0,00 Per einde van het boekjaar 825 0,00 0,00 0,00 0,00 c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar , ,36 0, ,05 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt , ,92 0, ,52 - Teruggenomen 828 0,00 0,00 0,00 0,00 - Verworven van derden 829 0,00 0,00 0,00 0,00 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 830 0,00 0,00 0, ,69 - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 831 0,00 0,00 0, ,74 Per einde van het boekjaar , ,28 0, ,14 d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) , , , ,55 Waarvan: - Terreinen en gebouwen ,42 - Installaties, machines en uitrusting ,44 - Meubilair en rollend materieel ,36 verschil op te zoeken bij leasing - Overige materiële vaste activa 253 0,00 0,00 - Activa in aanbouw 254 0,00 41

42 HOOFDSTUK 4:STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes Rechtspersonen waarin het OCMW belangen heeft A Belangen in rechtspersonen (post 280) a) AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde van het vorige boekjaar ,90 Mutaties tijdens het boekjaar - Aanschaffingen * 836 0,00 - Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 837 0,00 - Overboekingen van een post naar een andere (+) (-) 838 0,00 Per einde van het boekjaar ,90 b) MEERWAARDEN Per einde van het vorige boekjaar 840 0,00 - Geboekt 841 0,00 - Verworven van derden 842 0,00 - Afgeboekt (-) 843 0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (-) (+) 844 0,00 Per einde van het boekjaar 845 0,00 c) WAARDEVERMINDERINGEN Per einde van het vorige boekjaar 846 0,00 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt 847 0,00 - Teruggenomen want overtollig (-) 848 0,00 - Verworven van derden 849 0,00 - Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 850 0,00 - Overgeboekt van een post naar een andere (+) (-) 851 0,00 Per einde van het boekjaar 852 0,00 d) NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN Per einde van het vorige boekjaar ,95 Mutaties tijdens het boekjaar (+) (-) 854 0,00 Per einde van het boekjaar ,95 NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) + (b) - (c) - (d) ,95 B Vorderingen en effecten (post 281/5) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR 857 0,00 Mutaties tijdens het boekjaar - Toevoegingen² 858 0,00 - Terugbetalingen (-) 859 0,00 - Geboekte waardeverminderingen (-) 860 0,00 - Teruggenomen waardeverminderingen 861 0,00 - Wisselkoersverschillen (+) (-) 862 0,00 - Overige (+) (-) 863 0,00 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR 864 0,00 GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN EN EFFECTENPER EINDE BOEKJAAR ,00 C Borgtochten betaald in contanten (post 288) a) Beginwaarde ,00 b) Mutaties van het jaar ,00 - Toevoegingen - Terugbetalingen(-) c) Netto boekwaarde per einde boekjaar ,00 0,00 0,00 42

43 HOOFDSTUK 5: STAAT VAN DE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Codes Werkingsvorderingen Vorderingen wegens Overige vorderingen subsidies (post 290) (post 291) (post 292) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VORIG BOEKJAAR ,00 0,00 0,00 Mutaties tijdens het boekjaar - Toevoegingen (1) ,00 0, ,70 - Terugbetalingen (-) /Overgeboekt naar vorderingen korte termijn (2) ,00 0,00 0,00 - Geboekte (-) en teruggenomen (+) waardeverminderingen ,00 0,00 0,00 - Wisselkoersverschillen (+) (-) ,00 0,00 0,00 - Overige (+) (-) ,00 0,00 0,00 NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR ,00 0, ,70 GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR ,00 0,00 0,00 Uitsplitsing overige vorderingen (Post 291) , (1) vordering ingevolge lening ten laste hogere overheid 0,00 vordering in gevolge lening derde andere dan overheid 0,00 (2) Effectief ontvangen bedragen: - werkingsvorderingen: 0,00 (als negatief bedrag weergegeven) - overige vorderingen: 0,00 - vorderingen wegens subsidies 0,00 Overgeboekt bedrag aan leningssubsidies: 0,

44 HOOFDSTUK 6: STAAT VAN DE VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR Boekjaar Vorig boekjaar 1. Werkingsvorderingen Nominale waarde , ,90 Waardevermindering debiteuren , ,99 NETTOBOEKWAARDE , ,91 2. Overige vorderingen Nominale waarde , ,83 Waardevermindering debiteuren ,00 0,00 NETTOBOEKWAARDE , ,

45 HOOFDSTUK 7: STAAT VAN DE GELDBELEGGINGEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar 1. Aandelen 51 0,00 0,00 Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagd bedrag ,00 0,00 Niet-opgevraagd bedrag (-) ,00 0,00 2. Vastrentende effecten 52 0,00 0,00 waarvan uitgegeven door kredietinstellingen ,00 0,00 waarvan uitgegeven door de overheid ,00 0,00 3. Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53 0,00 0,00 45

46 HOOFSTUK 8: STAAT VAN DE OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF Uitsplitsings van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag code Boekjaar voorkomt , Over te dragen kosten ,17. Diverse ontvangen facturen ivm , Verkregen opbrengsten 0, Onlogisch saldo? Onlogisch saldo? 46

47 HOOFDSTUK 9: STAAT VAN DE INVESTERINGSSUBSIDIES EN SCHENKINGEN MET SPECIFIEK DOEL Codes 1. Investeringssubsidies vanwege de gemeente (1500) 2. Investeringssubsidies vanwege andere overheden (1501) Dit verschil kan eventueel verantwoord zijn a) BEGINWAARDE Per einde van het vorige boekjaar , ,00 Mutaties tijdens het boekjaar - Nieuwe subsidies , ,00 - Overboekingen ,00 0,00 - Afgeboekte subsidies na buitengebruikstelling (-) ,00 0,00 Per einde van het boekjaar , ,00 b) IN RESULTAAT GENOMEN INVESTERINGSSUBSIDIES Per einde van het vorige boekjaar , ,63 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt , ,44 - Overboekingen ,00 0,00 - Afgeboekt na buitengebruikstelling (-) ,00 0,00 Per einde van het boekjaar , ,07 c) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) - (b) , ,93 3. Investeringssubsidies vanwege private instellingen (1502) ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 4. Schenkingen met specifiek doel vanwege de vanwege de gemeente 5. Schenkingen met specifiek doel vanwege de vanwege andere overheden 6. Schenkingen met specifiek doel vanwege de vanwege private instellingen 7. Schenkingen met specifiek doel AR 155 a) BEGINWAARDE Per einde van het vorige boekjaar 871 0,00 0,00 0,00 0,00 Mutaties tijdens het boekjaar - Nieuwe schenkingen met specifiek doel ,00 0, , ,71 - Afgeboekte schenkingen met specifiek doel na ,00 0,00 0,00 0,00 buitengebruikstelling (-) Per einde van het boekjaar 873 0,00 0, , ,71 b) IN RESULTAAT GENOMEN SCHENKINGEN MET SPECIFIEK DOEL Per einde van het vorige boekjaar 874 0,00 0,00 0,00 0,00 Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt ,00 0,00 0,00 0,00 - Afgeboekt na buitengebruikstelling (-) ,00 0,00 0,00 0,00 Per einde van het boekjaar 876 0,00 0,00 0,00 0,00 c) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a) - (b) 877 0,00 0, , ,71 47

48 HOOFDSTUK 10: STAAT VAN DE VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN codes A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen B. Belastingen (post 160) (post 161) 1. Bedrag op het einde van het vorig boekjaar ,53 0,00 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0,00 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,53 0,00 2. Toevoegingen ,52 0,00 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0,00 * via resultatenrekening 0,00 0,00 * via balansverrichting 0,00 0,00 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,52 0,00 3. Bestedingen en terugnemingen ,82 0,00 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0,00 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,82 0,00 4. Boekwaarde per einde boekjaar ,23 0,00 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0,00 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,23 0,00 Er is een verschil tussen de totalisatie van punt 1 tot 3 met punt 4 Er is een verschil tussen de totalisatie van punt 1 tot 3 met punt 4 0,00 0,00 codes C. Grote herstellings- en onderhoudswerken D. Overige risico's en kosten (post 162) (post 163/9) 1. Bedrag op het einde van het vorig boekjaar 0,00 0, ,53 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0,00 0,00 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0, ,53 2. Toevoegingen 0,00 0, ,52 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0,00 0,00 * via resultatenrekening 0,00 0,00 0,00 * via balansverrichting 0,00 0,00 0,00 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0, ,52 Totaal 3. Bestedingen en terugnemingen 0,00 0, ,82 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0,00 0,00 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0, ,82 4. Boekwaarde per einde boekjaar 0,00 0, ,23 - voorziening aangelegd met aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0,00 0,00 - voorziening aangelegd zonder aanrekening aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0, ,23 Er is een verschil tussen de totalisatie van punt 1 tot 3 met punt 4 Er is een verschil tussen de totalisatie van punt 1 tot 3 met punt 5 Totaal komt niet overeen met de onderliggende totalen 48

49 HOOFDSTUK 11: STAAT VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Codes SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN TOTAAL GE- SALDO DEELTE DOOR TEN LASTE DERDE VAN HET 1. Ten hoogste -- één jaar 2. Meer dan één jaar Totalen GESUBSIDIEERD OCMW (post 42) (post 17) Financiële schulden , , ,10 0, ,10 1. Leasingschulden en soortgelijke , , ,73 0, ,73 2. Kredietinstellingen , , ,37 0, ,37 3. Overige leningen 883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Werkings- en handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal 886 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,33 0, ,33 Borgtochten ontvangen in contanten 889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overige schulden TOTAAL 890 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,43 0, ,43 Totaal is niet gelijk met de codes (880,886,888,889,89 0) Totaal is niet gelijk met de codes (880,886,888,889,890) 49

50 HOOFDSTUK 12: STAAT VAN DE OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een of meerdere belangrijke code Boekjaar bedragen voorkomen , Toe te rekenen kosten 393,06 Commissies op bankwaarborgen 393, over te dragen opbrengsten 760,48 Arbeidsongeval deel ,48 Onlogisch saldo? Onlogisch saldo? 50

51 HOOFDSTUK 13: STAAT VAN DE WERKINGSRESULTATEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar A. ANDERE OPBRENGSTEN (post 74) , ,00 a) Werkingssubsidies : , ,06 waarvan: 1) gemeentefonds , ,60 2) sociale maribel , ,77 3) diverse tewerkstellingssubsidies , ,50 4) gezinszorg , ,09 5) diverse subsidies , ,10 b) Meerwaarden op de courante realisaties van MVA (post 741) 0,00 0,00 c) Meerwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (post 742) 0,00 0,00 d) Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verrek. en ristorno's op premies (post 743) , ,07 e) overige 4.667, ,84 f) Subsidie of teruggave van subsidies sociale dienst , ,03 1) subsidie voor kosten inzake maatschappelijke integratie , ,83 2) subsidie steun ,00 0,00 3) subsidie steun in natura en bijdrage in het kader van de wet van 2 april , ,20 B. PERSONEELSKOSTEN (post 62) , ,99 mogelijke reden : a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen , ,35 u hebt rekeningen b) Werkgeversbijdragen voor wettelijke verzekeringen , ,82 gebruikt die niet c) Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen , ,75 conform het MAR d) Andere personeelskosten , ,60 zijn e) Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , ,47 C. WAARDEVERMINDERINGEN (post 631/4) , ,19 a) Op voorraden 1) geboekt ,00 0,00 2) teruggenomen (-) ,00 0,00 b) Op vorderingen 1) geboekt , ,84 - op meer dan één jaar (post 6330) 0,00 0,00 - op ten hoogste één jaar (post 6340) 2.050, ,84 2) teruggenomen (-) ,82-195,65 - op meer dan één jaar (post 6331) 0,00 0,00 - op ten hoogste één jaar (post 6341) ,82-195,65 D. ANDERE WERKINGSKOSTEN (post 64) , ,76 a) Werkingsbelasting (post 640) 3.874, ,97 waarvan : 1) roerende voorheffing 3.514, ,66 2) onroerende voorheffing 359,69 658,31 3). 0,00 0,00 b) Minderwaarde op de courante realisatie van VA (post 641) 0,00 0,00 c) Minderwaarde op realisatie werkingsvorderingen (oninbaren - post 642) , ,79 d) Diverse werkingskosten : 0,00 0,00 waarvan : 1). 0,00 0,00 2). 0,00 0,00 3). 0,00 0,00 E. FINANCIELE OPBRENGSTEN (post 75) , ,77 a) Opbrengsten uit financiële vaste activa (post 750) 0,00 0,00 b) Opbrengsten uit vlottende activa (post 751) , ,17 c) Meerwaarden op de realisatie van vlottende activa 0,00 0,00 d) In resultaat genomen investeringssubsidies en schenkingen (post 753 0) , ,33 e) Intrestsubsidies (post 753 1) ,00 0,00 f) Gerealiseerde wisselresultaten (post 754) 0,00 0,00 g) Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta's 0,00 0,00 h) Betalingskorting (post 756) 0,00 0,00 i) andere 51,58 230,27 51

52 HOOFDSTUK 14: STAAT VAN DE UITZONDERLIJKE RESULTATEN code Boekjaar Vorig boekjaar A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN (post 764/9). 1. Niet aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN (post 664/8). 1. Niet aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Aangerekend aan de gemeentelijke bijdrage ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52

53 HOOFDSTUK 15: STAAT VAN DE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN code Boekjaar Belangrijke zekerheden door derden gesteld voor rekening van het O.C.M.W. (post 00) 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 Belangrijke persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden (post 01) ,55 bankwaarborgen ,55 borgstelling SVK ,00. 0,00. 0,00 Belangrijke zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa (post 02) 916 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 Belangrijke ontvangen zekerheden (post 03) ,02 a) Wettelijke hypotheken 0, ,00 b) Zekerheid gesteld door de ontvanger 0,00. 0,00 c) Andere zekerheden ,02. 0,00 Belangrijke verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa (post 05) 917 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 Belangrijke termijnovereenkomsten (post 06) 0,00 a) Gekochte ( te ontvangen ) goederen ,00. 0,00 b) Verkochte ( te leveren ) goederen ,00. 0,00 Belangrijke goederen en waarden van derden gehouden door het O.C.M.W. (post 07) 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 Belangrijke aangegane, maar nog niet opgenomen kredieten (post 08) 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 Belangrijke diverse rechten en verplichtingen (post 09) 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00 53

54 HOOFDSTUK 16: WAARDERINGSREGELS Hoofdstuk 16: Waarderingsregels De Raad: Gelet op de goedkeuring van de waarderingsregels van de OCMW-boekhouding zoals goedgekeurd door de Raad d.d. 25 juni 2002; Neemt kennis van de opmerking van de externe auditcel, welke een toevoeging vraagt in de waarderingsregels van kantooruitrusting en een afschrijvingsduur van 5 jaar; Overwegende dat het gaat om toestellen zoals kopieerapparaat, faxtoestel, enz; Overwegende dat hiervoor een raadsbslissing nodig is; Beslist met unanimiteit van stemmen: 1.- De waarderingsregels als volgt vast te stellen: Oprichtingskosten De oprichtingskosten worden niet gewaardeerd. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa worden niet gewaardeerd. Materiële vaste activa Materiële vaste activa mogen slechts als zodanig opgenomen worden indien de levensduur meer dan 1 jaar bedraagt. Zij mogen slechts geboekt worden indien er een investeringsbudget voor bestaat of, indien ze het voorwerp van een schenking uitmaken. Bedragen lager dan EUR inclusief BTW per investeringsproject in zijn geheel komen niet in aanmerking voor boeking op het actief en behoren tot de werkingskosten van het boekjaar. Vervangingsinvesteringen (zoals bv. matrassen, anti-decubitusmateriaal, lampen ) worden niet opgenomen in het actief, maar worden als kost geboekt. Herstellingswerken worden niet geactiveerd, maar wel geprovisioneerd. Voor individuele duurzame goederen geldt geen drempel en worden alle aankopen geactiveerd. Met uitzondering van de onroerende goederen en de activa via leasing verworven, worden de roerende goederen niet individueel opgevolgd, maar als collectieve goederen beschouwd. Voor collectieve duurzame goederen wordt bepaald dat aankopen boven of gelijk aan EUR inclusief BTW moeten voorzien worden in investeringsprojecten. Deze aankopen worden aanzien als eenheidsaankopen. Aankopen beneden EUR inclusief BTW worden direct in de resultatenrekening ten laste genomen, tenzij reeds een investeringsproject voor deze collectieve goederen aanwezig is. Onder eenheidsaankopen wordt begrepen: alle aankopen van collectieve goederen van eenzelfde categorie gedurende eenzelfde dienstjaar Zij worden uitgeboekt in het jaar volgend op het jaar van de laatste afschrijving. Binnen de maximumtermijnen, vastgelegd door artikel 34, voor de afschrijving van de materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, worden volgende lineaire afschrijvingen vastgelegd: - nieuwbouw en vernieuwing van gebouwen: 25 jaar; 4% - verbeteringswerken en uitrusting van gebouwen: 10 jaar; 10% - verbeteringswerken en uitrusting op terreinen: 10 jaar; 10% - meubilair (bvb kantoormeubilair, gero-relaxzetels) : 10 jaar; 10% - niet medisch materiaal/installaties (bvb: inrichting/verfraaiing/veiligheidsinrichting): 10 jaar; 10% - kantooruitrusting: 5 jaar; 20% - rollend materiaal: 5 jaar; 20% - medisch materiaal/installaties (bvb: hoog-laagbedden, tillift, douchewagen): 5 jaar; 20% - computeruitrusting: 3 jaar; dit is 1/3 per jaar - software: 3 jaar; dit is 1/3 per jaar - activa in leasing of verworven onder het afschrijvingspercentage voor gelijkaardige goederen gelijkaardige overeenkomsten in eigendom Financiële vaste activa De deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. Deze worden ondergebracht bij de algemene administratie 54

55 Voorraden We gaan ervan uit dat we enkel in het rusthuis (verpleging, keuken,onderhoud) van een voorraad kunnen spreken. Aangezien de voorraden beperkt in omvang zijn, wordt het principe van de ijzeren voorraad gehanteerd. Dit is een standaardvoorraad, waarvan de opeenvolgende verschillen geen invloed mogen hebben op het resultaat. De ijzeren voorraad voor onderhoudsproducten, verzorgings- en incontinentiemateriaal werd vastgesteld door het gemiddelde te nemen van 2 opeenvolgende stocktellingen van de actuele voorraad tegen aanschaffingswaarde. De voorraad van de voedingsmiddelen werd bepaald door de gemiddelde maandelijkse voorraad van het jaar Enkel bij vaststelling van fundamentele wijzigingen zal de voorraad worden aangepast. Vorderingen en schulden Op de vorderingen t.a.v. cliënten, waarover onzekerheid bestaat inzake de inbaarheid ervan, worden volgende waardeverminderingen geboekt i.f.v. de ouderdom van de vorderingen; Op het saldo van de vorderingen wordt een waardevermindering van 25% geboekt, indien de vorderingen op het einde van het jaar nog openstaan en de vorderingen zijn ontstaan in het vorige boekjaar. Op het saldo van de vorderingen wordt een waardevermindering van 50% geboekt, indien de vorderingen op het einde van het jaar nog openstaan en de vorderingen zijn ontstaan in het boekjaar N-2. Op het saldo van de vorderingen wordt een waardevermindering van 100% geboekt, indien de vorderingen op het einde van het jaar nog openstaan en de vorderingen zijn ontstaan in het boekjaar N-3, of ouder. Vastrentende effecten De vastrentende effecten worden gewaardeerd op grond van hun aanschaffingswaarde. Geldbeleggingen en liquide middelen Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen voor risico s en kosten 2. - De beslissing in te schrijven op de overzichtlijst conform het decreet van 14 juli 1998 betreffende het administratief toezicht 55

56

57 ANALYSE HORIZONTALE ANALYSE HORIZONTALE ANALYSE Code % % % I. Werkingsopbrengsten en geprod. vaste activa 70/ ,70 100, ,53 108, ,88 113,63 A. Werkingsopbrengsten ,79 100, ,53 106, ,73 111,55 1. Werkingsopbrengsten 700/ ,22 100, ,53 106, ,72 112,13 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst ,57 100, ,00 98, ,01 100,36 B. Voorraadwijzigingen 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Geproduceerde vaste activa 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Interne fakturatie 73 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere opbrengsten ,91 100, ,00 111, ,15 117,09 II. Werkingskosten 60/ ,25 100, ,28 104, ,93 110,23 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten ,19 100, ,05 106, ,39 114,40 1. Aankoop goederen 600/ ,13 100, ,93 97, ,99 102,76 2. Specifieke kosten sociale dienst ,06 100, ,12 108, ,40 117,63 3. Voorraadwijzigingen 609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Diensten, diverse leveringen en interne fakturatie ,46 100, ,76 91, ,18 98,30 1. Leveringen en diensten 610/ ,46 100, ,76 91, ,18 98,30 2. Interne facturatie 618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXTERNE AANKOPEN 60/ ,65 100, ,81 100, ,57 107,27 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,33 100, ,99 105, ,81 109,53 D. Afschr. en waardeverm.op oprichtingsk. IMVA en MVA ,37 100, ,68 101, ,24 118,13 E. Waardevermind. op voorraden en vorderingen 631/ ,30 100, ,19 57, ,06-102,14 F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/ ,09 100, ,85-63, ,70-59,35 G. Andere werkingskosten 640/ ,69 100, ,76 802, , ,90 H. Als herstruct.kost. geactiveerde werkingskosten (-) 649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERNE WERKINGSKOSTEN 62/ ,60 100, ,47 105, ,36 111,34 III. WERKINGSRESULTAAT 70/ ,55 100, ,75 94, ,05 100,86 IV. Financiële opbrengsten ,86 100, ,77 110, ,31 127,87 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Opbrengsten uit vlottende activa ,69 100, ,17 113, ,19 76,09 C. Overige financiële opbrengsten 752/ ,17 100, ,60 109, ,12 132,12 V. Financiële kosten ,63 100, ,06 92, ,08 88,19 A. Kosten van schulden ,78 100, ,17 92, ,29 88,26 B. Waardevermind. op vlottende activa anders dan II.E ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Andere financiële kosten 652/ ,85 100, ,89 85, ,79 80,02 VI. RESULTAAT GEWONE ACTIVITEITEN 70/ ,32 100, ,04 92, ,82 97,30 VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 A. Terugn. van afschr. en waardeverm. IMVA en MVA 760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Terugn. van waardevermind. op fin. vaste activa 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Terugn. van voorz. voor uitz. risico's en kosten 762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII.Uitzonderlijke kosten 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Uitz. afschr. en waardevermind. op IMVA en MVA 660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Voorz. voor uitzonderlijke risico's kosten 662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Als herstructureringskosten geactiv. uitz. kosten (-) 669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 7/ ,32 100, ,04 92, ,82 97,26 A. 2.a. Gecum. overschot vorig boekjaar (+) 790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. 2.b. Gecum. tekort vorig boekjaar (-) ,04 100, ,98 103, ,44 110,00 B. 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage ,38 100, ,58 90, ,50 93,14 C. 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. 1. Over te dragen bonus (-) 693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. 2. Over te dragen negatief resultaat ,98 100, ,44 106, ,76 117,78 57

58 VERTICALE ANALYSE VERTICALE ANALYSE Code % % % I. Werkingsopbrengsten en geprod. vaste activa 70/ ,70 73, ,53 75, ,88 75,63 A. Werkingsopbrengsten ,79 45, ,53 46, ,73 46,32 1. Werkingsopbrengsten 700/ ,22 43, ,53 44, ,72 44,27 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst ,57 2, ,00 2, ,01 2,05 B. Voorraadwijzigingen 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Geproduceerde vaste activa 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Interne fakturatie 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere opbrengsten ,91 27, ,00 29, ,15 29,31 II. Werkingskosten 60/ ,25 100, ,28 100, ,93 100,00 A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten ,19 15, ,05 15, ,39 15,78 1. Aankoop goederen 600/ ,13 3, ,93 3, ,99 3,08 2. Specifieke kosten sociale dienst ,06 11, ,12 12, ,40 12,70 3. Voorraadwijzigingen 609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Diensten, diverse leveringen en interne fakturatie ,46 12, ,76 10, ,18 10,79 1. Leveringen en diensten 610/ ,46 12, ,76 10, ,18 10,79 2. Interne facturatie 618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXTERNE AANKOPEN 60/ ,65 27, ,81 26, ,57 26,56 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,33 66, ,99 67, ,81 66,48 D. Afschr. en waardeverm.op oprichtingsk. IMVA en MVA ,37 6, ,68 5, ,24 6,50 E. Waardevermind. op voorraden en vorderingen 631/ ,30 0, ,19 0, ,06-0,09 F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/ ,09-0, ,85 0, ,70 0,22 G. Andere werkingskosten 640/ ,69 0, ,76 0, ,67 0,32 H. Als herstruct.kost. geactiveerde werkingskosten (-) 649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERNE WERKINGSKOSTEN 62/ ,60 72, ,47 73, ,36 73,44 III. WERKINGSRESULTAAT 70/ , , ,05 IV. Financiële opbrengsten ,86 143, ,77 171, ,31 208,48 A. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Opbrengsten uit vlottende activa ,69 10, ,17 13, ,19 9,41 C. Overige financiële opbrengsten 752/ ,17 132, ,60 158, ,12 199,07 V. Financiële kosten ,63 100, ,06 100, ,08 100,00 A. Kosten van schulden ,78 99, ,17 99, ,29 99,19 B. Waardevermind. op vlottende activa anders dan II.E ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Andere financiële kosten 652/ ,85 0, ,89 0, ,79 0,81 VI. RESULTAAT GEWONE ACTIVITEITEN 70/ , , ,82 VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 A. Terugn. van afschr. en waardeverm. IMVA en MVA 760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Terugn. van waardevermind. op fin. vaste activa 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Terugn. van voorz. voor uitz. risico's en kosten 762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII.Uitzonderlijke kosten 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Uitz. afschr. en waardevermind. op IMVA en MVA 660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Voorz. voor uitzonderlijke risico's kosten 662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Als herstructureringskosten geactiv. uitz. kosten (-) 669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 7/ , , ,82 A. 2.a. Gecum. overschot vorig boekjaar (+) 790 0,00 0,00 0,00 A. 2.b. Gecum. tekort vorig boekjaar (-) , , ,44 B. 2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage , , ,50 C. 2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage 694 0,00 0,00 0,00 D. 1. Over te dragen bonus (-) 693 0,00 0,00 0,00 D. 2. Over te dragen negatief resultaat , , ,76 58

59 RATIO S NETTOWERKKAPITAAL EN CURRENT RATIO Code % % % VI. Voorraden ,44 100, ,44 100, ,44 100,00 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ ,76 100, ,74 115, ,90 139,73 A. Werkingsvorderingen ,76 100, ,91 106, ,19 155,12 B. Overige vorderingen ,00 100, ,83 125, ,71 121,76 IV. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen (indien Debetsaldo) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Geldbeleggingen 50/ ,62 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X. Overlopende rekeningen 490/ ,36 100, ,88 115, ,17 44,52 IX. Liquide middelen 54/ ,05 100, ,55 94, ,52 131,50 BEPERKT VLOTTENDE ACTIVA ,23 100, ,61 95, ,03 123,93 = Realiseerbare activa + liquide middelen IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/ ,75 100, ,32 102, ,36 106,36 A. Schulden op meer dan één jaar, die ,73 100, ,85 94, ,14 124,62 binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden ,77 100, ,02 100, ,00 102,07 C. Werkings- en handelsschulden ,84 100, ,32 115, ,69 105,10 D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten ,95 100, ,77 99, ,64 72,37 E. Schulden met betrekking tot belastingen, ,91 100, ,86 96, ,61 99,63 bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden ,55 100, ,50 119, ,28 108,10 IV. Gemeentelijke bijdrage in de werking 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (indien Creditsaldo en KT) X. Overlopende rekeningen 490/ ,15 100, ,10 110, ,04 ####### VREEMD VERMOGEN OP KORTE TERMIJN ,90 100, ,42 102, ,40 122,80 Nettowerkkapitaal (in ): Current ratio: ,33 100, ,19 90, ,63 124,91 2,15 100,00 2,02 93,96 2,17 100,92 Nettowerkkapitaal = Beperkte vlottende activa - vreemd vermogen op korte termijn Het nettowerkkapitaal zegt over hoeveel permanente financiële middelen het OCMW effectief beschikt om zijn operationele cyclus te financieren. De beperkte vlottende activa zijn liquide middelen of activa die binnen een periode van één jaar kunnen omgezet worden in liquide middelen. Met deze liquide middelen moeten de kortetermijnverplichtingen van het OCMW worden voldaan. Dus hoe groter het nettowerkkapitaal, hoe makkelijker het OCMW zijn kortetermijnverplichtingen kan vervullen. Een NEGATIEF nettowerkkapitaal betekent dat de betalingsverplichtingen van het OCMW op korte termijn groter zijn dan de beperkt vlottende activa. Current ratio (of liquiditeitsratio in ruime zin) = Beperkte vlottende activa / vreemd vermogen op korte termijn Bij een negatief nettowerkkapitaal is de current ratio kleiner dan 1. Bij een positief nettowerkkapitaal is de current ratio dus groter dan 1. Hoe groter de current ratio, hoe groter het nettowerkkapitaal en dus hoe groter de mogelijkheid om de schulden op korte termijn na te komen. Bij de interpretatie van de current ratio moet ook rekening gehouden worden met de betalings- en inningstermijnen (zie verder). 59

60 NETTOWERKKAPITAAL EN DEKKING VAN DE VASTE ACTIVA DOOR HET PERMANENT VERMOGEN Code % % % I. Kapitaal ,27 100, ,27 100, ,27 100,00 III. Herwaarderingsmeerwaarden 12 1,05 100,00 1,05 100,00 1,05 100,00 V. Gecumuleerd resultaat ,98 100, ,44 106, ,76 117,78 VI. Investeringssubsidies en schenkingen ,59 100, ,60 95, ,79 118,50 met specifiek doel 2012 BEPERKT EIGEN VERMOGEN ,93 100, ,48 96, ,35 106,43 VII. Voorzieningen voor risico's en kosten ,68 100, ,53 105, ,23 110,05 VIII. Schulden op meer dan één jaar ,74 100, ,54 95, ,29 131,50 IV. Gemeentelijke bijdrage in de werking ,30 100, ,72 104, ,22 139,87 (indien Creditsaldo en LT) VREEMD VERMOGEN OP LANGE TERMIJN ,72 100, ,79 98, ,74 130,99 PERMANENT VERMOGEN ,65 100, ,27 97, ,09 118,97 = beperkt eigen vermogen + vreemd vermogen LT I. Oprichtingskosten 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Immateriële vaste activa ,50 100, ,40 627, , ,08 III. Materiële vaste activa 22/ ,87 100, ,73 98, ,55 108,84 IV. Financiële vaste activa ,95 100, ,95 100, ,95 100,00 V. Vorderingen op meer dan één jaar 29 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 UITGEBREIDE VASTE ACTIVA ,32 100, ,08 98, ,46 117,92 Nettowerkkapitaal (in ): Dekking VA door permanente vermogen: ,33 100, ,19 90, ,63 124,91 1,18 100,00 1,16 98,82 1,19 100,89 Dekking van de vaste activa door het permanent vermogen = Permanent vermogen / uitgebreide vaste activa Een ratio kleiner dan 1 wijst erop dat het permanent vermogen kleiner is dan de uitgebreide vaste activa. M.a.w. een deel van de uitgebreide vaste activa (waarin het geld voor meer dan één jaar vastligt), wordt gefinancierd door vreemd vermogen op korte termijn, dat normaal op ten hoogste één jaar moet worden terug betaald. 60

61 BEHOEFTE AAN NETTOWERKKAPITAAL Code % % % VI. Voorraden ,44 100, ,44 100, ,44 100,00 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/ ,76 100, ,74 115, ,90 139,73 IV. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen (indien Debetsaldo) 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X. Overlopende rekeningen 490/ ,36 100, ,88 115, ,17 44,52 BEDRIJFSCYCLISCHE BEHOEFTEN: ,56 100, ,06 115, ,51 135,22 IX. C. Werkings- en handelsschulden ,84 100, ,32 115, ,69 105,10 IX. D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten ,95 100, ,77 99, ,64 72,37 IX. E. Schulden met betrekking tot belastingen, ,91 100, ,86 96, ,61 99,63 bezoldigingen en sociale lasten IV. Gemeentelijke bijdrage in de werking 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (indien Creditsaldo en KT) X. Overlopende rekeningen 490/ ,15 100, ,10 110, ,04 ####### BEDRIJFSCYCLISCHE MIDDELEN: ,85 100, ,05 103, ,98 126,74 Behoefte aan nettowerkkapitaal (in ): ,71 100, ,01 156, ,53 165,82 Behoefte aan nettowerkkapitaal = bedrijfscyclische behoeften - bedrijfscyclische middelen De behoefte aan nettowerkkapitaal geeft een indicatie van de financiële middelen die het OCMW op permanente basis nodig heeft om haar werkingscyclus te financieren. De behoefte wordt berekend door de financiële noden die voortvloeien uit de werking te verminderen met de financieringsbronnen die verbonden zijn met de werkingscyclus. In een ideale situatie is het permanent vermogen gelijk aan de uitgebreide vaste activa, vermeer- derd met de behoefte aan nettowerkkapitaal. Behoefte aan nettowerkkapitaal (in ): ,71 100, ,01 156, ,53 165,82 Effectieve nettowerkkapitaal (in ): ,33 100, ,19 90, ,63 124,91 Verschil (in ): ,62 100, ,18 78, ,10 117,26 Indien het "verschil" een negatief bedrag is dan duidt dit op het effectieve tekort aan nettowerkkapitaal om te komen tot een ideale situatie. 61

62 INNINGSTERMIJN VAN DE WERKINGSVORDERINGEN Liquiditeitsratio's: INNINGSTERMIJN VAN DE WERKINGSVORDERINGEN Code % % % B VII.A. Werkingsvorderingen ,76 100, ,91 106, ,19 155,12 RR I.A. Werkingsopbrengsten ,79 100, ,53 106, ,73 111,55 Werkingsopbrengsten / ,67 100, ,76 106, ,90 111,55 Inningstermijn v/d werkingsvord. (in dagen) 51,15 51,12 71,13 Inningstermijn van de werkingsvorderingen = openstaande werkingsvorderingen (40) werkingsopbrengsten (70) / 365 De inningstermijn van de werkingsvorderingen geeft aan hoe lang het gemiddeld duurt vooraleer een werkingsvordering geïnd wordt. Deze ratio geeft ons dus een beeld van het aantal dagen krediet dat wij aan onze klanten/cliënten verstrekken. Om deze ratio te berekenen, leggen we een link tussen de werkingsvorderingen uit de balans en de werkingsopbrengsten uit de resultatenrekening. Een stijgende inningstermijn kan erop wijzen dat er een kritische "schoonmaak" (oninbaar verklaringen) gehouden moet worden in deze vorderingen. 62

63 INNINGSTERMIJN VAN DE OVERIGE VORDERINGEN Code % % % B VII.B. Overige vorderingen ,00 100, ,83 125, ,71 121,76 RR I.E. Andere opbrengsten ,91 100, ,00 111, ,15 117,09 Andere opbrengsten / ,78 100, ,97 111, ,74 117,09 Inningstermijn v/d overige vord. (in dagen) 72,72 82,50 75,62 Inningstermijn van de overige vorderingen = overige vorderingen (41) andere opbrengsten (74) / 365 Naar analogie van de inningstermijn van de werkingsvorderingen kunnen we ook de inningstermijn van de overige vorderingen berekenen door de link te leggen tussen de overige vorderingen uit de balans en de Andere opbrengsten uit de resultatenrekening. 63

64 BETALINGSTERMIJN VAN DE WERKINGS- EN HANDELSSCHULDEN Code % % % B IX.C. Werkings- en handelsschulden ,84 100, ,32 115, ,69 105,10 RR II.A.1. Aankoop van goederen 600/ ,13 100, ,93 97, ,99 102,76 II.A.2. Specifieke kosten sociale dienst ,06 100, ,12 108, ,40 117,63 IIB.1. Leveringen en diensten 610/ ,46 100, ,76 91, ,18 98,30 Totaal aankopen ,65 100, ,81 100, ,57 107,27 Totaal aankopen per dag (:365) 6.807,20 100, ,43 100, ,76 107,27 Betalingstermijn v/d werkings- en handelsschulden (in dagen) 51,73 59,48 50,68 Betalingstermijn van de werkings- en handelschulden = werkings- en handelsschulden (44) aankoop goederen (600/7) + specifieke kosten soc. Dienst (608) + leveringen en diensten (610/7-9) / 365 Deze ratio geeft ons een beeld van de gemiddelde betalingstermijn die het OCMW hanteert ten aanzien van zijn leveranciers en cliënten sociale dienst. Net zoals bij de berekening van de inningstermijnen wordt ook hier een verband gelegd tussen elementen uit de balans en de resultatenrekening. 64

65 RENTABILITEIT: ALGEMENE KOSTENDEKKINGSGRAAD RENTABILITEIT: ALGEMENE KOSTENDEKKINGSGRAAD Code % % % RR I. Werkingsopbrengsten en geprod. VA 70/ ,70 100, ,53 108, ,88 113,63 RR II. Werkingskosten 60/ ,25 100, ,28 104, ,93 110,23 Algemene kostendekkingsgraad (in %) 73,37 75,98 75,63 Algemene kostendekkingsgraad (%) = Werkingsopbrengsten en geprod. Vaste activa (70/74) x 100 Werkingskosten (60/64) De ratio "Rentabiliteit" die veelvuldig in de privé gebruikt wordt is niet direct bruikbaar voor een OCMW en wordt hier bijgevolg vervangen door de algemene kostendekkingsgraad. Deze geeft het aandeel weer van de kosten die gedekt worden door opbrengsten die voortvloeien uit de door het OCMW geleverde goederen en diensten. M.a.w. de kosten worden voor x % gedekt door de opbrengsten. 65

66 RECUPERATIEGRAAD SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST Code % % % RR I.A.2. Recuperatie spec. kosten soc. dienst ,57 100, ,00 98, ,01 100,36 Subsidies voor sociale dienst ,83 100, ,03 130, ,22 150,40 RR II.A.2. Specifieke kosten sociale dienst ,06 100, ,12 108, ,40 117,63 Recuperatiegraad spec. kost. soc. dienst Subsidiegraad spec. kost. soc. Dienst Kostendekkingsgraad spec. kost. soc. Dienst 18,94 17,07 16,16 63,83 76,29 81,62 82,77 93,36 97,77 Recuperatiegraad specifieke kosten sociale dienst (%) = Recuperatie specifieke kosten sociale dienst (708) x 100 Specifieke kosten sociale dienst (608) Deze ratio geeft een beeld van het aandeel van de specifieke kosten van de sociale dienst dat gerecupereerd wordt. M.a.w. x % van de specifieke kosten sociale dienst kan gerecupereerd worden. Subsidiegraad specifieke kosten sociale dienst (%) = Subsidies of teruggave van subsidies voor sociale dienst (748) x 100 Specifieke kosten sociale dienst (608) Deze ratio geeft een beeld van het aandeel van de specifieke kosten van de sociale dienst dat gesubsidieerd wordt door andere overheden. Kostendekkingsgraad specifieke kosten sociale dienst (%) = Recuperatie spec. Kosten sociale dienst (708) + Subsidies of teruggave van subsidies voor sociale dienst (748) x 100 Specifieke kosten sociale dienst (608) Deze ratio geeft het aandeel weer van de specieke kosten sociale dienst die gedekt worden door opbrengsten die voortvloeien uit recuperaties en subsidies van andere overheden. 66

67 JAARVERSLAG

68

69 BELEID EN ORGANISATIE MISSIE EN VISIE Wij zijn mensen die voor mensen zorgen. Wij zorgen voor onze klanten en bewoners, voor elkaar als collega s, voor onze vrijwilligers. Zorgen voor is mensen mens laten zijn: feilbaar en waardevol, uniek en gelijkwaardig is mensen kansen geven is mensen waardigheid verschaffen is voorzien in ieders basisbehoeften ZORGEN VOOR MENSEN 69

70 Gedurende 2007 werd de missie en visie aangepast en door de raad goedgekeurd. Doelstelling is om deze missie en visie in de organisatiestructuur te verweven. Het OCMW kiest bewust voor een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen en voorziet hiervoor voldoende middelen. De opgemaakte strategische nota en financiële meerjarenplanning ondersteunen het engagement om de missie en visie in de praktijk te brengen. Kwaliteit start met goede medewerkers. Het bestuur hertekende het personeelsbeleid in 2007 en engageert zich om mensen optimaal te laten renderen. Samen met de sociale actoren wil het OCMW een toegankelijk netwerk uitbouwen, dat aan iedere inwoner van Wuustwezel de sociale grondrechten garandeert. Dit doen we door een actieve rol te spelen in het lokale sociaal beleid en door het eigen hulp- en dienstverleningsaanbod hiernaar uit te bouwen. 70

71 SAMENWERKEN WERKT! Het lokaal sociaal beleidsplan maakt de visie van het OCMW concreet. Eind 2006 werd een eerste stappenplan opgemaakt inzake het lokaal sociaal beleid. In 2007 werd verder gewerkt door gemeente en OCMW aan een meerjarenplanning voor het lokaal sociaal beleid. De aanzet tot samenwerking met de gemeente werd in concrete acties en plannen gegoten. De OCMW- en gemeenteraad keurden een uitgewerkt meerjarenplan goed. Een goede communicatie, zowel intern als extern en een uniforme huisstijl zijn belangrijke tools die het welslagen van het beleidsplan mee zullen bepalen. Hieraan wordt hard gewerkt. Het Managementteam is een adviserend orgaan, bestaande uit de leidinggevende ambtenaren van het OCMW en de stafmedewerkers. Het managementteam vergadert maandelijks samen met de voorzitter en heeft een belangrijke taak in de vertaling van het beleid naar de dagelijkse werking. 71

72 ORGANISATIESTRUCTUUR 72

73 BESTUUR EN MANAGEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert maandelijks en neemt alle beleidsbeslissingen. De vergaderingen zijn openbaar, behalve voor de agendapunten over personen en individuele dossiers. Een aantal bevoegdheden delegeert de raad aan de vergaderingen van het Vast Bureau en de Bijzondere Comités. De nieuwe raad werd verkozen op 5 januari Marc Van Gils, voorzitter sinds 2004, werd opnieuw als voorzitter aangesteld. In de loop van de jaren wordt de samenstelling gewijzigd omwille van ontslagnames of afspraken binnen en tussen de partijen. Voor 2012 was de Raad als volgt samengesteld: Voorzitter: Marc Van Gils CD&V Leden: Wilfried Van Aert CD&V Helga Hoeymans Plus Kathleen Roovers open VLD Maria Sanders CD&V Eric Van Hoydonck CD&V Sonja Smeulders CD&V Etienne De Lombaert onafh. Henri Vermeiren open VLD Maria Van Dyck CD&V Imelda Vorsselmans open VLD tot 29 mei 2012 Nathalie Warmoeskerken open VLD vanaf 29 mei 2012 Secretaris: Ontvanger: Frank Remy Hilde Van Looveren 73

74 VAST BUREAU Het Vast Bureau doet dienst als het dagelijks bestuur van het OCMW en voert de beslissingen uit die worden genomen door de raad. Het Vast Bureau volgt de dagelijkse werking van alle diensten en instellingen van het OCMW en personeelsbeleid. Het heeft een bevoegdheid voor kleine aankopen en investeringen en geeft advies voor grote aankopen en investeringen. Voorzitter: Leden: Secretaris: Marc Van Gils Sonja Smeulders Henri Vermeiren Maria Van Dijck Frank Remy BIJZONDERE COMITÉ SOCIALE DIENST Het Bijzonder Comité Sociale Dienst behandelt de dossiers recht op maatschappelijke integratie en andere (financiële) steunverlening. De maatschappelijk werkers wonen de vergadering bij en geven toelichting. Het Bijzonder Comité vergadert maandelijks. Voorzitter: Leden: Secretaris: Verslaggeving: Marc Van Gils Wilfried Van Aert Maria Sanders Imelda Vorsselmans tot 29 mei 2012 / Kathleen Roovers vanaf 29 mei 2012 Frank Remy Peter Van Dessel 74

75 BIJZONDERE COMITÉ OUDERENZORG Het Bijzonder Comité doet dienst als dagelijks bestuur voor het woonzorgcentrum en de thuiszorg. Het Comité voert de beslissingen uit, die worden genomen door de raad en heeft zelf een aantal gedelegeerde taken. Het Bijzonder Comité vergadert maandelijks. Het Bijzonder Comité Ouderenzorg is bevoegd voor kleine aankopen en investeringen voor het woonzorgcentrum en geeft advies voor grote aankopen en investeringen. Daarnaast worden alle beslissingen inzake dagelijks beleid van ouderenzorg (thuiszorg, woonvoorzieningen en dienstencentrum) hier genomen. Voorzitter: Leden: Secretaris: Verslaggeving: Marc Van Gils Wilfried Van Aert Maria Sanders Helga Hoeymans Frank Remy Mark Vandezande MANAGEMENTTEAM Het Managementteam is een adviserend orgaan, bestaande uit de leidinggevende ambtenaren van het OCMW en de stafmedewerkers. Het managementteam vergadert samen met de voorzitter en heeft een belangrijke taak in de vertaling van het beleid naar de dagelijkse werking. In het managementteam zetelen secretaris, ontvanger, directeur woonzorgcentrum, hoofd sociale dienst, de stafmedewerkers en de ICT-medewerker (voor de punten inzake informatica). 75

76

77 DE JAARREKENING IN EEN NOTENDOP RESULTAAT EN GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Resultaat van het boekjaar , , , ,98 Berekende Gemeentelijke Bijdrage , , , ,41 Gebudgetteerde Gemeentelijke Bijdrage , , , ,00 Saldo , , , ,59 Uit de jaarrekening blijkt dat we komen tot een gemeentelijke bijdrage van ,30 EUR voor het dienstjaar Dit is EUR meer dan vorig jaar. Voordat we dieper ingaan op de concrete inhoud, willen we even stilstaan bij de berekening van de gemeentelijke bijdrage. Bij de invoering van de Nieuwe OCMW Boekhouding (NOB), waarin de OCMW s van een kasboekhouding overgingen naar het dubbel boekhouden, werd beslist om de berekening van de gemeentelijke bijdrage niet te wijzigen. Daarom wordt het boekhoudkundig resultaat elk jaar omgerekend naar een kasresultaat, nl. de gemeentelijke bijdrage. Op deze manier worden de niet kaskosten en kasopbrengsten uit het resultaat gehaald (bv. afschrijvingen en voorzieningen) en de kaskosten en -opbrengsten toegevoegd (zoals aflossingen). Voor 2012 betekent dit dat het boekhoudkundig resultaat van ,82 EUR wordt omgerekend naar een gemeentelijke bijdrage van ,30 EUR. Het verschil tussen de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage en de reële gemeentelijke bijdrage, wordt geboekt op de balanspost 13 Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen. Overschotten en eventuele tekorten van de voorbije jaren worden op deze balanspost geboekt. De balanspost 13 stijgt met ,70 EUR tot een bedrag van ,22 EUR. 77

78 Anderzijds merken we op in het budget van 2012 dat we in totaal EUR hebben ontvangen van de gemeente. Budget 2012 Budget 2011 Budget 2010 Budget 2009 Budget 2008 De gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen , , , , ,00 De gemeentelijke bijdrage in de investeringen 5.000, ,00 0, , ,00 De gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal , , , , ,00 Totale Gemeentelijke bijdrage , , , , ,00 In het budget 2007 werd voor het eerst op een actieve manier geprobeerd om de gecumuleerde reserve (13 rekening in de balans), die in de loop der jaren was ontstaan, te laten zakken. Hiervoor werd de correctiefactor D3 "Correctie van de gemeentelijke bijdrage van het lopende boekjaar" gebruikt. Hierin wordt geschat hoeveel overschot we zouden hebben in de rekening t.o.v. het budget. De investeringssubsidies (voor zover deze nog niet werden aangewend) en het werkkapitaal, worden geboekt onder de 17 rekening "ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal". Zodra het geld voor de investeringen wordt aangewend, is dit een investeringssubsidie (15 rekening). Momenteel bedraagt het saldo van de ontvangen vooruitbetaling ,33 EUR. evolutie ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies beginbalans , , , ,57 gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de investeringen 5.000, ,00 0, ,00 aanwending voor investeringen , , , ,04 Saldo , , , , 53 78

79 Het werkkapitaal zorgt ervoor dat de totale gemeentelijke bijdrage niet te fel fluctueert over de dienstjaren heen. ev olutie tijdelijk werk k apitaal beginbalans , , , ,00 gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal , , , ,00 Saldo , , , , 00 Als we terugkijken naar de resultaten voor 2012, dan merken we een stijging van het resultaat met EUR en van de gemeentelijke bijdrage met EUR. We zien terug een sterkere stijging van de werkingskosten t.o.v. de werkingsopbrengsten werkingsopbrengsten , , , ,73 werkingskosten , , , ,50 werkingsresultaat , , , ,77 financiële opbrengsten , , , ,34 financiële kosten , , , ,64 resultaat van de gew. act , , , ,07 uitzonderlijke opbrengsten 750,00 0,00 0, ,09 uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 resultaat van het boekjaar , , , ,98 gemeentelijke bijdrage , , , ,41 79

80 Als we de gemeentelijke bijdrage verdelen over de verschillende activiteitencentra, dan bekomen we volgend resultaat: algemene administratie , , , ,25 sociale voorzieningen , , , ,66 woonzorgcentrum St Jozef , , , ,76 woningen met dienstverlening , , , ,66 dienstencentrum , , , ,40 Totaal , , , ,41 De gemeentelijke bijdrage (GB) voor het woonzorgcentrum daalt verder tot EUR. De stijgers zijn sociale voorzieningen, algemene administratie en de dienstencentra. Hierover vindt u later meer informatie terug. Globaal genomen stijgt de GB binnen de Sociale Voorzieningen met EUR. Dit is bijna volledig toe te schrijven aan sociale bijstand. Voor de woningen met dienstverlening eindigen we terug met een negatieve GB. Dit wil zeggen dat het OCMW hiervoor geld teruggeeft aan de gemeente. woningen met dienstverlening woonzorgcentr. -1% St Jozef 38% dienstencentr. 2% algemene administratie 14% Met de komst in oktober van een nieuw dienstencentrum in Loenhout, stijgt ook hier het aandeel. sociale voorzieningen 57% 80

81 Als we naar de kostenstructuur kijken, merken we de sterke stijging op binnen de sociale dienst. De stijging voor goederen en diensten en afschrijvingen zijn vnl. toe te wijzen aan de opening van het tweede dienstencentrum. Kosten goederen en diensten , , , ,92 sociale dienst , , , ,51 andere , , , ,09 afschrijvingen , , , ,59 bezoldigingen , , , ,39 financiële kosten , , , ,64 Totaal , , , ,14 financiële kosten 1% bezoldigingen 66% goederen en diensten 14% sociale dienst 13% andere 0% afschrijvingen ,24 6% Aan de opbrengstenzijde is de toename in de werkingsopbrengsten vnl toe te schrijven aan het woonzorgcentrum waar de inkomsten uit de verblijfskosten en de RIZIV forfait sterk zijn gestegen. Anderzijds stijgen de opbrengsten sociale dienst (terugbetalingen door cliënten + subsidies) in verhouding tot de kosten van de sociale dienst. Opbrengsten werkingsopbrengsten , , , ,23 andere opbrengsten , , , ,32 opbrengsten sociale voorz , , , ,25 financiële opbrengsten , , , ,27 Totaal , , , ,07 financiële opbrengsten 4% opbrengsten sociale voorz. 26% andere opbrengsten 14% werkingsopbrengsten 56% 81

82 Elke inwoner van Wuustwezel diende voor 2011 een bedrag van 109 euro bij te dragen voor de dienstverlening van het OCMW. Dit is 2 EUR meer dan vorig jaar. gemeentelijke bijdrage per inwoner

83 Evolutie van de balansgegevens ACTIVA per 31 december Vaste activa , ,08 oprichtingskosten - - immateriële vaste activa , ,40 materiële vaste activa , ,73 financiële vaste activa 5.248, ,95 Vlottende activa , ,61 vorderingen op meer dan 1 jaar ,70 - voorraden , ,44 vorderingen op ten hoogste 1 jaar , ,74 geldbeleggingen en liquide middelen , ,55 overlopende rekeningen , ,88 TOTAAL ACTIVA , ,69 PASSIVA per 31 december Eigen middelen , ,20 kapitaal , ,27 herwaarderingsmeerwaarden 1,05 1,05 gemeentelijke bijdrage i/d werkingen en aflossingen , ,72 gecumuleerd resultaat , ,44 investeringssubsidies en schenkingen , ,60 Voorzieningen voor risico's en k osten , ,53 Schulden , ,96 schulden op meer dan 1 jaar , ,54 schulden op ten hoogste 1 jaar , ,32 overlopende rekeningen , ,10 TOTAAL PASSIVA , ,69 De toename van de materiële vaste activa is toe te schrijven aan de bouw van het dienstencentrum in Loenhout. De vorderingen op meer dan 1 jaar betreffen de nog te verwachten VIPA subsidies voor het dienstencentrum. Aan de passiva zijde zie je de weerslag hiervan in de financieringsbronnen. 83

84 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SOCIALE DIENST Er worden 6,1 voltijds equivalenten maatschappelijk werkers (8 personeelsleden) tewerkgesteld in de sociale dienst van het OCMW. Zij worden door 1,5 voltijds equivalent administratieve kracht (3 personeelsleden) ondersteund. Voor het lokaal opvanginitiatief (17 bedden) is er in 2012 een personeelsbezetting voorzien van 1,6 voltijds equivalent maatschappelijk werker en 0,8 voltijds equivalent administratief medewerker. Zij vangen ook de dossiers van politieke vluchtelingen en geregulariseerde asielzoekers op. Dit zijn ongeveer 50 actieve dossiers en blijft relatief stabiel. Deze dossiers betreffen mensen zonder middelen die bijkomende financiële steun ontvangen, wat zich vertaalt in meer uitgaven voor deze groep. FINANCIËLE HULPVERLENING De specifieke kosten sociale dienst (608) zijn in 2012 gestegen met EUR. De grootste wijzigingen deden zich voor bij de tewerkstelling van uitkeringsgerechtigden ( EUR), de voorschotten ( EUR), het leefloon ( EUR), de verblijfkosten in andere woonzorgcentra ( EUR) en de steun voor asielzoekers ( EUR). De tussenkomst voor medische kosten blijft verder stijgen. Ongeveer 1/3 e eveneens sterk gestegen. van de medische kosten wordt terugbetaald. De huur- en energietoelagen zijn 84

85 , , , , , , ,00 0,00 Leefloon oelage Huurwaarborgen Energietoelagen Tussenk. asielzoekers Tewerkstelling uitk.gerecht Betalingen Leefloon , , , ,81 Tussenk. asielzoekers , , , ,29 Tewerkstelling uitk.gerecht , , , ,43 Financiële steunverlening , , , ,36 Fin. steunverl. asielzoekers , , , ,29 Voorschotten , , , , Tussenk. medische kosten , , , , Huurtoelage Huurwaarborgen , , , , , , , , Energietoelagen , , , ,62 Stookoliepremie , , , , Begrafeniskosten , , , ,23 Tussenk. schoolkosten , , , ,43 Tussenk. hospitalisatiek , , , ,74 Plaatsing eigen woonzorgcentrum , ,60 827, ,33 Plaatsing ander woonzorgcentrum , , , ,52 Mantelzorgtoelage , , , ,00 Andere , , , ,60 Totaal , , , ,61 *Totaal aantal dossiers over een volledig jaar dossiers* , , , , , , , , , ,00 0,00 Financiële steunverlening Fin. steunverl. asielzoekers Voorschotten Tussenk. medische kosten Huurtoelage Huurwaarborgen Energietoelagen

86 TERUGVORDERINGEN Voor 2012 werd ,42 EUR steun in de ruime zin van het woord uitbetaald (betreft alle steun uitgezonderd leefloon, steun aan asielzoekers, verblijfskosten en mantelzorg). Hiervan werd ,32 EUR terugvorderbaar gesteld door een beslissing van het Bijzonder Comité. Dit is een stijging met EUR. In 2012 werd ,89 EUR van deze steun werkelijk ontvangen. Dwz dat 72,06% van de terugvorderbare steun in hetzelfde dienstjaar wordt geïnd (stijging met 10% tov 2011). In 2012 werd er ook ,58 EUR steun terugbetaald door de cliënten betreffende vorige dienstjaren. Dit komt overeen met 29% van de openstaande schuld. In 2011 bedroeg dit slechts 23%. In 2012 zijn we van start gegaan met de terugvordering van openstaande vorderingen via het dwangbevel met een gerechtsdeurwaarder. Van de 11 dossiers zijn er 2 volledig terugbetaald, 2 dossiers zijn insolvabel verklaard door de gerechtsdeurwaarder, voor 3 dossiers werd intussen beslag betekend en in 3 dossiers is er een afbetalingsovereenkomst, 1 dossier is nog hangende (doorverwezen naar een confrater). In totaal werd in 2012 van de ,94 EUR een EUR door de deurwaarder ook effectief geïnd. Voor de oudere vorderingen wordt een waardevermindering toegepast, zoals bepaald in de waarderingsregels. jaar vorderingen % waardevermindering Openstaande vorderingen Bedrag waardevermindering <= 2009 >3 jaar 100% , , >2 jaar 50% , , >1 jaar 25% , ,38 In 2012 werden er voor ,37 EUR aan onwaarden goedgekeurd. 86

87 LEEFLOON Het uitbetaalde bedrag aan leefloon is in 2012 lichtjes gestegen (2,54%) ten gevolge van 2 indexaanpassingen, terwijl het totaal aantal dossiers constant is gebleven tov 2011 (2011 : 117, 2012 : 118). Dit in tegenstelling tot de tendens in Vlaanderen (daling van 2,45%). Leefloon wordt slechts voor 50% gesubsidieerd. 72% van de leefloners blijkt een vrouw te zijn. Het aandeel van studerende jongeren blijft de laatste jaren groeien tot 15% van het aantal leefloners (2011 : 12,5%). Voor hen geldt een subsidiëring aan 60%. De uitgaven voor tewerkstelling van leefloongerechtigden stijgen t.o.v met ,00. Afhankelijk van het type tewerkstelling is dit in principe 100% subsidieerbaar. De nettokost in 2012 bedroeg voor het OCMW ,44 EUR. Dit is het bedrag dat niet gesubsidieerd werd door de federale overheid. Het ministerie gaf tevens een tegemoetkoming in de dossierlast van ,82 EUR Leefloon , , , ,81 Tewerkstelling leefloongerechtigden , , , ,70 Subsidie Leefloon (huidig dienstjaar) , , , ,17 Subsidie Tewerkstelling (huidig dj) , , , ,87 Terugbetaling door cliënten (huidig dj) , , , ,99 Voorlopige nettokost , , , ,48 Dossierbehandeling RMI , , , ,83 87

88 ASIELZOEKERS Voor het equivalent leefloon van asielzoekers is er een daling van de uitgaven met ,00 EUR ten opzichte van We merken dat de asielzoekers die in de gemeente blijven wonen, vaak een veelvoudige problematiek hebben. Ze vragen een intense begeleiding en kunnen niet terugvallen op enige vorm van sociaal netwerk. Ze beschikken over geen enkele financiële reserve. In sommige dossiers verhoogt het bedrag leefloon wegens uitbreiding van het aantal personen (geboorte kind, gezinshereniging). Een aantal dossiers komt niet via het LOI wonen in onze gemeente, maar via een sociale woning of een woning van het SVK. Via het ministerie werden tevens 15 dossiers medische kosten voor het LOI teruggevorderd. Gemiddeld hadden we in 2012 op maandbasis 15 dossiers equivalent leefloon (daling met 5 dossiers tov 2011), 10 dringende medische dossiers en 3,75 tewerkstellingen. Sinds 2008 werd voor de tewerkstelling art.60 en sociaal economie initiatief voor asielzoekers een apart algemeen rekeningnummer gecreëerd. De subsidiëring is dezelfde Tussenkomst ocmw asielzoekers , , , ,29 Betrekking op huidig dienstjaar , , , ,04 Tussenkomst ocmw tewerkstelling asielzoekers , , , ,73 Tussenkomst Staat asielzoekers , , , ,66 Tussenkomst Staat tewerkstelling asielzoekers , , , ,07 Tussenkomst mutualiteit / cliënt 3.038, , ,29 (huidig dienstjaar) Voorlopige nettokost , , , ,04 Tussenkomst vorige dienstjaren , , , ,28 88

89 VOORSCHOTTEN Het aantal voorschotten is in 2012 sterk gestegen. Het OCMW keerde in 2012 in totaal voor EUR aan voorschotten uit. Bij de voorschotten op ziekte en invaliditeit zat een herziening van ongeveer EUR voor de periode juli januari Voor de recuperatie van voorschotten worden de rechten gevrijwaard bij de uitkeringsinstelling. Hiervan stond op het einde van 2012 nog EUR open. Een aantal dossiers zijn nog in onderzoek. Een EUR dient via de collectieve schuldenregeling geïnd te worden. dossiers Voorschotten op loon ,25 50,00 Voorschotten op pensioenen , ,11 Voorschotten op ziekte en invaliditeit , , , ,33 Voorschotten op kinderbijslag , , , ,79 Voorschotten op werkloosheid , , , ,04 Totaal , , , ,27 89

90 ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING Het OCMW betaalt geen patronale last voor tewerkgestelden in het kader van art van de organieke wet. In 2012 betaalde het OCMW ,00 EUR voor dit project. De groep van cliënten is uitgebreid naar alle cliënten van de sociale dienst. Samen met de OCMW s van Kalmthout en Stabroek begeleiden arbeidstrajectbegeleiders cliënten van het OCMW naar werk. Er werken 3 arbeidstrajectbegeleiders voor het project. De arbeidstrajectbegeleiders zijn tewerkgesteld door het OCMW van Wuustwezel, maar worden terugbetaald door het project. De samenwerking houdt in dat er een vervanging of permanentie is bij afwezigheid van een collega en de gezamenlijke jobclubwerking. Op de gezamenlijke teambesprekingen worden moeilijke dossiers besproken en geven de trajectbegeleiders elkaar advies. Er werden 106 mensen begeleid in 2012 door ATB in Wuustwezel, waarvan 23 sociale tewerkstellingen Art Voor 2011 hadden we 94 begeleidingen en 16 sociale tewerkstellingen. In 2012 werkten we verder met stages alvorens een art60 7 op te starten. 3 personen gingen op gesprek om een stage en opstart te bespreken, ze kwamen echter niet opdagen en de tewerkstelling ging niet door, waardoor ze ook het leefloon verloren. Twee andere starters begonnen hun stage maar bleken niet geschikt voor de job. Van de 15 personen die nog in begeleiding art 60 zijn, zijn er verschillende die volgend jaar aflopen. Vermits er in 2012 vooral mensen met 1 jaar arbeid zijn gestart, lopen de meeste tewerkstellingen af in Maar er zijn al gesprekken geweest voor nieuw op te starten dossiers begin Er volgden 20 mensen 1 of meerdere opleidingen, zowel tijdens de tewerkstelling art60 7 als tijdens de gewone begeleiding. Volgende opleidingen werden gevolgd: Opleiding Nederlands: 6 Opleiding rijbewijs: 5 Oriëntatiecursus: 1 Buso: 1 Professionele schoonmaak: 1 Verzorging: 1 2 e kansonderwijs: 1 PC Attitude training: 1 Solliciteren anderstaligen:5 (eigen organisatie met open school) 90

91 Buitenschoolse kinderopvang:1 Communicatiewetenschappen:1 Metaalbewerking:1 Schilder-decoratie:1 Niet iedereen vervolledigde de cursus, sommigen volgden opleiding Nederlands bij hun gebruiker (art60 7) tijdens de werkuren. In 2012 waren er geen personen in deeltijds werken, deeltijds leren. Dit systeem is minder gemakkelijk gebleken. WEP+ is een werkervaringsproject dat dient om werkervaring op te bouwen (1 jaar). In 2012 liepen 2 ten einde (1 is vast aangenomen, de andere kon niet blijven op de werkplek). Er zijn nog 2 nieuwe trajecten opgestart. Van de gewone begeleidingen zijn er 15 stopgezet door tewerkstelling in het normaal economisch circuit. In 2011 waren dit er 9. Dit jaar werden 4 dossiers stopgezet wegens verhuis naar een andere gemeente en 2 verkregen invaliditeit waardoor ze geen werkbereidheid meer moeten aantonen. Wegens het niet nakomen van de verplichtingen werden 12 dossiers stopgezet (excl de art60 7). Door een intensievere begeleiding komt het "niet bereidwillig" zijn meer naar voor. Het is moeilijker om bereidheid te veinzen als je elke week moet komen en bewijzen dient voor te leggen van sollicitaties. Doordat er nu 1 verantwoordelijke is per OCMW is een korte opvolging mogelijk. Resultaat Werkingsresultaat , , , , ,26 91

92 LOKALE DIENSTENECONOMIE Het OCMW kreeg de erkenning voor tewerkstelling van 2 voltijds equivalent doelgroepwerknemers voor een project van tuinonderhoud (in het verlengde van het heraangelegde park in het OCMW-domein). Deze personen staan voor het onderhoud van het OCMW-park. Tevens springen ze in bij de werking van tuinhulp aan huis bij ziekte en verlof. Eind 2011 werd een aanvraag ingediend voor een uitbreiding tot 5 voltijds equivalent doelgroepwerknemers en werd in deze aanvraag een begeleider voorzien voor een goede werking. 5 voltijds equivalent is de minimale grootte zoals vooropgesteld door de Vlaamse Overheid. De uitbreiding werd echter niet ingevuld in 2012 omwille van de bijkomende kostprijs. Momenteel heeft de werking een erkenning tot 31 december Daarnaast was er een erkenning voor één voltijds equivalent doelgroepmedewerker in de aanvullende thuiszorghulp-tuinonderhoud. In 2012 werden er 494,35 u gepresteerd voor 21 gebruikers in de aanvullende thuiszorg. Gemiddeld 7 bejaarden laten maandelijks hun tuin onderhouden. We ontvingen 3.365,20 EUR aan bijdragen. In 2011 werden 429,5 uur gepresteerd. Deze medewerkers worden, indien nodig, begeleid door ATB en staan onder leiding van het hoofd van de technische dienst. De dienst wordt ondersteund door sociale tewerkstelling (art 60 7) als zich de mogelijkheid voordoet. Resultaat Werkingsresultaat , , , ,20 92

93 LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC) Sinds 1998 werd een lokale adviescommissie per gemeente opgericht en startte de werking in Zoals voorzien, is de hoofd maatschappelijk werker de voorzitter van de vergadering, een medewerker van de administratie sociale dienst staat in voor de administratie en is een raadslid van het OCMW lid van het LAC. Daarnaast is de juriste van het OCMW eveneens aangeduid als lid van de commissie, gezien onze erkenning als centrum voor schuldbemiddeling. Verder zijn de nutsbedrijven vertegenwoordigd in deze vergadering. Deze commissie geeft advies voor de (minimale) levering van elektriciteit, gas en water. Een afsluiting kan niet gebeuren door de nutsbedrijven zonder een advies van deze commissie. In 2007 werd door gemeente, OCMW en EANDIS een project opgestart om bij kansarme inwoners van de gemeente energiescans te doen. Bedoeling is deze doelgroep te helpen om hun energierekening te beheersen en te sturen. In 2012 werden in onze gemeente 59 energiescans uitgevoerd en in 6 woningen dakisolatiewerken uitgevoerd. Eandis voorziet sinds 2011 in de schuldafbouw via de budgetmeter waardoor het aantal dossiers toen halveerde. We merken dat de daling zich verder zet aantal vergaderingen LAC aantal dossier

94 CRISISWONINGEN In 2012 beschikte het OCMW over 6 crisiswoningen. Indien mensen zich aanbieden zonder woonst, worden zij eerst hier gehuisvest, waarna gezocht wordt naar een definitieve oplossing, afhankelijk van de gezinssituatie. Het betreft situaties waarbij crisisopvang via KINA geen oplossing is. De renovatiewerken aan de woning in de Aloïs Blommaertstraat zijn in 2011 afgerond. Vanaf september 2011 is deze woning in gebruik genomen als crisiswoning, ter vervanging van de woning in de Bosduinstraat waarvan de huur in februari 2012 is stopgezet. Dit betekent een kostendaling van ongeveer 8.000,00 EUR. De studio Gasthuisstraat 9/8 werd vanaf december 2011 als Lokaal Opvanginitiatief gebruikt. De totale kosten (huur, elektriciteit, water, herstellingen, ) voor deze woningen bedroegen dit jaar ,11 EUR (waarvan ,82 EUR huur en ,66 EUR voor de nutsvoorzieningen). De opbrengsten bedroegen ,64 EUR. Indien we de afschrijvingen (17.466,29 EUR) en de verrekening van de investeringssubsidie van de Nationale Loterij (5.625,00 EUR) mee in rekening brengen, komen we op een totale kostprijs van ,76 EUR voor 6 woningen. De bezetting hangt samen met de vraag naar een woonst. Bedoeling is dat men in een periode van 6 maanden een oplossing zoekt met de nodige begeleiding van het OCMW. In de loop van 2012 werden 18 gezinnen of alleenstaanden opgevangen, terwijl er 21 gezinnen werden opgevangen in Gemiddeld verblijft men 3 tot 4 maanden in een crisiswoning. 94

95 LOKAAL OPVANG INITIATIEF (LOI) De eerste woning, gelegen in het Hagelkruis werd als LOI erkend vanaf 1 april 2004 en werd in 2005 aangekocht voor een bedrag van bijna EUR. In deze woning kenden we de laatste jaren blijvende moeilijkheden i.v.m. samenwoonst. Eind 2011 werd de beslissing genomen tot omvorming van een woning voor 2 gezinnen (8 personen) naar een woning voor 5 alleenstaanden. Begin juni 2012 werd een 6 e kamer in gebruik genomen. In LOI 2 wordt de opvang georganiseerd in een huurwoning van het OCMW. Vanaf 9 februari 2009 werd dit LOI erkend voor de opvang van 4 alleenstaanden. LOI 3 (Bredabaan 253) is gestart op 04/02/2011 voor een gezin van 5 personen. Gelet op de leegstand in september en oktober 2012 en omwille van de vraag van Fedasil naar plaatsen voor alleenstaanden, werd LOI 3 in november omgevormd naar een LOI voor 3 alleenstaanden. LOI 4 (Gasthuisstraat 9/8) is gestart op 02/12/2011. Er werd een crisiswoning (duplex studio) omgevormd tot een LOI voor een gezin van 3 personen Leefgelden , , , ,01 Medische kosten , , , ,60 Personeelskosten (incl.int.fact.) , , , ,94 Huurkosten , , , ,68 Nutsvoorzieningen 7.141, , , ,92 Intresten 5.869, , , ,59 Afschrijvingen , , , ,73 Andere , , , ,72 Totaal kosten , , , ,19 Subsidies 100% , , , ,31 Subsidies 60% 6.389, , , ,62 Recuperatie medische kosten , , , ,60 Andere 1.007, , , ,18 Totaal opbrengsten , , , ,71 Resultaat , , , ,48 type aantal personen totaal personen bezettingsgraad opmerkingen 2012 LOI 1 alleenstaanden 5 -> ,40% uitbreid. vanaf 1/6/2012 LOI 2 alleenstaanden ,20% LOI 3 gezin => alleenstaanden 5 -> ,50% start 11/2012 LOI 4 gezin ,50% 95

96 SOCIO-CULTURELE PARTICIPATIE Het OCMW ontvangt middelen van de federale overheid voor socio culturele participatie. De besteding ging naar de volgende werkvelden: 1. de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele manifestaties; 2. de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgelden, benodigdheden en uitrustingen; 3. de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak 4. de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie en communicatietechnologieën bevorderen. Sinds 2006 zijn er contacten om gratis kaarten te verdelen aan kansarmen van toneelvoorstellingen en andere culturele activiteiten. Er wordt tevens samen gewerkt met de speelpleinwerking om kansarme kinderen de kans te geven aan de speelpleinwerking deel te nemen. Het OCMW is eveneens lid van steunpunt vakantieparticipatie, waarbij de cliënten aan voordelige prijzen een vakantie (zowel daguitstappen als langere vakanties in eigen land) kunnen boeken. Het OCMW sloot een samenwerkingsovereenkomst af met Welzijnsschakels-Vlegels die op regelmatige basis activiteiten voor armen binnen de gemeente organiseren. Sinds 2010 valt de subsidieperiode samen met het boekjaar. In 2010 werd er een apart subsidiebedrag voorzien voor kinderarmoede. Deze subsidie werd voor het eerst aangewend in Hiermee worden schoolreizen, logopedie en lidgelden voor sportverenigingen betaald socio culturele participatie 4.718, , , ,00 kinderarmoede 3.957, ,00 96

97 VERWARMINGSTOELAGE Door de federale overheid werd voorzien in een verwarmingstoelage. Mensen met een beperkt inkomen die zich verwarmen met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas kunnen de stookoliepremie aanvragen bij het OCMW. Na een sociaal en financieel onderzoek kan het OCMW putten uit ontvangen voorschotten van de federale overheid. Vanaf 2009 werd door de federale overheid beslist om de aanvragen voor categorie 4 (mensen met een beperkt inkomen) te laten verlopen via de federale overheid zelf. Voor elke toekenning van een toelage ontvangt het OCMW een tussenkomst van 10 EUR. In 2012 vroegen 72 mensen een stookoliepremie aan, waaruit 107 dossieraanvragen volgden, een stijging van 15 dossieraanvragen t.o.v. vorig jaar. De uitgaven voor 2012 bedroegen ,78 EUR. Naast financiële ondersteuning is er heel wat nood aan preventief beleid. In tegenstelling tot wie met gas of elektriciteit verwarmt, gelden er voor stookolie geen beschermingsmaatregelen. De mogelijkheid tot gespreide betaling wordt slechts door een zeer klein aantal leveranciers aangeboden. Er is geen knipperlichtprocedure wanneer iemand zijn tank niet kan vullen en de stap naar de hulpverlening niet zet. Daarom dringen de OCMW s nog altijd aan op een eengemaakt energiefonds, waarbij de hulp niet afhangt van de energiebron, wel van het individuele probleem. De gewone energietoelagen stegen van EUR in 2011 tot EUR in Het Sociaal Fonds voor Gas en Electriciteit voorziet in een subsidie van ,12 EUR, waarvan ,90 EUR aan steun en ,22 EUR aan personeelskosten. Deze middelen zijn gekoppeld aan de erkenning voor schuldbemiddeling. Sinds eind 2010 werd er ook voorzien in een noodoplossing voor mensen met een budgetmeter gas die in financiële problemen kwamen in de winterperiode. In 2012 werd er EUR betaald voor de minimale levering gas (een verdubbeling t.o.v. 2011). Deze tussenkomst wordt tot 70% terugbetaald door Eandis. Hiervoor is een specifieke procedure van toepassing. 97

98 JURIDISCHE DIENST EN SCHULDBEMIDDELING ERKENDE DIENST VOOR SCHULDBEMIDDELING Sinds 5 oktober 1998 is het OCMW een erkend schuldbemiddelaar. In dit kader worden volgende diensten aangeboden: consumentenkrediet (budgetbegeleiding, -beheer en -bemiddeling); collectieve schuldbemiddeling. De dienst wordt gevormd door maatschappelijk werkers van de sociale dienst en de juriste, die de vereiste vorming hebben gevolgd. Het OCMW zorgt voor de nodige ondersteuning van de dienst door aankoop van documentatie en het volgen van vorming. Sinds 2007 is de verslaggeving inzake de werking uitgebreid volgens een model, uitgewerkt door het Vlaams centrum voor schuldbemiddeling. In 2011 en 2012 zijn de categorieën terug door elkaar geschud, waardoor vergelijking met vorige jaren moeilijk wordt schuldbemiddeling 74 budgetbegeleiding 19 budgetbeheer budgetbeheer bij CSR CSR opstellen

99 JURIDISCHE DIENSTVERLENING AAN DE BEVOLKING Inwoners van Wuustwezel kunnen bij onze juriste terecht voor gratis juridische hulpverlening in de vorm van informatie, uitleg en/of advies. Hiernaast ondersteunt de juriste zowel de sociale dienst als de administratie. In 2012 dienden zich in totaal 167 cliënten aan (226 dossiers in 2011): 69 hebben zich zelf rechtstreeks aangemeld bij de juridische dienst; 28 werden er doorverwezen door de sociale dienst en in 35 gevallen gebeurde de aanmelding door de maatschappelijk assistent(e) van de sociale dienst i.p.v. door de cliënt zelf; in 32 gevallen werd door het OCMW (sociale dienst (WZC), secretaris, ontvanger) een vraag/probleem voorgelegd. In totaal werden 253 (tegenover 367 in 2011) vragen gesteld: iets méér dan de helft hiervan had betrekking op familie- en contractenrecht; ruim ¼ hiervan ging over allerlei aspecten van gerechtelijk recht (vnl. beslagrecht, gerechtelijke procedures en aanvragen pro deo advocaten); slechts 6% (tegenover 10% in 2011) van de vragen betroffen de (procedure) collectieve schuldenregeling: deze daling kan misschien verklaard worden door het feit dat in een groot aantal dossiers een beroep gedaan wordt op meester N. Leten voor het opstellen van het verzoekschrift CSR en de begeleiding van de cliënt in het verdere verloop van de procedure; het aantal vragen over publiek/administratief recht is dan weer toegenomen. Rekening houdend met de loopbaanonderbreking van 3 maanden zijn het aantal dossiers/cliënten en gestelde vragen het afgelopen jaar ongeveer hetzelfde gebleven; ook de verhoudingen (aard en aanbrengers van de vragen) bleven grotendeels dezelfde; dat een groot aantal dossiers in de loop van het jaar voortdurend opgevolgd moeten worden, blijft eveneens een tendens. Resultaat Werkingsresultaat , , , ,78 99

100 SAMENWERKINGSVERBANDEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE SVK Het OCMW is lid van het sociaal verhuurkantoor Het Sas. In 2007 werd het SVK erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Op 31/12/2012 werden er 33 woningen verhuurd in onze gemeente. Het totaal aantal verhuurde woningen voor het hele werkingsgebied bedraagt 220. In specifieke situaties biedt het SVK een mogelijke oplossing voor OCMW-cliënten. Er werden in 2012 in totaal 5 toewijzingen van een woning gedaan voor personen van Wuustwezel (11 in 2011). Het OCMW betaalt 500,00 EUR per gehuurde woning en per jaar. Vanaf 2008 hebben de huurders van het SVK recht op een huursubsidie voor een bepaalde duur. Hierdoor wordt de huurprijs op een sociaal aanvaardbaar niveau gebracht. We geven een voorschot op een huurtoelage die wordt terugbetaald door de Vlaamse overheid. 100

101 CRISISOPVANG Voor crisisopvang werkt het OCMW samen met KINA PV. Dit houdt in dat KINA PV instaat voor crisisopvang indien het OCMW zelf geen opvang of een andere oplossing vindt. Verschillende crisissituaties (intra familiaal geweld, dakloos, uithuiszetting) komen in aanmerking voor crisisopvang. De crisisopvang is voor korte duur (maximaal 3 overnachtingen in principe) en de begeleiding gaat na of gespecialiseerde hulpverlening nodig is. Buiten de kantooruren kan de politie ook gebruik maken van deze vorm van crisisopvang. Voor meer permanente situaties is een opvang in de eigen crisiswoning zinvoller. In beide gevallen wordt de cliënt intens opgevolgd om te komen tot een voor de cliënt zo goed mogelijke oplossing. Voor 2012 werden er 8 personen opgevangen voor 40 overnachtingen, waarvoor niets werd aangerekend. De eerste drie overnachtingen zijn gratis en inbegrepen in het lidmaatschap van KINA pv voor de crisisopvang aantal overnachtingen

102 OPLAADTERMINAL EANDIS Sinds december 2004 kunnen de gebruikers van een budgetmeter voor elektriciteit van EANDIS, terecht bij het OCMW om hun budgetkaart op te laden. Dit kan elke voormiddag van 9.00 u tot u bij het onthaal. Sinds eind 2008 kunnen cliënten betalen met hun betaalkaart aan het onthaal. Vanaf augustus 2009 kunnen de gebruikers van een budgetmeter voor gas ook terecht bij het OCMW voor oplading. Gezien het aantal budgetmeters voor gas nog beperkt is, gaat het over een beperkt aantal opladingen. We verwachten dat dit aantal sterk zal stijgen. Daarbij komt dat de kost voor budgetmeters voor gas heel wat zwaarder weegt in de winterperiode. EANDIS is gestart met de aanrekening van terugvorderingen bij de oplading. We verwachten dat dit op korte termijn meer doorverwijzingen naar de sociale dienst zal geven. Er wordt intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zelf de budgetkaart op te laden. In 2012 zijn het aantal opladingen verder gestegen: Er gebeurden 733 opladingen voor elektriciteit en 441 voor gas. In het kader van de minimumleveringen gas werden 140 opladingen voor OCMW-cliënten gedaan. Momenteel zijn er in Wuustwezel 110 actieve budgetmeters voor elektriciteit (138 gedesactiveerd) en 72 voor gas (37 gedesactiveerd). De oplading kan men in principe bij elk oplaadpunt bij een OCMW of een klantenkantoor van EANDIS in Vlaanderen doen. In totaal werd er voor EUR opgeladen bij het OCMW. Het OCMW wordt voor deze functie vergoed. EANDIS informeert het OCMW over geschorste klanten. Deze werking hangt nauw samen met de dienstverlening in het kader van de lokale adviescommissie, waar het OCMW een decretale taak in heeft vergoeding Eandis 6.877, , , ,37 aantal opladingen

103 STRIJKATELIER Vanaf 1 december 2005 is er in Wuustwezel een strijkatelier opgestart door het Landelijk Dienstencoöperatief. Het OCMW stelt gratis een lokaal ter beschikking. In februari 2011 verhuisde het strijkatelier naar de vroegere conciërgewoning van het domein van de zusters Franciscanessen te Gooreind, Bredabaan 735. De nutsvoorzieningen worden betaald door het strijkatelier. Er zijn een 20 tot 25 deeltijdse poetsvrouwen in loonverband aangesteld door Het Landelijke Dienstencoöperatief. Een 4-tal strijkt in het strijkatelier. Zij poetsen ook enkele uren in de thuissituatie. De strijk wordt betaald met dienstencheques. In 2012 werden dienstencheques betaald (toename van 470). Er werden uren gepresteerd. Blijkbaar is de nieuwe locatie, zeer zichtbaar langs de Bredabaan en met veel parkeergelegenheid, beter bekend bij de gebruikers. Sinds 2010 is er een toename van dienstencheques. Het OCMW zal in de toekomst de lokalen voor het strijkatelier integreren in het nieuw te realiseren sociaal huis. 103

104 PROJECT GEZINSSONDERSTEUNING EN JAC In 2009 en 2010 hebben de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel een project, gefinancierd met middelen uit Leader-MarkAante Kempen (Europese gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Antwerpen) gerealiseerd. Naast de uitbouw van gezinsondersteuning werd er nagedacht om dit project na de projectfase verder te kunnen zetten en hiervoor te zoeken naar ondersteuning. De tweede realisatie is het JAC te Kalmthout. De projecten worden verder gezet in de toekomst. Resultaat Werkingsresultaat , , , ,01 GEZINSONDERSTEUNING In samenwerking met CAW De Terp en de gemeenten van Essen, Kalmthout en Wuustwezel werd door het OCMW een opvoedingspunt opgestart (nu gezinsondersteuning). Vanaf oktober 2011 is de dienst enkel telefonisch te bereiken en wordt er gewerkt op afspraak. Dit gaf een verhoging van het aantal gemaakte afspraken. Er werden 27 gezinnen bereikt en in totaal 54 gesprekken gevoerd. In 2012 werden 14 vormingen in de zorgregio georganiseerd, waarvan 2 in Wuustwezel. Vanuit gezinsondersteuning werd contact genomen met het middenveld. Er was contact met de scholen van Wuustwezel, het OCMW, de dienst begeleid wonen en de dienst kinderopvang (Stekelbees). De kostprijs voor gezinsondersteuning bedroeg 6.592,53 EUR in JAC Een tweede gezamenlijk project was de opstart van een jongerenadviescentrum (JAC) te Kalmthout in december Ook hier werd door dezelfde partners samengewerkt. Van de jongere bezoekers waren er 17,1 % afkomstig van Wuustwezel. Het aantal contactnames blijft stijgen (201). Er wordt samengewerkt met de middelbare scholen van Stella Matutina en Berkenbeek en met de jeugddienst van de gemeente Wuustwezel. De bijdrage voor het JAC bedroeg EUR. 104

105 THUISZORG Het OCMW wil de thuiszorg optimaal ondersteunen in de eigen gemeente. Hiervoor heeft het OCMW eigen dienstverlening uitgebouwd en werkt het OCMW samen met andere aanbieders van thuiszorg. Bedoeling is om de inwoners van de gemeente zo lang mogelijk en zo goed mogelijk in hun thuissituatie te laten blijven. We merken dat we, wat betreft gezinszorg, de programmatienorm van de Vlaamse Overheid realiseren. Voor zowel gezinszorg als poetsdienst zijn de meeste wachtlijsten weggewerkt in december. In het kader van het nieuwe woonzorgdecreet staan we voor beide diensten voor belangrijke nieuwe uitdagingen. De poetsdienst wordt afgebouwd bij de aangroei van de gezinszorg. Voor de dienst gezinszorg verhoogt men de norm van het aantal helpsters per dienst tot 10 voltijds equivalent. Het OCMW-bestuur heeft geopteerd om tegen 1 januari 2016 deze personeelsuitbreiding van 2 voltijds equivalent te realiseren, gespreid over de volgende jaren. De poetsdienst is erkend binnen de aanvullende thuiszorg. Dit biedt mogelijke subsidievoordelen, anderzijds staan hier ook weer strengere normen tegenover. Sinds 1 oktober 2012 zijn de medewerkers van de poetsdienst geregistreerd in het pakket VESTA, wat de communicatie is met de Vlaamse overheid. Hiervoor is heel wat extra werk geleverd door de dienstverantwoordelijken en administratie in 2012, waarvan de opmaak van de BEL-score bij de gebruikers de belangrijkste is. Op 1 februari 2012 startte Joke Janssens ter vervanging van Gitte Van Gink (0,3 VE). Daarnaast werkt Joke 0,2 VTE meer in het kader van het project IPO (Infopunt Ouderenzorg). Met dit project willen we preventief werken om vroegtijdig informatie te bezorgen rond thuiszorg aan mogelijke gebruikers. Het project behelst contacten met andere diensten, zowel van OCMW als andere spelers in de thuiszorg (huisartsen, mutualiteiten, enz.), als huisbezoeken bij ouderen. In 2012 gebeurden er zo 26 effectieve huisbezoeken en werden verschillende brieven verstuurd naar de intermediairen om onze werking voor te stellen. Er werd tevens beslist om de gebruikers van warme maaltijden aan huis systematisch te contacteren. 105

106 DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG GEZINSZORG Gemiddeld gezien, werden er 42 gezinnen (37 in 2011) per maand geholpen door de dienst gezinszorg. Sinds 2003 worden de kilometers, die de helpsters doen in functie van hun taak, doorgerekend aan de cliënten. De dienst gezinszorg is erkend en gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Tot in 2010 werden de subsidies geboekt in het jaar van ontvangst. Vanaf 2011 werd een schatting gemaakt van de subsidies voor de effectief gepresteerde uren. De prijsbepaling gebeurt volgens door de Vlaamse Gemeenschap vastgelegde schalen, afhankelijk van het inkomen, de zorgbehoefte en de gezinssamenstelling , , , , , aantal uren gezinszorg , , , ,00 gemiddelde prijs per uur 4,21 4,20 4,34 4,26 totale tussenkomst cliënten , , , ,70 kilometervergoeding 1.031,91 746,41 513,01 370,33 betoelaagde uren , , , ,00 ontvangen subsidie , , , , , ,00 totale tussenkomst cliënten 106

107 Het tekort steeg in 2012 tegenover 2011 met EUR. In de loop van 2012 werden 2 halftijdse verzorgsters aangeworven, waardoor het aantal gepresteerde uren steeg met u, wat zich reflecteert aan de inkomstenzijde. Uiteraard volgt de stijging van de gebruikerstoelage en de subsidie niet de loonkost. Bovendien stijgt de interne facturatie voor de begeleiding door aanwerving van een bijkomende kracht vanaf 1/2/2012 voor het preventieve project Infopunt ouderen. Per gewerkt uur loopt het netto tekort verder op tot 8 EUR (in 2011 bedroeg dit nog 7 EUR). Elke inwoner van Wuustwezel draagt bijna 5 EUR per jaar bij in het tekort. Resultaat Werkingsresultaat , , , ,96 0, , , , , , , , , , ,00 Werkingsresultaat POETSHULP Gemiddeld gezien werden er 95 gezinnen per maand geholpen door de poetsdienst. De prijzen varieerden van 3,50 EUR tot 18,00 EUR, afhankelijk van het inkomen. Vanaf maart 2013 werd een prijsstijging van een halve euro beslist. Het gemiddeld bedrag voor een uur poetsdienst steeg terug tot 6,41 EUR in Aantal uren poetshulp , , , ,00 Gemiddelde eigen bijdrage per uur 6,41 6,23 6,42 7,00 Totale tussenkomst cliënten , , , ,10 107

108 Door de afbouw van de poetsdienst in 2011 en 2012, slagen we erin de exponentiële groei van de voorbije jaren te vermijden , , , , , Maar ondanks het feit de het aantal uren poetshulp daalt met bijna u., waardoor zowel de inkomsten dalen met EUR, als de loonkost daalt met EUR, stijgt het werkingstekort met bijna EUR. De afbouw van de poetsdienst gebeurt bij de gesco s, waardoor ook de gesco subsidie wegvalt. Ook hier stijgt de interne facturatie voor de begeleiding van de diensten (zie gezinszorg) ,00 Totale tussenkomst cliënten Het netto tekort per gepresteerd uur stijgt in 2012 tot 17 EUR, vorig jaar bedroeg dit nog 14,70 EUR. Voor elke inwoner van Wuustwezel betekent dit een bijdrage van 10 EUR. Resultaat Werkingsresultaat , , , , , , , , , , , , , ,00 Werkingsresultaat

109 AANVULLENDE THUISZORG-TUINHULP Zie ook bij sociale dienstverlening, lokale diensteneconomie. Er werden 494,35 u. gepresteerd in 2012, waarvoor 3.365,20 EUR inkomsten werden gegenereerd. De doelgroep werd uitgebreid naar onze bewoners van onze woningcomplexen. De loutere loonkost is bijna break even. De kosten en opbrengsten van deze dienst zijn vervat in het project lokale diensteneconomie. 109

110 MAALTIJDBEDELING AAN HUIS Vanaf 1 januari 2012 werd de maaltijdprijs vastgelegd op 6,50 EUR. Indien men over onvoldoende middelen beschikt, kan de prijs worden aangepast in functie van het inkomen. In 2012 is het aantal maaltijden nog licht gedaald. We bedienen gemiddeld 59 cliënten per maand. In 2011 waren dit er nog bijna 70. Deze daling kan samenhangen met het aanbod van warme maaltijden in Loenhout en Gooreind, welke werden opgestart in aantal thuisgeleverde maaltijden gemiddelde prijs per maaltijd Totale tussenkomst cliënten Kostprijs maaltijden Gewone maaltijden Dieetmaaltijden Extra soep , , , , , , , , , , , , Er wordt om de 2 jaar een tevredenheidsmeting gedaan bij de gebruikers. Er zijn weinig klachten over de maaltijden, er is wel minder tevredenheid over de variatie in het menu. Doordat we de gebruikerstoelage niet zo sterk lieten stijgen als de aankoopprijs voor een warme maaltijd, daalt onze winstmarge in 2012 met EUR. Resultaat Werkingsresultaat 7.988, , , , , , , , , , ,00 Totale tussenkomst cliënten

111 DIENSTENCENTRUM TER WEZEL Op 22 mei 2009 opende het eerste dienstencentrum zijn deuren in Wuustwezel. Het OCMW heeft een gebruiksovereenkomst met parochiecentrum De Ark afgesloten. In het parochiecentrum worden lokalen en een bureauruimte gebruikt voor de activiteiten. Deze samenwerking geeft een flexibiliteit naar de gebruikte ruimtes. Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor iedereen uit de gemeente. Men kan er terecht voor informatie, advies en vorming. We proberen mensen met elkaar in contact te brengen en zo het sociaal isolement te doorbreken. Het aanbod richt zich in de eerste plaats tot ouderen (60+), al is niemand uitgesloten van deelname. In 2012 werden volgende ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden aangeboden: Infomomenten over diverse onderwerpen (19 momenten deelnemers): klachtenprocedure dienstencentrum, dienstencheques, gezonde voeding, mantelzorgondersteuning en oppasdiensten, Recreatieve activiteiten (342 momenten deelnemers): vrij kaartmoment, hobby, biljart, bingo, petanque, Vormende activiteiten (132 momenten deelnemers): 1 e stappen in de computer, 2 e stappen in de computer, internet, Facebook, kalligrafie, amigurumi, mobiplus, senioren in beweging, AED-training, Om dit aanbod tot stand te brengen werkt het dienstencentrum samen met de vrijetijdsdiensten van de gemeente en de plaatselijke verenigingen. In het dienstencentrum Ter Wezel worden volgende diensten aangeboden: Restaurant: van maandag t.e.m. vrijdag tussen 12.00u en uur. (Bestellen kan tot één dag vooraf, voor uur.) In 2012 zijn er warme maaltijden geserveerd. Ontmoetingsruimte: van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u. (Behalve op woensdagvoormiddag.) Informatiepunt: een aanspreekpunt voor allerlei vragen, van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00u tot 16.30u. MMC en Handicar: voor het boeken van ritten is er een aanspreekpunt, van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00u tot 12.00u. Boodschappendienst: voor kleine en grote boodschappen. In 2012 was dit goed voor 14 winkelmomenten. 111

112 Verkoop huisvuilzakken: er kunnen huisvuilzakken en stickers voor de groencontainer per stuk aangekocht worden. Contactmoment met de wijkagent: de wijkagente is op afgesproken data een aantal uur aanwezig in het dienstencentrum. Zij is het aanspreekpunt voor de gebruikers. Pedicure: Er is een aanbod van pedicure (tegen betaling). In 2012 waren ze 30 momenten, waarin 75 mensen werden geholpen. Personen Alarm Systeem: deze toestellen worden bij gebruikers geïnstalleerd wanneer zij niet onmiddellijk beroep kunnen doen op het aanbod van hun mutualiteit. In 2012 werd er één PAS-toestel geïnstalleerd in afwachting van verdere hulpverlening. Het dienstencentrum organiseerde 4 keer een centrumraad (18 april, 27 juni, 26 september en 19 december 2012). Het is een moment waarop stil wordt gestaan bij de werking en waar ideeën tot verbetering kunnen worden aangebracht. Personeelsbezetting: er is één voltijdse dienstencentrumleidster en een voltijdse administratieve ondersteuning (waarvan halftijds voor MMC en Handicar). Het dienstencentrum heeft een ploeg van 53 vrijwilligers (incl. de chauffeurs voor Handicar en MMC) die de werking mee ondersteunen. Het dienstencentrum sluit af met een tekort van EUR, een lichte daling t.o.v We merken dat de inkomsten voor bezigheid, vorming en uitstappen, bijna de uitgaven hiervoor dekken (9.214 uitgaven tegenover EUR aan inkomsten). Bij uitbreiding kunnen we ook zeggen dat de werkingsopbrengsten ( EUR) terug sterk stijgen en 75 % van de kosten van aankopen, leveringen en diensten dekken. Werkingsresultaat Resultaat Werkingsresultaat , , , , , , , , , , , , , , ,

113 DIENSTENCENTRUM WIJKHUIS LOENHOUT Op 5 oktober 2012 opende het tweede dienstencentrum zijn deuren. In het Wijkhuis worden 2 lokalen en één bureauruimte gebruikt voor activiteiten. Het dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor iedereen uit de gemeente. Men kan er terecht voor informatie, advies en vorming. We proberen mensen met elkaar in contact te brengen en zo het sociaal isolement te doorbreken. Het aanbod richt zich in de eerste plaats tot ouderen (60+), al is niemand uitgesloten van deelname. In 2012 werden volgende ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden aangeboden: Infomomenten over diverse onderwerpen (6 momenten 236 deelnemers): opening LDC, van recreant tot topatleet, Daisy-boeken, MMC/HC, Recreatieve activiteiten (49 momenten 531 deelnemers): bingo, smulnamiddag, biljart, gezelschapsspelen,, vrij hobbymoment, Vormende activiteiten ( 27 momenten 108 deelnemers): opfrissing computerkennis, digitale fotoboek maken, juwelen maken, senioren in beweging, digitale kerstkaarten maken, AED training, Om dit aanbod tot stand te brengen werkt het dienstencentrum samen met de vrijetijdsdiensten van de gemeente en de plaatselijke verenigingen. In het dienstencentrum wijkhuis Loenhout worden volgende diensten aangeboden: Restaurant van maandag t.e.m. vrijdag tussen 12.00u en 13.00u. (Bestellen kan tot één dag vooraf, voor 12.00u) In 2012 zijn er 637 warme maaltijden geserveerd. Ontmoetingsruimte: van maandag t.e.m. vrijdag van 10.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u. Informatiepunt: een aanspreekpunt voor allerlei vragen, van maandag t.e.m. vrijdag 10.00u tot 16.30u Boodschappendienst: voor kleine en grote boodschappen. In 2012 is hiervan nog geen gebruik gemaakt. Verkoop huisvuilzakken: er kunnen huisvuilzakken en stickers voor de groencontainer per stuk aangekocht worden. Pedicure: er is een aanbod van pedicure (tegen betaling) Bloeddrukmeting: twee keer per maand kunnen gebruikers gratis hun bloeddruk laten meten. Deze wordt bijgehouden in een persoonlijk kalender. Het dienstencentrum organiseerde 1 keer een centrumraad (18 december 2012). Het is een moment waarop stil wordt gestaan bij de werking en waar ideeën tot verbetering worden aangebracht. 113

114 Personeelsbezetting: er is één voltijdse dienstencentrumleidster en een halftijdse administratieve ondersteuning. Verder wordt er voor het onthaal ook beroep gedaan op iemand die door ATB wordt begeleid. Het dienstencentrum heeft een ploeg van 30 vrijwilligers waarvan 25 actieve en 5 waarop we beroep kunnen doen indien we extra hulp nodig hebben. Het tekort voor het dienstencentrum wijkhuis is hoger dan dit van Ter Wezel, voornamelijk door de afschrijvingskost ( EUR) van het volledig vernieuwde gebouw (incl. bibliotheek en conciërgewoning). Intresten werden nog maar voor 1 maand aangerekend. Bovendien werd enkel de subsidie voor het gebouw ontvangen en niet voor de werking. Deze kan slechts aangevraagd worden indien we beschikken over een gunstig brandveiligheidsattest. We sluiten 2012 af met een resultaat van ,74 EUR en een gemeentelijke bijdrage ,77 EUR. 114

115 ANTENNEPUNT GOOREIND Zoals gepland in de beleidsnota, werd vanaf september 2012 gestart met het aanbieden van warme maaltijden in het woonzorgcentrum. Dit als opstart van het antennepunt Gooreind. Over de vier laatste maanden van 2012 werden 1217 maaltijden aangeboden. Een ploeg van 9 vrijwilligers staan in voor de bedeling van de maaltijden. De maaltijden worden bereid in de keuken van het woonzorgcentrum. De afwas gebeurt door de keukenmedewerkers. De inning van de maaltijdbonnetjes en de aankoop ervan gebeurt door het onthaal van het woonzorgcentrum. Het maximum aantal gebruikers is beperkt tot 30. We hebben momenteel een gemiddelde van 6 eters per dag. Er is voor de bewoners van het St.-Jozefsplein een mogelijkheid om ook in het weekend een maaltijd te komen eten. Men betaalt in Gooreind dezelfde prijs voor een maaltijd als in de dienstencentra, namelijk 7,00 EUR. Indien deze prijs te hoog is, kan men een tussenkomst krijgen na een financieel onderzoek. Op termijn wordt onderzocht om ook in Gooreind activiteiten aan te bieden in het verlengde van de twee andere dienstencentra. Dit zal echter pas worden bekeken na de verhuis van het administratief centrum naar het nieuwe sociaal huis in

116 MOBILITEITSVERHOGENDE INITIATIEVEN MINDERMOBIELENCENTRALE Het aantal leden, ritten en kilometer dalen voor het eerst. Het lidgeld is in 2012 gestegen van 7,00 naar 10,00 EUR. Momenteel zijn er 35 chauffeurs-vrijwilligers voor Handicar en MMC Lidgelden 2.195, , , ,50 Aantal leden Aantal ritten Aantal kilometer De mindermobielencentrale wordt het meest frequent gebruikt voor: uitstapjes (naar familie, rusthuis, ) vervoer naar het ziekenhuis, school of cursus ontspanning, boodschappen dagtherapie, dagverblijf Resultaat Werkingsresultaat , , , ,11 0, , , , , , , , , , ,00 Werkingsresultaat

117 HANDICAR VZW Naast de boekingscentrale van de mindermobielencentrale wordt door het OCMW eveneens de boeking van ritten voor de Handicar Wuustwezel vzw gedaan. Ook de administratie en het secretariaat, uitgezonderd facturatie en boekhouding, wordt gedaan door het OCMW. Hiervoor wordt voorzien in een telefoonpermanentie aan het onthaal van het OCMW en voor een GSM-permanentie buiten de kantooruren. In 2011 zijn de prijzen aangepast: - 0,25 EUR per kilometer voor inwoners van de gemeente; - 0,33 EUR per kilometer voor anderen - 0,50 EUR per kilometer voor instellingen en groepen. Het OCMW betaalt per trimester een bijdrage van 0,12 EUR per kilometer voor inwoners van de gemeente aan Handicar. In de loop van 2012 werd een nieuwe Handicar aangekocht aantal ritten aantal kilometer vervoerde personen in rolstoel andere gebruikerstussenkomst inwoners Wuustwezel aantal kilometer uitbetaald aan Handicar 2.563, , , ,37 117

118 MANTELZORGTOELAGE Het OCMW zet in op de ondersteuning van de zwaarst zorgbehoevende inwoners die in een thuiszorgsituatie worden verzorgd. Indien men inwoont bij een oudere zwaar zorgbehoevende, kan men beroep doen op de mantelzorgtoelage van het OCMW. In 2012 werden 60 dossiers behandeld voor een totaal van ,00 EUR. Er werden 19 nieuwe dossiers werden opgestart en 13 dossiers stopgezet. Dit is een daling tegenover de voorbije jaren. Jaarlijks worden er ontspannende en informatieve activiteiten georganiseerd in het dienstencentrum in de week van de mantelzorg (week van 23 juni, de langste dag van het jaar). 118

119 SAMENWERKINGSVERBANDEN IN HET KADER VAN THUISZORG DAGZORGCENTRUM VOOR BEJAARDEN IN BRASSCHAAT In onze regio is het enige erkende dagzorgcentrum voor bejaarden gevestigd in Brasschaat. Vanaf 1 april 2006 werken OCMW Wuustwezel en Brasschaat samen om dagzorg voor bejaarden aan te bieden. We betalen 2,19 EUR per dag (sinds oktober 2011) aan OCMW Brasschaat, zodat je als inwoner van Wuustwezel automatisch recht hebt op dezelfde dagprijs als inwoners van Brasschaat zelf, wat een korting betekent van 10 %. Vervoer kan geregeld worden via de Handicar of de Minder Mobielen Centrale indien dit nodig is. In het dagzorgcentrum wordt gezorgd voor animatie en activiteiten. Er is tevens de mogelijkheid om van een relaxatiebad te genieten. Een dagzorgcentrum probeert de thuissituatie te ondersteunen en mantelzorgers te begeleiden. Mantelzorgers kunnen er terecht om een dagje de zorg van de zorgbehoevende in handen van professionele begeleiding te geven. In 2012 werd een bedrag van EUR betaald aan OCMW Brasschaat voor 481 opvangdagen. Dit is een daling met 209 dagen. Eind 2012 verbleven gemiddeld een 6 tot 7 bejaarden in het dagzorgcentrum voor gemiddeld 9 dagen per maand. 119

120 WONINGAANPASSING EN KLUSJESDIENST OCMW-Wuustwezel sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het Landelijk dienstencoöperatief om in onze gemeente de diensten woningaanpassing en klusjesdienst voor thuiszorggebruikers aan te bieden. Het OCMW wil dit samenwerkingsproject nog actief promoten. Via de gemeentelijke informatiekanalen wordt op regelmatige basis informatie verspreid. De privé-thuiszorgdiensten hebben zelf een klusjesdienst als aanvullende thuiszorg. Villers werkt samen met een andere thuiszorgdienst. Er gebeuren ook woningaanpassingen in de gemeente via deze diensten. Het OCMW verwijst ook door naar de klusjesdienst, opgericht door KINA PV. Dit is opgericht als lokale diensteneconomie bedrijf. Tuinonderhoud wordt door het OCMW zelf aangeboden aan de cliënten van de thuiszorg (gezinszorg en poetsdienst) en de bewoners van onze woningcomplexen met dienstverlening. 120

121 RESIDENTIËLE ZORG WOONZORGCENTRUM ST.-JOZEF Het woonzorgcentrum beschikt over een capaciteit van 90 woongelegenheden waarvan 56 met een bijkomende RVT-erkenning. Momenteel hebben we 13% meer RVT bewoners dan dat er door RVT subsidies worden gedekt. Het gemiddeld aantal RVT bewoners blijft dus hoger dan de effectieve RVT erkenningen. We hopen hier in de toekomst bijkomende middelen voor te ontvangen gezien het aanwezig zorgprofiel de nodige gekwalificeerde medewerkers vereist en leidt tot hogere kosten. Voor 2012 beschikte het woonzorgcentrum over het volledig quotum van ligdagen. Het OCMW blijft kiezen voor een kwaliteitsvolle werking, waarbij aandacht wordt besteed aan voldoende en gekwalificeerd personeel en een goede materiële ondersteuning. We kiezen voor een kostenbewuste aankooppolitiek. De werkgroep kostprijsbeheersing en de OCMW-raad beslisten om met een organisatiestudie door de firma BDO het woonzorgcentrum door te lichten. De resultaten hiervan werden gecommuniceerd aan het personeel en de Raad. Samen met de diensthoofden werd een actieplan opgemaakt voor verbeteracties. In 2012 heeft het woonzorgcentrum een legaat ontvangen van een bewoner die in het woonzorgcentrum verbleef voor EUR. Deze erfenis wordt gebruikt om projecten te financieren. In augustus 2012 werd een nieuwe CRA aangesteld, na het ontslag eind 2011 van de vroegere CRA. Vanaf september 2012 werd in het Woonzorgcentrum een antennepunt opgestart. Het doelpubliek van dienstencentra krijgt de gelegenheid om te eten in de polyvalente zaal. Deze werking wordt ondersteund door vrijwilligers. Minimaal zijn er dagelijks 6 gebruikers, het maximaal aantal gebruikers is beperkt tot 30 eters gezien de capaciteit van de keuken. 121

122 PERSONEEL Het personeelsbehoeftenplan werd niet aangepast en er waren geen wijzigingen in het personeelskader. Een belangrijk gegeven blijven de vervangingen van personeel met langdurig verlof of ziekte. Dit vergt de nodige opvolging. Het OCMW voert een doorgedreven aanwezigheidsbeleid om de medewerkers positief te motiveren om aanwezig te zijn op de werkvloer. We willen het grijs verzuim hiermee aanpakken. De procedure ééndagsziekte zonder medisch attest werd geëvalueerd en verder gezet in Met de diensthoofden wordt gewerkt aan coachend leidinggeven sinds Dit wordt jaarlijks verder uitgewerkt. In 2012 werd opnieuw een personeelstevredenheidsmeting gedaan, dit keer was dit een onderdeel van de organisatiestudie van BDO. In oktober 2012 werd een nieuwe referentiepersoon dementie aangeduid. Volgens de erkenningsvoorwaarden mag dit geen diensthoofd zijn. In 2012 werden stagiairs begeleid van diverse scholen voor volgende disciplines: verzorging, zorgkundigen, leefgroepwerking en animatie, grootkeuken, logistiek en schoonmaak. Ook in 2012 kozen meerdere leerlingen voor hun inleefweek of -dag het woonzorgcentrum als projectplaats. Meer en meer doet het Justitiehuis beroep op het woonzorgcentrum als prestatieplaats om werkgestraften in te zetten als keukenhulp, logistiek medewerker of bij de technische dienst/tuinonderhoud. 122

123 INVESTERINGEN Gezien de nieuwbouw en volledige renovatie van het gebouw dateert van 2005, beschikken we over een modern roerend en onroerend patrimonium. Toch worden middelen voorzien voor vervangingsinvesteringen en eventuele nieuwe investeringen omwille van de recente evoluties. In 2012 kochten we 2 tilliften, de vervangingsaankoop van elektrische hoog-laagbedden en koelkastjes. Zoals elk jaar werden enkele alternating matrassen aangekocht. In 2012 werden de gangen bij de hoofd- en zij ingang herschilderd. De middelen van de vrijwilligerswerking (cafetaria en verkoop bezigheid) werden gebruikt om een toestel voor de kiné te financieren. OPNAMEBELEID Vanaf eind 2008 stijgt het aantal aanvragen voor de wachtlijsten sterk en worden de wachttijden( te) lang. Daarom werd het opnamebeleid aangepast. Momenteel kan men zich inschrijven op de preventieve wachtlijst volgens datum. Er gebeurt pas een sociaal onderzoek wanneer er een opname kan worden verwacht. Bij de opmaak van een dringende wachtlijst wordt rekening gehouden met de zorgbehoefte van de kandidaten, 8 van de 10 moeten een RVTzorgprofiel hebben. Het wachtlijstbeheer is vaak moeilijk te begrijpen door de familie van toekomstige bewoners. Zelden kunnen wij een acute vraag voor hulpverlening en opname beantwoorden. Dit leidt tot onbegrip en frustratie van familie en kandidaten op de wachtlijst. Er is nooit leegstand buiten een korte termijn van gemiddeld 9 dagen na een overlijden. Sinds 2008 wordt de ligdagprijs voor de bewoners jaarlijks geïndexeerd, behalve in de jaren dat de prijs wordt verhoogd. De ligdagprijs voor 2012 werd verhoogd met 3 EUR per ligdag. Nieuwe bewoners betaalden reeds 6 EUR meer sinds In 2014 is nog een prijsverhoging van 2 EUR voorzien. De prijsverhoging kadert in een striktere opvolging van kosten en opbrengsten van het woonzorgcentrum. 123

124 BEWONERS De gemiddelde leeftijd van de bewoners aanwezig op 31/12/2012 bedroeg 82,89 jaar. De bewoners zijn overwegend vrouwen (67,8 %) en alleenstaanden. Op 31 december 2012 was 73,5 % van de bewoners ouder dan 80 jaar. De bewoners zijn overwegend zwaar zorgbehoevend. Gemiddeld scoren 64 bewoners een B of C-score op de KATZ-schaal, terwijl we voor 56 bedden een bijkomende RVT-erkenning hebben Inspraak voor de bewoners wordt voorzien via de gebruikersraden voor bewoners (4 maal per jaar). De familie kan zijn mening kwijt in de semestriële gebruikersraden voor familie. De sociale dienst is het voornaamste aanspreekpunt voor bewoners en familie bij eventuele problemen. De directeur van het woonzorgcentrum beheert voor een aantal bewoners een specifieke rekening, systeem I, bij Belfius Bank. Dit behoort tot de opdrachten van een openbaar woonzorgcentrum. Voor de bewoners wordt een aanvraag gedaan voor een tussenkomst vanuit de zorgverzekering, een uitkering voor bejaarden of een uitkering aan personen met een handicap. Dit maakt de financiële last van een verblijf in het woonzorgcentrum voor de bewoners beter draagbaar. Dit blijkt duidelijk uit de tenlastenemingen. In 2012 waren er 5 bewoners ten laste. De tussenkomst van het OCMW is gestegen tot EUR. In 2011 bedroeg dit EUR, in 2008 nog EUR. De tweejaarlijkse tevredenheidsmeting bij de bewoners werd opnieuw georganiseerd in Er was een respons van 65 %. De resultaten waren terug zeer goed: eindrapport 79,26 % ( 77,40 % in 2010 en 79,98 % in 2080). De resultaten werden gecommuniceerd aan het bestuur, de bewoners, de familie en het personeel. Buiten enkele aandachtspunten konden de diensthoofden geen duidelijke concrete verbeteracties voorstellen. 124

125 VRIJWILLIGERSWERKING Voor de uitbating van de cafetaria, elke namiddag van uur tot uur, de bezigheidswerking en andere recreatieve activiteiten en eventueel in de logistieke dienst van het woonzorgcentrum, wordt door vrijwilligers belangrijk werk geleverd. De inzet van inwoners van de gemeente of familieleden van bewoners betekent een belangrijke meerwaarde in het activiteitenaanbod en vergroot de huiselijke sfeer in ons woonzorgcentrum. In het woonzorgcentrum zijn 66 vrijwilligers actief. De vrijwilligers komen 1 keer per jaar samen. Het OCMW organiseert voor al zijn vrijwilligers een feest als bedanking voor hun inzet. Zij worden ook jaarlijks uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie. In 2010 werd een werkgroep opgestart voor de uitwerking van een vernieuwde visie inzake het vrijwilligersbeleid van het OCMW. De visie werd verder uitgewerkt in 2011 en geïmplementeerd in Er is een opvang- en opvolgtraject uitgewerkt. De vrijwilligers van de cafetaria trakteren zich jaarlijks op een ontbijt met de opbrengst van drinkgelden. 125

126 ALGEMENE GEGEVENS Vanaf 1 februari 2005 geldt er een toeslag voor bejaarden van een andere gemeente van 2,00 EUR per dag Aantal opnames Aantal overlijdens verblijf beëindigd 1 Gemiddelde bezetting 99,13 99,23 99,48 99,48 ligdagprijzen huidige bewoners Oude kamer 50,19 47,19 44,18 Nieuwe (grote) kamer 54,39 51,39 48,39 Echtparenkamer 89,84 83,84 77,84 nieuwe bewoners Oude kamer 50,19 50,19 Nieuwe (grote) kamer 54,39 54,39 Echtparenkamer 89,84 89,84 bezetting volgens KATZ-schaal op 31/12/2012: Score O (enkel ROB) A (enkel ROB) B C C d(ement) Vanaf 1 oktober 2010 hebben we een uitbreiding gekregen voor 5 RVT bedden. Dit brengt ons op een totaal van 34 ROB en 56 RVT bedden. 126

127 FINANCIËLE GEGEVENS Ook dit jaar zie je de resultaten van de optimalisatie van de kostprijs. Eind 2009 werd een eerste algemene start genomen om stapsgewijs een besparingsplan te introduceren. In eerste instantie werd getracht het personeel te sensibiliseren rond de kostprijs en een attitudewijziging tot stand te brengen. Er werden initiatieven genomen rond materiaalzorg en het efficiënt gebruik ervan. Het opnamebeleid werd terug bekeken om tot een evenwicht te komen tussen winstmaximalisatie, werkdruk en de opdracht als OCMW. Verder werd de juiste toewijzing van kosten via interne facturatie terug herbekeken. In 2010 werd gestart met een minimale dagbezetting voor verzorging en verpleging, met een minimum aan vervangingen. Hierdoor wordt uiteraard de meerkost verminderd, maar had dit nog geen onmiddellijk effect op de loonlast. In 2011 werd het poetsschema herzien, waarbij 0,75 VTE kon worden bespaard bij de ploeg onderhoud. Tevens werd de weekendbezetting beperkt verlaagd. Medirest engageerde zich in de keuken ook om de kostprijs met 10% te drukken door een commerciële korting. De inzet voor de chef beheerder werden verkleind met 0,2 VE. Hiervoor werd het uurrooster herschikt. Anderzijds werd getracht de opbrengsten te verhogen. De ligdagprijs werd met ingang van 1 januari 2011 verhoogd met 6 EUR voor nieuwe residenten. De andere bewoners kregen een prijsverhoging van 3 EUR in 2011 en In 2013 werd enkel een indexatie voorzien. In 2014 wordt nog een prijsverhoging met 2 EUR gepland. Uit de audit voor de optimalisatie van de RIZIV financiering bleek dat we jaarlijks nog slechts een kleine marge konden realiseren omdat deze reeds vrij optimaal werd geïnd. In 2012 werd een doorlichting van het WZC bij BDO besteld. Hierin werden een aantal aandachtspunten en verbetervoorstellen opgenomen die vooral betrekking hadden op de werking van de diensten, doch op korte of lange termijn weinig financiële impact hebben. Enkel de optimale mix tussen verpleging en verzorging kan op termijn een essentiële besparing betekenen. 127

128 Werkingsopbrengsten , , , ,04 Werkingskosten , , , ,58 Werkingsresultaat , , , ,54 Financiële opbrengsten , , , ,78 Financiële kosten , , , ,63 Resultaat v.d. gewone act , , , ,39 Uitzonderlijke opbrengsten 750,00 0,00 0,00 0,00 Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultaat v.h. boekjaar , , , ,39 Boekhoudkundig tekort/bed/dag -19,21-23,68-29,61-29,02 tekort GB/dag/bed -16,10-21,25-26,90-25,85 Gemeentelijke bijdrage , , , ,76 Het boekhoudkundig resultaat van het boekjaar daalt verder tot EUR. Dit is een daling met EUR. Hierdoor komt ons tekort terug op het niveau van Het boekhoudkundig tekort per ligdag per bed daalt met 4,50 euro tot 19,21 EUR , , , , ,00 0,00 Gemeentelijke bijdrage Enkel rekening houdend met de kaskosten en -opbrengsten komen we op een gemeentelijke bijdrage van EUR. Dit betekent dat de gemeente per ligdag per bed 16,10 EUR bijlegt. Dit wil zeggen dat Wuustwezel een 30% bijdraagt bij wat de bewoner betaalt. In 2010 bedroeg dit nog meer dan de helft. De daling van het tekort is enerzijds te danken aan de dagprijsverhoging en de stijging van de RIZIV forfait door de bijkomende 5 RVT bedden. Anderzijds is aan de uitgavezijde voor het eerst de stijging van de lonen lager dan de indexatie. Dit wil zeggen dat er voor het eerst merkbaar een afbouw van het aantal personeelsleden is doordat het aantal vervangingen tot een strikt minimum werden beperkt en door de afbouw met 0,75% VTE bij het onderhoud. 128

129 werkingskosten aankoop goederen , , , ,03 leveringen en diensten , , , ,52 interne facturatie , , , ,55 lonen , , , ,68 afschrijvingen , , , ,95 andere kosten 142,59-153, ,11 587,85 werkingskosten , , , ,58 financiële kosten 0% afschrijvingen 8% aankoop goederen 6% leveringen en diensten 10% interne facturatie 4% De loonkost is veruit het belangrijkste element in de kostenstructuur van het woonzorgcentrum met 72%. Terwijl de loonkost per ligdag per bed in 2009 nog 103,5 EUR bedroeg, stijgt deze in 2012 naar 114,97 EUR ( 114,05 EUR in 2011). Hierin zit de vergoeding voor Cel 600 (opleiding verpleegkundige) en ADV (arbeidsduurvermindering) niet in verwerkt. lonen 72% Volledigheidshalve dienen we eraan toe te voegen dat vanaf 2009 de kosten van de technische dienst uit het woonzorgcentrum zijn genomen en doorgeschoven naar het administratief centrum. Uiteraard worden zij via interne facturatie terug doorgerekend. Op het vlak van het resultaat zie je hiervan geen effect. We merken dat bij de aankoop van goederen, leveringen en diensten er weinig grote schommelingen zijn. De grootste besparingen werden hier de vorige jaren gerealiseerd. Voor de mensen van cel 600 werd beslist dat zij vanaf 2012 slechts een maximum aantal km mogen binnenbrengen, zoals dit ook geldt voor andere personeelsleden ( EUR). Andere uitschieters zijn de kosten voor Bescherming en Preventie op het Werk ( EUR) en gas ( EUR). 129

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ LRM Nr. BE 0452.138.972 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 326.978.093 317.434.940 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 159.589 8.214 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ Lijninvest Nr. BE 0889.551.267 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.201.558 5.046.931 Oprichtingskosten 5.1 20 4.162 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27

Nadere informatie

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen Participatiemaatschappij Vlaanderen Nr. BE 0455.777.660 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 341.917.124 257.063.221 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 411.617

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87 VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.353.141,98 5.284.478,87 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 21.635,19 3.414,00 Materiële vaste activa 5.3 22/27 5.318.337,90

Nadere informatie

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8 Nr. 0862.492.920 VOL 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN.. VASTE ACTIVA.. Immateriële vaste activa.. Materiële vaste activa.. Terreinen en gebouwen.. Installaties, machines

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Balans per 31/12/2011 (Boekjaar van 1/1/2011 tot 31/12/2011)

Balans per 31/12/2011 (Boekjaar van 1/1/2011 tot 31/12/2011) Balans per 31/12/2011 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/29 136 030 109 193 194 994 I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0 0 II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 21 0 0 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 22/27 0 0 A. Terreinen en gebouwen 22

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

BE (in euros)

BE (in euros) VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING A C T I V A VASTE ACTIVA 2/28 8.634.1 7.174.249 I. Oprichtingskosten 2 II. Immateriële vaste activa toel. I, A) 21 III. Materiële vaste activa toel. I, B) 22/27 8.631.91

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30

Inhoudstabel jaarrekening 2013. 1. Geconsolideerde jaarrekening. 2. Schema van de financiële stromen p. 30 Jaarrekening 2013 2 Inhoudstabel jaarrekening 2013 1. Geconsolideerde jaarrekening - Geconsolideerde balans p. 5 - Geconsolideerde resultatenrekening p. 8 - Geconsolideerde toelichting p. 11 2. Schema

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Grindfonds - Fonds gravier Instelling van openbaar nut Adres: Koning Albert II laan Nr: 20 Bus: 8 Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 34.132.531 32.724.128 Immateriële vaste activa (+) 1.025.732 1.103.982 Materiële vaste activa 28.706.568 27.209.152

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.300.921.490 1.252.025.212 Oprichtingskosten (+) 0 931.131 Immateriële vaste activa (+) 3.178.727 753.035 Materiële

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS ANDERE Adres: Vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector openbare instelling Adres: vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land:

Nadere informatie

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1 Prudentieel beleid en financiële stabiliteit de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 38 12 Fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire NBB_2013_XX

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap) donderdag 21 maart 2019 14:22 Bedrijf: 2 - DE LANDGENOTEN CVBA Pagina 1 van 10 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1) 20 131,89 531,89 200000 - Kost oprichting en kapitaalverhoging

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Bevragingsdocument jaarrekening hogescholen

Bevragingsdocument jaarrekening hogescholen Bevragingsdocument jaarrekening hogescholen ALGEMENE INFORMATIE Naam van de hogeschool Hogeschool PXL Ondernemingsnummer van de hogeschool (vzw) 535 878 874 Contactpersoon in de hogeschool. naam Geert

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Afdeling 1. BALANS NA VERDELING ACTIVA 2008 2007 VASTE ACTIVA 20/28 84.160 78.075 I. Oprichtingskosten..... 20 II. Immateriële

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.358.350.586 1.262.170.071 Immateriële vaste activa (+) 9.983.612 8.275.185 Materiële vaste activa 1.348.350.351

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.673.182.287 1.383.516.053 Immateriële vaste activa (+) 6.581.818 8.060.492 Materiële vaste activa 1.656.072.040

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging) dinsdag 26 februari 2019 11:50 Bedrijf: 86 - Hippische Regionale van Oost Vlaanderen Pagina 1 van 8 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 4 305,95 2 685,31 Oprichtingskosten (toelichting 4.1)

Nadere informatie

Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen

Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen provincie Oost-Vlaanderen Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen - provincie (L Óost-Vlaanderen 1 Balans Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres

Nadere informatie

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0822.880.197 Blz. E. D. VKT-VZW 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ecofest Rechtsvorm: VZW Adres: Ferdinand Coosemansstraat Nr.: 145 Postnummer: 2600 Gemeente:

Nadere informatie

Jaarrekening OCMW 2018

Jaarrekening OCMW 2018 Jaarrekening OCMW 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doelstellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...15 De liquiditeitenrekening...

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.254.964.595 1.232.965.536 Immateriële vaste activa (+) 4.172.139 5.133.990 Materiële vaste activa 1.250.765.343

Nadere informatie

Jaarrekening GEMEENTE 2018

Jaarrekening GEMEENTE 2018 Jaarrekening GEMEENTE 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doestellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...16 De liquiditeitenrekening...

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0405.110.404 Blz. E. D. VOL 1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM: West-Vlaams

Nadere informatie

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 87.030.208 76.438.607 Immateriële vaste activa (+) 31.303.323 20.907.614 Materiële vaste activa 46.687.016

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.164.780.320 1.109.967.407 Oprichtingskosten (+) 1.342.246 1.494.226 Immateriële vaste activa (+) 1.949.407 2.703.884

Nadere informatie

JAARREKENING Jaarrekening 2014

JAARREKENING Jaarrekening 2014 1 JAARREKENING 2014 2 INHOUDSTABEL 1. JAARREKENING 2014... 5 1.1 RESULTATENREKENING 2014... 5 1.1.1 BEDRIJFSOPBRENGSTEN... 6 1.1.1.1 Omzet... 6 1.1.1.2 Opbrengsten kwaliteitszorg... 6 1.1.1.3 Andere bedrijfsopbrengsten...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 03/07/2014 BE 0419.261.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14277.00479 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Tafeltennisliga Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Brogniezstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 27/03/2017 Datum afdruk 27/03/ :11:32. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 27/03/2017 Datum afdruk 27/03/ :11:32. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 24 686,04-17 242,97 7 443,07 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 24 686,04-17 242,97 7 443,07 Terreinen

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Bedrijf: 2 - LIONS CLUBS D112A HB Pagina 1 van 5 Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vereniging)

Bedrijf: 2 - LIONS CLUBS D112A HB Pagina 1 van 5 Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vereniging) Bedrijf: 2 - LIONS CLUBS D112A HB Pagina 1 van 5 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 4.1.1) 21 Materiële vaste activa (toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Adres: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan Nr: 37 Bus:

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 20 31/08/2017 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17568.00080 VKT 1.1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Kind en Gezin BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 13.409.234 12.996.862 Immateriële vaste activa (+) 426.175 251.716 Materiële vaste activa 12.972.845 12.734.932 Terreinen en gebouwen (+)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO'S

JAARREKENING IN EURO'S 971 1 EUR Nat. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. S-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO'S Naam: Vrij Katholiek Onderwijs Lochristi-Zaffelare Rechtsvorm: VZW Adres: Zaffelare-dorp Postnummer: 9080 Gemeente: Zaffelare

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

NBB Vollediq Sage BOB - FINGEM, dienstverlenende veren g ng VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA ACTIVA. FINGEM, dienstverlenende vereniging

NBB Vollediq Sage BOB - FINGEM, dienstverlenende veren g ng VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA ACTIVA. FINGEM, dienstverlenende vereniging NBB Vollediq schema 27/0412012 10:36 ' Vak 201 1 20 10 VASTE ACTIVA 20/28 20,9s1,884.30 19,O72,632.87 L Oprichtingskosten (toel. l) 20 ll. lmmateriële vaste activa (toel. ll) 21 lll. Materiële vaste activa

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1 EUR JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS NAAM:... SARO... Rechtsvorm:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 30/06/2017 BE 0419.261.219 15 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17269.00561 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Tafeltennisliga Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Brogniezstraat

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek Eigen Vermogen Adres: Kliniekstraat Nr: 25 Bus: Postnummer: 1070 Gemeente: Anderlecht Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Ombudsdienst Instellingen opgericht bij decreet Adres: Leuvenseweg 86 Nr: 86 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal nv

Waterwegen en Zeekanaal nv Waterwegen en Zeekanaal nv BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.009.891.264 928.792.246 Immateriële vaste activa (+) 325.650 760.515 Materiële vaste activa 1.008.931.587 927.578.329 Terreinen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Garantiefonds voor Huisvesting Vlaamse Openbare Instelling type A Adres: Koloniënstraat Nr: 40 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen vermogen Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Sui Generis Adres: Lange Kievitstraat Nr: Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen 111-113 BUS 100 Bus:

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Boekjaar 2017 in grafiek

Boekjaar 2017 in grafiek Boekjaar 217 in grafiek OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 389 Gingelom Nis-code: 7117 OCMW-raad: 3 mei 218 Laatste budgettaire journaalnummer: 217194 Secretaris: Marc Bovy Financieel directeur: Frank

Nadere informatie