Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar kluwer Opleidingen. Unfold your potential.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be"

Transcriptie

1 Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial

2 Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis. Maar techische keis allee volstaat ao 2012 iet meer om als IT-professioal te excellere. Voor het bijhoude va de selle IT-otwikkelige, is costate opleidig, traiig e regelmatige certificerig oodzakelijk. Daaraast moet de IT er va vadaag oog hebbe voor de busiesskat e moet hij de odige commuicatie- e projectmaagemetvaardighede aa de dag legge. Wat ee optimaal fuctioerede IT-afdelig met competete IT-ers zorgt ervoor dat adere afdelige ee perfecte odersteuig krijge e de orgaisatie flexibel ka ispele op veraderige bie e buite het bedrijf. Overduidelijk dus, dat aa IT-professioals va vadaag hoge eise worde gesteld. Kluwer Opleidige heeft ee uitgebreid aabod otwikkeld die u stuk voor stuk stimulere i ee efficiëte, selle e effectieve toeame va zowel uw IT-keis als vaardighede. Oze troeve Traiige die focusse op de combiatie va techische expertise é persoolijke vaardighede Traiers die met beide voete i de praktijk staa Resultaatgerichte opleidige voor elk aspect va uw fuctie Erked met de belagrijkste kwaliteitslabels De hoogste slaagpercetages voor ITIL- e PRINCE2-exames Leeroplossige op maat (afgestemd op uw specifieke ode e vrage) Kortom, ee o-osese aapak die werkt! Wist u dat Kluwer Opleidige jaarlijks meer da 150 opleidige orgaiseert voor meer da 2000 IT-professioals? Hebt u og vrage of opmerkige? Elke De Wit Projectmaager Tel: oze IT-opleidige i 2011 ee gemiddelde evaluatiescore haalde va 89 %? de opleidig Basisopleidig fuctioele aalyse oze topopleidig is met ee score va 8,7/10? 2

3 Cogresse e studiedage Social Media Experiece Day p. 6 Cogres Over Het Nieuwe Werke p. 7 IT Service Maagemet ITIL Foudatio v3 + Exam p. 9 ITIL V3 Capabilities Stream - Operatioal Support & Aalysis p. 10 ITIL V3 Capabilities Stream - Service Offerig & Agreemet (SOA) p. 10 ITIL V3 Capabilities Stream - Release, Cotrol & Validatio p. 10 ITIL V3 Capabilities Stream - Plaig, Protectio & Optimizatio p. 11 ITIL V3 Maagig Across the Lifecycle p. 11 IT- e busiessstrategie De 10 gebode voor ee succesvolle IT-afdelig p. 12 Bedrijfs- e IT-architectuur voor iet-architecte p. 13 Masterclass Over Het Nieuwe Werke p. 14 Softwaremaagemet e IT-aalyse Basisopleidig fuctioele aalyse p. 15 Testmaagemet e testcoördiatie p. 16 Apple Masterclass ipad & iphoe (ios) support & security p. 17 Uw ipad professioeel gebruike p. 18 Uw iphoe efficiëter e uttiger gebruike p. 19 IT goverace e audit COBIT Foudatio + Exam p. 20 IT-projectmaagemet Itroductio to Kaba p. 21 PRINCE2 Foudatio + Exam p. 22 PRINCE2 Practitioer + Exam (2009 editio) p. 23 PRINCE2 Foudatio ad Practitioer + Exams - short track (2009 editio) p. 24 PRINCE2 Practitioer re-certificatio + exam (2009 editio) p. 25 Certified ScrumMaster p. 26 Workshop SCRUM i de praktijk p. 27 Certified Scrum Product Ower p. 28 Agile projectmaagemet i IT-projecte p. 29 Overtuiged leiderschap i projecte p. 30 Uw projectcommuicatie: zo werkt het! p. 31 IT-processe e modellerig Lea your IT p. 32 Procesmaagemet: Uittekee e modellere va processe p. 33 Procesmaagemet: Mete va processe p. 33 Procesmaagemet: Evaluere e verbetere va processe p. 33 Procesmaagemet: Lea Six Sigma p. 33 3

4 Sterke refereties De volgede bedrijve sture regelmatig hu medewerkers aar oze IT-opleidige: Acerta Service Ceter AG Isurace Amplexor Arcelor Mittal Atos Origi Belgium Belgacom Cegeka Certipost Eadis Esset Belgium Getroics GlaxoSmithKlie Mobistar NBB Natioale Bak België NexTel Proviciebestuur Vlaams-Brabat Puratos Siemes Teleet Triodos Bak UCB Pharma Vlaamse Overheid Maatwerk Als meerdere medewerkers i uw bedrijf ood hebbe aa ee traiig, kut u kieze voor ee ihousetraiig. Dit is voordelig vaaf 5 deelemers e u kut de traiig perfect late aasluite op uw processe e behoefte. Oze learig cosultats brege uw leerode i kaart e kijke welke leervorm het meest geschikt is om uw medewerkers te doe excellere. Alle opleidige vermeld i de catalogus kue wij icompay aabiede, maar ook volgede traiige kue op maat i uw bedrijf aagebode worde: SOX ad IT Succesvol outsource va IT-dieste Masterclass i IT-maagemet SOA e itegratie i de praktijk ISTQB Foudatio i Software Testig Wordt verwacht Wij volge de otwikkelige i het IT-vakdomei op de voet. Daarom werke we mometeel aa volgede opleidige. U vidt ze weldra op oze website Basisopleidig IT voor projectmaagers IT helpdesk maagemet Fuctieputaalyse Doelgroep Alle professioals die direct of idirect betrokke zij bij alle aspecte va IT-maagemet: IT-maagers Busiessarchitecte IT-architecte Eterprise architecte Procesaaliste Project- e programmabeheerders Fuctioeel, busiess- e iformatieaaliste System egieers 4

5 Deelemers aa het woord Basisopleidig fuctioele aalyse Zeer praktijkgericht, veel ruimte voor eige ibreg, theorie metee toepasse i cocrete case. Dakzij deze traiig zal ik gestructureerder e met meer zelfvertrouwe ee aalyse i goede bae kue leide. We krege tools e techieke om orde te scheppe i de chaos! Iree Librecht, GIS-projectleider, Proviciebestuur Vlaams-Brabat De opleidig is heel iteractief e verwacht veel eige ibreg i de zi dat je gedurede de 4 opleidigsdage ee uitgebreide praktijkcase i groep e idividueel diet te behadele. Dit zorgt ervoor dat het allesbehalve droge stof is! Het is ee vermoeiede, maar immes iteressate opleidig. Fraces Va de Wijgaert, deskudige Iformatica, Ziekehuis Netwerk Atwerpe ITIL Foudatio v3 De ITIL traiig va Kluwer had alles wat ik verwachtte. Ee traier met ogelooflijk veel ervarig op het terrei, praktische iformatie die ik omiddellijk ka gebruike i de praktijk, e laat me de uitstekede maaltijde iet vergete. A+++ Bert Va Bilse, cosultat, BVB Cosultig Testmaagemet e testcoördiatie Deze opleidig was geschikt voor zowel gevorderde als begiede testmaagers. Op basis va ee praktijkvoorbeeld wordt het hele proces uitgelegd e de traier is erg iteractief. Echt ee aarader. Ilse Va Ryckel, medewerker ICT-testteam, Acerta Overtuiged leiderschap i projecte Niveau overschrijdede traiig, iet ekel voor kader/maagemet maar ook voor ee breed publiek. Na afloop va de opleidig kijk ik met ee verfrissede blik e praktische tips aar de eige werkomgevig. Overtuige heeft ee adere dimesie gekrege. De opleidig was ihoudelijk zeer sterk e daarebove praktisch toepasbaar. Te gepaste tijde aagevuld met theoretische achtergrod. Joke Va der Heyde, fuctioeel beheer SPACE, MSC Home Termial COBIT Foudatio You ll ot oly lear a structured set of best practices. You also lear from the experiece of other iteratioal guests who follow the course. Christia Va Waeyeberge, fiacieel - ICT-deskudige, FOD Fiacië Procesmaagemet - Uittekee e modellere va processe Iemad die vauit de oderemig moet starte met processe begit daar meestal gewoo aa e al doede leert me. Maar door het volge va deze cursus weet je wat je moet voorbereide e welke vrage je moet stelle vooraleer je aa het uittekee va ee proces begit. Op die maier zij die 2 dage omiddellijk teruggewoe omdat je gee 13 keer uw proces moet gaa hertekee. Natascha Paee, procesbeheerder, Acerta Oderemigsloket 5

6 Social Media Experiece Day Social media slimmer gebruike CONGRESSEN EN STUDIEDAGEN #Betuogmee Elke dag zitte we op Twitter, Facebook e LikedI. U wilt er graag meer uithale? Keis make met de ieuwste tools e mogelijkhede? Meer social succes boeke? 12 iteractieve sessies Redee geoeg om op 28 ovember 2012 aar de Social Media Experiece Day te kome. Kies uit 12 iteractieve sessies, voor zowel begiers als advaced users, e stel uw eige programma same. What s i it for me I ee halve dag bet u helemaal up-to-date: Vergroot uw olie etwerk Perfectioeer uw profiel Bouw ee succesvolle commuity uit Trek ieuw talet aa Teke uw strategie uit Meet uw activiteite e og veel meer! Praktische ifo , Brussel, Busiess Faculty Ee amiddag, va 13 tot uur 390 euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: 6

7 Cogres Over Het Nieuwe Werke Derde editie! CONGRESSEN EN STUDIEDAGEN Misschie hoorde u de klok va Het Nieuwe Werke al luide. Of hebt u al verschillede artikels over telewerke e flexdesks geleze. U hebt gehoord dat Geeratio Y eraa komt. E u weet dat er iets moet veradere i de rol va leidiggevede. Maar wat precies? Waar hagt die klepel va Het Nieuwe Werke? Het Nieuwe Werke lijkt behoorlijk simpel. Ee ieuwe katooririchtig, wat commuicatietools e de Nieuwe Werker is ee feit. Weg files, eidelijk ee combiatie arbeid - privé i balas e dus ee productiviteitsboost bij keiswerkers. Wat met Het Nieuwe Werke richte orgaisaties arbeidstijd e werkomgevig flexibel i, met meer veratwoordelijkheid voor de medewerkers. Het doel? Ee verhoogde werkefficiëtie e tevredeheid bij de medewerkers. Of is het allemaal iet zo simpel? Wat heeft Het Nieuwe Werke voor u e uw orgaisatie i petto? Het Kluwercogres over Het Nieuwe Werke geeft u izicht i de complexe materie va veraderede bedrijfsculture. U maakt keis met de impact op ICT, facility é hr. E u otdekt dat Het Nieuwe Werke e flexibiliteit géé buzzwords zij, maar realiteit. Is uw bedrijf er klaar voor? Uw sprekers: praktijkspecialiste U kiest uw eige traject tijdes de dag. U volgt sessies va sprekers uit de academische wereld, het bedrijfsleve e de overheid. Stuk voor stuk specialiste i ee oderdeel va dat Nieuwe Werke. Zo keert u straks vol ieuwe izichte weer aar huis. Derde editie Het Nieuwe Werke is hot, dat bewees de grote opkomst tijdes de cogresse i september 2011 e april De deelemers kode kieze uit 15 workshops, gegeve door mese uit het vak. De derde editie va dit cogres zal plaats vide op 11 december 2012, met ee volledig ieuw programma! Houd oze website i het oog voor de meest recete iformatie: 7

8 ITIL IT Service Maagemet ITIL is dé stadaard om beheersprocesse bie ee ICT-afdelig i te richte. Dakzij ITIL kut u de productiviteit verhoge e de klattevredeheid verbetere va uw IT-afdelig. Hieroder vidt u het ITIL-kwalificatieschema dat mometeel geldig is. Er zij 4 iveaus te oderscheide i de certificatie: ITIL Foudatio i IT Service Maagemet ITIL Itermediate Level (Lifecycle e capability modules) ITIL Expert ITIL Master Al oze ITIL-traiige worde i het Egels gegeve. U wilt uw certificaat va ITIL v3 Foudatio i IT Service Maagemet behale? Volg u de tweedaagse ITIL v3 Foudatio opleidig e leg het bijhorede exame succesvol af. U wilt v3 Expert worde? Word expert door ee totaal va miimum 22 credits te behale door opleidige te volge va het ITIL Itermediate Level (Service Lifecycle of Service Capability). Daaraast eemt u ook deel aa de Maagig Across the Lifecycle traiig. ITIL Master Nog iet officieel beschikbaar (pilootproject loopt mometeel i UK). ITIL Master ITIL Expert Maagig Across the Lifecycle SS SD ST SO CSI OSA PPO RCV SOA Lifecycle modules Capability modules ITIL v3 Foudatio for Service Maagemet I samewerkig met 8

9 ITIL Foudatio v3 + EXAM (Traiig i Eglish) Followed by 111 participats IT Service Maagemet The ITIL Foudatio course provides comprehesive coverage of ITIL Service Support ad Service Delivery best practices. Participats will be show how the ITIL framework, processes ad procedures are essetial i providig a stable quality service ad how the framework ca become the drivig force behid chage i a IT orgaisatio. Through iteractive course work participats gai the kowledge ad skills required to take the ITIL Foudatio Certificatio exam. Programme 1. Itroductio to ITIL: backgroud, developmet, beefits 2. Key cocepts, priciples ad models 3. Itroductio to the IT Service Life Cycle Service Strategy Service Desig Service Trasitio Service Operatio Cotiual Service Improvemet 4. Fuctios ad processes, roles ad resposibilities i the ITIL framework 5. Frameworks, techology ad architecture 6. The ew ITIL v3 qualificatio scheme 7. Exam preparatio Preseted by Marik Demets, Maagig Director, Demets & Heuski Practical iformatio Course ad , Sit-Deijs-Westrem, Holiday I Get Expo Two days, from 9 AM to 5.30 PM euro excl. 21 % VAT Iformatio ad erolmets: Exam (optioal) , Mechele, Kluwer Oe hour, from 5 to 6 PM. 210 euro excl. 21 % VAT Iformatio ad erolmets: Quite itesive: oly two days, that s good. Joris Verhoeve, Freelace IT Cosultat, J. Verhoeve Cosultig The course has bee a eye-opeer. It demostrated the relatios betwee the several ITILcompoets, ad how we ca improve our services. Rik Serpetier, aalist-programmeur, VMW Vlaamse Maatschappij Watervoorzieig The ITIL Foudatio v3 traiig gave me great isight i what ITIL v3 is about, ad how to start to use it i a compay-cotext. It provided me with eough tools to start implemetig, startig from a high-level approach, ad the gradually go deeper, combiig the various elemets i the Service LifeCycle. Nico Peele, IT 9

10 ITIL V3 Capabilities Stream (Traiig i Eglish) IT Service Maagemet The Courses of the ITIL V3 - Itermediate Level - Capabilities Stream cluster the ITIL V3 topics ito role based packages, each with a distictive certificatio, which delivers credits for achievemet of the ITIL V3 Expert Diploma. Operatioal Support & Aalysis 1. Itroductio to ITIL Operatioal Support & Aalysis 2. Processes Evet Maagemet Icidet Maagemet Request Fulfilmet Access Maagemet Problem Maagemet Iformatio ad erolmets: 3. Orgaizatio Service Desk Techical Maagemet IT Operatios Maagemet Applicatio Maagemet 4. Techology Cosideratios 5. Challeges ad Critical Success Factors Service Offerig & Agreemet (SOA) 1. Itroductio to ITIL Service Offerig & Agreemet 2. Processes Service Portfolio Maagemet Service Level Maagemet Service Catalogue Maagemet Demad Maagemet Supplier Maagemet Fiacial Maagemet 3. Orgaizatio Service Desk Techical Maagemet IT Operatios Maagemet Applicatio Maagemet 4. Techology Cosideratios 5. Challeges ad Critical Success Factors Iformatio ad erolmets: Release, Cotrol & Validatio 1. Itroductio to ITIL Release, Cotrol & Validatio 2. Processes Chage Maagemet Release ad Deploymet Maagemet Service Validatio ad Testig Service Asset ad Cofiguratio Maagemet Kowledge Maagemet Request Fulfilmet Service Evaluatio 3. Orgaizatio 4. Techology Cosideratios 5. Challeges ad Critical Success Factors Iformatio ad erolmets: 10

11 Plaig, Protectio & Optimizatio 1. Itroductio to ITIL Plaig, Protectio & Optimizatio 2. Processes Capacity Maagemet Availability Maagemet IT Service Cotiuity Maagemet Iformatio Security Maagemet Demad Maagemet Risk Maagemet for Service Plaig, Protectio & Optimizatio 3. Orgaizatio 4. Techology Cosideratios 5. Challeges ad Critical Success Factors Iformatio ad erolmets: ITIL V3 Maagig Across the Lifecycle The Maagig Across the Lifecycle course completes the Lifecycle ad Capability streams by focusig o the acillary kowledge required to implemet ad maage the ecessary skills associated with the use of the Lifecycle practices. Objectives To provide the required skills ad competecies for maagig IT Service Maagemet activities. To assess ad desig a IT Service Maagemet orgaizatio. To pla ad implemet IT Service Maagemet activities. To maage the chage ad the risks associated to IT Service Maagemet. To prepare for the ITIL certificate i Maagig Across the Lifecycle. Prerequisites V3 Foudatio certificate i IT Service Maagemet, or V2 Foudatio Bridge certificate. A miimum of 17 credits from ay combiatio of V2 Practitioer ad V3 uits. Programme Itroductio to IT Service Maagemet Busiess & Maagerial Issues Maagig the Plaig ad Implemetatio of IT Service Maagemet Maagemet of Strategic Chage Risk Maagemet Maagerial Fuctios Uderstadig Orgaizatioal Challeges Lifecycle Project Assessmet Uderstadig Complemetary Idustry Guidace Additioal beefits ITIL V3 certificate i Maagig Across the Lifecycle. Successfully passig the certificatio will ear 5 credits towards the ITIL Expert diploma. Iformatio ad erolmets: 11

12 De 10 gebode voor ee SUCCeSvOLLe IT-AFDeLIg I 10 best practices aar ee efficiëte e effectieve IT-afdelig IT- EN BUSINESSSTRATEGIE Hoe goed of hoe slecht odersteut uw IT-afdelig de orgaisatie? Busiess IT aligmet zou voor uw bedrijf ee topprioriteit moete zij! Wat, als IT-afdelig staat u iet allee i voor de otwikkelig va ieuwe oplossige op maat va de busiess, ook het dagelijks beheer, gebruikersodersteuig e het i stad houde va de IT-ifrastructuur zij va groot belag. Welke dieste biedt uw IT-afdelig aa de orgaisatie aa? Hebt u ee IT service cocept waarmee u flexibel kut ispele op de ode e vrage va uw klate? Wat als u bie uw afdelig iet kut volge, da blijve strategische plae e grote veraderigsprojecte ekel haalbaar op papier. Uw IT-afdelig e processe hebbe er dus alle belag bij om efficiët e flexibel te zij. Deze opleidig geeft u i éé dag ee volledig izicht i de best practices e de techieke die u diet te beheerse e te hatere om ee efficiëte e wedbare IT-orgaisatie uit te bouwe. Programma De ihoud va deze opleidig is opgebouwd rod 10 oderwerpe of 10 logische stappe waari alle best practices om te kome tot ee efficiëte e wedbare IT afdelig op ee zeer cocrete e praktische wijze uit de doeke worde gedaa. Vertrek vauit de strategie e defiieer het service cocept Verschillede IT-werkigsmodelle. Hoe de juiste keuze make? Processe staa cetraal! Lea IT processe De IT-diestecatalogus e service level agreemets Wat we zelf doe, dat doe we beter De juiste mese voor de juiste taak Mese e processe hebbe ood aa ee goede structuur Stel ee gefaseerd trasitiepla op Mete is wete, de IT Balaced Scorecard I professioele hade Peter Wille, parter, MÖBIUS Busiess Redesig Pluspute Gee ellelage theoretische uiteezettig, maar ee goede mix va theorie e praktijk. De opleidig is opgebouwd rod ee case, waari ee fictieve IT-orgaisatie va A tot Z wordt vormgegeve. Uw traier is ee expert. Hij maakt u i ee mum va tijd wegwijs i de best practices e techieke om uw IT-afdelig tot ee succesvolle afdelig om te dope. Praktische iformatie , Mechele, Novotel Mechele , Leuve, Novotel Leuve Eé dag, va 9 tot uur. I samewerkig met 730 euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: 12

13 Bedrijfs- e IT-architectuur voor iet-architecte Leer prate met uw architect! IT- EN BUSINESSSTRATEGIE Uw gegevesstrome e iformaticatoepassige worde elke dag complexer. Wie de data beheert, weet u iet. Wie erva eigeaar is, ook iet. E wélke gegeves u u juist voor welk doel kut gebruike, is ook al ee mysterie. Maar u weet wél dat i dat kluwe va gegeves waardevolle iformatie zit. E dat het vadaag ee heksetoer is om sel i te spele op veraderige e opportuiteite. Uw architect speelt hieri ee belagrijke rol. Wat zo architect otrafelt dat complexe kluwe e zet het om i ee uttig istrumet waarmee u strategische e operatioele doelstellige haalt. Hij doet uw productotwikkelaar, systeemaalist e procesotwerper beter samewerke. Dat maakt va IT-architectuur ee busiessdisciplie e ee belagrijke meerwaarde voor iedere bedrijfsleider. Leer prate met uw bedrijfs- e IT-architect. Als uw architect zo belagrijke rol speelt, moet u hem optimaal aasture. U moet wete waeer u hem het best ischakelt. U moet zij vakgebied begrijpe, zoder het te beheerse. U moet de termiologie kee e de dekpatroe oder de kie hebbe. Zodat u maximaal geiet va zij meerwaarde. Programma 1. Defiities Wat is bedrijfs- e IT-architectuur? 2. Vorme Twee vorme va architectuur: strategisch/segmet domei/solutio 3. Architectuur als disciplie Processe voor architectuurbeschrijvig e voor architectuur goverace, methode e techieke 4. Voorbeelde Cocrete voorbeelde va architectuur deliverables 5. Meerwaarde Welke meerwaarde biedt architectuur voor BPM, programma- e portfoliomaagemet, software otwikkelig,? 6. Positie De positie va architectuur te opzichte va adere disciplies I professioele hade Pascal Dussart, Eterprise Architecture practitioer ad adviser, LoQutus U hebt gee voorkeis odig Itegedeel: deze opleidig richt zich specifiek op professioals die met bedrijfs- e IT-architectuur i aarakig kome zoder dat domei echt goed te kee. De traiig is vooral uttig voor wie regelmatig betrokke is i automatiserigsprojecte of roadmap- e strategieoefeige. We bekijke de materie met opzet door ee iet-techische bril. Zo vermijde we dat u verdwaalt i het vakjargo, terwijl u toch de odige techische keis opdoet. Praktische iformatie , Diegem, Novotel Brussels Airport Eé halve dag, va va 14 tot uur. I samewerkig met 390 euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: 13

14 Masterclass Over Het Nieuwe Werke Aa de slag met ee modere werkstijl IT- e busiessstrategie De wereld veradert razedsel vadaag. Nieuwe techologieë, werkemers die meer flexibiliteit e veratwoordelijkheid eise e cocurretie die alsmaar toeeemt. Daaraast verwacht de klat va morge trasparatie, selheid e gemak. Deze evolutie stelt orgaisaties voor eorme uitdagige. Het Nieuwe Werke is het atwoord op deze uitdagige. Ee cultuurveraderig e ieuwe werkorgaisatie waarbij bedrijve meer vertrouwe, vrijheid e veratwoordelijkhede geve aa hu medewerkers. FOD Sociale Zekerheid e Getroics ware éé va de pioiers i België die Het Nieuwe Werke met succes implemeteerde. Het ivoere va Het Nieuwe Werke gaat echter iet vazelf. Het is ee igrijpede orgaisatieveraderig waarbij medewerkers lere omgaa met ieuwe veratwoordelijkhede e leidiggevede op ee geheel adere wijze de orgaisatie moete aasture. Thema s I de 5-daagse Masterclass Over Het Nieuwe Werke krijge de deelemers hadvatte om daadwerkelijk aa de slag te gaa met Het Nieuwe Werke. U leert de vertaalslag te make va ee visie aar ee eige werkstijl. E u krijgt cocrete hulpmiddele om Het Nieuwe Werke direct i de praktijk toe te passe bie uw orgaisatie. Deze Masterclass vidt plaats op locatie bij ispirerede bedrijve. We late alle ivalshoeke va Het Nieuwe Werke aa bod kome tijdes deze Masterclass: de fysieke omgevig de ICT-wereld de gevolge op het gebied va bedrijfscultuur e leiderschap het verader- e commuicatietraject Zo krijgt u ee totaalbeeld om uw eige werkstijl met succes i uw orgaisatie te itroducere. Resultate Elke masterclass gaat door op locatie bij ee orgaisatie die Het Nieuwe Werke heeft igevoerd. Zo ervaart u zelf de impact va deze ieuwe werkstijl e krijgt u ee uieke kijk op de succesvolle aapak va deze bedrijve: Philips Belgium, Koiklijk ballet va Atwerpe, Getroics, TriFiace, FOD Sociale Zekerheid. Elke sessie wordt gegeve door experts i Het Nieuwe Werke. Als ervarigsdeskudige eme zij u mee i de praktijk e begeleide ze u bij het itroducere e implemetere va Het Nieuwe Werke bie uw eige orgaisatie. Na deze 5-daagse masterclass bet u specialist i Het Nieuwe Werke e hebt u ee pla va aapak om uw eige orgaisatieveraderig door te voere. Praktische iformatie 09-10, 23-10, 06-11, e Vijf halve dage, va 13 tot 18 uur euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: I samewerkig met 14

15 Basisopleidig fuctioele aalyse Expertise docet scoort 8,8/10 Softwaremaagemet e IT-aalyse Fuctioeel aaliste spele ee sleutelrol i het omzette va busiessprocesse i applicaties. Ze verzamele iformatie over busiessprocesse e vertale deze aar duidelijke fuctioele aalyses. Ze overlegge met verschillede parters i het otwikkelproces, zoals de busiessaaliste e de iformatiearchitecte. Ze helpe de projectmaager om ee correcte ischattig te make va de duurtijd va het otwikkelproces e ze spele ook ee rol i het teste va software. Tot slot brege ze ook de iet-fuctioele eise i kaart. Het beroep va fuctioeel aalist leert u iet op school. Precies daarom biedt Kluwer deze basisopleidig aa. I vier dage krijgt u ee overzicht va de belagrijkste zake die fuctioeel aaliste moete wete e kue. Er is zowel aadacht voor techische aspecte als voor vaardighede. We voorzie voldoede tijd voor oefeige, zodat u a afloop va de opleidig zelfstadig aa de slag kut. Programma 1. Itroductie De rol va de fuctioeel aalist i het softwareotwikkeligsproces Belagrijke begrippe e termiologie OOA Fase softwareotwikkelig e rol aalist 2. Veelgebruikte modelle bij de otwikkelig va IT-applicaties, templates e best practices 3. Use Case Model Aapak Case workout: use case model 4. Projectmaagemet Projectfase e plaig Stakeholderaalyse Work Breakdow Structure Maagemetdomeie (PMI kowledge areas) Case workout: stakeholderaalyse, plae e ischatte 5. Requiremets egieerig Use case specificaties Case: use cases 6. Vaardighede Iformatie verzamele Iterviewtechieke Facilitere va workshops Commuicere op verschillede iveaus 7. Klassediagram Aapak Case workout: klassediagram 8. Testig Rol va de fuctioeel aalist i het teste Reviews va tusseproducte e test cases Betrokkeheid bij systeemteste, acceptatieteste e het afrode va teste 9. Niet-fuctioele eise (FURPS+ model) Fuctioality Usability Reliability Performace Supportability 10. Risico-aalyse I professioele hade Ja Stiisse, mede-oprichter, Praktische iformatie 15-11, 16-11, e , Aalst, Best Wester Keizershof 16-04, 17-04, e , Elewijt, Elewijt Ceter Vier dage, va 9 tot uur euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: Goeie theoretische basis, aagevuld met ee duidelijke praktische uitvoerig erva i de vorm va cases. De aageleerde techieke biede ee meerwaarde i de uitoefeig va mij fuctie als fuctioeel aalist. Sve Pletickx, fuctioeel aalist, Vlaamse Overheid - Agetschap voor Overheidspersoeel 15

16 TeSTMAAgeMeT e TeSTCOÖrDIATIe Opleidig scoort 8,6/10 SOFTWAREMANAGEMENT EN IT-ANALYSE Teste is ee cruciale activiteit bie softwareotwikkelig. Maar liefst 30 tot 40 % va het totale projectbudget wordt eraa besteed. Met het toeemede belag va teste, eemt ook de vraag aar ee goede testcoördiatie toe. Deze traiig leidt u op tot ee gekwalificeerd testmaager. U leert ee teststrategie, ee testpla e ee testbegrotig opstelle e de juiste testtechiek kieze. Verder bestede we aadacht aa kwaliteits- e risicorapportage, evaluatierapporte, bevidigebeheer e testmaagemettools. Het opzet va de cursus is erg praktisch: de hele faserig va ee testproject doorloopt u vauit het perspectief va de testmaager. Programma 1. Itroductie testmaagemet e testcoördiatie 2. kick Off Formulerig va opdracht e doelstellige Bepale/afstemme va de testmethodologie Uitzette va de tijdslije 3. Teststrategie Bepale va de cotext va de testactiviteite Opstelle va de risicomatrix (Pra) Uitzette va de testlevels 4. Testaapak Bepale va de testotwerptechieke Opzette va acceptatiecriteria 5. Testbegrotig Topdow of bottom-up? Wide Bad Delphi Verfijig va begrotige Budgetterig e terugkoppelig 6. Opzet orgaisatie Bepale va beodigde (ifra)structuur Opzette va overlegstructure Ivulle va de beodigde resources Creëre va teams 7. Testplaig e schedulig Ekele vaak gebruikte methodes Keuze va methode bie de cotext 8. Behere e bijsture va teste Opvolge va de voortgag Gebruik va techieke Behadele va afwijkige op plaig 9. Testrapportage Het belag va rapportage Opstelle va tussetijdse rapportage Opstelle va eidrapport 10. Odersteuig va testmaagemet Keuze e beheer va tools 11. evaluatie va het testproces Opstelle va eidevaluatie Behere va de lessos leared I professioele hade erik Boele, seior test maager, QA Cosult Services Praktische iformatie e , Leuve, Novotel Leuve e , Brussel, Coferece Cetre Diamat Twee dage, va 9 tot uur. I samewerkig met euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: Als deelemer met ee redelijk beperkte ervarig i het teste va applicaties, heb ik a deze opleidig het gevoel reeds voldoede izicht e keis te hebbe, om i mij eige werkomgevig sel ee gecoördieerde testaapak op pote te kue zette. Kortom: ee absolute aarader! De grote iteractiviteit va deze opleidig same met de logische opbouw e de aagereikte voorbeelde zorge ervoor dat je omiddellijk aa de slag ka. Luc Scholtis, adviseur, Vlaamse Overheid - Departemet Leefmilieu, Natuur e Eergie 16

17 Masterclass ipad & iphoe (ios) support & security Expertise docet scoort 9/10 Voor ee professioele odersteuig e beveiligig va de i-revolutie apple Ze zij haast iet meer weg te deke uit os dagelijks leve: de ipad e de iphoe. Steeds vaker vide deze tools hu weg aar de werkvloer e dus ook aar het bedrijfsetwerk. Gebruikers vide het vazelfspreked dat ze toegag krijge tot het draadloze etwerk. Wat als u he die toegag otzegt, lijkt het wel of de gebruikers zich allemaal otplooie tot mii-hackers. Daaraast verwachte gebruikers de odige odersteuig va de IT-afdelig bij vrage of probleme. U leest het, het gebruik va iphoes e ipads is éé dig, maar het veilig itegrere e behere va deze apparate i uw bedrijf is ee ader dig. Tijdes deze opleidig leert u hoe u op ee efficiëte e weldoordachte maier omgaat met het beheer, de odersteuig e de beveiligig va de ios-apparate. Programma ios e ios-apparate (ipad, iphoe) Activatie va ee ios-apparaat Iitiële cofiguratie Odersteuig va ee ipad & iphoe Beveilige va ee ios-apparaat Toegag tot de gegeves op de ipad & iphoe Automatisch wisse va ee ios-apparaat Toegag op afstad via ee ios-apparaat Werke met Cloud services Commo Sese Om actief te kue deeleme e ee maximaal resultaat uit de traiig te hale, bregt u uw ipad (e lader) mee. I professioele hade Jozef Dresselaers, Apple certified traier, Powerview Resultate Na afloop va de opleidig: kut u op ee gestructureerde e professioele maier de ios-apparate maage i uw bedrijf. hebt u ee atwoord op ee heleboel beveiligigsdilemma s. kut u op tijdsefficiëte maier omgaa met vrage va de gebruikers e kut u ee duidelijk atwoord biede op de alledaagse probleme va de gebruikers. Praktische iformatie , Sit-Deijs-Westrem, Holiday I Get Expo , Elewijt, Elewijt Ceter Eé dag, va 9 tot uur. I samewerkig met 730 euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: Het is ee actueel thema i veel bedrijve e het wordt bovedie gebracht door iemad met ee goede praktijkkeis. Marc Ducheye, IT-specialist, Arcelor Mittal Get 17

18 Uw ipad professioeel gebruike Al gevolgd door 152 deelemers Ervaar de revolutie op de werkvloer apple De ipad heeft de laatste 3 jaar voor ee ware revolutie i het mobiele ladschap gezorgd. Eid 2010 heeft Apple iet mider da 15 miljoe ipads verkocht e vadaag gaa de tablets og altijd als zoete broodjes over de toobak. Bovedie laceerde Apple i maart 2012 ee derde versie va deze iovatieve tool. Hoewel de ipad al vaak wordt gebruikt voor persoolijke doeleide zoals surfe e fu, wordt het mobiele toestel ook vaker als professioele tool igezet op de werkvloer. Zowel werkgevers als werkemers staa i toeemede mate ope voor professioeel gebruik va de ipad. Daardoor is de ipad met zij ouitputbare mogelijkhede e toepassige odertusse og amper uit os dagelijks leve weg te deke. Programma Tijdes de traiig leert u hoe de ipad ka worde igezet als ee krachtige busiesstool i ee professioele omgevig. Naast de mogelijkhede va de ipad maakt u ook keis met de verschillede busiessapplicaties die u helpe uw werkzaamhede effectiever e efficiëter uit te voere. ipad & ios, ee bekopt overzicht Activatie va ee ipad Cofiguratie va uw ipad Apps, wat zij ze e hoe werke ze? Apps voor uw katooromgevig Bestadsbeheer Remote werke Ekele praktische toepassige Beveilige va ee ipad Back-up va ee ipad ipad als vervager voor uw laptop? I professioele hade Jozef Dresselaers, Apple certified traier, Powerview Praktische iformatie , Sit-Deijs-Westrem, Holiday I Get Expo , Leuve, 3hoog Leuve , Brussel, Coferece Cetre Diamat , Edegem, Hotel Ter Elst , Aalst, Best Wester Keizershof , Elewijt, Elewijt Ceter Eé halve dag, va tot uur. I samewerkig met 390 euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: Beste opleidig die ik ooit volgde. De opbouw va de les, de doceerkwaliteit va de lesgever e de cursusdocumetatie ware va uitzoderlijke kwaliteit. Deze cursus is ook i de praktijk adie echt bruikbaar e va ogeked ut! Patrick De Pauw, verbidigsambteaar, Proviciebestuur Vlaams-Brabat 18

19 Uw iphoe efficiëter e uttiger gebruike Haal maximumredemet uit uw iphoe apple iphoe gekrege of gekocht - wat u? Heeft uw werkgever u ee iphoe ter beschikkig gesteld? Of hebt u voor uw beroep ee iphoe gekocht? Da hebt u ogetwijfeld alle basisfucties va het toestel oder de kie. Maar wist u dat u met deze basisfucties slechts 20 % va alle mogelijkhede gebruikt? Jammer, wat daardoor haalt u iet het maximale redemet uit uw iphoe! Het vraagt maar ee halve dag va uw tijd om uw gebruik aar 80 % te booste. Volg deze traiig e otdek de vele toepassige va de iphoe i uw job. Wedde dat u uw ivesterig er op ee mum va tijd uithaalt? Tijdes de traiig leert u oder adere: uw iphoe correct te istallere. uttige professioele apps te gebruike. uw ageda e cotactelijst efficiët te behere. Programma iphoe & ios, ee overzicht De juiste cofiguratie va uw iphoe Apps, wat zij het e hoe werke ze? Ee reeks iteressate Office apps voor uw iphoe Hoe zet u bestade op uw iphoe? Beveiligig e back-up va uw iphoe Ekele extra toepassige e tips & tricks I professioele hade Jozef Dresselaers, Apple certified traier, Powerview Pluspute Deze praktijkgerichte opleidig is iet techisch opgebouwd. Gee igewikkelde termiologie, moeilijke woorde of obegrijpelijke taal, maar duidelijke iformatie, tips e tricks waarmee u metee aa de slag kut. Met ee miimumivesterig aa tijd behaalt u ee maximumredemet. Dakzij de praktische voorbeelde e uitgebreide mogelijkheid tot iteractie otrafelt u de geheime die uw iphoe mometeel og voor u heeft. Uw traier is ee echte i-expert. Hij maakt u i ee mum va tijd wegwijs i het efficiët gebruik. Gee ellelage uiteezettig maar ee hads-otraiig. U otdekt de mogelijkhede e oefet de praktijk. Praktische iformatie , Sit-Deijs-Westrem, Holiday I Get Expo , Elewijt, Elewijt Ceter Eé halve dag, va tot uur. 390 euro excl. 21 % btw Ifo e ischrijve: 19

20 COBIT FOUNDATION + EXAM (Traiig i Eglish) IT goverace e audit Orgaisatios deped o a structured approach for maagig several IT challeges: security, busiess aligmet, costs, Cotrol Objectives for Iformatio ad related Techology (COBIT) is a set of iteratioally accepted best practices iteded to provide IT maagers with measures, idicators ad processes that will assist them i maximizig the IT performace ad developig appropriate IT goverace ad cotrol i their orgaizatio. It helps IT professioals bridgig the gap betwee techical issues, busiess ad cotrol. The Foudatio course cosists of a detailed itroductio to the framework ad its compoets: cotrol objectives, cotrol practices, maagemet guidelies ad audit guidelies. Programme The Need for a Cotrol Framework The COBIT Framework Pla ad Orgaize Acquire ad Implemet Deliver ad Support Moitor ad Evaluate Relatioships with Stadards ad Best Practices Cases ad exam preparatio Preseted by Marik Demets, Maagig Director, Demets & Heuski Practical iformatio Course ad , Leuve, Novotel Leuve Two days, from 9 AM to 5.30 PM euro excl. 21 % VAT Iformatio ad erolmets: Exam (optioal) , Mechele, Kluwer From 4 to 5.30 PM. 200 euro excl. 21 % VAT Iformatio ad erolmets: I collaboratio with: You ll ot oly lear a structured set of best practices. You also lear from the experiece of other iteratioal guests who follow the course. Christia Va Waeyeberge, fiacieel - ICT-deskudige, FOD Fiacië 20

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

IT training + Management

IT training + Management Bewaarexemplaar 2015 IT training + Management & Vaardigheid Ik heb ambitie. Dus ik train bij Global Knowledge! Amazon Web Services / AppSense / Avaya / Brocade / Cisco / Citrix / Check Point / Dell SonicWall

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

Cursus Omschrijving Groep Toets

Cursus Omschrijving Groep Toets Cursus Omschrijving Groep Toets Arbeidsverzuim praktische benadering Arbeidsverzuim Verdieping Studieduur: 1 uur (met verdiepingsstof 2,5 uur) Een praktische benadering van het onderwerp arbeidsverzuim

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

GENERAL MANAGEMENT La Belgique est un pays de haute technologie. SALES & MARKETING E-commerce en M-commerce. ICT IT-Virtualisatie

GENERAL MANAGEMENT La Belgique est un pays de haute technologie. SALES & MARKETING E-commerce en M-commerce. ICT IT-Virtualisatie BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for executives & decision makers JUNE - JULY 2014 GENERAL MANAGEMENT La Belgique est un pays de haute technologie SALES & MARKETING

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Fokker Terminal te Den Haag, 18 mei 2011 Doel van de conferentie Tijdens de conferentie stonden drie thema s centraal, die relevant

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie