6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam"

Transcriptie

1 METHODIEK Psychofysiek werke: sleutel tot persoolijk leiderschap. Turbulete tijde e persoolijk leiderschap De turbuletie e de veraderige die we wereldwijd meemake zij ooit gezie i oze geschiedeis. De oorloge als gevolg va 9/11 zij og iet verteerd of we krijge ee fiaciële crisis over os hee. De gevolge va de globaliserig zij al geruime tijd ee realiteit i de straat e op de werkvloer. De techologische verieuwige eme expoetieel toe e de gevolge zij ooverziebaar. Bove dit alles hagt de dreigig va de wereldwijde milieucrisis. Voor de ma met de pet e de vrouw met de hoofddoek beteket dit vooral ee aaeeschakelig va crisisse e veraderige. De eige zekerheid is dat er gee zekerhede meer bestaa. Hoe vid je als idividu, als groep, als orgaisatie je weg tusse de aaeeschakelige va kase e bedreigige? Wat biedt houvast? Wat is ee betrouwbaar kompas? Er is ee quasi oeidig aatal keuzemogelijkhede die allemaal gevolge hebbe. Met keuzevrijheid komt de veratwoordelijkheid voor de gevolge. Psychofysiek werke e TGI Thema Gecetreerde Iteractie (TGI) is ee krachtig leiderschapsmodel, dat same met ee cocrete methode helpt om jezelf é orgaisaties, groepe, of teams te (bege)leide. De ethische ivalshoek va TGI is uiek e biedt ee mogelijkheid je professioeel é persoolijk staade te houde i deze turbulete tijde. Daaraast is bewust werke met het lichaam i relatie tot persoolijk leiderschap zeer effectief. De rots e water methode va Freerk Ykema is ee va de vele voorbeelde waarbij het fysieke door allerlei doelgroepe gebruikt ka worde om het zelfstured vermoge va groepe e idividue te vergrote. TGI e het lichaam De postulate va TGI zij: wees je eige leider e storige hebbe voorrag. Door met je lichaam te werke ku je het vermoge om je eige leider te zij vergrote e heb je meer bewustzij va e grip op wat je stoort. Ee va de belagrijkste resultate die deelemers aa taichi lesse aageve is ee sterkere wil e ee groter vermoge om cotact te make met zichzelf é adere. Door bewust met je lichaam te werke ku je bewuster, duidelijker e krachtiger jezelf sture. Storige hebbe bija altijd ee fysieke compoet. Dit geld zeker voor storige rod het eige leiderschap. Het lichaam is bie TGI ee graadmeter om storige vast te stelle. Maar het ka ook ee istrumet zij om deze storige te hatere e zo het eige leiderschap te vergrote. Ee storig i het leiderschap gaat bija altijd same met ee verkrampig i de ademhalig. Het is ook mogelijk om de compoete va het TGI model symbolisch i het lichaam te plaatse: Het vermoge om het IK te differetiëre. Het wilscetrum zit i de oderbuik. (hara of oderste datie i Japa e Chia.) De kerles va de rots e water methodiek voor lagere schoolkidere is dat ze waeer ze met moeilijke situaties omgaa ze eerst grode e cetrere. Dit wil zegge dat ze eerst de aadacht e de adem i de oderbuik brege e daara pas hadele. Door dit te doe worde kidere e volwassee rustiger, psychologisch é fysiek sterker e is het makkelijker om odaks de agst toch te doe wat gedaa moet worde. Deze truuk geeft kidere de moed, kracht e rust om bvb. de pestcultuur i ee klas om te buige of om zichzelf rustiger te make. Dit heeft ook resultaat bij ADHD gediagosticeerde kidere, zij kue hierdoor ook lere om hu ierlijke orust aders te hatere. Het spreekt voor zich dat dit ook voor volwassee ee goude tip ka zij om de wil te versterke e i balas te brege. De traditioele (e odertusse flik igeburgerde) oosterse fysieke methodes zoals yoga, taichi, aikido, chi-gug, hebbe als hoofddoel om het ego e het persoolijk leiderschap te versterke é tegelijk i harmoie met de behoeftes va het grotere geheel te brege. Deze doele zij perfect i overeestemmig met wat TGI beoogt met idividuatie e persoolijk leiderschap. De methode om dit te bereike is atuurlijk aders. 6 METHODIEK Het vermoge om je ego te overstijge of los te late, het vermoge om je te verbide met adere, het vermoge om WIJ te vorme. Dit vermoge is geassocieerd met de borstkas, de hartregio. Eé va de belagrijkste istrumete i het werke met mese is het vermoge om professioele bidig aa te gaa. Ee leerkracht die iet va zij leerlige houdt, heeft slechtere resultate da iemad die dat wel ka. Dit vermoge ka gestimuleerd, otwikkeld e verakerd worde i de borstkas. Door liefdevol aar je eige moeilijke kate e oaageame emoties te kijke zulle die veel mider zwaar e bepaled

2 BALANS tijdschrift voor agogisch werk zij. Deze techieke worde gebruikt bij pubers e volwassee om het vermoge tot bidig te vergrote e het loslate va zware emoties makkelijker te make. Het vermoge om afstad te eme, om objectief te zij, om zakelijk te werke (HET). Dit vermoge is geassocieerd met het hoofd. Door afstad te eme e zakelijk te observere kue krampachtige of verwarde dekpatroe losgelate worde. Deze techiek ka vrij simpel aa (jog-) volwassee aageleerd worde. De resultate zij dat dwagmatig deke losgelate wordt e de creativiteit maar ook de cocetratie vergroot worde. thema weerstad e (passieve) agressie oproepe die atuurlijke fysiek merkbaar is. Idie ee thema te braaf is, da zal het afwezigheid e vervelig oproepe. I het tweede geval zal de eergie zich oderhuids ophope bij de echt relevate thema s waardoor die zich potetieel destructief e evetueel odergrods gaa uite. De ervarig leert dat ee thema é voedzaam e verteerbaar moet zij. Als het te licht is blijft de groep op zij hoger zitte e idie het te zwaar is krijgt de groep het iet verteerd. Als je heel goed oplet da zulle gewaarwordige i de maagstreek je hierover iformatie geve. De relatie met de cotext (GLOBE) is geassocieerd met hade e voete. De voete staa voor de plaats die je eemt of krijgt e de richtig die je gaat e de hade staa voor het bewerke va de wereld/cotext. Het klikt misschie zweverig (terwijl het atuurlijk het tegegestelde is va zweve) maar echt bewust cotact make met de voete e de grod waarop je staat verhoogd het bewustzij va het hier e u. Tegelijk eemt het gevoel va stevigheid toe (stevig i je schoee staa). Al de leeftijdsgroepe, tot seiore toe (i het kader va valprevetie) geve aa dat bewust je voete voele dit effect ka hebbe. Daaraast staa de hade e wat je ermee doet voor het vasteme, aarake e loslate va alles rodom je. Neem je ruimte, durf je ruimte eme? Be je krampachtig of et slap e durf je iet te grijpe? Ku je ee vuist make? Ku je agressief zij e slaa waeer dat odig is? Ku je zacht zij e arake, strele waeer je dat wil? Eerzijds is dit atuurlijk symbolisch. Aa de adere kat ku je door bewust met deze compoete i het lichaam te werke de kwaliteit va het hadele sterk vergrote met betrekkig tot alle compoete. I die zi is de praktische toepasbaarheid va bovestaade veel meer da symbolisch. TGI gaat i essetie over jezelf sture vauit echt cotact met jezelf e adere (e de taak i ee bepaalde cotext). Met je gevoeles, gedachte e ethiek. Dit cotact met jezelf op al deze iveaus heeft ee fysieke compoet. Als iemads itegriteit wordt geschaad of waeer iemad zij eige itegriteit zelf schaadt, da zal dat fysiek te merke zij. Deze fysieke gewaarwordige kue ee odersteuig zij bij het otwikkele va e werke met ee ethisch kompas. Waeer ee thema datgee aaraakt waar de eergie zit da zal dat fysiek omiddellijk resoere. Idie het ee thema op het scherp va de see is, da zal er et geoeg uitdagig e ogemak zij om adrealie (e dus eergie) op te roepe. Idie er te veel spaig i zit da zal het Daaraast zal ee thema ook reacties i de symbolische plaatse va de 4 compoete oproepe. Zo ka a ee erg emotioele sessie (hart) ee HET thema voor afstad e verlichtig zorge. Hierdoor zulle de emoties kalmere e ka me emotioeel gesproke zij midde weer vide. (het hart). Door a ee erg metale sessie fysiek (wil of buik) te gaa werke krijgt het hoofd (e de geest) de kas om weer te kalmere e mider turbulet te worde. Ez Het thema richt de eergie op ee of meer va de vier compoete die daardoor geactiveerd worde. Door adie de eergie op ee adere compoet te richte krijgt het zelf de kas om de eerder opgeroepe turbuletie of orust te vertere of kalmere. TGI e psychofysiek werke i de praktijk: voorbeelde 1. Rots e water lessereeks i groep 7 (11 jarige) va ee lagere school i Weert (NL). De vraag va de leerkracht: mij klas is vaak orustig; waeer ik erbij be gedrage de kidere zich mi of meer. Vaaf het momet dat ik de klas verlaat is het heel orustig e rumoerig. De klas is ook oveilig voor de kidere. Er zij ekele pestkoppe e er zij ekele kidere die vaker da adere gepest worde. Het proces: (6 lesse va 90 verspreid over 6 weke). Al de lesse werde opgehage rod ee bepaald thema, bvb. rots e water i de klas, sterk staa ook als het moeilijk is, betrouwbaar of obetrouwbaar, elkaar sterker make, De sterkste momete ware de momete waarop storige door de traier opgepikt e bewerkt werde met de klas. Bijvoorbeeld: wat je u deed, was dat om hem sterker te make of zwakker? Hoe zou je dit aders kue doe? Wat dek je dat je klasgeote hierva vide? De klas leerde om elkaar hieri te corrigere. Belagrijk was ook dat de belagrijkste pesters hu leiderschapskwaliteite costructief i plaats va destructief METHODIEK 7

3 leerde izette. Aa de adere kat werd het slachtoffergedrag va sommige gepeste omgeboge aar effectievere weerbaarheid. Vauit sterkere Ikjes kue de kidere ee gezoder wij vorme e uiteidelijk ook beter werke (het). De eerste lesse ware erg hard e cofrotered voor de kidere. De fysieke oefeige e spelle dwoge de kidere om zich bewust te worde va de orust e de oveiligheid die ze va bie voelde. Tot u werd deze orust vooral door pestgedrag geuit. Het was ee fikse machtstrijd tusse de traier e ekele va de kidere voordat dit doel gerealiseerd werd. De kidere hadde ood aa ee exter iemad die met kracht het patroo doorbrak. De kidere leerde om vauit bewustzij va de oderbuik de kracht e wil te geerere om zichzelf, odaks de orust e spaig, te leide. Op les 4 was er ee katelmomet: de kidere hadde ee groepsgesprek over rotsgedrag (voor jezelf gaa, koppig zij, jezelf afsluite voor adere i positieve e egatieve zi) e over watergedrag (soepel zij, toegeve, ruimte make voor adere, i positieve e egatieve zi). De kidere kode i ee strakke structuur elkaar hierover feedback geve. Thema: hoeveel procet rots e hoeveel procet water be je? Tip e top voor elkaar. I het gesprek hierover kwam aar bove dat bija al de kidere al eerder gepest werde e op ee gegeve momet beslote hadde om zelf maar te gaa peste om iet meer het slachtoffer te zij. Niemad wilde dit echt maar het was wel wat er telkes gebeurde. Dit, rijkelijk met trae bevloeid, gesprek was éé va de eerste momete i jare waarop de kidere zich weer kwetsbaar durfde toe aa elkaar. De laatste twee lesse hebbe de kidere e de traier vooral gewerkt rod het telkes terug loslate va het pest- e orustpatroo aar ierlijke kracht. De groep leerde zichzelf hieri corrigere. De resultate: Doordat de leerkracht dit proces odersteude e ook met deze psychofysieke methodes ko werke, ko ze de volgede maade de cultuuromslag blijve odersteue. Met allee prate ko deze klas ooit de kracht vide om het om te gooie. Met allee fysiek werke ko er ooit het bewustzij groeie dat het aders ko. 8 METHODIEK 2. Sociale vaardighede traiig voor jarige i ee techische school i Weert (NL). Deze groep was speciaal voor deze traiig samegesteld. Het groepsproces was gee doel op zich omdat a deze traiig de groep weer otbode zou worde. De vrage va deze leerlige ware zeer divers: va lere omgaa met iteretpeste over gee vriede kue make, iet ee kue zegge waeer vriedie uit gaa stele, tot cotrole verlies waeer uitgedaagd. De eerste les was verbaal: doele kieze e keis make. De tweede les bracht omiddellijk ee storig aa het licht. Het fysiek werke deed éé va de deeleemsters heel duidelijk voele dat ze hier iet wilde zij. Op het eerste iveau wilde ze iet i de lesse zij. Op het tweede iveau wilde ze er gewoo iet zij. Het duurde ee tijdje voordat door al de weerstad deze storig aa het licht kwam. Uit respect voor het eige leiderschap va de deeleemster is same met de school beslote dat zij ee alteratief traject kreeg aagebode om met het er iet wille zij aa de slag te gaa. De tweede les was het begi va ee machtsstrijd tusse de traier e ekele va de deelemers: Het komt wel erg dichtbij zo fysiek werke, met aa de adere kat: Dit is éé va de efficiëtste maiere om de door de jullie gekoze doele te bereike. Door de machtsstrijd exter te levere i combiatie met de fysieke oefeige, geereerde ze geoeg agressie e kracht om ierlijke patroe te kue doorbreke i ee latere fase va de lessereeks. Na deze machtsfase (krachtfase) kode ze op het tweede iveau begie werke: het hart e de emoties. Met i het verlegde hierva: zivolle (kue) relaties aagaa e schadelijke relaties (kue) verbreke. Eé va de opmerkelijke resultate was dat ee door zij klasgeote als vreemd omschreve joge eidelijk vauit cotact met zij gevoel ko hadele. Het lukte hem zelfs om voor het eerst i lage tijd zij gevoeles oder woorde te brege. Het werke met emoties was voor hem pas mogelijk door het otwikkele va lichaamsbewustzij. 3. Streetwise! Traiig rod sociale iclusie voor jogerewerkers uit heel Europa. Het werkthema was: Youth I Actio as a tool for social iclusio. Youth I Actio (YIA) is ee subsidieprogramma va de Europese commissie. Er dede 22 jogerewerkers uit 12 verschillede lade mee.

4 BALANS tijdschrift voor agogisch werk Het zwaarteput va het programma was gericht op het creëre va kwalitatieve samewerkig tusse de verschillede lade voor doelgroepe die het slachtoffer zij va sociale uitsluitig. Ekele va de deelemers kwame zelf uit milieus met mider kase. Ee ochted is er gewerkt rod overlevigsmechaisme. Uit de evaluatieverslage bleek, voor het meredeel va de deelemers, dat dit het belagrijkste momet was va de hele traiig. Het thema va de ochted was from survivig to livig your qualities. Veel va de jogere waar deze jogerewerkers mee werke zitte omwille va ee oveilige cotext of ee heftig verlede vast i overlevigspatroe waar ze iet zomaar kue uitstappe. Door dit eerst zelf te doorleve kue de jogerewerkers hu jogere beter odersteue om dit zelf te doe. Aa de ader kat is jogerewerk iet altijd eve veilig. Dus het is zeker zivol om de eige overlevigspatroe te bewerke. I ee eerste fase hebbe de deelemers aa de had va ee korte theorie over adrealie, agst e overlevigsmechaisme hu eige patroe geaalyseerd e uitgesproke aa elkaar. Voor sommige was dit ee absolute eerste keer. Daara gige de deelemers ee psychofysieke oefeigereeks i waarbij telkes weer de agstpatroe doorbroke werde. Deze agstpatroe hebbe ee fysiek, emotioeel e metaal aspect. Op deze drie iveaus krege de deelemers de kas om va ovrijheid e agst aar ierlijke kwaliteit te gaa. Va machtspatroe aar Kracht, va emotioele ovrijheid aar Liefde, va metale orust e verwarrig aar Wijsheid. Deze kwaliteite werde verakerd i het lichaam. Tijdes de pauzes va de volgede dage hebbe de deelemers al de oefeige opgeschreve om ze met hu jogere te kue gaa doe. Behalve het duidelijk ut bie de doelstellig va de traiigsweek heeft deze ochted voor ee verdiepig e itesifiërig va de cotacte bie de groep gezorgd. Doordat de idividue meer gefocust e gecetreerd ware, kreeg het Wij meer kwaliteit e diepgag. Die avod gig het programma over persoolijke levesverhale i het kader va iclusie e exclusie. Het vertrouwe e het cotact dat gegeereerd was tijdes de ochted zorgde mee voor de odige veilige sfeer om dit goed te kue doe. De rest va de week gave de deelemers hu kwaliteite e hu ideale hade e voete door het cocreet vorm te geve i uitwisseligsprogramma s voor hu jogere. 4. Keismakigsmiddag psychofysiek werke voor begiede leerkrachte i ee middelbare techische school i Hasselt. De school wil met psychofysiek werke begie om leerlige te lere zichzelf beter te sture tijdes moeilijke momete. Om draagvlak te creëre voor deze methode krijge de begiede leerkrachte ee keismakigsmomet met de methode. Het thema va de middag is: i je kracht als leerkracht Om te begie krijgt iederee de kas om zij of haar doele voor de dag uit te spreke met het thema: I je kracht als leerkracht: wat zou ik daarover og wille lere? Bij de gemiddelde leerkrachtegroep is de oveiligheid meestal te groot om je kwetsbaar op te stelle e toe te geve dat je rod dit thema og wat te lere hebt. Deze groep had al same itervisie gehad e ko dit thema wél aa. Natuurlijk kwam aa het licht dat iet allee de leerlige kracht va leerkrachte verge maar vooral het samewerke met de collega s iet altijd gemakkelijk is. Door hier tijd aa te bestede ko er tijdes de rest va de middag systematisch verweze worde aar de praktische toepassige va de oefeige. I het begi was de sfeer giechelig e ee beetje ozeker. De leerkrachte zij iet gewed om fysiek te werke e voele zich ee beetje opgelate. Door de oefeige lagzaam op te bouwe e veel voorbeelde uit de praktijk te geve, eemt de weerstad sel af. Door de fysieke oefeige kome spaigspatroe bij de leerkrachte sel aa de oppervlakte. Die worde door de lesgever omiddellijk beoemd zodat ze losgelate kue worde. De opbouw va de middag is als volgt: Stevig i je schoee staa & fysieke kracht e soepelheid (werke met de oderbuik i plaats va spaig te zette i borstkas e de schouders). Dit wordt telkes odersteud door spelle die ekel te wie zij door de kracht va de oderbuik i te zette e de spaig i de schouders e de borstkas te vermidere. Psychische kracht e rust. Door ekele schrikmomete i te bouwe werde de deelemers bewust hoe stress omiddellijk resulteerde i spaig i de schouders e borstkas. Ze leerde bewust hu psychisch zwaarteput te verlage aar de oderbuik. Dit resulteert omiddellijk i meer rust e ee gevoel va kracht e beheersig. Kracht i de stem: rustig e toch vauit kracht je stem gebruike om ee groep te leide. METHODIEK 9

5 Kracht e rust i je oge. Je blik gebruike om respect af te dwige is ee tool die va levesbelag is waeer je i ee straatcultuur leeft. Veel va de jogere op deze school leve i ee straatcultuur. Dus als leerkracht heb je dit ook odig om respect af te dwige. Greze: greze aavoele doe je i eerste istatie fysiek. Effectief greze aageve doe je met de tools die eerder aagereikt zij (e met ik-boodschappe). Liefde: het is atuurlijk belagrijk om vauit kracht te kue werke. Nog veel belagrijker is het om vauit liefde voor de jogere je werk te doe. Er werd afgeslote met ekele oefeige om ee gevoel va liefde te geere e zacht cotact te make a al de op kracht gerichte cotacte. De deelemers zij a de oefeigereeks ee beetje door elkaar geschud maar wel ethousiast. Tijdes de afsluitig werd meerdere kere aagegeve dat deze maier va werke ee oderdeel va het verplicht curriculum voor leerkrachte zou moete zij. P R O G R A M M A B R O C H U R E 5. Over de schrijver Baud Vadebemde is ee ervare sociaal werker. Hij heeft jare met moeilijk toegakelijke groepe op straat e met bewoersgroepe gewerkt i Weert (NL). Hij geeft traiige weerbaarheid e zelfsturig voor sociaal werkers e i schole voor leerlige, leerkrachte e leidiggevede. Eé va zij specialiteite is het (bege)leide va pestgroepe i het trasformere va ee pestcultuur aar ee cultuur va kracht e respect. 6. Liks e verwijzige Website va Baud Vadebemde: De programmabrochure is uit! Website va ee va de pioiers va psychofysiek werke bie ee schoolcotext: Freerk Ykema: Websites over TGI: I Balas orgaisere we met Baud Vadebemde TGI te lijf e I je kracht als leerkracht. (zie website 10 METHODIEK

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

medewerkers museumboerderij de Wendezoele

medewerkers museumboerderij de Wendezoele LES 2: KERNLES: ONTDEK DE BOERDERIE I deze les staat het beleve va het erfgoed cetraal. KENMERKEN Tijd Les wordt gegeve door Beodigde materiale 60 miute medewerkers museumboerderij de Wedezoele overzicht

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument **Ee goed pla is het halve werk** *Iter beleid *Extere commuicatie *Als vakihoudelijk istrumet Wie be ik e wat doe ik zoal? Christel Kema: Boekhoudig bouwbedrijf (maadag) MediaCoach; mediawijsheid groep

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst JOGG-Noordwest: positieve resultate biede kase voor de toekomst Ee evaluatieoderzoek va de pilotfase va ee wijkgerichte aapak i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest Gôkky Zeistra, Naah Tak, Moique de Koig,,

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346 118552 107229 BoveIJ ziekehuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statejachtstraat 1, Amsterdam Telefoo : (020) 634 6346 Vragelijst Hoofdpij Hoofdpijpoli BoveIJ Ziekehuis Naam: M/V

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 7. Betrouwbaarheidsitervalle voor proporties Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

AFFICHEKRANT 2006. 1ste graad HONGER DE WERELD UIT! Een lesbundel voor het basisonderwijs. Samenstelling: 11.11.11 in samenwerking met Alfa vzw

AFFICHEKRANT 2006. 1ste graad HONGER DE WERELD UIT! Een lesbundel voor het basisonderwijs. Samenstelling: 11.11.11 in samenwerking met Alfa vzw AFFICHEKRANT 2006 Ee lesbudel voor het basisoderwijs V.U. Bogda Vade Berghe - Vlasfabriekstraat 11-1060 Brussel 1ste graad HONGER DE WERELD UIT! Samestellig: 11.11.11 i samewerkig met Alfa vzw Vlasfabriekstraat

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

industriële meet- en regeltechniek

industriële meet- en regeltechniek idustriële meet- e regeltechiek Meet- e Regeltechiek NEDERLAND Itercotrol Meet- & Regeltechiek B.V. T +31.26.4425204 F +31.26.4461294 ifo@itercotrol.eu www.itercotrol.eu Itercotrol Scheepvaart- & Trasporttechiek

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Preventieve maatregelen voor de toekomst

Preventieve maatregelen voor de toekomst Prevetieve maatregele voor de toekomst e ee bewust 'veilige' toekomst Daa Jase 14 jui 2017 Ope ir. Daa Jase Seior Adviseur Bradveiligheid Associate Director - Fire Safety e Security 10 jaar werkzaam voor

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

Wat gaaf dat jij jouw spreekbeurt over Mentos doet!

Wat gaaf dat jij jouw spreekbeurt over Mentos doet! Hi Metos fa! Wat gaaf dat jij jouw spreekbeurt over Metos doet! Ga sel aar www.metos.l om iformatie voor jouw spreekbeurt of werkstuk te verzamele! Metos staat beked voor zij verfrissede rode soepjes i

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

GRATIS Jubileumworkshops

GRATIS Jubileumworkshops Muziekschool Gerard Boedij Noorderstraat 3, 1621 HV Hoor 0229-238189 ifo@muziekschoolboedij.l Blad 1 va 5 volwassee ka zich ischrijve voor ee va de 28 gratis workshops die u door de docete va de muziekschool

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie