Provinciaal blad van Noord-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal blad van Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout-Gerwensewe 43, Helmond Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Nummer 67/16 Bijlae(n) 2 Gelet op artikel 5.5 van de Verordenin ruimte 2014; Overweende dat - de emeente Helmond heeft verzocht om wijziin van de berenzin van de ecoloische hoofdstructuur nabij Gerwensewe 43 te Stiphout, aanewezen in de Verordenin ruimte 2014; - met deze wijziin de vaststellin van het bestemminsplan "Stiphout- Gerwensewe 43 Helmond" moelijk wordt emaakt; - Gedeputeerde Staten bereid zijn dit verzoek in te willien en daartoe de relevante berenzinen in de Verordenin ruimte 2014 aan te passen; Besluiten I. Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout-Gerwensewe 43, Helmond vast te stellen met planidn NL.IMRO.9930.wijzvr140794GW43-va01;

2 II. deze beschikbaar te stellen op en via ruimtelijkeplannen.brabant.nl Nummer 67/16 s-hertoenbosch, 19 april 2016 Gedeputeerde Staten voornoemd, de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk de secretaris mw. ir. A.M. Burer Kenmerk: Uiteeven, 26 april 2016 De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, mw. ir. A.M. Burer. 2/2

3 vastesteld Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout- Gerwensewe 43 Helmond

4

5 Inhoudsopave Reels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende reels 5 Artikel 1 Beripsbepalin 5 Hoofdstuk 2 Alemene reels 5 Artikel 2 Wijziinen structuren 5 Hoofdstuk 3 Slotbepalinen 5 Artikel 3 Inwerkintredin 5 Artikel 4 Citeertitel 5 Toelichtin 6 Hoofdstuk 1 Het emeentelijk plan Beschrijvin van het plan Afwijkin van eldende Verordenin ruimte 6 Hoofdstuk 2 Herberenzin voor het plan Stiphout-Gerwensewe 43 Helmond Procedure Oordeel t.a.v. verzoek tot herberenzin Overweinen t.a.v. vereisten voor wijziin 7 Hoofdstuk 3 Verordenin ruimte Bevoedheid aanpassin renzen Natuurcompensatie Bijkomende wijziinen Reels Verordenin ruimte 2014 raadpleen 10 Bijlae(n) 11 Bijlae 1 Relevante artikelen Verordenin ruimte 12 Hoofdstuk 1 Wijziin van de ecoloische hoofdstructuur Hoofdstuk 2 Procedure wijziin op verzoek Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout -Gerwensewe 43 Helmond (vastesteld) 3/14

6 4/14 Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout -Gerwensewe 43 Helmond (vastesteld)

7 Reels Hoofdstuk 1 Inleidende reels Artikel 1 Beripsbepalin In deze verordenin wordt verstaan onder: 1.1 wijziinsverordenin: de eometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr140794GW43- va01, met de bijbehorende reels. Hoofdstuk 2 Alemene reels Artikel 2 Wijziinen structuren De Verordenin ruimte 2014 wordt als volt ewijzid: 2.1 Ecoloische hoofdstructuur ln verband met het bestemminsplan Stiphout-Gerwensewe 43 Helmond wordt de berenzin van de structuur 'ecoloische hoofdstructuur' als volt ewijzid: Nabij Gerwensewe 43 te Stiphout wordt deze structuur verwijderd; 2.2 Groenblauwe mantel ln verband met het bestemminsplan Stiphout-Gerwensewe 43 Helmond wordt de berenzin van de structuur 'roenblauwe mantel' als volt ewijzid: Nabij Gerwensewe 43 te Stiphout wordt deze structuur toeevoed. Hoofdstuk 3 Slotbepalinen Artikel 3 Inwerkintredin Deze wijziinsverordenin treedt in werkin met inan van de da na de datum van uitifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt eplaatst. Artikel 4 Citeertitel Deze wijziinsverordenin wordt aanehaald als: Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout-Gerwensewe 43 Helmond Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout -Gerwensewe 43 Helmond (vastesteld) 5/14

8 Toelichtin Hoofdstuk 1 Het emeentelijk plan 1.1 Beschrijvin van het plan Het bestemminsplan Stiphout-Gerwensewe 43 Helmond is een herzienin van het eldende bestemminsplan voor de kern Stiphout. De emeente heeft het plan in procedure ebracht voor uitbreidin van de bedrijfsbestemmin op het adres Gerwensewe 43 te Stiphout. Daarbij is een wijziin in de ecoloische hoofdstructuur (hierna: EHS) voorzien ten opzichte van de EHS zoals openomen in de Verordenin Ruimte 2014 zoals deze luidt per 215 juli 2015 (hierna: Vr). Er zal sprake zijn van fysieke compensatie. 1.2 Afwijkin van eldende Verordenin ruimte Een deel van de nieuwe ontsluitinsroute van het bedrijf is voorzien op een halfverhard bospad dat behoort tot de EHS. De reels van de Vr heeft voor deze structuur als uitanspunt, het behoud, herstel of de duurzame ontwikkelin van natuur. In het plan is daarom voorzien in een wijziin van de berenzin van de structuur EHS. Dit is ebaseerd op moelijkheden die de Vr biedt voor aanpassin van de berenzin van structuren voor bestemminsplannen. Meer informatie hierover is openomen in Hoofdstuk 3 Verordenin ruimte. Hoofdstuk 2 Herberenzin voor het plan Stiphout-Gerwensewe 43 Helmond 2.1 Procedure Het voornemen om ons te verzoeken de renzen van de structuur 'ecoloische hoofdstructuur'' in de Verordenin ruimte voor het emeentelijk plan aan te passen heeft samen met het emeentelijk ontwerp-bestemminsplan ter inzae eleen met inan van 4 februari 2016 tot en met 16 maart Gedurende deze termijn was het moelijk te reaeren op het aanpassen van de Verordenin ruimte. Er zijn een reacties inezonden teen deze wijziin van de berenzinen in de Verordenin ruimte. 2.2 Oordeel t.a.v. verzoek tot herberenzin Wij hebben besloten over te aan tot het aanpassen van de berenzinen in de Verordenin ruimte ten behoeve van het emeentelijk plan. In de toelichtin van het ontwerp bestemminsplan Stiphout-Gerwensewe 43 Helmond en de daaraan ten rondsla liende stukken wordt zorvuldi onderbouwd dat aan de reels behorend bij een verzoek om wijziin van de ecoloische hoofdstructuur op verzoek voor 6/14 Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout -Gerwensewe 43 Helmond (vastesteld)

9 kleinschalie inrepen wordt voldaan. Planoloisch is dit op een juiste wijze door vertaald in het ontwerp van het emeentelijk plan dat daarmee voldoet aan de daaraan estelde reels in de Vr. In de volende pararafen aan wij hier verder op in. 2.3 Overweinen t.a.v. vereisten voor wijziin Aan de bevoedheid om medewerkin te verlenen aan een verzoek voor wijziin van de EHS- berenzin bij kleinschalie inrepen, zijn in artikel 5.5 Vr voorwaarden verbonden. Beperkte aantastin EHS/Kwalitatieve en kwantitatieve versterkin EHS Gelet op de aard en omvan van de inreep zijn wij van menin dat er sprake is van een kleinschalie inreep in, en beperkte aantastin van de EHS. Wij hebben de aantastin van de EHS en de natuurcompensatiemaatreelen in onderline samenhan beoordeeld en daarbij econstateerd dat de kwaliteit en kwantiteit van de ecoloische hoofdstructuur in het ebied per saldo verbetert. De emeente heeft naar ons inzicht voldoende aannemelijk emaakt dat de ontwikkelinen zoals voorzien in het bestemminsplan wenselijk zijn en herberenzin van de EHS ter plaatse rechtvaardien. De in het bestemminsplan openomen natuurcompensatie achten wij aanvaardbaar. De bestaande EHS die in het planebied verloren aat wordt door de eplande herinrichtin volledi ecompenseerd ter versterkin van de bestaande EHS. Alternatieven/Goede landschappelijke en natuurlijke inpassin/natuurcompensatie Vanwee fysieke beperkinen in de (directe) omevin zijn alternatieve ontsluitinsmoelijkheden voor het bedrijf niet beschikbaar. Hierbij speelt mede een rol dat recent de omliende infrastructuur is ewijzid in het kader van de aanle van de nieuwe, tweede ontsluitinswe voor Stiphout. De toelichtin van het ontwerp-bestemminsplan besteedt aandacht aan de waarden binnen het ebied dat wordt aanetast en hoe waarden ondanks de aantastin zoveel moelijk kunnen worden behouden. Zo worden maatreelen voorzien ter voorkomin van lichtverstorin voor vleermuizen. De emeente zal de natuurcompensatie realiseren voor de initiatiefnemer. Hiertoe is een anterieure overeenkomst esloten voor de afwikkelin van de kosten van de compensatie. Zowel de inreep als de compensatie van de EHS zijn ereeld in het bestemminsplan Stiphout - Gerwensewe 43 Helmond. Hiermee is de duurzame instandhoudin van de natuurcompensatie voldoende ebord. Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout -Gerwensewe 43 Helmond (vastesteld) 7/14

10 2.3.1 Natuurcompensatie ter realiserin van reeds aanewezen ehs of ecoloische verbindinszone Gemeente Helmond kiest ervoor om de compensatieopave die voorkomt uit het plan Stiphout-Gerwensewe 43 Helmond te realiseren nabij de Buremeester Krollaan. De ronden hier zijn in het eldende bestemminsplan Medevoort Noord al voorzien van een dubbelbestemmin 'Ecoloie' met het oo op een te ontwikkelen ecoloische verbindinszone (EvZ). De compensatieronden worden nu in het plan Stiphout-Gerwensewe 43 Helmond bestemd tot 'Natuur'. Op deze ronden zal nu als compensatie voor de aantastin van de natuur bij de Gerwensewe, een 'stapsteen' voor de EvZ van de Schootense Loop worden erealiseerd. Verder wordt de vereiste kwaliteitsverbeterin van het landschap aansluitend aan deze stapsteen erealiseerd en ook bestemd tot 'Natuur' in het bestemminsplan Stiphout-Gerwensewe 43 Helmond. De ronden waarop deze kwaliteitsverbeterin van het landschap estalte krijt vormt een verbindin tussen voornoemde stapsteen en de bestaande EHS van het Coovels bos. Hierdoor komt een robuuste verbindin tot stand tussen de EvZ en de EHS van het Coovels bos. Hoofdstuk 3 Verordenin ruimte De Verordenin ruimte 2014 bestaat uit kaartmateriaal en reels die onolosmakelijk met elkaar zijn verbonden in een diitaal plan. Dit diitale plan kan in een kaartviewer in een internetbrowser bekeken en eraadpleed worden. Een klik op de kaart maakt duidelijk welke structuren en aanduidinen met bijbehorende reels op die locatie elden. Dit samenspel tussen kaarten en reels bepaalt welke normen een emeente voor een bepaalde locatie moet hanteren bij het maken van een bestemminsplan of bij het verlenen van een omevinsverunnin die afwijkt van het eldende bestemminsplan. De kaarten maken dus deel uit van die normen en een wijziin van de kaarten betekent dat voor die locatie een andere norm aat elden. Bijvoorbeeld in plaats van de reels voor het emend landelijk ebied worden reels voor bestaand stedelijk ebied van toepassin. 3.1 Bevoedheid aanpassin renzen Omdat de emeente bij het vaststellen van een bestemminsplan de Verordenin in acht moet nemen, zou het zonder aanpassinen van de kaart van de verordenin niet moelijk zijn om het bestemminsplan Stiphout-Gerwensewe 43 Helmond vast te stellen. Het plan zoals het er nu lit is immers in strijd met de reels voor de ehs. Vaststellin is dus alleen moelijk wanneer de kaart van de Verordenin ruimte zodani is aanepast, dat het plan er niet laner mee in strijd is. Om aanvaardbare en wenselijke wijziinen in de renzen van de ehs in het kader van een emeentelijk plan moelijk te maken, bevat de verordenin in artikel 5.5 een reelin waarbij wij onder voorwaarden deze renzen kunnen wijzien op verzoek. In artikel 36.5 is de procedure hiervoor openomen. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe ehs-renzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkomin van vertrain in de emeentelijke besluitvormin is bepaald dat hiervoor eleenheid wordt eboden teelijkertijd met de terinzaelein van de ontwerp-bestemminsplan. 8/14 Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout -Gerwensewe 43 Helmond (vastesteld)

11 3.2 Natuurcompensatie Indien de ecoloische hoofdstructuur aanepast moet worden ten behoeve van een plan, dient de aantastin van de natuur te worden ecompenseerd. Dit kan op de volende manieren, een combinatie is ook moelijk: fysiek: Elders wordt door een initiatiefnemer nieuwe natuur erealiseerd en in stand ehouden. Bij de berekenin van de omvan van de compensatie wordt rekenin ehouden met de leeftijd en ontwikkelinstijd van de natuur die wordt aanetast. Omdat het enie tijd zal duren voor de nieuwe natuur 'volwassen' is, komt er een toesla bovenop de oppervlakte aanetaste natuur. financieel: Er wordt een berekenin emaakt van de kosten van compensatie en het bedra dat hieruit volt wordt estort in een provinciaal Groenontwikkelfonds. Dit wordt ebruikt om ronden in de ehs aan te kopen en daar natuur te realiseren. De voorschriften voor natuurcompensatie zijn te vinden in bijlae 1 "Relevante artikelen Verordenin ruimte". In artikel 40 lid 4 Vr is een overansreelin openomen voor de wijze van compenseren. De volledie tekst van deze artikelen is openomen in de bijlae bij de toelichtin. 3.3 Bijkomende wijziinen Wijziin van andere structuur door aanpassin ecoloische hoofdstructuur In de Verordenin ruimte wordt de ruimtelijke hoofdstructuur evormd door het bestaand stedelijk ebied, de ecoloische hoofdstructuur, de roenblauwe mantel en het emend landelijk ebied. Deze structuren sluiten op elkaar aan en overlappen niet. Dit betekent dat een wijziin in één van deze leenda-eenheden ook evolen heeft voor de aanrenzende structuur. Er kan niet volstaan worden met het verwijderen van de ehs, dit zou namelijk een 'witte vlek' in de kaart opleveren - er moet op die plek ook een nieuwe leendaeenheid aan worden toeekend. De hoofdreels voor toekennin van het vlak waar de ehs is verwijderd zijn als volt: 1. het vlak renst erens aan de roenblauwe mantel: het vlak wordt toeevoed aan de roenblauwe mantel; 2. het vlak raakt een roenblauwe mantel, maar wel bestaand stedelijk ebied: het vlak wordt toeevoed aan bestaand stedelijk ebied; 3. het vlak was volledi omrind door emend landelijk ebied: het wordt toeevoed aan emend landelijk ebied. 4. het vlak wordt volledi omrind door ehs: de toekennin van de aanduidin is maatwerk. In deze 'afeleide' wijziin wordt bij deze herberenzin ook voorzien. Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout -Gerwensewe 43 Helmond (vastesteld) 9/14

12 3.4 Reels Verordenin ruimte 2014 raadpleen De wijziin heeft alleen betrekkin op de berenzinen van een beperkt aantal structuren en/of aanduidinen in de Verordenin ruimte. Daarom dient naast dit wijziinsbesluit ook altijd de Verordenin ruimte te worden eraadpleed: voor de reels die van toepassin zijn op de ronden die bij dit besluit zijn aaneduid als roenblauwe mantel; omdat er no andere aanduidinen en dus reels op dezelfde locatie van toepassin kunnen zijn. 10/14 Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout -Gerwensewe 43 Helmond (vastesteld)

13 Bijlae(n) Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout -Gerwensewe 43 Helmond (vastesteld) 11/14

14 Bijlae 1 Relevante artikelen Verordenin ruimte Hoofdstuk 1 Wijziin van de ecoloische hoofdstructuur Artikel 5.5 Wijziin van de berenzin op verzoek bij kleinschalie inrepen 1. Gedeputeerde Staten kunnen de berenzin van de ecoloische hoofdstructuur op verzoek van de emeente wijzien ten behoeve van een individuele, kleinschalie inreep. 2. Een verzoek om wijziin van de berenzin, als bedoeld in het eerste lid, aat verezeld van een bestemminsplan waaruit blijkt dat: a. de voorestelde inreep slechts leidt tot een beperkte aantastin van de ecoloische waarden en kenmerken van de ecoloische hoofdstructuur in het desbetreffende ebied; b. de voorestelde inreep leidt tot een kwalitatieve of kwantitatieve versterkin van de ecoloische waarden en kenmerken van de ecoloische hoofdstructuur als eheel; c. de voorestelde inreep is onderbouwd met een afwein van alternatieven; d. de voorestelde inreep verezeld aat van zodanie maatreelen dat er sprake is van een oede landschappelijke en natuurlijke inpassin; e. de uitvoerin van de voorestelde inreep en de daarbij betrokken maatreelen en de monitorin daarvan zijn verzekerd; f. wordt voldaan aan de reels inzake het compenseren van verlies van ecoloische waarden en kenmerken bedoeld in artikel 5.6 (compensatiereels). 3. Artikel 3.2 (kwaliteitsverbeterin van het landschap) is niet van toepassin op een bestemminsplan als bedoeld in het tweede lid. 4. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 36.5 (procedure renswijziin op verzoek) van toepassin. Artikel 5.6 Compensatie 1. De op rond van de verordenin verplichte compensatie vindt, naar keuze, plaats door: a. fysieke compensatie, overeenkomsti artikel 5.7; b. financiële compensatie, overeenkomsti artikel De omvan van de compensatie wordt bepaald door de omvan van het vernietide areaal waarbij een toesla op de omvan van het vernietide areaal wordt berekend, zowel in oppervlak, als in budet, te onderscheiden in de volende cateorieën: a. natuur met een ontwikkeltijd van 5 jaar of minder: een toesla; b. tussen 5 en 25 jaar te ontwikkelen natuur: toesla van 1/3 in oppervlak, plus de ekapitaliseerde kosten van het ontwikkelinsbeheer; c. tussen 25 en 100 jaar te ontwikkelen natuur: toesla van 2/3 in oppervlak, plus de ekapitaliseerde kosten van het ontwikkelinsbeheer; d. bij een ontwikkelinsduur van meer dan 100 jaar: de toesla in oppervlak en de ekapitaliseerde kosten van het ontwikkelinsbeheer is maatwerk. Artikel 5.7 Aanvullende reels voor fysieke compensatie 1. De fysieke compensatie vindt plaats in: a. de niet erealiseerde delen van de ecoloische hoofdstructuur; 12/14 Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout -Gerwensewe 43 Helmond (vastesteld)

15 b. de niet erealiseerde ecoloische verbindinszones. 2. In afwijkin van het eerste lid kan fysieke compensatie ook plaatsvinden in, aansluitend op of nabij het aanetaste ebied indien een wijziin van de berenzin plaatsvindt met toepassin van de saldobenaderin als bedoeld in artikel Een verzoek als bedoeld in de artikelen 5.3, 5.4 en 5.5, alsmede een bestemminsplan als bedoeld in artikel 5.1, zesde lid, aat verezeld van een compensatieplan. 4. Een compensatieplan omvat ten minste: a. het netto verlies aan ecoloische waarden en kenmerken dat optreedt; b. de wijze waarop het netto verlies, enoemd onder a, wordt ecompenseerd; c. de ruimtelijke berenzin van het te compenseren ebied en de compensatie; d. de kwaliteit en kwantiteit van de compensatie; e. de termijn van uitvoerin; f. de inhoud en realisatie van de voorenomen mitierende en compenserende maatreelen;. een beschrijvin van het reuliere beheer en het ontwikkelinsbeheer. 5. Het compensatieplan wordt openomen als onlosmakelijk onderdeel van het bestemminsplan dat wordt vastesteld voor de ruimtelijke ontwikkelin die de aantastin veroorzaakt. 6. De uitvoerin van het compensatieplan start uiterlijk op het moment van voltooiin van de aantastin en wordt op zo kort moelijke termijn daarna, doch uiterlijk binnen vijf jaar, aferond. 7. In afwijkin van het zesde lid, wordt indien sprake is van een aantastin van bedreide soorten of hun leefebied, de uitvoerin van het compensatieplan aferond op het moment dat de aantastin daadwerkelijk start. 8. In afwijkin van het zesde lid, kan indien er sprake is van een omvanrijke en zware compensatieverplichtin, de uitvoerin van het compensatieplan een termijn van maximaal tien jaar bedraen. 9. De uitvoerin van het compensatieplan wordt vasteled in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de emeente waarin: a. rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zijn vasteled; b. een financiële onderbouwin is vasteled waaruit blijkt dat de uitvoerin van de compensatiemaatreelen is zeker esteld en niet wordt efinancierd uit middelen die beschikbaar zijn op rond van een subsidiereelin; c. de termijn is vasteled waarbinnen de uitvoerin van compensatie moet zijn aferond; d. een boeteclausule is openomen die van toepassin is bij het niet, niet tijdi of onvolledi uitvoeren van de compensatie. 10. Voor het verschuldid zijn van de boete bedoeld in het neende lid is een inebrekestellin nodi. 11. Het boetebedra wordt estort in de provinciale compensatievoorzienin ter uitvoerin van de eformuleerde compensatietaakstellin. Het boetebedra is op het moment van vaststellin ten minste elijk aan 150% van alle directe en indirecte kosten die samenhanen met de betrokken compensatie. 12. Het collee van buremeester en wethouders dient jaarlijks edurende de realisatietermijn bedoeld in het vierde lid onder e, een voortansrapportae over de uitvoerin van de compensatie in bij Gedeputeerde Staten. 13. Gedeputeerde Staten hebben het recht om in het veld controles uit te voeren ten einde te bezien of de compensatie daadwerkelijk is of wordt uitevoerd. Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout -Gerwensewe 43 Helmond (vastesteld) 13/14

16 Hoofdstuk 2 Procedure wijziin op verzoek Artikel 36.5 Procedure wijziin van renzen op verzoek 1. Het voornemen om een verzoek te doen als bedoeld in artikelen 4.12, 5.3, 5.4, 5.5, 6.18, 8.3, 9.3, 11.2, tweede lid, 12.2, 13.2, derde lid, 14.2, vierde lid, 18.2, derde lid, 19.2, derde lid, 20.2, derde lid, en 25.2, maakt deel uit van de uniforme openbare voorbereidinsprocedure van een bestemminsplan, waarbij in het ontwerp bestemminsplan, indien van toepassin, de volende ebiedsaanduidinen worden openomen: a. ebiedsaanduidin: overi in Verordenin ruimte toe te voeen [naam ebiedscateorie]; b. ebiedsaanduidin: overi in Verordenin ruimte te verwijderen[naam ebiedscateorie]. 2. Een verzoek wordt na afloop van de terinzaelein bedoeld in artikel 3:11 van de Alemene wet bestuursrecht, bij Gedeputeerde Staten inediend en aat verezeld van een beschrijvin waaruit blijkt dat is voldaan aan de in deze verordenin estelde voorwaarden waaronder wijziin van de berenzin moelijk is en, in voorkomende evallen, van naar voren ebrachte zienswijzen. 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier weken na ontvanst van een verzoek als bedoeld eerste lid. 4. Een bestemminsplan ten behoeve waarvan de emeente een verzoek om wijziin van de berenzin heeft edaan, wordt vastesteld nadat Gedeputeerde Staten hebben besloten tot wijziin van de berenzin. 14/14 Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout -Gerwensewe 43 Helmond (vastesteld)

17

18 Brabantlaan 1 Postbus MC 's-hertoenbosch Telefoon (073)

19 Acacia ts t ra Jan at stra en ell t n e tte z De Stilp o jk e di ens at at we n Nue e.- w Eelantier e ra st Kamperfoelie a Sp ps a.o.c.a.v bes a Sp d r Do Win pa er d we e ns on k er w of fe aa t np le i n e Fo n r Vens tr Schooten sewe Stiphoutse dreef en nv n at o te nse Verwijderde ecoloische hoofdstructuur Informatief, een wijziin: in het kader van natuurcompensatie te realiseren ecoloische verbindinszone o Sch Verordenin ruimte o se te n dre ef d Vee Automotive campus e r ts eh eid Groenblauwe mantel Ecoloische hoofdstructuur vo o Steenovenw Pa p en Zoekebied voor ecoloische verbindinszone Gemend landelijk ebied ee Burem 600 m k ± br oe 300 en Ber Bron: Provincie Noord-Brabant Copyriht Dienst voor het kadaster en de openbare reisters Apeldoorn 19 april 2016 afdelin DGI, Provincie Noord-Brabant p Euro aw e e Vlamovenw rift Bestaand stedelijkebied, Stedelijk concentratieebied aan ster kroll e w e d Groenblauwe mantel we loven pa n Ri en Leendasdiherberenzinsbesluit jk en ov e Tunn Stapelovenwe a str en v e ho Sc rt Ko Schootensewe n we nza te le Mo kuilen ele e t pu Leem Vo w Ru 0 d Els Me k edij ens t ar at n U. we.v.c.a d r Vlie ud ra st at er O tr a iss s wi n Krommewe Gr u sth e ker lak W ild Stiphout n Nue at Ga a s e sb Bo le en nv r elaa Haz Mo a Br kwe Braa o Ko Provincie Noord-Brabant e mb a str e os w we e sw bos bo 2e G Wijziin Verordenin ruimte 2014 ivm plan Stiphout-Gerwensewe 43 Helmond NL.IMRO.9930.wijzvr140794GW43-va01 Meidoorn Sleedoorn sewe er w en ve We laan Keizerlaan 1e b 3e Konin

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Ploeg 2016 Bergeijk

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Ploeg 2016 Bergeijk vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Ploeg 2016 Bergeijk Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 2

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Oostkamer 2015, Tilburg Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 11.2 van de Verordening ruimte

Nadere informatie

GEMEENTE BOXTEL 1 8 NOV 2016

GEMEENTE BOXTEL 1 8 NOV 2016 Provincie Nos:Sr-d-Brabant GEMEENTE BOXTEL Gemeente Boxtel Postbus 10000 5280 DA BOXTEL 1 8 NOV 2016 6c t-6(, oc(agg "''''' ovb afd. f.e_o gc-,5-71 kopie' Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Weginfrastructuur Eindhoven, Oirschot en Best

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Weginfrastructuur Eindhoven, Oirschot en Best vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Weginfrastructuur Eindhoven, Oirschot en Best Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene

Nadere informatie

Regels. Provinciaal blad van Noord-Brabant. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss

Regels. Provinciaal blad van Noord-Brabant. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4.8 en 13.2 van de Verordening

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Sportpark Almbos Woudrichem Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 1 Gelet op artikel 5.3

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte in verband met bestemmingsplan "Stiphout - 2'' ontsluiting"

Wijziging Verordening ruimte in verband met bestemmingsplan Stiphout - 2'' ontsluiting ProvJintJS^^Ikïdrd - B ra ba nf 1 5NOV 2013 Brobantlaon 1 1309983 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fox (0731 614 11 15 info@brabant,nl Gemeenteraad van Helmond Postbus 950

Nadere informatie

Ilil LONDEN 2 5 APR Provincie Noord-Brabant. Gemeente Helmond Postbus 950 HELMOND. Geachte heer, mevrouw.

Ilil LONDEN 2 5 APR Provincie Noord-Brabant. Gemeente Helmond Postbus 950 HELMOND. Geachte heer, mevrouw. Provincie Noord-Brabant Gemeente Helmond Postbus 950 HELMOND Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon 073) 681 28 12 Fox (073) 614 1115 inlo@brabont.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Blauwe Sluis Steenbergen Nummer Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikelen 5.5 en

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlenin vallend onder fysieke leefomevin/ omevinsverunnin Hoofdstuk 1 Beripsomschrijvinen 2.1.1 Voor de toepassin van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlekosten: de aanneminssom

Nadere informatie

Subsidieregeling nationale parken

Subsidieregeling nationale parken Subsidiereelin nationale parken (econsolideerde versie, eldend vanaf 1-1-2006 tot 27-4-2007) Geevens van de reelin Overheidsoranisatie provincie Drenthe Officiële naam reelin Subsidiereelin nationale parken

Nadere informatie

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen

DECEMBER externe veiligheid in ruimtelijke plannen DECEMBER 2005 externe veiliheid in ruimtelijke plannen INLEIDING Externe veiliheid in ruimtelijk plannen Het Besluit Externe Veiliheid Inrichtinen (BEVI) is op woensda 27 oktober 2004 in werkin etreden.

Nadere informatie

R-RE/2013/224 R-RE. reg.nr.: UH. Ingek. 2 2 FEB 2013

R-RE/2013/224 R-RE. reg.nr.: UH. Ingek. 2 2 FEB 2013 Provincie Noord-Brabant Gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER R-RE/2013/224 R-RE GEMEENTE reg.nr.: UH. 22-2-2013 8-8-2013 BOXMEER Ingek. 2 2 FEB 2013 Afd.: PI- Kopi Brabantlaan 1 Postbus

Nadere informatie

Gemeente Someren lngekomen 2 5 OKT I Nr.

Gemeente Someren lngekomen 2 5 OKT I Nr. Provincie Noord-Brabant Brabontloon 1 Gemeente Someren lngekomen Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 De raad van de gemeente Somert'n Postbus 290 5710AG SOMEREN! I Nr. 2 5 OKT.

Nadere informatie

VERZONDEN 2 6 MEI 20U. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VERZONDEN 2 6 MEI 20U. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal Postbus 5000 4700 KA

Nadere informatie

Besluit. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Besluiten. Provincie Noord-Brabant

Besluit. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Besluiten. Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Besluit Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabont.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 Onderwerp Ons kenmerk

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN

BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTERREIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN BESTEMMINGSPLAN AANSLUITING ASSEN TT EN OEFENTEEIN BAGGELHUIZEN GEMEENTE ASSEN COLOFON Plannaam Bestemminsan Aansluitin Assen TT en Oefenterrein Baelhuizen Plannummer NL.IMO.0106.99BP20121004-C001 Datum

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm bestemmingsplan 'Klimbos e.o.' gemeente Bergen op Zoom (ehs herbegrenzing) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992)

KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) KONINKLIJK BESLUIT van 8 JANUARI 1992 betreffende de voedinswaarde-etiketterin van voedinsmiddelen (Stbl. 21.II.1992) Wijziinen: K.B. 1 april 2004 (Stbl. 15.VI.2004) Gelet op de wet van 24 januari 1977

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde regels Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 36.4 van de Verordening ruimte 2014;

Nadere informatie

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening

externe veiligheid binnen milieuvergunningverlening APRIL 2006 externe veiliheid binnen milieuverunninverlenin Samenwerkin bevoed eza Wm en brandweer INLEIDING Aanleidin en doel van de handreikin Binnen milieuverunninverlenin is externe veiliheid een Het

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties over de jaarrekening 2006 gemeente Maasdriel. Beantwoordin technische vraen van raadsfracties over de jaarrekenin 2006 emeente Maasdriel. Inleidin. De door raadsfracties estelde technische vraen zijn in dit overzicht verzameld en voorzien van een

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 26 juli 2005 Vlaamse Reulerinsinstantie voor de lektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Konin Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. 32 2 553 13 53 ax 32 2 553 13 50 mail: info@vre.be Web: www.vre.be Beslissin van de

Nadere informatie

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen

Programma Pagina nr. Vraag Poho. Nr Fractie Programmabegroti ng, Productenraming of raadsvoorstel. Processen Programma overstijgende processen Nr Fractie beroti n, Productenramin of raadsvoorstel Paina nr. Vraa Poho 99 PVV rekenin overstijende 169 Vraa: Subsidies - De accountant eeft als aandachtspunt de beheersin van subsidies met strikte reelevin

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN

AUTOFISCALITEIT BEDRIJVEN AUTOFISCALITEIT In samenwerkin met Eurofleet Consult stellen wij u hieronder een overzicht van de aandachtspunten voor 2014 voor *. Omwille van de duidelijkheid hebben wij een onderscheid emaakt tussen:

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Reeweg 3 Asten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 1 Gelet op artikel 4.9 van de Verordening

Nadere informatie

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico

JUNI 2006. Friese handreiking verantwoording groepsrisico JUNI 2006 Friese handreikin verantwoordin roepsrisico INLEIDING Groepsrisico 1 (GR) en met name de verantwoordin Naast deze handreikin zijn no twee andere in het pro- of beleid te maken over hoe zij om

Nadere informatie

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep

Reactieverslag vo Oost-West as: deelgebied Plantage de Sniep versla vo Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep Betreft : Inloopavond in Schuilkerk de Hoop voorlopi ontwerp Oost-West as: deelebied Plantae de Sniep, d.d. 8 maart 2016; en de daaropvolende reactietermijn

Nadere informatie

INGEKOMEN SI? MEI doc.nr. :

INGEKOMEN SI? MEI doc.nr. : Het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende Postbus 10.000 5590 GA HEEZE INGEKOMEN SI? MEI 2015 zaaknr.: doc.nr. : Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud

Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Beheer en onderhoud 7.1 Inleidin 7.1.1 Beheer en onderhoud hoofdwatersystemen, rijksween en hoofdvaarween Sinds 1 januari 2006 is Rijkswaterstaat een aentschap. Rijkswaterstaat

Nadere informatie

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

VAN. Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE de Postadres Postbus93122 2509 AC Den Haa Bezoekadres Bezuidenhoutsewe 151 2594 AG Den Haa Provinciaie Staten van Overijssei Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070)3615072 E-mail

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005

Collectieve Arbeidsovereenkomst Energie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerie- en Nutsbedrijven Juni 2005 Deze CAO loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. 1 Raam-CAO voor de Enerie- en Nutsbedrijven INHOUD blz. Hoofdstuk 1. Alemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 West-overig

Hoofdstuk 4 West-overig Hoofdstuk 4 West-overi 203 Capaciteitsuitbreidin overnachtinsplaatsen Merwedes hoofdvaarween verkennin we s t ove ri Recentelijk is esinaleerd dat, mede door afstoten van liplaatsen door emeenten, er sprake

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vaststelling van de grensbeschrijving als gevolg van een vrijwillige grenscorrectie tussen de gemeenten Valkenswaard en Waalre Gedeputeerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Veraderjaar 2002 2003 28 825 Jaarversla Nationale ombudsman 2002 Nr. 2 JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE Deel I WOORD VOORAF 8 AANDACHTSPUNTEN 9 KERNJAARVERSLAG 1 De overheid,

Nadere informatie

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

MEI 2006. Handreiking voor de risico-inventarisatie in het gemeentelijk rampenplan MEI 2006 Handreikin voor de risico-inventarisatie in het emeentelijk rampenplan INLEIDING Risico-inventarisatie rampenplan Volens de Wet rampen en zware onevallen moet eïnventariseerde risico s analyseren

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren ONTWERP Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST

AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST PQID AANVRAAGFORMULIER SEPAY TRANSACTIEDIENST Overeenkomst t.b.v. transactieverwerkin tussen SEPAY B.V. en Eindebruiker. Alle velden voorzien van een ster (*) dienen te worden inevuld. Onvolledi inevulde

Nadere informatie

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling)

Paraaf hoofd afdeling Paraaf Beheer: Paraaf portefeuillehouder: (financiële beoordeling) Aan de directie van de Veiliheidsreio Flevoland Aan het bestuur van de Veiliheidsreio Flevoland Lelystad : 27 auustus 2008 Onderwerp : Voortansrapportae reionaliserin brandweer Nummer : Van Steller : Brandweer

Nadere informatie

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel

choolondersteuningsprofiel ondersteuningsprofiel School choolondersteuninsprofiel ondersteuninsprofiel Naam school: De Kroevendonk Datum besproken in Team 28-11-2013 Datum advies MR 16-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een ezamenlijk kader te werken aan

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Wijziging 3 Negen kernen 2012 Oss Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 1 Gelet op artikel

Nadere informatie

Nr: Geachte gemeenteraad, Contactpersoon

Nr: Geachte gemeenteraad, Contactpersoon Gemeenteraad van Moerdijk Postbus 4 4760 AA ZEVENBERGEN Afd. VERDIJK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brobant.nl IBAN

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67

Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67 Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Oost 265

Hoofdstuk 4 Oost 265 Hoofdstuk 4 Oost 265 Spoorzone Nijmeen interale ebiedsopaven verkennin VROM en Het station vormt een belanrijk openbaar vervoersknooppunt in de reio. De huidie inrichtin van de stationsomevin doet een

Nadere informatie

Vierde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. Gelet op artikel 1.3 van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant;

Vierde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. Gelet op artikel 1.3 van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant; Besluit Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 Bereikbaarheid openbaar vervoer en fiets: www.brabant.nl/route

Nadere informatie

Vitaal werkgebied aan het IJ

Vitaal werkgebied aan het IJ Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Minervahaven: Planebied in het rode kader 2 Vitaal werkebied aan het IJ Ontwikkelinsvisie Minervahaven Inbo Adviseurs Stedenbouwkundien Architecten

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

l»i O. VERZONDEN HlilMUIIIHI t 9 JUNI 2015 18 JUN 2015 Nr; Afd. Provincie Noord-Brabant

l»i O. VERZONDEN HlilMUIIIHI t 9 JUNI 2015 18 JUN 2015 Nr; Afd. Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant l»i O. Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk Postbus 4 4760 AA ZEVENBERGEN Afd. Nr; MOERDIJK t 9 JUNI 2015 Brabanllaon 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

\/ERZONDEN. Gemeente Zundert 2 4MRT Gemeente Zunderi Postbus ZUNDERT. Ingekomen: 2 5 HAAW Aantekening: Geachte heer, mevrouw,

\/ERZONDEN. Gemeente Zundert 2 4MRT Gemeente Zunderi Postbus ZUNDERT. Ingekomen: 2 5 HAAW Aantekening: Geachte heer, mevrouw, Provincie Noord-Brabant Gemeente Zunderi Postbus 10001 ZUNDERT Regnr: Behandelaar: Gemeente Zundert ^^fc?^^ Vvo^cX*-^ Ingekomen: 2 5 HAAW 2016 Class code: CC Aantekening: ' \'i;^\.'x\ Wijziging Verordening

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids!

Pedagogisch beleidsplan. For happy kids! Pedaoisch beleidsplan Inhoudsopave B 1. Voorwoord blz. 3 2. Beripsbepalin blz. 3 3. Alemene visie blz. 4 4. Kindbeeld blz. 5 5. Pedaoische visie blz. 5 6. Werkwijze astouderbureau blz. 8 7. Wet-en reelevin

Nadere informatie

VERZONDEN 9OKT llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll. 9roviA^ie Noor^-Brabant I L

VERZONDEN 9OKT llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll. 9roviA^ie Noor^-Brabant I L 9roviA^ie Noor^-Brabant I L Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fox (073) 614 11 15 info@brabant.nl Het college von burgemeester en wethouders van Helmond Postbus

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Colleevoorstel Openbaar Onderwerp Beleinen fossiele industrie en oproep divestment: reactie ABP Proramma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvattin Op 15 november 2016 heeft de fractie

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37

B P V - g i d s. 2010-2011 (augustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT. BPV-gids-aug-2010---01 zonder foto's # 1-37 B P V - i d s 2010-2011 (auustus 2010) (BOL-2+3+4) Techniek & ICT BPV-ids-au-2010---01 zonder foto's # 1-37 BPV-ids (BOL-2+3+4) Afdelin / opleidin: Bouw- en Civiele Techniek (bol-4) Elektrotechniek (E)

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2015-2016

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Ondersteuninsprofiel 2015-2016 Eben Haëzerschool Lienden Reio Midden 1 Toelichtin 1. De school dient met inan van 1 auustus 2015 te beschikken over een eactualiseerd Ondersteuninsprofiel en deze te plaatsen

Nadere informatie

^ERIOWW 15«M IllOtt. Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze postbus ZG HEESCH

^ERIOWW 15«M IllOtt. Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze postbus ZG HEESCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073)681 28 12 Fox (073) 614 11 15 info@brabant.nl Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze postbus 9 5384 ZG HEESCH www.brabant.nl

Nadere informatie

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02

Royal Wel-Thuis Inboedelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WTI 02 Royal Wel-Tuis Inboedelverzekerin Verzekerinsvoorwaarden WTI 02 Artikel 1 Verzekerde zaken Verzekerd zijn: inboedel a de inboedel, waaronder wordt verstaan alle roerende zaken die tot de partiuliere uisoudin

Nadere informatie

Gebiedsvisie Heuvelweg Leidschendam-Voorburg

Gebiedsvisie Heuvelweg Leidschendam-Voorburg Gebiedsvisie -Voorbur plankaart e visie op het ebied als eheel Met de visie wil de emeente bereiken dat: ccveranderinen leiden tot verbeterin van de ruimtelijke kwaliteit. ccen duurzaam evenwicht ontstaat

Nadere informatie

Toepassing beleidsregel natuurcompensatie

Toepassing beleidsregel natuurcompensatie Toepassing beleidsregel natuurcompensatie 1. ALGEMENE INFORMATIE Doel: adequate, uniforme en transparante werkwijze bij het behandelen, monitoren en houden van toezicht op ruimtelijke plannen waarin natuurcompensatie

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard emeente AARD VAN WIJZIIN DATUM emeente AARD VAN WIJZIIN DATUM emeente AARD VAN WIJZIIN DATUM emeente AARD VAN WIJZIIN DATUM emeente AARD VAN WIJZIIN DATUM emeente AARD VAN WIJZIIN DATUM emeente AARD VAN

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuninsprofiel Created donderda, april 11, 2013 Updated vrijda, april 12, 2013 http://fluidsurveys.com/surveys/infotopics/2507-nijmeen-po-v3/f83c81364e99dc4fbb6208e5de4a7e7f/ Identificatie

Nadere informatie

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016

Aanmeldformulier collectieve zorgverzekering 2016 Aanmeldformulier collectieve zorverzekerin 2016 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede

Nadere informatie

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN

CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER GRONINGEN CONTOUREN GEREGIONALISEERDE BRANDWEER aliserin ion G ro éé n Groninen één nin en 2005 202, Brandweer Groninen Brandweer Groninen Postbus 584 9700 AN Groninen brandweer.roninen.nl Hoofdstuk Projectplan

Nadere informatie

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015

Vierde wijzigingsregeling Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 Brabantlaan 1 Postbus 90151 Besluit 5200 MC shertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Vierde wijzigingsregeling

Nadere informatie

Gemeente Moerd'jk. Datum ontvangst: 2 5 m't 2016

Gemeente Moerd'jk. Datum ontvangst: 2 5 m't 2016 'J } * Provinck'evNoordcBrabant Gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA ZEVENBERGEN '5 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073)681 28 12 Fox (073) 614 11 15 www.brabont.nl IBAN NL86INGB0674560043

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s 2014-2020 Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel

Het schoolondersteuningsprofiel. van. De Fakkel Het schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Het Schoolondersteuninsprofiel van De Fakkel Januari 2014 Deel I Ondersteuninsprofiel 1 Typerin van de school 2 Kenetallen 3 De kwaliteit van onze basisondersteunin

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant; Besluit Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Onderwerp Subsidieregeling duurzaam bouwen

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidiering evenementen cultuur en sport Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

Ontwerp verkeers bes luit "Verkeersmaatregelen aansluitingen N794 Heerderweg" O O

Ontwerp verkeers bes luit Verkeersmaatregelen aansluitingen N794 Heerderweg O O co Gemeente Epe ntwerp verkeers bes luit "Verkeersmaatreelen aansluitinen N794 Heerderwe" N BURGEMEESTER EN WETHUDERS VAN EPE; elet op: artikel 15, lid 1 en lid 2 van de WWV 1994, inevole de plaatsin of

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 (Onder)mandaat bevoegdheden ombouw N261 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 5 van het mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008

Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Sector-CAO Kabel & Telecom 2007 2008 Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kabel- & Telecombedrijven Deze CAO loopt van tot en met 31 maart 2008 SECTOR-CAO KABEL & TELECOM 1 Sector-CAO Kabel & Telecom

Nadere informatie

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc plafonds. Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB, uw gids in gips. BPB 2 Gyproc plafonds BPB Nederland bv Postbus 73 4130 EB Vianen Tel: 0347-325100 Fax: 0347-325125 E-mail: info@bpb.nl Internet: www.bpb.nl BPB, uw ids in ips. Wandsystemen Plafondsystemen Vloersystemen

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS Visie op Zuid-Holland Verordening Ruimte Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS GS 21 mei 2013 ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.3.2017 COM(2017) 200 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER EEN DOELTREFFENDER TERUGKEERBELEID IN DE EUROPESE UNIE

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet

Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Preventie- en Handhavinsplan Gemeente Neder-Betuwe Voor de uitvoerin van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Inhoudsopave Samenvattin... 4 Inleidin 7 2 Beleidsfocus... 11 2.1 Uitanspunten en onderbouwin

Nadere informatie

WOB grond Termijn art. Gemeente wet. en 2 sub b en g Onbeperkt Artikel 10 lid 1 sub d Blijvend ivm persoonsgegevens

WOB grond Termijn art. Gemeente wet. en 2 sub b en g Onbeperkt Artikel 10 lid 1 sub d Blijvend ivm persoonsgegevens 1. In dit reister is vanaf juli 011 openomen op welke stukken het de raad eheimhoudin hebben opeled of waarover een verzoek is ontvanen.. Stukken van het vorie jaar die eheim zijn worden van deze lijst

Nadere informatie

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015

Schoolplan Algemeen Deel 2011/2015 Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 1 Schoolplan Alemeen Deel Versie 22 juni 2011 Auris Schoolplan Alemeen Deel 2011/ Paina 2 houdsopave Schoolplan Alemeen Deel 1. Waar

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking en. Medische handelingen op basisscholen

Protocol. Medicijn verstrekking en. Medische handelingen op basisscholen Protocol Medicijn verstrekkin en Medische handelinen op basisscholen Inleidin Leraren op school worden reelmati econfronteerd met leerlinen die klaen over pijn die meestal met eenvoudie middelen te verhelpen

Nadere informatie

PLAN-MER BUITENGEBIED NUNSPEET DEFINITIEF

PLAN-MER BUITENGEBIED NUNSPEET DEFINITIEF DEFINITIEF GEMEENTE NUNSPEET juli 00 B00/CE0/00/00/dt Inhoud Samenvattin Inleidin 0. Achterrond en voornemen 0. Aanleidin Plan-MER. Procedure.. Procedure bestemminsplan buitenebied.. Procedure PLAN-MER.

Nadere informatie

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom

Begoniastraat 4 te Hengelo Ov. Sfeervolle twee onder één kap woning met een royale dakkapel en eigen achterom Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle twee onder één kap wonin met een royale dakkapel en eien achterom Omevinskaart Beoniastraat 4 te Henelo Ov Sfeervolle TWEE ONDER EEN KAP WONING, eleen in de eliefde

Nadere informatie

VERZONDEN 2 4 APR APR INGEKOMtN Gemeente Valkenswaard. Team; Nn; Provincie Noord-Brabant. Het college van burgemeester

VERZONDEN 2 4 APR APR INGEKOMtN Gemeente Valkenswaard. Team; Nn; Provincie Noord-Brabant. Het college van burgemeester Provincie Noord-Brabant INGEKOMtN Gemeente Valkenswaard 2 4 APR 2015 Nn; Team; Brobontlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 6 81 28 12 Fox (073) 614 11 15 SëcrT lnfo@brabant.nl Het

Nadere informatie

Nota Binnensportaccommodaties

Nota Binnensportaccommodaties Nota Binnensportaccommodaties Inhoudsopave Hoofdstuk 1 Inleidin 1.1 Doel... 1.2 Sportaccommodaties... 1.3 Betekenis van sport... 1.4 Procesmatie behandelin nota... 1.5 Leeswijzer... Hoofdstuk 2 Classificerin

Nadere informatie

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten

Gyproc plafonds. Systemen op basis van gipskartonplaten Gyproc plafonds Systemen op basis van ipskartonplaten 2 Gyproc plafonds Gyproc plafonds worden opebouwd uit een metalen skelet of reelwerk met een beplatin van Gyproc ipskartonplaten. De Gyproc plafonds

Nadere informatie