Provinciaal blad van Noord-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal blad van Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van de gemeente Nuenen c.a. om wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur, aangewezen in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 teneinde de vaststelling van het bestemmingsplan Broeksche Erven mogelijk te maken; - gelet op artikel 4.9 van de Verordening ruimte Noord-Brabant Besluiten: vast te leggen en vast te stellen de volgende wijzigingsverordening met planidn NL.IMRO.9930.vr11wijz06g0820BEr-va01: Artikel I Wijzigingen De begrenzing van de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 wordt gewijzigd als volgt: A Ecologische Hoofdstructuur In verband met het bestemmingsplan Broeksche Erven te Nuenen c.a. wordt de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur (EHS) van de themakaart "Natuur en Landschap" gewijzigd waarbij EHS wordt verwijderd en toegevoegd, zoals opgenomen in dit plan;

2 B Groenblauwe mantel In verband met het bestemmingsplan Broeksche Erven te Nuenen c.a. wordt de begrenzing van de groenblauwe mantel van de themakaart "Natuur en landschap" gewijzigd waarbij groenblauwe mantel wordt verwijderd en toegevoegd, zoals opgenomen in het plan; C Beheergebied EHS In verband met het bestemmingsplan Broeksche Erven te Nuenen c.a. wordt de begrenzing van het Beheergebied EHS van de themakaart "Natuur en Landschap" gewijzigd waarbij Beheergebied EHS wordt verwijderd, zoals opgenomen in het plan. Artikel II Inwerkingtreding Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. Artikel III Citeertitel Deze wijziging kan worden aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte ivm bp Broeksche Erven, Nuenen. s-hertogenbosch, 24 april 2012 Gedeputeerde Staten voornoemd, de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten 2/7

3 Toelichting 1. Algemeen Inleiding De gemeente Nuenen c.a. heeft een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht voor 'Broeksche Erven'. Daarbij is een wijziging in de ecologische hoofdstructuur (EHS) voorzien ten opzichte van de ehs zoals deze is opgenomen in de Verordening ruimte. Omdat de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de verordening in acht moet nemen, zou het op dit moment niet mogelijk zijn het genoemde bestemmingsplan vast te stellen. Het is immers in strijd met de regels voor de EHS. Vaststelling is dus alleen mogelijk wanneer de kaart van de Verordening ruimte zodanig is aangepast, dat het bestemmingsplan er niet langer mee in strijd is. Om aanvaardbare en wenselijke wijzigingen in de EHS in het kader van een bestemmingsplan mogelijk te maken, bevat de verordening een regeling waarbij wij in een aantal gevallen onder voorwaarden de EHS-grenzen kunnen wijzigen. Bevoegdheid herbegrenzing Artikel 4.9 Verordening ruimte Noord-Brabant Wij kunnen de begrenzing van de EHS wijzigen ten behoeve van een individuele, kleinschalige ingreep die leidt tot een versterking van de ecologische hoofdstructuur in het gebied. Een wijziging van de begrenzing, als bedoeld in het eerste lid, kan slechts plaatsvinden indien uit het verzoek van de gemeente om herbegrenzing blijkt dat: a. de voorgestelde ingreep slechts leidt tot een beperkte aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van de ecologische hoofdstructuur in het desbetreffende gebied; b. de voorgestelde ingreep leidt tot een kwalitatieve of kwantitatieve versterking van de ecologische waarden en kenmerken van het desbetreffende gebied; c. de voorgestelde ingreep is onderbouwd met een afweging van alternatieven; d. de voorgestelde ingreep vergezeld gaat van zodanige maatregelen dat er sprake is van een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing; e. de uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij betrokken maatregelen en de monitoring daarvan zijn verzekerd; f. is verzekerd dat de uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij betrokken maatregelen niet zijn gefinancierd uit de reguliere middelen die beschikbaar zijn op grond van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant; 3/7

4 g. wordt voldaan aan de regels inzake het compenseren van verlies aan ecologische waarden en kenmerken, bedoeld in artikel Wijziging van aangrenzende aanduidingen In de Verordening ruimte wordt de ruimtelijke hoofdstructuur gevormd door het bestaand stedelijk gebied, de ecologische hoofdstructuur, de groenblauwe mantel en het agrarisch gebied. Deze aanduidingen sluiten op elkaar aan en overlappen niet. Dit betekent dat een wijziging in één van deze eenheden ook gevolgen heeft voor de aangrenzende aanduiding. Er kan niet volstaan worden met het verwijderen van de EHS, dit zou namelijk een 'witte vlek' in de kaart opleveren - er moet op die plek ook een nieuwe legendaeenheid aan worden toegekend. De hoofdregels voor toekenning van het vlak van de verwijderde EHS zijn als volgt: 1. het vlak grenst ergens aan de groenblauwe mantel: het vlak krijgt de aanduiding groenblauwe mantel; 2. het vlak raakt geen groenblauwe mantel, maar wel bestaand stedelijk gebied: het vlak krijgt de aanduiding bestaand stedelijk gebied; 3. het vlak was volledig omringd door agrarisch gebied: het krijgt de aanduiding agrarisch gebied. Andersom brengt de herbegrenzing ook met zich mee, dat op de locatie waar EHS wordt toegevoegd, een van de andere aanduidingen vervalt. In deze 'afgeleide' wijzigingen wordt bij deze herbegrenzing ook voorzien. Regels Verordening ruimte ongewijzigd Nu met dit besluit alleen wijzigingen worden aangebracht in de begrenzingen van een aantal legedaeenheden, blijven de regels die zijn opgenomen in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 die in werking is getreden op 1 maart 2011 van toepassing. Om kennis te nemen van deze regels dient dan ook deze verordening te worden geraadpleegd op onder het tabblad "Algemene regels overheden". Procedure In artikel 4.6 van de Verordening ruimte is een procedure voorzien voor de herbegrenzing van de EHS. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe EHSgrenzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. 4/7

5 Het ontwerpbestemmingsplan 'Broeksche Erven' heeft van 8 december 2011 tot en met 27 januari 2012 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn vier zienswijzen ontvangen welke zich ten dele richten op de benodigde wijziging van de EHS en de voorgestelde natuurcompensatie. Uit de ambtelijke 'Nota van zienswijzen' blijkt dat de raad wordt voorgesteld al deze zienswijzen ongegrond te verklaren. Wij zijn van mening dat hiermee onze beoordeling geheel in lijn met artikel 4.6 tot stand is gekomen. Beschrijving van het plan Met het ontwerpbestemmingsplan 'Broeksche Erven' wordt voorzien in de ontwikkeling van een landgoed. De planologisch-juridische regeling maakt het mogelijk dat een bestaande locatie wordt gesloopt, dat er op een nieuwe locatie een landhuis wordt gerealiseerd en dat er 17 ha natuur wordt opgewaardeerd, ingericht en beheerd. Onderdeel van het bestemmingsplan is een ingreep in de EHS ten behoeve van een individuele, kleinschalige ingreep die leidt tot een versterking van de ecologische hoofdstructuur in het gebied. Zowel de aantasting als de compensatie vinden plaats in onderhavig bestemmingsplan 'Broeksche Erven'. Beoordeling In de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 zijn in artikel 11.5 regels voor landgoederen opgenomen. De belangrijkste kenmerken uit deze regeling zijn dat er geen sprake hoeft te zijn van een VAB-vestiging, het plangebied tenminste 10 hectare groot dient te zijn en dat er tenminste 5 hectare nieuwe natuur wordt aangelegd en beheerd. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan er medewerking worden verleend aan de toevoeging van een landhuis met allure. Aan deze voorwaarden wordt ruimschoots voldaan. Het plangebied is 17 hectare groot en naast 5 hectare nieuwe natuur wordt de bestaande natuur opgewaardeerd, waardoor er een goed functionerend ecologisch geheel zal ontstaan. Hoewel de regeling stelt dat er geen sprake hoeft te zijn van een VABvestiging wordt er hier deels wel gebruik van gemaakt. Deels, omdat het landhuis met allure niet wordt opgericht ter plaatse van de VAB, maar mede gelet op de uitstraling enkele tientallen meters verderop. De bebouwing op de bestaande locatie wordt echter wel verwijderd. Er is dus geen sprake van het toevoegen van een woning aan de woningvoorraad. De voorziene locatie van het landhuis is gelegen in de EHS. Gelet op de meerwaarde van het totale project, de kleinschaligheid van de aantasting en de beperkte, actuele natuurwaarde ter plaatse wordt voldaan aan de voorwaarden welke zijn gesteld in de bevoegdheid om aan een verzoek tot wijziging van de begrenzing medewerking te verlenen. 5/7

6 Zienswijzen Wij hebben er kennis van genomen dat de zienswijzen ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan 'Broeksche Erven' ten dele gericht zijn op natuur- en landschapswaarden. Met name wordt de vraag gesteld of de wijziging naar natuur gevolgen heeft voor naburige percelen. De zienswijzen zijn niet specifiek gericht op de benodigde wijziging van de EHS. Deze staan daarom de benodigde wijziging van de begrenzing niet in de weg. Conclusie In de toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan 'Broeksche Erven' voor zowel de natuurontwikkeling als de realisatie van een landhuis met allure en in de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken, wordt zorgvuldig onderbouwd dat aan de voorwaarden voor een landgoed wordt voldaan en aan de regels behorend bij een individuele, kleinschalige ingreep in de EHS. Beiden zijn planologisch op een juiste wijze doorvertaald in het bestemmingsplan 'Broeksche Erven' dat daarmee voldoet aan de daaraan gestelde regels in de Verordening ruimte Noord-Brabant Per legenda-eenheid A. Wijziging ecologische hoofdstructuur Ecologische hoofdstructuur, verwijderd In verband met het toekennen van een bouwvlak voor een te realiseren landhuis met allure is EHS ontwikkelen ter plaatse niet meer mogelijk. Dit is aangeduid als 'EHS, verwijderd'. Ecologische hoofdstructuur, toegevoegd Ter plaatse van de bestaande bebouwde locatie, welke zal worden gesloopt, wordt er nieuwe natuur aangelegd op enkele percelen die nog geen deel uitmaken van de EHS. Deze locatie is aangeduid als 'EHS, toegevoegd'. Natuurontwikkeling Ook vindt er natuurontwikkeling plaats i.h.k.v. de landgoederenregeling in de vorm van het realiseren van nieuwe natuur op percelen die gerekend worden tot de EHS, maar waar nog geen sprake is van bestaande natuur. Met deze natuurontwikkeling komt de hier gewenste natuur daadwerkelijk tot stand. 6/7

7 B. Wijziging groenblauwe mantel Als gevolg van de wijzigingen in de EHS, treden er ook wijzigingen op in de groenblauwe mantel: deze aanduiding is toegekend op de locatie waar de EHS is verwijderd en komt te vervallen op de plek waar EHS is toegevoegd. Meer informatie hierover is te vinden in de paragraaf Wijziging van aangrenzende aanduidingen. : Uitgegeven, 27 april 2012 De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, drs. W.G.H.M. Rutten 7/7

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm bestemmingsplan 'Klimbos e.o.' gemeente Bergen op Zoom (ehs herbegrenzing) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Sportpark Zegenwerp, Sint-Michielsgestel

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Sportpark Zegenwerp, Sint-Michielsgestel vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Sportpark Zegenwerp, Sint-Michielsgestel Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Locht 125, Veldhoven. vastgesteld

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Locht 125, Veldhoven. vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Locht 125, Veldhoven vastgesteld Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 2 Wijzigingen

Nadere informatie

Regels. Provinciaal blad van Noord-Brabant. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss

Regels. Provinciaal blad van Noord-Brabant. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4.8 en 13.2 van de Verordening

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied, Veegplan 1 Sint Anthonis Nummer 27/16 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Ploeg 2016 Bergeijk

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Ploeg 2016 Bergeijk vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan De Ploeg 2016 Bergeijk Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 2

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Rulstraat 5, Megen, Oss. vastgesteld

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Rulstraat 5, Megen, Oss. vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Rulstraat 5, Megen, Oss vastgesteld Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 2 Wijzigingen

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte in verband met bestemmingsplan "Stiphout - 2'' ontsluiting"

Wijziging Verordening ruimte in verband met bestemmingsplan Stiphout - 2'' ontsluiting ProvJintJS^^Ikïdrd - B ra ba nf 1 5NOV 2013 Brobantlaon 1 1309983 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fox (0731 614 11 15 info@brabant,nl Gemeenteraad van Helmond Postbus 950

Nadere informatie

R-RE/2013/224 R-RE. reg.nr.: UH. Ingek. 2 2 FEB 2013

R-RE/2013/224 R-RE. reg.nr.: UH. Ingek. 2 2 FEB 2013 Provincie Noord-Brabant Gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER R-RE/2013/224 R-RE GEMEENTE reg.nr.: UH. 22-2-2013 8-8-2013 BOXMEER Ingek. 2 2 FEB 2013 Afd.: PI- Kopi Brabantlaan 1 Postbus

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Buitengebied 2009, Grote Kerkepad 31, Veldhoven

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Buitengebied 2009, Grote Kerkepad 31, Veldhoven vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Buitengebied 2009, Grote Kerkepad 31, Veldhoven Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan BGB Rucphen 2012, Roosendaalsebaan 40 te Schijf, Rucphen

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan BGB Rucphen 2012, Roosendaalsebaan 40 te Schijf, Rucphen vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan BGB Rucphen 2012, Roosendaalsebaan 40 te Schijf, Rucphen Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Oostkamer 2015, Tilburg Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 11.2 van de Verordening ruimte

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Hoek ongenummerd Bergeijk

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Hoek ongenummerd Bergeijk vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Hoek ongenummerd Bergeijk Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort) Helmond Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Someren lngekomen 2 5 OKT I Nr.

Gemeente Someren lngekomen 2 5 OKT I Nr. Provincie Noord-Brabant Brabontloon 1 Gemeente Someren lngekomen Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 De raad van de gemeente Somert'n Postbus 290 5710AG SOMEREN! I Nr. 2 5 OKT.

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Fietspad Moergestel - Haghorst

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Fietspad Moergestel - Haghorst vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Fietspad Moergestel - Haghorst Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Hotel The Duke, Nistelrode, Bernheze Nummer 152/16 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n)

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Korteveld ong (naast 14) te Nistelrode, Bernheze

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Korteveld ong (naast 14) te Nistelrode, Bernheze vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Korteveld ong (naast 14) te Nistelrode, Bernheze Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Turnhoutsebaan 26a t/m 32 Goirle

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Turnhoutsebaan 26a t/m 32 Goirle vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Turnhoutsebaan 26a t/m 32 Goirle Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Gemengd gebied, Waalwijk

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Gemengd gebied, Waalwijk vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Gemengd gebied, Waalwijk Inhoudsopgave Regels 4 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepaling 4 Hoofdstuk 2 Algemene regels 4 Artikel 2 Wijzigingen

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied Landgoederenzone Bredaseweg 546, Tilburg

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied Landgoederenzone Bredaseweg 546, Tilburg vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied Landgoederenzone Bredaseweg 546, Tilburg Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte ivm plan NNB De Paal, Eersel. vastgesteld

Wijziging Verordening ruimte ivm plan NNB De Paal, Eersel. vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan NNB De Paal, Eersel vastgesteld Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 2 Wijzigingen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Reeweg 3 Asten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 1 Gelet op artikel 4.9 van de Verordening

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Koningshof, Veldhoven. vastgesteld

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Koningshof, Veldhoven. vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Koningshof, Veldhoven vastgesteld Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 2 Wijzigingen

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Sportpark Den Donk e.o. Oisterwijk

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Sportpark Den Donk e.o. Oisterwijk vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Sportpark Den Donk e.o. Oisterwijk Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Sportpark Almbos Woudrichem Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 1 Gelet op artikel 5.3

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Keizersveer 15 Hank, Werkendam

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Keizersveer 15 Hank, Werkendam vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Keizersveer 15 Hank, Werkendam Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel

Nadere informatie

GEMEENTE BOXTEL 1 8 NOV 2016

GEMEENTE BOXTEL 1 8 NOV 2016 Provincie Nos:Sr-d-Brabant GEMEENTE BOXTEL Gemeente Boxtel Postbus 10000 5280 DA BOXTEL 1 8 NOV 2016 6c t-6(, oc(agg "''''' ovb afd. f.e_o gc-,5-71 kopie' Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan I Reconstructie A2/A67 (fietsbrug), Eindhoven

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan I Reconstructie A2/A67 (fietsbrug), Eindhoven vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan I Reconstructie A2/A67 (fietsbrug), Eindhoven Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Horst 27 (hockeyclub), Helmond

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Horst 27 (hockeyclub), Helmond vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Horst 27 (hockeyclub), Helmond Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Fietspad Dorst - Oosterhout

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Fietspad Dorst - Oosterhout vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Fietspad Dorst - Oosterhout Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 2

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Golfbaan de Paal, Bergeijk

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Golfbaan de Paal, Bergeijk vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Golfbaan de Paal, Bergeijk Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 2

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Weginfrastructuur Eindhoven, Oirschot en Best

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Weginfrastructuur Eindhoven, Oirschot en Best vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Weginfrastructuur Eindhoven, Oirschot en Best Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Kasteel Oijen, Oss. vastgesteld

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Kasteel Oijen, Oss. vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Kasteel Oijen, Oss vastgesteld Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 2 Wijzigingen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Natuurbegraafplaats Heeze- Leende Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1 Gelet op artikel

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Blauwe Sluis Steenbergen Nummer Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikelen 5.5 en

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde regels Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 36.4 van de Verordening ruimte 2014;

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing Windpark Kabeljauwbeek, Woensdrecht

Proactieve aanwijzing Windpark Kabeljauwbeek, Woensdrecht Proactieve aanwijzing Windpark Kabeljauwbeek, Woensdrecht Inhoudsopgave Regels Bookmark not defined. 3 Error! Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Algemene regels Artikel

Nadere informatie

vastgesteld Wijz. Verordening ruimte ivm plan Natuurbegraafplaats Landgoed Huis ter Heide, Loon op Zand

vastgesteld Wijz. Verordening ruimte ivm plan Natuurbegraafplaats Landgoed Huis ter Heide, Loon op Zand vastgesteld Wijz. Verordening ruimte ivm plan Natuurbegraafplaats Landgoed Huis ter Heide, Loon op Zand Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan t Zand Alphen- Chaam

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan t Zand Alphen- Chaam vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan t Zand Alphen- Chaam Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel 2 Wijzigingen

Nadere informatie

VERZONDEN 2 6 MEI 20U. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VERZONDEN 2 6 MEI 20U. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal Postbus 5000 4700 KA

Nadere informatie

&M.gr i9j<i i GEMEENTE BOXMEER reg.r

&M.gr i9j<i i GEMEENTE BOXMEER reg.r Provjpcie Noord-Brabant Gemeente Boxmeer Postbus 450 BOXMEER R-REV/2016/3283 R-REV/2016/3283 7-3-2016 19-8-2016 R-REV &M.gr i9j

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Ruitersbos, Burg. Kerstenslaan 20, Breda

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Ruitersbos, Burg. Kerstenslaan 20, Breda vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Ruitersbos, Burg. Kerstenslaan 20, Breda Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling subsidieplafonds Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Bijlage(n) - Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidiering evenementen cultuur en sport Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017

Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 13 juni 2017 1 Inleiding Voor u ligt de Nota van wijzigingen behorende bij de Wijziging

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS Visie op Zuid-Holland Verordening Ruimte Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS GS 21 mei 2013 ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s 2014-2020 Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren ONTWERP Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Wijziging 3 Negen kernen 2012 Oss Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 1 Gelet op artikel

Nadere informatie

H-R-eyizaïb/goob. GEMEENTE BOXMEER reg.nr.:...fol.9... Ingek.: 1 6 SEP Aid,: Kopie:

H-R-eyizaïb/goob. GEMEENTE BOXMEER reg.nr.:...fol.9... Ingek.: 1 6 SEP Aid,: Kopie: % Provincie Nóord-Brobon R-RE/2016/619 R-RE/2016/619 16-9-2016 R-RE 19-7-2018 Gemeente Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER H-R-eyizaïb/goob GEMEENTE BOXMEER reg.nr.:......fol.9... Ingek.: 1 6 SEP. 2016

Nadere informatie

Besluit. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Besluiten. Provincie Noord-Brabant

Besluit. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Besluiten. Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Besluit Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabont.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 Onderwerp Ons kenmerk

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Ontwerpbesluit 19/18 B

Ontwerpbesluit 19/18 B Ontwerpbesluit 19/18 B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : Onderwerp Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant Provinciale Staten van Noord-Brabant, Datum Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Tweede wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Noord- Brabant 2013 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Groeve Boudewijn, Woensdrecht

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Groeve Boudewijn, Woensdrecht vastgesteld Wijziging Verordening ruimte ivm plan Groeve Boudewijn, Woensdrecht Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte, actualisatie I Nota van wijzigingen

Wijziging Verordening ruimte, actualisatie I Nota van wijzigingen Provincie Noord-Brabant Wijziging Verordening ruimte, actualisatie I Nota van wijzigingen Vastgesteld Gedeputeerde Staten Datum 13 maart 2012 1. Inleiding Voor u ligt de Nota van wijzigingen Wijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9 Raadsvoorstel Agenda nr. 9 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Ruiter 10 Someren Soort: Kaderstellend en besluitvormend Opsteller: M. ter Avest Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/019808

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

l»i O. VERZONDEN HlilMUIIIHI t 9 JUNI 2015 18 JUN 2015 Nr; Afd. Provincie Noord-Brabant

l»i O. VERZONDEN HlilMUIIIHI t 9 JUNI 2015 18 JUN 2015 Nr; Afd. Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant l»i O. Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk Postbus 4 4760 AA ZEVENBERGEN Afd. Nr; MOERDIJK t 9 JUNI 2015 Brabanllaon 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Kempenbaan-West Veldhoven

Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Kempenbaan-West Veldhoven Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Kempenbaan-West Veldhoven Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Kempenbaan-West Veldhoven Inhoudsopgave Regels 4 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Amarant-Mariahof (ontsluitingsweg) Tilburg Nummer 36/16 Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant

PROVINCIAAL BLAD. Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant Nr. 1730 6 maart 2018 Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Ilil LONDEN 2 5 APR Provincie Noord-Brabant. Gemeente Helmond Postbus 950 HELMOND. Geachte heer, mevrouw.

Ilil LONDEN 2 5 APR Provincie Noord-Brabant. Gemeente Helmond Postbus 950 HELMOND. Geachte heer, mevrouw. Provincie Noord-Brabant Gemeente Helmond Postbus 950 HELMOND Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon 073) 681 28 12 Fox (073) 614 1115 inlo@brabont.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

Afdeling bestuursrechtspraak. In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Raad vanstate RAAD/CIE dd Afdeling bestuursrechtspraak nr Raad van de gemeente Steenbergen Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Gem. STEENBERGEN 25 0KT 2012 1207177 Kopie aan: GT Vertrouwelijk Datum Ons nummer

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant; Besluit Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Onderwerp Subsidieregeling duurzaam bouwen

Nadere informatie

INGEKOMEN SI? MEI doc.nr. :

INGEKOMEN SI? MEI doc.nr. : Het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende Postbus 10.000 5590 GA HEEZE INGEKOMEN SI? MEI 2015 zaaknr.: doc.nr. : Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681

Nadere informatie

Baarle-Nassau. B. en W Raad BAARLE-NASSAU. Ţşect.~ftü~ No. B. De raad van de gemeente Baarle-Nassau;

Baarle-Nassau. B. en W Raad BAARLE-NASSAU. Ţşect.~ftü~ No. B. De raad van de gemeente Baarle-Nassau; Baarle-Nassau GEM B. en W Raad BAARLE-NASSAU brd1300082 Inge* 1 1 DEC. 2013 No. B. Ţşect.~ftü~ De raad van de gemeente Baarle-Nassau; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013;

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Waalre Noord, Heistraat Noord Fase 2

vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Waalre Noord, Heistraat Noord Fase 2 vastgesteld Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Waalre Noord, Heistraat Noord Fase 2 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begripsbepaling 5 Hoofdstuk 2 Algemene regels

Nadere informatie

BL000954 I)L wssq Nota beoordeling zienswijzen tegen ontwerp bestemmingsplan Grailoseweg ll7 Tot 14 augustus heeft het ontwerp bestemmingsplan Crailoseweg 117 ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan maakt

Nadere informatie

VERZONDEN 2 4 APR APR 2015 GEMEENTE ĒERSEL. Provincie Noord-Brabant. Afd. Ulļ 1 DBG. 15ik Gemeente Eersel Postbus AA EERSEL

VERZONDEN 2 4 APR APR 2015 GEMEENTE ĒERSEL. Provincie Noord-Brabant. Afd. Ulļ 1 DBG. 15ik Gemeente Eersel Postbus AA EERSEL Provincie Noord-Brabant GEMEENTE ĒERSEL Gemeente Eersel Postbus 1 2 5520 AA EERSEL 2 4 APR. 2015 Afd. Ulļ 1 DBG. 15ik.2114 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Werkhovenseweg 16. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Werkhovenseweg 16. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 27-10-2016 16-063 Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Werkhovenseweg 16 Aan de raad, Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Werkhovenseweg 16 Gevraagde beslissing

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

VERZONDEN. 2 7 MEI 2014 Vertrouwelijk 2 6 MEI 20U. Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen Postbus AA STEENBERGEN

VERZONDEN. 2 7 MEI 2014 Vertrouwelijk 2 6 MEI 20U. Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen Postbus AA STEENBERGEN Het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN llll Uil 1402972 Gem. STEENBERGEN Kopie aan: 2 7 MEI 2014 Vertrouwelijk Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

\/ERZONDEN. Gemeente Zundert 2 4MRT Gemeente Zunderi Postbus ZUNDERT. Ingekomen: 2 5 HAAW Aantekening: Geachte heer, mevrouw,

\/ERZONDEN. Gemeente Zundert 2 4MRT Gemeente Zunderi Postbus ZUNDERT. Ingekomen: 2 5 HAAW Aantekening: Geachte heer, mevrouw, Provincie Noord-Brabant Gemeente Zunderi Postbus 10001 ZUNDERT Regnr: Behandelaar: Gemeente Zundert ^^fc?^^ Vvo^cX*-^ Ingekomen: 2 5 HAAW 2016 Class code: CC Aantekening: ' \'i;^\.'x\ Wijziging Verordening

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 22, vijfde lid, van de Algemene

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 (Onder)mandaat bevoegdheden ombouw N261 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 5 van het mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen Zienswijzennota behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland;

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juni 2018, nr. 992378/1059396, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2018 van 3 oktober 2017, nr. 992378/992384;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant; Besluit 74/18 Voorgestelde behandeling PS-vergadering : Onderwerp Wijziging Waterverordening waterschap Rivierenland Provinciale Staten van Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant, gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/146 27 september 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Tijdelijke Overbruggingsregeling Agrarisch Natuurbeheer HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

gehoord de commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu op 25 oktober 2017

gehoord de commissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu op 25 oktober 2017 RAADSBESLUIT Vaststelling 'Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012 Hazelaarstraat Lijsterbesstraat te St. Willebrord' 9 november 2017 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Gem.STEENBERGEN 2 5 JUL (bfch

Gem.STEENBERGEN 2 5 JUL (bfch 1304393 Brabantlaan 1 Postbus 90151 RAÄD/CIE dd nr Gem.STEENBERGEN Kooieaan: 2 5 JUL 2013 Vertrouwelijk 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

wijzigingsplan Boerderijsplitsing Bemmerstraat 7, Beek en Donk gemeente Laarbeek

wijzigingsplan Boerderijsplitsing Bemmerstraat 7, Beek en Donk gemeente Laarbeek wijzigingsplan Boerderijsplitsing Bemmerstraat 7, Beek en Donk gemeente Laarbeek document: toelichting status: vastgesteld datum: 2 september 2014 projectnummer: 200770R.2020 adviseur: Jke toelichting

Nadere informatie

Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2011 Loon op Zand

Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2011 Loon op Zand Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2011 Loon op Zand Inhoudsopgave Inleiding 3 Basis reactieve aanwijzing 4 Leeswijzer 5 Aanwijzing(en) ten aanzien van begrenzing 6 Aanwijzing(en) ten aanzien van regels

Nadere informatie

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9.

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. 7. Raadsvoorstel Gemeente Aalten AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de splitsing van de hoofdbouwmassa op het perceel Beunkdijk 13 te Aalten in twee zelfstandige

Nadere informatie

NOTITIE: Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen. Inzake. Bestemmingsplan Bebouwde kom St. Willebrord, Irenestraat ongenummerd, tussen 63 en 69

NOTITIE: Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen. Inzake. Bestemmingsplan Bebouwde kom St. Willebrord, Irenestraat ongenummerd, tussen 63 en 69 NOTITIE: Zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inzake Bestemmingsplan Bebouwde kom St. Willebrord, Irenestraat ongenummerd, tussen 63 en 69 Rucphen, 24 mei 2011 2 INHOUD: 1. Procedure 2. Ingediende zienswijze

Nadere informatie

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan

Nadere informatie