Inhoud. Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 2016"

Transcriptie

1

2

3 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van beschikking Lijst nominatieve subsidies...2 Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsenveloppen...29 Transactiekredieten investeringsverrichtingen Liquiditeitenbudget Toelichting bij het budget Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie exploitatiebudget...44 Transactiekredieten per beleidsdomein...46 Evolutie van de kredieten... 5 Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject Evolutie van het liquiditeitenbudget...54 Overzicht werkings- en investeringssubsidies Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

4 4 Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

5 5 Beleidsnota Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

6 6 Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

7 7 Doelstellingennota Rapportgegevens: Titel: Doelstellingennota Type beleidsrapport: Budget / Beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

8 8 Doelstellingennota Binding onder de bevolking versterken Meeuwen-Gruitrode wenst lokale organisaties en individuele burgers maximaal te faciliteren Het uitkeren van toelagen aan verenigingen, instanties, organisaties en particulieren E , G61 Het subsidiëren van sportverenigingen om kwaliteitsverhoging te realiseren G62 Het toekennen van subsidies aan overige partners G63 Het stimuleren van jeugdsportverenigingen om te werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en/ of jeugdsportcoördinatoren G64 Het toekennen van subsidies aan socio-culturele verenigingen G65 Het financieel ondersteunen van particulier jeugdwerk Het ter beschikking stellen van infrastructuren, materialen en diensten E 41.28, E 2.5, I 58., G71 Het exploiteren van de gemeentelijke sportinfrastructuur G72 Het exploiteren van de gemeentelijke culturele infrastructuur G73 Het exploiteren van de gemeentelijke bibliotheek G74 Het exploiteren van de gemeentelijke jeugdinfrastructuur G75 Het organiseren van een loket ter ondersteuning van de lokale verenigingen en evenementen Het zorgen voor een gevarieerd activiteitenaanbod voor alle inwoners, met bijzondere aandacht voor kansengroepen Het instaan voor een breed, lokaal gedragen vormings- en activiteitenaanbod E , E 6.682, Het lokaal aanbieden van deeltijds kunstonderwijs G81 de burger stimuleren tot life time sporten via het organiseren van een laagdrempelig, kwalitatief beweeg- en sportaanbod (sportacademie, schoolsport, vakantieactiviteiten, initiaties, seniorenactivitetien, acties) voor diverse doelgroepen G82 Het maximaliseren van socio-culturele participatie van individuen met aandacht voor transversaal werken G83 Het maximaliseren van de sportieve participatie van financieel kansarmen met aandacht voor transversale samenwerking (lokaal met andacht voor transversaal (lokaal netwerk voor kansengroepen en vrije tijd) G84 de sportparticipatie voor mensen met een beperking maximaliseren met aandacht voor transversaal werken (o.a. adviesraad voor personen met een handicap) G85 De cultuurparticipatie van kinderen en jongeren versterken via bibliotheekwerking G87 Het organiseren van het netwerk armoede en vrije tijd G88 Het toeleiden van kansengroepen naar de bibliotheek G811 Het opzetten van gemeenschapsvormende activiteiten en evenementen op cultureel vlak G812 Het opzetten van gemeenschapsvormende activiteiten en evenementen vanuit bibliotheekwerking G815 Mensen stimuleren tot lezen G816 Het organiseren van uitbreidingsactiviteiten door de bibliotheek Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

9 9 Doelstellingennota G817 Het aanbieden van een adequate programmatie voor de jeugd G818 Het aanbieden van jeugdwerk tijdens de vakanties Meeuwen-Gruitrode op de kaart zetten met aandacht voor het lokale erfgoed De gemeente uitbouwen op toeristisch vlak E , E , I 93., I 99.45, G91 Het ontwikkelen en organiseren van toeristische initiatieven Binding onder de bevolking versterken Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , , I 151., 99.45, A,, Totaal , , Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

10 1 Doelstellingennota Welzijn bevorderen Een evenwichtig lokaal sociaal beleid voeren waarbij de kansengroepen centraal staan Het organiseren van individuele en collectieve hulpverlening E 5.561, G11 Het verstrekken van individuele hulpverlening op maat G15 Het uitkeren van financiële steun in kader van internationale solidariteit Het coördineren en organiseren van thuiszorg G111 Het aanbieden van gezinszorg en aanvullende thuisdiensten Het werken aan preventie en het sensibiliseren op vlak van welzijn E 86.41, E 1, G121 Het werken aan preventie en het sensibiliseren op vlak van gezondheid in het algemeen G122 Het werken aan preventie en het sensibiliseren op vlak van gezondheid gericht op jeugd G123 Het werken aan preventie en het sensibiliseren op vlak van opvoeding G124 Het werken aan preventie en het sensibiliseren op vlak van armoedeproblematiek G125 Het werken aan preventie en het sensibiliseren op vlak van veiligheid Het voorzien in opvangmogelijkheden E 75, G131 Het voorzien van buitenschoolse kinderopvang G132 het voorzien van een sportieve opvang voor kinderen met een beperking (o.a. adviesraad voor personen met een handicap) Welzijn bevorderen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , 1, I,, A,, Totaal , 1, Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

11 11 Doelstellingennota Duurzame leefomgeving verder uitbouwen Meeuwen-Gruitrode wil op ruimtelijk vlak een attractieve gemeente zijn met kernversterkende werking in elk kerkdorp Het doordacht omgaan met de beschikbare ruimte I 35., G141 Het actualiseren van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan G142 Het opmaken en het actualiseren van ruimtelijke uitvoeringsplannen/onteigeningsplannen Het creëren van een kwaliteitsvolle, leefbare en betaalbare woonomgeving voor iedere burger E 5.194, I 46.23, G151 Het voorzien van een betaalbaar woonaanbod G152 Aandacht voor kwaliteitsvol wonen en een aangepast woonaanbod, met voldoende aandacht voor leefbaarheid en doelgroepen Het zorgen voor een goede mobiliteit Het zorgen voor een goede mobiliteit E 3.184, I 1.5, G161 Maximaal toegankelijk maken van diensten en infrastructuren G162 Het opmaken van een mobiliteitsplan De werkgelegenheid in onze gemeente bevorderen Het ondersteunen van sociale economie projecten E 23.2, E 15.75, G171 Het regisseren en aanbieden van sociale tewerkstelling, in samenwerking met partners in het werkveld Het ondersteunen van de lokale economie E 1., I 4., G181 Het industrieterrein uitbouwen G182 Het ondersteunen van de lokale middenstand Meeuwen-Gruitrode wenst een veilige gemeente te zijn Het voeren van een efficiënt rampen- en plagenbeleid E 24., E 12.5, G191 Het garanderen van een operationeel nood- en interventieplan G192 Het preventief en curatief bestrijden van ongedierte Het werken aan een optimale verkeersveiligheid E 8.843, I 31.5, Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

12 12 Doelstellingennota G21 Het sensibiliseren en vormen van de burgers, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, inzake verkeersveiligheid G22 Het zorgen voor duidelijke signalisatie en verkeersbegeleiding in onze gemeente G23 Het zorgen voor politionele veiligheid Het doordacht omgaan met omgevingsinrichting, milieu en klimaat Het zorgen voor een efficiënt afval-, energie- en waterbeheer E , E 74., I 2., G211 Het organiseren van een efficiënte afvalinzameling en -opruiming G212 Het zorgen voor een adequaat rioleringsnet G213 Het zorgen voor een goed functionerend waterwegennet Het sensibiliseren op vlak van milieu en duurzaamheid E 7.5, E 2.5, G221 Sensibilisering organiseren omtrent milieu en duurzaamheid De bestaande omgevingsinrichting goed onderhouden, optimaliseren en de veiligheid ervan garanderen E 3.396, E 1.1, I , I , G231 Het aanleggen van nieuwe en het onderhouden van bestaande nutsleidingen G232 Het aanleggen van nieuwe en het onderhouden van bestaande inrichtingen ( wegen, pleinen,... en toeristische netwerken ) G233 Het actueel houden van het bosbeheerplan G234 Het op een milieuvriendelijke manier onderhouden van het openbaar groen G235 Het zorgen voor een veilig verkeersnet Duurzame leefomgeving verder uitbouwen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , , I , , A,, Totaal , 297.1, Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , , I , 281.7, A,, Totaal , , Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

13 13 Doelstellingenbudget Rapportgegevens: Titel: Schema B1: Het doelstellingenbudget Type beleidsrapport: Budget / Beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

14 14 Doelstellingenbudget 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Overig E I A Algemeen Bestuur PBDS E I A Overig E I A Mens PBDS E I A Overig E I A Ruimte PBDS E I A Overig E I A Totalen: E I A Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

15 15 Financiële toestand Rapportgegevens: Titel: B: De financiële toestand Type beleidsrapport: Budget / Beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

16 16 Financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 216 Meerjarenplan 216 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

17 17 Financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 216 Meerjarenplan 216 Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

18 18 Meeuwen-Gruitrode Gemeente Laatste budgettaire journaalnummer : Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code : 724 Lijst overheidsopdrachten In de exploitatie worden er overheidsopdrachten gedaan voor de aankoop van strooizout en groefgrind. Volgende investeringen zijn er gepland in de loop van het budgetjaar. Hiervoor zullen de gepaste overheidsopdrachten voor aangegaan worden : Paalkampeerplaats Duinengordel : 3., Gebouwen erediensten : 133., Schuilhuisjes : 1.5, Speeltuigen : 1.15, Materialen rioleringswerken : 2., Studiekosten RUP : 26.65, Wegeniswerken : , Informatica : 3., Verkeersveiligheid : 15., Aanpassingswerken administratief gebouw : 41.3, Aanpassingswerken technische dienst gebouw : 5.65, Meubilair algemene diensten : 13., Rollend materieel : 4., WC-wagen uitleendienst : 18., Belevingspad Duinengordel : 73., Omvorming kerkhof : 5., Uitbreiding aardgasnet KSA-lokaal : , Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

19 19 Meeuwen-Gruitrode Gemeente Laatste budgettaire journaalnummer : Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code : 724 Lijst daden van beschikking In het budget 216 zijn volgende kredieten opgenomen: Onteigening KMO-zone : 4., EUR Verwerving gronden / gebouwen : 63.23, EUR aan uitgaven (niet gespecifieerd) Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

20 2 Lijst nominatieve subsidies Rapportgegevens: Titel: Lijst met nominatief toegekende subsidies Type beleidsrapport: Budget / Beleidsnota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

21 21 Lijst nominatieve subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer AGB Meeuwen-Gruitrode BTW op exploitatie AGB 9.12, AGB Meeuwen-Gruitrode Tussenkomst overheadkosten AGB , AGB Meeuwen-Gruitrode Tussenkomst exploitatie AGB , Totaal : , VVSG 9.76, Totaal : 9.76, Verenigingen Meeuwen-Gruitrode Toelage , Totaal : 2., Limburg.net Werkingskosten afvalmaatschappij , Totaal : , Watering "De Vreenebeek" Werkingskosten onderhoud onbevaarbare waterwegen 23., Totaal : 23., Politiezone NOL Bijdrage Meeuwen-Gruitrode , Totaal : , Brandweerzone Noord-Limburg + provinciebestuur Provinciebestuur Limburg & Brandweerzone Noord-Limburg , Totaal : , ANB Werkingskosten , SORP Duinengordel SORP Duinengordel 125., ARP Gemeenschappelijke rekening Duinengordel 1., Totaal : , Educatief netwerk Kempen-Maasland 2.5, Landelijke Gilde Toelage Landelijke Gilde 1.5, Totaal : 4., Labor Toelage tewerkstelling 15.75, Totaal : 15.75, WIN Interlokale vereniging wonen Noord-Limburg , Totaal : , KVLV Meeuwen Toelage KVLV Meeuwen vrijwilligers receptie tentoonstelling WOI 395, Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

22 22 Lijst nominatieve subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Schutterij Ellikom Toelage aan Schutterij Ellikom receptie vrijwilligers opening cultureel seizoen 2, DHC Meeuwen Erfgoeddag, Totaal : 595, AGB Meeuwen-Gruitrode Doorst. betoelaging lokaal cultuurbeleid, AGB Meeuwen-Gruitrode Doorst. betoelaging participatiedecreet 11.5, Carnavalvereniging De Heikieseters Carnavalvereniging De Heikieseters 5, Cultuurraad Projectsubsidies : 3.5, EUR 3.75, Vorming : 25, EUR NIKO , Toelage Fanfare Onder ons Toelage Fanfare Onder ons 1.25, Toelage Schutterij Ellikom Toelage Schutterij Ellikom 1.25, Toelage Fanfare St.-Hubertus Toelage Fanfare St.-Hubertus 1.25, Toelage Fanfare Heibloem Toelage Fanfare Heibloem 1.25, Totaal : , Jeugdhuis De Mans Tussenkomst intrestlasten 1.731, Jeugdraad Meeuwen-Gruitrode Werkingstoelage jeugdraad, Totaal : 1.731, Kerkfabriek Ellikom Toelage Kerkfabriek Ellikom, Kerkfabriek Wijshagen Toelage Kerkfabriek Wijshagen 22.63, kerkfabriek Neerglabbeek Toelage kerkfabriek Neerglabbeek 7.271, Kerkfabriek Gruitrode Kerkfabriek Gruitrode , Kerkfabrieken Meeuwen-Gruitrode Kerkfabriek Meeuwen , Totaal : , Voor- en naschoolse opvang Meeuwen-Gruitrode Toelage Voor- en naschoolse opvang Neerglabbeek : 25, EUR Toelage 75, Voor- en naschoolse opvang Ellikom : 25, EUR Toelage Voor- en naschoolse opvang Wijshagen : 25, EUR Totaal : 75, OCMW Meeuwen-Gruitrode Tussenkomst werkingstekort OCMW , OCMW Meeuwen-Gruitrode Doorst. toelage : Lokaal netwerk vrijetijd en armoede 2.182, Totaal : , Labor Tewerkstellingspremie Labor 7.45, Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

23 23 Lijst nominatieve subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Totaal : 7.45, Labor 76.75, Totaal : 76.75, Kind en Gezin Toelage : Kind en Gezin 365, Totaal : 365, Limburg Helpt Toelage : "Limburg Helpt" Opheffing vzw Totaal :,, Rustoord Meeuwen-Gruitrode Tussenkomst werkingstekort rustoord Meeuwen-Gruitrode , Totaal : , Diabetesvereniging Bree Toelage : Diabetesvereniging Bree 375, Totaal : 375, B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer AGB Meeuwen-Gruitrode Betoelaging investeringen AGB Meeuwen-Gruitrode 57.8, Totaal : 57.8, Brandweerzone Noord-Limburg Betoelaging investeringen Brandweerzone Noord-Limburg , Totaal : , Stad Peer projectpromotor (ism Natuurpunt en RLKM) Wandelgebied "Erpekom-Ellikom", Totaal :, Vocelli Ellikom Betoelaging investering 22.5, Nevok Gruitrode Toelage Nevok Gruitrode 3.15, Totaal : 25.65, Kerkfabriek Gruitrode 25., Totaal : 25., Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

24 24 Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

25 25 Financiële nota Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

26 26 Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

27 27 Exploitatiebudget Rapportgegevens: Titel: Schema B2: Het exploitatiebudget Type beleidsrapport: Budget / Financiële nota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

28 28 Exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen Bestuur Mens Ruimte Totalen Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

29 29 Investeringsenveloppen Rapportgegevens: Titel: Schema B3: De investeringsenveloppe Type beleidsrapport: Budget / Financiële nota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

30 3 Investeringsenveloppen 1 - Prioritaire beleidsdoelstelling : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

31 31 Investeringsenveloppen 1 - Prioritaire beleidsdoelstelling : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

32 32 Investeringsenveloppen 2 - Niet-prioritaire beleidsdoelstelling : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

33 33 Investeringsenveloppen 2 - Niet-prioritaire beleidsdoelstelling : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

34 34 Transactiekredieten investeringsverrichtingen Rapportgegevens: Titel: Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Type beleidsrapport: Budget / Financiële nota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

35 35 Transactiekredieten investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen Bestuur Mens Ruimte Totalen Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

36 36 Liquiditeitenbudget Rapportgegevens: Titel: Schema B5: Het liquiditeitenbudget Type beleidsrapport: Budget / Financiële nota Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

37 37 Liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

38 38 Liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Bestemde gelden voor andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

39 39 Toelichting bij het budget Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

40 4 Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

41 41 Exploitatiebudget per beleidsdomein Rapportgegevens: Titel: Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Type beleidsrapport: Toelichting budget Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

42 42 Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering Algemeen Bestuur Mens I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

43 43 Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Ruimte I. Uitgaven 6/9 A. Operationele uitgaven 6/4 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 A. Operationele ontvangsten 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

44 44 Evolutie van het exploitatiebudget Rapportgegevens: Titel: Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Type beleidsrapport: Toelichting budget Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

45 45 Evolutie van het exploitatiebudget I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Code Jaarrekening 214 6/ / / / / / / / / / / / Budget jaar Budget jaar Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

46 46 Transactiekredieten per beleidsdomein Rapportgegevens: Titel: Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Type beleidsrapport: Toelichting budget Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

47 47 Transactiekredieten per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering Algemeen Bestuur Mens I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

48 48 Transactiekredieten per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Ruimte I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

49 49 Transactiekredieten per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemeen Bestuur Mens Ruimte I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

50 5 Evolutie van de kredieten Rapportgegevens: Titel: Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Type beleidsrapport: Toelichting budget Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

51 51 Evolutie van de kredieten DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa investeringsverrichtingen Code /8 Jaarrekening Budget jaar 215 Budget jaar II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

52 52 Evolutie van de kredieten DEEL 2 : ONTVANGSTEN investeringsverrichtingen Code Jaarrekening 214 Budget jaar 215 Budget jaar 216 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

53 53 Meeuwen-Gruitrode Gemeente Laatste budgettaire journaalnummer : Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode NIS-code : 724 Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject De investeringen zijn vervangingsinvesteringen of andere investeringen om voornamelijk het patrimonium (wegen en gebouwen) in stand te houden of de werking te optimaliseren. Er zijn geen investeringen die een extra belasting met zich meebrengen naar de exploitatie toe. Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

54 54 Evolutie van het liquiditeitenbudget Rapportgegevens: Titel: Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Type beleidsrapport: Toelichting budget Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

55 55 Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 214 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen /4 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) Budget jaar Budget jaar Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

56 56 Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 214 Budget jaar 215 Budget jaar 216 I. Exploitatie Bestemde gelden voor exploitatie Bestemde gelden voor exploitatie II. Investeringen Bestemde gelden voor investeringsuitgaven III. Andere verrichtingen Bestemde gelden voor andere verrichtingen Bestemde gelden voor andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

57 57 Overzicht werkings- en investeringssubsidies Rapportgegevens: Titel: Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Type beleidsrapport: Toelichting budget Naam bestuur: Meeuwen-Gruitrode Gemeente NIS-code bestuur: 724 Adres bestuur: Dorpsstraat Meeuwen-Gruitrode Rapporteringsperiode: 216 Laatste volgnummer budgettair dagboek: Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

58 58 Overzicht werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer AGB Meeuwen-Gruitrode Tussenkomst overheadkosten AGB , AGB Meeuwen-Gruitrode BTW op exploitatie AGB 9.12, AGB Meeuwen-Gruitrode Tussenkomst exploitatie AGB , Totaal : , VVSG 9.76, Verenigingen M-G met erfpachtovereenkomst Gemeentelijk aandeel in de OV 6.5, Totaal : 16.26, Totaal :,, Verenigingen Meeuwen-Gruitrode Toelage , verenigingen Meeuwen-Gruitrode Acties noodhulp 5, Verenigingen Meeuwen-Gruitrode Ontwikkelingssamenwerkingsproject 1.5, Totaal : 4., Limburg.net Werkingskosten afvalmaatschappij , Inwoners Meeuwen-Gruitrode Toelage mulchmaaier, Totaal : , Verenigingen Meeuwen-Gruitrode Papierinzamelacties verenigingen 74., Inwoners Meeuwen-Gruitrode Subsidies aansluiting riolering Compensatietoelage niet-riolering Totaal : 74., Totaal : 3., 3., Watering "De Vreenebeek" Werkingskosten onderhoud onbevaarbare waterwegen 23., Totaal : 23., Inwoners Meeuwen-Gruitrode Toelage sanering + verwijdering stookolietanks 3., Totaal : 3., Inwoners Meeuwen-Gruitrode Toelage zonneboiler, Totaal :, Politiezone NOL Bijdrage Meeuwen-Gruitrode , Totaal : , Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

59 59 Overzicht werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnumm Brandweerzone Noord-Limburg + provinciebestuur Provinciebestuur Limburg & Brandweerzone Noord-Limburg , Totaal : , Toeristische verenigingen Toerisme Limburg, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Projectvereniging erfgoed Totaal : 8.5, 8.5, ANB Werkingskosten , SORP Duinengordel SORP Duinengordel 125., ANB Werkingskosten Duinengordel, ARP Gemeenschappelijke rekening Duinengordel 1., Totaal : , Stad Peer Onderhoud knuppelpad Erpekom (5 euro) en wanderpad Erpekom (5 1., euro) Totaal : 1., Educatief netwerk Kempen-Maasland 2.5, , Landelijke Gilde Toelage Landelijke Gilde 1.5, Totaal : 4.5, Labor Toelage tewerkstelling 15.75, Totaal : 15.75, WIN Interlokale vereniging wonen Noord-Limburg , Inwoners Meeuwen-Gruitrode Opleiding duurzaam bouwen 25, Totaal : , Inwoners, verenigingen Meeuwen-Gruitrode toelage jubilarissen 1., Schutterij Ellikom Toelage aan Schutterij Ellikom receptie vrijwilligers opening cultureel seizoen 2, DHC Meeuwen Erfgoeddag, KVLV Meeuwen Toelage KVLV Meeuwen vrijwilligers receptie tentoonstelling WOI 395, Totaal : 1.595, AGB Meeuwen-Gruitrode Doorst. betoelaging participatiedecreet 11.5, AGB Meeuwen-Gruitrode Doorst. betoelaging lokaal cultuurbeleid, Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

60 6 Overzicht werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer NIKO , Cultuurraad Projectsubsidies : 3.5, EUR 3.75, Vorming : 25, EUR Carnavalvereniging De Heikieseters Carnavalvereniging De Heikieseters 5, Culturele verenigingen Meeuwen-Gruitrode Culturele verenigingen : 1385, EUR 13.85, Toelage Fanfare Heibloem Toelage Fanfare Heibloem 1.25, Toelage Fanfare St.-Hubertus Toelage Fanfare St.-Hubertus 1.25, Toelage Schutterij Ellikom Toelage Schutterij Ellikom 1.25, Toelage Fanfare Onder ons Toelage Fanfare Onder ons 1.25, Totaal : , Sportverenigingen Meeuwen-Gruitrode Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding 8.5, Sportverenigingen Impulssubsidie 11., Sportverenigingen Meeuwen-Gruitrode Cursusgeld sportverenigingen 3., Sportverenigingen Meeuwen-Gruitrode Beleidssubsidies 13., Sportverenigingen Meeuwen-Gruitrode Maaien grasvelden 7.5, Sportverenigingen Projectsubsidie sport 1.5, Totaal : 44.5, Jeugdverenigingen Meeuwen-Gruitrode Toelage energiekosten, afvalverwerking : 3, EUR Toelage werken 8.5, eigen lokalen : 55, EUR Jeugdraad Meeuwen-Gruitrode Werkingstoelage jeugdraad, Jeugdhuis De Mans Tussenkomst intrestlasten 1.731, Jeugdverenigingen Meeuwen-Gruitrode Toelage jeugdverenigingen : 118, EUR Projecttoelage : 25, EUR 19.55, Toelage kadervorming : 125, EUR Toelage vervoer kampmateriaal : 4, EUR Totaal : , Kerkfabriek Gruitrode Kerkfabriek Gruitrode , Kerkfabriek Wijshagen Toelage Kerkfabriek Wijshagen 22.63, kerkfabriek Neerglabbeek Toelage kerkfabriek Neerglabbeek 7.271, Kerkfabriek Ellikom Toelage Kerkfabriek Ellikom, Kerkfabrieken Meeuwen-Gruitrode Kerkfabriek Meeuwen , Totaal : , Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

61 Overzicht werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Aktie leefsleutels Toelage : Aktie leefsleutels, Ouderverenigingen Meeuwen-Gruitrode Toelage ouderverenigingen 65, Voor- en naschoolse opvang Meeuwen-Gruitrode Scholen Meeuwen-Gruitrode Totaal : 65, Toelage Voor- en naschoolse opvang Neerglabbeek : 25, EUR Toelage 75, Voor- en naschoolse opvang Ellikom : 25, EUR Toelage Voor- en naschoolse opvang Wijshagen : 25, EUR Totaal : 75, Toelage schoolzwemmen + vervoer : 65, EUR Toelage schoolzwemmen gehandicapten : 15, EUR Totaal : 66.5, , Leerlingen Meeuwen-Gruitrode Logopedische onderzoeken 8, Totaal : 8, OCMW Meeuwen-Gruitrode Tussenkomst werkingstekort OCMW , OCMW Meeuwen-Gruitrode Doorst. toelage : Lokaal netwerk vrijetijd en armoede 2.182, Totaal : , Labor Tewerkstellingspremie Labor 7.45, Totaal : 7.45,, Inwoners Meeuwen-Gruitrode Toelage : Advies woningaanpassingen 5, Totaal : 5, Labor 76.75, Totaal : 76.75, Kind en Gezin Toelage : Kind en Gezin 365, Totaal : 365, Limburg Helpt Toelage : "Limburg Helpt" Opheffing vzw Totaal :,, Rustoord Meeuwen-Gruitrode Tussenkomst werkingstekort rustoord Meeuwen-Gruitrode , Totaal : , Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

62 62 Overzicht werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Diabetesvereniging Bree Toelage : Diabetesvereniging Bree 375, Verenigingen Meeuwen-Gruirode Toelage : Rode Kruis, Levensloop 2., Totaal : 2.375, B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer AGB Meeuwen-Gruitrode Betoelaging investeringen AGB Meeuwen-Gruitrode 57.8, Totaal : 57.8, Brandweerzone Noord-Limburg Betoelaging investeringen Brandweerzone Noord-Limburg , Totaal : , Stad Peer projectpromotor (ism Natuurpunt en RLKM) Wandelgebied "Erpekom-Ellikom", Totaal :,, Totaal :, Nevok Gruitrode Toelage Nevok Gruitrode 3.15, Vocelli Ellikom Betoelaging investering 22.5, Totaal : 25.65,, Totaal :,, Kerkfabriek Gruitrode 25., Totaal : 25.,, Totaal :,, Totaal :, Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 216

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 527.486 10.559.429 10.031.943 Prioritaire Doelstellingen 19.065 804.600 785.535 Exploitatie 19.065 87.600 68.535

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Inhoudstafel Beleidsnota 135 Doelstellingennota 135 Doelstellingenbudget 142 Andere elementen van de beleidsnota 143 Financiële

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2017

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2017 TOELICHTING BIJ HET BUDGET 217 Stad Turnhout Type toelichting budget NIS-code: 134 Campus Blairon 2, 23 Turnhout 1 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel :

Rapportgegevens : Titel : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Toelichting budget Gemeente Bocholt 72003

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2015

TOELICHTING BUDGET 2015 TOELICHTING BUDGET 215 DIENST BEGROTING Departement Financiën INHOUDSTAFEL Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Jaarrekening 2012 09 september 2013 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Gemeente Meerhout Deel 1: De Beleidsnota Pag.

Nadere informatie

District Deurne. Budget 2013. Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Deurne. Budget 2013. Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Deurne Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Gemeenteraad 19/12/2013 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)...

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Raad van Bestuur : 19/12/2013 Voorzitter : Jaak Fransen 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA...

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus Budget 2014

Beleids- en beheerscyclus Budget 2014 gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 226 Westerlo Beleids- en beheerscyclus Budget 214 NIS-code 1349 Woord vooraf Het eerste budget in BBC-stijl is een feit en is, zoals het hoort, als het ware een kopie

Nadere informatie

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing)

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing) Inhoud Budget 2015 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget Schema B1 3. Financiële toestand Schema B5 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad

Nadere informatie

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel

Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel Beknopt financieel profiel van de gemeente: Geel In dit financieel profiel worden de gegevens van de gemeente vergeleken met: - het gemiddelde van de gemeenten die tot dezelfde cluster behoren - het gemiddelde

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing).

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (versie van toepassing op AGB, APB en OV- publiek

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019 Inhoud Beleidsnota... 3 Wijziging doelstellingennota... 3 Schema B1 Herziening doelstellingenbudget... 10 Herziening financiële toestand... 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies... 12 Financiële

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene

BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene BUDGET- WIJZIGING 2015 Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene 1. Motivering Budgetwijziging 2015 1. aansluiting budgettaire boekhouding algemene boekhouding Uit de controles van

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2)... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget Raad van Bestuur : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET EVOLUTIE

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 & Opmaak budget 2016 OCMW

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016 OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 3.995.407 24.199.601 20.204.193 Overig beleid 3.995.407 24.199.601 20.204.193 Exploitatie 1.178.772 18.449.601 17.270.829

Nadere informatie

Budget

Budget Inhoud Beleidsnota... 3 Doelstellingennota... 3 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 10 Financiële toestand... 11 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermeld in artikel 43, 2, 11, b)

Nadere informatie

Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Beleidsnota 3. Doelstellingennota 4

Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Beleidsnota 3. Doelstellingennota 4 BUDGET 214 Inhoudstafel 1 Inleiding 2 Beleidsnota 3 Doelstellingennota 4 Schema B1: Doelstellingenbudget 9 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 1 Lijst met daden van beschikking 12

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Budgetwijziging 2-2015

Budgetwijziging 2-2015 Budgetwijziging 2-2015 19 oktober 2015 Een budgetwijziging is alleen nodig voor die veranderingen die niet door een interne kredietaanpassing kunnen worden opgevangen. De budgetwijziging bestaat uit een

Nadere informatie

Budget december 2014

Budget december 2014 Budget 215 15 december 214 Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het budget kan nooit los staan van het meerjarenplan,

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Gemeente Brasschaat NIS Budget 2017

Gemeente Brasschaat NIS Budget 2017 Gemeente Brasschaat NIS 118 Budget 217 Secretaris : W. Schevernels Financieel beheerder : G.De Blende Doelstellingennota Prioritaire doelstellingen 217 Strategische doelstelling 1 : Een moderne, economisch

Nadere informatie

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 BUDGET 2014 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik LIJST

Nadere informatie

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten

De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten De jaarrekeningen 2007-2014 van de Vlaamse gemeenten Analyse van de evoluties Versie 1.0-22 oktober 2015 binnenland.vlaanderen.be Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Exploitatie 3 2.1 Exploitatie-uitgaven 3 2.2

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015.

Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Overzichtslijst gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Vlayen Bart, voorzitter waarnemend. Roggen Jo, burgemeester. Allard Elke, Lassaut Rik en Jamar Chris schepenen. Munten Benny, Claes Ingrid,

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN

Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN INHOUD VERKLARENDE NOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Wijzigingen in het exploitatiebudget... 5 III.Wijzigingen in het investeringsbudget... 6 IV. Wijziging Doelstellingennota...

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Aanpassing 3 van het meerjarenplan

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015. 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015. 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan MEERJARENPLAN 2014-2019 - BW 1 GR 24/06/2015 1. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2. De strategische nota wijzigt niet en wordt derhalve niet opnieuw voorgelegd 3. Onderdelen van de financiële

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Herziening meerjarenplan 2014-2019

Herziening meerjarenplan 2014-2019 Herziening meerjarenplan 2014-2019 OCMW Gingelom Steenweg 111, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW Raad: 25 november 2015 Laatste budgettaire journaalnummer : 2016001134 Secretaris: Marc Bovy Financieel

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn BEKNOPT VERSLAG Raad voor maatschappelijk welzijn Woensdag Dit is een voorlopig verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van. De besluiten zijn pas definitief na de goedkeuring van

Nadere informatie

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend?

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Vanaf 2014 zullen lokale besturen hun beleid vorm geven door middel van de strategische meerjarenplanning. Ook het lokaal cultuurbeleid

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

Analyse van de aangepaste meerjarenplannen (en budgetten 2015) van de Vlaamse gemeenten

Analyse van de aangepaste meerjarenplannen (en budgetten 2015) van de Vlaamse gemeenten Analyse van de aangepaste meerjarenplannen 2014 2019 (en budgetten 2015) van de Vlaamse gemeenten 1. Inleiding In april 2014 maakte ABB een analyse van de financiële toestand van de Vlaamse gemeenten aan

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie