ING (L) II. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING (L) II. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT"

Transcriptie

1 ING (L) II Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS BE LUXEMBOURG OKTOBER 2011 INVESTMENT MANAGEMENT

2 Inhoud Inhoud...2 Waarschuwing...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE VENNOOTSCHAP...6 I. Beknopte voorstelling van de vennootschap...6 II. Informatie over de beleggingen...7 III. Inschrijvingen, inkopen en omwisselingen...7 IV. Kosten, provisies en belastingstelsel...8 V. Risicofactoren...9 VI. Voor het publiek beschikbare informatie en documenten...10 DEEL II: BESCHRIJVINGEN VAN DE COMPARTIMENTEN...11 ING (L) II Portfolio Obli-Protected ING (L) II Selectis Click Performers ING (L) II Selectis Click Performers ING (L) II Selectis Click Performers ING (L) II Selectis Click Performers ING (L) II Selectis Click Performers ING (L) II Selectis Click Performers ING (L) II Selectis Click Performers ING (L) II Selectis Click Performers ING (L) II Selectis Click Performers Step-Up ING (L) II Selectis Click Performers Step-Up ING (L) II Selectis Digital Coupon...66 ING (L) II Selectis Double Performer ING (L) II Selectis Dual Win USD ING (L) II Selectis Euro Equity ING (L) II Selectis Euro Equity ING (L) II Selectis Euro Equity ING (L) II Selectis Euro Equity Autocallable ING (L) II Selectis Euro Equity Callable ING (L) II Selectis Euro Equity Callable ING (L) II Selectis Euro Equity Callable ING (L) II Selectis Euro Equity Floored ING (L) II Selectis Ladder Performer ING (L) II Selectis Lookback Performer ING (L) II Selectis Lookback Performer ING (L) II Selectis Lookback Performer ING (L) II Selectis Lookback Performer Financials ING (L) II Selectis Lookback Performer Financials ING (L) II Selectis Lookback Performer Plus ING (L) II Selectis Plus Performers ING (L) II Selectis Plus Performers ING (L) II Selectis Plus Performers ING (L) II Selectis Plus Performers ING (L) II Selectis Plus Performers ING (L) II Selectis Plus Performers Sustainable ING (L) II Selectis Plus Performers USD ING (L) II Selectis Privalis ING (L) II Selectis Putable Plus Performer ING (L) II Selectis Short Term Performers ING (L) II Selectis Special Power Callable ING (L) II Selectis Sustainable Callable ING (L) II Selectis Target Bonus ING (L) II Selectis World Click ING (L) II Selectis World Click ING (L) II Technix Best of Europe and Emerging Markets ING INVESTMENT MANAGEMENT 2

3 ING (L) II Technix Dual Win ING (L) II Technix Short Term ING (L) II Technix Short Term ING (L) II Technix Short Term ING (L) II Technix Special Booster ING (L) II Technix Special Booster ING (L) II Technix Special Callable ING (L) II Technix Special Callable ING (L) II Technix Special Callable ING (L) II Technix Special Callable ING (L) II Technix Special Callable ING (L) II Technix Special Callable Germany ING (L) II Technix Special Callable Maximizer ING (L) II Technix Special Callable Plus DEEL III: AANVULLENDE INFORMATIE I. De vennootschap II. Risico s verbonden aan het beleggingsuniversum: details III. Beleggingsbeperkingen IV. Technieken en instrumenten V. Beheer van de vennootschap VI. Subportefeuillebeheerders VII. Bewaarder, betaalkantoor, transfer- en registratieagent en centraal administratiekantoor VIII. De aandelen IX. Netto-inventariswaarde X. Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde en/of de inschrijving, inkoop en omwisseling.281 XI. Periodieke verslagen XII. Algemene vergaderingen XIII. Dividenden XIV. Liquidatie, fusie en inbreng van compartimenten of aandelenklassen XV. Ontbinding van de vennootschap XVI. Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme XVII. Belangenconflicten XVIII. De vennootschap hanteert het beleid inzake belangenconflicten van de beheermaatschappij. Dit beleid kan worden ingezien op de website ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

4 Waarschuwing De inschrijvingen op de aandelen van de vennootschap zijn slechts geldig als ze gedaan worden in overeenstemming met de bepalingen van het actuele (volledige of vereenvoudigde) prospectus, vergezeld van het meest recente beschikbare jaarverslag en van het meest recente halfjaarverslag als dit na het laatste jaarverslag is gepubliceerd. Het is niet toegestaan andere inlichtingen te verstrekken dan deze in het volledige of vereenvoudigde prospectus of in de documenten die erin vermeld worden en die door het publiek geraadpleegd kunnen worden. In dit prospectus wordt het algemene kader voor alle compartimenten beschreven. Het moet gelezen worden in combinatie met de beschrijvende fiches van de compartimenten. Deze beschrijvingen worden steeds wanneer een nieuw compartiment wordt gecreëerd toegevoegd en maken integraal deel uit van het volledige en het vereenvoudigde prospectus. Wij verzoeken de potentiële beleggers om de beschrijvende fiches te raadplegen voor elke belegging. Het vereenvoudigde prospectus en het volledige prospectus worden van tijd tot tijd bijgewerkt, waarbij belangrijke wijzigingen worden opgenomen. Beleggers wordt geadviseerd bij de vennootschap na te gaan of zij beschikken over de meest recente versie die via de website verkregen kan worden. De vennootschap bezorgt alle aandeelhouders of potentiële beleggers kosteloos de recentste versie van het vereenvoudigde prospectus. De vennootschap is in Luxemburg gevestigd en is daar erkend door de bevoegde Luxemburgse instantie. Die erkenning mag in geen geval worden beschouwd als een goedkeuring door de bevoegde Luxemburgse instantie van de inhoud van dit prospectus of aan de kwaliteit van de aandelen of beleggingen van de vennootschap. De transacties van de vennootschap zijn onderworpen aan het toezicht van de bevoegde Luxemburgse instantie. Voorts is de vennootschap niet geregistreerd volgens de Amerikaanse wet van 1940 op de beleggingsvennootschappen (US Investment Company Act), zoals gewijzigd, noch volgens een soortgelijke reglementering van een andere jurisdictie, tenzij anders vermeld in dit prospectus. Ook werden de aandelen van de vennootschap niet geregistreerd volgens de Amerikaanse wet van 1933 over effecten (US Securities Act), zoals gewijzigd, noch volgens een gelijkaardige reglementering van een andere jurisdictie, behoudens andersluidend beding in dit prospectus. De aandelen van de vennootschap mogen noch te koop aangeboden worden, noch verkocht, overgedragen of geleverd worden in de Verenigde Staten van Amerika, hun grondgebied of bezittingen, noch aan enige US Person zoals gedefinieerd door Regulation S van de Amerikaanse wet van 1933 (een definitie die kan veranderen op grond van de wetgeving, de regelgeving, reglementeringen of administratieve interpretaties), behalve wanneer de aandelen toegewezen kunnen worden zonder inbreuk te maken op de effectenwetgeving van de Verenigde Staten. beleggers kan worden gevraagd om te verklaren dat zij geen US Person zijn en dat zij niet inschrijven in naam en voor rekening van een US Person. De beleggers wordt aanbevolen om te informeren naar de wetten en reglementeringen (met name over de fiscaliteit en de valutabeperkingen) die in hun land van oorsprong, verblijf of domicilie toepasselijk zijn in verband met een belegging in de vennootschap, en om contact op te nemen met hun eigen financieel, juridisch of boekhoudkundig adviseur voor alle vragen met betrekking tot de inhoud van dit prospectus. De vennootschap bevestigt dat zij voldoet aan alle toepasselijke Luxemburgse wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De raad van bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de informatie in dit prospectus op de datum van publicatie. De raad van bestuur verklaart dat de informatie in het prospectus, voor zover hij hiervan redelijkerwijs op de hoogte kan zijn, correct en adequaat is weergegeven en dat er geen informatie is weggelaten die, indien zij was opgenomen, de strekking van dit document zou hebben gewijzigd. De waarde van de aandelen van de vennootschap is onderworpen aan schommelingen van diverse oorsprong. Rendementsprognoses of gegevens over rendementen uit het verleden worden uitsluitend ter informatie gegeven en vormen in geen geval een garantie voor de toekomst. De raad van bestuur preciseert dan ook dat in normale omstandigheden en gezien de koersschommelingen van de waarden in portefeuille, de inkoopprijs van de aandelen hoger of lager kan zijn dan de inschrijvingsprijs. De officiële taal van dit prospectus is het Frans. Het prospectus kan in andere talen vertaald worden. In geval van afwijkingen tussen de Franse versie van het prospectus en de versies in andere talen, wordt de Franse versie als geldig beschouwd, behalve in de mate (en enkel in deze mate) dat de wetten van een rechtsgebied waarin de aandelen aan het publiek worden aangeboden er anders over zouden beslissen. In dat geval zal het prospectus evenwel geïnterpreteerd worden volgens het Luxemburgs recht. Ook de regeling van geschillen of twistpunten in verband met de beleggingen in de vennootschap is onderworpen aan het Luxemburgse recht. DIT PROSPECTUS IS GEENSZINS EEN AANBOD OF VOORSTEL AAN HET PUBLIEK IN DE JURISDICTIES WAARIN EEN DERGELIJK AANBOD OF VOORSTEL AAN HET PUBLIEK ONWETTELIJK IS. DIT PROSPECTUS IS GEENSZINS EEN AANBOD OF VOORSTEL AAN EEN PERSOON WAARAAN HET ONWETTELIJK ZOU ZIJN OM EEN DERGELIJK AANBOD OF VOORSTEL TE DOEN. ING INVESTMENT MANAGEMENT 4

5 Verklarende woordenlijst Aandeelhouder: personen of entiteiten die aandelen in een compartiment hebben. Aandelen: de aandelen van ieder compartiment worden aangeboden op naam, tenzij de raad van bestuur hieromtrent anders beschikt. Tenzij in de beschrijvende fiche van het compartiment anders wordt vermeld, zijn geen fracties van aandelen beschikbaar. Betalingsagent: iedere door de vennootschap aangewezen betalingsagent. Registratie- en transferagent: iedere door de vennootschap aangewezen registratie- en transferagent. Toezichtautoriteit: de Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg of de relevante toezichthouder in de rechtsgebieden waar de vennootschap ten behoeve van de verkoop is geregistreerd. CET: Central European Time (Centraal-Europese tijd). Klasse: iedere in een compartiment opgenomen aandelenklasse waarvan de activa samen met die van andere klassen worden belegd, maar waarvoor sprake kan zijn van een alleen voor de betrokken klasse geldende provisiestructuur, minimum inschrijvingsbedrag, dividendbeleid en referentievaluta, of van andere specifieke eigenschappen. Aandelenklasse: een, meer of alle in het compartiment aangeboden aandelenklassen. Prestatievergoeding: de met het rendement samenhangende vergoeding die een compartiment aan de beheerder verschuldigd is. Compartiment: een, meer of alle door de vennootschap aangeboden compartimenten. Een compartiment is een specifieke portefeuille met activa en verplichtingen binnen de vennootschap met een eigen netto-inventariswaarde, die door een of meer aandelenklassen wordt vertegenwoordigd. CSSF: de Commission de Surveillance du Secteur financier is de regelgevende en toezichthoudende autoriteit voor de vennootschap in Luxemburg. Betalingsdatum van de inschrijvingen, en latere terugkopen en conversies: twee bankwerkdagen na de geldende waarderingsdatum, tenzij in de bijbehorende beschrijvende fiches van het compartiment anders wordt vermeld. Bewaarder: de activa van de vennootschap worden bewaard door of onder toezicht van Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Referentievaluta: de valuta die wordt gebruikt voor de boekhouding en de berekening van het rendement van een compartiment. Distributeur: de eventuele persoon of entiteit die naar behoren door de beheermaatschappij is aangewezen voor de (organisatie van de) distributie van de aandelen. Dividend: uitkering, geheel of gedeeltelijk, van de aan een aandelenklasse van het compartiment toe te rekenen netto-inkomsten Lidstaat: een lidstaat van de Europese Unie. Referentie-index: de referentie-index is een referentiepunt voor de bepaling van het rendement van het compartiment, tenzij anders wordt vermeld. De referentie-index kan tevens een indicatie zijn voor de beurskapitalisatie van de bedoelde onderliggende ondernemingen. Al naargelang het geval, wordt hiervan melding gemaakt in het beleggingsbeleid van het compartiment. Het correlatieniveau met de referentie-index kan per compartiment verschillen, afhankelijk van factoren als risicoprofiel, beleggingsdoelstelling en beleggingsbeperkingen van het compartiment, en van de concentratie van de onderdelen van de referentie-index. Geldmarktinstrumenten: Instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld, die liquide zijn en waarvan de waarde te allen tijde nauwkeurig kan worden vastgesteld. Institutionele beleggers : beleggers in de zin van artikel 174(2) van de Luxemburgse wet van december In dit artikel worden op dit moment genoemd: verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, kredietinstellingen en andere in de financiële sector werkzame instellingen, die voor eigen rekening of voor rekening van cliënten die eveneens de status van beleggers in de zin van de onderhavige definitie hebben, of in het kader van een discretionaire beheervolmacht beleggingen doen, en voorts Luxemburgse en buitenlandse instellingen voor collectieve belegging en erkende holdings. Waarderingsdag: tenzij in de beschrijvende fiche van het compartiment anders wordt vermeld, de 1 e en de 16 e dag van elke maand, mits dit zowel in België als in Luxemburg en Londen bankwerkdagen zijn en de markten waarin het compartiment belegt op deze dagen normaal functioneren. De berekening van de NIW kan verschoven worden naar de eerste dag die aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet. Werkdag: alle dagen waarop de banken in Luxemburg geopend zijn. Sluitingstijd voor ontvangst van de orders: uiterste tijd waarop inschrijvings-, inkoop- en conversieorders in ontvangst worden genomen: twee bankwerkdagen in Luxemburg vóór de 1 e of de 16 e van de maand, uiterlijk om uur. Gereglementeerde markt: de markt die wordt omschreven in punt 14 van artikel 4 van richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, alsmede elke andere gereglementeerde, regelmatig functionerende en publiek toegankelijke markt van een in aanmerking komende Staat. Minimuminleg: het bij de eerste inleg en latere beleggingen minimaal te investeren bedrag. Nominees: personen of entiteiten die op eigen naam inschrijven op aandelen en deze aandelen in opdracht van de wettige eigenaar aanhouden. OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. ICBE: een instelling voor collectieve belegging in effecten in de zin van richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad. Prijs van de aandelen: de netto-inventariswaarde per aandeel. Vennootschap: ING (L) II, met inbegrip van alle huidige en toekomstige compartimenten. Beheermaatschappij: de vennootschap die is aangewezen als beheermaatschappij van de vennootschap in de zin van de wet en waaraan de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeheer, de administratie en de verkoop is overgedragen. Sub-portefeuillebeheerder: een door de beheermaatschappij tot beleggingsbeheerder benoemde vennootschap, die zorgt voor het dagelijks beheer van alle of een deel van de activa van een vennootschap. Statuten: de Statuten van de vennootschap, zoals zo nodig gewijzigd. Netto-inventariswaarde per aandeel: de waarde per aandeel van de aandelen van een bepaalde aandelenklasse. Deze waarde wordt vastgesteld overeenkomstig de relevante bepalingen van hoofdstuk IX Netto-inventariswaarde in Deel III. ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

6 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE VENNOOTSCHAP I. Beknopte voorstelling van de vennootschap Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland Plaats, vorm en datum van oprichting Opgericht op 21 augustus 1997 in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, in de vorm van een open beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek), met een structuur met verschillende compartimenten. Maatschappelijke zetel 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg Handels- en vennootschapsregister Nr. B Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Raad van bestuur Voorzitter: - Dhr. Michel van Elk Voorzitter Chief Executive Officer ING Investment Management Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland Bestuurders: - Dhr. David Suetens Chief Risk Officer ING Investment Management Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland - Dhr. Dirk Buggenhout Chief Operating Officer ING Investment Management Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland - Dhr. Jan Straatman Global Chief Investment Officer ING Investment Management Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland - Mevr. Maaike van Meer Head of Legal & Compliance ING Investment Management 81/F, International Commerce Centre 1, Austin Road West, Kowloon, Hongkong Bewaarder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg Centraal administratiekantoor ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg Registratie- en transferagent Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg Promotor ING Investment Management (Europe) B.V. Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland Betalingsagent Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg. Inschrijvingen, inkopen en omwisselingen Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., of elke andere instelling die in de jaarverslagen en halfjaarverslagen wordt genoemd Boekjaar Van 1 juli tot 30 juni van het volgende jaar. Datum van de gewone algemene vergadering De laatste donderdag van september om 11 uur (Luxemburgse tijd) (wanneer deze dag geen werkdag is in Luxemburg, de eerstvolgende bankwerkdag) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: ING Investment Management P.B LL Den Haag, Nederland Tel of op de website Accountants Ernst & Young S.A. 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach Beheermaatschappij ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg Subportefeuillebeheerders ING Asset Management B.V., ING INVESTMENT MANAGEMENT 6

7 II. Informatie over de beleggingen Algemeen Het uitsluitende doel van de vennootschap is om beleggingen te beheren voor rekening van zijn aandeelhouders, met de bedoeling om hen te laten delen in de inkomsten van het beheer van haar portefeuille. De vennootschap dient de beleggingsbeperkingen zoals beschreven in deel II van de wet van 17 december 2010 na te leven. De vennootschap is één enkele rechtspersoon. In het kader van haar doelstellingen kan de vennootschap de keuze bieden tussen verschillende compartimenten met afzonderlijk beheer en administratie. Het specifieke beleggingsbeleid van de verschillende compartimenten wordt vermeld in de bijlagen van elk betrokken compartiment. Elk compartiment wordt beschouwd als een afzonderlijke entiteit ten aanzien van de onderlinge relaties van de aandeelhouders van de vennootschap. In afwijking van artikel 2093 van het Luxemburgs Burgerlijk wetboek omvatten de activa van een bepaald compartiment uitsluitend de schulden en verplichtingen van dit compartiment, ofschoon deze bestaan in relatie met derden. De raad van bestuur kan voor ieder compartiment besluiten één of meerdere aandelenklassen uit te geven. De kostenstructuur, de minimuminleg voor een eerste belegging, de valuta waarin de nettoinventariswaarde wordt uitgedrukt en de toegelaten beleggerscategorieën, kunnen verschillen al naar gelang de verschillende aandelenklassen. De verschillende aandelenklassen kunnen ook verschillen op basis van andere elementen die door de raad van bestuur zijn vastgesteld. De vennootschap onderschrijft de Defence Policy van ING Groep en belegt niet in vennootschappen die rechtstreeks betrokken zijn bij de productie en/of distributie van omstreden wapens, voor zover deze intentie wettelijk mogelijk is en autonoom ten uitvoer kan worden gelegd. U kunt de Defence Policy van de ING Groep raadplegen op de website Bijzondere kenmerken van de compartimenten De beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van elk compartiment worden beschreven in elk van de desbetreffende beschrijvende fiches. III. Inschrijvingen, inkopen en omwisselingen De aandelen kunnen worden gekocht, ingekocht en omgewisseld bij de Transfer- en registratieagent en bij de instellingen die de financiële dienst verzekeren. De kosten en provisies voor inschrijvingen, inkopen en omwisselingen worden vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment. De aandelen worden op naam uitgegeven en er wordt geen aandelencertificaat afgeleverd. De aandelen kunnen tevens worden aangehouden op en overgedragen via een rekening bij een clearingsysteem. Op datum van dit prospectus bestaande fysieke aandelencertificaten aan toonder zullen niet worden vervangen als ze verloren of beschadigd raken, maar zullen worden vervangen door aandelen op naam zonder certificaat. De nieuwe aandelen van de compartimenten van de vennootschap worden niet meer uitgegeven als fysieke aandelen aan toonder. De gedematerialiseerde aandelen aan toonder, die worden aangehouden via een inschrijving in het register, zullen worden geannuleerd en de houders van dergelijke aandelen zullen in het register van aandeelhouders van de vennootschap worden ingeschreven. De raad van bestuur van de vennootschap kan evenwel besluiten om aandelen aan toonder te blijven uitgeven voor bepaalde markten of distributiekanalen. De inschrijvings-, inkoop- en omwisselingsprijs wordt vermeerderd met de eventuele heffingen, belastingen en zegelrechten verschuldigd uit hoofde van de inschrijving, de inkoop of de omwisseling door de belegger. Als de wetgeving of de plaatselijke praktijken in een land waarin de aandelen aan het publiek worden aangeboden, bepalen dat de inschrijvings-, terugkoop- en/of omwisselingsaanvragen en de overeenkomstige geldstromen moeten worden doorgegeven via een plaatselijk betaalkantoor, kunnen deze plaatselijke betaalkantoren de belegger voor elke individuele aanvraag extra transactiekosten aanrekenen. Dit geldt ook voor alle andere administratieve diensten en voor de levering van aandelencertificaten. In bepaalde landen waarin de aandelen aan het publiek worden aangeboden, kunnen spaarplannen toegestaan zijn. De kenmerken (minimale inleg, looptijd, enz.) en de exacte kosten met betrekking tot de spaarplannen kunnen op verzoek worden verkregen op de hoofdzetel van de vennootschap, of worden geraadpleegd in de wettelijk vereiste commerciële documenten in het land waar het spaarplan wordt aangeboden. In geval van opschorting van de berekening van de nettoinventariswaarde en/of van opschorting van de inschrijving, de inkoop of de omwisseling, worden de ontvangen aanvragen uitgevoerd aan de netto-inventariswaarde die van toepassing is na de periode van opschorting. De vennootschap zal alle gepaste maatregelen nemen om late trading te vermijden, door ervoor te zorgen dat geen enkele inschrijvings-, inkoop- of omwisselingsaanvraag wordt aanvaard na het in dit prospectus bepaalde uiterlijke tijdstip. De vennootschap staat geen markttimingpraktijken toe. Onder markttiming wordt verstaan: een arbitragetechniek waarbij een belegger systematisch en binnen een kort tijdsbestek inschrijft, omwisselt of laat inkopen met betrekking tot aandelen van eenzelfde compartiment, om te profiteren van tijdsverschillen en/of tekortkomingen of gebreken in de methode voor de bepaling van de netto-inventariswaarde. De vennootschap behoudt zich het recht voor om inschrijvings-, inkoop- en omwisselingsorders te weigeren van een belegger die ervan verdacht wordt dergelijke praktijken toe te passen, en om in voorkomend geval de nodige maatregelen te treffen om de belangen van de vennootschap en de andere beleggers te beschermen. Inschrijvingen Tenzij in de beschrijvende fiches van de compartimenten anders wordt vermeld, worden inschrijvingsorders op elke waarderingsdag in Luxemburg door de vennootschap aanvaard overeenkomstig de in de verklarende woordenlijst of de beschrijvende fiches vermelde orderlimieten. De beleggers wier orders werden aanvaard, ontvangen aandelen die uitgegeven zijn op basis van de toepasselijke nettoinventariswaarde, zoals bepaald in de beschrijvende fiche van elk van de compartimenten. De aandelen worden gewoonlijk pas uitgegeven na ontvangst van de gelden. Op de te prijs kan een inschrijvingsprovisie worden toegepast ten voordele van het betreffende compartiment en/of de distributeur, zoals vermeld in de beschrijvende fiches van de compartimenten. Het tarief zal in geen geval de maxima overtreffen die vermeld zijn in de beschrijvende fiche van elk van de compartimenten. Het bedrag van de inschrijving is betaalbaar in de referentievaluta van de betrokken aandelenklasse. Deze prijs moet betaald worden binnen de vastgelegde termijn in de beschrijvende fiche van elk compartiment. De aandelen worden geleverd binnen de tien dagen te rekenen vanaf de datum van vaststelling van de netto-inventariswaarde toepasselijk op de inschrijving. De raad van bestuur van de vennootschap heeft, op elk ogenblik, het recht de uitgifte van aandelen stop te zetten. Hij kan deze maatregel beperken tot bepaalde landen, bepaalde compartimenten of bepaalde aandelenklassen. De vennootschap mag de aankoop van zijn aandelen door een natuurlijke of rechtspersoon beperken of verbieden. Inkopen Elke aandeelhouder heeft steeds het recht de inkoop van zijn aandelen te vragen. De vennootschap aanvaardt inschrijvingsorders op elke werkdag in Luxemburg, tenzij in de beschrijvende fiches van de compartimenten anders wordt vermeld. Het bedrag voor de inkoop wordt vastgesteld op basis van de toepasselijke nettoinventariswaarde, vastgesteld in de beschrijvingen van de compartimenten. ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

8 Op de te prijs kan een inkoopprovisie worden toegepast ten voordele van het betreffende compartiment en/of de distributeur, zoals vermeld in de beschrijvende fiches van de compartimenten. De aandeelhouders moeten op het moment van de inkoopaanvraag de eventuele inschrijvingscertificaten overleggen, samen met alle nietvervallen coupons als het uitkeringsaandelen betreft. De gebruikelijke heffingen, retributies en administratiekosten zijn ten laste van de aandeelhouder. Het bedrag van de inkoop is betaalbaar in de referentievaluta van de betrokken aandelenklasse. De raad van bestuur noch de bewaarder kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig verzuim van betaling ten gevolge van de toepassing van eventuele deviezenbeperkingen of van andere omstandigheden buiten hun wil om, waardoor de transfer van de opbrengst van de inkoop van de aandelen naar het buitenland beperkt of onmogelijk zou worden. Ingediende inkoopaanvragen kunnen niet worden ingetrokken, tenzij de berekening van de netto-inventariswaarde is opgeschort en in geval van opschorting van de inkoop in de omstandigheden die zijn beschreven in hoofdstuk X Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde en/of de inschrijving, inkoop en omwisseling van deel III van het prospectus. De vennootschap kan (doen) overgaan tot gedwongen inkoop van alle aandelen als blijkt dat een persoon die niet bevoegd is aandelen van de vennootschap te bezitten (bijv. een ingezetene van de Verenigde Staten), alleen of samen met anderen eigenaar is van aandelen van de vennootschap, of (doen) overgaan tot de gedwongen inkoop van een deel van de aandelen als blijkt dat een of meerdere personen eigenaar is of zijn van een deel van de aandelen van de vennootschap in omstandigheden waarin de vennootschap onderworpen zou zijn aan andere belastingwetten dan de Luxemburgse. Omwisselingen De aandeelhouders kunnen hun aandelen laten omwisselen in aandelen van een andere bestaande aandelenklasse of van een ander bestaand compartiment mits ze de voorwaarden naleven (met inbegrip van de minimuminleg) die gelden voor de aandelencategorie waarnaar wordt omgewisseld. Omwisselingen worden uitgevoerd op basis van de prijs van de aandelen van de oorspronkelijke, om te wisselen klasse in verhouding tot de netto-inventariswaarde van de aandelen van de andere aandelenklasse. De aan de omwisseling verbonden kosten van inkoop en inschrijving kunnen de aandeelhouder worden aangerekend, zoals vermeld in de beschrijvende fiches van de compartimenten. De aandeelhouders moeten op het ogenblik dat zij een omwisseling aanvragen, de eventuele stukken aan toonder (certificaten), samen met alle niet-vervallen coupons als het uitkeringsaandelen betreft, inleveren. Inschrijvingen en inkopen in natura Op verzoek van een aandeelhouder kan de vennootschap erin toestemmen aandelen uit te geven met als tegenprestatie een inbreng in natura van toegestane activa, met inachtneming van de voorschriften van de Luxemburgse wetgeving en meer bepaald de verplichting tot het opstellen van een controleverslag door de onafhankelijke accountant van de vennootschap. De raad van bestuur bepaalt in elk geval de aard en het type van de toegelaten activa en gaat na of deze verenigbaar zijn met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het betrokken compartiment. De kosten die met deze inschrijvingen in natura verbonden zijn, vallen ten laste van de aandeelhouders die er eventueel zouden om verzoeken. Bij beslissing van de raad van bestuur kan de vennootschap de betaling van de inkoopprijs aan de aandeelhouders in natura voldoen met beleggingen uit het gezamenlijke vermogen van de betreffende aandelenklasse(n), tot maximaal de berekende waarde op de waarderingsdag waarop de inkoopprijs wordt berekend. Wanneer inkopen niet in contanten gebeuren, moet een verslag opgesteld worden door de bedrijfsrevisor van de vennootschap. Een inkoop in natura is slechts mogelijk wanneer (i) de gelijke behandeling van de aandeelhouders gevrijwaard blijft, (ii) de betrokken aandeelhouders hun akkoord verleend hebben en (iii) de aard en het type van de over te dragen tegoeden in een dergelijk geval vastgesteld worden op een billijke en redelijke basis zonder de andere aandeelhouders in de betrokken aandelenklasse(n) te benadelen. In dat geval worden de kosten voor die inkopen in natura gedragen door het vermogen van de betrokken aandelenklasse(n). IV. Kosten, provisies en belastingstelsel A. KOSTEN TEN LASTE VAN DE VENNOOTSCHAP De volgende provisiestructuur zal worden toegepast: 1. Als vergoeding voor haar beheerdiensten ontvangt de beheermaatschappij, ING Investment Management Luxembourg S.A., een beheerprovisie zoals vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment en in de overeenkomst voor collectief portefeuillebeheer tussen de vennootschap en de beheermaatschappij. In geval van belegging in ICBE s en andere ICB s waarbij de beheermaatschappij of de sub-beheerder rechtstreeks uit de activa van deze icbe s en icb s een provisie ontvangt, moeten deze provisiebetalingen in mindering worden gebracht op de aan de beheermaatschappij of de sub-beheerder verschuldigde vergoeding. 2. Tenzij in de bijbehorende beschrijvende fiches van het compartiment anders wordt vermeld, moet iedere aandelenklasse naast het beheerloon en de (eventuele) prestatievergoeding een vaste dienstenvergoeding ("vaste dienstenvergoeding") ter dekking van de kosten voor administratie en bewaring van de activa en de overige courante bedrijfs- en administratiekosten. Het tarief van deze provisie is in de bijbehorende beschrijvende fiches van het compartiment vastgelegd. Voor elk compartiment wordt de vaste dienstenvergoeding geïnd per aandelenklasse. Bij elke berekening van de nettoinventariswaarde wordt voor de vaste dienstenvergoeding een reserve aangelegd op basis van het in de bijbehorende beschrijvende fiches van het compartiment vermelde percentage. Deze vergoeding wordt ieder halfjaar op de vervaldatum door de beheermaatschappij betaald. Deze dienstenvergoeding is een vaste vergoeding, in die zin dat de beheermaatschappij alle kosten op zich neemt die deze aan de aandelenklasse gefactureerde dienstenvergoeding te boven gaan. Voorts heeft de beheermaatschappij het recht het deel van de aan de aandelenklassen gefactureerde dienstenvergoeding dat de werkelijk in het kader van die aandelenklasse gemaakte kosten te boven gaat, te houden. a. De vaste dienstenvergoeding dekt: i. i. de kosten en uitgaven voor diensten die de vennootschap worden geleverd door andere dienstverleners dan de beheermaatschappij, waaraan de beheermaatschappij taken kan hebben gedelegeerd die verband houden met de dagelijkse berekening van de netto-inventariswaarde van de compartimenten, met andere boekhoudkundige en administratieve diensten en met de werkzaamheden van transfer- en registratieagent, alsmede de kosten in verband met de verkoop van de compartimenten en de registratie ten behoeve van de verkoop in buitenlandse rechtsgebieden, met inbegrip van de aan de toezichthouders van de betrokken landen verschuldigde kosten; ii. iii. iv de kosten en uitgaven verschuldigd aan de andere agenten en dienstenleveranciers die rechtstreeks zijn aangesteld door de vennootschap, inclusief de vergoedingen voor de bewaarder, het hoofdbetalingskantoor, de lokale betalingskantoren en de noteringsagent, de kosten voor de notering aan een effectenbeurs, de vergoeding van de accountants en de juridisch adviseurs, het presentiegeld van de bestuurders en hun redelijke courante uitgaven; de betaling van de taxe d abonnement in Luxemburg, alle andere kosten, inclusief de oprichtingskosten en de kosten voor de opening van nieuwe compartimenten, de ING INVESTMENT MANAGEMENT 8

9 uitgaven voor de uitgifte en de inkoop van aandelen en de uitkering van eventuele dividenden, de verzekeringskosten, de beurskosten (in voorkomend geval), de kosten voor de publicatie van de aandelenkoersen, drukwerk, rapportering en opmaak, met inbegrip van de kosten voor de voorbereiding, druk en verdeling van het prospectus en andere periodieke verslagen of registratiecommuniqués, evenals alle andere operationele kosten, zoals port-, telefoon-, telex- en faxkosten. b. De vaste dienstenvergoeding omvat niet: i. kosten en uitgaven in verband met de aan- en verkoop van effecten en financiële instrumenten; ii. makelaarskosten; iii. transactiekosten (buiten bewaardiensten); iv interesten en bankkosten, evenals andere uitgaven in verband met de transacties; v de buitengewone uitgaven (zoals hierna gedefinieerd). Deze kosten zullen rechtstreeks worden ingehouden op de activa van de betreffende compartimenten. 3. Elk compartiment zal zijn eigen buitengewone uitgaven ('buitengewone uitgaven') dragen, die onder meer omvatten: de kosten in verband met rechtszaken en het totale bedrag van alle belastingen (behalve de taxe d abonnement), alsmede heffingen, rechten of gelijksoortige lasten die aan de compartimenten worden gefactureerd of op hun vermogen geïnd en die niet als gewone uitgaven worden beschouwd. De buitengewone uitgaven worden geboekt op basis van de boekhouding op kasbasis. Ze worden betaald als ze worden gedaan en gefactureerd aan het nettovermogen van het compartiment waarop ze betrekking hebben. De buitengewone uitgaven die niet aan een specifiek compartiment toe te wijzen zijn, zullen rechtmatig worden verdeeld over alle compartimenten waarop ze betrekking hebben, in verhouding tot hun respectieve nettovermogen. 4. De aanvankelijke oprichtingskosten en de kosten voor de oprichting van nieuwe compartimenten, die ten laste van die nieuwe compartimenten vallen, zullen lineair afgeschreven worden op 5 jaar. 5. Voor de swapverrichtingen is de tegenpartij ING België NV, die hiervoor een marktconforme vergoeding ontvangt. Overige kosten 1. Mits het uitgangspunt van de beste uitvoering wordt nageleefd, kunnen de beheermaatschappij en/of de sub-beheerders op transacties in de portefeuille van de vennootschap makelaarsprovisies als tegenprestatie voor ontvangen analistenrapporten en voor andere diensten in verband met de uitvoering van beursorders. 2. Conform de Luxemburgse wetgeving kunnen op basis van de beheervergoeding verkoopprovisies en commissions d état worden betaald aan de distributiepartners. Soms worden bedragen aan beleggers terugbetaald. B. DOOR DE BELEGGERS TE BETALEN KOSTEN EN PROVISIES Desgevallend kunnen de beleggers kosten en provisies voor uitgifte, inkoop of omwisseling ten laste gelegd worden, zoals vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment. Die kosten moeten worden betaald aan het compartiment en/of aan de distributeur, al naargelang de bepalingen in de beschrijvende fiche van het compartiment. C. BELASTINGSTELSEL 1. Belastingregeling met betrekking tot de vennootschap in Luxemburg In Luxemburg zijn geen belastingen of rechten verschuldigd op de uitgifte van aandelen van de vennootschap, behalve het vast recht dat bij de oprichting moet worden betaald met betrekking tot de verrichtingen voor de inzameling van kapitaal. Dit recht bedraagt bij de oprichting euro. In Luxemburg is de vennootschap in principe een jaarlijkse taxe d abonnement verschuldigd van ten hoogste 0,05% van het nettovermogen. Deze taxe d abonnement blijft echter beperkt tot 0,01% per jaar van het nettovermogen van de monetaire compartimenten en van het nettovermogen van de compartimenten en/of aandelenklassen die zijn voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174 (2) van de wet van 17 december De taxe d abonnement is niet verschuldigd op het gedeelte van het vermogen dat belegd is in andere Luxemburgse instellingen voor collectieve belegging. In bepaalde omstandigheden kunnen bepaalde compartimenten en/of aandelenklassen die uitsluitend voor institutionele beleggers bestemd zijn, volledig worden vrijgesteld van de taxe d abonnement, wanneer deze compartimenten beleggen in geldmarktinstrumenten en in deposito's bij kredietinstellingen. Sommige inkomsten uit de beleggingen van de vennootschap, zoals dividenden en interesten, kunnen evenwel tegen verschillende tarieven onderworpen zijn aan een bronbelasting in het land van herkomst. 2. Belastingregeling met betrekking tot de belegger Beleggers wordt aangeraden deskundig advies in te winnen over de wetten en bepalingen (zoals over belastingheffing en wisselbeperkingen) die van toepassing zijn op de inschrijving en de aankoop, het bezit en de verkoop van aandelen op de plaats van herkomst, verblijf of domicilie. In het huidige stelsel zijn aandeelhouders die rechtspersonen zijn (met uitzondering van de rechtspersonen die hun fiscale woonplaats of een permanente vestiging in Luxemburg hebben), niet onderworpen aan belasting of inhouding op hun inkomsten, op latente of gerealiseerde meerwaarden, op de overdracht van de aandelen of op de verdeling in geval van ontbinding. In het huidige stelsel is de aandeelhouder die een natuurlijke persoon is en die zijn fiscale woonplaats in Luxemburg heeft, niet onderworpen aan een bronbelasting op de door de vennootschap uitgekeerde opbrengsten. Ingezetenen van Luxemburg zijn evenwel volledig belastbaar op de uitkeringen van de vennootschap. Zij worden eventueel belast indien zij een meerwaarde realiseren bij de vervreemding, de terugbetaling of de inkoop van aandelen die zij niet langer dan zes maanden in bezit hebben gehad, en/of als zij meer dan 10% van de aandelen van de vennootschap bezitten. De beschrijving van het Luxemburgse fiscale stelsel geeft geen indicaties over eventuele toekomstige veranderingen. V. Risicofactoren Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de beleggingen van elk compartiment aan normale en uitzonderlijke marktschommelingen onderhevig zijn, evenals aan andere specifieke risico s die eigen zijn aan de beleggingen die in de beschrijvende fiches van elk compartiment worden vermeld. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat de beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen. De aandacht van de belegger wordt er in het bijzonder op gevestigd dat voor compartimenten die vermogensgroei op lange termijn als doelstelling hebben, de volatiliteit, afhankelijk van het beleggingsuniversum, kan worden beïnvloed door diverse elementen, waaronder wisselkoersen, beleggingen in opkomende markten, de ontwikkeling van de rentecurve, de ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de emittenten, het gebruik van derivaten, beleggingen in ondernemingen en de sector waarin wordt belegd. Daardoor kan het algemene risico gevoelig worden verhoogd en/of kan de waarde van de beleggingen stijgen of dalen. In het volledige prospectus is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de risico s die in elk van de beschrijvende fiches van de compartimenten worden vermeld. ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

10 Er wordt ook op gewezen dat de beheerder, binnen de opgelegde beleggingslimieten en -beperkingen, tijdelijk een defensievere houding kan aannemen wanneer hij van oordeel is dat de beurs of de economie van de landen waarin het compartiment belegt, een buitensporige volatiliteit of een periode van aanhoudende terugval doormaken, of in andere ongunstige omstandigheden. In dergelijke omstandigheden kan het compartiment in de onmogelijkheid verkeren om zijn beleggingsdoelstellingen verder na te streven en kan het rendement daaronder lijden. Specifieke risicofactoren voor de compartimenten van het type Fix Hoewel de vennootschap alle maatregelen neemt om de doelstellingen te bereiken, blijven beleggingen in de compartimenten van het type Fix onderhevig aan bepaalde risico s, zoals wetswijzigingen of fiscale maatregelen, evenals aan de algemene marktrisico s. Er kan dus geen enkele formele waarborg worden geboden. VI. Voor het publiek beschikbare informatie en documenten 1. Informatie De netto-inventariswaarde van de aandelen van elke klasse wordt ter beschikking van het publiek gehouden op de statutaire zetel van de vennootschap, bij de bewaarder en de overige instellingen die belast zijn met de financiële dienstverlening, en dit vanaf de eerste bankwerkdag na de berekening van die nettoinventariswaarde. Bovendien publiceert de raad van bestuur in de landen waar de aandelen aan het publiek worden aangeboden de netto-inventariswaarde op de wijze die hem aangewezen lijkt, minstens twee keer per maand en tegen dezelfde frequentie als de berekening ervan. 2. Documenten Het volledige prospectus, het vereenvoudigde prospectus, de statuten, het jaarverslag en het halfjaarverslag zijn vóór zowel als na inschrijving op aandelen van de vennootschap op verzoek kosteloos verkrijgbaar aan de loketten van de bewaarder en de door de bewaarder aangewezen instellingen, evenals bij de statutaire zetel van de vennootschap. ING INVESTMENT MANAGEMENT 10

11 DEEL II: BESCHRIJVINGEN VAN DE COMPARTIMENTEN Aandelenklassen: Op dit ogenblik bestaat elk compartiment uit één enkele aandelenklasse waarbinnen kapitalisatie- of distributieaandelen kunnen worden uitgegeven. Indien de raad van bestuur zou beslissen nieuwe aandelencategorieën te creëren, zal daaraan de gepaste benaming worden gegeven. Eventuele weigering van inschrijving De raad van bestuur kan te allen tijde, wanneer een inschrijving niet strookt met de inhoud van het prospectus of de belangen van de aandeelhouders zou kunnen schaden, een inschrijving op aandelen weigeren. Deze weigering zal gemotiveerd worden. Als een aanvraag verworpen wordt, zal de vennootschap, op risico van de aanvrager, de bedragen die met de aanvraag gepaard gingen, of het saldo ervan, terugstorten binnen een termijn van vijf werkdagen na de weigering, hetzij per cheque, hetzij per telegrafische overschrijving, op kosten van de inschrijver. Toelichting bij de grafiek onder "Risicoprofiel van de belegger" in elk van de beschrijvende fiches De beheermaatschappij hanteert een methode, Risk Rating (EVAL ) genoemd, die is gebaseerd op waarnemingen van de fluctuaties in het rendement in het verleden, uitgedrukt in euro, en in het bijzonder de volatiliteit van de fluctuaties (statistische standaarddeviatie) ten opzichte van het gemiddelde. Er bestaan 7 verschillende risicoklassen (van 0, met het laagste risico, tot 6, de meest risicovolle), gekenmerkt door een stijgende graad van volatiliteit. Voor compartimenten zonder vaste looptijd en zonder kapitaalbescherming wordt het risico berekend op basis van de variaties van het maandelijkse rendement van de nettoinventariswaarde over de laatste 5 jaar of een kortere periode als een compartiment minder dan 5 jaar bestaat. Voor compartimenten die minder dan een jaar bestaan, wordt het risico berekend op basis van de variaties van het maandelijkse rendement van de referentie-index over de laatste 5 jaar. Voor compartimenten met een vaste duur en met kapitaalbescherming wordt het risico berekend op basis van de variaties van het maandelijkse rendement als er historische gegevens bekend zijn over een periode van 2,5 jaar of langer, en op basis van het rendement twee keer per maand als er gegevens zijn over een periode van minimaal 1 jaar. Voor nieuwe compartimenten, of als er over minder dan een jaar historische gegevens beschikbaar zijn, wordt het risico, bij gebrek aan informatie over het compartiment zelf, berekend op basis van gelijksoortige producten. De beleggingshorizon van elk compartiment wordt gedefinieerd als de periode (in hele jaren) waarover de belegging moet worden aangehouden (van 1 jaar tot meer dan 5 jaar) om historisch gezien geen negatief rendement op te leveren. Ingeval het compartiment in een andere valuta dan de euro is uitgedrukt, worden het risico en de horizon ook in de beleggingsvaluta berekend. De risicoklasse kan met de tijd veranderen. Een grotere marktvolatiliteit kan bijvoorbeeld een effectieve verhoging van het risicoprofiel van de icb s veroorzaken. De risicoklasse wordt aangepast wanneer tijdens twee opeenvolgende berekeningssemesters de risicoklasse van een compartiment van de icb verschilt van de initieel toegewezen risicoklasse. De ratio s De volgende ratio's worden in alle beschrijvende fiches vermeld: - Het totale-kostenpercentage (TKP) geeft de verhouding weer tussen de totale exploitatiekosten van het compartiment en het gemiddelde nettovermogen. De transactiekosten zijn niet in het TKP begrepen. - De omloopsnelheid toont het jaarlijks gemiddelde (als percentage) van de uitgevoerde transacties in de portefeuille van een compartiment. De gebruikte formule is de formule die is gepubliceerd in omzendbrief CSSF 03/122 met betrekking tot het vereenvoudigde prospectus. Omzetsnelheid = [(totaal 1 totaal 2)/M]*100 Totaal 1 = totaal van de effectentransacties in de periode X+Y X = aankopen van effecten Y = verkopen van effecten Totaal 2 = totaal van de transacties in deelbewijzen van het compartiment in de periode S+R S = inschrijvingen R = inkopen M = gemiddeld nettovermogen Aanpassingen in de samenstelling van en de wegingen in de korf van de betrokken compartimenten in geval van fusie, overname, splitsing of schrapping In geval van fusie: Als twee of meer van de vennootschappen in de korf tijdens de looptijd van het compartiment betrokken zijn bij een fusie, dan zal aan de uit de fusie ontstane beursgenoteerde vennootschap een weging in de korf worden toegekend, die gelijk is aan de som van de wegingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen die deel uitmaken van de bovenvermelde aandelenselectie. Als bij de fusie tevens vennootschappen zijn betrokken die niet tot de selectie behoren, dan zal bij de bepaling van het gewicht van de uit de fusie ontstane vennootschap geen rekening worden gehouden met deze laatste categorie van vennootschappen. Als twee of meer van de vennootschappen uit de korf tijdens de looptijd van het compartiment betrokken zijn bij een fusie die leidt tot het ontstaan van een vennootschap die niet past binnen de filosofie van de korf, dan wordt de procedure die voorzien is in geval van schrapping, toegepast. In geval van overname: Als een van de hierboven vermelde vennootschappen wordt overgenomen door een beursgenoteerde vennootschap die overeenstemt met de filosofie van de korf, dan zal de overnemende vennootschap in de korf worden opgenomen met dezelfde weging als de overgenomen vennootschap. Eventueel wordt deze weging toegevoegd aan de reeds bestaande weging van de overnemende vennootschap. Als een van de hierboven vermelde vennootschappen wordt overgenomen door een vennootschap die niet overeenstemt met de filosofie van de korf, dan wordt de procedure die voorzien is in geval van schrapping, toegepast. In geval van splitsing: Als een van de hierboven vermelde vennootschappen overgaat tot een splitsing, dan zal de weging van de gesplitste vennootschap verdeeld worden over alle uit deze splitsing ontstane beursgenoteerde ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

12 vennootschappen. Aan vennootschappen die ontstaan zijn uit de splitsing, maar die niet beantwoorden aan de filosofie van de korf, wordt geen weging toegekend. Als de vennootschappen die ontstaan uit de splitsing, niet beantwoorden aan de filosofie van de korf, dan wordt de procedure die voorzien is in geval van schrapping, toegepast. In geval van definitieve schrapping: In geval van definitieve schrapping van de beursnotering van een van de aandelen van de korf, wordt de samenstelling van de korf zo aangepast dat de weging van het geschrapte aandeel over de andere aandelen van de korf verdeeld wordt naar rata van hun weging op het moment van de schrapping. Teneinde de regels betreffende de risicospreiding na te leven, kan de raad van bestuur beslissen om een vennootschap die uit de korf verdwijnt door fusie, overname, splitsing, of definitieve schrapping, te vervangen door een vennootschap die beantwoordt aan de filosofie van de korf. ING INVESTMENT MANAGEMENT 12

13 ING (L) II Portfolio Obli-Protected 2013 Inleiding Dit compartiment met vaste looptijd werd gelanceerd op 18 maart 2011 en is op dezelfde datum opgenomen in het compartiment ING (L) Portfolio Obli-Protected 2013 (gelanceerd op 3 maart 2005). Er worden enkel kapitalisatieaandelen uitgegeven. Dit compartiment is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers. De kapitaalbescherming wordt gegarandeerd door de activa te beleggen in vastrentende effecten (staatsobligaties en schatkistcertificaten die aan vastgestelde prijzen worden gekocht en verkocht (via de buy & sell back-techniek) om de vlottende rente te verkrijgen en om de terugbetaling van 100% van de initiële prijs (exclusief kosten en heffingen) te garanderen), in omgekeerde repo s op effecten en in deposito's. Voor de plaatsing van de termijndeposito s wordt het principe van risicospreiding toegepast in overeenstemming met artikel 43 (1) van deel I van de wet van 17 december 2010, meer bepaald via de techniek van het fiduciaire deposito. Daartoe kan een fiduciaire overeenkomst met ING Luxembourg worden afgesloten. Ter aanvulling kan het fonds contanten aanhouden. De koppeling aan de hieronder vermelde onderliggende waarde (index, aandelenkorf enz.) gebeurt door het afsluiten van swaps op deze onderliggende waarde met ING België NV of andere vooraanstaande tegenpartijen (zonder de vastgelegde limiet inzake tegenpartij te overschrijden), waarbij het compartiment aan de tegenpartij een zesmaandelijkse vlottende rente betaalt (na aftrek van een marge om de kosten van de transactie te dekken), in ruil waarvoor het op de vervaldag de deelname aan de stijging van de onderliggende waarde ontvangt. De betaling van die vlottende rente (na aftrek van een marge bestemd om de kosten verbonden aan de transactie te dekken), wordt verzekerd door de inkomsten uit de vastrentende beleggingen. Dit betekent dat het compartiment niet rechtstreeks van de inkomsten uit zijn vermogen profiteert. De beheerder zal erop toezien dat de uit het vermogen in portefeuille te ontvangen rente optimaal overeenstemt met de aan de tegenpartij te vlottende rente (na aftrek van een marge om de kosten van de transactie te dekken). Deze rentepercentages worden in de jaar- en halfjaarverslagen vermeld. Het compartiment kan ter aanvulling ook beleggen in andere effecten (waaronder tot maximaal 10% van het nettovermogen van het compartiment in warrants op effecten), geldmarktinstrumenten, effecten van het type 144 A en deelnemingsrechten van icbe s en andere icb s, zoals beschreven in deel III van het volledige prospectus, hoofdstuk III: Beleggingsbeperkingen, A. Toegestane beleggingen. Om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken kunnen ook derivaten worden gebruikt, zoals (deze opsomming is niet limitatief): - opties of futures op effecten of geldmarktinstrumenten, - futures of opties op beursindices, - futures, opties en swaps op rentevoeten, - performance swaps, - futures en opties op valuta s. Effectenleningen en repotransacties (opérations à réméré) Het compartiment kan ook effectenleningen verstrekken en repotransacties (opérations à réméré) afsluiten. Beleggingsdoelstellingen en -beleid Het compartiment streeft twee doelstellingen na: - de terugbetaling op de vervaldag van het compartiment van 100% van de initiële prijs per aandeel waarop tijdens de initiële inschrijvingsperiode is ingeschreven, d.w.z EUR (exclusief kosten en heffingen op beurstransacties). - de uitkering aan de aandeelhouder op de vervaldatum van een bedrag van niet-gekapitaliseerde jaarlijkse minimumkliks. De kliks zullen 83% bedragen van het rendement van de Europese referentie-swaprente IRS 10 jaar (vastgelegd aan het begin van elke periode van een jaar). Risicoprofiel van het compartiment Diverse factoren beïnvloeden de financiële instrumenten die worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid te realiseren, zoals onder meer de evolutie van de financiële markten en de economische ontwikkeling van de emittenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in elk land. Het liquiditeitsrisico van het compartiment wordt als middelmatig beschouwd. De doelstelling van het compartiment is de terugbetaling op de eindvervaldatum van de beleggingshorizon van het compartiment van 100% van de initiële prijs per aandeel (exclusief eventuele kosten en heffingen) waarop tijdens de initiële inschrijvingsperiode is ingeschreven. Het rendement van het compartiment wordt berekend zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment. Het risico dat met financiële derivaten gepaard gaat, wordt uiteengezet in het volledige prospectus, deel III, hoofdstuk II: Risico s verbonden aan het beleggingsuniversum: details. Profiel van de typische belegger Eval -beoordeling Risico Laag Hoog Minimale horizon Euro jaar Referentievaluta Euro (EUR) Sub-beheerder van het compartiment ING Asset Management BV Ratio s Totaal kostenpercentage Omloopsnelheid 0,18% 99,89% Hypothetische voorbeelden Eerste voorbeeld Bepaling van de kliks Rendement IRS 10 jaar 83% van het rendement IRS 10 jaar Jaarlijkse coupon Samengetelde jaarlijkse coupon Jaar 1 3,50% 2,91% 2,91% 2,91% Jaar 2 4,00% 3,32% 3,32% 6,23% Jaar 3 5,50% 4,57% 4,57% 10,79% Jaar 4 6,00% 4,98% 4,98% 15,77% Jaar 5 6,50% 5,40% 5,40% 21,17% Jaar 6 7,00% 5,81% 5,81% 26,98% Jaar 7 7,50% 6,23% 6,23% 33,20% Jaar 8 8,00% 6,64% 6,64% 39,84% Eindbetaling 139,84% In dit voorbeeld zal de aandeelhouder op de eindvervaldag 100% van de initiële prijs per aandeel ontvangen (exclusief kosten en heffingen), vermeerderd met de som van de jaarlijkse kliks, in dit geval 39,84%, dus in totaal 139,84% (exclusief kosten en heffingen). ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

14 Tweede voorbeeld Bepaling van de kliks Rendement IRS 10 jaar 83% van het rendement IRS 10 jaar Jaarlijkse coupon Samengetelde jaarlijkse coupon Jaar 1 3,85% 3,19% 3,19% 3,19% Jaar 2 3,76% 3,12% 3,12% 6,31% Jaar 3 4,15% 3,44% 3,44% 9,76% Jaar 4 4,33% 3,60% 3,60% 13,35% Jaar 5 3,41% 2,83% 2,83% 16,19% Jaar 6 3,37% 2,79% 2,79% 18,98% Jaar 7 2,50% 2,08% 2,08% 21,06% Jaar 8 2,50% 2,08% 2,08% 23,13% Eindbetaling 123,13% In dit voorbeeld zal de aandeelhouder op de eindvervaldag 100% van de initiële prijs per aandeel ontvangen (exclusief kosten en heffingen), vermeerderd met de som van de jaarlijkse kliks, in dit geval 23,13%, dus in totaal 123,13% (exclusief kosten en heffingen). Derde voorbeeld Bepaling van de kliks Rendement IRS 10 jaar 83% van het rendement IRS 10 jaar Jaarlijkse coupon Samengetelde jaarlijkse coupon Jaar 1 1,00% 0,83% 0,83% 0,83% Jaar 2 0,30% 0,25% 0,25% 1,08% Jaar 3 0,75% 0,62% 0,62% 1,70% Jaar 4 0,50% 0,42% 0,42% 2,12% Jaar 5 0,30% 0,25% 0,25% 2,37% Jaar 6 0,40% 0,33% 0,33% 2,70% Jaar 7 0,60% 0,50% 0,50% 3,20% Jaar 8 0,80% 0,66% 0,66% 3,86% Eindbetaling 103,86% In dit voorbeeld zal de aandeelhouder op de eindvervaldag 100% van de initiële prijs per aandeel ontvangen (exclusief kosten en heffingen), vermeerderd met de som van de jaarlijkse kliks, in dit geval 3,86%, dus in totaal 103,86% (exclusief kosten en heffingen). Hoewel de vennootschap alle maatregelen heeft genomen om de doelstellingen te bereiken, blijft de belegging onderhevig aan bepaalde risico's zoals wetswijzigingen of fiscale maatregelen. Het behalen van de doelstellingen kan niet gegarandeerd worden. ING INVESTMENT MANAGEMENT 14

15 Aandelenklasse van het compartiment ING (L) II Portfolio Obli-Protected 2013 Informatie over de aandelenklasse van het compartiment Aandelentypes Kapitalisatie Initiële inschrijvingsprijs EUR Minimuminleg EUR Vervaldatum 07/06/2013 Aanvullende informatie over het opgenomen compartiment Lancering: 03/03/2005 Datum eerste betaling: 03/03/2005 Data voor de bepaling van de kliks: 03/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2012 Aandelenklasse Maximale beheerprovisie Vaste dienstenvergoeding Maximale uitgifteprovisie Inkoopcommissie Kapitalisatie 0,30% 0,10% 5% van de NIW 1 geen 1 Betaald aan de agenten die gemachtigd zijn om de toepasselijke uitgifteprovisie te ontvangen. ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

16 ING (L) II Selectis Click Performers 4 Inleiding Dit compartiment met vaste looptijd werd op 30 mrt 2009 gelanceerd. Het vervalt op 17 mei De referentievaluta is de euro. Er worden enkel kapitalisatieaandelen uitgegeven. De kapitaalbescherming wordt gegarandeerd door de activa te beleggen in vastrentende effecten (staatsobligaties en schatkistcertificaten die aan vastgestelde prijzen worden gekocht en verkocht (via de buy & sell back-techniek) om de vlottende rente te verkrijgen en om de terugbetaling van 100% van de initiële prijs (exclusief kosten en heffingen) te garanderen), in omgekeerde repo s op effecten en in deposito's. Voor de plaatsing van de termijndeposito s wordt het principe van risicospreiding toegepast in overeenstemming met artikel 43 (1) van deel I van de wet van 17 december 2010, meer bepaald via de techniek van het fiduciaire deposito. Daartoe kan een fiduciaire overeenkomst met ING Luxembourg worden afgesloten. Ter aanvulling kan het fonds contanten aanhouden. De koppeling aan de hieronder vermelde onderliggende waarde (index, aandelenkorf enz.) gebeurt door het afsluiten van swaps op deze onderliggende waarde met ING België NV of andere vooraanstaande tegenpartijen (zonder de vastgelegde limiet inzake tegenpartij te overschrijden), waarbij het compartiment aan de tegenpartij een zesmaandelijkse vlottende rente betaalt (na aftrek van een marge om de kosten van de transactie te dekken), in ruil waarvoor het op de vervaldag de deelname aan de stijging van de onderliggende waarde ontvangt. De betaling van die vlottende rente (na aftrek van een marge bestemd om de kosten verbonden aan de transactie te dekken), wordt verzekerd door de inkomsten uit de vastrentende beleggingen. Dit betekent dat het compartiment niet rechtstreeks van de inkomsten uit zijn vermogen profiteert. De beheerder zal erop toezien dat de uit het vermogen in portefeuille te ontvangen rente optimaal overeenstemt met de aan de tegenpartij te vlottende rente (na aftrek van een marge om de kosten van de transactie te dekken). Deze rentepercentages worden in de jaar- en halfjaarverslagen vermeld. Het compartiment kan ter aanvulling ook beleggen in andere effecten (waaronder tot maximaal 10% van het nettovermogen van het compartiment in warrants op effecten), geldmarktinstrumenten, effecten van het type 144 A en deelnemingsrechten van icbe s en andere icb s, zoals beschreven in deel III van het volledige prospectus, hoofdstuk III: Beleggingsbeperkingen, A. Toegestane beleggingen. Om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken kunnen ook derivaten worden gebruikt, zoals (deze opsomming is niet limitatief): - opties of futures op effecten of geldmarktinstrumenten, - futures of opties op beursindices, - futures, opties en swaps op rentevoeten, - performance swaps, - futures en opties op valuta s. Effectenleningen en repotransacties (opérations à réméré) Het compartiment kan ook effectenleningen verstrekken en repotransacties (opérations à réméré) afsluiten. Beleggingsdoelstellingen en -beleid Het compartiment streeft twee doelstellingen na: - de terugbetaling op de vervaldag van het compartiment van 100% van de initiële prijs per aandeel waarop tijdens de initiële inschrijvingsperiode is ingeschreven, d.w.z. 250 EUR (exclusief kosten en heffingen op beurstransacties). - de uitkering aan de aandeelhouder op de eindvervaldag (17 mei 2013) van de som van de jaarlijkse kliks, gedurende vier jaar gecumuleerd. Het percentage van de kliks hangt af van het rendement van een korf van 20 internationale aandelen (zie verder voor de samenstelling van de korf). Aan het einde van elke periode van een jaar (zie verder voor de exacte data), wordt het rendement van de korf vastgeklikt op basis van het gemiddelde van de rendementen van elk van de aandelen van de korf. Het rendement dat voor de berekening van de klik in aanmerking wordt genomen, wordt per individueel aandeel tot +9 % beperkt, en dit voor elk van de 4 jaren. Het niveau van de klik wordt dus vastgesteld: - op het negatieve rendement van elk aandeel, als dat rendement negatief is; - op het positieve rendement van elk aandeel, beperkt tot +9 %, als het rendement positief is. Het negatieve rendement zal bekeken worden voor het geheel van de 20 aandelen van de korf. Als het rendement van de korf negatief uitvalt, wordt de klik op 0 % teruggebracht. Gedurende 4 jaar wordt het rendement voor de bepaling van de jaarlijkse klik (zie verder voor de exacte data) berekend ten opzichte van de initiële prijs van de aandelen, vastgelegd op 11/05/2009. Een rendementsstijging wordt echter niet gegarandeerd. Risicoprofiel van het compartiment Diverse factoren beïnvloeden de financiële instrumenten die worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid te realiseren, zoals onder meer de evolutie van de financiële markten en de economische ontwikkeling van de emittenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in elk land. Het liquiditeitsrisico van het compartiment wordt als middelmatig beschouwd. De doelstelling van het compartiment is de terugbetaling op de eindvervaldatum van de beleggingshorizon van het compartiment van 100% van de initiële prijs per aandeel (exclusief eventuele kosten en heffingen) waarop tijdens de initiële inschrijvingsperiode is ingeschreven. Het rendement van het compartiment wordt berekend zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment. Het risico dat met financiële derivaten gepaard gaat, wordt uiteengezet in het volledige prospectus, deel III, hoofdstuk II: Risico s verbonden aan het beleggingsuniversum: details. Profiel van de typische belegger Eval -beoordeling Risico Laag Hoog Minimale horizon Euro jaar Referentievaluta Euro (EUR) Sub-portefeuillebeheerder ING Asset Management B.V. Ratio s Totaal kostenpercentage Omloopsnelheid 1,06% 37,27% Samenstelling van de aandelenkorf op het ogenblik van de oprichting De aandelenkorf is aanvankelijk uit de volgende 20 aandelen samengesteld: AXA SA ASTELLAS PHARMA INC BG GROUP PLC BHP BILLITON LTD BRITISCH AMERICAN THE COCA-COLA CO TOBACCO PLC ERICSSON LM-B SHS GLAXOSMITHKLINE PLC ING INVESTMENT MANAGEMENT 16

17 HEWLETT-PACKARD CO JPMORGAN CHASE & CO MITSUBISHI CORP RIO TINTO PLC SANOFI-AVENTIS TESCO PLC Hypothetische voorbeelden Eerste voorbeeld INTESA SANPAOLO KRAFT FOODS INC-CLASS A NEWMONT MINING CORP SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SOFTBANK CORP VINCI SA De ontwikkeling van elk aandeel in de korf zal in zijn eigen valuta geanalyseerd worden, onafhankelijk van de wisselkoersschommelingen tussen de euro en de aandelenvaluta. De vereiste aanpassingen als gevolg van uitgiften en inkopen van aandelen van het compartiment, worden uitgevoerd door een vermeerdering of vermindering van de swaps, verhandeld aan hun marktwaarde. POSITIEF SCENARIO Aand. jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar ,00% 9,00% 15,00% 9,00% 17,00% 9,00% 15,00% 9,00% 2 6,00% 6,00% 11,00% 9,00% 19,00% 9,00% 26,00% 9,00% 3 6,00% 6,00% 7,50% 7,50% 13,00% 9,00% 14,00% 9,00% 4 9,00% 9,00% -5,00% -5,00% 4,00% 4,00% 26,00% 9,00% 5-7,00% -7,00% 9,00% 9,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 6 12,00% 9,00% 14,00% 9,00% 11,00% 9,00% 6,00% 6,00% 7 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 8 8,00% 8,00% 24,00% 9,00% 11,00% 9,00% 14,00% 9,00% 9 7,00% 7,00% 19,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10-2,00% -2,00% -2,00% -2,00% 19,00% 9,00% -3,00% -3,00% 11 11,00% 9,00% 14,00% 9,00% 13,00% 9,00% 13,00% 9,00% 12 2,00% 2,00% 24,00% 9,00% 28,00% 9,00% 17,00% 9,00% 13 9,00% 9,00% 34,00% 9,00% 36,00% 9,00% 31,00% 9,00% 14 13,00% 9,00% 7,00% 7,00% 9,00% 9,00% 5,00% 5,00% 15 15,00% 9,00% -8,00% -8,00% -11,0% -11,00% -7,00% -7,00% 16-6,00% -6,00% 12,00% 9,00% -6,00% -6,00% 16,00% 9,00% 17 16,00% 9,00% 5,00% 5,00% 15,00% 9,00% 7,00% 7,00% 18 3,00% 3,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 11,00% 9,00% 19 16,00% 9,00% 15,00% 9,00% -3,00% -3,00% 24,00% 9,00% 20 5,00% 5,00% 18,00% 9,00% 12,00% 9,00% 7,00% 7,00% Rendement van de korf 5,45% 6,43% 5,95% 6,60% Klik 5,45% 6,43% 5,95% 6,60% Som van de kliks 24,43% Betaling 124,43% Actuarieel Rdt. 5,62% De som van de jaarlijkse kliks, gedurende vier jaar gecumuleerd, is 24,43% In dit voorbeeld ontvangt de aandeelhouder op de eindvervaldag 100% van zijn ingelegd kapitaal +24,43%, dus in totaal 124,43%. In dit geval bedraagt de uitkering per aandeel: 250 EUR * 124,43% = 311,075 EUR (exclusief kosten en heffingen). In dit voorbeeld bedraagt het actuariële rendement 5,62% per jaar (exclusief kosten en heffingen). ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

18 Tweede voorbeeld NEUTRAAL SCENARIO Aand. jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar ,00% 9,00% 15,00% 9,00% 17,00% 9,00% 9,00% 9,00% 2 6,00% 6,00% 11,00% 9,00% 19,00% 9,00% 6,00% 6,00% 3-6,00% -6,00% 7,50% 7,50% 13,00% 9,00% 14,00% 9,00% 4 9,00% 9,00% -25,0% -25,00% -8,00% -8,00% 6,00% 6,00% 5-7,00% -7,00% 9,00% 9,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 6 12,00% 9,00% 14,00% 9,00% 11,00% 9,00% 6,00% 6,00% 7 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 8 8,00% 8,00% 24,00% 9,00% -17,0% -17,00% 14,00% 9,00% 9 7,00% 7,00% 19,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10-4,00% -4,00% -12,0% -12,00% -19,0% -19,00% -3,00% -3,00% 11 11,00% 9,00% 4,00% 4,00% 13,00% 9,00% 7,00% 7,00% 12 2,00% 2,00% 24,00% 9,00% 4,00% 4,00% 6,00% 6,00% 13 9,00% 9,00% 34,00% 9,00% 36,00% 9,00% 21,00% 9,00% 14 3,00% 3,00% 7,00% 7,00% 9,00% 9,00% 5,00% 5,00% 15 15,00% 9,00% -11,0% -11,00% -11,0% -11,00% -7,00% -7,00% 16-16,00% -16,00% 12,00% 9,00% -6,00% -6,00% 16,00% 9,00% 17 16,00% 9,00% 5,00% 5,00% 15,00% 9,00% 7,00% 7,00% 18 3,00% 3,00% -9,00% -9,00% 8,00% 8,00% -13,00% -13,00% 19 6,00% 6,00% 3,00% 3,00% -23,0% -2,00% 24,00% 9,00% 20 5,00% 5,00% 18,00% 9,00% 12,00% 9,00% -12,00% -12,00% Rendement van de korf 3,80% 3,33% 0,95% 4,00% Klik 3,80% 3,33% 0,95% 4,00% Som van de kliks 12,53% Betaling 112,53% Actuarieel Rdt. 2,99% De som van de jaarlijkse kliks, gedurende vier jaar gecumuleerd, is 12,53 % In dit voorbeeld ontvangt de aandeelhouder op de eindvervaldag 100% van zijn ingelegd kapitaal +12,53 %, dus in totaal 112,53%. In dit geval bedraagt de uitkering per aandeel: 250 EUR * 112,53% = 281,325 EUR (exclusief kosten en heffingen). In dit voorbeeld bedraagt het actuariële rendement 2,99 % per jaar (exclusief kosten en heffingen). ING INVESTMENT MANAGEMENT 18

19 Derde voorbeeld NEGATIEF SCENARIO Aand. jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar ,0% -10,00% 15,00% 9,00% 17,00% 9,00% -9,00% -9,00% 2 6,00% 6,00% -33,0% -33,00% -19,00% -19,00% 6,00% 6,00% 3-6,00% -6,00% 7,50% 7,50% 13,00% 9,00% -39,00% -39,00% 4 9,00% 9,00% -25,0% -25,00% -8,00% -8,00% 6,00% 6,00% 5-7,00% -7,00% 9,00% 9,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 6 2,00% 2,00% 14,00% 9,00% 11,00% 9,00% -14,00% -14,00% 7 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 8-18,00% -18,00% -24,0% -24,00% -17,00% -17,00% -2,00% -2,00% 9 7,00% 7,00% 19,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10-4,00% -4,00% -12,0% -12,00% -19,00% -19,00% -3,00% -3,00% 11 11,00% 9,00% 4,00% 4,00% 13,00% 9,00% 7,00% 7,00% 12 2,00% 2,00% -24,0% -24,00% 4,00% 4,00% -16,00% -16,00% 13-9,00% -9,00% 2,00% 2,00% -17,00% -17,00% 21,00% 9,00% 14 3,00% 3,00% 7,00% 7,00% 9,00% 9,00% 5,00% 5,00% 15 15,00% 9,00% -11,0% -11,00% -11,00% -11,00% -7,00% -7,00% 16-16,00% -16,00% 12,00% 8,00% -6,00% -6,00% -26,00% -26,00% 17 3,00% 3,00% 5,00% 5,00% -25,00% -25,00% 7,00% 7,00% 18 3,00% 3,00% -29,0% -29,00% 8,00% 8,00% -13,00% -13,00% 19-19,00% -19,00% 3,00% 3,00% -23,00% -23,00% 24,00% 9,00% 20 5,00% 5,00% 18,00% 9,00% 12,00% 9,00% -12,00% -12,00% Rendement van de korf -1,25% -3,43% -3,00% -3,70% Klik 0,00% 0,00% 0,00% -0,00% Som van de kliks 0,00% Betaling 100,00% Actuarieel Rdt. 0,00% In dit hypothetische voorbeeld is het rendement van het geheel van de 20 aandelen van de korf elk jaar negatief. In dat geval wordt het op 0% teruggebracht. In dit voorbeeld ontvangt de aandeelhouder op de eindvervaldag 100% van zijn ingelegd kapitaal +0,00 %, dus in totaal 100 %. In dit geval bedraagt de uitkering per aandeel: 250 EUR * 0,00 % = 250 EUR (exclusief kosten en heffingen). In dit voorbeeld bedraagt het actuarieel rendement 0% per jaar (exclusief kosten en heffingen). We stellen vast: - Het positieve rendement van elk aandeel is tot 9% per jaar beperkt. - Het negatieve rendement van elk aandeel is niet beperkt, maar: - Als het gezamenlijke rendement van de 20 aandelen van de korf negatief uitvalt, wordt het op 0% teruggebracht. - De jaarlijkse klik is gelijk aan de som van de rendementen van de 20 aandelen, gedeeld door 20. Hoewel de bevek alles in het werk heeft gesteld om de doelstellingen te verwezenlijken, blijft de belegging aan bepaalde risico s onderhevig, zoals wijzigingen van de wetgeving of de belastingvoorschriften. Het behalen van de doelstellingen kan niet gegarandeerd worden. ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

20 Aandelenklasse van het compartiment ING (L) II Selectis Click Performers 4 Informatie over de aandelenklasse van het compartiment Aandelentypes Kapitalisatie Initiële inschrijvingsprijs EUR 250 Initiële inschrijvingsperiode 30/03/ /05/2009 Betalingsdatum eerste inleg 07/05/2009 Initiële waarderingsdatum 11/05/2009 Tussentijdse waarderingsdata 11/05/ /05/ /05/2012 Eindwaarderingsdatum 13/05/2013 Vervaldatum 17/05/2013 Aandelenklasse Maximale beheerprovisie Vaste dienstenvergoeding distributeur te inschrijvingsprovisie vennootschap te conversieprovisie vennootschap te inkoopprovisie Kapitalisatie 1,50% 0,28% 3 % 1 vervaldag) 2 1 % (vóór de 1 % (vóór de vervaldag) 2 1 In geval van inschrijving via één van de elektronische kanalen geniet de belegger een korting van 20% op de inschrijvingsprovisie. 2 Ten voordele van het compartiment met het oog op de financiering van de aanpassingen van swaps, zonder de aandeelhouders die in het compartiment blijven te benadelen. ING INVESTMENT MANAGEMENT 20

ING (L) Renta Cash. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Renta Cash. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Renta Cash Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS BE LUXEMBURG MAART 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Waarschuwing...3 Verklarende woordenlijst...4

Nadere informatie

WINNING FUNDS. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) (Société d investissement à capital variable - SICAV) PROSPECTUS

WINNING FUNDS. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) (Société d investissement à capital variable - SICAV) PROSPECTUS WINNING FUNDS Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) (Société d investissement à capital variable - SICAV) PROSPECTUS NL LUEMBURG NOVEMBER 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud INHOUD...

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

ING (L) Selectis. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Selectis. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Selectis Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS BE LUEMBURG 15 OKTOBER 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

ING (L) Renta Cash. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Renta Cash. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Renta Cash Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS LU LUXEMBURG NOVEMBER 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Neem voor bijkomende informatie contact op met:

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Prospectus datum Maart 2016

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Prospectus datum Maart 2016 NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectus datum Maart 2016 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... 3 Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP... 6 I. Beknopte voorstelling

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG februari 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

ING International Currency Management Fund

ING International Currency Management Fund ING International Currency Management Fund Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) (Société d investissement à capital variable - SICAV) PROSPECTUS NL LUXEMBURG 22 JULI 2014 INVESTMENT

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

ING (L) PATRIMONIAL. Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) PATRIMONIAL. Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) PATRIMONIAL Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS NL LUXEMBURG JUNI 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...3 Verklarende woordenlijst...4

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

ING INDEX LINKED FUND

ING INDEX LINKED FUND ING INDEX LINKED FUND Beleggingsvennootschap met variabel kapitaal Onderworpen aan Deel I van de wet van 20 december 2002 over de instellingen voor collectieve belegging (icbe in overeenstemming met richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

NN (L) PROSPECT Prospectusdatum

NN (L) PROSPECT Prospectusdatum NN (L) PROSPECTUS Prospectusdatum juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... 4 Verklarende woordenlijst... 5 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP... 7 I. Beknopte voorstelling van de vennootschap...

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

ING (L) PATRIMONIAL. Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) PATRIMONIAL. Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) PATRIMONIAL Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) PROSPECTUS BE LUXEMBURG JUNI 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... 3 Verklarende woordenlijst... 4

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Compartimenten van KBC EQUITY FUND Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie