ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT"

Transcriptie

1 ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG februari 2012 INVESTMENT MANAGEMENT

2 Inhoud Inhoud...2 Opmerking...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...7 I. Beknopte voorstelling van de vennootschap...7 II. Informatie over beleggingen...9 III. Inschrijvingen, inkopen en omwisselingen...9 IV. Vergoedingen, kosten en belastingen...10 V. Risicofactoren...12 VI. Beschikbare informatie en documenten voor het publiek...13 DEEL II: BESCHRIJVENDE FICHES VAN DE COMPARTIMENTEN...14 ING (L) Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro...17 ING (L) Index Linked Fund Protected Mix ING (L) Index Linked Fund Protected Mix ING (L) Index Linked Fund Protected Mix ING (L) Invest Alternative Beta...25 ING (L) Invest ASEAN GDP Weighted...27 ING (L) Invest Asia ex Japan...29 ING (L) Invest Banking & Insurance...31 ING (L) Invest Commodity Enhanced...33 ING (L) Invest Consumer Goods...35 ING (L) Invest Emerging Europe...37 ING VOLLEDIG (L) Invest Emerging PROSPECTUS Markets...39 ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend...41 ING (L) Invest Energy...44 ING (L) Invest EURO Equity...46 ING (L) Invest Euro High Dividend...48 ING (L) Invest Euro Income...50 ING (L) Invest Europe High Dividend...52 ING (L) Invest Europe Opportunities...54 ING (L) Invest European Equity...56 ING (L) Invest European Real Estate...58 ING (L) Invest Food & Beverages...60 ING (L) Invest Frontier Markets...62 ING (L) Invest Global High Dividend...64 ING (L) Invest Global Opportunities...66 ING (L) Invest Global Real Estate...68 ING (L) Invest Greater China...70 ING (L) Invest Health Care...72 ING (L) Invest India Focus...74 ING (L) Invest Industrials...77 ING (L) Invest Information Technology...79 ING (L) Invest Japan...81 ING (L) Invest Japanese Small & Mid Caps...83 ING (L) Invest Latin America...85 ING (L) Invest Materials...87 ING (L) Invest Middle East & North Africa...89 ING (L) Invest Premium High Pay Out Equity Fund...91 ING (L) Invest Prestige & Luxe...93 ING (L) Invest Russia...95 ING (L) Invest Sustainable Equity...97 ING (L) Invest Telecom...99 ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) ING (L) Invest US Enhanced Core Large Cap ING (L) Invest US Growth ING (L) Invest US High Dividend ING INVESTMENT MANAGEMENT 2

3 ING (L) Invest US Research Advantage ING (L) Invest Utilities ING (L) Invest World ING (L) Patrimonial Aggressive ING (L) Patrimonial Balanced ING (L) Patrimonial Defensive ING (L) Patrimonial EMD Opportunities ING (L) Patrimonial Euro ING (L) Patrimonial First Class Multi Asset ING (L) Patrimonial Global Equity Allocation ING (L) Patrimonial Multi Asset ING (L) Patrimonial Target Return Bond ING (L) Renta Fund AAA ABS ING (L) Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) ING (L) Renta Fund Asian Debt (Local Bond) ING (L) Renta Fund Belgian Government Euro ING (L) Renta Fund Dollar ING (L) Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) ING (L) Renta Fund Euro ING (L) Renta Fund Euro Covered Bonds ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable ING (L) Renta Fund Euro Inflation Linked ING (L) Renta Fund Euro Liquidity ING (L) Renta Fund Euro Long Duration ING (L) Renta Fund Euro Short Duration ING (L) Renta Fund Eurocredit ING (L) Renta Fund Euromix Bond ING (L) Renta Fund Europe High Yield ING (L) Renta Fund First Class Bond Fund ING (L) Renta Fund FX Alpha ING (L) Renta Fund Global Fixed Income ING (L) Renta Fund Global High Yield ING (L) Renta Fund Global Investment Grade Credits ING (L) Renta Fund US Credit ING (L) Renta Fund World DEEL III: AANVULLENDE INFORMATIE I. De vennootschap II. Risico's in verband met het beleggingsuniversum: details III. Beleggingsbeperkingen IV. Technieken en instrumenten V. Beheer van de vennootschap VI. Sub-portefeuillebeheerders VII. Bewaarder, betaalkantoor, registerhouder en transferagent en centraal administratiekantoor VIII. Aandelen IX. Netto-inventariswaarde X. Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde en/of de uitgifte, inkoop en omwisseling van aandelen XI. Periodieke verslagen XII. Algemene vergaderingen XIII. Dividenden XIV. Vereffening, fusie en inbreng van compartimenten of aandelenklassen XV. Ontbinding van de vennootschap XVI. Voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme XVII. Belangenconflicten XVIII. Nominees XIX. Beursnotering ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

4 Opmerking Inschrijvingen op aandelen van de vennootschap zijn slechts geldig indien ze geschieden overeenkomstig de bepalingen van het recentste prospectus alsmede het recentst beschikbare jaarverslag en het recentste halfjaarverslag indien dit na het recentste jaarverslag is gepubliceerd. Niemand mag andere informatie verstrekken dan de informatie in het prospectus of de in een van beide prospectussen vermelde documenten die voor raadpleging ter beschikking van het publiek worden gesteld. Dit prospectus beschrijft het algemene kader voor alle compartimenten en moet samen met de beschrijvende fiche van elk compartiment worden gelezen. Telkens wanneer een nieuw compartiment wordt gecreëerd, wordt een beschrijvende fiche toegevoegd, die integraal deel uitmaakt van het prospectus. Potentiële beleggers worden verzocht deze beschrijvende fiches te raadplegen voordat zij beleggen. Het prospectus wordt regelmatig bijgewerkt om belangrijke wijzigingen toe te voegen. Wij verzoeken beleggers om aan de vennootschap te bevestigen dat zij in het bezit zijn van het recentste prospectus, te downloaden op Bovendien bezorgt de vennootschap elke aandeelhouder of potentiële belegger op zijn verzoek kosteloos de recentste versie van het prospectus. De vennootschap is in Luxemburg gevestigd en is door de bevoegde Luxemburgse instantie goedgekeurd. Deze goedkeuring mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door de bevoegde Luxemburgse instantie van de inhoud van het prospectus, de kwaliteit van de aandelen van de vennootschap of de kwaliteit van de beleggingen in de portefeuille van de vennootschap. De activiteiten van de vennootschap zijn onderworpen aan het prudentieel toezicht van de bevoegde Luxemburgse instantie. Voorts is de vennootschap niet geregistreerd onder de Amerikaanse Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd, noch onder een soortgelijke regelgeving van een ander rechtsgebied, behalve zoals beschreven in dit prospectus. De aandelen van de vennootschap zijn evenmin geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, noch onder een soortgelijke regelgeving van een ander rechtsgebied, behalve zoals beschreven in dit prospectus. De aandelen van de vennootschap mogen niet te koop worden aangeboden, noch worden verkocht, overgedragen of geleverd in de Verenigde Staten, in de territoria of gebiedsdelen van de Verenigde Staten of aan een "US Person" zoals gedefinieerd in Regulation S van de Amerikaanse wet van 1933 (een definitie die van tijd tot tijd kan veranderen op grond van wetgeving, regelgeving, reglementeringen of administratieve interpretaties), behalve in transacties die niet tegen de Amerikaanse effectenwetgeving indruisen. De beleggers kunnen verzocht worden te verklaren dat zij geen "US Person" zijn en dat zij niet namens of voor rekening van een "US Person" inschrijven. De beleggers wordt aangeraden zich te informeren over de wet- en regelgeving (in het bijzonder in verband met belasting en deviezencontrole) die in hun land van herkomst, verblijf of officiële woonplaats van toepassing zijn met betrekking tot een belegging in de vennootschap, en hun eigen financieel of juridisch adviseur of hun accountant te raadplegen als zij vragen hebben over de inhoud van dit prospectus. De vennootschap bevestigt dat zij voldoet aan alle in Luxemburg geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de informatie in dit prospectus op de datum van publicatie. De raad van bestuur verklaart dat, voor zover dat redelijkerwijs na te gaan is, de informatie in het prospectus correct en adequaat is weergegeven en dat er geen informatie is weggelaten die, indien zij was opgenomen, de strekking van dit document zou hebben gewijzigd. De waarde van de aandelen van de vennootschap is aan fluctuaties in talrijke factoren onderhevig. Alle rendementsprognoses of vermeldingen van in het verleden behaalde resultaten worden louter ter informatie gegeven en vormen in geen geval een garantie voor toekomstig rendement. De raad van bestuur waarschuwt dan ook dat de inkoopprijs van de aandelen hoger of lager kan zijn dan de inschrijvingsprijs, onder normale omstandigheden en rekening houdend met koersschommelingen van de effecten in portefeuille. De officiële taal van dit prospectus is het Engels. Het kan in andere talen worden vertaald. Bij een eventuele afwijking tussen de Engelse versie van het prospectus en de versies in andere talen, heeft de Engelse versie voorrang, behalve in het geval (en alleen in dit geval) dat de wetten van een rechtsgebied waarin de aandelen aan het publiek worden aangeboden anders bepalen. In dat geval zal het prospectus niettemin volgens het Luxemburgse recht worden geïnterpreteerd. Ook de regeling van geschillen of onenigheid met betrekking tot beleggingen in de vennootschap is aan het Luxemburgse recht onderworpen. DIT PROSPECTUS VORMT IN GEEN GEVAL EEN AANBOD OF EEN VOORSTEL AAN HET PUBLIEK IN RECHTSGEBIEDEN WAARIN EEN DERGELIJK AANBOD OF VOORSTEL AAN HET PUBLIEK ONWETTIG IS. DIT PROSPECTUS VORMT IN GEEN GEVAL EEN AANBOD OF EEN VOORSTEL AAN PERSONEN AAN WIE HET ONWETTIG IS EEN DERGELIJK AANBOD OF VOORSTEL TE DOEN. ING INVESTMENT MANAGEMENT 4

5 Verklarende woordenlijst Statuten: De statuten van de vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Benchmark: De benchmark is een referentiepunt, waarmee het rendement van het compartiment vergeleken kan worden, tenzij anders vermeld. Een compartiment kan verschillende aandelenklassen en bijbehorende benchmarks omvatten en deze benchmarks kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Extra informatie over de respectievelijke aandelenklassen kunt u raadplegen op de website De benchmark kan ook een aanwijzing geven over de marktkapitalisatie van de onderliggende bedrijven en, indien van toepassing, wordt dat vermeld in het beleggingsbeleid van het compartiment. De correlatie met de benchmark kan variëren van compartiment tot compartiment en is afhankelijk van factoren als risicoprofiel, beleggingsdoelstelling en beleggingsbeperkingen van het compartiment, en de concentratie van componenten in de benchmark. Werkdag: Elke weekdag (van maandag tot vrijdag), behalve nieuwjaarsdag (1 januari), Goede Vrijdag, paasmaandag, Kerstmis (25 december) en tweede kerstdag (26 december). VUVP: Voorwaardelijke uitgestelde verkoopprovisie. MET: Midden-Europese Tijd. Vennootschap: ING (L) met inbegrip van alle huidige en toekomstige compartimenten CSSF: De Commission de Surveillance du Secteur Financier is de regelgevende en toezichthoudende autoriteit voor de vennootschap in Luxemburg. Bewaarder: De activa van de vennootschap worden in verzekerde bewaring gehouden door Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Afsluittijd: Afsluittijd voor ontvangst van aanvragen tot inschrijving, inkoop en omwisseling: voor u. MET op elke waarderingsdag, tenzij anders vermeld in de beschrijvende fiche van het betreffende compartiment onder Aanvullende informatie. Dividend: Uitkering van alle of een deel van de netto-inkomsten die aan een aandelenklasse van het compartiment toewijsbaar zijn. Distributeur: De persoon of instelling die formeel van tijd tot tijd door de beheermaatschappij is aangesteld om de aandelen te verdelen of de verdeling te organiseren. In het verleden behaalde resultaten: De in het verleden behaalde resultaten van elk compartiment worden vermeld in het document met essentiële beleggersinformatie. De in het verleden behaalde resultaten mogen niet beschouwd worden als een indicatie voor de toekomstige ontwikkeling van een compartiment en geven geen enkele garantie met betrekking tot toekomstig rendement. Institutionele beleggers: Een belegger in de zin van artikel 174 (II) van de Luxemburgse wet van 17 december 2010, waaronder momenteel de volgende categorieën vallen: verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, kredietinstellingen en andere professionelen in de financiële sector, die hetzij voor eigen rekening beleggen, hetzij voor rekening van hun cliënten, die ook beleggers zijn in de zin van deze definitie of cliënten in discretionair beheer, Luxemburgse en buitenlandse structuren voor collectieve belegging en gekwalificeerde holdingmaatschappijen. Essentiële beleggersinformatie: Een gestandaardiseerd document met een samenvatting van de belangrijke informatie voor aandeelhouders conform de wet van 17 december 2010 dat het vereenvoudigd prospectus vóór 1 juli 2012 zal vervangen. Beheermaatschappij: De vennootschap in haar hoedanigheid van aangestelde beheermaatschappij van de vennootschap in de zin van de wet, aan wie de verantwoordelijkheid voor beleggingsbeheer, administratie en marketing is toevertrouwd. Minimale inleg: De minimumbedragen voor een eerste inleg en volgende beleggingen. Lidstaat: Een lidstaat van de Europese Unie. Geldmarktinstrumenten: Instrumenten die normaal in de geldmarkt verhandeld worden, die liquide zijn en waarvan de waarde op elk moment nauwkeurig bepaald kan worden. Netto-inventariswaarde per aandeel: Met betrekking tot alle aandelen van elke aandelenklasse: de waarde per aandeel die berekend wordt in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen in hoofdstuk IX "Netto-inventariswaarde in deel 3. Nominees: Elke persoon of instelling die aandelen op eigen naam laat registreren, maar deze aandelen aanhoudt namens de werkelijke eigenaar. OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Betaalkantoor: Elk betaalkantoor benoemd door de vennootschap. Datum van betaling: Uiterlijk drie werkdagen in Luxemburg na de toepasselijke waarderingsdag, tenzij anders vermeld in de beschrijvende fondsfiche onder "Datum van betaling van de initiële inschrijving". Prestatievergoeding: De aan de prestaties gekoppelde vergoeding die een compartiment aan de beleggingsbeheerder verschuldigd is. Referentievaluta: De valuta die gebruikt wordt voor de prestatieberekening en de boekhouding van een compartiment. Registerhouder en transferagent: Elke registerhouder en transferagent benoemd door de vennootschap. Gereglementeerde markt: De markt die gedefinieerd wordt in punt 14 van artikel 4 van Richtlijn 2004/39/EG van het Europese Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, alsook elke andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt in een in aanmerking komende staat. Vereenvoudigd prospectus: Het vereenvoudigd prospectus overeenkomstig de wet van 17 december 2010, dat vóór 1 juli 2012 zal worden vervangen door het document met essentiële beleggersinformatie. Aandelen: De aandelen van elk compartiment worden aangeboden in de vorm van geregistreerde aandelen, tenzij de raad van bestuur daar anders over beslist. Alle aandelen moeten volledig worden volgestort en er worden onderaandelen tot 3 cijfers na de komma uitgegeven. Aandelenklasse: Eén, enkele of alle aandelenklassen van een compartiment, waarvan het vermogen samen met dat van andere aandelenklassen belegd wordt, maar die zich kunnen onderscheiden door een eigen kostenstructuur, minimuminleg, dividendbeleid, referentievaluta of andere kenmerken. ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

6 Aandeelhouder: Elke persoon of entiteit die aandelen van een compartiment bezit. Aandelenprijs: De netto-inventariswaarde per aandeel. Compartiment: Paraplufondsen zijn enkelvoudige rechtspersonen die uit één of meer compartimenten bestaan. Elk compartiment heeft een eigen beleggingsbeleid en heeft zijn eigen specifieke portefeuille met activa en passiva. Sub-portefeuillebeheerder: Een onderneming die door de beheermaatschappij is aangesteld om het dagelijkse beheer van alle of een deel van de activa van de vennootschap te waar te nemen. Toezichthoudende instantie: De Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg of de bevoegde Toezichtautoriteit in the rechtsgebieden waar de vennootschap geregistreerd is voor aanbieding aan het publiek. ICBE: Een instelling voor collectieve belegging in effecten in de zin van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en van de Raad. Waarderingsdag: Elke werkdag, tenzij anders vermeld in de beschrijvende fiche van het desbetreffende fonds. ING INVESTMENT MANAGEMENT 6

7 VOLLEDIG PROSPECTUS LUXEMBURG - februari 2012 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP I. Beknopte voorstelling van de vennootschap Plaats, structuur en oprichtingsdatum - ING Investment Management Level 21, 83 Clarence Street Sydney NSW 2000, Australië Opgericht te Luxemburg in het Groothertogdom Luxemburg, als een open beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("bevek") met compartimenten, op 6 september Statutaire zetel 3, rue Jean Piret L-2350 Luxemburg Handels- en vennootschapsregister Nr. B Toezichthoudende instantie Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Raad van bestuur Voorzitter: - Dhr. André van den Heuvel Voorzitter Chief Marketing & Sales Officer ING Investment Management ( de groep ) Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag, Nederland VOLLEDIG PROSPECTUS Bestuurders: - Dhr. David Suetens Chief Risk Officer ING Investment Management ( de groep ) Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag, Nederland - Dhr. Dirk Buggenhout Chief Operating Officer ING Investment Management ( de groep ) Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag, Nederland - Mevr. Maaike Van Meer Head of Legal & Compliance ING Investment Management ( de groep ) 81/F, International Commerce Center 1, Austin Road West Kowloon, Hongkong Onafhankelijke accountant Ernst & Young S.A. 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach Beheermaatschappij ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret L-2350 Luxemburg Sub-portefeuillebeheerders - ING Asset Management B.V., Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag, Nederland - CBRE Clarion Securities LLC 201 King of Prussia Road, Suite 600, Radnor, Pennsylvania, Verenigde Staten - ING Investment Management (Middle East) Limited 20, Al Attar Business Tower Sheikh Zayed Road Dubai UAE Centre - ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd 81/F, International Commerce Centre 1, Austin Road, West Kowloon, Hongkong - ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd 9 Raffles Place # Republic Plaza Singapore - ING Investment Management Co. 230 Park Avenue, New York, NY 10169, Verenigde Staten - ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd The New Otani Garden Court 19F, 4-1 Kioicho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, Bewaarder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. NL 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Centraal administratiekantoor ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret L-2350 Luxemburg Registerhouder en transferagent Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Betaalkantoor Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Promotor ING Investment Management (Europe) B.V. Schenkkade 65, Den Haag 2595 AS, Nederland Inschrijvingen, inkopen en omwisselingen Aanvragen voor inschrijvingen, inkopen en omruilingen kunnen worden ingediend bij de vennootschap, andere erkende orderplaatsingskantoren, de registerhouder en de transferagent. Boekjaar Van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar Datum van de gewone algemene vergadering De vierde donderdag van januari om uur (Luxemburgse tijd) Indien deze dag geen werkdag is, wordt de vergadering de volgende werkdag gehouden. ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

8 Voor meer informatie of als u klachten heeft, kunt u contact opnemen met: ING Investment Management P.O. Box LL Den Haag Nederland Tel of ING INVESTMENT MANAGEMENT 8

9 II. Informatie over beleggingen Algemeen De vennootschap heeft uitsluitend tot doel de middelen waarover ze beschikt te beleggen in de effecten en/of andere liquide financiële activa die vermeld zijn in artikel 41(1) van de wet van 17 december 2010, om haar aandeelhouders te laten profiteren van de resultaten van het portefeuillebeheer. De vennootschap dient zich te houden aan de beleggingslimieten die in deel I van de wet van 17 december 2010 zijn vastgesteld. De vennootschap vormt een enkelvoudige rechtspersoon. In het kader van haar doelstellingen kan de vennootschap een keuze van verschillende compartimenten aanbieden, die elk afzonderlijk worden beheerd en bestuurd. Het specifieke beleggingsbeleid van elk compartiment is uiteengezet in de beschrijvende fiche van het betreffende compartiment. Elk compartiment wordt behandeld als een aparte entiteit in de relaties tussen aandeelhouders. In afwijking van artikel 2093 van het burgerlijk wetboek van Luxemburg dekken de activa van het specifieke compartiment alleen de schulden en verplichtingen van dat compartiment, zelfs diegene die betrekking hebben op derden. De raad van bestuur kan beslissen om voor elk compartiment een of meer aandelenklassen uit te geven. De aandelenklassen kunnen onderling verschillen op het vlak van de kostenstructuur, de minimuminleg, de valuta waarin de netto-inventariswaarde is uitgedrukt, het afdekkingsbeleid en de in aanmerking komende beleggerscategorieën. Tussen de verschillende aandelenklassen kan ook een onderscheid worden gemaakt op basis van andere elementen zoals bepaald door de raad van bestuur. De vennootschap past de "Defence Policy" van de ING Groep toe en belegt niet in ondernemingen die direct verband houden met de productie en/of de verspreiding van controversiële wapens, wanneer dat wettelijk mogelijk en onafhankelijk afdwingbaar is. De Defence Policy van ING Groep kan op de website worden geraadpleegd. Specifieke informatie over elk compartiment De beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van elk compartiment worden uiteengezet in de beschrijvende fiche van elk compartiment. III. Inschrijvingen, inkopen en omwisselingen Men kan op aandelen inschrijven, deze laten inkopen en omruilen via de beheermaatschappij, de registerhouder en transferagent, de distributeurs en de betaalkantoren van de vennootschap. De provisies en kosten in verband met inschrijvingen, inkopen en omwisselingen worden vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment. De aandelen worden uitgegeven op naam en zonder aandelencertificaat De aandelen kunnen ook worden aangehouden en verhandeld via een rekening bij een clearinginstelling. Fysieke aandelen aan toonder die in omloop zijn op datum van dit prospectus, worden niet vervangen als zij kwijtgeraakt of beschadigd zijn, maar worden vervangen door aandelen op naam zonder aandelencertificaat. Fysieke aandelen aan toonder worden niet meer uitgegeven en gedematerialiseerde girale aandelen aan toonder in de vennootschap zullen worden geannuleerd. De beleggers die dergelijke aandelen aanhouden, zullen worden geregistreerd in het aandeelhoudersregister van de vennootschap. De prijzen voor inschrijving, inkoop of omwisseling kunnen worden beïnvloed door eventuele belastingen, heffingen en zegelrechten die op grond van de inschrijving, inkoop of omwisseling door de belegger verschuldigd zijn. In de landen waar de aandelen worden aangeboden en waar de lokale wetgeving of marktpraktijk vereist dat inschrijvingen, inkopen en/of omwisselingen en de daaraan verbonden betalingen via een plaatselijk betaalkantoor verlopen, kunnen die plaatselijke betaalkantoren de beleggers eventueel extra transactiekosten aanrekenen voor individuele orders, evenals voor extra administratieve diensten en voor de levering van aandelencertificaten In bepaalde landen waar de aandelen worden aangeboden, bestaat de mogelijkheid van een spaarplan. De kenmerken (minimumbedrag, duur enz.) en de details over de kosten van die spaarplannen zijn op verzoek verkrijgbaar op de statutaire zetel van de vennootschap of kunnen worden geraadpleegd in de specifieke wettelijke documentatie voor het land waarin het spaarplan wordt aangeboden. Indien de berekening van de netto-inventariswaarde en/of de aanvragen tot inschrijving, inkoop en omwisseling worden opgeschort, worden de ontvangen orders uitgevoerd tegen de eerste toepasselijke netto-inventariswaarde na het verstrijken van de opschortingsperiode. De vennootschap neemt gepaste maatregelen om "late trading" te voorkomen door ervoor te zorgen dat aanvragen voor inschrijving, inkoop en omwisseling niet aanvaard worden na de uiterste tijdslimiet die voor dergelijke aanvragen bepaald is in dit prospectus. De vennootschap staat geen markttimingpraktijken toe, dat wil zeggen arbitragemethoden waarbij een belegger in korte tijd systematisch inschrijft op aandelen en aandelen inkoopt of omwisselt binnen hetzelfde compartiment, om te profiteren van tijdsverschillen en/of onvolkomenheden of tekortkomingen in de methode om de nettoinventariswaarde te bepalen. Als de vennootschap vermoedt dat een belegger dergelijke praktijken toepast, behoudt zij zich het recht voor om de inschrijvings-, inkoop- en omwisselingsaanvragen van die belegger te weigeren en in voorkomend geval de nodige maatregelen te treffen om de belangen van de vennootschap en de andere beleggers te beschermen. Inschrijvingen De vennootschap aanvaardt op elke waarderingsdag inschrijvingsaanvragen, tenzij anders vermeld in de beschrijvende fiche van het compartiment en volgens de regels voor het uiterste tijdstip voor het indienen van orders die beschreven zijn in de beschrijvende fiche van de compartimenten. Aandelen worden uitgegeven op de contractuele valutadatum. In geval van inschrijvingen worden binnen drie werkdagen na aanvaarding van het inschrijvingsorder aandelen uitgegeven. Deze termijn kan met de goedkeuring van de beheermaatschappij verlengd worden tot 5 werkdagen. Het verschuldigde bedrag kan worden verhoogd met een inschrijvingsprovisie ten gunste van het betreffende compartiment en/of de Distributeur, zoals uiteengezet in de beschrijvende fiche van elk compartiment. Het tarief zal in geen geval meer bedragen dan de maxima die in de beschrijvende fiche van elk compartiment zijn vermeld. De bedrag van de inschrijving moet in de referentievaluta van de betreffende aandelenklasse worden betaald. Als een aandeelhouder in een andere valuta wenst te betalen, zijn alle wisselkosten voor zijn rekening. De vreemde valuta's zullen worden verwerkt voor de contanten naar het respectievelijke compartiment wordt gezonden. De inleg moet worden betaald binnen de termijn die in de beschrijvende fiche van elk compartiment is vermeld. De raad van bestuur van de vennootschap heeft op eender welk moment het recht om de uitgifte van aandelen stop te zetten. Deze maatregel kan tot bepaalde landen, compartimenten of aandelenklassen worden beperkt. De vennootschap kan tegenover eender welke natuurlijke of rechtspersoon het verwerven van haar aandelen beperken of verbieden. Inkopen Elke aandeelhouder heeft het recht om de inkoop van zijn aandelen aan te vragen. De vennootschap aanvaardt inkoopaanvragen op elke werkdag in Luxemburg, tenzij anders vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment. Het inkoopbedrag wordt bepaald op basis van de toepasselijke netto-inventariswaarde, zoals vermeld in de beschrijvende fiche van elk van de compartimenten. Het te betalen bedrag kan worden verminderd met een inkoopvergoeding ten gunste van het betreffende compartiment en/of de betreffende distributeur, zoals uiteengezet in de beschrijvende fiche van elk compartiment. ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

10 Wanneer een aandeelhouder de inkoop van uitkeringsaandelen aanvraagt, dient hij de aandelencertificaten in te leveren, indien van toepassing, samen met alle niet-vervallen coupons. De gebruikelijke belastingen, vergoedingen en administratiekosten zijn voor rekening van de aandeelhouder. Het inkoopbedrag wordt in de referentievaluta van de betreffende aandelenklasse betaald. Noch de raad van bestuur noch de bewaarder kan aansprakelijk worden gesteld voor enig betalingsverzuim als gevolg van een eventuele deviezencontrole of andere omstandigheden waarover hij geen controle heeft en die de overmaking van de inkoopopbrengsten naar het buitenland kunnen beperken of verhinderen. Inkoopaanvragen mogen na ontvangst niet worden ingetrokken, behalve wanneer de berekening van de netto-inventariswaarde is opgeschort en ingeval van opschorting van de inkoop zoals voorzien in het hoofdstuk "Opschorting van de berekening van de nettoinventariswaarde en/of de uitgifte, inkoop of omwisseling van aandelen" tijdens die opschortingen. In geval van inkooporders van een aandelenklasse Y worden aandelen ingekocht op basis van het zgn. "First-in-First-Outprincipe" ( FIFO ), waarbij de eerst ingekochte aandelen die aandelen van het compartiment zijn welke het langst geleden zijn uitgegeven voor de betrokken aandelenklasse Y m.b.t dezelfde inkopende belegger. De vennootschap kan overgaan tot een gedwongen inkoop van alle aandelen als blijkt dat een persoon die niet gerechtigd is aandelen van de vennootschap aan te houden (bijvoorbeeld een US Person), hetzij alleen of samen met andere personen, eigenaar is van aandelen van de vennootschap, of tot een gedwongen inkoop van een deel van de aandelen als blijkt dat een of meer personen eigenaar is (zijn) van een belangrijk deel van de aandelen van de vennootschap waardoor de vennootschap onder een belastingwetgeving buiten de Luxemburgse jurisdictie kan vallen. Omwisselingen Aandeelhouders kunnen hun aandelen laten omwisselen in aandelen van een andere bestaande aandelenklasse of een ander compartiment, op voorwaarde dat alle voorwaarden zijn vervuld (inclusief minimumbedragen voor inschrijving) voor de aandelenklasse waarnaar zij willen omwisselen. Omwisselingen worden uitgevoerd op basis van de prijs van de oorspronkelijke aandelenklasse die omgewisseld wordt naar de netto-inventariswaarde van dezelfde dag van de andere aandelenklasse. De inkoop- en inschrijvingskosten die met de omwisseling gepaard gaan, kunnen de aandeelhouder in rekening worden gebracht, zoals vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment. Wanneer een aandeelhouder een omwisseling aanvraagt, dient hij de volgende stukken in te leveren, indien van toepassing: de aandelen aan toonder (fysieke certificaten), samen met alle niet-vervallen coupons van uitkeringsaandelen. Omwisselingen van een aandelenklasse Y naar een andere aandelenklasse zijn niet toegestaan en worden behandeld als terugkopen, gevolgd door inschrijvingen. Inschrijvingen en inkopen in natura Als een aandeelhouder daarom verzoekt kan de vennootschap erin toestemmen aandelen van de vennootschap uit te geven in ruil voor een inbreng in natura van toegestane activa, met inachtneming van de Luxemburgse wetgeving en meer bepaald de verplichting een waardebepaling te laten uitvoeren door een accountant. De raad van bestuur bepaalt voor elk geval apart de aard en het type van de toegestane activa, met dien verstande dat de effecten moeten overeenstemmen met het beleggingsbeleid en de beleggingsdoelstellingen van het betreffende compartiment. De kosten die aan deze inschrijvingen in natura zijn verbonden, zijn voor rekening van de aandeelhouders die de inschrijving hebben aangevraagd. Op besluit van de raad van bestuur kan de vennootschap inkopen in natura uitbetalen door een toewijzing van beleggingen uit de gezamenlijke activa van de betreffende aandelenklasse(n), ten belope van de berekende waarde op de waarderingsdag waarop de inkoopprijs wordt berekend. De onafhankelijke accountant van de vennootschap zal een verslag opmaken over elke inkoop die niet in contanten wordt uitbetaald. Een inkoop in natura is enkel mogelijk op voorwaarde dat (i) de gelijke behandeling van de aandeelhouders wordt verzekerd, (ii) de betrokken aandeelhouders hun toestemming hebben verleend en (iii) de aard en het type van de over te dragen activa op eerlijke en redelijke gronden worden bepaald zonder de belangen van de andere aandeelhouders van de betreffende aandelenklasse(n) te schaden. In deze gevallen worden de kosten die aan die inkopen in natura zijn verbonden, gedragen door de gezamenlijke activa van de betreffende aandelenklasse(n). IV. Vergoedingen, kosten en belastingen VERGOEDINGEN TEN LASTE VAN DE VENNOOTSCHAP De volgende vergoedingenstructuur is van toepassing: Als vergoeding voor de vermogensbeheerdiensten die zij levert, ontvangt de aangestelde beheermaatschappij, ING Investment Management Luxembourg S.A., een beheerloon, zoals vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment en in de overeenkomst betreffende collectief portefeuillebeheer tussen de vennootschap en de beheermaatschappij. Indien in icbe's en andere doel-icb's wordt belegd en als de beheermaatschappij of de sub-portefeuillebeheerder een beheerprovisie ontvangt, die rechtstreeks uit de activa van die icbe's en andere icb's betaald wordt, zullen dergelijke betalingen worden afgehouden van de vergoeding die aan de beheermaatschappij of de sub-portefeuillebeheerder verschuldigd is. Tenzij anders vermeld in de beschrijvende fiche van het betreffende compartiment, wordt aan elk compartiment, naast het beheerloon en, indien van toepassing, de prestatievergoeding, een vaste ("vaste ") aangerekend als vergoeding voor de administratie en de bewaring van de activa en andere lopende operationele en administratieve kosten, zoals uiteengezet in de beschrijvende fiche van het betreffende compartiment. 1. De vaste wordt in elk compartiment voor elke aandelenklasse afzonderlijk geïnd. De vaste groeit bij elke berekening van de nettoinventariswaarde aan met het percentage dat vermeld is in de beschrijvende fiche van het betreffende compartiment, en wordt aan het einde van elke maand aan de beheermaatschappij betaald. Deze vaste is vast in de zin dat de beheermaatschappij alle feitelijke kosten van de aandelenklasse die de vaste overstijgen voor haar rekening neemt. Omgekeerd heeft de beheermaatschappij het recht om het saldo te behouden van de aan de aandelenklasse aangerekende, dat de feitelijke kosten die voor de respectieve aandelenklasse worden gemaakt, overstijgt. a. De vaste dekt: i. kosten en uitgaven voor diensten die door andere dienstverleners dan de beheermaatschappij aan de vennootschap worden geleverd, ingeval de beheermaatschappij taken heeft gedelegeerd met betrekking tot de dagelijkse berekening van de nettoinventariswaarde van de compartimenten en andere boekhoudkundige en administratieve diensten, of met betrekking tot de functie van registerhouder en transferagent, en kosten in verband met de distributie van de compartimenten en met de registratie voor de aanbieding van de compartimenten aan het publiek in buitenlandse rechtsgebieden, inclusief vergoedingen die aan de toezichtautoriteiten in die landen verschuldigd zijn; ii. kosten- en uitgavenstaten van andere agenten en dienstverleners, die rechtstreeks door de vennootschap zijn aangesteld, onder meer de bewaarder, het Hoofdbetaalkantoor of lokale betaalkantoren, kosten in verband met noteringsagenten en beursnoteringen, accountants en juridisch adviseurs en de bezoldiging en ING INVESTMENT MANAGEMENT 10

11 de redelijke contante uitgaven van de bestuurders van de vennootschap; iii. andere vergoedingen, zoals oprichtingskosten en uitgaven voor de oprichting van nieuwe compartimenten, kosten bij de uitgifte en inkoop van aandelen en eventuele dividenduitkeringen, verzekering, eventuele uitgaven voor een rating, publicatie van de aandelenkoers, drukkosten, kosten voor verslaggeving en publicatie, inclusief de kosten voor het voorbereiden, drukken en verdelen van prospectussen en andere periodieke verslagen of registratiedocumenten, en alle andere operationele uitgaven, inclusief post, telefoon, telex en fax. b. De vaste omvat niet: i. de kosten en uitgaven voor het kopen en verkopen van effecten en financiële instrumenten in de portefeuille; ii. iii. iv v vi makelaarskosten; transactiekosten die geen verband houden met de bewaring; rente en bankkosten en andere kosten in verband met transacties; uitzonderlijke uitgaven (zoals hieronder gedefinieerd); en de Luxemburgse "taxe d abonnement". Ingeval compartimenten van de vennootschap beleggen in aandelen uitgegeven door een of meer andere Compartimenten van de vennootschap of door een of meer andere compartimenten van een ICBE beheerd door de beheermaatschappij, kan de vaste worden aangerekend aan het beleggende compartiment evenals aan het doelcompartiment. 2. De beheermaatschappij kan recht hebben op een prestatievergoeding, die moet worden betaald uit de activa van de betrokken aandelenklasse. De beschrijvende fiche van elk compartiment vermeldt de aandelencategorieën waarvoor een prestatievergoeding kan gelden, het percentage van de prestatievergoeding en de beoogde meerprestatie. Indien een aandelenklasse in een andere valuta luidt of speciale afdekkingstechnieken toepast, kan de beoogde meerprestatie dienovereenkomstig worden aangepast. De prestatievergoeding van een bepaalde aandelenklasse wordt toegerekend op elke waarderingsdag ( t ) en wordt hetzij aan het eind van het boekjaar vastgesteld en uitgekeerd, hetzij, indien tijdens het boekjaar aandelen worden ingekocht, vastgesteld maar pas aan het eind van het boekjaar uitgekeerd, als de betrokken aandelenklasse van het compartiment de beoogde meerprestatie overschrijdt, of en de desbetreffende high water mark overschrijdt. Aandelen waarop tijdens het boekjaar wordt ingeschreven,dragen niet bij aan de prestatievergoeding die voor de periode vóór de inschrijving wordt uitgekeerd. De prestatievergoeding wordt berekend op basis van de hoogste " high water mark" ooit, wat betekent dat een prestatievergoeding wordt berekend als de nettoinventariswaarde per aandeel van de desbetreffende aandelenklasse hoger is dan de netto-inventariswaarde per aandeel aan het einde van vorige boekjaren waarin een prestatievergoeding werd vastgesteld. Ingeval geen prestatievergoeding is vastgesteld, is de " high water mark" gelijk aan de introductiekoers van de desbetreffende aandelenklasse of blijft onveranderd indien in voorgaande boekjaren een prestatievergoeding werd vastgesteld. In geen geval zullen de desbetreffende aandelenklassen een negatieve prestatievergoeding opbouwen ter compensatie van een daling in waarde of een ondermaatse prestatie. De vennootschap past geen egalisatie op aandeelhoudersniveau toe met betrekking tot de berekening van de prestatievergoeding. De Raad van Bestuur kan een aandelenklasse die een prestatievergoeding toepast op inschrijvingen, maar inkopen blijft toestaan, sluiten. In dat geval kan een nieuwe aandelenklasse met een high water mark gelijk aan de introductiekoers van de desbetreffende nieuwe aandelenklasse beschikbaar worden gemaakt voor nieuwe inschrijvingen. De berekening van de prestatievergoeding is gebaseerd op de volgende formule: Prestatievergoeding = aandelen(t) x percentage(t) x [basis- NIW(t) RR(t)] Aandelen(t): Aandelen staat voor het aantal uitstaande aandelen op de waarderingsdag (t) in de desbetreffende aandelenklasse. Percentage(t): Het percentage is het gedeelte van de prestatievergoeding van toepassing op de aandelenklasse zoals vermeld in de beschrijvende fiche van het fonds. Basis-NIW(t): De basis-niw is de NIW per aandeel van de bedoelde aandelenklasse na aftrek van alle vergoedingen en belastingen (exclusief prestatievergoedingen) maar vóór de toerekening van de prestatievergoeding en eventuele bedrijfsacties zoals dividenduitkeringen op de waarderingsdag (t). RR(t): Het Referentierendement van de desbetreffende aandelenklasse op de waarderingsdag (t) is de "high water mark" of, indien die hoger is, de beoogde meerprestatie. " high water mark" (HWM): De " high water mark" is de hoogste NIW per aandeel sinds de opening van de desbetreffende aandelenklasse aan de hand waarvan de prestatievergoeding werd vastgesteld aan het eind van voorgaande boekjaren; indien geen prestatievergoeding werd vastgesteld, is de " high water mark" gelijk aan de introductiekoers van de desbetreffende aandelenklasse of blijft onveranderd blijven indien in voorgaande boekjaren een prestatievergoeding werd vastgesteld. Het HWM zal worden aangepast aan acties van het bedrijf zoals dividenduitkeringen. Beoogde meerprestatie(t): De beoogde meerprestatie is de referentie-index of het minimale gewenste percentage zoals vermeld in de beschrijvende fiche van het compartiment, op de waarderingsdag (t). Indien een aandelenklasse in een andere valuta luidt of speciale afdekkingstechnieken toepast, wordt de beoogde meerprestatie dienovereenkomstig aangepast. De beoogde meerprestatie wordt aan het begin van elk boekjaar teruggezet naar het bedrag van de NIW per aandeel van de desbetreffende aandelenklasse; bedrijfsacties zoals dividenduitkeringen worden erin verrekend. Berekeningsvoorbeeld: Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Percentage prestatievergoeding 20% 20% Basis-NIW USD 50 USD 40 HWM USD 40 USD 40 Beoogde meerprestatie USD 45 USD 45 RR (hoogste van HWM en beoogde meerprestatie) USD 45 USD 45 (beoogde meerprestatie) Uitstaande aandelen Totaal prestatievergoeding USD 100 USD 0 ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

12 Prestatievergoeding per aandeel USD 1 USD 0 In het geval van de aandelenklassen Y kan de beheermaatschappij recht hebben op een distributievergoeding zoals nader wordt toegelicht in de respectievelijke beschrijvende fiche van het compartiment. De beheermaatschappij kan de ontvangen distributievergoeding geheel of gedeeltelijk doorstorten aan distributeurs die met de beheermaatschappij specifieke distributieovereenkomsten over de distributie van de aandelenklasse Y hebben gesloten. Deze vergoedingen van de vennootschap worden rechtstreeks uit het vermogen van de betreffende compartimenten betaald. Elk compartiment betaalt zijn eigen uitzonderlijke uitgaven ( uitzonderlijke uitgaven ) inclusief, maar niet beperkt tot, gerechtskosten en het volledige bedrag van andere belastingen dan de "taxe d abonnement", heffingen, rechten of gelijksoortige kosten die over het vermogen van de compartimenten worden geheven en die niet als gewone uitgaven worden beschouwd. Uitzonderlijke uitgaven worden voldaan in contanten en betaald wanneer ze zich voordoen, en gefactureerd aan het nettovermogen van het compartiment waaraan ze toewijsbaar zijn. Uitzonderlijke uitgaven die niet aan een bepaald compartiment toewijsbaar zijn, worden proportioneel verdeeld over alle compartimenten waaraan ze toewijsbaar zijn, in verhouding tot hun respectieve vermogen. ANDERE VERGOEDINGEN 1. Onder voorbehoud van de principes van het best mogelijke uitvoering kan het zijn dat de beheermaatschappij en/of de subportefeuillebeheerders eventueel makelaarsprovisies betalen op portefeuilletransacties voor de vennootschap, als vergoeding voor diensten op het gebied van onderzoek of voor de diensten die aan hen werden verstrekt in het kader van de orderuitvoering. Hiertoe worden ook regelingen voor het delen van provisies gerekend. Wanneer gebruik wordt gemaakt van regelingen voor het delen van provisies komt de vennootschap vooraf met de makelaar overeen dat de kosten voor beleggingsresearch worden gescheiden van de kosten voor de uitvoering van orders. Vervolgens geeft de vennootschap de makelaar toestemming om beleggingsresearch aan te kopen van bepaalde aangewezen, gespecialiseerde aanbieders van research met specifieke expertise in beleggingsresearch. Door de scheiding van de kosten voor beleggingsresearch van de kosten voor de uitvoering van orders kan de vennootschap de makelaar selecteren met de beste orderuitvoeringscapaciteit en tegelijk de research verkrijgen van de beste aanbieders van beleggingsresearch. 2. In overeenstemming met de Luxemburgse wetgeving kan het zijn dat van het beheerloon verkoopprovisies en serviceprovisies aan de verkooppartners worden betaald en dat bepaalde bedragen aan de beleggers worden terugbetaald. VERGOEDINGEN EN KOSTEN TEN LASTE VAN DE BELEGGERS Indien van toepassing, afhankelijk van de specifieke informatie in de beschrijvende fiche van elk compartiment, kunnen de beleggers vergoedingen en kosten als gevolg van inschrijvingen, inkopen of omwisselingen in rekening worden gebracht. Die commissies kunnen verschuldigd zijn aan het compartiment en/of de distributeur zoals vastgelegd in de beschrijvende fiche van het compartiment. BELASTING 1. Belasting van de vennootschap in Luxemburg Op de uitgifte van aandelen van de vennootschap zijn in Luxemburg geen rechten of heffingen verschuldigd, met uitzondering van de vaste kosten bij de oprichting van de vennootschap met betrekking tot het bijeenbrengen van kapitaal. Deze kosten bij de oprichting van de vennootschap bedroegen EUR De vennootschap is in principe onderworpen aan een taxe d'abonnement (abonnementstaks) op het nettovermogen tot een tarief van 0,05% per jaar. Deze taks wordt echter verlaagd tot 0,01% per jaar op het nettovermogen van compartimenten die in geldmarktinstrumenten beleggen, en op het nettovermogen van compartimenten en/of aandelenklassen die uitsluitend bestemd zijn voor institutionele beleggers, zoals bepaald in artikel 174 (II) van de Wet van 17 december De taks is niet verschuldigd op het gedeelte van het vermogen dat in andere Luxemburgse instellingen voor collectieve belegging is belegd. Onder bepaalde omstandigheden kunnen sommige compartimenten en/of aandelenklassen die uitsluitend voor institutionele beleggers bestemd zijn, volledig van abonnementstaks worden vrijgesteld, als ze beleggen in geldmarktinstrumenten en deposito's bij een kredietinstelling. Bepaalde types inkomsten uit dividend en rente in de portefeuille van de vennootschap kunnen echter in het land van herkomst aan een bronbelasting onderworpen zijn, tegen verschillende tarieven. 2. Belasting van de beleggers Beleggers wordt aangeraden deskundig advies in te winnen over de wet- en regelgeving (met name die betreffende belastingen en deviezencontroles) die van toepassing zijn op de inschrijving voor en de aankoop, het bezit (vooral in geval van gebeurtenissen die het bedrijf bepalen, zoals (onder meer) fusies of vereffeningen van compartimenten) en de verkoop van aandelen in hun land van herkomst, verblijf of domicilie. Volgens het huidige belastingstelsel zijn rechtspersonen (met uitzondering van rechtspersonen met fiscale vestigingsplaats in Luxemburg of rechtspersonen die permanent in Luxemburg gevestigd zijn) in Luxemburg niet onderworpen aan belasting of bronheffing op hun inkomsten, op al dan niet gerealiseerde meerwaarde, op de overdracht van aandelen of op de uitkering van inkomsten in geval van ontbinding. Onder het huidige stelsel zijn natuurlijke personen met fiscale woonplaats in Luxemburg geen bronheffing verschuldigd op door de vennootschap uitgekeerde inkomsten op hun aandelen. Voor ingezetenen zijn de uitkeringen van de vennootschap echter wel belastbaar. Ze worden eventueel belast indien ze een meerwaarde realiseren bij de verkoop, terugbetaling of inkoop van aandelen, als ze de aandelen minder dan zes maanden in bezit hadden en/of als ze meer dan 10% van de door de vennootschap uitgegeven aandelen bezitten. De beschrijving van het huidige Luxemburgse belastingstelsel biedt geen enkele garantie tegen mogelijke toekomstige wijzigingen. Volgens het systeem dat is ingevoerd door Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, zijn niet-ingezetene natuurlijke personen vanaf 1 juli 2005 mogelijk bronbelasting verschuldigd op inkomsten uit rentebetalingen, ongeacht of die inkomsten als dividend door de vennootschap zijn uitgekeerd of gerealiseerd bij de verkoop, terugbetaling of inkoop van aandelen van de vennootschap. V. Risicofactoren Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de beleggingen van elk compartiment onderhevig zijn aan normale en uitzonderlijke marktschommelingen en andere risico's die samenhangen met de beleggingen die in de beschrijvende fiche van elk compartiment worden beschreven. De waarde van en de inkomsten uit een belegging kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger zijn oorspronkelijke inleg niet terugkrijgt. De aandacht van de beleggers wordt in het bijzonder gevestigd op het feit dat als de doelstelling van een compartiment vermogensgroei op lange termijn is, afhankelijk van het beleggingsuniversum, verschillende elementen, bijvoorbeeld wisselkoersen, beleggingen in opkomende markten, de evolutie van de rentecurve, wijzigingen van de kredietrating van de emittenten, het gebruik van derivaten en de ondernemingen of de sector waarin wordt belegd, de volatiliteit kunnen beïnvloeden zodat het totale risico aanzienlijk stijgt en/of een waardestijging of -daling van de beleggingen wordt veroorzaakt. Een uitgebreide beschrijving van de risico's die in de beschrijvende fiche van elk compartiment worden vermeld, is te vinden in dit prospectus. ING INVESTMENT MANAGEMENT 12

13 Merk ook op dat de vermogensbeheerder, binnen de opgelegde beleggingslimieten en -beperkingen, tijdelijk een defensievere houding kan aannemen door meer contanten in portefeuille te houden indien hij oordeelt dat de markten of de economie in een land waarin het compartiment belegt, een periode van buitensporige volatiliteit, een aanhoudende algemene daling of andere negatieve omstandigheden doormaken. In dergelijke omstandigheden is het betreffende compartiment eventueel niet in staat zijn beleggingsdoelstelling na te streven, wat het rendement kan beïnvloeden. die door de bewaarder zijn aangesteld, alsook op de statutaire zetel van de vennootschap. VI. Beschikbare informatie en documenten voor het publiek 1. Informatie De netto-inventariswaarde van de aandelen van elke klasse is op de eerste werkdag na de berekening beschikbaar voor het publiek op de statutaire zetel van de vennootschap, bij de bewaarder en bij de andere instellingen die de financiële dienstverlening verzekeren. Bovendien publiceert de raad van bestuur in de landen waar de aandelen aan het publiek worden aangeboden de netto-inventariswaarde via alle middelen die de raad geëigend acht, minstens twee keer per maand en even vaak als de berekening ervan. 2. Documenten Zowel voor als na een inschrijving op aandelen van de vennootschap zijn het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag, en de statuten van de vennootschap op verzoek kosteloos verkrijgbaar op de kantoren van de bewaarder en van de andere instellingen ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

14 DEEL II: BESCHRIJVENDE FICHES VAN DE COMPARTIMENTEN Aandelenklassen De raad van bestuur kan besluiten om binnen elk compartiment verschillende aandelenklassen op te richten, waarvan de activa gezamenlijk worden belegd conform het specifieke beleggingsbeleid van het compartiment, maar die allerlei combinaties van de volgende kenmerken kunnen vertonen: - Elk compartiment kan aandelenklassen A, C, D, Danske I, I, I- Japan, P, S, V, X, Y en Z omvatten, die onderling kunnen verschillen op punten als minimuminleg, minimumparticipatie, toegangsvereisten en toepasselijke kosten en vergoedingen, zoals voor elk compartiment opgesomd. - Elke aandelenklasse kan in de referentievaluta van het betreffende compartiment worden aangeboden of in een andere valuta uitgedrukt zijn. In dat laatste geval wordt de benaming van die valuta als suffix aan de naam van de aandelenklasse toegevoegd. - Elke aandelenklasse kan afgedekt of niet afgedekt zijn (zie hieronder voor de definitie van afgedekte aandelenklasse ). Afgedekte aandelenklassen zijn herkenbaar aan het suffix (hedged). - Elke aandelenklasse kan een gereduceerde duration hebben (zie verder voor de definitie van duration-aandelenklasse ). Aandelenklassen met een gereduceerde duration zijn herkenbaar aan het suffix (duration). - Elke aandelenklasse kan ook een verschillend dividendbeleid hebben, zoals beschreven in het algemene deel van het prospectus. Er kunnen uitkerings- of kapitalisatieaandelen beschikbaar zijn. Voor uitkeringsaandelenklassen kan de raad van bestuur besluiten om maandelijks, elk kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks dividenden uit te keren. Naargelang van toepassing voor de respectievelijke aandelenklassen kunnen dividenden contant of in de vorm van aandelen uitgekeerd worden. - Elke aandelenklasse kan met of zonder prestatievergoeding worden aangeboden, mits in het informatieoverzicht van het respectievelijke compartiment een niveau voor de prestatievergoeding wordt vermeld. Een volledige lijst van beschikbare aandelenklassen is te vinden op de hieronder vermelde website van ING Investment Management Luxembourg S.A.: embourgrangefundnews/existingshareclasses/index.htm A: Aandelenklasse die bestemd is voor beleggers in de regio Azië-Pacific. C: Aandelenklasse voor Slowaakse beleggers. C Hedged: Aandelenklasse voor Tsjechische beleggers. D: Gewone aandelenklasse, bestemd voor particuliere beleggers op de Nederlandse markt. Het maximale beheerloon en de vaste voor de aandelenklasse "D" liggen even hoog als de vergoedingen voor aandelenklasse "P", in overeenstemming met de vergoedingen die worden vermeld in de beschrijvende fiches van elk compartiment. Voor dit type aandelenklasse is geen inschrijvings- en omwisselingsvergoeding van toepassing. Danske I: Aandelenklasse die bestemd is voor institutionele klanten van "Danske Bank A/S" en/of dochterondernemingen van deze bank. I: Aandelenklasse uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers. De aandelenklasse I wordt enkel uitgegeven I-Japan: aan inschrijvers die hun inschrijvingsformulier hebben ingevuld in naleving van de verplichtingen, vertegenwoordigingen en garanties die met betrekking tot hun status als institutionele belegger moeten worden verstrekt, zoals bepaald in artikel 174 van de wet van 17 december Inschrijvingsaanvragen voor klasse I zullen worden uitgesteld tot het tijdstip waarop de vereiste documenten en ondersteunende informatie naar behoren zijn ingevuld en verstrekt. Aandelenklasse voorbehouden aan Japanse institutionele klanten. P: Gewone aandelenklasse, die voor particuliere beleggers bestemd is. S: Aandelenklasse die voor rechtspersonen als begunstigde eigenaar is bestemd, met een minimuminleg van EUR en onderworpen aan een taxe d'abonnement van 0,05% per jaar op het nettovermogen. V: Aandelenklasse uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers, maar toch verschillend van klasse "I" doordat er een hoger beheerloon op van toepassing is. X: Gewone aandelenklasse, die voor particuliere beleggers bestemd is. Het verschil met de klasse P ligt in de hogere beheerprovisie. Deze klasse wordt verdeeld in bepaalde landen waar de marktomstandigheden een hogere vergoedingenstructuur vereisen. Y: Aandelenklasse bestemd voor particuliere beleggers welke klant zijn van distributeurs die met inachtneming van een voorwaardelijke uitgestelde verkoopprovisie ( VUVP ) specifieke distributie-overeenkomsten hebben gesloten met de beheermaatschappij. Het maximale beheerloon en de vaste voor de aandelenklasse "Y" liggen even hoog als de vergoedingen voor aandelenklasse "X", in overeenstemming met de vergoedingen die worden vermeld in de beschrijvende fiches van elk compartiment. De aandelenklasse Y verschilt echter van de aandelenklasse X, omdat er een extra distributievergoeding van 1% op wordt geheven. De distributievergoeding is maandelijks achteraf verschuldigd op basis van de gemiddelde dagelijkse nettoinventariswaarde van de bedoelde aandelenklasse Y. Er gelden geen instapkosten voor inschrijvingen in de aandelenklasse Y. Van de opbrengst van binnen drie jaar, met ingang van de initiële inschrijvingsorder, verrichte inkopen van aandelen wordt een VUVP-vergoeding afgetrokken. De hoogte van de VUVP neemt af met de lengte van de periode van houderschap van de inkoopaandelen en wordt toegepast op de originele inschrijvingsprijs of, indien die lager is, de inkoopprijs van de bedoelde aandelen, vermenigvuldigd met het aantal inkoopaandelen: Tot één jaar: 3,00% Meer dan één jaar tot twee jaar: 2,00% Meer dan twee jaar tot drie jaar: 1,00% Meer dan drie jaar: 0% Aandelen van de aandelenklassen Y worden na drie jaar automatisch en kosteloos geconverteerd in aandelen van een aandelenklasse X van hetzelfde compartiment. Z: Aandelenklasse die uitsluitend bestemd is voor institutionele beleggers die, naar goeddunken van de beheermaatschappij, een speciale overeenkomst ("speciale overeenkomst") met de beheermaatschappij hebben ondertekend naast hun inschrijvingsovereenkomst ING INVESTMENT MANAGEMENT 14

15 in verband met hun belegging in het Fonds. Voor deze aandelenklasse wordt het compartiment geen beheerprovisie in rekening gebracht. In plaats daarvan vordert en int de beheermaatschappij rechtstreeks van de aandeelhouder een specifieke beheerprovisie, zoals bepaald in de speciale overeenkomst. Die specifieke beheerprovisie kan verschillen voor de diverse houders van deze aandelenklasse. De berekeningsmethode en de betalingsfrequentie voor de specifieke vergoedingen worden in elke speciale overeenkomst afzonderlijk bepaald en zijn bijgevolg alleen toegankelijk voor de respectieve partijen in elke overeenkomst. Voor deze aandelenklasse zal een ("") in rekening worden gebracht om de kosten voor de administratie en de bewaring van de activa en andere lopende operationele en administratiekosten te dekken. De dekt dezelfde elementen, met dezelfde uitsluitingen, als die welke in dit prospectus beschreven worden met betrekking tot de vaste. De beheermaatschappij heeft het recht om het saldo te behouden van de aan de aandelenklasse aangerekende, dat de feitelijke kosten die voor de respectieve aandelenklasse worden gemaakt, overstijgt. Beleggen in deze aandelenklasse vereist een minimumparticipatie van EUR of het equivalent daarvan in een andere valuta. Als de belegging door de uitvoering van een inkoop, transfer of conversie onder de minimumdeelneming is gezakt, kan de beheermaatschappij van de desbetreffende aandeelhouder eisen in te schrijven op bijkomende aandelen om tot de vooropgestelde minimumdeelneming te komen. Als de aandeelhouder dat verzoek niet inwilligt, mag de beheermaatschappij alle aandelen die deze aandeelhouder aanhoudt, inkopen. Afgedekte aandelenklassen Als een aandelenklasse als afgedekte aandelenklasse wordt beschreven (een "afgedekte aandelenklasse") is het de bedoeling om de waarde van het nettovermogen geheel of gedeeltelijk af te dekken in de referentievaluta van het compartiment, of de valutablootstelling van bepaalde (maar niet noodzakelijk alle) activa van het betreffende compartiment af te dekken ofwel ten opzichte van de referentievaluta van de afgedekte aandelenklasse ofwel ten opzichte van een alternatieve valuta. Afgedekte aandelenklassen maken gebruik van afgeleide financiële instrumenten om het gestelde doel van de aandelenklasse in kwestie te bereiken en kunnen worden onderverdeeld in naar valuta's of naar duration afgedekte aandelenklassen. Beleggers in afgedekte aandelenklassen kunnen al naargelang de bereikte afdekkingsgraad blootstaan aan meer risico, zoals tegenpartijrisico, kredietrisico of marktrisico, dan de hoofdaandelenklasse van het betrokken compartiment. Bovendien zijn de veranderingen in de intrinsieke waarde van de afgedekte aandelenklasse mogelijk niet gecorreleerd met de hoofdaandelenklasse van het compartiment. Over het algemeen worden voor dergelijke afdekkingen diverse afgeleide financiële instrumenten gebruikt, zoals, onder meer, het afsluiten van onderhands verhandelde ( OTC ) valutatermijncontracten en valutaswaps. De technieken die voor het afdekken van de aandelenklasse kunnen worden gebruikt, omvatten: i. Hedgingtransacties om het effect te verminderen van wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin de aandelenklasse luidt en de referentievaluta van het betrokken compartiment ( basisvaluta-afdekking ); ii. iii. hedgingtransacties om het effect te verminderen van wisselkoersschommelingen tussen de valutablootstelling uit de participaties van het betrokken compartiment en de valuta waarin de aandelenklasse luidt ( portefeuille-afdekking op aandelenklasseniveau ); Hedgingtransacties om het effect te verminderen van wisselkoersschommelingen tussen de valutablootstelling uit de participaties van de bedoelde benchmark en de valuta iv. waarin de aandelenklasse luidt ( benchmark-afdekking op aandelenklasseniveau ); hedgingtransacties om op basis van correlaties tussen de valuta uit de participaties van het relevante compartiment en de valuta waarin de aandelenklasse luidt het effect van wisselkoersschommelingen te verminderen ( proxyhedging op aandelenklasseniveau ). Alle kosten en uitgaven voor de afdekking worden naar verhouding gedragen door alle afgedekte aandelenklassen die in dezelfde valuta uitgedrukt zijn en binnen hetzelfde compartiment zijn uitgegeven. Voor afgedekte aandelenklassen kan er naast de vaste een extra vergoeding van 0,05% worden aangerekend. De beleggers moeten beseffen dat een valuta-afdekking niet altijd een sluitende afdekking biedt en bijkomende risico's kan inhouden (zoals beschreven in deel III: Aanvullende informatie, hoofdstuk II. Risico's in verband met het beleggingsuniversum: details). Er bestaat geen zekerheid dat de afdekking haar doel zal bereiken. Verder kunnen beleggers in de afgedekte aandelenklasse nog blootstelling hebben aan andere valuta s dan de valuta waarnaar de activa afgedekt zijn. De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat afdekking op aandelenklasseniveau iets anders is dan de diverse hedgingstrategieën die de subportefeuillebeheerder op het niveau van de portefeuille kan inzetten. Een lijst van de beschikbare afgedekte aandelenklassen vindt u op Duration-aandelenklassen De vennootschap kan de duration van een portefeuille afdekken op een lager niveau dat ze wenselijk acht, zonder gevolgen voor de blootstelling van de actieve beleggingsstrategie van de subportefeuillebeheerder. In principe worden voor dergelijke afdekkingen diverse technieken gebruikt, zoals bijvoorbeeld onderhands verhandelde ( OTC ) valutatermijncontracten, obligatiefutures en renteswaps. Alle kosten en uitgaven voor het afdekken komen ten laste van de respectievelijke duration-aandelenklassen. Voor durationaandelenklassen kan er naast de vaste een extra maximumvergoeding van 0,05% worden aangerekend. De beleggers moeten beseffen dat een durationafdekking niet altijd een sluitende afdekking biedt en dat niet in alle gevallen een volledige afdekking beoogd wordt. Na het afdekken zullen beleggers in de duration-aandelenklassen een duration hebben die afwijkt van de hoofdaandelenklasse van het respectievelijke compartiment. De lijst van de beschikbare duration-aandelenklassen vindt u op Minimale inleg De raad van bestuur heeft de volgende bedragen vastgelegd als minimuminleg voor elk van de aandelenklassen. De bedragen zijn in EUR uitgedrukt: Aandelenklasse Minimale inleg A - C - D - Danske I I EUR , die over alle compartimenten van de vennootschap gespreid kunnen worden EUR , die over alle compartimenten ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

16 van de vennootschap gespreid kunnen worden I Japan EUR , die over alle compartimenten van de vennootschap gespreid kunnen worden P S EUR V X - Y - Z EUR , die niet mag worden gespreid over verschillende compartimenten De raad van bestuur kan deze Minimumbedragen, van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken verlagen of niet toepassen. De beheermaatschappij kan op elk ogenblik besluiten tot de gedwongen inkoop van alle aandelen van een aandeelhouder wiens participatie lager is dan het eventuele minimumbedrag voor participatie, zoals hierboven is vermeld, of die niet beantwoordt aan een andere in het prospectus voorgeschreven toegangsvereiste. In dat geval zal de betreffende aandeelhouder één maand vooraf worden verwittigd, om in staat te zijn de participatie tot het vereiste bedrag te verhogen of aan andere vereisten te voldoen. Onder dezelfde omstandigheden kan de raad van bestuur aandelen van een aandelenklasse omwisselen naar aandelen van een andere aandelenklasse in hetzelfde compartiment met soortgelijke kenmerken, maar met hogere kosten en vergoedingen. Bijschrift voor de grafiek onder "Risicoprofiel van de belegger" in elke beschrijvende fiche ING Investment Management Luxembourg S.A. maakt gebruik van een methode, Risk Rating (EVAL ) genoemd, die gebaseerd is op de rendementsschommelingen in het verleden, uitgedrukt in euro, en in het bijzonder de volatiliteit (statistische standaardafwijking) van de schommelingen ten opzichte van het gemiddelde. Er zijn zeven risicoklassen (van 0 - laagste risico tot 6 - hoogste risico), telkens met een hogere volatiliteit. Voor compartimenten zonder vaste duur en zonder kapitaalbescherming wordt het risico berekend op basis van de variaties van het maandelijkse rendement van de nettoinventariswaarde tijdens de voorbije vijf jaar, of een kortere periode, als het compartiment nog geen 5 jaar bestaat. Voor compartimenten die minder dan één jaar bestaan, wordt het risico berekend op basis van de variaties van het maandelijkse rendement van de referentie-index over de voorbije 5 jaar. Voor compartimenten met een vaste looptijd en met kapitaalbescherming wordt het risico berekend op basis van de variaties van het maandelijkse rendement als er gegevens over minstens 2,5 jaar beschikbaar zijn, en op basis van de variaties van het halfmaandelijkse rendement als er gegevens over minstens 1 jaar beschikbaar zijn. Voor nieuwe compartimenten of voor compartimenten die nog geen jaar bestaan, wordt het risico bij gebrek aan voldoende informatie over het betreffende compartiment berekend op basis van soortgelijke producten. De beleggingshorizon van elk compartiment wordt gedefinieerd als de tijdsduur (in gehele jaren) waarover de belegging historisch gezien geen negatief rendement zou opleveren als ze gedurende die periode (van 1tot meer dan 5jaar) wordt aangehouden. Voor compartimenten in een andere valuta dan de euro worden het risico en de horizon ook in de beleggingsvaluta berekend. ING INVESTMENT MANAGEMENT 16

17 ING (L) Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro Inleiding Het compartiment werd op 27 mei 2011 gelanceerd. Het heeft het volgende compartiment overgenomen: Continuous Click Euro (27 mei 2011), een compartiment van de SICAV ING Index Linked Fund. Beleggingsdoelstelling en -beleid De doelstelling van het ING (L) Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro is beleggers de gelegenheid te bieden deel te nemen in het opwaartse potentieel van een bekende Europese onderliggende aandelenindex, waarbij getracht wordt op maandelijkse basis een beschermingsgraad van 90% van de netto-inventariswaarde in stand te houden door te beleggen in effecten en geldmarktinstrumenten van emittenten van hoge kwaliteit. Dat houdt echter geen garantie voor kapitaalbehoud in. De ondernemingen in de bekende Europese aandelenindex worden gekenmerkt door een relatief grote marktkapitalisatie en free float, zodat een vlotte verhandelbaarheid en liquiditeit verzekerd zijn. Op elke maandelijkse berekeningsdatum zal het beschermingsniveau, als het subfonds een netto-inventariswaarde heeft boven de nettoinventariswaarde gebruikt om het desbetreffende beschermingsniveau te berekenen, worden verhoogd tot 90% van de dan geldende nettoinventariswaarde. Het geldende beschermingsniveau zal worden gepubliceerd op de website Het beoogde beschermingsniveau wordt bereikt door te beleggen in alle soorten vastrentende effecten die voldoen aan artikel 41 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010, zoals vastrentende obligaties, obligaties met variabele rente en medium term notes, die uitgegeven zijn door overheden, lokale instanties, supranationale instellingen of ondernemingen gevestigd in lidstaten van de EU en de OESO, en uitgedrukt in hun respectievelijke valuta's, direct en/of via beleggingsfondsen, repotransacties of omgekeerde repotransacties, in overeenstemming met deel III, hoofdstuk 3 en 4 van dit prospectus, en in geldmarktinstrumenten, zoals depositobewijzen (CD s) en handelspapier (CP s) en termijndeposito's. Voor de deelname in de positieve ontwikkeling van de index worden derivaten gebruikt, zoals (OTC) opties, binnen de limieten die beschreven zijn in de eerste alinea van deel III, hoofdstuk 4. Financiële technieken en instrumenten, van dit prospectus. Allocaties aan dergelijke contracten zullen de beleggers de mogelijkheid bieden deel te nemen aan het groeipotentieel van de onderliggende index en tegelijk de beooghet beschermingsniveau te behouden ( klik ). Om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken kan het compartiment gebruikmaken van financiële derivaten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: - opties en futures op effecten of geldmarktinstrumenten - indexfutures en -opties - rentefutures, -opties en -swaps - performance swaps - valutatermijncontracten en valutaopties. Hoewel de nodige beschermingsmaatregelen worden genomen, wordt de beleggers geen garantie geboden dat het beschermingsniveau zal worden gehandhaafd. In geval van ongewoon ongunstige marktomstandigheden (zoals langdurige, nadelige bewegingen op de markt), behoudt de Raad van Bestuur zich het recht voor de beleggingen in de portefeuille van het compartiment op elk moment aan te passen (wat een terugstelling kan inhouden van het NIW-niveau dat wordt gebruikt om het beschermingsniveau te berekenen), als dat nodig wordt geacht om de beleggingsdoelstellingen te bereiken en de belangen van de aandeelhouders te beschermen. Het compartiment zal zich houden aan de in deel III, hoofdstuk 3 van dit prospectus vermelde beleggingsbeperkingen. Indien de vooraf vastgelegde index voor langere tijd wordt opgeschort of ophoudt te bestaan, zal de opvolger van die index gebruikt worden. Als er geen plaatsvervangende opvolger wordt aangewezen, zal een door de raad van bestuur aangewezen onafhankelijke derde partij een index berekenen op basis van de initiële onderliggende waarden binnen de oorspronkelijke index. In dat geval zal de berekening voor iedere partij bindend zijn, uitgezonderd in het geval van kennelijke fouten. Risicoprofiel van het compartiment Het marktrisico dat samenhangt met de financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, wordt als middelmatig beschouwd. Financiële instrumenten worden door verschillende factoren beïnvloed, waaronder, zonder exhaustief te zijn, de ontwikkeling van de financiële markt en de economische ontwikkeling van emittenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in elk land. Het kredietrisico dat verwacht kan worden in verband met beleggingen in bedrijfsemissies, is hoger dan bij overheidsemissies van de eurozone. Het liquiditeitsrisico van het compartiment is middelmatig. Er wordt geen waarborg gegeven dat de initiële belegging wordt teruggekregen. Het risico dat met de financiële derivaten gepaard gaat, is in detail beschreven in dit prospectus, deel III, hoofdstuk 2: "Risico's in verband met het beleggingsuniversum: details". De totale blootstelling van dit compartiment wordt bepaald volgens het periodetoerekeningsstelsel. Beleggersprofiel Eval -beoordeling (op basis van P-aandelen) Risico Laag Hoog Valuta van het fonds Type fonds Minimale horizon jaar Deelname aan een onderliggende index. Referentievaluta Euro (EUR) Sub-portefeuillebeheerder van het compartiment ING Asset Management B.V. ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

18 Aandelenklassen van het compartiment ING (L) Index Linked Fund Continuous Click Fund Euro Informatie die voor elke aandelenklasse van het compartiment geldt Betalingsdatum Maximaal drie werkdagen na de betreffende waarderingsdatum. Aanvullende informatie Alle winsten, verliezen en onkosten die samenhangen met een valuta-afdekkingstransactie die afgesloten is voor de afgedekte aandelenklasse zullen uitsluitend aan de afgedekte aandelenklasse worden toegewezen. Voor afgedekte aandelenklassen wordt 0,05% extra vaste aangerekend. Een lijst van de beschikbare aandelenklassen van dit compartiment is te vinden op Aanvullende informatie over provisies Inkoopprovisie, aan de vennootschap te betalen: Maximaal 1%. Inschrijvingsprovisie, aan de vennootschap te betalen: Maximaal 0,5%. Aandelenklasse beheerprovisie Vaste instapkosten omruilvergoeding P - 0,72% 0,30% 5% 0,5% aan de Distributeurs te betalen, en 0,5% aan de vennootschap te betalen ING INVESTMENT MANAGEMENT 18

19 ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 70 Inleiding Het compartiment werd op 27 mei 2011 gelanceerd. Het heeft het volgende compartiment overgenomen: Protected Mix 70 (27 mei 2011), een compartiment van de SICAV ING Index Linked Fund. Beleggingsdoelstelling en -beleid De doelstelling van ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 70 is de aandelenblootstelling te maximaliseren, terwijl getracht wordt op dagelijkse basis 70% van de netto-inventariswaarde in stand te houden door een optimale spreiding tussen aandelen en vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten en door het gebruik van derivatencontracten. Dat houdt echter geen garantie voor kapitaalbehoud in. Deze doelstelling wordt bereikt door het merendeel (minstens twee derde) van het vermogen van het compartiment te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten, zoals depositobewijzen (CD) en handelspapier (CP), en aandelen. Onder aandelen verstaan wij aandelen die deel uitmaken van een bekende Europese index die is samengesteld uit Europese ondernemingen met een relatief grote marktkapitalisatie en free float, zodat een vlotte verhandelbaarheid en liquiditeit verzekerd zijn. Bovendien is de index goed gespreid over sectoren en landen, zodat hij de Europese aandelenmarkten goed weergeeft. Futures, opties en warrants op deze index zijn hierbij inbegrepen. Onder vastrentende effecten verstaan wij onder andere vastrentende obligaties of obligaties met variabele rente, leningen, onderhandse plaatsingen en andere schuldemissies, uitgegeven door emittenten van hoge kwaliteit in lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en uitgedrukt in euro. Het compartiment kan bijkomstig (minimale) liquide middelen aanhouden. Het beschermingsniveau is 70% van de hoogst gepubliceerde nettoinventariswaarde. Met het oog op de bescherming wordt de spreiding tussen vastrentende effecten en aandelen systematisch aangepast aan de ontwikkelingen op de aandelen- en kapitaalmarkten en worden derivaten gebruikt, bijvoorbeeld onderhands verhandelde (OTC) opties, binnen de limieten van de eerste alinea van deel III, hoofdstuk 4, "Financiële technieken en instrumenten", van dit prospectus. Indien de NIW boven zijn vorige hoogtepunt stijgt, zal het beschermingsniveau worden verhoogd. In alle andere gevallen blijft het niveau onveranderd. Hoewel alle relevante beschermingsmaatregelen zullen worden genomen, wordt de beleggers geen garantie geboden dat de doelstelling zal worden verwezenlijkt. Om extra inkomsten te genereren kan het compartiment effecten uitlenen en/of repotransacties of omgekeerde repotransacties afsluiten, waarbij effecten worden gekocht en verkocht, binnen de limieten van de eerste alinea van deel III, hoofdstuk 4, "Financiële technieken en instrumenten", van dit prospectus. De raad van bestuur kan besluiten om alle soorten derivaten te gebruiken, zoals swapcontracten en futurescontracten, als dat raadzaam lijkt om de beleggingsportefeuille in stand te houden en/of om de resultaten van de betreffende indices te realiseren, binnen de limieten van deel III, hoofdstuk 4 van dit prospectus. De raad van bestuur behoudt zich het recht voor de beleggingen in de portefeuille van het compartiment op elk moment aan te passen, als dat nodig wordt geacht om de beleggingsdoelstellingen te bereiken en de belangen van de aandeelhouders te beschermen. Het compartiment zal zich houden aan de in deel III, hoofdstuk 3 van dit prospectus vermelde beleggingsbeperkingen. Risicoprofiel van het compartiment Het marktrisico dat samenhangt met de financiële instrumenten die gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, wordt als hoog beschouwd. Financiële instrumenten worden door verschillende factoren beïnvloed, waaronder, zonder exhaustief te zijn, de ontwikkeling van de financiële markt en de economische ontwikkeling van emittenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in elk land. Het kredietrisico dat verwacht kan worden in verband met beleggingen in bedrijfsemissies, is hoger dan bij overheidsemissies van de eurozone. Het liquiditeitsrisico van het compartiment is middelmatig. Er wordt geen waarborg gegeven dat de initiële belegging wordt teruggekregen. Het risico dat met de financiële derivaten gepaard gaat, is in detail beschreven in dit prospectus, deel III, hoofdstuk II: "Risico's in verband met het beleggingsuniversum: details". De totale blootstelling van dit compartiment wordt bepaald volgens het periodetoerekeningsstelsel. Beleggersprofiel Eval -beoordeling (op basis van P-aandelen) Risico Laag Hoog Valuta van het fonds Type fonds Minimale horizon jaar Maximaliseren van het opwaarts potentieel van de portefeuille door een optimale spreiding tussen aandelen en vastrentende effecten en bescherming tegen neerwaartse trends. Referentievaluta Euro (EUR) Sub-portefeuillebeheerder van het compartiment ING Asset Management B.V. Effectenleningen en repotransacties (opérations à réméré) Het compartiment kan ook effectenleningen verstrekken en repotransacties afsluiten. ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

20 Aandelenklassen van het compartiment ING (L) Index Linked Fund Protected Mix 70 Informatie die voor elke aandelenklasse van het compartiment geldt Betalingsdatum Maximaal drie werkdagen na de betreffende waarderingsdatum. Aanvullende informatie Alle winsten, verliezen en onkosten die samenhangen met een valuta-afdekkingstransactie die afgesloten is voor de afgedekte aandelenklasse zullen uitsluitend aan de afgedekte aandelenklasse worden toegewezen. Voor afgedekte aandelenklassen wordt 0,05% extra vaste aangerekend. Een lijst van de beschikbare aandelenklassen van dit compartiment is te vinden op Aanvullende informatie over provisies Inkoopprovisie, aan de vennootschap te betalen: Maximaal 1%. Inschrijvingsprovisie, aan de vennootschap te betalen: Maximaal 0,5%. Aandelenklasse beheerprovisie Vaste instapkosten omruilvergoeding P - 1,20% 0,30% 5% 0,5% aan de Distributeurs te betalen, en 0,5% aan de vennootschap te betalen ING INVESTMENT MANAGEMENT 20

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus J U L I 2 0 1 4 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus M A A R T 2 0 1 5 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het volgende addendum: juli 2013. FIDELITY FUNDS Bijlage

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

Star Fund Prospectusdatum

Star Fund Prospectusdatum Star Fund Prospectusdatum 29 april 2015 Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds of pensioensparen

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Prospectus Sustainable

Prospectus Sustainable Candriam Prospectus Sustainable Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable.

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable. 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable Maart 2013 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen heeft over de

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus maart 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus juni 2014 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie OCTOBER 2014

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus J u l i 2 0 1 3 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )

Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ) De Bestuurders van de Vennootschap wier namen vermeld worden in het Prospectus van de Vennootschap in het hoofdstuk De Vennootschap De Bestuurders en de Secretaris aanvaarden de verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie