ING (L) Renta Cash. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING (L) Renta Cash. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT"

Transcriptie

1 ING (L) Renta Cash Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS BE LUXEMBURG MAART 2012 INVESTMENT MANAGEMENT

2 Inhoud Inhoud...2 Waarschuwing...3 Verklarende woordenlijst...4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE VENNOOTSCHAP...6 I. Beknopte voorstelling van de vennootschap...6 II. Informatie over de beleggingen...7 III. Inschrijvingen, inkopen en omwisselingen...7 IV. Kosten, provisies en belastingstelsel...8 V. Risicofactoren...9 VI. Voor het publiek beschikbare informatie en documenten...10 DEEL II: BESCHRIJVINGEN VAN DE COMPARTIMENTEN...11 ING (L) Renta Cash Euro...12 ING (L) Renta Cash USD...14 DEEL III: AANVULLENDE INFORMATIE...15 I. De vennootschap...15 II. Risico"s verbonden aan het beleggingsuniversum: details...15 III. Beleggingsbeperkingen...16 IV. Beleggingsdoelstelling en -beleid...18 V. Gezamenlijk beheer...18 VI. Beheer van de vennootschap...19 VII. Subportefeuillebeheerders...19 VIII. Bewaarder, betaalkantoor, transfer- en registratieagent en centraal administratiekantoor...20 IX. VOLLEDIG De aandelen...20 PROSPECTUS X. Netto-inventariswaarde...21 XI. Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde en/of de inschrijving, inkoop en omwisseling...22 XII. Periodieke verslagen...23 XIII. Algemene vergaderingen...23 XIV. Dividenden...23 XV. Liquidatie, fusie en inbreng van compartimenten of aandelenklassen...23 XVI. Ontbinding van de vennootschap...24 XVII. Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme...25 XVIII. Belangenconflicten...25 ING INVESTMENT MANAGEMENT 2

3 Waarschuwing Inschrijvingen op aandelen van de vennootschap zijn slechts geldig indien ze voldoen aan de bepalingen van het meest recente prospectus, vergezeld van het laatst beschikbare jaarverslag en van het meest recente halfjaarverslag indien dit na het laatste jaarverslag is gepubliceerd. Het is niet toegestaan andere informatie te verstrekken dan die welke is opgenomen in de prospectussen of in de daarin genoemde en voor het publiek beschikbare documenten. In dit prospectus wordt het algemene kader voor alle compartimenten beschreven. Het moet gelezen worden in combinatie met de beschrijvende fiches van de compartimenten. Deze beschrijvingen worden steeds toegevoegd wanneer een nieuw compartiment wordt gecreëerd en maken integraal deel uit van het prospectus. Wij verzoeken de potentiële beleggers om de beschrijvende fiches te raadplegen voor elke belegging. Het prospectus wordt van tijd tot tijd bijgewerkt, waarbij belangrijke wijzigingen worden opgenomen. Beleggers wordt geadviseerd bij de vennootschap na te gaan of zij beschikken over de meest recente versie die via de website verkregen kan worden. De vennootschap bezorgt alle aandeelhouders of potentiële beleggers kosteloos de recentste versie van het vereenvoudigde prospectus. De vennootschap is in Luxemburg gevestigd en is daar erkend door de bevoegde Luxemburgse instantie. Die erkenning mag in geen geval worden beschouwd als een goedkeuring door de bevoegde Luxemburgse instantie van de inhoud van dit prospectus of aan de kwaliteit van de aandelen of beleggingen van de vennootschap. De transacties van de vennootschap zijn onderworpen aan het toezicht van de bevoegde Luxemburgse instantie. Voorts is de vennootschap niet geregistreerd volgens de Amerikaanse wet van 1940 op de beleggingsvennootschappen (US Investment Company Act), zoals gewijzigd, noch volgens een soortgelijke reglementering van een andere jurisdictie, tenzij anders vermeld in dit prospectus. Ook werden de aandelen van de vennootschap niet geregistreerd volgens de Amerikaanse wet van 1933 over effecten (US Securities Act), zoals gewijzigd, noch volgens een gelijkaardige reglementering van een andere jurisdictie, behoudens andersluidend beding in dit prospectus. De aandelen van de vennootschap mogen noch te koop aangeboden worden, noch verkocht, overgedragen of geleverd worden in de Verenigde Staten van Amerika, hun grondgebied of bezittingen, noch aan enige "US Person" zoals gedefinieerd door Regulation S van de Amerikaanse wet van 1933 (een definitie die kan veranderen op grond van de wetgeving, de regelgeving, reglementeringen of administratieve interpretaties), behalve wanneer de aandelen toegewezen kunnen worden zonder inbreuk te maken op de effectenwetgeving van de Verenigde Staten. Aan de beleggers kan worden gevraagd om te verklaren dat zij geen "US Person" zijn en dat zij niet inschrijven in naam en voor rekening van een "US Person". De beleggers wordt aanbevolen om te informeren naar de wetten en reglementeringen (met name over de fiscaliteit en de valutabeperkingen) die in hun land van oorsprong, verblijf of domicilie toepasselijk zijn in verband met een belegging in de vennootschap, en om contact op te nemen met hun eigen financieel, juridisch of boekhoudkundig adviseur voor alle vragen met betrekking tot de inhoud van dit prospectus. De vennootschap bevestigt dat zij voldoet aan alle toepasselijke Luxemburgse wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De raad van bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de informatie in dit prospectus op de datum van publicatie. De raad van bestuur verklaart dat de informatie in het prospectus, voor zover hij hiervan redelijkerwijs op de hoogte kan zijn, correct en adequaat is weergegeven en dat er geen informatie is weggelaten die, indien zij was opgenomen, de strekking van dit document zou hebben gewijzigd. De waarde van de aandelen van de vennootschap is onderworpen aan schommelingen van diverse oorsprong. Rendementsprognoses of gegevens over rendementen uit het verleden worden uitsluitend ter informatie gegeven en vormen in geen geval een garantie voor de toekomst. De raad van bestuur preciseert dan ook dat in normale omstandigheden en gezien de koersschommelingen van de waarden in portefeuille, de inkoopprijs van de aandelen hoger of lager kan zijn dan de inschrijvingsprijs. De officiële taal van dit prospectus is het Frans. Het prospectus kan in andere talen vertaald worden. In geval van afwijkingen tussen de Franse versie van het prospectus en de versies in andere talen, wordt de Franse versie als geldig beschouwd, behalve in de mate (en enkel in deze mate) dat de wetten van een rechtsgebied waarin de aandelen aan het publiek worden aangeboden er anders over zouden beslissen. In dat geval zal het prospectus evenwel geïnterpreteerd worden volgens het Luxemburgs recht. Ook de regeling van geschillen of twistpunten in verband met de beleggingen in de vennootschap is onderworpen aan het Luxemburgse recht. DIT PROSPECTUS IS GEENSZINS EEN AANBOD OF VOORSTEL AAN HET PUBLIEK IN DE JURISDICTIES WAARIN EEN DERGELIJK AANBOD OF VOORSTEL AAN HET PUBLIEK ONWETTELIJK IS. DIT PROSPECTUS IS GEENSZINS EEN AANBOD OF VOORSTEL AAN EEN PERSOON WAARAAN HET ONWETTELIJK ZOU ZIJN OM EEN DERGELIJK AANBOD OF VOORSTEL TE FORMULEREN. ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

4 Verklarende woordenlijst Aandeelhouder: Personen of entiteiten die aandelen in een compartiment hebben. Aandelen: De aandelen van ieder compartiment worden aangeboden op naam, tenzij de raad van bestuur hieromtrent anders beschikt. Alle aandelen moeten volledig volgestort zijn en fracties van aandelen worden afgerond op drie decimalen. Betalingsagent: Iedere door de vennootschap aangewezen betalingsagent. Registratie- en transferagent: Iedere door de vennootschap aangewezen registratie- en transferagent. Toezichtautoriteit: De Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg of de relevante toezichthouder in de rechtsgebieden waar de vennootschap ten behoeve van de verkoop is geregistreerd. CET: Central European Time (Centraal-Europese tijd). Klasse: Iedere in een compartiment opgenomen aandelenklasse waarvan de activa samen met die van andere klassen worden belegd, maar waarvoor sprake kan zijn van een alleen voor de betrokken klasse geldende provisiestructuur, minimum inschrijvingsbedrag, dividendbeleid en referentievaluta, of van andere specifieke eigenschappen. Aandelenklasse: Een, meer of alle in het compartiment aangeboden aandelenklassen. Prestatievergoeding: De met het rendement samenhangende vergoeding die een compartiment aan de beheerder verschuldigd is. Compartiment: Een, meer of alle door de vennootschap aangeboden compartimenten. Een compartiment is een specifieke portefeuille met activa en verplichtingen binnen de vennootschap met een eigen netto-inventariswaarde, die door een of meer aandelenklassen wordt vertegenwoordigd. CSSF: Commission de Surveillance du Secteur Financier, de regelgevende en toezichthoudende autoriteit voor de vennootschap in Luxemburg. Betalingsdatum van de inschrijvingen, en latere terugkopen en conversies: Doorgaans drie werkdagen na de geldende waarderingsdatum, tenzij in de bijbehorende beschrijvende fiches van het compartiment anders wordt vermeld. Die termijn kan na goedkeuring van de beheermaatschappij worden verlengd tot vijf werkdagen Bewaarder: De activa van de vennootschap worden bewaard door of onder toezicht van Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Referentievaluta: De valuta die wordt gebruikt voor de boekhouding en de berekening van het rendement van een compartiment. Distributeur: De eventuele persoon of entiteit die naar behoren door de beheermaatschappij is aangewezen voor de (organisatie van de) distributie van de aandelen. met daarin de essentiële beleggersinformatie overeenkomstig de Luxemburgse wet van 17 december 2010, dat vóór 1 juli 2012 het vereenvoudigde prospectus zal vervangen. Dit document wordt ook wel KIID genoemd als afkorting van Key Investor Information Document. Lidstaat: Een lidstaat van de Europese Unie. Sluitingstijd voor ontvangst van de orders: Uiterste tijd waarop inschrijvings-, inkoop- en conversieorders in ontvangst worden genomen: uiterlijk om uur (CET) op elke waarderingsdag. Referentie-index: De referentie-index is een referentiepunt voor de bepaling van het rendement van het compartiment, tenzij anders wordt vermeld. De referentie-index kan tevens een indicatie zijn voor de beurskapitalisatie van de bedoelde onderliggende ondernemingen. Al naargelang het geval, wordt hiervan melding gemaakt in het beleggingsbeleid van het compartiment. Het correlatieniveau met de referentie-index kan per compartiment verschillen, afhankelijk van factoren als risicoprofiel, beleggingsdoelstelling en beleggingsbeperkingen van het compartiment, en van de concentratie van de onderdelen van de referentie-index. Geldmarktinstrumenten: Instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld, die liquide zijn en waarvan de waarde te allen tijde nauwkeurig kan worden vastgesteld. Institutionele beleggers : Beleggers in de zin van artikel 174 (2) van de Luxemburgse wet van december In dit artikel worden op dit moment genoemd: verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, kredietinstellingen en andere in de financiële sector werkzame instellingen, die voor eigen rekening of voor rekening van cliënten die eveneens de status van beleggers in de zin van de onderhavige definitie hebben, of in het kader van een discretionaire beheervolmacht beleggingen doen, en voorts Luxemburgse en buitenlandse instellingen voor collectieve belegging en erkende "holdings". Waarderingsdag: elke bankwerkdag in Luxemburg. Werkdag: Elke weekdag (maandag tot en met vrijdag) behalve nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, paasmaandag, eerste kerstdag (25 december) en tweede kerstdag (26 december). Gereglementeerde markt: De markt die wordt omschreven in punt 14 van artikel 4 van richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, alsmede elke andere gereglementeerde, regelmatig functionerende en publiek toegankelijke markt van een in aanmerking komende Staat. Minimuminleg: Het bij de eerste inleg en latere beleggingen minimaal te investeren bedrag. Nominees: Personen of entiteiten die op eigen naam inschrijven op aandelen en deze aandelen in opdracht van de wettige eigenaar aanhouden. OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in de zin van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad. ICBE: Een instelling voor collectieve belegging in effecten. Dividend: Uitkering, geheel of gedeeltelijk, van de aan een aandelenklasse van het compartiment toe te rekenen netto-inkomsten. Document met essentiële beleggersinformatie: Gestandaardiseerd document, toepasselijk op elke aandelenklasse, Historisch rendement: Informatie over resultaten uit het verleden van elk compartiment is te vinden in het vereenvoudigde prospectus. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor toekomstige resultaten van een compartiment en nog minder een garantie voor toekomstig rendement. ING INVESTMENT MANAGEMENT 4

5 Prijs van de aandelen: De netto-inventariswaarde per aandeel. Vereenvoudigd prospectus: Het vereenvoudigd prospectus, dat overeenkomstig de wet van 17 december 2010 vóór 1 juli 2012 wordt vervangen door het document met essentiële beleggersinformatie ( KIID ). Vennootschap: ING (L) Renta Cash, met inbegrip van alle huidige en toekomstige compartimenten. Beheermaatschappij: De vennootschap die is aangewezen als beheermaatschappij van de vennootschap in de zin van de wet en waaraan de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeheer, de administratie en de verkoop is overgedragen. Sub-portefeuillebeheerder: Een door de beheermaatschappij tot beleggingsbeheerder benoemde vennootschap, die zorgt voor het dagelijks beheer van alle of een deel van de activa van een vennootschap. Statuten: De Statuten van de vennootschap, zoals zo nodig gewijzigd. Netto-inventariswaarde per aandeel: De waarde per aandeel voor alle aandelen van een bepaalde aandelenklasse wordt vastgesteld overeenkomstig de relevante bepalingen in hoofdstuk X "Netto-inventariswaarde" in deel 3. ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

6 VOLLEDIG PROSPECTUS LUXEMBURG Maart 2012 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE DE VENNOOTSCHAP I. Beknopte voorstelling van de vennootschap Plaats, vorm en datum van oprichting Opgericht op 27 januari 1989 in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, in de vorm van een open beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek), met een structuur met verschillende compartimenten. Maatschappelijke zetel 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg Handels- en vennootschapsregister Nr. B Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Raad van bestuur Voorzitter: VOLLEDIG PROSPECTUS - Dhr. André van den Heuve Voorzitter Chief Executive Officer ING Investment Management ( de groep ) Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland Bestuurders: - Dhr. David Suetens Chief Risk Officer ING Investment Management ( de groep ) Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland - Dhr. Dirk Buggenhout Chief Operating Officer ING Investment Management ( de groep ) Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland Bewaarder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg Centraal administratiekantoor ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg Registratie- en transferagent Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg Betalingsagent Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg Promotor ING Investment Management (Europe) B.V. Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland LU Inschrijvingen, inkopen en omwisselingen Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., of elke andere instelling die in de jaarverslagen en halfjaarverslagen wordt genoemd Boekjaar Van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar. Datum van de gewone algemene vergadering De vierde donderdag van januari om uur (Luxemburgse tijd) (indien deze dag geen bankwerkdag is in Luxemburg, de eerstvolgende bankwerkdag) Voor meer informatie of in geval van klachten kunt u contact opnemen met: - Mevr. Maaike Van Meer Head of Legal & Compliance ING Investment Management ( de groep ) 81/F, International Commerce Center 1, Austin Road West Kowloon, Hongkong Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland ING Investment Management P.B LL Den Haag, Nederland Tel.: of op de website Accountants Ernst & Young S.A. 7, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach (BP 780 L Luxemburg) Beheermaatschappij ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg Subportefeuillebeheerders ING Asset Management B.V., Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland ING INVESTMENT MANAGEMENT 6

7 II. Informatie over de beleggingen Algemeen Het uitsluitende doel van de vennootschap is om beleggingen te beheren voor rekening van zijn aandeelhouders, met de bedoeling om hen te laten delen in de inkomsten van het beheer van haar portefeuille. De vennootschap dient de beleggingsbeperkingen zoals beschreven in deel II van de wet van 17 december 2010 na te leven. De vennootschap is één enkele rechtspersoon. In het kader van haar doelstellingen kan de vennootschap de keuze bieden tussen verschillende compartimenten met afzonderlijk beheer en administratie. Het specifieke beleggingsbeleid van de verschillende compartimenten wordt vermeld in de bijlagen van elk betrokken compartiment. Elk compartiment wordt beschouwd als een afzonderlijke entiteit ten aanzien van de onderlinge relaties van de aandeelhouders van de vennootschap. In afwijking van artikel 2093 van het Luxemburgs Burgerlijk wetboek omvatten de activa van een bepaald compartiment uitsluitend de schulden en verplichtingen van dit compartiment, ofschoon deze bestaan in relatie met derden. De raad van bestuur kan voor ieder compartiment besluiten één of meerdere aandelenklassen uit te geven. De kostenstructuur, de minimuminleg voor een eerste belegging, de valuta waarin de nettoinventariswaarde wordt uitgedrukt en de toegelaten beleggerscategorieën, kunnen verschillen al naar gelang de verschillende aandelenklassen. De verschillende aandelenklassen kunnen ook verschillen op basis van andere objectieve criteria die door de raad van bestuur zijn vastgesteld. De vennootschap onderschrijft de "Defence Policy" van ING Groep en belegt niet in vennootschappen die rechtstreeks betrokken zijn bij de productie en/of distributie van omstreden wapens, voor zover deze intentie wettelijk mogelijk is en autonoom ten uitvoer kan worden gelegd. U kunt de "Defence Policy" van de ING Groep raadplegen op de website Bijzondere kenmerken van de compartimenten De beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van elk compartiment worden beschreven in elk van de desbetreffende beschrijvende fiches. III. Inschrijvingen, inkopen en omwisselingen De aandelen kunnen worden gekocht, ingekocht en omgewisseld bij de transferagent en bij de instellingen die belast zijn met de financiële dienst. De kosten en provisies voor inschrijvingen, inkopen en omwisselingen worden vermeld in de beschrijvende fiche van het compartiment. De aandelen worden op naam uitgegeven en er wordt geen aandelencertificaat afgeleverd. De aandelen kunnen tevens worden aangehouden op en overgedragen via een rekening bij een clearingsysteem. Op datum van dit prospectus bestaande fysieke aandelencertificaten aan toonder zullen niet worden vervangen als ze verloren of beschadigd raken, maar zullen worden vervangen door aandelen op naam zonder certificaat. Fysieke aandelen aan toonder worden niet meer uitgegeven. De gedematerialiseerde aandelen aan toonder, die worden aangehouden via een inschrijving in het register, zullen worden geannuleerd en de houders van dergelijke aandelen worden in het register van de vennootschap ingeschreven. De raad van bestuur van de vennootschap kan evenwel besluiten om aandelen aan toonder te blijven uitgeven voor bepaalde markten of distributiekanalen. De inschrijvings-, inkoop- en omwisselingsprijs wordt vermeerderd met de eventuele heffingen, belastingen en zegelrechten verschuldigd uit hoofde van de inschrijving, de inkoop of de omwisseling door de belegger. Als de wetgeving of de plaatselijke praktijken in een land waarin de aandelen aan het publiek worden aangeboden, bepalen dat de inschrijvings-, terugkoop- en/of omwisselingsaanvragen en de overeenkomstige geldstromen moeten worden doorgegeven via een plaatselijk betaalkantoor, kunnen deze plaatselijke betaalkantoren de belegger voor elke individuele aanvraag extra transactiekosten aanrekenen. Dit geldt ook voor alle andere administratieve diensten en voor de levering van aandelencertificaten. In bepaalde landen waarin de aandelen aan het publiek worden aangeboden, kunnen spaarplannen toegestaan zijn. De kenmerken (minimale inleg, looptijd, enz.) en de exacte kosten met betrekking tot de spaarplannen kunnen op verzoek worden verkregen op de hoofdzetel van de vennootschap, of worden geraadpleegd in de wettelijk vereiste commerciële documenten in het land waar het spaarplan wordt aangeboden. In geval van opschorting van de berekening van de nettoinventariswaarde en/of van opschorting van de inschrijving, de inkoop of de omwisseling, worden de ontvangen aanvragen uitgevoerd aan de netto-inventariswaarde die van toepassing is na de periode van opschorting. De vennootschap zal alle gepaste maatregelen nemen om late trading te vermijden, door ervoor te zorgen dat geen enkele inschrijvings-, inkoop- of omwisselingsaanvraag wordt aanvaard na het in dit prospectus bepaalde uiterlijke tijdstip. De vennootschap staat geen markttimingpraktijken toe. Onder markttiming wordt verstaan: een arbitragetechniek waarbij een belegger systematisch en binnen een kort tijdsbestek inschrijft, omwisselt of laat inkopen met betrekking tot aandelen van eenzelfde compartiment, om te profiteren van tijdsverschillen en/of tekortkomingen of gebreken in de methode voor de bepaling van de netto-inventariswaarde. De vennootschap behoudt zich het recht voor om inschrijvings-, inkoop- en omwisselingsorders te weigeren van een belegger die ervan verdacht wordt dergelijke praktijken toe te passen, en om in voorkomend geval de nodige maatregelen te treffen om de belangen van de vennootschap en de andere beleggers te beschermen. Inschrijvingen Tenzij in de beschrijvende fiches van de compartimenten anders wordt vermeld, worden inschrijvingsorders op elke waarderingsdag in Luxemburg door de vennootschap aanvaard overeenkomstig de in de beschrijvende fiches vermelde orderlimieten. De beleggers wier orders werden aanvaard, ontvangen aandelen die uitgegeven zijn op basis van de toepasselijke netto-inventariswaarde, zoals bepaald in de beschrijvende fiche van elk van de compartimenten. De aandelen worden uitgegeven op de afwikkelingsdatum van het contract. Bij inschrijvingen worden de aandelen binnen drie werkdagen na de aanvaarding van de inschrijvingsaanvraag uitgegeven. Deze termijn kan na goedkeuring door de beheermaatschappij worden verlengd tot vijf werkdagen. Op de te betalen prijs kan een inschrijvingsprovisie worden toegepast ten voordele van het betreffende compartiment en/of de distributeur, zoals vermeld in de beschrijvende fiches van de compartimenten. Het tarief zal in geen geval de maxima overtreffen die vermeld zijn in de beschrijvende fiche van elk van de compartimenten. Het bedrag van de inschrijving is betaalbaar in de referentievaluta van de betrokken aandelenklasse. Deze prijs moet betaald worden binnen de vastgelegde termijn in de beschrijvende fiche van elk compartiment. De raad van bestuur van de vennootschap heeft, op elk ogenblik, het recht de uitgifte van aandelen stop te zetten. Hij kan deze maatregel beperken tot bepaalde landen, bepaalde compartimenten of bepaalde aandelenklassen. De vennootschap mag de aankoop van zijn aandelen door een natuurlijke of rechtspersoon beperken of verbieden. Inkopen Elke aandeelhouder heeft steeds het recht de inkoop van zijn aandelen te vragen. De vennootschap aanvaardt inkooporders op elke bankwerkdag in Luxemburg, tenzij in de beschrijvende fiches van de compartimenten anders wordt vermeld. Het inkoopbedrag wordt vastgelegd op basis van de toepasselijke netto-inventariswaarde, zoals bepaald in de beschrijvende fiche van elk van de compartimenten. Op de te betalen prijs kan een inkoopprovisie worden toegepast ten voordele van het betreffende compartiment en/of de distributeur, zoals vermeld in de beschrijvende fiches van de compartimenten. Het tarief ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

8 zal in geen geval de maxima overtreffen die vermeld zijn in de beschrijvende fiche van elk van de compartimenten. De aandeelhouders moeten op het moment van de aanvraag tot inkoop de eventuele inschrijvingscertificaten overleggen, samen met alle niet-vervallen coupons indien het uitkeringsaandelen betreft. De gebruikelijke heffingen, retributies en administratiekosten zijn ten laste van de aandeelhouder. Het bedrag van de inkoop is betaalbaar in de referentievaluta van de betrokken aandelenklasse. De raad van bestuur noch de bewaarder kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig verzuim van betaling ten gevolge van de toepassing van eventuele deviezenbeperkingen of van andere omstandigheden buiten hun wil om, waardoor de transfer van de opbrengst van de inkoop van de aandelen naar het buitenland beperkt of onmogelijk zou worden. Ingediende inkoopaanvragen kunnen niet worden ingetrokken, tenzij de berekening van de netto-inventariswaarde is opgeschort en in geval van opschorting van de inkoop in de omstandigheden die zijn beschreven in hoofdstuk XI "Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde en/of de inschrijving, inkoop en omwisseling" van deel III van het prospectus. De vennootschap kan (doen) overgaan tot gedwongen inkoop van alle aandelen als blijkt dat een persoon die niet bevoegd is aandelen van de vennootschap te bezitten (bijv. een ingezetene van de Verenigde Staten), alleen of samen met anderen eigenaar is van aandelen van de vennootschap, of (doen) overgaan tot de gedwongen inkoop van een deel van de aandelen als blijkt dat een of meerdere personen eigenaar is of zijn van een deel van de aandelen van de vennootschap in omstandigheden waarin de vennootschap onderworpen zou zijn aan andere belastingwetten dan de Luxemburgse. Omwisselingen De aandeelhouders kunnen hun aandelen laten omwisselen in aandelen van een andere bestaande aandelenklasse of van een ander bestaand compartiment mits ze de voorwaarden naleven (met inbegrip van de minimuminleg) die gelden voor de aandelencategorie waarnaar wordt omgewisseld. Omwisselingen worden uitgevoerd op basis van de prijs van de aandelen van de oorspronkelijke, om te wisselen aandelenklasse in verhouding tot de netto-inventariswaarde van de aandelen van de andere aandelenklasse op dezelfde waarderingsdag. De aan de omwisseling verbonden kosten van inkoop en inschrijving kunnen de aandeelhouder worden aangerekend, zoals vermeld in de beschrijvende fiches van de compartimenten. De aandeelhouders moeten op het moment van de omwisselingsaanvraag de eventuele effecten aan toonder (fysieke effecten), samen met alle niet-vervallen coupons als het uitkeringsaandelen betreft, of de eventuele inschrijvingscertificaten op naam inleveren. Inschrijvingen en inkopen in natura Op verzoek van een aandeelhouder kan de vennootschap erin toestemmen aandelen uit te geven met als tegenprestatie een inbreng in natura van toegestane activa, met inachtneming van de voorschriften van de Luxemburgse wetgeving en meer bepaald de verplichting tot het opstellen van een controleverslag door de onafhankelijke accountant van de vennootschap. De raad van bestuur bepaalt in elk geval de aard en het type van de toegelaten activa en gaat na of deze verenigbaar zijn met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het betrokken compartiment. De kosten die met deze inschrijvingen in natura verbonden zijn, vallen ten laste van de aandeelhouders die er eventueel zouden om verzoeken. Bij beslissing van de raad van bestuur kan de vennootschap de betaling van de inkoopprijs aan de aandeelhouders in natura voldoen met beleggingen uit het gezamenlijke vermogen van de betreffende aandelenklasse(n), tot maximaal de berekende waarde op de waarderingsdag waarop de inkoopprijs wordt berekend. Wanneer inkopen niet in contanten gebeuren, moet een verslag opgesteld worden door de bedrijfsrevisor van de vennootschap. Inkoop in natura is slechts mogelijk wanneer (i) de gelijke behandeling van de aandeelhouders gevrijwaard blijft, (ii) de betrokken aandeelhouders hiermee hebben ingestemd en (iii) de aard en het type van de in een dergelijk geval over te dragen tegoeden vastgesteld worden op een billijke en redelijke basis zonder de andere aandeelhouders in de betrokken aandelenklasse(n) te benadelen. In dat geval worden de kosten voor die inkopen in natura gedragen door het vermogen van de betrokken aandelenklasse(n). IV. Kosten, provisies en belastingstelsel A. KOSTEN TEN LASTE VAN DE VENNOOTSCHAP De volgende provisiestructuur zal worden toegepast: 1. Als vergoeding voor haar beheerdiensten ontvangt de beheermaatschappij, ING Investment Management Luxembourg S.A., een beheerprovisie zoals vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment en in de overeenkomst voor collectief portefeuillebeheer tussen de vennootschap en de beheermaatschappij. In geval van belegging in ICBE"s en andere ICB"s waarbij de beheermaatschappij of de sub-beheerder rechtstreeks uit de activa van deze icbe"s en icb"s een provisie ontvangt, moeten deze provisiebetalingen in mindering worden gebracht op de aan de beheermaatschappij of de sub-beheerder verschuldigde vergoeding. 2. Naast het beheerloon en de (eventuele) prestatievergoeding moet elke aandelenklasse (tenzij in de bijbehorende beschrijvende fiche anders wordt vermeld) een vaste dienstenvergoeding ( vaste dienstenvergoeding ) betalen ter dekking van de kosten voor administratie en bewaring van de activa en de overige courante operationele en administratiekosten. Het tarief van deze vergoeding is in de bijbehorende beschrijvende fiche vastgelegd. Voor elk compartiment wordt de vaste dienstenvergoeding geïnd per aandelenklasse. Bij elke berekening van de nettoinventariswaarde wordt voor de vaste dienstenvergoeding een reserve aangelegd op basis van het in de bijbehorende beschrijvende fiche vermelde percentage. Deze vergoeding wordt maandelijks op de vervaldatum aan de beheermaatschappij betaald. Deze dienstenvergoeding is een vaste vergoeding in die zin dat de beheermaatschappij alle kosten op zich neemt die de vaste dienstenvergoeding die voor de aandelenklasse wordt betaald, overstijgen. Anderzijds heeft de beheermaatschappij het recht om de bedragen waarmee de dienstenvergoeding voor de aandelenklasse de werkelijk voor aandelenklasse gemaakte uitgaven overstijgt, te behouden. a. De vaste dienstenvergoeding dekt: i. de kosten en uitgaven voor diensten die de vennootschap worden geleverd door andere dienstverleners dan de beheermaatschappij, waaraan de beheermaatschappij taken kan hebben gedelegeerd die verband houden met de dagelijkse berekening van de netto-inventariswaarde van de compartimenten, met andere boekhoudkundige en administratieve diensten en met de werkzaamheden van transfer- en registratieagent, alsmede de kosten in verband met de verkoop van de compartimenten en de registratie ten behoeve van de verkoop in buitenlandse rechtsgebieden, met inbegrip van de aan de toezichthouders van de betrokken landen verschuldigde kosten; ii. iii de kosten en uitgaven verschuldigd aan de andere agenten en dienstenleveranciers die rechtstreeks zijn aangesteld door de vennootschap, inclusief de vergoedingen voor de bewaarder, het hoofdbetalingskantoor, de lokale betalingskantoren en de noteringsagent, de kosten voor de notering aan een effectenbeurs, de vergoeding van de accountants en de juridisch adviseurs, het presentiegeld van de bestuurders en hun redelijke courante uitgaven; alle andere kosten, inclusief de oprichtingskosten en de kosten voor de opening van nieuwe compartimenten, de uitgaven voor de uitgifte en de inkoop van aandelen en de uitkering van eventuele dividenden, de ING INVESTMENT MANAGEMENT 8

9 verzekeringskosten, de beurskosten (in voorkomend geval), de kosten voor de publicatie van de aandelenkoersen, drukwerk, rapportering en opmaak, met inbegrip van de kosten voor de voorbereiding, druk en verdeling van het prospectus en andere periodieke verslagen of registratiecommuniqués, evenals alle andere operationele kosten, zoals port-, telefoon-, telex- en faxkosten. b. De vaste dienstenvergoeding omvat niet: i. kosten en uitgaven in verband met de aan- en verkoop van effecten en financiële instrumenten; ii. iii. iv v vi. makelaarskosten; transactiekosten (buiten bewaardiensten); interesten en bankkosten, evenals andere uitgaven in verband met de transacties; de buitengewone uitgaven (zoals hierna gedefinieerd); en de betaling van de taxe d"abonnement in Luxemburg; Deze kosten zullen rechtstreeks worden ingehouden op de activa van de betreffende compartimenten. 3. Elk compartiment zal zijn eigen buitengewone uitgaven ("buitengewone uitgaven") dragen, die onder meer omvatten: de kosten in verband met rechtszaken en het totale bedrag van alle belastingen (behalve de taxe d"abonnement), alsmede heffingen, rechten of gelijksoortige lasten die aan de compartimenten worden gefactureerd of op hun vermogen geïnd en die niet als gewone uitgaven worden beschouwd. De buitengewone uitgaven worden geboekt op basis van de boekhouding op kasbasis. Ze worden betaald als ze worden gedaan en gefactureerd aan het nettovermogen van het compartiment waarop ze betrekking hebben. De buitengewone uitgaven die niet aan een specifiek compartiment toe te wijzen zijn, zullen rechtmatig worden verdeeld over alle compartimenten waarop ze betrekking hebben, in verhouding tot hun respectieve nettovermogen. Overige kosten 1. Onder voorbehoud van naleving van de beginselen inzake de beste uitvoering kunnen de beheermaatschappij en/of de subbeheerders, naargelang het geval, makelaarslonen betalen voor de transacties die betrekking hebben op de portefeuille van de vennootschap, als tegenprestatie voor aan hen verstrekte analistenverslagen en andere diensten in verband met de uitvoering van beursorders. 2. Conform de Luxemburgse wetgeving kunnen op basis van de beheervergoeding verkoopprovisies en commissions d"état worden betaald aan de distributiepartners. Soms worden bedragen aan beleggers terugbetaald. B. DOOR DE BELEGGERS TE BETALEN KOSTEN EN PROVISIES Desgevallend kunnen de beleggers kosten en provisies voor uitgifte, inkoop of omwisseling ten laste gelegd worden, zoals vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment. Die kosten moeten worden betaald aan het compartiment en/of aan de distributeur, al naargelang de bepalingen in de beschrijvende fiche van het compartiment. C. BELASTINGSTELSEL 1. Belastingregeling met betrekking tot de vennootschap in Luxemburg In Luxemburg zijn geen belastingen of rechten verschuldigd op de uitgifte van aandelen van de vennootschap, behalve het vast recht dat bij de oprichting moet worden betaald met betrekking tot de verrichtingen voor de inzameling van kapitaal. Dit recht bedraagt bij de oprichting euro. In Luxemburg is de vennootschap in principe een jaarlijkse taxe d"abonnement verschuldigd van ten hoogste 0,05% van het nettovermogen. Deze taxe d"abonnement blijft echter beperkt tot 0,01% per jaar van het nettovermogen van de monetaire compartimenten en van het nettovermogen van de compartimenten en/of aandelenklassen die zijn voorbehouden aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174 (2) van de wet van 17 december De taxe d"abonnement is niet verschuldigd op het gedeelte van het vermogen dat belegd is in andere Luxemburgse instellingen voor collectieve belegging. In bepaalde omstandigheden kunnen bepaalde compartimenten en/of aandelenklassen die uitsluitend voor institutionele beleggers bestemd zijn, volledig worden vrijgesteld van de taxe d"abonnement, wanneer deze compartimenten beleggen in geldmarktinstrumenten en in deposito"s bij kredietinstellingen. Sommige inkomsten uit de beleggingen van de vennootschap, zoals dividenden en interesten, kunnen evenwel tegen verschillende tarieven onderworpen zijn aan een bronbelasting in het land van herkomst. 2. Belastingregeling met betrekking tot de belegger Beleggers wordt aangeraden deskundig advies in te winnen over de wetten en bepalingen (zoals over belastingheffing en wisselbeperkingen) die van toepassing zijn op de inschrijving en de aankoop, het bezit (meer bepaald in geval van effectentransacties, zoals fusies of opheffingen van compartimenten) en de verkoop van aandelen op de plaats van herkomst, verblijf of domicilie. In het huidige stelsel zijn aandeelhouders die rechtspersonen zijn (met uitzondering van de rechtspersonen die hun fiscale woonplaats of een permanente vestiging in Luxemburg hebben), niet onderworpen aan belasting of inhouding op hun inkomsten, op latente of gerealiseerde meerwaarden, op de overdracht van de aandelen of op de verdeling in geval van ontbinding. In het huidige stelsel is de aandeelhouder die een natuurlijke persoon is en die zijn fiscale woonplaats in Luxemburg heeft, niet onderworpen aan een bronbelasting op de door de vennootschap uitgekeerde opbrengsten. Ingezetenen van Luxemburg zijn evenwel volledig belastbaar op de uitkeringen van de vennootschap. Zij worden eventueel belast indien zij een meerwaarde realiseren bij de vervreemding, de terugbetaling of de inkoop van aandelen die zij niet langer dan zes maanden in bezit hebben gehad, en/of als zij meer dan 10% van de aandelen van de vennootschap bezitten. De beschrijving van het Luxemburgse fiscale stelsel geeft geen indicaties over eventuele toekomstige veranderingen. V. Risicofactoren Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de beleggingen van elk compartiment aan normale en uitzonderlijke marktschommelingen onderhevig zijn, evenals aan andere specifieke risico"s die eigen zijn aan de beleggingen die in de beschrijvende fiches van elk compartiment worden vermeld. De waarde van de beleggingen en de inkomsten die zij genereren, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat de beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugkrijgen. De aandacht van de belegger wordt er in het bijzonder op gevestigd dat voor compartimenten die vermogensgroei op lange termijn als doelstelling hebben, de volatiliteit, afhankelijk van het beleggingsuniversum, kan worden beïnvloed door diverse elementen, waaronder wisselkoersen, beleggingen in opkomende markten, de ontwikkeling van de rentecurve, de ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de emittenten, het gebruik van derivaten, beleggingen in ondernemingen en de sector waarin wordt belegd. Daardoor kan het algemene risico gevoelig worden verhoogd en/of kan de waarde van de beleggingen stijgen of dalen. In het prospectus is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de risico s die in elk van de beschrijvende fiches van de compartimenten worden vermeld. Er wordt ook op gewezen dat de beheerder, binnen de opgelegde beleggingslimieten en -beperkingen, tijdelijk een defensievere houding kan aannemen wanneer hij van oordeel is dat de beurs of de economie van de landen waarin het compartiment belegt, een ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

10 buitensporige volatiliteit of een periode van aanhoudende terugval doormaken, of in andere ongunstige omstandigheden. In dergelijke omstandigheden kan het compartiment in de onmogelijkheid verkeren om zijn beleggingsdoelstellingen verder na te streven en kan het rendement daaronder lijden. VI. Voor het publiek beschikbare informatie en documenten 1. Informatie De netto-inventariswaarde van de aandelen van elke klasse wordt ter beschikking van het publiek gehouden op de statutaire zetel van de vennootschap, bij de bewaarder en de overige instellingen die belast zijn met de financiële dienstverlening, en dit vanaf de eerste bankwerkdag na de berekening van die nettoinventariswaarde. Bovendien publiceert de raad van bestuur in de landen waar de aandelen aan het publiek worden aangeboden de netto-inventariswaarde op de wijze die hem aangewezen lijkt, minstens twee keer per maand en tegen dezelfde frequentie als de berekening ervan. 2. Documenten Zowel voor als na inschrijving op aandelen van de vennootschap zijn het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie (of het vereenvoudigde prospectus), de statuten van de vennootschap, het jaarverslag en het halfjaarverslag op verzoek kosteloos verkrijgbaar aan de loketten van de bewaarder en de door de bewaarder aangewezen instellingen, evenals bij de statutaire zetel van de vennootschap. ING INVESTMENT MANAGEMENT 10

11 DEEL II: BESCHRIJVINGEN VAN DE COMPARTIMENTEN Aandelenklassen: Op dit ogenblik bestaat elk compartiment uit één enkele aandelenklasse waarbinnen kapitalisatie- of distributieaandelen kunnen worden uitgegeven. Indien de raad van bestuur zou beslissen nieuwe aandelencategorieën te creëren, zal daaraan de gepaste benaming worden gegeven. Er bestaat ook een aandelenklasse DC die uitsluitend wordt verdeeld door ING Personal Fund Services B.V. (zoals vermeld in de beschrijvende fiches van de compartimenten) Eventuele weigering van inschrijving De raad van bestuur kan te allen tijde, wanneer een inschrijving niet strookt met de inhoud van het prospectus of de belangen van de aandeelhouders zou kunnen schaden, een inschrijving op aandelen weigeren. Deze weigering zal gemotiveerd worden. Als een aanvraag verworpen wordt, zal de vennootschap, op risico van de aanvrager, de bedragen die met de aanvraag gepaard gingen, of het saldo ervan, terugstorten binnen een termijn van vijf werkdagen na de weigering, hetzij per cheque, hetzij per telegrafische overschrijving, op kosten van de inschrijver. Toelichting bij de grafiek onder "Risicoprofiel van de belegger" in elk van de beschrijvende fiches ING hanteert een methode, Risk Rating (EVAL ) genoemd, die is gebaseerd op historische waarnemingen van de fluctuaties van de rendementen, uitgedrukt in euro, en in het bijzonder van hun volatiliteit (statistische standaarddeviatie) ten opzichte van het gemiddelde. Er bestaan 7 verschillende risicoklassen (van 0, met het laagste risico, tot 6, de meest risicovolle), gekenmerkt door een stijgende graad van volatiliteit. Voor compartimenten zonder vaste looptijd en zonder kapitaalbescherming wordt het risico berekend op basis van de variaties van het maandelijkse rendement van de nettoinventariswaarde over de laatste 5 jaar of een kortere periode als een compartiment minder dan 5 jaar bestaat. Voor compartimenten die minder dan een jaar bestaan, wordt het risico berekend op basis van de variaties van het maandelijkse rendement van de referentie-index over de laatste 5 jaar. Voor compartimenten met een vaste duur en met kapitaalbescherming wordt het risico berekend op basis van de variaties van het maandelijkse rendement als er historische gegevens bekend zijn over een periode van 2,5 jaar of langer, en op basis van het rendement twee keer per maand als er gegevens zijn over een periode van minimaal 1 jaar. Voor nieuwe compartimenten, of als er over minder dan een jaar historische gegevens beschikbaar zijn, wordt het risico, bij gebrek aan informatie over het compartiment zelf, berekend op basis van gelijksoortige producten. De beleggingshorizon van elk compartiment wordt gedefinieerd als de tijdsduur (in hele jaren) waarover de belegging moet worden aangehouden (van 1 jaar tot meer dan 5 jaar) om historisch gezien geen negatief rendement op te leveren. Ingeval het compartiment in een andere valuta dan de euro is uitgedrukt, worden het risico en de horizon ook in de beleggingsvaluta berekend. De risicoklasse kan met de tijd veranderen. Een grotere marktvolatiliteit kan bijvoorbeeld een effectieve verhoging van het risicoprofiel van de icb"s veroorzaken. De risicoklasse wordt aangepast wanneer tijdens twee opeenvolgende berekeningssemesters de risicoklasse van een compartiment van de icb verschilt van de initieel toegewezen risicoklasse. ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

12 ING (L) Renta Cash Euro Inleiding Dit compartiment met onbepaalde looptijd werd op 16 september 1991 opgericht. Op 21 maart 2002 zijn de compartimenten ING (L) Renta Cash GRD en ING (L) Renta Cash Short-Medium Euro in het compartiment opgenomen. Beleggingsdoelstellingen en -beleid Het compartiment streeft naar rendement via een actief beheer van geldmarktinstrumenten en deposito s in euro (voor minstens twee derde, conform de voor alle compartimenten geldende algemene regels die in hoofdstuk III van deel III van het prospectus beschreven staan). De instrumenten, of de instellingen waarbij een deposito wordt geplaatst, moeten een rating van minstens Baa3 (Moody s) of BBB- (S&P) hebben. Bij beleggingen in termijndeposito s wordt het principe van risicospreiding toegepast in overeenstemming met artikel 43 (1) van deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010, met name via de techniek van het fiduciaire deposito. Daartoe kan een fiduciaire overeenkomst met ING Luxembourg worden afgesloten. Om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken kan het compartiment ook gebruikmaken van financiële derivaten zoals (deze opsomming is niet limitatief): - opties of termijncontracten op geldmarktinstrumenten - futures, opties en swaps op rentevoeten, - performance swaps. Ratio"s Deelbewijzen Totaal kostenpercentage Omloopsnelheid Kapitalisatie 0,53% 161,12% Uitkering 0,53% 161,12% DC 0,48% 161,12% Soort fonds Geldmarktfonds op korte termijn Referentievaluta Euro Sub-beheerder van het compartiment ING Asset Management B.V. De risico s die gepaard gaan met dit gebruik van financiële derivaten voor andere doeleinden dan afdekking, worden beschreven in deel III, hoofdstuk II van het prospectus. Risicoprofiel van het compartiment Aan geldmarktinstrumenten die worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, is een laag marktrisico verbonden. Diverse factoren beïnvloeden dit type financiële instrumenten, zoals de evolutie van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de emittenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de wereldeconomie, en de heersende economische en politieke omstandigheden in elk land. Het verwachte liquiditeitsrisico is middelmatig. Er wordt niet gegarandeerd dat de initiële inleg zal worden teruggekregen. Het risico van financiële derivaten wordt uiteengezet in het prospectus, deel III, hoofdstuk II: Risico s in verband met het beleggingsuniversum. Profiel van de typische belegger Eval -beoordeling Risico Laag Hoog Minimale horizon Euro jaar Valuta van het fonds jaar Sub-beheerder van het compartiment ING Asset Management BV ING INVESTMENT MANAGEMENT 12

13 Aandelenklassen van het compartiment ING (L) Renta Cash Euro Aandelencategorie : Maximale beheerprovisie Vaste dienstenvergoeding Aan de distributeur te betalen inschrijvingsprovisie Aan de vennootschap te betalen conversieprovisie Aan de vennootschap te betalen inkoopprovisie Kapitalisatie 0,40% 0,20% 0,10% 1 n.v.t. n.v.t. Uitkering 0,40% 0,20% 0,10% 1 n.v.t. n.v.t. DC 0,20% 0,20% n.v.t. n.v.t. Maximaal 2,5% 1 In geval van inschrijving via één van de elektronische kanalen geniet de belegger een korting van 20% op de inschrijvingsprovisie. ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

14 ING (L) Renta Cash USD Inleiding Dit compartiment met onbepaalde looptijd werd op 27 februari 1989 opgericht. Op 21 maart 2002 is het compartiment ING (L) Renta Cash Short-Medium USD in het compartiment opgenomen. Beleggingsdoelstellingen en -beleid Dit compartiment streeft naar rendement via een actief beheer van geldmarktinstrumenten en deposito s in Amerikaanse dollar (voor minstens twee derde, conform de voor alle compartimenten geldende algemene regels die in hoofdstuk III van deel III van het prospectus beschreven staan). De instrumenten, of de instellingen waarbij een deposito wordt geplaatst, moeten een rating van minstens Baa3 (Moody s) of BBB- (S&P) hebben. Bij beleggingen in termijndeposito s wordt het principe van risicospreiding toegepast in overeenstemming met artikel 43 (1) van deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010, met name via de techniek van het fiduciaire deposito. Daartoe kan een fiduciaire overeenkomst met ING Luxembourg worden afgesloten. Om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken kan het compartiment ook gebruikmaken van financiële derivaten zoals (deze opsomming is niet limitatief): - opties of termijncontracten op geldmarktinstrumenten - futures, opties en swaps op rentevoeten, - performance swaps. De risico s die gepaard gaan met dit gebruik van financiële derivaten voor andere doeleinden dan afdekking, worden beschreven in deel III, hoofdstuk II van het prospectus. Risicoprofiel van het compartiment Aan geldmarktinstrumenten die worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken, is een laag marktrisico verbonden. Diverse factoren beïnvloeden dit type financiële instrumenten, zoals de evolutie van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de emittenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de wereldeconomie, en de heersende economische en politieke omstandigheden in elk land. Het verwachte liquiditeitsrisico is middelmatig. Er wordt niet gegarandeerd dat de initiële inleg zal worden teruggekregen. Het risico van financiële derivaten wordt uiteengezet in het prospectus, deel III, hoofdstuk II: Risico s in verband met het beleggingsuniversum. Profiel van de typische belegger Eval -beoordeling Risico Laag Hoog Euro Valuta van het fonds Minimale horizon Meer dan 5 jaar jaar Sub-beheerder van het compartiment ING Asset Management BV Ratio"s Deelbewijzen Totaal kostenpercentage Omloopsnelheid Kapitalisatie 0,28% 83,31% Uitkering 0,28% 83,31% Soort fonds Geldmarktfonds op korte termijn Referentievaluta Amerikaanse dollar (USD) Sub-beheerder van het compartiment ING Asset Management B.V. Aandelenklassen van het compartiment ING (L) Renta Cash USD Aandelencategorie : Maximale beheerprovisie Vaste dienstenvergoeding Aan de distributeur te betalen inschrijvingsprovisie Aan de vennootschap te betalen conversieprovisie Aan de vennootschap te betalen inkoopprovisie Kapitalisatie 0,50% 0,20% 0,10% 1 n.v.t. n.v.t. Uitkering 0,50% 0,20% 0,10 % 1 n.v.t. n.v.t. 1 In geval van inschrijving via één van de elektronische kanalen geniet de belegger een korting van 20% op de inschrijvingsprovisie. ING INVESTMENT MANAGEMENT 14

15 DEEL III: AANVULLENDE INFORMATIE I. De vennootschap De vennootschap is een fonds met meerdere compartimenten in die zin, dat zij beleggers de mogelijkheid biedt te beleggen in verschillende compartimenten. Elk compartiment heeft zijn eigen doelstelling en beleggingsbeleid, en een onafhankelijke vermogensportefeuille. De vennootschap is opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van het open type in Luxemburg. en valt onder de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915 op handelsvennootschappen en de wet van 17 december 2010 op instellingen voor collectieve belegging. De vennootschap is opgericht op 27 januari 1989 in overeenstemming met de wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De statuten van de vennootschap (de statuten) werden op 12 februari 2007 voor het laatst gewijzigd teneinde de vennootschap in overeenstemming te brengen met Bijlage D van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. De gecoördineerde statuten werden gedeponeerd bij het handels- en vennootschappenregister (R.C.S.) van Luxemburg, waar ze kunnen worden geraadpleegd en waar exemplaren beschikbaar zijn tegen betaling van de griffiekosten. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is te allen tijde gelijk aan de totale waarde van het nettovermogen van de compartimenten. Het is vertegenwoordigd door aandelen aan toonder of op naam, zonder nominale waarde, die allemaal volgestort zijn. De kapitaalwijzigingen gebeuren van rechtswege en zonder de formaliteiten betreffende bekendmaking en inschrijving in het Handelsen vennootschappenregister, voorzien voor de kapitaalverhogingen en verminderingen van naamloze vennootschappen. De vennootschap mag op elk moment extra aandelen uitgeven tegen een prijs die in overeenstemming met de bepalingen in hoofdstuk IX "De aandelen" wordt vastgesteld, zonder de bestaande aandeelhouders voorkeursrecht te verlenen. Het minimumkapitaal is vastgelegd in de Luxemburgse wet van 17 december De consolidatievaluta van de vennootschap is de euro. II. Risico"s verbonden aan het beleggingsuniversum: details Algemene opmerkingen over risico"s Een belegging in aandelen van de vennootschap gaat gepaard met risico s, waaronder de risico s en nevenrisico s met betrekking tot aandelen, obligaties, wisselkoersen, rente, krediet, volatiliteit en politieke omstandigheden. Elk van deze risicotypes kan ook in combinatie met andere risico"s voorkomen. Enkele van deze risicofactoren worden hieronder kort beschreven. Beleggers moeten ervaring hebben met beleggingen in de instrumenten die in het kader van het beschreven beleggingsbeleid worden gebruikt. Er wordt geen garantie gegeven voor de verwezenlijking van de doelstellingen in het beleggingsbeleid. Hier dient opgemerkt te worden dat een belegging in de vennootschap niet alleen meerwaardepotentieel biedt, maar ook verliesrisico inhoudt. De aandelen van de vennootschap zijn waardepapieren. De waarde ervan hangt af van de koersschommelingen van de effecten in portefeuille. Bijgevolg kan de waarde van de aandelen dalen of stijgen ten opzichte van de initiële waarde. Er wordt niet gegarandeerd dat de doelstellingen van het beleggingsbeleid zullen worden verwezenlijkt. Marktrisico Dit is een risico van algemene aard dat alle beleggingstypes betreft. De evolutie van de effectenkoersen wordt voornamelijk bepaald door de ontwikkelingen op de financiële markten en door de economische ontwikkeling van de emittenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in elk land (marktrisico). Rente De beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat een belegging in aandelen van de vennootschap aan renterisico"s blootgesteld kan zijn. Deze risico"s treden op wanneer de rentevoeten van de belangrijkste valuta"s van elk van de effecten of van de vennootschap fluctueren. Valutarisico De waarde van de beleggingen kan beïnvloed worden door een verandering in de wisselkoersen voor de compartimenten waarin beleggingen kunnen worden uitgevoerd in een andere valuta dan de referentievaluta van het compartiment. Kredietrisico De beleggers moeten zich er ten volle bewust van zijn dat dit soort beleggingen met kredietrisico's gepaard kan gaan. Aan obligaties en schuldtitels is immers een kredietrisico op de emittenten verbonden. Dat risico kan aan de hand van de kredietrating van de emittenten worden gemeten. Obligaties of schuldtitels die door emittenten met een lagere rating uitgegeven zijn, worden over het algemeen beschouwd als effecten met een hoger kredietrisico en een hogere waarschijnlijkheid dat de emittent in gebreke blijft, dan effecten van emittenten met een hogere rating. Wanneer een emittent van obligaties of schuldtitels in financiële of economische moeilijkheden komt, kan dit nadelig zijn voor de waarde van de obligaties of schuldtitels (die tot nul kan terugvallen) en de betalingen uit hoofde van deze obligaties of schuldtitels (die tot nul kunnen terugvallen). Als het gebruik van onderhandse kredietderivaten wordt vermeld in het beleggingsbeleid van het compartiment, kan dat het compartiment blootstellen aan kredietrisico. Risico van in gebreke blijven van emittenten Naast de algemene trends op de financiële markten, beïnvloedt ook de specifieke ontwikkeling van elke emittent de koers van een belegging. Zelfs een zorgvuldige effectenselectie kan bijvoorbeeld niet het verliesrisico als gevolg van een waardevermindering van de activa van de emittenten uitsluiten. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico"s treden op wanneer een bepaald effect moeilijk kan worden verkocht. In principe koopt een fonds effecten die op elk moment kunnen worden te gelde gemaakt. Maar tijdens uitzonderlijke perioden of in specifieke beurssegmenten zijn bepaalde effecten soms moeilijk op het gewenste ogenblik te gelde te maken. Ten slotte is er een risico dat effecten die verhandeld worden in een kleiner marktsegment, ten prooi vallen aan sterke koersschommelingen. Flexibiliteitrisico Het gaat om een gebrek aan flexibiliteit dat inherent is aan bepaalde beleggingsproducten, evenals om beperkingen met betrekking tot het gebruik van andere tegenpartijen/dienstverleners. Het kan inderdaad moeilijk zijn een andere tegenpartij te vinden die voor onderhands verhandelde derivaten vergelijkbare voorwaarden hanteert. Tegenpartijrisico Bij onderhands afgesloten contracten (OTC) kan de vennootschap blootgesteld zijn aan risico s die te maken hebben met de solvabiliteit ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

16 van haar tegenpartijen en met hun vermogen om hun contractuele verplichtingen na te komen. Zo kan de vennootschap termijncontracten, optiecontracten en swaps afsluiten, of gebruikmaken van andere derivatentechnieken, die allemaal het risico inhouden dat de tegenpartij de verbintenissen in het kader van de afzonderlijke contracten niet nakomt. Het tegenpartijrisico dat aan de afgedekte aandelenklassen is verbonden, wordt uitsluitend gedragen door de aandeelhouders van die aandelenklassen. Derivaten In het kader van het beleggingsbeleid zoals dat in de beschrijvende fiches van elk van de compartimenten wordt uiteengezet, kan de vennootschap financiële derivaten gebruiken. Deze producten kunnen niet enkel ter indekking ingezet worden, maar ze kunnen ook een onlosmakelijk bestanddeel van de beleggingsstrategie vormen om het rendement te optimaliseren. Het gebruik van derivaten kan beperkt zijn door de marktomstandigheden en door de toepasselijke reglementeringen, en kan risico"s en kosten veroorzaken waaraan het compartiment niet blootgesteld zou zijn wanneer het dergelijke instrumenten niet zou gebruiken. De inherente risico s bij het gebruik van opties, valutacontracten, swaps, futures en opties daarop omvatten met name: (a) het feit dat het succes afhangt van de juistheid van de analyse van de sub-beheerder(s) met betrekking tot de ontwikkeling van de rentevoeten, de koersen van effecten en geldmarktinstrumenten en de valutamarkten; (b) een onvolledige correlatie tussen de koersen van opties, termijncontracten en opties daarop en de koersschommelingen van de afgedekte effecten, geldmarktinstrumenten of valuta"s; (c) het feit dat de nodige deskundigheid om deze derivaten te gebruiken verschilt van de kennis die vereist is voor de selectie van de effecten in de portefeuille; (d) de mogelijkheid dat een secundaire markt op een bepaald ogenblik voor een bepaald instrument onvoldoende liquide is; en (e) het risico dat een compartiment in de onmogelijkheid zou verkeren om een effect in zijn portefeuille op een gunstig tijdstip te kopen of te verkopen of verplicht zou zijn om een effect in zijn portefeuille aan ongunstige voorwaarden te verkopen. Wanneer een compartiment een swaptransactie afsluit, stelt het zich aan tegenpartijrisico bloot. Het gebruik van financiële derivaten houdt bovendien een risico in verband met hefboomeffect in. Dit hefboomeffect ontstaat doordat bij de aankoop van derivaten een bescheiden bedrag wordt belegd ten opzichte van de kost van een directe aankoop van de onderliggende activa. Hoe groter de hefboom, hoe sterker de koers van het derivaat schommelt als de koers van de onderliggende activa fluctueert (ten opzichte van de intekenprijs, die in de voorwaarden van het derivaat bepaald is). Het potentieel en de risico"s van deze instrumenten nemen zo samen met de versterking van het hefboomeffect toe. Ten slotte is er geen enkele waarborg dat het doel dat met deze derivaten wordt nagestreefd, ook werkelijk zal worden bereikt. Wij verwijzen naar de beschrijvende fiche van elk compartiment voor een uitgebreidere beschrijving van het (de) risico("s) in verband met de beleggingen in dat compartiment. De hiervoor vermelde opsomming bevat de meest voorkomende risico"s en is geen volledige opsomming van alle mogelijke risico"s. III. Beleggingsbeperkingen Over het algemeen en tenzij anders bepaald in het specifieke beleggingsbeleid voor elk compartiment, zoals beschreven in deel II van dit prospectus, verbindt de vennootschap zich ertoe om, in het belang van de aandeelhouders en conform het principe van risicospreiding, de volgende regels in acht te nemen. A. De vennootschap kan voor rekening van elk van haar compartimenten: 1. ten minste 20% van het vermogen beleggen in andere vermogenstitels dan de effecten en/of andere financiële activa die worden beschreven in artikel 41(1) van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging. 2. voor maximaal 25% van het nettovermogen leningen aangaan, op voorwaarde dat deze bedragen niet in de vorm van een obligatieemissie geleend worden; 3. tot 15% van het nettovermogen beleggen in deelnemingsrechten van andere instellingen voor collectieve belegging (dit percentage kan tijdelijk overschreden worden om een fusie of herstructurering te vergemakkelijken), op voorwaarde dat de volgende voorwaarden en limieten in acht worden genomen: a. de instellingen voor collectieve belegging waarvan deelnemingsrechten verworven worden, moeten een beleggingsbeleid toepassen dat in overeenstemming is met dat van de vennootschap; b. er mag geen inschrijvingsvergoeding geheven worden op de activa van de vennootschap wanneer de beleggingen worden gedaan in instellingen voor collectieve belegging die beheerd worden door dezelfde promotoren als die van de vennootschap; c. er mag geen beheer- of adviesvergoeding geheven worden op het gedeelte van de activa van de vennootschap, dat belegd is in instellingen voor collectieve belegging die beheerd worden door dezelfde promotoren als die van de vennootschap; 4. Voor afdekkingsdoeleinden of met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer in elk compartiment kan de vennootschap: a. uitsluitend beleggen in opties op effecten die op een beurs genoteerd zijn of die verhandeld worden op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, of die worden aangegaan met een vooraanstaande financiële instelling die gespecialiseerd is in dit type transacties (onderhands verhandelde opties). De vennootschap kan ook call- of putopties kopen, schrijven of verkopen, op voorwaarde dat: i. de kostprijs van de opties op effecten, in de vorm van premies, niet meer bedraagt dan 15% van de waarde van het nettovermogen van elk compartiment; ii. iii. als het geschreven callopties betreft, de compartimenten van de vennootschap altijd als afdekking ofwel de onderliggende effecten ofwel gelijkwaardige koopopties aanhouden. Niettegenstaande deze principes kunnen de compartimenten callopties schrijven op effecten die ze niet in portefeuille houden, op voorwaarde dat de uitoefenprijs van de geschreven callopties niet meer bedraagt dan 25% van de waarde van het nettovermogen. Als dat wel het geval is, moet een afdekkingsstrategie worden toegepast; de callopties worden geschreven of verkocht ter betaling van eerder verworven putopties, ofwel een toereikende liquiditeitspositie wordt gehandhaafd voor de afwikkeling van de opties, ofwel, ingeval de liquide reserves niet toereikend zijn, voldoende en voldoende liquide onderliggende effecten worden aangehouden, om op elk moment de nodige liquide middelen te kunnen generen ingeval de opties door de tegenpartij worden uitgeoefend. Met het oog op een optimaal beheer mag de vennootschap een aankoop van callopties en een verkoop van putopties op hetzelfde actief combineren op basis van dezelfde nominale waarde en dezelfde uitoefenprijs. Dergelijke transacties mogen uitsluitend worden afgesloten met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en in geen geval voor speculatieve doeleinden, en ze moeten in overeenstemming zijn met de onder punt a. hierboven opgenomen bepalingen. b. futures op aandelenindexen en call- of putopties op aandelenindexen kopen en verkopen. Deze transacties moeten worden gedaan op een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, of met een vooraanstaande financiële instelling die gespecialiseerd is in dit type transacties. i. Wanneer de transactie bedoeld is als afdekking van het risico van een ongunstige ontwikkeling op de aandelenmarkten (verkoop van futures, aankoop van putopties en verkoop van callopties), moet de samenstelling van de gebruikte index genoeg gelijkenis ING INVESTMENT MANAGEMENT 16

17 ii. vertonen met die van de overeenkomstige portefeuille. Bovendien mag het totaal van de verbintenissen die voortvloeien uit futures en opties op aandelenindices de totale marktwaarde van de effecten die elk compartiment aanhoudt op de markt die met de betreffende index overeenstemt, niet in belangrijke mate overtreffen. Als de transactie de vorm aanneemt van een long positie (aankoop van futures en callopties en verkoop van putopties voor andere doeleinden dan afdekking), mag het totaal van de verbintenissen dat daaruit voortvloeit, vermeerderd met de verbintenissen uit de verkoop van call- en putopties op effecten en uit de onder punt c.ii. beschreven transacties niet meer bedragen dan de nettoinventariswaarde van elk compartiment. De verkopen van callopties op effecten waarvoor voldoende dekking beschikbaar is, worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de bovengenoemde verbintenissen. c. futures op rentevoeten en call- of putopties op rentevoeten kopen en verkopen, en rentetermijncontracten en renteswaps afsluiten met het doel de activa van elk compartiment afdoende te beschermen tegen het renterisico. De rentetermijncontracten en de renteswaps moeten worden afgesloten met een vooraanstaande financiële instelling die gespecialiseerd is in dit type transacties. i. Wanneer de transactie bedoeld is als afdekking van het risico van een ongunstige ontwikkeling van de rentevoeten (verkoop van futures, aankoop van putopties, verkoop van callopties, afsluiten van rentetermijncontracten en renteswaps), moet de samenstelling van het onderliggende genoeg gelijkenis vertonen met die van de overeenkomstige portefeuille. Bovendien mag het totaal van de verbintenissen die uit de bovenvermelde transacties voortvloeien, niet meer bedragen dan de totale marktwaarde van de effecten die door elk compartiment op de betreffende markt en in de betreffende valuta worden aangehouden. ii. Als de transactie de vorm aanneemt van een long positie (aankoop van futures en callopties en verkoop van putopties, afsluiten van rentetermijncontracten en renteswaps voor andere doeleinden dan afdekking), mag het totaal van de verbintenissen dat daaruit voortvloeit, vermeerderd met de verbintenissen uit de verkoop van call- en putopties op effecten en uit de onder punt b.ii. beschreven transacties, niet meer bedragen dan de nettoinventariswaarde van elk compartiment. De verkopen van callopties op effecten waarvoor voldoende dekking beschikbaar is, worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de bovengenoemde verbintenissen. d. De som van de premies die zijn betaald voor de aankoop van alle uitstaande call- en putopties mag niet meer bedragen dan 15% van het nettovermogen van elk compartiment. e. Bij afdekkingstransacties door middel van instrumenten die verbonden zijn aan een index, moet de samenstelling van die index genoeg gelijkenis vertonen met die van de portefeuille. f. De vennootschap kan op accessoire basis zowel in de hoedanigheid van koper als in de hoedanigheid van verkoper optreden in het kader van repotransacties. De vennootschap is bij dergelijke transacties echter aan de volgende regels onderworpen: i. de vennootschap mag uitsluitend effecten kopen of verkopen als de tegenpartij bij die transacties een vooraanstaande financiële instelling is die gespecialiseerd is in dit type transacties; ii. gedurende de looptijd van een wederinkoopovereenkomst mag de vennootschap de effecten waarop het contract betrekking heeft, pas verkopen nadat de tegenpartij haar recht tot wederinkoop van de effecten heeft uitgeoefend of als de wederinkooptermijn verstreken is. iii. de vennootschap moet ervoor waken het aantal afgesloten repotransacties zodanig te beperken, dat zij te allen tijde in staat is om aan haar inkoopverplichtingen te voldoen. 5. De vennootschap kan transacties afsluiten met betrekking tot de aankoop en de verkoop van valutatermijncontracten, termijncontracten op financiële instrumenten en valutaopties (verkoop van call- of aankoop van putopties) teneinde het valutarisico af te dekken. Afdekkingstransacties mogen niet worden afgesloten voor een hoger bedrag dan de waarde van de afgedekte activa, noch voor een duur die de periode dat deze activa worden aangehouden overschrijdt. Voor activa die een vaste rente genereren, kan de afdekking zich ook uitstrekken tot de op de vervaldatum te ontvangen rente. Als uitzondering op het bovenvermelde principe mag het bedrag van afdekkingstransacties op tijdelijke basis en in het geval van waardefluctuaties van de afgedekte activa, hoger zijn dan de waarde van de afgedekte activa. Deze transacties mogen in geen geval voor speculatieve doeleinden worden afgesloten. De afdekkingstransacties moeten in dezelfde valuta zijn uitgedrukt als de af te dekken activa. 6. Alle onder punt 4 en 5 hiervoor vermelde transacties moeten worden afgesloten op een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt, of met een vooraanstaande financiële instelling die gespecialiseerd is in dit type transacties (met inbegrip van het gebruik van onderhands verhandelde opties). 7. op accessoire basis rendementswaps afsluiten, met het doel een efficiënt beheer van het vermogen van elk compartiment te garanderen. Rendementswaps bestaan uit het ruilen van een rentevoet tegen het rendement van een onderliggend actief, dat de vorm kan aannemen van een index, een aandelenkorf, een obligatie, enz. Dergelijke transacties moeten worden afgesloten met een vooraanstaande financiële instelling die gespecialiseerd is in dit type transacties. Deze transacties mogen in geen geval voor speculatieve doeleinden worden afgesloten. Het totaal van de verbintenissen die daaruit voortvloeien, vermeerderd met de verbintenissen uit de verkoop van call- en putopties op effecten en uit de onder punt b en c beschreven transacties, mag niet meer bedragen dan de nettoinventariswaarde van elk compartiment. De verkopen van callopties op effecten waarvoor voldoende dekking beschikbaar is, worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de bovengenoemde verbintenissen. 8. effecten van een compartiment uitlenen via een gestandaardiseerd uitleensysteem, dat is opgezet door een erkende clearinginstelling of door een vooraanstaande financiële instelling die gespecialiseerd is in dit type transacties. Voor de verstrekte effectenleningen moet de vennootschap in principe een zekerheid ontvangen waarvan de waarde op het moment van afsluiting van de leningovereenkomst minstens gelijk is aan de totale marktwaarde van de uitgeleende effecten. Deze zekerheid moet worden verstrekt in de vorm van liquide middelen en/of effecten die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een lidstaat van de OESO, door territoriale publiekrechtelijke lichamen van deze lidstaten of door supranationale instellingen en organismen met een communautair, regionaal of internationaal karakter, en moet tot de vervaldag van de leningovereenkomst op naam van de vennootschap worden geblokkeerd. De verstrekte effectenleningen mogen niet meer bedragen dan 50% van de totale marktwaarde van de in portefeuille gehouden effecten. Deze beperking geldt niet als de vennootschap het recht heeft het contract te allen tijde op te zeggen en de uitgeleende effecten terug te krijgen. De maximale looptijd voor het uitlenen van effecten is 30 dagen. 9. Ingeval de vennootschap effecten bezit die nog niet volledig zijn volgestort, moet zij een toereikende reserve aanleggen ter dekking van de nog niet gestorte bedragen; genoemde bedragen mogen op het tijdstip van de aankoop van de effecten niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen. ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

18 B. De vennootschap mag voor geen enkel compartiment: 1. meer dan 10% verwerven van het totale aantal effecten van hetzelfde type die door een en dezelfde emittent zijn uitgegeven; 2. meer dan 10% van zijn nettovermogen beleggen in effecten die door een en dezelfde emittent zijn uitgegeven (met uitzondering van geldmarktinstrumenten die door een vooraanstaande bankinstelling zijn uitgegeven); 3. beleggen in handelsgoederen, commerciële contracten, vastgoed of grondstoffen; 4. effecten ongedekt verkopen; 5. de effecten die zijn vermogen vormen in pand geven of op een andere manier bezwaren, overdragen of gebruiken als onderpand voor een schuld; 6. meer dan 10% van zijn nettovermogen beleggen in goud. De beperkingen onder punt 1 en 2 zijn niet van toepassing op effecten die zijn uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de OESO, door territoriale publiekrechtelijke lichamen van deze lidstaten of door supranationale instellingen en organisaties met een communautair, regionaal of internationaal karakter. Ingeval de percentages onder punt A en B hierboven worden overschreden door een ander oorzaak dan de aankoop van effecten, moet de vennootschap zich in het belang van de aandeelhouders tot hoofdtaak te stellen dit recht te zetten via haar verkooptransacties. In het belang van de aandeelhouders mag de raad van bestuur van de vennootschap nieuwe beperkingen invoeren met het oog op de naleving van de wet- en regelgeving die van kracht is in de landen waar de aandelen van de vennootschap te koop worden aangeboden. IV. Beleggingsdoelstelling en -beleid A. Algemene bepalingen De belangrijkste doelstelling van de vennootschap is het verwezenlijken van een rendement dat de renteontwikkeling op de geldmarkt van de betreffende valuta zo dicht mogelijk benadert. Het kapitaal wordt met een gemiddelde looptijd van maximaal zes maanden belegd, rekening houdend met de volgende criteria of beleggingsdoelstellingen: - een hoog liquiditeitsgehalte; - de waardebestendigheid van de activa; - de veiligstelling van het kapitaal. Het nettovermogen van elk compartiment zal voor minstens twee derde uit liquide middelen bestaan, met inachtneming van het principe van risicospreiding. Het resterende deel van het nettovermogen wordt belegd in geldmarktinstrumenten. Onder "geldmarktinstrumenten" wordt verstaan: alle waarden en instrumenten die schuldvorderingen vertegenwoordigen, al dan niet in de vorm van effecten, met inbegrip van obligaties, depositocertificaten, kasbons en alle andere soortgelijke instrumenten, mits hun initiële of resterende looptijd op het ogenblik van de aankoop door de vennootschap niet meer dan 12 maanden bedraagt, of mits in de uitgiftevoorwaarden bepaald is dat de rentevoet ten minste jaarlijks aan de heersende marktvoorwaarden wordt aangepast. De beheerders zullen er ook op toezien dat de gemiddelde looptijd van de beleggingen niet meer dan zes maanden bedraagt. De vennootschap kan echter ook schuldbewijzen en -instrumenten aanhouden met een initiële of resterende looptijd van meer dan twaalf maanden, die toch als geldmarktinstrumenten kunnen worden beschouwd doordat zij worden gecombineerd met derivaten die worden gebruikt om op die waarden een op de geldmarktrente gebaseerd rendement te verkrijgen. Deze bepaling slaat in het bijzonder op de schuldbewijzen en -instrumenten die in repo- of omgekeerde repotransacties worden gebruikt, of die in de portefeuille met een renteswap worden gecombineerd. B Bijzondere kenmerken van de compartimenten In het algemeen en behoudens uitzonderingen die zijn opgenomen in het specifieke beleggingsbeleid van de verschillende compartimenten richten de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van elk compartiment zich naar de onderstaande regels: Onder voorbehoud van het voorafgaande stelt de raad van bestuur alles in het werk om die doelstellingen te verwezenlijken, te weten, voor elk compartiment: 1. om de beleggers een zo hoog mogelijke liquiditeit te bieden, zal worden belegd: a. in reeds bestaande of nog te creëren instrumenten op de geldmarkten van de verschillende valuta s, die door vooraanstaande emittenten of garanten uitgegeven of gegarandeerd zijn; b. in obligaties waarvoor een brede markt bestaat en die door publiekrechtelijke emittenten of vooraanstaande bedrijven uitgegeven zijn; c. als het raadzaam lijkt een deel van het vermogen van een of meer compartimenten niet te beleggen, kunnen de liquide middelen in zichtdeposito s of andere kortetermijnbeleggingen worden gehouden; 2. met het oog op een goed portefeuillebeheer en onder naleving van de in hoofdstuk III vermelde regels, kan gebruik worden gemaakt van technieken en instrumenten op de termijnmarkten, de markten voor renteswaps en voor opties op effecten en financiële instrumenten; 3. om het valutarisico af te dekken en onder naleving van de regels in hoofdstuk III, kunnen valutatermijncontracten worden afgesloten en valutaopties worden gekocht of verkocht. Het beleggingsbeleid wordt door de raad van bestuur aan de politieke, economische, financiële en monetaire situatie aangepast, met betrekking tot zowel de looptijd van de beleggingen als, indien nodig, de valutaspreiding. Het vermogen van de vennootschap is blootgesteld aan marktfluctuaties, evenals aan de risico s van beleggingen in geldmarktinstrumenten, obligaties en rentederivaten. Het behalen van de doelstellingen van de vennootschap kan dan ook niet gegarandeerd worden. V. Gezamenlijk beheer Met het oog op een doeltreffend portefeuillebeheer kan de beheermaatschappij, indien het beleggingsbeleid van een compartiment dat toelaat, beslissen om alle of een deel van de activa van twee (of meer) compartimenten die al dan niet tot de vennootschap behoren, gezamenlijk te beheren. In dergelijke gevallen worden de activa van de verschillende compartimenten gezamenlijk beheerd. De gezamenlijk beheerde activa vormen een totaalvermogen, waarbij deze totaalvermogens echter uitsluitend dienen voor intern beheer. Het mechanisme voor het gezamenlijk beheren van activa is een administratief hulpmiddel om de operationele kosten en andere uitgaven te beperken terwijl de beleggingen tegelijkertijd beter worden gediversifieerd. De mechanismen voor het gezamenlijke beheer van activa brengen geen verandering in de wettelijke rechten en plichten van aandeelhouders. De totaalvermogens vormen geen afzonderlijke entiteiten en zijn niet rechtstreeks toegankelijk voor beleggers. Elk gezamenlijk beheerd compartiment behoudt de rechten op zijn specifieke activa. Wanneer de activa van meerdere compartimenten gezamenlijk worden beheerd, worden de activa die aan elk compartiment kunnen worden toegewezen bij de aanvang bepaald op basis van de initiële toewijzing van de activa binnen het totaalvermogen. Daarna varieert de samenstelling van de activa op basis van bijkomende toewijzingen of afnames. De activa van elk compartiment zijn duidelijk identificeerbaar en zijn zodanig afgebakend dat de waarde hiervan bij liquidatie van een compartiment kan worden vastgesteld. De rechten van elk deelnemend compartiment op de gezamenlijk beheerde activa gelden voor elk individueel actief van een dergelijk totaalvermogen. De bijkomende beleggingen die worden uitgevoerd voor rekening van de gezamenlijk beheerde compartimenten worden aan de ING INVESTMENT MANAGEMENT 18

19 compartimenten toegewezen op basis van hun respectieve rechten, terwijl de verkochte activa op vergelijkbare wijze worden ingehouden op de activa die toewijsbaar zijn aan elk deelnemend compartiment. De raad van bestuur van de vennootschap beslist over een eventueel gezamenlijk beheer van activa en bepaalt de limieten. VI. Beheer van de vennootschap A. Aanstelling van een beheermaatschappij De vennootschap heeft ING Investment Management Luxembourg S.A. aangesteld als beheermaatschappij die verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden en het collectieve beheer van effectenportefeuilles van de vennootschap in de zin van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging. De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap, overeenkomstig de wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen. De beheermaatschappij werd voor onbepaalde duur opgericht per notariële akte van 4 februari 2004, gepubliceerd in het Mémorial C op 25 februari De statutaire zetel is gevestigd in Luxemburg, 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg. De beheermaatschappij is ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister (R.C.S.) van de arrondissementsrechtbank van Luxemburg onder nummer B Het kapitaal van de beheermaatschappij bedraagt EUR, vertegenwoordigd door aandelen. De aandelen zijn volledig volgestort. De raad van bestuur van de beheermaatschappij is als volgt samengesteld: - Dhr. Marten Nijkamp Voorzitter Head of Business StrategING Investment Management de groep Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag, Nederland - Mevr. Edith Magyarics Chief Operating Officer ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret, L2350 Luxemburg - Dhr. Georges Wolff Country Manager ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret, L2350 Luxemburg - - Dhr. Erno Berkhout Head of Finance ING Investment Management Luxembourg 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg - Dhr. Mathieu D Alès Head of Risk Management ING Investment Management Luxembourg 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg - Dhr. Marc Vink Head of Legal & Compliance ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret, L2350 Luxemburg De raad van bestuur van de beheermaatschappij heeft de volgende personen als directeurs aangesteld: - Mevr. Edith Magyarics Chief Operating Officer ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret, L2350 Luxemburg - Dhr. Georges Wolff Country Manager ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret, L2350 Luxemburg Het maatschappelijk doel van de beheermaatschappij is collectief portefeuillebeheer van Luxemburgse en/of buitenlandse icbe"s, die zijn erkend in overeenstemming met Richtlijn 2009/65/EG, zoals gewijzigd, en andere Luxemburgse en/of buitenlandse icb"s die niet onder deze richtlijn vallen; het beheer van haar eigen vermogen is slechts van bijkomstige aard. Het gemeenschappelijk beheer van portefeuilles van icbe's en icb's omvat onder meer de volgende activiteiten: 1. Het portefeuillebeheer: in dit kader kan de beheermaatschappij voor rekening van de beheerde icbe s en/of andere icb s adviezen en aanbevelingen met betrekking tot de beleggingen verstrekken, contracten afsluiten, alle effecten en alle andere activa kopen, verkopen, omwisselen en leveren, en voor rekening van de beheerde icbe s en/of andere icb s de aan de effecten in de beheerde icbe s en icb s verbonden stemrechten uitoefenen. Deze opsomming is niet volledig, maar indicatief. Voor de uitoefening van de stemrechten heeft de beheermaatschappij een stembeleid opgesteld, dat op verzoek kosteloos verkrijgbaar is op de statutaire zetel van de beheermaatschappij of geraadpleegd kan worden op de volgende website: MEuropesvotingpolicy/index.htm 2. het algemene beheer van de icbe s en icb s: dit houdt alle taken in die zijn opgesomd in bijlage II bij de wet van 17 december 2010 over de instellingen voor collectieve belegging, onder meer de waardering van de portefeuille en de waardebepaling van de aandelen en/of deelnemingsrechten van icbe s en icb s, de uitgifte en de inkoop van aandelen en/of deelnemingsrechten van de icbe s en icb s, het voeren van het register van de icbe s en icb s, de registratie en de bewaring van transacties. Deze opsomming is niet volledig, maar indicatief. 3. de verkoop in Luxemburg of in het buitenland van de aandelen/deelnemingsrechten van de icbe"s en icb"s. In overeenstemming met de actuele wetgeving en reglementering en met het akkoord van de raad van bestuur van de vennootschap kan de beheermaatschappij haar functies geheel of gedeeltelijk delegeren aan andere ondernemingen, die zij daartoe geschikt acht, op voorwaarde dat ING Investment Management Luxembourg S.A. verantwoordelijk blijft voor het doen en laten van deze gevolmachtigden met betrekking tot de hen toevertrouwde taken, in dezelfde mate als voor het doen en laten van ING Investment Management Luxembourg S.A. zelf. Dit prospectus zal bij een dergelijke delegatie aangepast worden. Eventuele bijzondere delegaties die niet in het vereenvoudigde prospectus of in dit deel III van het prospectus worden gespecificeerd, worden uitdrukkelijk vermeld in de beschrijvende fiches van de compartimenten. De beheermaatschappij beheert momenteel het volgende gemeenschappelijke beleggingsfonds (GBF): - ING (L) Institutional. Daarnaast beheert de beheermaatschappij ook beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (BEVEK). B. Beheerloon/vaste dienstenvergoeding 1. Krachtens de voorwaarden van de aanstelling van de beheermaatschappij door de vennootschap, zal deze laatste aan de beheermaatschappij een jaarlijks beheerloon betalen, berekend op het gemiddelde nettovermogen van het compartiment zoals beschreven in de fiche van elk compartiment. Deze provisie is maandelijks achteraf betaalbaar. 2. Er is een vaste dienstenvergoeding bepaald, zoals hiervoor beschreven in deel I, sectie IV A. VII. Subportefeuillebeheerders De beleggingsmaatschappij kan op eigen kosten het portefeuillebeheer van de verschillende compartimenten van de vennootschap overdragen aan een of meer van de hieronder vermelde subportefeuillebeheerders. De subportefeuillebeheerders worden in de fiche voor elk compartiment vermeld. ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

20 Het kan gaan om: - ING Asset Management B.V., gevestigd op het adres Schenkkade 65, Den Haag, dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met vermogensbeheer voor instellingen voor collectieve belegging. VIII. Bewaarder, betaalkantoor, transfer- en registratieagent en centraal administratiekantoor A. Bewaarder en betaalkantoor Krachtens de bewaarovereenkomst ontvangt Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. een bewaarloon ten laste van elk compartiment van de vennootschap, zoals vermeld in hoofdstuk IV "Kosten, provisies en belastingstelsel" van deel I van dit prospectus, onderdeel A "Kosten ten laste van de vennootschap". Als bewaarder vervult Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. de gebruikelijke verplichtingen en taken in verband met de bewaarneming van contanten, effecten en andere activa van de vennootschap. Hij voert tevens de functies uit die voorzien worden in artikel 33 van de wet van 17 december 2010 over de instellingen voor collectieve belegging. De bewaarder kan, op eigen verantwoordelijkheid, de activa die hij in bewaring heeft geheel of gedeeltelijk aan andere bankinstellingen of financiële tussenpersonen toevertrouwen. De bewaarder moet er in het bijzonder voor zorgen dat: 1. de verkoop, de uitgifte, de inkoop en de annulering van de aandelen door, of voor rekening van, de vennootschap worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet en met de statuten; 2. de tegenprestatie in verrichtingen in verband met de activa van de vennootschap binnen de gebruikelijke termijnen wordt geleverd; en 3. de resultaten van de vennootschap een bestemming krijgen in overeenstemming met de statuten. Alle activa en liquiditeiten die eigendom zijn van de vennootschap, worden toevertrouwd aan de bewaarder. Conform de gebruikelijke bankpraktijken mag de bewaarder, op eigen verantwoordelijkheid, een deel van de activa van de vennootschap aan correspondenten toevertrouwen. Alle overdrachten van de activa van de vennootschap worden uitgevoerd door de bewaarder in opdracht van de vennootschap. Als belangrijkste betaalkantoor is Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. verantwoordelijk voor de uitkering van de opbrengsten en dividenden aan de aandeelhouders. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. is een kredietinstelling die op 9 februari 1989 werd opgericht voor onbepaalde duur in de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen, met statutaire zetel te 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg. De belegger is er zich van bewust en aanvaardt dat zijn gegevens zullen worden doorgegeven in verschillende landen en tussen verschillende entiteiten van de groep Brown Brothers Harriman & Co. opdat ze de vereiste diensten zouden kunnen verzekeren. B. Transfer- en registratieagent Als transfer- en registratieagent is Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A. meer bepaald verantwoordelijk voor de uitgifte en de verkoop van de aandelen van de vennootschap, het bijhouden van het aandeelhoudersregister en de overdracht van de aandelen van de vennootschap aan de aandeelhouders, de agenten en derde partijen. C. Centraal administratiekantoor De beheermaatschappij werd belast met de administratie van de vennootschap. Als centraal administratiekantoor dient de beheermaatschappij ervoor te zorgen dat de netto-inventariswaarde correct wordt berekend, conform het prospectus en de statuten. Bovendien is het centraal administratiekantoor verantwoordelijk voor alle juridische en administratieve formaliteiten die vereist zijn onder de Luxemburgse wet- en regelgeving. IX. De aandelen Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is te allen tijde gelijk aan de activa vertegenwoordigd door de uitstaande aandelen in de verschillende compartimenten van de vennootschap. Alle natuurlijke en rechtspersonen kunnen aandelen van de vennootschap verwerven in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk III "Inschrijvingen, inkopen en omwisselingen" van deel I van het prospectus. Aandelen worden uitgegeven zonder nominale waarde en moeten volledig volgestort zijn bij de inschrijving. Bij de uitgifte van nieuwe aandelen genieten de bestaande aandeelhouders geen enkel voorkeurrecht voor inschrijving. De raad van bestuur kan voor ieder compartiment één of meerdere aandelenklassen uitgeven. Deze klassen kunnen uitsluitend bestemd zijn voor een specifieke groep van beleggers, bijvoorbeeld alleen voor beleggers van een specifiek land of een specifieke regio, of alleen voor institutionele beleggers. De kostenstructuren, de minimuminleg voor initiële belegging, de valuta waarin de netto-inventariswaarde wordt uitgedrukt enz. kunnen verschillen naargelang de verschillende aandelenklassen. De raad van bestuur kan een minimuminleg opleggen voor initiële belegging in een aandelenklasse, een compartiment of de vennootschap. Binnen elke klasse kunnen er kapitalisatieaandelen en uitkeringsaandelen bestaan. Gelieve voor meer informatie de beschrijvende fiches van de compartimenten te raadplegen. De raad van bestuur kan andere klassen uitgeven en beslissen over de naam en de kenmerken ervan. Deze andere klassen worden vermeld in elk van de beschrijvende fiches van de compartimenten waarvan zij deel uitmaken. In geval van een zogenaamde "afgedekte" aandelenklasse (een "afgedekte aandelenklasse") wordt beoogd de waarde van de nettoactiva in de referentievaluta van het compartiment geheel of gedeeltelijk af te dekken tegenover de referentievaluta van de afgedekte aandelenklasse, of om de valutablootstelling van bepaalde (maar niet noodzakelijkerwijs alle) activa van het betrokken compartiment af te dekken tegenover de referentievaluta van de afgedekte aandelenklasse of een andere valuta. De subbeheerder kan onder meer gebruikmaken van allerlei financiële derivaten die gekoppeld zijn aan wisselkoersschommelingen, zoals valutatermijncontracten of put- en callopties op valuta"s, valutaswaps en termijntransacties op valuta"s. Hij kan ook gebruikmaken van "proxy hedging", een techniek waarbij de blootstelling aan een valuta wordt afgedekt door verkoop of aankoop van een andere, daarmee nauw samenhangende valuta. De kosten en uitgaven in verband met de afdekking zullen proportioneel worden gedragen door alle afgedekte aandelenklassen die luiden in dezelfde valuta binnen eenzelfde compartiment. Beleggers dienen zich bewust te zijn van het feit dat valutarisico kan blijven bestaan ondanks de afdekking, die hoe dan ook niet altijd een volledige dekking biedt. Als de aandelenklasse is afgedekt, kunnen beleggers in deze klasse nog steeds blootgesteld zijn aan andere valuta s dan die waartegen de activa zijn afgedekt. Met referentievaluta wordt de referentievaluta bedoeld van een compartiment (of van een aandelenklasse van een compartiment, in voorkomend geval). Zij komt niet noodzakelijk overeen met de valuta waarin het nettovermogen van het compartiment op een bepaald moment is belegd. Als een valuta wordt vermeld in de naam van het compartiment, geeft die alleen de referentievaluta van het compartiment aan en niet een bijzondere voorkeur voor een valuta binnen de portefeuille. De afzonderlijke aandelenklassen kunnen luiden in verschillende valuta"s die de valuta"s aangeven waarin de netto-inventariswaarde per aandeel wordt uitgedrukt. Zij onderscheiden zich van de afgedekte aandelenklassen. Bij elke uitkering van dividenden op uitkeringsaandelen zal het gedeelte van het nettovermogen van de aandelenklasse dat toewijsbaar is aan het geheel van de uitkeringsaandelen, verminderd worden met een bedrag dat overeenstemt met de waarde van de uitgekeerde dividenden. Dat zal leiden tot een vermindering van het percentage van het nettovermogen toegekend aan het geheel van uitkeringsaandelen, terwijl het gedeelte van het nettovermogen ING INVESTMENT MANAGEMENT 20

ING (L) II. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) II. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) II Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS BE LUXEMBOURG OKTOBER 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Waarschuwing...4 Verklarende woordenlijst...5

Nadere informatie

WINNING FUNDS. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) (Société d investissement à capital variable - SICAV) PROSPECTUS

WINNING FUNDS. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) (Société d investissement à capital variable - SICAV) PROSPECTUS WINNING FUNDS Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) (Société d investissement à capital variable - SICAV) PROSPECTUS NL LUEMBURG NOVEMBER 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud INHOUD...

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

ING (L) Renta Cash. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Renta Cash. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Renta Cash Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS LU LUXEMBURG NOVEMBER 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Neem voor bijkomende informatie contact op met:

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Prospectus datum Maart 2016

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Prospectus datum Maart 2016 NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectus datum Maart 2016 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... 3 Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP... 6 I. Beknopte voorstelling

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG februari 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

ING International Currency Management Fund

ING International Currency Management Fund ING International Currency Management Fund Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) (Société d investissement à capital variable - SICAV) PROSPECTUS NL LUXEMBURG 22 JULI 2014 INVESTMENT

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

ING (L) Selectis. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Selectis. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Selectis Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS BE LUEMBURG 15 OKTOBER 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

ING (L) PATRIMONIAL. Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) PATRIMONIAL. Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) PATRIMONIAL Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS NL LUXEMBURG JUNI 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...3 Verklarende woordenlijst...4

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

ING INDEX LINKED FUND

ING INDEX LINKED FUND ING INDEX LINKED FUND Beleggingsvennootschap met variabel kapitaal Onderworpen aan Deel I van de wet van 20 december 2002 over de instellingen voor collectieve belegging (icbe in overeenstemming met richtlijn

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

NN (L) PROSPECT Prospectusdatum

NN (L) PROSPECT Prospectusdatum NN (L) PROSPECTUS Prospectusdatum juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... 4 Verklarende woordenlijst... 5 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP... 7 I. Beknopte voorstelling van de vennootschap...

Nadere informatie

ING (L) PATRIMONIAL. Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) PATRIMONIAL. Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) PATRIMONIAL Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) PROSPECTUS BE LUXEMBURG JUNI 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... 3 Verklarende woordenlijst... 4

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

ING Index Linked Fund

ING Index Linked Fund ING Index Linked Fund Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG OKTOBER 2007 INVESTMENT MANAGEMENT Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie