DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OIRSCHOT IN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OIRSCHOT IN 2012"

Transcriptie

1 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OIRSCHOT IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H Pagina 1 van 22

2 Pagina 2 van 22

3 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Oirschot Overzicht van de voor- en vroegscholen Lijst met de VVE-documenten die de gemeente heeft aangeleverd Het gemeentelijk beleid 9 2 De oordelen over de voor- en vroegscholen Het bereik Oordelen op de indicatoren van voor- en vroegscholen 13 3 Conclusies 15 Bijlage 1: De antwoorden op de digitale vragenlijst door de gemeente en de bijbehorende oordelen 17 Bijlage 2: De oordelen op basis van de antwoorden op de digitale vragenlijst door voor- en vroegscholen 21 Pagina 3 van 22

4 Pagina 4 van 22

5 Voorwoord In de Memorie van Toelichting bij de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE-wet) wordt een zogenaamde bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangekondigd. In 2007 (en 2008 en 2009) heeft de onderwijsinspectie die al uitgevoerd in de vier grote steden en in in de middelgrote steden. Nu is doorgestart met de overige gemeenten die onderwijsachterstandmiddelen krijgen van het Rijk. In 2010 is de OKE-wet aangenomen en wordt vanuit dat kader na de bestandsopname in deze gemeente het inspectietoezicht op de kwaliteit van VVE signaalgestuurd vorm gegeven. Dat houdt in dat in principe periodiek afspraken met de gemeente gemaakt worden over de onderwerpen en de locaties waarop VVE-toezicht zal worden gehouden. De bevindingen uit dit rapport over de bestandsopname VVE kunnen daarvoor als uitgangspunt worden genomen. De hoofdinspecteur primair onderwijs, dr. A. Jonk Pagina 5 van 22

6 Pagina 6 van 22

7 Inleiding Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de gemeente Oirschot. VVE is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in het basisonderwijs, waardoor ze grote kans lopen om achterop te raken. In het rapport wordt allereerst de kwaliteit van het VVE-beleid op gemeentelijk niveau gewaardeerd. Dat is gebeurd in de vorm van een zelfrapportage (in lijn met artikel 12 van de WOT) van de gemeente over haar VVE-beleid: zie hoofdstuk 1 en bijlage 1. De inspectie heeft deze zelfevaluatie geverifieerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 kort ingegaan op het bereik en de zelfevaluaties van de VVE-locaties. In bijlage 2 staat een overzicht van de zelfevaluaties van de locaties weergegeven. In hoofdstuk 3, tenslotte, staan de conclusies over kwaliteit van VVE in de gemeente Oirschot. Waar mogelijk geeft de inspectie aan waar een discrepantie is tussen het gemeentelijk beleid en de zelfevaluaties van de locaties. Dit rapport gaat dus over de volgende onderwerpen: 1. De zelfrapportage van de gemeente over haar VVE-beleid en de verificatie daarvan door de inspectie. 2. De conclusies van de onderwijsinspectie. Bij de beoordeling wordt gewerkt met een vierpuntsschaal: 1. Staat in de kinderschoenen: verbeteringen zijn dringend nodig. Deze kwalificatie geeft aan dat echt iets verbeterd dient te worden. 2. Enigszins ontwikkeld: verbeteringen zijn nodig Deze kwalificatie geeft aan dat het wenselijk is dat iets verbeterd wordt. 3. Voldoende 4. Goed ontwikkeld: een voorbeeld voor anderen. Deze kwalificatie geeft aan dat dit aspect in orde is, en wel op een zodanige manier dat anderen hiervan kunnen leren. Pagina 7 van 22

8 Pagina 8 van 22

9 1 VVE in de gemeente Oirschot De gemeente Oirschot heeft aan de hand van een digitale vragenlijst van de inspectie haar eigen VVE-beleid beoordeeld tegen de achtergrond van de OKE-wet en het VVE-toezichtkader van de onderwijsinspectie, dat in de Staatscourant is gepubliceerd. De digitale vragenlijst levert de volgende informatie: - Het overzicht met de voor- en de vroegscholen. - De lijst met de VVE-documenten die de gemeente heeft aangeleverd. - De zelfbeoordeling van VVE-context en condities. 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen in Oirschot In de gemeentelijke digitale vragenlijst is gevraagd naar een overzicht met de VVEpeuterspeelzalen en kinderdagverblijven (de voorscholen) en de bijbehorende vroegscholen (de VVE-basisscholen). Gemeenten bekostigen sinds 2006 niet langer de vroegscholen, waardoor ze nu niet altijd een goed beeld hebben van de vroegscholen. Daarom heeft de inspectie van het onderwijs, in samenspraak met de gemeente en de schoolbesturen (en met gebruikmaking van de DUO-telgegevens per 1 oktober 2011 met het percentage gewichtenkinderen van 4 en 5 jaar) dat overzicht nader ingevuld (zie tabel 1.1). Tabel 1.1 Overzicht van de voor- en vroegscholen in de gemeente Oirschot VVE-peuterspeelzaal VVE-kinderdagverblijf VVE-basisschool Beerse Peuterkes - - t Ooievaarsnest Vier Uiterste - De Hummelhoef De Boterbloem - - Citykids - - Pluto De Korenbloem - - De Linde - - Antoniusschool - - Willibrordus - - St. Joseph - - St. Jozef - - Paulusschool Samenwerkende voor- en vroegscholen staan naast elkaar. Deze voor- en vroegscholen hebben een digitale vragenlijst gehad. 1.2 Lijst met de VVE-documenten die de gemeente heeft aangeleverd De inspectie ontving van de gemeente Oirschot ter toelichting op de zelfevaluatie tevens de volgende documenten: - Notitie Wet OKE gemeente Oirschot (november 2011) - Informatiebrief over voor- en vroegschoolse educatie - Overdrachtformulier kinderopvangorganisaties-basisscholen (januari 2012) - Protocol overdracht kinderopvangorganisaties-basisscholen (januari 2012) 1.3 Het gemeentelijke VVE-beleid In deze paragraaf worden de bevindingen van de inspectie over het gemeentelijk VVE-beleid weergegeven. Bijlage 1 bij dit rapport bevat de zelfevaluatie van de gemeente: vragen, antwoorden en beoordelingen van het gemeentelijke beleid, op de twee domeinen VVE-beleidscontext en VVE-condities. Pagina 9 van 22

10 In onderstaande tabel wordt per beleidsindicator weergegeven op welke punten de inspectie het gemeentelijk beleid en uitvoering als voldoende ( 3 ) beoordeelt, waar nog verbeterpunten worden gezien zonder ( 2 ) en met ( 1 ) afspraken, en op welke punten de gemeente als een voorbeeld voor anderen wordt gezien ( 4 ). De inspectie baseert haar bevindingen op de uitkomsten van de zelfevaluatie en haar eigen verificatie door middel van documentenanalyse en informatie van de locaties. Tabel 1.2 Overzicht van de oordelen over het gemeentelijk VVE-beleid VVE-beleidscontext Oordeel 1a Gemeentelijk beleid 1a1 Definitie doelgroepkind 3 1a2 Het bereik (peuters) 2 1a3 Toeleiding 2 1a4 Ouders 2 1a5 Integraal VVE-programma 2 1a6 Externe zorg 2 1a7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en de vroegscholen 2 1a8 Doorgaande lijn 2 1a9 Gemeentelijke VVE-resultaatafspraken 1 1b VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau 3 1c Systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau 2 VVE-condities 2a GGD-rapport 2 2b Gemeentelijk subsidiekader 3 De gemeente Oirschot is een kleine gemeente met bijna achttienduizend inwoners die in vijf kernen wonen. In deze kernen wordt voor- en vroegschoolse educatie aangeboden door alle peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties. Het gemeentelijke VVE-beleid is vastgelegd in de beleidsnotitie Notitie Wet OKE gemeente Oirschot. Dit beleid is voor het eerst vastgesteld in april 2011 en daarna aangepast in november In eerste instantie is door de gemeente gestuurd op het voldoen aan de wettelijke eisen voor de voorscholen, zoals het opleidingsniveau van de pedagogisch medewerksters en leidsters. Dit traject zou volgens planning medio 2012 zijn afgerond. De gemeente vult haar regierol in door jaarlijks met de schoolbesturen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven overleg te voeren over de Wet OKE. De aspecten waar reeds beleid op is geformuleerd worden hieronder nader toegelicht. Op de aspecten waar nog geen gemeentelijk beleid is ontwikkeld, wordt beknopt weergegeven wat wordt verwacht. Geheel of grotendeels van voldoende ( 3 ) kwaliteit De gemeente kan de gewichtenregeling gebruiken om te bepalen welke peuters doelgroepkinderen zijn, maar mag daarvan gemotiveerd afwijken. De gemeente Oirschot heeft in de Notitie wet OKE de definitie van een doelgroepkind (1a1) twee criteria opgenomen. Als eerste of peuters volgens de gewichtenregeling (opleidingsniveau van de ouders) later een gewicht krijgt. Als tweede of er sprake is van een feitelijke taalachterstand. Deze taalachterstand wordt vastgesteld door de verpleegkundige van het consultatiebureau, aan de hand van vroegsignaleringsinstrumenten zoals het Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek en het Balansmodel van Bakker. Als één van beide criteria of beide criteria scoren krijgt het kind een VVE-indicatie. Alhoewel niet opgenomen in de definitie staat apart beschreven dat ook de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk bij kinderen een (risico op) taalachterstand kunnen signaleren en doorverwijzen naar het consultatiebureau. Pagina 10 van 22

11 In de gemeente Oirschot is sprake van VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau (1b). In overleg met de aanbieders van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is de notitie Wet OKE opgesteld. Vanaf september 2011 is de daadwerkelijke uitvoering en coördinatie gestart. De uitvoering en de behaalde resultaten van de Wet OKE en de resultaten van de vroegschoolse educatie zijn onderwerpen die tijdens het jaarlijks overleg tussen gemeente, schoolbesturen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen aan bod komen. De gemeente heeft de regie voor dit overleg. Doordat de gemeente Oirschot pas sinds een jaar bezig is met VVE en van de rijksoverheid een klein bedrag (jaarlijks minder dan 5000 euro) ontvangt voor VVE, staat de gemeente nog aan het begin van de implementatie. De gemeente beschikt over een gemeentelijke subsidiekader (2b). De subsidievoorwaarden zijn opgenomen in de Notitie Wet OKE gemeente Oirschot en het kader voor de GGD-inspecties. De basisvoorwaarden met betrekking tot de kwaliteit van voorschoolse educatie zijn hierin verwerkt. Verbeterpunten zonder afspraak ( 2 ) Het bereik (1a2) wordt bepaald door te kijken of er voldoende VVE-kindplaatsen zijn en of deze worden bezet door een doelgroepkind. In de beleidsnotitie staat beschreven dat de gemeente op basis van de gewichtenregeling voor tien peuters een VVE-plaats moet aanbieden. Omdat de gemeente een bredere definitie hanteert, is geschat dat er op basis van de gemeentelijke definitie jaarlijks zo n veertien VVEgeïndiceerde peuters zullen zijn. Bij de invulling van de gemeentelijke vragenlijst in mei 2012 waren er nog maar twee peuters die ook daadwerkelijk een VVE-indicatie hebben gekregen. Deze peuters kregen wel een VVE-aanbod. Alhoewel er wel sprake is van een voldoende aanbod; is er nog geen sprake van een gerealiseerd bereik: er zitten nog niet voldoende doelgroepkinderen op een VVE-plaats. In de gemeente Oirschot speelt het consultatiebureau niet alleen bij de signalering en indicering maar ook bij de toeleiding (1a3) een belangrijke rol. De toeleidingsactiviteiten starten nadat een VVE-indicatie is toegekend. Het consultatiebureau informeert ouders over welke aanbieders voor VVE er binnen de gemeente zijn en overhandigt ouders de informatiebrief over VVE. In het gemeentelijk beleid zijn geen specifieke toeleidingsactiviteiten, zoals huisbezoek of met de ouders de VVE-locatie bezoeken, beschreven gericht om het motiveren van ouders om gebruik te maken van VVE. Daarnaast is er ook nog geen zicht op het non-bereik. Uit de vragenlijsten van de locaties blijkt dat er in oktober 2012 vier VVE-geïndiceerde peuters een VVE-aanbod krijgen. Dit aantal lijkt erg laag en rechtvaardigt de vraag of er mogelijk sprake is van non-bereik of dat de indicering vertraagt is. Op gemeentelijk niveau is nog geen specifiek ouderbeleid (1a4) ontwikkeld. Wel is er beleid over het in de toeleiding informeren van ouders en op welke wijze zij hun kinderen kunnen aanmelden. Er is echter nog geen gemeentelijk beleid over de intakeprocedure, om ouders te stimuleren ook thuis ontwikkelingsgerichte activiteiten met hun kind te doen, om ouders te stimuleren op de voor- en/of vroegschool deel te nemen aan VVE-activiteiten, het infomeren van ouders over de ontwikkeling van hun kind of het gebruik van de thuistaal. In het gemeentelijk beleid is geformuleerd dat de VVE-locaties een integraal VVEprogramma (1a5) moeten aanbieden dat zich richt op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiermee voldoet het gemeentelijk beleid aan het eerste onderdeel van dit aspect. Verbeterpunt is wel het feit dat er geen gemeentelijk beleid is over het te hanteren kind- of volgsysteem in de voor- en vroegschool. Pagina 11 van 22

12 Er is nog geen gemeentelijk beleid geformuleerd over de externe zorg (1a6 - art. 15i WOT, lid 1d) voor peuters en kleuters die meer nodig hebben dan VVE. De gemeente dient een overzicht te hebben van zorginstanties waar een beroep op kan worden gedaan door voor- en vroegscholen. Hierbij moet duidelijk zijn welke zorg geboden kan worden en welke afspraken er gemaakt zijn over contactgegevens en werkwijze. Er is nog geen gemeentelijk beleid geformuleerd over de invulling van de interne kwaliteitszorg (1a7 - art. 15i WOT, lid 1e) van de voor- en vroegscholen. Op gemeentelijk niveau dient aangegeven te zijn wat belangrijk is met betrekking tot de kwaliteit van VVE, en hoe deze kwaliteit gemeten én geborgd wordt. Over de invulling van de doorgaande lijn (1a8) van de voor- naar de vroegscholen zijn nog maar heel beperkt gemeentelijke afspraken of beleid gemaakt. De gemeente heeft wel afspraken gemaakt rondom de overdracht van kinderen van de voorschool naar de vroegschool en dit vastgelegd in een overdrachtsprotocol en overdrachtsformulier. De overdracht vindt in de meeste gevallen alleen schriftelijk plaats. In het protocol is aangegeven dat in sommige gevallen sprake zal zijn van een warme overdracht (een mondeling overleg). Wenselijk is om in ieder geval voor alle VVE-geïndiceerde kinderen een warme overdracht te realiseren. Daarnaast zijn er ook nog geen afspraken over de VVE-coördinatie tussen de vooren vroegschool, de afstemming van het aanbod, het pedagogisch en educatief handelen, het ouderbeleid en de interne begeleiding en zorg. Er is nog geen sprake van een systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau (1c). Op gemeentelijk niveau moeten de afspraken over VVE jaarlijks geëvalueerd worden. Daarin zou in ieder geval de doelgroepbepaling, het bereik en de toeleiding, de doorgaande lijn en warme overdracht en de opbrengsten aan bod moeten komen. Een evaluatie is gepland, maar heeft nog niet plaatsgevonden. Op grond van de OKE-wet (art. 2.19, lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen) dient de gemeente Oirschot GGD-toezicht uit te laten oefenen op de basiskwaliteit voorschoolse educatie op de door de gemeente aangewezen VVElocaties. In de gemeente Oirschot betreft dit alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Volgens de gemeente neemt de GGD vanaf 1 januari 2012 bij haar inspecties ook het 8 e domein (voorschoolse educatie) mee. Alhoewel er voor de voorscholen recente (niet ouder dan twee jaar) GGD rapporten (2a) beschikbaar zijn, is in lang niet alle gevallen het 8 e domein beoordeeld. Ook als er geen VVEgeïndiceerde kinderen op het moment van de GGD-inspectie de VVE-locatie bezoeken, moet het 8 e -domein worden beoordeeld. Verbeterpunten met afspraak ( 1 ) Op gemeentelijk niveau is niet bepaald wat de resultaten van VVE (1a9) moeten zijn, noch hoe deze resultaten gemeten worden. Op gemeentelijk niveau dienen afspraken gemaakt te worden over de resultaten van vve. De Memorie van Toelichting bij de OKE-wet geeft voorbeelden, zonder uitputtend te zijn: - het aantal kinderen dat een niveau stijgt; - het aantal kinderen dat bijvoorbeeld minimaal op niveau C zit; of - afspraken over de minimale woordenschat aan het einde van groep 2.. Afspraak: De inspectie heeft met de gemeente afgesproken dat, in samenspraak met de betrokken partners, resultaatafspraken zijn vastgelegd vóór 1 augustus Pagina 12 van 22

13 2 De oordelen over de voor- en de vroegscholen 2.1 Het bereik De voor- en vroegscholen uit het overzicht in paragraaf 1.1 hebben een digitale vragenlijst gekregen om zelf te rapporteren over de kwaliteit van VVE. De vragen zijn rechtstreeks afkomstig uit het VVE-waarderingskader, met dien verstande dat sociaal-wenselijke antwoorden vermeden zijn door ófwel de formulering van de vragen, ófwel bepaalde indicatoren (zoals de beoordeling van het pedagogisch klimaat en het educatief handelen) niet op te nemen in de vragenlijst. Elke voor- en vroegschool heeft de eigen zelfrapportage teruggekregen, inclusief de bijbehorende oordelen. Volgens opgave van de voorscholen krijgen 2 doelgroeppeuters een VVE-aanbod op een peuterspeelzaal. Dit betreft het aantal VVE-geïndiceerde peuters. Volgens de vroegscholen krijgen 10 doelgroepkleuters een VVE-aanbod. Het bepalen van het aantal doelgroepkinderen was met name voor de basisscholen lastig, omdat hen niet helder was welke definitie in de gemeente Oirschot wordt gehanteerd. Het aantal doelgroepkleuters is voor de meeste basisscholen gebaseerd op het aantal gewichtenkleuters. Tabel 2.1 Het aantal (doelgroep)kinderen op de voor- en vroegschool aantal kinderen waarvan doelgroep (%) VVE-peuterspeelzaal Beerse Peuterkes 95 0 (0%) t Ooievaarsnest 22 2 (9%) De Hummelhoef (0%) Totaal (1%) VVE-kinderopvang De Boterbloem 2) - - Citykids 16 0 (0%) Pluto 14 0 (0%) Vier Uiterste 23 0 (0%) Totaal 53 0 (0%) VVE-basisschool De Korenbloem 1) 47 1 (2%) De Linde 1) 90 3 (3%) Antoniusschool 1) 36 0 (0%) Willibrordus 72 3 (4%) St. Joseph 22 0 (0%) St. Jozef 39 1 (3%) Paulusschool 1) 39 2 (5%) Totaal (4%) 1) Aangegeven niet tot de doelgroep voor de bevraging te behoren. 2) Gegevens ontbreken. 2.2 Oordelen op de indicatoren van voor- en vroegscholen De peuterspeelzalen en basisschool met doelgroepkinderen in de gemeente Oirschot hebben een digitale vragenlijst ontvangen. Deze is ingevuld en geretourneerd door alle locaties. Vier basisscholen hebben aangegeven niet tot de doelgroep te behoren. In de vragenlijst heeft iedere locatie aangegeven hoe ze zichzelf beoordeelt op het gebied van VVE. Vanwege de beperkte capaciteit voor locatiebezoeken, in combinatie met het geringe aantal doelgroepkinderen binnen de gemeente Oirschot, heeft de onderwijsinspectie in deze gemeente geen locatiebezoeken uitgevoerd. Pagina 13 van 22

14 In bijlage 2 staan in overzichtstabellen de eigen oordelen van de locaties met doelgroepkinderen op basis van de digitale vragenlijsten. Onderstaand wordt kort per aspect aangegeven op welke punten volgens de VVE-locaties in Oirschot nog verbeterpunten liggen. Condities: De voor- en vroegscholen hebben in hun zelfevaluatie aangegeven dat de condities op een aantal punten nog verbeterd kunnen worden. Voor nog niet alle voorscholen is er sprake van een recent GGD-rapport waarin ook het 8 e domein (voorschoolse educatie) is getoetst. Voor zowel de voor- als vroegscholen geldt dat er nog niet altijd sprake is van een dubbele bezetting en dat nog niet alle pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten toereikend geschoold zijn voor het vve-programma. Ouders: Door alle VVE-locaties aangegeven dat er nog geen gericht ouderbeleid is ontwikkeld met daarin een analyse van de ouderpopulatie en een visie op doelen rondom ouderparticipatie. Daarnaast geeft ongeveer de helft van de voor- en vroegscholen aan dat ze ouders vooraf nog beter zouden kunnen informeren over de VVE-doelen en -activiteiten. Ook het stimuleren van ouders om thuis ontwikkelingsgerichte activiteiten te doen en de participatie van ouders in VVEactiviteiten, worden door de VVE-locaties als verbeterpunten benoemd. Uitvoering van VVE: Voor het merendeel van de VVE-locaties geldt dat zij nog ontwikkelpunten zien wat betreft het differentiëren van het aanbod naar leeftijd en ontwikkelingsniveau waarbij sprake is van een opklimmende moeilijkheidsgraad. Ontwikkeling, begeleiding en zorg: Het merendeel van de VVE-locaties ziet nog ontwikkelmogelijkheden in de planmatige begeleiding van de hele groep, de kleine (tutor)groep en individuele kinderen. Daarnaast wordt ook de vastlegging en dossiervorming van de zorg door een aantal locaties als verbeterpunt benoemt. Tevens ontbreekt het op ongeveer de helft van de voor- en vroegscholen aan een overzicht van kinderen die zorg nodig hebben die ze niet zelf kunnen leveren en van de aard van die zorg. Kwaliteitszorg: De VVE-locaties benoemen nog verbeteren bij hun eigen kwaliteitszorg. Dit betreft met name het planmatig verbeteren, de borging en het specifiek opnemen van VVE in schooldocumenten. Doorgaande lijn: Bijna de helft van de VVE-locaties benoemt de VVE-coördinatie tussen de voor- en vroegschool en de afstemming van het aanbod, het pedagogisch klimaat, het educatief handelen, het ouderbeleid en de zorg en begeleiding als verbeterpunten. Pagina 14 van 22

15 3 Conclusies De inspectie heeft op het niveau van de gemeente gekeken naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Oirschot. Bij het oordeel over de kwaliteit van het gemeentelijk beleid heeft de inspectie in eerste instantie gebruik gemaakt van de zelfevaluatie van de gemeente. Door middel van documentenanalyse en de zelfevaluaties van de VVE-locaties heeft de inspectie de oordelen van de gemeente geverifieerd. Hieronder staat de samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Waar mogelijk geeft de inspectie aan waar een discrepantie is tussen het gemeentelijk beleid en de zelfevaluaties van de locaties. Samenvattend concludeert de inspectie dat de gemeente nog aan het begin van de implementatie van het VVE-beleid staat. Tevens dient het gemeentelijk beleid nog op veel van de onderzochte aspecten verder ontwikkeld te worden. De inspectie is positief over het VVE-beleid op het gebied van de doelgroepdefinitie, de door de genoemde VVE-coördinatie en het subsidiekader zoals staan beschreven in de beleidsdocumenten. Er zijn meerdere te clusteren verbeterpunten. Een eerste cluster betreft het vergroten van het bereik, zicht krijgen op het nonbereik en in het gemeentelijk beleid opnemen van specifieke toeleidingsactiviteiten gericht op het motiveren van ouders om gebruik te maken van VVE. Een tweede cluster betreft het ouderbeleid met daarin onder andere een analyse van de ouderpopulatie, een vastgestelde intakeprocedure, de communicatie met ouders en de verwachte ouderparticipatie. Ook bij de voor- en vroegscholen ontbreekt een specifiek ouderbeleid. In dit kader geven de VVE-locaties aan dat ouders beter geïnformeerd zouden kunnen worden over doelen en werkwijzen. Tevens is er weinig zicht op het aantal ouders dat ook thuis ontwikkelingsstimulerende activiteiten uitvoert en op welke wijze dit wordt gestimuleerd en wordt er nog nauwelijks de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan gerichte VVE-activiteiten op de voor en/of vroegschool. Een derde cluster betreft het ontbreken van beleid over het te hanteren kind- of volgsysteem, de doorgaande lijn en de externe zorg. De samenwerking en afspraken moeten nog verder worden vormgegeven. Hierbij is het van belang dat de doorgaande lijn meer is dan slechts het overdragen van kindgegevens. De VVElocaties benoemen de afstemming van het aanbod, het pedagogisch en educatief handelen, de omgang met ouders en de zorg en begeleiding als verbeterpunten. De VVE-locaties zijn wel positief over hun eigen rol als externe zorg voor een kind dat meer nodig heeft als VVE aan de orde is. Een vierde cluster betreft de eisen die worden gesteld aan de interne kwaliteitszorg van de voor- en vroegscholen worden gesteld en de systematische evaluatie van VVE op gemeentelijk niveau. Beide onderdelen moeten nog worden ontwikkeld. De voor- en vroegscholen zien met name verbeterpunten liggen op het vlak van het planmatig verbeteren en het borgen van VVE. Daarbij is het ook van belang dat bij de GGD-inspecties van alle VVE-locaties, ook als er op het moment van de inspectie geen VVE-geïndiceerde kinderen de locatie bezoeken, het 8 e -domein (voorschoolse educatie) wordt meegenomen. Dit omdat de gemeente de peuterspeelzaal/- kinderdagverblijf beschouwt als VVE-locatie. Pagina 15 van 22

16 Daarnaast is over één verbeterpunt een afspraak gemaakt. Dit betreft het formuleren van de te behalen resultaten van VVE. Over de (tussenen eind)resultaten van VVE zijn in de gemeente Oirschot nog geen afspraken gemaakt. Nog afgezien van het feit dat dit een wettelijke vereiste is (art. 167 WPO), is het voor de beoordeling van de kwaliteit van VVE noodzakelijk om afspraken te maken over de te bereiken VVE-resultaten van de kinderen en om die te monitoren. Pas dan is het immers mogelijk om (ook) met VVE opbrengstgericht te gaan werken. De afspraak is dat vóór 1 augustus 2013 de gemeente, in samenspraak met de betrokken partners, resultaatafspraken heeft vastgelegd. Pagina 16 van 22

17 Bijlage 1: De beantwoording van de digitale vragenlijst door de gemeente Oirschot HET GEMEENTELIJKE VVE-BELEID 1a1 Definitie doelgroepkind Antwoord Zelfevaluatie Hanteert uw gemeente een definitie van wat een Ja 3 doelgroeppeuter is? - Of de peuter (later) een zgn. leerlinggewicht (0,3 of 1,2) heeft Ja - Of de peuter een taal- en/of een ontwikkelingsachterstand Ja heeft (bijvoorbeeld volgens het consultatiebureau) - Of de peuter is ingeschreven op een voorschool (een Nee peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf dat VVE-geld krijgt van de gemeente) - Of tijdens de wenperiode op de peuterspeelzaal of het Nee kinderdagverblijf blijkt dat kind een taal- en/of ontwikkelingsachterstand heeft. Heeft u een document waarin de definitie van de doelgroeppeuters is beschreven? - Notitie Wet OKE gemeente Oirschot (november 2011) Ja Hanteert uw gemeente een definitie van wat een doelgroepkleuter is? Heeft u een document waarin de definitie van de doelgroepkleuters is beschreven? 1a2 Bereik: het aantal kindplaatsen (peuters) Nee Weet u voor hoeveel peuters u VVE-plaatsen dient te creëren uit de onderwijsachterstandgelden van het rijk? Weet u hoeveel doelgroeppeuters er in uw gemeente zijn per 1 Ja 2 augustus 2011, uitgaande van uw eigen doelgroepdefinitie (als u die heeft)? Hoeveel doelgroeppeuters zijn er in uw gemeente per 1 14 augustus 2011? Hoeveel van deze doelgroeppeuters hebben VVE gehad? 2 Heeft u een document waarin het bereik van de doelgroepkleuters is beschreven? Nee 1a3 Toeleiding Is er een dekkend bestand van waaruit de doelgroeppeuters kunnen worden geïdentificeerd? (zoals het Integraal Dossier JGZ [ID-JGZ]) Heeft uw gemeente zicht op de aard en de omvang van het nonbereik, d.w.z. welke ouders hun kinderen niet naar VVE laten gaan terwijl het wel doelgroeppeuters zijn? Heeft u een document waarin is beschreven hoe het toeleidingstraject van de doelgroeppeuters naar de voorschool eruit ziet? - Notitie Wet OKE gemeente Oirschot (november 2011) Ja 3 1a4 Ouders Gericht ouderbeleid: Is er sprake van een analyse van de ouderpopulatie, waardoor duidelijk wordt waar het VVEouderbeleid zich op moet richten? Wordt in het ouderbeleid expliciet uitgewerkt dat zoveel mogelijk ouders worden bereikt? Nee Pagina 17 van 22

18 Worden de ouders vóórdat hun doelgroepkind naar de voorschool gaat adequaat geïnformeerd over het doel en de werkwijze van VVE en de voorschool? Is dat in een document te lezen? - Notitie Wet OKE gemeente Oirschot (november 2011) - Informatiebrief over voor- en vroegschoolse educatie Is er sprake van een vastgestelde intake-procedure van de doelgroepkinderen? Is dat in een document te lezen? - Notitie Wet OKE gemeente Oirschot (november 2011) Is er gemeentelijk beleid om ouders te stimuleren thuis VVEactiviteiten met hun kind te doen? Is er gemeentelijk beleid om ouders te stimuleren op de voor(- en vroeg)school VVE-activiteiten met hun kind te doen? Is er gemeentelijk beleid om ouders te informeren over de ontwikkeling van het kind? Is er gemeentelijk beleid om rekening te houden met de thuistaal van de doelgroepkinderen? Ja 3 Ja Ja 3 Ja 1a5 Integraal VVE-programma Is er gemeentelijk beleid over het te hanteren VVE-programma in de voorschool? Is er gemeentelijk beleid over het te hanteren kind- of leerlingvolgsysteem in de voor- en/of vroegschool? 1a6 Externe zorg Is er gemeentelijk beleid over de (externe) zorg voor peuters die meer nodig hebben dan VVE? 1a7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en de vroegscholen Zijn er gemeentelijke afspraken over de manier waarop de vooren vroegscholen hun interne kwaliteitszorg uitvoeren? 1a8 Doorgaande lijn Is er gemeentelijk beleid over de VVE-coördinatie tussen de voor- en de vroegschool? Is er gemeentelijk beleid om zoveel mogelijk kinderen door te laten stromen van de voorschool naar een vroegschool? Is er gemeentelijk beleid over de zgn. warme overdracht van de voorschool naar de vroegschool? Is dat in een document te lezen? - Overdrachtformulier kinderopvangorganisaties-basisscholen (januari 2012) - Protocol overdracht kinderopvangorganisaties- basisscholen (januari 2012) Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van het aanbod van de voor- en de vroegschool op elkaar? Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van pedagogischeducatief handelen van de voor- en de vroegschool op elkaar? Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van het ouderbeleid van de voor- en vroegschool op elkaar? Ja 3 Ja Pagina 18 van 22

19 Is er gemeentelijk beleid over de afstemming van de interne begeleiding en de zorg van de voor- en de vroegschool op elkaar? 1a9 Resultaten Zijn er gemeentelijke afspraken met de schoolbesturen over de te bereiken resultaten met VVE? Nee 1 1a10 Nadere VVE-afspraken op gemeentelijk niveau Zijn er nadere gemeentelijke afspraken over de voorscholen? Dus bovenop de wettelijke eisen. Zijn er nadere gemeentelijke afspraken over de vroegscholen? Bijvoorbeeld in LEA-verband. 1b VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau Is er VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau wat betreft de aansturing van VVE? (Stuurgroep, LEA, e.d.) Is er VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau wat betreft de uitvoering van VVE? (bijv. in de werkgroep VVE, of zoiets) Is dat in een document te lezen? Kunt u hieronder kort beschrijven hoe die coördinatie van de VVE-uitvoering er uit ziet? Halfjaarlijkse evaluatie met scholen en aanbieders van voor- en vroegschoolse educatie (zie ook beleidsnotitie d.d. 17 november 2011) Nee Nee Ja 3 Nee 1c Systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau Wordt VVE op gemeentelijk niveau systematisch geëvalueerd en verbeterd? (via een (VVE)monitor, gemeentelijk VVE-evaluaties, VVE-beleidsplannen, en dergelijke?) Is dat in een document te lezen? Kunt u hieronder kort beschrijven hoe die systematisch evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau er uit ziet? Halfjaarlijkse evaluatie met alle betrokken partners Ja 3 Nee Pagina 19 van 22

20 DE VVE-CONDITIES 2a GGD-rapport Antwoord Zelfevaluatie Heeft u afspraken met de GGD dat zij bij het beoordelen van de kinderdagverblijven óók de voorschoolse educatie (het zgn. 8 e domein) beoordelen? Is dat in een document te lezen? Is u bekend vanaf welke datum de GGD ook het 8e domein meeneemt in haar beoordeling van de kinderdagverblijven? Wat is die datum? Heeft u afspraken met de GGD dat zij bij het beoordelen van de peuterspeelzalen óók de voorschoolse educatie (het zgn. 8e domein) beoordelen? Is dat in een document te lezen? Is u bekend vanaf welke datum de GGD ook het 8e domein meeneemt in haar beoordeling van de peuterspeelzalen? Wat is die datum? b Gemeentelijk subsidiekader Ja 3 Nee Ja 3 Ja 3 Nee Ja 3 Is er een gemeentelijk VVE-subsidiekader voor de voorscholen (of een verordening, een beschikking, e.d.) Pagina 20 van 22

21 Bijlage 2: De resultaten op basis van de beantwoording op de digitale vragenlijst van de voor- en vroegscholen A Condities Er is een recent GGD-rapport beschikbaar 1, waarin de basisvoorwaarden voorschoolse educatie zijn getoetst De groepsgrootte voldoet aan de wettelijke maximumeisen 7 3 Leidster - kind ratio ("dubbele bezetting") Voldoende VVE-tijd Alle beroepskrachten zijn toereikend gekwalificeerd (opleiding) Alle beroepskrachten spreken voldoende Nederlands Alle beroepskrachten zijn toereikend VVE-geschoold Er is een jaarlijks geactualiseerd VVE-scholingsplan B Ouders Gericht ouderbeleid 10 2 Ouders zijn vooraf adequaat geïnformeerd Intake Stimuleren om thuis ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen Participatie in VVE-activiteiten in de voor/vroegschool 10 6 Informeren over de ontwikkeling van hun kind 3 7 C1 Het aangeboden programma Een integraal VVE-programma Werken met een doelgerichte planning Het aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad en er wordt gedifferentieerd 7 3 C2 Het pedagogisch klimaat De inrichting van de ruimte is aantrekkelijk, uitdagend en spel- en taal-uitlokkend 1 9 D1 Ontwikkeling, begeleiding en zorg: binnen de groep Volgen van de brede ontwikkeling van alle kinderen De begeleiding is planmatig voor: de hele groep, de kleine (tutor)groep en het individuele kind De evaluatie van de aangeboden begeleiding en zorg 4 5 D2 Ontwikkeling, begeleiding en zorg: in de bredere zorgketen 1 De leidsters/leerkrachten hebben een overzicht van de kinderen die zorg nodig hebben die de voor-/vroegschool niet kan leveren en van de aard van die zorg 2 De leidsters/leerkrachten melden kinderen aan voor externe zorg, wanneer de voor-/vroegschool de gewenste zorg niet kan leveren 3 De leidsters/leerkrachten blijven de ontwikkeling van kinderen met extra zorg bijhouden E Kwaliteitszorg binnen de voor- c.q. vroegschool Er is VVE-coördinatie op de voor- resp. vroegschool De voor- resp. vroegschool evalueert de kwaliteit van haar VVE De voor- resp. vroegschool evalueert de resultaten van VVE De voor- resp. vroegschool werkt planmatig aan VVEverbetermaatregelen De voor- resp. vroegschool borgt de kwaliteit van haar educatie VVE is onderdeel van de kwaliteit in de vroegschool Pagina 21 van 22

22 F Doorgaande lijn Er is VVE-coördinatie tussen de voor- en vroegschool Voldoende kinderen stromen door naar een vroegschool De voor- en vroegschool zorgen voor een warme overdracht 7 4 Het aanbod van de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd 10 5 Het pedagogisch klimaat en het educatief handelen van de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd 10 6 De manier om met ouders om te gaan op de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd 10 7 De interne begeleiding en zorg zijn op de voor- en vroegschool op elkaar afgestemd 10 G Resultaten De resultaten worden gemeten conform de gemeentelijke afspraken Voldoende kinderen hebben geen verlengde kleuterperiode 2 3 ntb Niet te beoordelen op basis van de zelfevaluatie. 1 Alleen voor de voorscholen. 2 Alleen voor de vroegscholen. Pagina 22 van 22

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 Utrecht, november 2012 3426545 Pagina 1 van 15 Pagina 2 van 15 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE op gemeentelijk niveau 9 2 De oordelen over

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3496705 Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Eersel 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ST. OEDENRODE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ST. OEDENRODE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ST. OEDENRODE IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3498942 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente St. Oedenrode 9

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3492754 Pagina 1 van 18 Pagina 2 van 18 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Maasdonk 9 2 De oordelen over de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SON EN BREUGEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SON EN BREUGEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SON EN BREUGEL IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3508843 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Son en Breugel 9 1.1

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HULST IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HULST IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HULST IN 2012 Definitief Utrecht, januari 2013 H3490757 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Hulst 9 1.1 Overzicht van de voor- en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VALKENSWAARD IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VALKENSWAARD IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VALKENSWAARD IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3498934 Pagina 1 van 22 Pagina 2 van 22 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Valkenswaard 9 1.1

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BLADEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BLADEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BLADEL IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3498938 Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Bladel 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3496774 Pagina 1 van 16 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Aa en Hunze 7 2 De oordelen over de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VUGHT IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VUGHT IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VUGHT IN 2012 Utrecht, januari 2013 H3482206 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Vught 9 1.1 Overzicht van de voor- en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OVERBETUWE IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OVERBETUWE IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OVERBETUWE IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3501246 Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Overbetuwe 7 1.1 Overzicht van de voor- en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WOUDENBERG IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3503171 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Woudenberg 7 1.1 Overzicht van de voor en de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente West Maas en Waal 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012 Utrecht, februari 2013 3494430 Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Wassenaar 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012 Utrecht, januari 2013 HB 3489397 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Olst Wijhe 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SCHIJNDEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SCHIJNDEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SCHIJNDEL IN 2012 Definitief Utrecht, oktober 2012 H3418222 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Schijndel 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GELDROP-MIERLO IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GELDROP-MIERLO IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GELDROP-MIERLO IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3505468 Pagina 1 van 30 Pagina 2 van 30 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Geldrop-Mierlo 9 1.1

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012 Utrecht, februari 2013 3491892 Pagina 1 van 17 INHOUD Voorwoord 3 VVE in de gemeente Noordwijk 5 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen in Noordwijk

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Ouder Amstel 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CRANENDONCK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CRANENDONCK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE CRANENDONCK IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3500308 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Cranendonck 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3497803 Pagina 1 van 21 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Enkhuizen 7 1.1 Overzicht van de voor en

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN Locatie Brinnr. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer. 9062 Datum onderzoek 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE HOEKSTEEN (LOCATIE DE REIGERTJES) BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Locaties : : Brinnr. :04YU Plaats

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINTERSWIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINTERSWIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINTERSWIJK IN 2012 Utrecht, augustus 2012 HB3337197 HB3337197 Pagina 2 van 25 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Winterswijk 9 1.1 Overzicht van de voor en de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VELDHOVEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VELDHOVEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE VELDHOVEN IN 2012 Definitief Utrecht, januari 2013 H3482256 Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Veldhoven 9 1.1 Lijst

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE SÚDWEST FRYSLÂN IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3498905 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Súdwest Fryslân 7 1.1 Overzicht van

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief Utrecht, december 2012 Reg.nr. 3475149 1 Reg.nr. 3475149 2 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Heemskerk 9 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER Locatie : PSZ De Eendjes : BS De Brinnr. : 12KZ Plaats

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3493045 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Doetinchem 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beverwijk Plaats : Beverwijk Gemeentenummer : 0375 Onderzoeksnummer : 279708 Datum onderzoek : 10 december 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBBEL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBBEL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBBEL Locatie : Plaats :9356 EA Tolbert Onderzoeksnummer :9310 Documentnummer :3458807 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Purmerend Plaats : Purmerend Gemeentenummer : 0439 Onderzoeksnummer : 278362 Datum onderzoek : 24 november 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012 Utrecht, oktober 2012 HB3423397 Pagina 2 van 25 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Brummen 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Brummen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3504532 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Midden Drenthe 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ Locatie Brinnr. n.v.t. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer 8901 Datum onderzoek 25 juni

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN Locatie(s) :Peuterspeelzaal Het :Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HILLEGOM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HILLEGOM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HILLEGOM IN 2012 Utrecht, maart 2013 3503317 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Hillegom 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Hillegom

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Sliedrecht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Sliedrecht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Sliedrecht Plaats : Sliedrecht Gemeentenummer : 0610 Onderzoeksnummer : 289118 Datum onderzoek : 26

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER Locaties : : (locatie Zeewijk) Brinnr. :12XO-1 Plaats :1974

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL N.B.S. DE STERREN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL N.B.S. DE STERREN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL N.B.S. DE STERREN Locatie : Brinnr. :15CG Plaats :9982 LK Uithuizermeeden Onderzoeksnummer :11200 Documentnummer

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EEMNES IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EEMNES IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EEMNES IN 2012 Definitief Utrecht, april 2013 Reg.nr. 3514996 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Eemnes 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hof van Twente Plaats : Goor Gemeentenummer : 1735 Onderzoeksnummer : 278130 Datum onderzoek : 29 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON Locatie Brinnr. 11OD Plaats Dronten Onderzoeksnummer. 1125 Datum onderzoek 08-11-2012 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Loppersum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Loppersum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Loppersum Plaats : Loppersum Gemeentenummer : 0024 Onderzoeksnummer : 279080 Datum onderzoek : 15 december 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE DOERAK BASISSCHOOL OBS DRIEMASTER (LOCATIE SPERKHEM)

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE DOERAK BASISSCHOOL OBS DRIEMASTER (LOCATIE SPERKHEM) VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE DOERAK BASISSCHOOL OBS DRIEMASTER (LOCATIE SPERKHEM) Locaties :De Doerak :Driemaster (locatie

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3495287 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 Inleiding 5 1. VVE in de gemeente Edam - Volendam 7 1.1 Overzicht

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ELBURG IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ELBURG IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ELBURG IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3494834 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Elburg 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Elburg

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DUIMELOTJE BASISSCHOOL DE VORE BASISSCHOOL DE GARVEN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DUIMELOTJE BASISSCHOOL DE VORE BASISSCHOOL DE GARVEN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DUIMELOTJE BASISSCHOOL DE VORE BASISSCHOOL DE GARVEN Locaties :Duimelotje :De Vore :De Garven Brinnrs.

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3494884 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Ermelo 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Ermelo

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Hoogezand-Sappemeer Plaats : Hoogezand Gemeentenummer : 0018 Onderzoeksnummer : 288257 Datum onderzoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KLEURDOOS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KLEURDOOS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KLEURDOOS Locatie : De Kleurdoos Plaats : Westervoort Onderzoeksnummer : 88 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE PLUIS BASISSCHOOL PCBS GIDEON

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE PLUIS BASISSCHOOL PCBS GIDEON VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE PLUIS BASISSCHOOL PCBS GIDEON Locaties : : Brinnr. :03TS Plaats :1611 WS Bovenkarspel Onderzoeksnummers

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PEUTERERF

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PEUTERERF VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PEUTERERF Locatie Peuterspeelzaal Peutererf Plaats Capelle a/d IJssel Regnr. 3319689

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NAARDEN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NAARDEN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NAARDEN IN 2012 Definitief Utrecht, april 2013 Reg.nr. 3514931 Pagina 1 van 24 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Naarden 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BODEGRAVEN-REEUWIJK IN 2012 Utrecht, februari 2013 3499645 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Bodegraven Reeuwijk 7 1.1 Overzicht van de voor en

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3494687 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Rijssen Holten 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hendrik-Ido-Ambacht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hendrik-Ido-Ambacht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hendrik-Ido-Ambacht Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht Gemeentenummer : 0531 Onderzoeksnummer : 276870 Datum onderzoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE Locatie : Plaats : Naarden Registratienummer : 487079 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER Locatie(s) : : Brinnr. :16ZH Plaats :1628 DJ Hoorn Onderzoeksnummer

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEEK IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEEK IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEEK IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3496739 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Leek 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE De Friese Meren Gemeentenummer : 1921 Onderzoeksnummer : 287893 Datum onderzoek : 25 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE PIKESTJELP BASISSCHOOL ZUIDERVELDSCHOOL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE PIKESTJELP BASISSCHOOL ZUIDERVELDSCHOOL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE PIKESTJELP BASISSCHOOL ZUIDERVELDSCHOOL Locaties :De :Zuiderveldschool Brinnr. :14QR Plaats

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hollands Kroon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hollands Kroon RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hollands Kroon Plaats : Anna Paulowna Gemeentenummer : 1911 Onderzoeksnummer : 279553 Datum onderzoek : 17 november

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3497823 Pagina 1 van 24 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Ooststellingwerf 7 1.1 Overzicht van

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE CARROUSEL PEUTERSPEELZAAL LENTEPRET

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE CARROUSEL PEUTERSPEELZAAL LENTEPRET VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE CARROUSEL PEUTERSPEELZAAL LENTEPRET Locatie De Carrousel Lentepret BRIN-nummer 13BF Plaats Zevenaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BORNE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BORNE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BORNE IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3498729 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Borne 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Borne

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE WADLOPERTJES KINDERDAGVERBLIJF DE EEMSRAKKERTJES BASISSCHOOL DE MEERPAAL BASISSCHOOL NOORDERBREEDTE

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TERSCHELLING IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TERSCHELLING IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE TERSCHELLING IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3498525 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Terschelling 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE PEUTERHORN BASISSCHOOL RKBS DE BASKUUL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE PEUTERHORN BASISSCHOOL RKBS DE BASKUUL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE PEUTERHORN BASISSCHOOL RKBS DE BASKUUL Locaties : : Brinnr. :11VV Plaats :1614 LS Lutjebroek

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DRIMMELEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DRIMMELEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DRIMMELEN IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3506905 Pagina 1 van 26 Pagina 2 van 26 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Drimmelen 9 1.1 Overzicht van de voor-

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3498758 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Losser 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Losser

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DRIBBEL BASISSCHOOL RKBS DE WILGEROOS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DRIBBEL BASISSCHOOL RKBS DE WILGEROOS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DRIBBEL BASISSCHOOL RKBS DE WILGEROOS Locaties :Dribbel :De Brinnr. :11VP Plaats :1944 VC Beverwijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Franekeradeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Franekeradeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Franekeradeel Plaats : Franeker Gemeentenummer : 0070 Onderzoeksnummer : 292354 Datum onderzoek : 17 maart 2017

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GIESSENLANDEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GIESSENLANDEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE GIESSENLANDEN IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 H3507268 Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Giessenlanden 9 1.1 Overzicht van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZANDVOORT IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZANDVOORT IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ZANDVOORT IN 2012 Utrecht, maart 2013 3051063 Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Zandvoort 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Zandvoort

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS Locatie : Ketelbinkie : De Windroos Brinnr. : 10OD

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Geldermalsen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Geldermalsen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Geldermalsen Plaats : Geldermalsen Gemeentenummer : 0236 Onderzoeksnummer : 279478 Datum onderzoek : 13 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Heerenveen Plaats : Heerenveen Gemeentenummer : 0074 Onderzoeksnummer : 287974 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KRUIMELKRING Locatie Plaats Voorst (Twello) Onderzoeksnummer 1124 Datum onderzoek 8 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL LIKKEPOT BASISSCHOOL HET NOORDERLICHT

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL LIKKEPOT BASISSCHOOL HET NOORDERLICHT VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL LIKKEPOT BASISSCHOOL HET NOORDERLICHT Locaties :Likkepot :Het Brinnr. :11VF Plaats :8862 WC Harlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 2Spel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 2Spel RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 2Spel Plaats : Den Haag LRKP nummer : 668070298 Onderzoeksnummer : 267367 Datum onderzoek : 19 september 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE PLEINEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE PLEINEN VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE PLEINEN Locatie Plaats Hoofddorp Reg.nr. 06190 Onderzoeksnummer. 6962 Datum onderzoek

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BERGEN (L) IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BERGEN (L) IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BERGEN (L) IN 2012 Definitief Utrecht, oktober 2012 H3418114 Pagina 1 van 28 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Bergen (L) 9 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EKKE DE HAAN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EKKE DE HAAN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL OBS EKKE DE HAAN Locatie : Brinnr. :14JW Plaats :8446 CL Heerenveen Documentnummer :459112 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CBS DE PAREL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CBS DE PAREL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CBS DE PAREL Locatie(s) : Brinnr. :05XB Plaats :9649 HP Muntendam Onderzoeksnummer :15091 Datum onderzoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE ZONNETJES

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE ZONNETJES VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE ZONNETJES Locatie : Plaats : Bussum Registratienummer : 50542 Onderzoeksnummer :

Nadere informatie