Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 25 maart 2013 in de personeelskamer 1. Opening 2. Mededelingen van het DB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 25 maart 2013 in de personeelskamer 1. Opening 2. Mededelingen van het DB"

Transcriptie

1 Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 25 maart 2013 in de personeelskamer Aanwezig: Ronald Bröker, Hilde Conen, Jelly Fledderus, Bart Kuil, Frans Nevels, Mieke de Vries, Johan Westerbeek (vanaf agendapunt 3) Namens het bevoegd gezag: Wim Berends, Ben Karstenberg, Corrie Raat Niet aanwezig m.b.: Ben van den Broek, Bart Croezen, Bas Dekker, Willem de Graaff, Jessica Poel, Hans Roelofs, Erica Schaper, Joke Westerling Niet aanwezig z.b.: Matty Janssen, Ramon Valk Notulist: Lianne Vredeveld 1. Opening De voorzitter, Ronald Bröker, opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen extra agendapunten. 2. Mededelingen van het DB - De definitieve rapportage onderwijstijd BB is naar DNV gestuurd. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de concept rapportage welke de MR-leden hebben ontvangen. In het overleg DB MR is daarom afgesproken om de definitieve rapportage niet naar de MR-leden te sturen. Dit is akkoord. - Verkiezingscommissie: er is een planning gemaakt voor de verkiezingen. De brief voor de ouders zal morgen gekopieerd worden, zodat de brief deze week nog verstuurd kan worden. Voor de verkiezingen van het personeel zal de commissie, bestaande uit Jelly, Bart Kuil, Frans en Ronald, nog bij elkaar gaan zitten zodat dit ook op korte termijn in gang gezet kan worden. Jelly zal de personeelsleden hierover informeren middels een bericht op het Dagblad. 3. Mededelingen van het bevoegd gezag - 22 en 23 maart stond in het teken van de Dag van de Techniek. Dit betreft een samenwerking tussen DNV en bedrijven in Coevorden. Vrijdag 22 maart zijn 261 leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs in de regio Coevorden bij DNV geweest en op zaterdag konden deze leerlingen naar bedrijven toe. DNV is heel tevreden over de grote opkomst. Voor maart 2014 is deze dag al weer gepland. - De vergunningaanvraag voor het PrO is verzonden. Dit zal begin april door welstand worden behandeld; daarna begint het feitelijke vergunningentraject. - M.b.t. de nieuwbouw in Hardenberg zijn de vergunning en de opdracht verleend. Ook de kapvergunning is verleend, maar er zal eerst gewacht moeten worden tot de periode van inspraak voorbij is. Als alles meezit, zal begin mei de eerste schop in de grond gezet worden. - Voor de inkoop van kantoorartikelen stappen we over op een nieuwe leverancier. Dit was Office Depot en wordt Staples. Dit levert DNV een kostenbesparing op. - In september gaat het laatste optiejaar met Payflex in. Dit is een contract met Randstad die nog in de NSV-tijd (Noordelijke Scholen Vereniging) is afgesloten. 1

2 - In het DB MR is afgesproken dat de rapportage 4 e kwartaal niet apart aan de MR wordt aangeboden omdat een paar weken erna het financiële jaarverslag wordt voorgelegd. Waarschijnlijk zal tijdens de volgende vergadering het financiële jaarverslag met de accountantsverklaring voorgelegd kunnen worden. 4. Ingekomen stukken - Info MR, nr. 1, maart Mail via Johan Schipper van de AOB inzake MR en financiën. - Mail van Alex de Groot dat de MR nu een eigen adres heeft: 5. Notulen van de MR-vergadering van 28 februari 2013 De notulen van de MR-vergadering van 28 februari 2013 worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: - Pagina 2, punt 5 website: de website is doorgelopen op oude informatie. Mocht er toch nog oude informatie op de website staan, geef dit dan door aan Anja Zwols of Wietske Meier. Wim Berends zal dit ook op het Dagblad melden. M.b.t. de link naar Itslearning: met de ICT-coördinator is afgesproken dat de link op de website geplaatst wordt als dit verder geen problemen oplevert. M.b.t. het rooster: dit staat op de website, maar op een andere plek. - Pagina 2, punt 5 taal- en rekentoets: bij de havo zou het cijfer van de rekentoets niet op de eindlijst komen te staan terwijl dit bij vwo wel het geval zou zijn. Ben Karstenberg zal dit uitzoeken. - Pagina 3, punt 6 ruimtebehoefte Van Heeckerenlaan: er wordt geïnformeerd of het veiligheidsprotocol erop aangepast moet worden als er extra lokalen bij komen. Ben Karstenberg antwoordt dat hij dit met het hoofd facilitaire dienstverlening gaat bespreken. Hoe verhoudt de aanname dat BGL stabiel blijft zich tot het eventueel groeien van BGL door aanscherping van het plaatsingsbeleid? Dit lijkt in tegenspraak. Het is nog niet bekend wat het plaatsingsbeleid voor gevolgen heeft, maar de verwachting is wel dat er een verschuiving zal plaatsvinden maar dat dit dan de daling in leerlingaantal bij BGL compenseert. Per saldo zal BGL dan stabiel blijven. Stel dat er een afname plaatsvindt van het leerlingenaantal, dan betekent dat niet dat er automatisch minder groepen of klassen komen. Met minder leerlingen zijn nog steeds hetzelfde aantal groepen en lokalen nodig. - Pagina 4, punt 14 procedure kluiscontrole: Hoe moet de actie met de hond bij de trap opgevat worden in het licht van de procedure kluiscontrole? Dat wordt niet in de procedure genoemd. Tijdens de controle is de garderobe gesloten voor leerlingen. In de pauze kan dit niet omdat leerlingen bij hun kluisje moeten kunnen. Tijdens de pauze zijn de agenten met hun honden bij de trap gaan staan. Na de pauze werd de controle gecontinueerd. - Actiepunten: - Punt 23 BAPO: Hans, Erica en Wim hebben hierover gesproken. Voor de MRvergadering van april komt er een voorstel voor de MR. In de roosterformulieren is al een nieuwe tekst m.b.t. BAPO opgenomen. - Punt 27 tarieven busmaatschappij: Wim Berends heeft hiernaar bij het Esdal College geïnformeerd. De tarieven van de busmaatschappijen die het Esdal inzet zijn niet goedkoper dan de tarieven van busmaatschappij Lanting. Deze tarieven zijn nog steeds marktconform. - Punt 28 camera s: er zijn 16 camera s die vooral gericht zijn op de in- en uitgangen. Er kunnen niet overal camera s geplaatst worden. Als er vernielingen zijn gepleegd moet dit zo snel mogelijk bij de conciërge gemeld worden. Verder worden er ook fietsen vernield doordat leerlingen hun fiets niet in de fietsenstalling plaatsen. Het ligt ook 2

3 gedeeltelijk aan het gedrag van de leerlingen. De punten 25, 27 en 28 kunnen van de lijst worden afgevoerd. 6. MR statuut en MR reglementen - De naam van de stichting is geactualiseerd. - In het Reglement kan artikel 7, lid 3 Groep 1 heeft vanaf april 2005 twee jaar zitting gehad verwijderd worden. - In het statuut en het reglement worden twee sectoren genoemd, dit moeten er drie zijn. Er zal ook gekeken moeten worden naar de leden in de deelraden. In het organigram zal Hardenberg toegevoegd worden. Het DB past dit aan en mailt het naar Corrie om mee te kijken. - Het voorstel is om de volgende keer digitaal te gaan stemmen. Direct na de verkiezingen zal dit door verkiezingscommissie opgepakt worden. - Er zal over een aantal zaken m.b.t. positionering MR, deelraden etc. nagedacht moeten worden. Er wordt geopperd om de verkiezingen met een jaar uit te stellen. Het DB zal dit met Hans bespreken. 7. Aanpassen fietsregeling in het kader van de werkkostenregeling - Vraag MR: - In de aanpassing fietsregeling vervalt de eis om de fiets in te zetten voor woon/werkverkeer. Waarom dan niet het maximum aantal km laten vervallen en de regeling voor een ieder toegankelijk maken? Antwoord: De aanpassing betreft een versoepeling ten gunste van de medewerkers. Er is gekozen voor een maximaal aantal kilometer om de werkkostenregeling beheersbaar te houden. Bij volledig vrijgeven van het maximaal aantal kilometer zou het kunnen dat naast de andere regelingen die binnen de werkkostenregeling vallen de toegestane fiscale ruimte in het gedrang kan komen. 8. Intentieverklaring samenwerking met Diepholz - Vraag MR: - Om welke deel van de leerlingpopulatie van onze school gaat het? Antwoord: leerlingen uit leerjaar drie en vier havo en vwo die het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) volgen binnen het Technasium zullen samenwerken met leerlingen van deze Duitse school. Daarbij gaat het om 15 en 16-jarige leerlingen. De leerlingen krijgen een technische opdracht van een Nederlands bedrijf of instelling en moeten deze uitvoeren. De Duitse leerlingen krijgen dezelfde opdracht. De leerlingen komen in Nederland bij elkaar en moeten in het Engels uitleggen hoe ze het probleem hebben opgelost. Het jaar erop krijgen de Nederlandse en Duitse leerlingen een opdracht van een Duits bedrijf om op te lossen en gaan de Nederlandse leerlingen naar Duitsland toe om hun oplossing uit te leggen. - Wat voor type school is Diepholz? Antwoord: het is een Berufsschule en het heeft ongeveer 2200 leerlingen, maar voor extra informatie wordt er geadviseerd om dit op internet op te zoeken. - In wat voor omgeving komen onze leerlingen daar terecht? Antwoord: Diepholz ligt in de deelstaat Niedersaksen. Het is een plattelandsgemeente met ongeveer inwoners. - En verder: wat zijn de consequenties voor DNV, bijvoorbeeld in de zin van arbeidsinvestering? Antwoord: Het gaat hier om een intentieverklaring. Het projectplan moet nog uitgewerkt worden en gaat langs de MR. Er wordt nog geprobeerd om subsidie te krijgen voor deze samenwerking. 9. Recht invullen LC en LD functies bij uittreding - Vragen MR: 3

4 - Zou dit punt niet ter instemming moeten voorliggen? Antwoord: het betreft alleen een wijziging in de werkwijze en geen wijziging van beleid. De procedure m.b.t. het toekennen van LC en LD functies wijzigt niet. - De trekkersrollen zullen niet verdwijnen bij het uittreden van een docent LC die de trekkersrol uitvoerde. Per afdeling is aangegeven welke trekkersrollen gewenst zijn. Het lijkt voor de hand te liggen dan er dan binnen die afdeling bij uittreding de rol wederom wordt ingevuld. Antwoord: het is gewenst dat trekkersrollen bij uittreding wederom worden ingevuld. Echter door de toename van het aantal LC en LD functionarissen i.v.m. de invoering van de functiemix hoeft uittreding van een LC/LD functionaris met een bepaalde trekkersrol niet automatisch te leiden tot een vacature. Er kan ook besloten worden om een van de docenten die reeds een LC of LD functie heeft de trekkersrol te laten vervullen. De essentie is dat het geen automatisme is dat de vrijgekomen LC of LD functie door de afdeling wordt ingevuld als er al voldoende LC/LD functionarissen zijn. Het kan zijn dat het in een andere afdeling meer nodig is. Deze afweging is een kwaliteitsafweging en moet in het CMT gemaakt worden. - Worden de afdelingsdirecteuren niet betrokken in de besluitvorming? Antwoord: de sectordirecteur is de link naar de afdelingsdirecteur. De sectordirecteur overlegt met de afdelingsdirecteur en vertegenwoordigd zijn belangen in het CMT. Dit lijkt voor de hand liggend, maar zal wel in de notitie worden aangepast. Wim Berends mailt de aangepaste notitie naar het DB. - Er is toch maar 1 wachtkamer die is voortgekomen uit de sollicitatieronde excellente docent LC waar momenteel nog maar 1 medewerker in zit en deze op 1 augustus 2013 zal verlaten? Antwoord: dit is juist. Dit zal in de notitie worden aangepast. 10. Voorstel kwaliteitsvisitaties DOVOC - Het betreft een voorstel om de structuur verder te gaan uitwerken. Het nieuwe kijkkader van de inspectie vormt het uitgangspunt voor de kwaliteitsvisitaties. - Vraag MR: wordt het OOP hier ook bij betrokken? Antwoord: er zijn al gezamenlijke werkgroepen op het gebied van financiën en formatie, HRM, ICT en kwaliteit. Deze werkgroepen zijn bedoeld om slimmer met bedrijfsvoering om te gaan door bijv. gezamenlijk in te kopen en van elkaar te leren. Vanuit de MR wordt aangegeven dat dit binnen de school nog niet zo bekend is. Dit zal meer voor het voetlicht gebracht worden. 11. Rondvraag aan het bevoegd gezag - Hilde Conen informeert of het personeel in Coevorden weet hoe de roostermakers de indeling m.b.t. roosterwensen maken. Er wordt aangegeven dat er een verschil is tussen wensen en eisen. De afdelingsdirecteur accordeert de eis/wens van een docent. De roostermakers zijn hierin volgend. Hoe meer eisen/wensen er geaccordeerd worden, hoe moeilijker het is om een sluitend rooster te krijgen. Bij een harde eis wordt dit geblokkeerd in het rooster. Het formulier roosterwensen gaat binnenkort naar de docenten toe. Ook als er geen roosterwensen zijn, moet het formulier toch ingevuld worden. - Bart Kuil geeft aan dat de jaarplanning nog wel eens verandert waardoor hij in de knel komt met al gemaakte afspraken met bijv. bedrijven. In principe staat de jaarplanning vast. Als hiervan afgeweken wordt, is dit vaak i.v.m. een bijzondere reden. Als er veel dubbelboekingen zijn moet er contact opgenomen worden met de leidinggevende. - Schorsing uur 12. Beraadslaging over de voorstellen - MR statuut en MR reglementen Instemming MR 4

5 Opmerkingen: Stemming: De MR brengt de notitie niet in stemming. Dit zal in de commissievergadering met de volledige MR worden besproken. - Aanpassen fietsregeling in het kader van de werkkostenregeling Instemming PMR Opmerkingen: Stemming: De PMR stemt unaniem in. - Intentieverklaring samenwerking met Diepholz Advies MR Opmerkingen: de MR had graag vooraf een schriftelijke toelichting bij de intentieverklaring ontvangen. Stemming: De MR adviseert unaniem positief. 13. Positionering MR - Dit wordt geagendeerd voor de volgende commissievergadering. 14. Verkiezingen MR - Brief ouders: deze zal kort en bondig gemaakt worden en er zal verwezen worden naar de website en het adres van de MR. Jelly en Frans maken een concept en sturen deze naar de MR-leden. - Voorzitter MR: Hans heeft aangegeven eventueel nog een jaar mee te willen draaien om een nieuwe voorzitter in te werken. Er heeft zich vanuit de MR nog niemand gemeld om de taak van voorzitter over te nemen. Frans geeft aan dat hij de MR niet zonder voorzitter zal laten zitten. In de brief richting het personeel wordt er een nieuw lid voor de MR gezocht. De MR kiest haar eigen voorzitter. 15. Rondvraag - Mieke de Vries pleit ervoor om de commissievergaderingen toch zo veel mogelijk door te laten gaan omdat dit ook de mogelijkheid biedt om als MR te praten over de positionering van de MR en te sparren. Dit wordt ondersteund door de aanwezige leden. - Bart Kuil sluit zich hierbij aan en stelt voor om het actiepunt kwaliteit tijdens de commissievergadering aan de orde te brengen. - Bart Kuil informeert of het verhaal m.b.t. lesvrij of vrij bij BAPO iets van de CAO is om van het taakbeleid. Er komt een voorstel van de directie. Hans heeft overleg gehad met de Erica en Wim; de uitkomst van dit overleg zal afgewacht worden mei staat er een optie voor een extra PMR bijeenkomst. Hier zouden de reglementen ook besproken kunnen worden. Dit zal in het overleg DB MR besproken worden. 16. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Actiepunten ACTIEPUNTEN VANUIT VERGADERING Nr. Datum Omschrijving Actie door Einddatum inbreng Positionering MR binnen de school DB MR Initiatiefvoorstel kwaliteit en veiligheid MR indienen Verandering in taakbeleid m.b.t. vrij/lesvrij bij Wim Berends 5

6 BAPO uitzoeken Evaluatie leerlingen voor leerlingen MR / CvB Schooljaar 2012/ Mail + rooster naar Ben Karstenberg sturen Ben van den Broek Bericht op Dagblad inzake verkiezingen MR Jelly Fledderus Via een bericht op het Dagblad collega s Wim Berends vragen om opmerkingen m.b.t. oude informatie op de website direct door te geven aan Anja Zwols of Wietske Meier Uitzoeken of het cijfer van de rekentoets bij Ben Karstenberg de havo op de eindlijst komt te staan Overleg met hoofd facilitaire dienstverlening Ben Karstenberg inzake eventueel aanpassen veiligheidsprotocol met de komst van extra lokalen Van Heeckerenlaan Organigram in MR statuut en MR DB reglementen aanpassen Digitaal stemmen verkiezingen MR oppakken Verkiezingscommissie MR Overleg inzake eventueel uitstellen van de DB MR MR verkiezingen Notitie recht invullen LC en LD functies bij Wim Berends uittreding aanpassen en naar het DB van de MR sturen Werkgroepen binnen DOVOC meer voor Directie het voetlicht van collega s brengen Conceptbrief verkiezingen MR naar MRleden sturen Jelly Fledderus / Frans Nevels 6

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Notulen 05-02-14. Punt 1. Opening door Gepke. Punt 2. Vaststelling Agenda

Notulen 05-02-14. Punt 1. Opening door Gepke. Punt 2. Vaststelling Agenda Notulen 05-02-14 Aanwezig: Fenna, Martje, Charlotte, Anneke, Siebe, Peter, Rinke, Anne-Jan, André, Geppie, Hennie, Pim en Jan Steven Afmelding: Sarah en Arie Afwezig: Punt 1. Opening door Gepke Punt 2.

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0983 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie