Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 25 maart 2013 in de personeelskamer 1. Opening 2. Mededelingen van het DB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 25 maart 2013 in de personeelskamer 1. Opening 2. Mededelingen van het DB"

Transcriptie

1 Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 25 maart 2013 in de personeelskamer Aanwezig: Ronald Bröker, Hilde Conen, Jelly Fledderus, Bart Kuil, Frans Nevels, Mieke de Vries, Johan Westerbeek (vanaf agendapunt 3) Namens het bevoegd gezag: Wim Berends, Ben Karstenberg, Corrie Raat Niet aanwezig m.b.: Ben van den Broek, Bart Croezen, Bas Dekker, Willem de Graaff, Jessica Poel, Hans Roelofs, Erica Schaper, Joke Westerling Niet aanwezig z.b.: Matty Janssen, Ramon Valk Notulist: Lianne Vredeveld 1. Opening De voorzitter, Ronald Bröker, opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen extra agendapunten. 2. Mededelingen van het DB - De definitieve rapportage onderwijstijd BB is naar DNV gestuurd. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de concept rapportage welke de MR-leden hebben ontvangen. In het overleg DB MR is daarom afgesproken om de definitieve rapportage niet naar de MR-leden te sturen. Dit is akkoord. - Verkiezingscommissie: er is een planning gemaakt voor de verkiezingen. De brief voor de ouders zal morgen gekopieerd worden, zodat de brief deze week nog verstuurd kan worden. Voor de verkiezingen van het personeel zal de commissie, bestaande uit Jelly, Bart Kuil, Frans en Ronald, nog bij elkaar gaan zitten zodat dit ook op korte termijn in gang gezet kan worden. Jelly zal de personeelsleden hierover informeren middels een bericht op het Dagblad. 3. Mededelingen van het bevoegd gezag - 22 en 23 maart stond in het teken van de Dag van de Techniek. Dit betreft een samenwerking tussen DNV en bedrijven in Coevorden. Vrijdag 22 maart zijn 261 leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs in de regio Coevorden bij DNV geweest en op zaterdag konden deze leerlingen naar bedrijven toe. DNV is heel tevreden over de grote opkomst. Voor maart 2014 is deze dag al weer gepland. - De vergunningaanvraag voor het PrO is verzonden. Dit zal begin april door welstand worden behandeld; daarna begint het feitelijke vergunningentraject. - M.b.t. de nieuwbouw in Hardenberg zijn de vergunning en de opdracht verleend. Ook de kapvergunning is verleend, maar er zal eerst gewacht moeten worden tot de periode van inspraak voorbij is. Als alles meezit, zal begin mei de eerste schop in de grond gezet worden. - Voor de inkoop van kantoorartikelen stappen we over op een nieuwe leverancier. Dit was Office Depot en wordt Staples. Dit levert DNV een kostenbesparing op. - In september gaat het laatste optiejaar met Payflex in. Dit is een contract met Randstad die nog in de NSV-tijd (Noordelijke Scholen Vereniging) is afgesloten. 1

2 - In het DB MR is afgesproken dat de rapportage 4 e kwartaal niet apart aan de MR wordt aangeboden omdat een paar weken erna het financiële jaarverslag wordt voorgelegd. Waarschijnlijk zal tijdens de volgende vergadering het financiële jaarverslag met de accountantsverklaring voorgelegd kunnen worden. 4. Ingekomen stukken - Info MR, nr. 1, maart Mail via Johan Schipper van de AOB inzake MR en financiën. - Mail van Alex de Groot dat de MR nu een eigen adres heeft: 5. Notulen van de MR-vergadering van 28 februari 2013 De notulen van de MR-vergadering van 28 februari 2013 worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van: - Pagina 2, punt 5 website: de website is doorgelopen op oude informatie. Mocht er toch nog oude informatie op de website staan, geef dit dan door aan Anja Zwols of Wietske Meier. Wim Berends zal dit ook op het Dagblad melden. M.b.t. de link naar Itslearning: met de ICT-coördinator is afgesproken dat de link op de website geplaatst wordt als dit verder geen problemen oplevert. M.b.t. het rooster: dit staat op de website, maar op een andere plek. - Pagina 2, punt 5 taal- en rekentoets: bij de havo zou het cijfer van de rekentoets niet op de eindlijst komen te staan terwijl dit bij vwo wel het geval zou zijn. Ben Karstenberg zal dit uitzoeken. - Pagina 3, punt 6 ruimtebehoefte Van Heeckerenlaan: er wordt geïnformeerd of het veiligheidsprotocol erop aangepast moet worden als er extra lokalen bij komen. Ben Karstenberg antwoordt dat hij dit met het hoofd facilitaire dienstverlening gaat bespreken. Hoe verhoudt de aanname dat BGL stabiel blijft zich tot het eventueel groeien van BGL door aanscherping van het plaatsingsbeleid? Dit lijkt in tegenspraak. Het is nog niet bekend wat het plaatsingsbeleid voor gevolgen heeft, maar de verwachting is wel dat er een verschuiving zal plaatsvinden maar dat dit dan de daling in leerlingaantal bij BGL compenseert. Per saldo zal BGL dan stabiel blijven. Stel dat er een afname plaatsvindt van het leerlingenaantal, dan betekent dat niet dat er automatisch minder groepen of klassen komen. Met minder leerlingen zijn nog steeds hetzelfde aantal groepen en lokalen nodig. - Pagina 4, punt 14 procedure kluiscontrole: Hoe moet de actie met de hond bij de trap opgevat worden in het licht van de procedure kluiscontrole? Dat wordt niet in de procedure genoemd. Tijdens de controle is de garderobe gesloten voor leerlingen. In de pauze kan dit niet omdat leerlingen bij hun kluisje moeten kunnen. Tijdens de pauze zijn de agenten met hun honden bij de trap gaan staan. Na de pauze werd de controle gecontinueerd. - Actiepunten: - Punt 23 BAPO: Hans, Erica en Wim hebben hierover gesproken. Voor de MRvergadering van april komt er een voorstel voor de MR. In de roosterformulieren is al een nieuwe tekst m.b.t. BAPO opgenomen. - Punt 27 tarieven busmaatschappij: Wim Berends heeft hiernaar bij het Esdal College geïnformeerd. De tarieven van de busmaatschappijen die het Esdal inzet zijn niet goedkoper dan de tarieven van busmaatschappij Lanting. Deze tarieven zijn nog steeds marktconform. - Punt 28 camera s: er zijn 16 camera s die vooral gericht zijn op de in- en uitgangen. Er kunnen niet overal camera s geplaatst worden. Als er vernielingen zijn gepleegd moet dit zo snel mogelijk bij de conciërge gemeld worden. Verder worden er ook fietsen vernield doordat leerlingen hun fiets niet in de fietsenstalling plaatsen. Het ligt ook 2

3 gedeeltelijk aan het gedrag van de leerlingen. De punten 25, 27 en 28 kunnen van de lijst worden afgevoerd. 6. MR statuut en MR reglementen - De naam van de stichting is geactualiseerd. - In het Reglement kan artikel 7, lid 3 Groep 1 heeft vanaf april 2005 twee jaar zitting gehad verwijderd worden. - In het statuut en het reglement worden twee sectoren genoemd, dit moeten er drie zijn. Er zal ook gekeken moeten worden naar de leden in de deelraden. In het organigram zal Hardenberg toegevoegd worden. Het DB past dit aan en mailt het naar Corrie om mee te kijken. - Het voorstel is om de volgende keer digitaal te gaan stemmen. Direct na de verkiezingen zal dit door verkiezingscommissie opgepakt worden. - Er zal over een aantal zaken m.b.t. positionering MR, deelraden etc. nagedacht moeten worden. Er wordt geopperd om de verkiezingen met een jaar uit te stellen. Het DB zal dit met Hans bespreken. 7. Aanpassen fietsregeling in het kader van de werkkostenregeling - Vraag MR: - In de aanpassing fietsregeling vervalt de eis om de fiets in te zetten voor woon/werkverkeer. Waarom dan niet het maximum aantal km laten vervallen en de regeling voor een ieder toegankelijk maken? Antwoord: De aanpassing betreft een versoepeling ten gunste van de medewerkers. Er is gekozen voor een maximaal aantal kilometer om de werkkostenregeling beheersbaar te houden. Bij volledig vrijgeven van het maximaal aantal kilometer zou het kunnen dat naast de andere regelingen die binnen de werkkostenregeling vallen de toegestane fiscale ruimte in het gedrang kan komen. 8. Intentieverklaring samenwerking met Diepholz - Vraag MR: - Om welke deel van de leerlingpopulatie van onze school gaat het? Antwoord: leerlingen uit leerjaar drie en vier havo en vwo die het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) volgen binnen het Technasium zullen samenwerken met leerlingen van deze Duitse school. Daarbij gaat het om 15 en 16-jarige leerlingen. De leerlingen krijgen een technische opdracht van een Nederlands bedrijf of instelling en moeten deze uitvoeren. De Duitse leerlingen krijgen dezelfde opdracht. De leerlingen komen in Nederland bij elkaar en moeten in het Engels uitleggen hoe ze het probleem hebben opgelost. Het jaar erop krijgen de Nederlandse en Duitse leerlingen een opdracht van een Duits bedrijf om op te lossen en gaan de Nederlandse leerlingen naar Duitsland toe om hun oplossing uit te leggen. - Wat voor type school is Diepholz? Antwoord: het is een Berufsschule en het heeft ongeveer 2200 leerlingen, maar voor extra informatie wordt er geadviseerd om dit op internet op te zoeken. - In wat voor omgeving komen onze leerlingen daar terecht? Antwoord: Diepholz ligt in de deelstaat Niedersaksen. Het is een plattelandsgemeente met ongeveer inwoners. - En verder: wat zijn de consequenties voor DNV, bijvoorbeeld in de zin van arbeidsinvestering? Antwoord: Het gaat hier om een intentieverklaring. Het projectplan moet nog uitgewerkt worden en gaat langs de MR. Er wordt nog geprobeerd om subsidie te krijgen voor deze samenwerking. 9. Recht invullen LC en LD functies bij uittreding - Vragen MR: 3

4 - Zou dit punt niet ter instemming moeten voorliggen? Antwoord: het betreft alleen een wijziging in de werkwijze en geen wijziging van beleid. De procedure m.b.t. het toekennen van LC en LD functies wijzigt niet. - De trekkersrollen zullen niet verdwijnen bij het uittreden van een docent LC die de trekkersrol uitvoerde. Per afdeling is aangegeven welke trekkersrollen gewenst zijn. Het lijkt voor de hand te liggen dan er dan binnen die afdeling bij uittreding de rol wederom wordt ingevuld. Antwoord: het is gewenst dat trekkersrollen bij uittreding wederom worden ingevuld. Echter door de toename van het aantal LC en LD functionarissen i.v.m. de invoering van de functiemix hoeft uittreding van een LC/LD functionaris met een bepaalde trekkersrol niet automatisch te leiden tot een vacature. Er kan ook besloten worden om een van de docenten die reeds een LC of LD functie heeft de trekkersrol te laten vervullen. De essentie is dat het geen automatisme is dat de vrijgekomen LC of LD functie door de afdeling wordt ingevuld als er al voldoende LC/LD functionarissen zijn. Het kan zijn dat het in een andere afdeling meer nodig is. Deze afweging is een kwaliteitsafweging en moet in het CMT gemaakt worden. - Worden de afdelingsdirecteuren niet betrokken in de besluitvorming? Antwoord: de sectordirecteur is de link naar de afdelingsdirecteur. De sectordirecteur overlegt met de afdelingsdirecteur en vertegenwoordigd zijn belangen in het CMT. Dit lijkt voor de hand liggend, maar zal wel in de notitie worden aangepast. Wim Berends mailt de aangepaste notitie naar het DB. - Er is toch maar 1 wachtkamer die is voortgekomen uit de sollicitatieronde excellente docent LC waar momenteel nog maar 1 medewerker in zit en deze op 1 augustus 2013 zal verlaten? Antwoord: dit is juist. Dit zal in de notitie worden aangepast. 10. Voorstel kwaliteitsvisitaties DOVOC - Het betreft een voorstel om de structuur verder te gaan uitwerken. Het nieuwe kijkkader van de inspectie vormt het uitgangspunt voor de kwaliteitsvisitaties. - Vraag MR: wordt het OOP hier ook bij betrokken? Antwoord: er zijn al gezamenlijke werkgroepen op het gebied van financiën en formatie, HRM, ICT en kwaliteit. Deze werkgroepen zijn bedoeld om slimmer met bedrijfsvoering om te gaan door bijv. gezamenlijk in te kopen en van elkaar te leren. Vanuit de MR wordt aangegeven dat dit binnen de school nog niet zo bekend is. Dit zal meer voor het voetlicht gebracht worden. 11. Rondvraag aan het bevoegd gezag - Hilde Conen informeert of het personeel in Coevorden weet hoe de roostermakers de indeling m.b.t. roosterwensen maken. Er wordt aangegeven dat er een verschil is tussen wensen en eisen. De afdelingsdirecteur accordeert de eis/wens van een docent. De roostermakers zijn hierin volgend. Hoe meer eisen/wensen er geaccordeerd worden, hoe moeilijker het is om een sluitend rooster te krijgen. Bij een harde eis wordt dit geblokkeerd in het rooster. Het formulier roosterwensen gaat binnenkort naar de docenten toe. Ook als er geen roosterwensen zijn, moet het formulier toch ingevuld worden. - Bart Kuil geeft aan dat de jaarplanning nog wel eens verandert waardoor hij in de knel komt met al gemaakte afspraken met bijv. bedrijven. In principe staat de jaarplanning vast. Als hiervan afgeweken wordt, is dit vaak i.v.m. een bijzondere reden. Als er veel dubbelboekingen zijn moet er contact opgenomen worden met de leidinggevende. - Schorsing uur 12. Beraadslaging over de voorstellen - MR statuut en MR reglementen Instemming MR 4

5 Opmerkingen: Stemming: De MR brengt de notitie niet in stemming. Dit zal in de commissievergadering met de volledige MR worden besproken. - Aanpassen fietsregeling in het kader van de werkkostenregeling Instemming PMR Opmerkingen: Stemming: De PMR stemt unaniem in. - Intentieverklaring samenwerking met Diepholz Advies MR Opmerkingen: de MR had graag vooraf een schriftelijke toelichting bij de intentieverklaring ontvangen. Stemming: De MR adviseert unaniem positief. 13. Positionering MR - Dit wordt geagendeerd voor de volgende commissievergadering. 14. Verkiezingen MR - Brief ouders: deze zal kort en bondig gemaakt worden en er zal verwezen worden naar de website en het adres van de MR. Jelly en Frans maken een concept en sturen deze naar de MR-leden. - Voorzitter MR: Hans heeft aangegeven eventueel nog een jaar mee te willen draaien om een nieuwe voorzitter in te werken. Er heeft zich vanuit de MR nog niemand gemeld om de taak van voorzitter over te nemen. Frans geeft aan dat hij de MR niet zonder voorzitter zal laten zitten. In de brief richting het personeel wordt er een nieuw lid voor de MR gezocht. De MR kiest haar eigen voorzitter. 15. Rondvraag - Mieke de Vries pleit ervoor om de commissievergaderingen toch zo veel mogelijk door te laten gaan omdat dit ook de mogelijkheid biedt om als MR te praten over de positionering van de MR en te sparren. Dit wordt ondersteund door de aanwezige leden. - Bart Kuil sluit zich hierbij aan en stelt voor om het actiepunt kwaliteit tijdens de commissievergadering aan de orde te brengen. - Bart Kuil informeert of het verhaal m.b.t. lesvrij of vrij bij BAPO iets van de CAO is om van het taakbeleid. Er komt een voorstel van de directie. Hans heeft overleg gehad met de Erica en Wim; de uitkomst van dit overleg zal afgewacht worden mei staat er een optie voor een extra PMR bijeenkomst. Hier zouden de reglementen ook besproken kunnen worden. Dit zal in het overleg DB MR besproken worden. 16. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Actiepunten ACTIEPUNTEN VANUIT VERGADERING Nr. Datum Omschrijving Actie door Einddatum inbreng Positionering MR binnen de school DB MR Initiatiefvoorstel kwaliteit en veiligheid MR indienen Verandering in taakbeleid m.b.t. vrij/lesvrij bij Wim Berends 5

6 BAPO uitzoeken Evaluatie leerlingen voor leerlingen MR / CvB Schooljaar 2012/ Mail + rooster naar Ben Karstenberg sturen Ben van den Broek Bericht op Dagblad inzake verkiezingen MR Jelly Fledderus Via een bericht op het Dagblad collega s Wim Berends vragen om opmerkingen m.b.t. oude informatie op de website direct door te geven aan Anja Zwols of Wietske Meier Uitzoeken of het cijfer van de rekentoets bij Ben Karstenberg de havo op de eindlijst komt te staan Overleg met hoofd facilitaire dienstverlening Ben Karstenberg inzake eventueel aanpassen veiligheidsprotocol met de komst van extra lokalen Van Heeckerenlaan Organigram in MR statuut en MR DB reglementen aanpassen Digitaal stemmen verkiezingen MR oppakken Verkiezingscommissie MR Overleg inzake eventueel uitstellen van de DB MR MR verkiezingen Notitie recht invullen LC en LD functies bij Wim Berends uittreding aanpassen en naar het DB van de MR sturen Werkgroepen binnen DOVOC meer voor Directie het voetlicht van collega s brengen Conceptbrief verkiezingen MR naar MRleden sturen Jelly Fledderus / Frans Nevels 6

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 29 mei 2013 in de personeelskamer 1. Opening 2. Mededelingen van het DB

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 29 mei 2013 in de personeelskamer 1. Opening 2. Mededelingen van het DB Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 29 mei 2013 in de personeelskamer Aanwezig: Hans Roelofs, Ben van den Broek, Hilde Conen, Bart Croezen, Bas Dekker, Jelly Fledderus,

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 31 mei 2012 in lokaal 125 1. Opening 2. Mededelingen van het DB

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 31 mei 2012 in lokaal 125 1. Opening 2. Mededelingen van het DB Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 31 mei 2012 in lokaal 125 Aanwezig: Hans Roelofs, Roel Bisschop, Jelly Fledderus, Willem de Graaff, Bart Kuil, Frans Nevels, Arja Tump,

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 27 juni 2013 in de personeelskamer 1. Opening 2. Mededelingen van het DB

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 27 juni 2013 in de personeelskamer 1. Opening 2. Mededelingen van het DB Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 27 juni 2013 in de personeelskamer Aanwezig: Hans Roelofs, Ronald Bröker, Hilde Conen, Bart Croezen, Bas Dekker, Jelly Fledderus, Matty

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 26 april 2012 in lokaal 125 1. Opening 2. Mededelingen van het DB

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 26 april 2012 in lokaal 125 1. Opening 2. Mededelingen van het DB Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 26 april 2012 in lokaal 125 Aanwezig: Hans Roelofs, Roel Bisschop, Ben van den Broek, Jelly Fledderus, Willem de Graaff, Matty Janssen,

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 27 juni 2012 in lokaal 125 1. Opening 2. Mededelingen van het DB

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 27 juni 2012 in lokaal 125 1. Opening 2. Mededelingen van het DB Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, gehouden op 27 juni 2012 in lokaal 125 Aanwezig: Hans Roelofs, Roel Bisschop, Ben van den Broek, Bas Dekker, Jelly Fledderus, Willem de Graaff, Matty

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden Pagina 1 van 5 BESLUITENLIJST van de vergadering van de van de gehouden op te Coevorden Aanwezig: voorzitter van de de heer R.J. Kempers, vice-voorzitter/secretaris van de mevrouw M.C. Stam, leden van

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Saltoschool de Bergen Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven telefoon 040-2528883. Verslag Medezeggenschapsraad 22-09- 2014

Saltoschool de Bergen Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven telefoon 040-2528883. Verslag Medezeggenschapsraad 22-09- 2014 Saltoschool de Bergen Schouwbroekseweg 7 5616 NV Eindhoven telefoon 040-2528883 Verslag Medezeggenschapsraad 22-09- 2014 Aanwezig: Maurice Driessens (Directie) Geert van den Eertwegh (PMR) Jacqueline Goedegebure

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Ouderraad, gehouden op maandag 8 september 2014

Verslag van de vergadering van de Ouderraad, gehouden op maandag 8 september 2014 Bladzijde 1 Verslag van de vergadering van de Ouderraad, gehouden op maandag Aanwezig Afwezig (met kennisgeving) Afwezig (zonder kennisgeving) Notulist : mevr. I. Baks-Vrieswijk, dhr. A. Bijkerk, mevr.

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Notulen van de ouderraadvergadering met klassenouders van de Nieuwe Veste

Notulen van de ouderraadvergadering met klassenouders van de Nieuwe Veste Notulen van de ouderraadvergadering met klassenouders van de Nieuwe Veste Datum: 16-06-2014 Aanwezig: Thijes Snel; Henk Schuldink ;Jan Paul van der Pijl; Martie Grip; Willy Schonewille; Ingeborg Bergevoet;

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Notulen MR-vergadering Datum: maandag 20 april 2015 Tijdstip: 18.15 uur - 20.30 uur Locatie: De Lichtboei, Kootwijkerbroek Aanwezig: Kees Spee (KS), Alies Hendriksen (AH), Geertje van de Brink (GB) en

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk.

Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk. Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.), Tineke, Korry, Rients, Sjoerdtje, Joke,

Nadere informatie

Notulen MR- vergadering Datum:21 februari 2012 Aanvang: 19.30 uur

Notulen MR- vergadering Datum:21 februari 2012 Aanvang: 19.30 uur 1. Aanwezig : Anne Iedema(Vz/ ouder), Mark Kramer (lid/ ouder), Peter Kingma (Plv.vz/ ouder), Margriet Reatch, en Titia Woudwijk (lid/ ouder), Alfred Slöetjes (lid/ personeel) Astrid Schoonhoven (lid/personeel),

Nadere informatie

Onderwerp Samenvatting Wie Gereed MR Reglement, Huishoudelijk We lopen deze nog één keer door voordat we ze definitief

Onderwerp Samenvatting Wie Gereed MR Reglement, Huishoudelijk We lopen deze nog één keer door voordat we ze definitief Verslag vergadering Medezeggenschapsraad t Sterrenpad Datum: 13 januari 2016, 19:30 22:00 Locatie: School Aanwezig: Bert (voorzitter), Linda (notulist), Isabelle, Helga, Jeffrey, Tamara Afwezig: Sabiena,

Nadere informatie

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en MR Blinkertschool Soort vergadering MR 2 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 1 oktober 2015 Tijd: 19.30u - 21.30u Notulist: Aanwezig: Bart, Haydar, Lisanne, Sophie, Breezandpad 5 6843 JM Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Aanwezig: Haiko, André, Anja, Ilse, Janneke, Tim, Corrie, Marga en Yvonne

Aanwezig: Haiko, André, Anja, Ilse, Janneke, Tim, Corrie, Marga en Yvonne Notulen MR-vergadering dinsdag 1 maart 2016 OBS De Kaardebol Aanwezig: Haiko, André, An, Ilse, Janneke, Tim, Corrie, Marga en Yvonne Afwezig: Notulist: Yvonne 1. Opening/ vaststellen agenda Besloten wordt

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Datum: Donderdag 12 juni 2014 Tijdstip: 19.15 uur 21.30 uur Locatie: De Lichtboei, Kootwijkerbroek 1. Opening door Janneke 2. Welkom 3. Vaststellen agenda Notulen MR-vergadering 4. Vaststellen notulen

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Notulen vergadering PMR + SL

Notulen vergadering PMR + SL Notulen vergadering PMR + SL Datum: 9-10-2013 Versie: definitief Tijd: 16.50 18.30 uur Notulist: Mark Aanwezig: Afwezig: Albert-Kees, Anne, Jessica (tot 18.00 uur), Mark, Misja, Vivien, Erik Jan (vanaf

Nadere informatie

NOTULEN MR VERGADERING 3 maart 2011 DALTONSCHOOL DE MEER

NOTULEN MR VERGADERING 3 maart 2011 DALTONSCHOOL DE MEER NOTULEN MR VERGADERING 3 maart 2011 DALTONSCHOOL DE MEER Aanwezig: Afwezig: Agenda: Sandra Obbink, Annemiek Orthel, Oudejans (voorzitter), Evelien Prot, Bas Bronneberg Saskia Lekkerkerker, Moerkamp, Aafke

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink N Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder Financiële Commissie

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Ouder Klankbord Groep VMBO Maasland Grote dingen worden nooit door 1 persoon gedaan. Verslag van bijeenkomst: 09 september 2015

Ouder Klankbord Groep VMBO Maasland Grote dingen worden nooit door 1 persoon gedaan. Verslag van bijeenkomst: 09 september 2015 Aanwezig: Evelyn Vonk, Johan van der Wel, Peter Steenbergen, Heidi Huijbregts, Peter Wubben, Miranda Poly, Pim Teerds, Venessa Verroen, Jacqueline Suyker, Sandra van Wijk, Steven van den Berg, Marleen

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 14-09-2015

Notulen MR vergadering 14-09-2015 Notulen MR vergadering 14-09-2015 MR-leden: Annet Boomkamp, Onno Diekman, Nicolle Nijmeijer, Ellen Platenkamp, Ilse Stege, Maarten Wegdam. Afwezig m.k.: Denice Klein Haarhuis en Dirk Nolte Directie: Harrie

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. Christiaan Huygens College 2011-2012

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. Christiaan Huygens College 2011-2012 Jaarverslag Medezeggenschapsraad Christiaan Huygens College 2011-2012 1 Voorwoord In dit verslag wordt een beeld geschetst van de ondernomen activiteiten, de belangrijkste onderwerpen die behandeld zijn

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee. Petra, Daniel, Ad, Miranda, Wout, Gerard, Ellen, Corné, Arjan, Lisette

Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee. Petra, Daniel, Ad, Miranda, Wout, Gerard, Ellen, Corné, Arjan, Lisette Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee Agenda MR MT: OV: Petra, Daniel, Ad, Miranda, Wout, Gerard, Ellen, Corné, Arjan, Lisette Jack Nathalie, Susan Agendapunt * 19.30 uur: Overleg MR - Update ledenlijst

Nadere informatie

Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00

Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD RKBS DE BRAS Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00 Aanwezig: Inge Overing, Sandra Kuster, Daniela Smeman, Giovanni Vierling Aanwezig nieuwe MR leden:

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

Notulen vergadering MR OSG de Hogeberg

Notulen vergadering MR OSG de Hogeberg Notulen vergadering MR OSG de Hogeberg Datum: woensdag 29 oktober 2014 Aanwezig: Paul Krugers, Tanja Klaassen, Anjo Stolk, Piet Monster, Bart Udding, Bart Heijnen, Marit Stark, Jeroen Huizinga, Bram Oosterbeek,

Nadere informatie

1. Opening en agenda 27 november 2014 PB opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van MW, LS en BvS.

1. Opening en agenda 27 november 2014 PB opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van MW, LS en BvS. GMR-vergadering 27 november 2014 Aanwezig: Afwezig: Wubbo J. Wever (CvB), Patrick Bosman (voorzitter), Tine van Caspel, Chantal van Schuppen, Ruth Ubbink, Sake Timmermans, Mieneke Wobbes (P&O), Louis Seuntjens,

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Liduinaschool Breda Jaarverslag 2013-2014 Breda, juni 2014 Inleiding Dit jaarverslag is van de medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool in Breda, over het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

Notulen MR vergadering

Notulen MR vergadering Notulen MR vergadering Vergaderdatum Verslag door 16 maart 2015 Elma Koenders Aanwezig Thea van der Berg (TvdB ), Manon van Dinther (MvD),Tessa van Doorn (TvD), Berry Franssen (BF), Mieke van Goor(MvG),

Nadere informatie

Notulen 05-02-14. Punt 1. Opening door Gepke. Punt 2. Vaststelling Agenda

Notulen 05-02-14. Punt 1. Opening door Gepke. Punt 2. Vaststelling Agenda Notulen 05-02-14 Aanwezig: Fenna, Martje, Charlotte, Anneke, Siebe, Peter, Rinke, Anne-Jan, André, Geppie, Hennie, Pim en Jan Steven Afmelding: Sarah en Arie Afwezig: Punt 1. Opening door Gepke Punt 2.

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014 Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014 Algemeen - De MR van de Driesprong bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten

Nadere informatie

Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G.

Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G. Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) Aanwezig: mevr. J. van Brussel, mevr. J. Hagenaars de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G. Millekamp,

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Behorend tot Onderwijsstichting KempenKind Versie datum: September 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doelstelling 3 De MR leden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Aanwezig: Paul de Haan (directeur) Joël Scherrenberg (OMR), voorzitter Martine Kramer (OMR), Rob van Maanenberg (OMR), Annemarieke van Vliet (PMR), Sarah Kortekaas

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

0. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 1. Vaststelling agenda Geen toegevoegde punten.

0. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 1. Vaststelling agenda Geen toegevoegde punten. Notulen MR-vergadering 7 september 2015 Aanwezig: Coen Massier, Bjorn Alink, Kees van Aggelen, Elles Dekker, Laurien Bik, Cees schoon, Frank Higler en Helga Dogger Afwezig: Patric Janssen, Pauline Simons

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG 2014-2015. Inleiding. Samenstelling MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG 2014-2015. Inleiding. Samenstelling MR MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG 2014-2015 Openbare Ba sisscho o l De Kring o.b.s. De Kring Ka stee lpa d 4 3223 GE Hellevoetsluis Telefoon 0181 318759 Inleiding Bij de wet is geregeld dat ouders inspraak

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs NOTULEN MR -VERGADERING 16-04-2015 Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 21:00 uur Aanwezig: Evelien de Klerk, Liesbeth Bult, Marie-José Jaspers,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 20 juni 2012 Tijd: 19:00 21:15 uur Locatie: teamkamer Aanwezig: Directie: Wildschut Bestuur: Jack van der Veen (voorzitter Bestuur) Teamgeleding:

Nadere informatie

Notulen. Medezeggenschapsraad DEEL I. Marjolein Verstegen-Melssen Inge Bastiaanssen (voorzitter MR) 1. Welkom en opening

Notulen. Medezeggenschapsraad DEEL I. Marjolein Verstegen-Melssen Inge Bastiaanssen (voorzitter MR) 1. Welkom en opening Notulen Medezeggenschapsraad DEEL I Medezeggenschapsraad Overleg Medezeggenschapsraad Titus Brandsma Datum en tijd Donderdag 4 april 2013, Plaats Basisschool Titus Brandsma Deelnemers DEEL I: MR-leden

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016

Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016 Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016 Activiteitenplan MR basisschool De Poolster 2015/2016 A. Onze doelen Wij als MR willen alle informatie die we krijgen van directie en GMR bespreken

Nadere informatie

Notulen vergadering MR OSG de Hogeberg

Notulen vergadering MR OSG de Hogeberg Notulen vergadering MR OSG de Hogeberg Datum: woensdag 19 november 2014 Aanwezig: Paul Krugers, Tanja Klaassen, Piet Monster, Bart Udding, Bart Heijnen, Marit Stark, Jeroen Huizinga, Bram Oosterbeek, Manfred

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 15 september 2014 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, André Huxkens, Jolanda Colnot, Veronique Schreurs, Josine Neuhof,

Nadere informatie

Notulen MR 2015 donderdag 28-5-2015

Notulen MR 2015 donderdag 28-5-2015 Notulen MR 2015 donderdag 28-5-2015 Tijd: 19:30 / 20.00 Notulist : Pascal Smits Aanwezig: - Frouke Visscher - Pascal Smits - Brenda Potiek - Esther ten Broek - Manon Hille - Ton Kokje Afwezigen: - Marc

Nadere informatie

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Notulen vergadering MR 9 september 2015 Aanwezig namens de ouders: Idema, Carola Nieborg ( voorzitter), Esther Oudes Aanwezig namens de leerkrachten:

Nadere informatie

Aanwezig: Wim (voorzitter), Anne-Marie, Brenda, Liesbeth, Ciska, Karin, Connie, Maaret Afwezig: Kathy

Aanwezig: Wim (voorzitter), Anne-Marie, Brenda, Liesbeth, Ciska, Karin, Connie, Maaret Afwezig: Kathy Verslag Medezeggenschapsraadvergadering d.d. 4 juni 2013 Datum: 4 juni 2013 Tijd: 20.00 22.00 uur Locatie: Brittenburg Aanwezig: Wim (voorzitter), Anne-Marie, Brenda, Liesbeth, Ciska, Karin, Connie, Maaret

Nadere informatie

5. Andere schooltijden, voorstel keuze continurooster

5. Andere schooltijden, voorstel keuze continurooster Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Petra Spijkerman, Marian Pronk, Mirjam Post,Johan Nekkers, Martin Buitink, Peter Messerschmidt, Maryse van Assenbergh, Simone Schreurs, Ria

Nadere informatie

Schoolraad Messenmaker 10 5506 CG Veldhoven Tel.: 040 2536489 e-mail: brembocht@gmail.nl

Schoolraad Messenmaker 10 5506 CG Veldhoven Tel.: 040 2536489 e-mail: brembocht@gmail.nl Bladnummer : 1 van 5 + Aanwezig: Edith Weber MR-personeelsgeleding (voorzitter) Peter Boeijkens MR-oudergeleding Frits Dieben MR-oudergeleding Guus van Gerven MR-personeelsgeleding (penningmeester) Marionne

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

Aanwezig: Gerjo Muilwijk Henk van Duijn. Jacqueline van Hoey Smith

Aanwezig: Gerjo Muilwijk Henk van Duijn. Jacqueline van Hoey Smith Concept Notulen open gedeelte MR 05-06-12 Aanwezig: Gerjo Muilwijk Henk van Duijn Mieke van Doren Lars Bosman Cees van Helvoort Esmee de Bloois Pim Stins Marius Rietdijk Jacqueline van Hoey Smith Directie:

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog Notulen Actie- en besluitenlijst. Vergadering maandag 18 december 2012

Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog Notulen Actie- en besluitenlijst. Vergadering maandag 18 december 2012 Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Martin Buitink, Marian Pronk,,Johan Nekkers, Simone Schreurs (notulist), Ria van Eede, Mathilde Jansen, Jan Huizinga, Jolanda Töpfer, Maryse van Assenbergh,

Nadere informatie

Notulen MedezeggenschapsRaad 2 e Daltonschool Datum: 7 december 2010 Tijd: 20.00 22.00 uur

Notulen MedezeggenschapsRaad 2 e Daltonschool Datum: 7 december 2010 Tijd: 20.00 22.00 uur Notulen MedezeggenschapsRaad 2 e Daltonschool Datum: 7 december 2010 Tijd: 20.00 22.00 uur Aanwezig: Antal van der Laken (AvdL lid ou.g., voorzitter), Esther Jacobs (EJ lid p.g., secretaris), Hiske Swart

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog Notulen Actie- en besluitenlijst. Vergadering donderdag 11 april 2013

Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog Notulen Actie- en besluitenlijst. Vergadering donderdag 11 april 2013 Aanwezig Afwezig Directie Locatie Johan Nekkers (notulist), Jolanda Töpfer, Petra Spijkerman, Bas ter Weel, Ria van Eede, Marian Sempel, Martin Buitink, Marian Pronk, Peter Messerschmidt, Maryse van Assenbergh

Nadere informatie

Notulen 162 e van de vergadering van de medezeggenschapsraad van het JFC, op 22-01-2014

Notulen 162 e van de vergadering van de medezeggenschapsraad van het JFC, op 22-01-2014 Notulen 162 e van de vergadering van de medezeggenschapsraad van het JFC, op 22-01-2014 Aanwezig PG: Cees Overeem, Betty Oele, Renske van der Veen (secretaris), Rogier Zaagman (voorzitter), Bas Leerlooijer.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland

Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland Huishoudelijk reglement MR Obs Kortland 1) Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement van de MR van Obs Kortland is vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 8 oktober 2013. In dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Desiree, Agnes, Bernadette, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk

Desiree, Agnes, Bernadette, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 FEBRUARI PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Desiree, Agnes, Bernadette,, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2014-2015 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2014/2014.

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels Datum: 09-01-2015 Inhoud Algemeen... 3 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 Regelingen en beleidsplannen... 5 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1 Jaarverslag 2013-2014 van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke Jaarverslag Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat doet de MR 4 3. Leden van de Medezeggenschapsraad in 2013 2014 6 4.

Nadere informatie

5. Mededelingen 6. Overige 7. Rondvraag

5. Mededelingen 6. Overige 7. Rondvraag Medezeggenschapsraad Agenda VERGADERING DEELRAAD-MR KC Kameleon 24 maart 2015 1. Opening, mededelingen en agenda 2. Veiligheid De MR concludeert dat de veiligheid rond de school is verbeterd. Niet alleen

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

ST. VO NIJMEGEN EN LMW MAASWAALCOLLEGE

ST. VO NIJMEGEN EN LMW MAASWAALCOLLEGE ST. VO NIJMEGEN EN LMW MAASWAALCOLLEGE VERSLAG MR-VERGADERING OP 2 DECEMBER 2009 Aanwezig: Marloes van Kuil, Camiel van Houdt, Marcel Holleboom, André ter Horst, Pieter van der Schans, Siisy Uhrig, Hans

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 september 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 september 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 september 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen N Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour N Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie notulen Deelraad Barendrecht 18-11-2014 Aanwezig :, Jaap Hoogerwaard (voorzitter), Marja Wansink, Rob Glandorf, Erik Both (personeelsgeleding); Gert-Jan van den Berg (oudergeleding); Jet Gerritse, Barbara

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015. Medezeggenschapsraad

Activiteitenplan 2014-2015. Medezeggenschapsraad Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad 1 Inhoud Definitielijst... 3 Visie en uitgangspunten... 4 Kernpunten MR Commanderij College... 5 Vergaderschema 2014 2015... 6 Ledenlijst Commanderij College

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog Notulen Actie- en besluitenlijst. Vergadering maandag 19 november 2012

Medezeggenschapsraad PCBO De Regenboog Notulen Actie- en besluitenlijst. Vergadering maandag 19 november 2012 Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Petra Spijkerman, Marian Pronk,,Johan Nekkers, Simone Schreurs, Ria van Eede, Mathilde Jansen, Jan Huizinga, Jolanda Töpfer(notulist), Maryse

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad JAN VAN BRABANT COLLEGE. Verslag GMR-vergadering 05-10-2015

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad JAN VAN BRABANT COLLEGE. Verslag GMR-vergadering 05-10-2015 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad JAN VAN BRABANT COLLEGE Verslag GMR-vergadering 05-10-2015 Notulen: M.Rijs Aanwezig: E. Martens, T. van Dijk, B. Verstijnen, M. Rijs, L. Benders, P.Brink, H. Rooijakkers,

Nadere informatie

2. Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2014 (5 min.) Geen opmerkingen op de notulen. Deze worden (zonder wijzigingen) vastgesteld.

2. Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2014 (5 min.) Geen opmerkingen op de notulen. Deze worden (zonder wijzigingen) vastgesteld. Datum: 27 mei 2015 Aanwezigheid Aanwezig: Peggy van Holst Pellekaan (directie), Reyer ten Napel, Renske Wagenaar (voorzitter), Rob Hoitink (penningmeester) Heleen Scheer (secretaris), Renate Floor, Peter

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Ouderraad, gehouden op woensdag 7 mei 2014

Verslag van de vergadering van de Ouderraad, gehouden op woensdag 7 mei 2014 Bladzijde 1 Verslag van de vergadering van de Ouderraad, gehouden op woensdag Aanwezig Afwezig (met kennisgeving) Afwezig (zonder kennisgeving) Notulist : dhr. H. Bijen, dhr. A. Bijkerk, mevr. A. Dorgelo-Robben,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Ouderraad, gehouden op donderdag 9 april 2015

Verslag van de vergadering van de Ouderraad, gehouden op donderdag 9 april 2015 Bladzijde 1 Verslag van de vergadering van de Ouderraad, gehouden op donderdag Aanwezig Afwezig (met kennisgeving) Afwezig (zonder kennisgeving) Notulist : mevr. I. Baks, dhr. W. Berends, dhr. A. Bijkerk,

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014-2015 Wislaan 219 5406 AC uden Soort vergadering Medezeggenschapsraad Datum en tijd Dinsdag 27 januari 2014, aanvang 19.30 uur Lokatie Bs t Mulderke, wislaan 219 Notulist

Nadere informatie

Verslag Medezeggenschapsraad KSE 8 januari 2014. Mevr. A. van Zantwijk, Dhr. T. Witters, Mevr. D. Goossens

Verslag Medezeggenschapsraad KSE 8 januari 2014. Mevr. A. van Zantwijk, Dhr. T. Witters, Mevr. D. Goossens Verslag Medezeggenschapsraad KSE 8 januari 2014 Aanwezig: Oudergeleding: Leerlinggeleding: Mevr. A. van Zantwijk, Dhr. T. Witters, Mevr. D. Goossens Mila Verdiesen, Wennie Evers, Sharonleigh Pichardo,

Nadere informatie

Activiteitenplan en Communicatieplan

Activiteitenplan en Communicatieplan Activiteitenplan en Communicatieplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool De Akker Overzicht van de samenstelling, uitgangspunten en beleidszaken in het schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notulen MR vergadering Lindenlommer d.d Opening Met een speciaal welkom aan Eline van Hassel, die heden de MR zal komen versterken.

Notulen MR vergadering Lindenlommer d.d Opening Met een speciaal welkom aan Eline van Hassel, die heden de MR zal komen versterken. Notulen MR vergadering Lindenlommer d.d. 13-04-2011 Aanwezig: Marjon de Gronckel, Hans Venneman, Peter Wapstra, Henriette van Koedijk, Eline van Hassel en Ellen Mey Afwezig Honoreé Rampaart, Notulist:

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Het Kwadrant

Medezeggenschapsraad Het Kwadrant Notulen 22 september 2014 MR personeel + directie + ouders + leerlingen Agenda 1. Opening en welkom heten van de nieuwe ouders 2. Uitleg: wat is nu de MR? 3. Notulen vorige vergadering 4. Ingekomen stukken

Nadere informatie