JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Medezeggenschap bij Stichting Prisma Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures Vergaderingen Contacten GMR TERUGBLIK SCHOOLJAAR DOELSTELLINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR

3 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Prisma. Dit jaarverslag heeft tot doel om terug te blikken op het afgelopen schooljaar en de betrokkenen te informeren over de werkzaamheden / taken gedurende het schooljaar. Op de website Medezeggenschap is meer informatie te vinden over hoe medezeggenschap geregeld is bij Stichting Prisma. Jaarlijks stelt de GMR een activiteitenplan op. Een aantal onderwerpen keren jaarlijks terug op de agenda van de GMR. Daartoe behoren in elk geval de begroting, beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied, de jaarrekening en het formatieplan. De vergaderingen van de GMR worden opgenomen in het activiteitenplan. In het schooljaar is er aandacht voor de volgende thema s geweest: Personele zaken: Scholing personeel Personeelsbeleid mobiliteit Functiedifferentiatie Verzuimcijfers Werkkostenregeling Ziekteverzuim wel of niet werkgerelateerd Bestuursformatieplan CAO PO Visievorming toekomst / Toekomstvisie Prisma Nieuw college van Bestuur Clustervorming en teamvorming Shared Service Center Samenwerking SSC Overkwartier Tevredenheidsonderzoek Krimp Huisvesting en financiën Scholing Ontwikkelingen regionale samenwerking Strategisch beleidsplan Basis- en overlegmodel Boompje planten Gezien worden Betrokkenheid en communicatie met de achterban MR-en GMR structuur openheid GMR wervingsactie Passend Onderwijs Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband 1

4 Schoolprofielen / Schoolondersteuningsprofiel Niveaus van zorg binnen Prisma MT Vormgeven vervolg samenwerking (Op welke thema s willen we dat doen?) Afscheid CvB (Thijs Rutten) Inzet nieuwe media (ICT) Financieel jaarverslag 2013 / jaarrekening 2013 Financiële meerjarenbegroting Begroting 2015 Tussenschoolse opvang Medezeggenschapspunten uit de CAO Onderwijskrant Evaluatie GMR Raad van Toezicht Samenwerking met het CvB Functioneren van de GMR Scholenbezoek Communicatieplan Voorstel aan CvB omtrent actie naar directeuren. Vakantierooster Veiligheid Checklist naar alle Prisma-scholen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Prisma Panningen, augustus 2015 Contact? E: W: (klik vervolgens op het logo Medezeggenschap) 2

5 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma Stichting Prisma is het bestuur van twaalf basisscholen in de Gemeente Peel en Maas. Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingericht. Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen van de twaalf scholen van Stichting Prisma. Leden van de GMR hoeven niet perse lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR). Wel dienen zij als ouder/verzorger of als personeelslid aan een van de scholen die zij vertegenwoordigen verbonden te zijn. Verder dient iedere school (conform wetgeving) een Medezeggenschapsraad oftewel MR ingericht te hebben. In organogram: Stichting Prisma / College van Bestuur / Voorzitter College van Bestuur Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Medezeggenschapsraad (MR) Iedere school dient een eigen MR te hebben. De werkwijze van de GMR is vastgelegd in een Medezeggenschapsstatuut en Medezeggenschapsreglement. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR bestaat uit: een personeelsgeleding, oftewel P-GMR; een oudergeleding, oftewel O-GMR. Leden en functie: Leden Functie Geleding 1. Mw. Ria Boonk Voorzitter Personeel 2. Mw. Gert Bos Secretaris / Personeel Penningmeester 3. Mw. Susan Sevens Lid Personeel 4. Mw. Ans van Lier Lid Personeel 5. Mw. Ingeborg van Horne Lid Personeel 6. Dhr. John Tielen Lid Ouder 7. Mw. Marion Pleijhuis Lid Ouder 3

6 8. Mw. Wendy van Eijk Lid Ouder 9. Mw. Jolanda Diepenhorst Lid en plaatsvervangend Ouder secretaris 10 Mw. Daniëlle Houben Lid Ouder 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures Mw. Daniëlle Houben is gekozen tot lid van de O-GMR. Mw. Maartje van de Bovenkamp-Janssen is gekozen tot lid van de O-GMR. Wegens privé-omstandigheden heeft Maartje weer afscheid genomen. Hierdoor is er geen vacature ontstaan. Mw. Ingeborg van Horne is gekozen tot lid van de P-GMR De volgende leden van de P-GMR zijn herkozen: Mw. Ria Boonk (voorzitter) Mw. Gert Bos (secrertaris) Mw. Susan Sevens Mw. Ans van Lier Dhr. John Tielen is herkozen als lid van de O-GMR Er zijn geen vacatures. 1.3 Vergaderingen In het schooljaar hebben de volgende bijeenkomsten/vergaderingen plaatsgevonden. Overzicht: 1. dinsdag 26 augustus 2014 (P-GMR) 2. dinsdag 23 september 2014 (P-GMR) 3. donderdag 16 oktober 2014 (GMR) 4. dinsdag 18 november 2014 (P-GMR) 5. dinsdag 09 december 2014 (P-GMR) 6. donderdag 22 januari 2015 (GMR) 7. dinsdag 10 februari 2015 (P-GMR) 8. donderdag 05 maart 2015 (GMR) 9. dinsdag 31 maart 2015 (GMR) 10. dinsdag 14 april 2015 (P-GMR) 11. donderdag 21 mei 2015 (GMR) 12. donderdag 21 mei 2015 (GMR) 13. maandag 1 juni 2015 (P-GMR) 14. donderdag 25 juni 2015 (GMR) De vergaderdata en agenda s staan op de website Medezeggenschap. 4

7 1.4 Contacten GMR Interne contacten GMR Via de website informeert de GMR haar achterban (medewerkers, MR-en, geïnteresseerde ouders/verzorgers van leerlingen). Dit gebeurt ook per mail. Bestuurlijk is de voorzitter van het College van Bestuur de contactpersoon voor de GMR. Indien nodig kan de GMR een beroep doen op het Hoofd Shared Service Center van Stichting Prisma. Externe contacten GMR Om informatie in te winnen richt de GMR zich met enige regelmaat tot de deskundigen van de onderwijsvakbonden, zoals CNV en AOb. Er zijn ook contacten met betrekking tot het Regionale Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Gerty van Loon heeft namens Stichting Prisma zitting in de Ondersteuningsplanraad. 5

8 2. TERUGBLIK SCHOOLJAAR Speerpunten GMR schooljaar In het activiteitenplan waren de speerpunten voor de GMR m.b.t. schooljaar opgenomen. Een opsomming van de speerpunten: 1. Betrokkenheid en communicatie met de achterban. 2. Nieuwe schooltijden. 3. Krimp. 4. Scholing personeel 5. Functiedifferentiatie 6. Inzet nieuwe media o.a. ICT 7. Shared Service Center 8. Clustervorming en teamvorming Opsomming Instemming en advies door de GMR schooljaar Datum Instemming / Advies Instemmingsverklaring GMR Strategisch beleidsplan 2015 (instemming echter ) Instemmingsverklaring GMR m.b.t. Vakantierooster (positief advies) Instemmingsverklaring PGMR met betrekking tot: - het voorgenomen besluit van het CvB en het DB om over te gaan tot het overlegmodel. - het door het CvB en DB vastgestelde Prisma-kader t.a.v. Taakbeleid. - het Reglement invoering overlegmodel taakbeleid Stichting Prisma. Rapportage besproken thema s: Tijdens de GMR-vergadering van heeft de evaluatie plaatsgevonden met leden van de Raad van Toezicht. Afgesproken is dat we minimaal 1x per jaar een uitwisseling zullen hebben, indien noodzakelijk vaker. Functiemix Het is gelukt om voldoende personeelsleden voor LB-functies te werven. De PGMR houdt de ontwikkelingen m.b.t. de implementatie van de functiemix in de gaten. Ontwikkelingen Passend Onderwijs De GMR blijft de ontwikkelingen m.b.t. de invoering van Passend Onderwijs volgen. Stakingsbeleid Vanuit de PGMR werd initiatief genomen om stakingsbeleid te ontwikkelen. Dit heeft nog niet geleid tot een definitief stakingsbeleid. 6

9 Rapport inzake Jaarrekening Kalenderjaarbegroting 2015 De GMR geeft een positief advies / instemming m.b.t. de Kalenderjaarbegroting Tijdens de GMR-vergadering van is het document Financiële (meerjarige) begroting besproken. De GMR heeft hierover vragen gesteld en hierop schriftelijk antwoord gekregen van het College van Bestuur en de Controller van Stichting Prisma. De GMR heeft aanbevelingen gegeven en hoopt deze terug te zien in de volgende begrotingsronde. Vacatures GMR Per 1 september 2015 ontstaat er een vacature bij de O-GMR. Evaluatie GMR De Voorzitter van de GMR heeft evaluatie-vragen opgesteld. Tijdens de GMR-vergadering van hebben de GMR-leden in tweetallen (medewerker-ouder) de evaluatie-vragen beantwoord. De bevindingen zijn tijdens de GMR-vergadering van besproken De reacties waren, evenals vorig jaar, heel positief. Vakantierooster De GMR heeft een positief advies gegeven / ingestemd met het Vakantierooster

10 3. DOELSTELLINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR Onze belangrijkste doelstellingen voor het schooljaar : In het schooljaar is er, naast de reguliere thema s, aandacht voor de volgende thema s: 1. Betrokkenheid en communicatie met de achterban. 2. Profilering van de GMR, communicatieplan 3. Strategisch Beleidsplan en de daaruit voortvloeiende consequenties. 4. GMR-verkiezingen 5. Aanpassingen website Medezeggenschap Naast bovengenoemde thema s wil het bevoegd gezag de volgende thema s bespreken: 1. Scholing personeel 2. Functiedifferentiatie 3. Samenwerking Overkwartier 4. Uitwerking Strategisch Beleidsplan Deze en meer onderwerpen zijn terug te vinden in het Activiteitenplan

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 2 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA...4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...5

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2011-2012. Versie 24-10-2012

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2011-2012. Versie 24-10-2012 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2011-2012 Versie 24-10-2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 3 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Activiteitenplan Schooljaar

Activiteitenplan Schooljaar Activiteitenplan Schooljaar 2017-2018 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1 Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar 2016-2017 V0.1 Inhoud Vergaderschema... 2 Agenda... 2 Aandachtsgebieden... 2 Onderwerpen naar seizoen... 3 Overzicht van

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00 Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00 Inhoud Agenda... 1 Vergaderschema... 2 September... 2 Oktober... 3 November/december... 3 Januari/februari...

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarverslag. Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad. Stg. St.-Christoffel.

Jaarverslag. Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad. Stg. St.-Christoffel. Jaarverslag Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel. Schooljaar 2007 2008. December 2008. 1 INHOUDSOPGAVE. 1. INLEIDING 2. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STG. ST-CHRISTOFFEL 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013)

Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Medezeggenschapsstatuut (vastgesteld door CvB d.d. 11-12-2013, na verkregen instemming GMR d.d. 6-12-2013) Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Jaarplan MR

Jaarplan MR Jaarplan MR 2018-2019 1. Verantwoording Akkoord MR: Voorzitter Liselotte Russchen Datum Secretaris Adrienne van de Ven Datum 2. Inhoudsopgave 1 Verantwoording 2 Inhoudsopgave 3 Samenstelling 4 Zittingsduur

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarverslag. Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad. Stg. St.-Christoffel.

Jaarverslag. Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad. Stg. St.-Christoffel. Jaarverslag Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel. Schooljaar 2011 2012. Augustus 2012. 1 INHOUDSOPGAVE. 1. INLEIDING 3. 2. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STG. ST-CHRISTOFFEL 3. 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Statuut voor bevoegd gezag met meerdere scholen primair onderwijs (po) Medezeggenschapsstatuut van Stichting Eenbes Basisonderwijs te Geldrop Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Schooljaar 2015 / 2016 Jan van Cuijkstraat 64, Cuijk Sietske van der Locht Ricardo Soekhoe Adrie Fransen Pieter ten Haaf Daphne van Rijnsoever Pleun de Groot Activiteitenplan

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Vlindertuin schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2013-2014 5. Onderwerpen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbaar Onderwijs a/d Amstel

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbaar Onderwijs a/d Amstel Openbaar Onderwijs aan de Amstel Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Onderwijs a/d Amstel Stichting Openbaar Onderwijs a/d Amstel 1 van de Stichting openbaar basisonderwijs

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden

DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden 150217 DEF Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Openbare Scholen Groep Sevenwolden voorwoord: Gezien de discussie binnen Sevenwolden over de opleidingen die Sevenwolden verzorgt en de plaatsen, locaties

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam

Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam Bestand : lmcr/cvb/12/660 Voorgenomen besluit CvB : 18 juni 2012 Instemming GMR : 21 juni 2012 Definitief besluit CvB : 21 juni 2012 Medezeggenschapsstatuut van LMC-VO te Rotterdam Dit statuut betreft

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad

Jaarplan Medezeggenschapsraad Jaarplan 2012 2013 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Samenstelling MR 4 3. Functies en taken 4 4. Bevoegdheden MR 5 5. Werkwijze 5 6. Vergaderdata 2012 2013 5 7. Vaste Agenda

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool de Akker Schooljaar 2018-2019 Inleiding Zoals iedere basisschool heeft ook de Akker een medezeggenschapsraad (MR). De MR oefent invloed

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend ! Jaarplan 2016-2017 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Intern-extern jaarverslag

Intern-extern jaarverslag Onderwijsgroep Perspecto Intern-extern jaarverslag GMR 2016-2017 9-11-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenstelling GMR Onderwijsgroep Perspecto... 3 Wijzigingen... 3 Werkwijze GMR Onderwijsgroep Perspecto...

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut Medezeggenschapsstatuut Gewijzigd: CvB, mei 2017 GMR instemming 18 september 2017 Vastgesteld CvB, 14 november 2017 Medezeggenschapsstatuut van Scholengroep OPRON, stichting voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van De Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Scherpenzeel.

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

Medezeggenschapstatuut van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

Medezeggenschapstatuut van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Medezeggenschapstatuut van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Preambule Het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de volgende

Nadere informatie

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën 1 Organisatie: De medezeggenschap is geregeld conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en de van kracht zijnde medezeggenschapsreglementen. Op schoolniveau is er een medezeggenschapsraad (MR), op

Nadere informatie

MR De Vuurvogel. Waar staat de MR voor? Waar gaat de MR voor?

MR De Vuurvogel. Waar staat de MR voor? Waar gaat de MR voor? MR De Vuurvogel Waar staat de MR voor? Onze missie is om een transparante en betrokken MR te zijn, die vanuit gelijkwaardigheid en respect voor verschillen op een positief kritische wijze de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK!

STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK! STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK! Versie 1-1-2014 In werking 1-3-2014 Geldig tot 1-1-2016 PREAMBULE Het bestuur van Leerrijk! en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Het

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut Medezeggenschapsstatuut december 2017 Opdrachtgever: College van Bestuur Auteur: R.P. bij de Weg Versie: 1.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN GMR Blosse

ACTIVITEITENPLAN GMR Blosse ACTIVITEITENPLAN GMR Blosse 2018-2019 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 1. Missie en visie GMR Blosse Blz. 3 2. Samenstelling GMR Blz. 4 3. Professionalisering GMR Blz. 4 4. Faciliteiten Blz. 5 5. Jaarplanning

Nadere informatie

Werkplan MR BS de Steiger

Werkplan MR BS de Steiger Werkplan BS de Steiger 2017-2018 1 Inleiding Als medezeggenschapsraad () van de basisschool De Steiger willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Middels dit jaarplan

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsstatuut voor MR en GMR Gewijzigd en opnieuw vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 24 maart 2017 na instemming van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Montessorischool Landsmeer Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Schooljaar

Montessorischool Landsmeer Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Schooljaar Montessorischool Landsmeer Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Schooljaar 2015-2016 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 De missie en visie van de MR... 2 3 Werkwijze MR... 3 4 Notulen... 3 5 Communicatie... 3

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Samenstelling MR 2014-2015 Oudergeleding: Ankie Eleveld, voorzitter Machteld de Wit / Angelina Sinnige Personeelsgeleding: Annemarie Roemer Hilma Groot Pauline

Nadere informatie

Jaarverslag GMR-SO Onderwijsgroep Amersfoort

Jaarverslag GMR-SO Onderwijsgroep Amersfoort Jaarverslag GMR-SO 2011-2012 Onderwijsgroep Amersfoort 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Medezeggenschap bij de Onderwijsgroep Amersfoort 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Samenstelling MR. 3. Vergaderingen. Datum: Onderwerp: Jaarverslag MR

1. Inleiding. 2. Samenstelling MR. 3. Vergaderingen. Datum: Onderwerp: Jaarverslag MR Datum: 20-11-2013 Onderwerp: Jaarverslag MR 1. Inleiding In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden die door de leden van de MR zijn verricht in de periode van september 2012 tot

Nadere informatie

Organisatie Contactgegevens: De missie van onze MR:

Organisatie Contactgegevens:    De missie van onze MR: 1 Organisatie: De medezeggenschap is geregeld conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en de van kracht zijnde medezeggenschapsreglementen. Op schoolniveau is er een medezeggenschapsraad (MR), op

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Jaarplan

Medezeggenschapsraad Liduinaschool Jaarplan Medezeggenschapsraad Liduinaschool Jaarplan 2016-2017 MR Liduinaschool Jaarplan 2016-2017 2 Algemeen Als medezeggenschapsraad (MR) van de Liduinaschool willen we de belangen van onze kinderen en school

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van SO de Eenhoorn/ VSO de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van SO de Eenhoorn/ VSO de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van SO de Eenhoorn/ VSO de Stormvogel 2018-2019 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Medezeggenschapstatuut Stroomm

Medezeggenschapstatuut Stroomm Medezeggenschapstatuut Stroomm Het bestuur van de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (Stroomm) en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, (G)MR, van de volgende scholen: De Bogerd

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4.

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut Medezeggenschapsstatuut Ingangsdatum op 1 augustus 2007 Instemming MR op 22 mei 2007 Vastgesteld in bestuur op 29 mei 2007 A. medezeggenschaps- en overlegstructuur In onderstaande schema s is de medezeggenschaps-

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Jaarplan 2018/ Medezeggenschapsraad. OBS De Bonckert

Jaarplan 2018/ Medezeggenschapsraad. OBS De Bonckert Jaarplan 2018/ 2019 Medezeggenschapsraad OBS De Bonckert 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie en bevoegdheden. Visie Bevoegdheden 3. Kalender 4. Samenstelling + taakverdeling Ouders Leerkrachten Scholing

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 6

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan 2014-2015. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4.

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut Medezeggenschapsstatuut Stichting V.O. Amsterdam-Zuid Het medezeggenschapsstatuut van Stichting V.O. Amsterdam-Zuid, zoals bedoeld in artikel 21 van de Wet medezeggenschap op scholen, vastgesteld door

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

Purmerend, 18 april Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen,

Purmerend, 18 april Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen, Purmerend, 18 april 2016 Beste ouders van OPSO & SPOOR scholen, Onlangs is duidelijk geworden dat er per september 2016 een aantal vacatures zijn voor de oudergeleding van GMR (PGMR) van de gezamenlijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1. Algemeen JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1.1 Samenstelling en taakverdeling Ineke Wijkhuijs personeel (voorzitter) Saskia Eggermont personeel (secretaris) (tot augustus 2015, i.v.m.

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels Datum: 09-01-2015 Inhoud Algemeen... 3 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 Regelingen en beleidsplannen... 5 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

Activiteitenplan GMR

Activiteitenplan GMR Activiteitenplan GMR 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij?...3 2. Samenstelling...3 Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:...3 Oudergeleding:...3 Personeelsgeleding:...4 3. Zittingsperiode...4

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 016-017 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Harderwijk, 27 september 2007 wdu med 07-002 1 Preambule Het bestuur van de Stichting proo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Gemeente Elburg:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe te Apeldoorn. Augustus 2018

Medezeggenschapsstatuut stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe te Apeldoorn. Augustus 2018 Medezeggenschapsstatuut stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe te Apeldoorn Augustus 2018 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Werkplan. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs

Werkplan. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs Werkplan Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2014-2015 Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs Inhoudsopgave 1. De functie van het werkplan.... 3 2. Missie en visie GMR... 3 Missie... 3 Visie...

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad Meerwegen scholengroep

Jaarverslag medezeggenschapsraad Meerwegen scholengroep Jaarverslag medezeggenschapsraad Meerwegen scholengroep 2015-2016 1 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Samenstelling GMR Meerwegen in 2015-2016 4. Vergaderingen en functioneren GMR 5. Behandelde

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Statuut voor bevoegd gezag met meerdere scholen voortgezet onderwijs (vo)

Statuut voor bevoegd gezag met meerdere scholen voortgezet onderwijs (vo) februari 2018 Statuut voor bevoegd gezag met meerdere scholen voortgezet onderwijs (vo) Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad te Lelystad. Preambule De bestuurder van

Nadere informatie

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief Jaarverslag C.B.S. De Wegwijzer 2015-2016 De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief C.B.S. De Wegwijzer Tel 0341-416780 Kennedylaan 1-3 3844 BA Harderwijk info@cbsdewegwijzerhw.nl www.cbsdewegwijzerhw.nl

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting Primair Onderwijs te Venray en regio januari 2010, aangepast 1 december 2017.

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting Primair Onderwijs te Venray en regio januari 2010, aangepast 1 december 2017. Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting Primair Onderwijs te Venray en regio januari 2010, aangepast 1 december 2017. Pagina 1 Preambule Het College van Bestuur van de Stichting Primair Onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk Schooljaar 2013 / 2014 Bas Kemperman Wilma Driessen Ricardo Soekhoe Adrie Fransen Brigith de Roij Tiny Ruijs Activiteitenplan MR 2013 / 2014 1

Nadere informatie

Jaarverslag MR

Jaarverslag MR 1 Jaarverslag MR 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de openbare Montessori basisschool te Zwolle. In dit verslag staat een samenvatting van de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Inleiding 3 Visie 3 Doelen 3 Doelen voor de komende jaren 3 Deskundigheid 4 Samenstelling en taakverdeling 4 Contacten 4 Verkiezingen 5 Bijlagen 6

Inleiding 3 Visie 3 Doelen 3 Doelen voor de komende jaren 3 Deskundigheid 4 Samenstelling en taakverdeling 4 Contacten 4 Verkiezingen 5 Bijlagen 6 MR op de Carrousel Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie 3 Doelen 3 Doelen voor de komende jaren 3 Deskundigheid 4 Samenstelling en taakverdeling 4 Contacten 4 Verkiezingen 5 Bijlagen 6 2 Inleiding De Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Als GMR zorgen we dat het geluid van ouders en ook personeel doorklinkt in het beleid van Eduquaat.

Als GMR zorgen we dat het geluid van ouders en ook personeel doorklinkt in het beleid van Eduquaat. ACTIVITEITENPLAN GMR Stichting Eduquaat 2015-2016 Woord vooraf/inleiding Dit activiteitenplan heeft betrekking op schooljaar 2015-2016. De inhoud is vastgesteld door de ouder- en personeelsgeleding van

Nadere informatie

Jaarverslag Basisschool de Oranjerie

Jaarverslag Basisschool de Oranjerie Jaarverslag Basisschool de Oranjerie Medezeggenschapsraad basisschool de Oranjerie Jaarverslag schooljaar 2016-2017 1 Inhoud Jaarverslag Basisschool de Oranjerie... 1 Medezeggenschapsraad basisschool de

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE VIJVERSTEE. De Fledders GA Vries

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE VIJVERSTEE. De Fledders GA Vries JAARPLAN 2017-2018 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE VIJVERSTEE De Fledders 14 9481 GA Vries 1 1. Inhoud 1. Inhoud 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018 1 / 6 Inhoud H 1 Voorwoord... 3 1.1 De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)... 3 1.2 MR en leerlingenparticipatie... 3 H 2 Algemeen... 4 2.1 Samenstelling MR...

Nadere informatie

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 3 4. Regelingen en beleidsplannen 4 5. Structurele onderwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Melanchthon

Activiteitenplan MR Melanchthon Activiteitenplan MR Melanchthon 2018-2019 Vastgesteld op 16 oktober 2018 Preambule Het activiteitenplan wordt elk jaar opgesteld, bij voorkeur voor aanvang van het schooljaar, en door de MR vastgesteld.

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Bouwsteen Christelijke basisschool De Bouwsteen Vlasakker 3 Postbus 5256 3295 ZK s-gravendeel 078 673 3260 Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad

Jaarplan Medezeggenschapsraad Inleiding De Medezeggenschapsraad (MR) van CBS de Brandaris zet in dit jaarplan de uitgangspunten, planning en taakverdeling voor het komende schooljaar uiteen. Het jaarplan biedt de MR houvast bij de

Nadere informatie