Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde duaal en deeltijd. De Haagse Hogeschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde duaal en deeltijd. De Haagse Hogeschool"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde duaal en deeltijd De Haagse Hogeschool

2

3 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde duaal en deeltijd CROHO nr De Haagse Hogeschool Hobéon Certificering BV december 2008 Auditteam: W.L.M. Blomen Ir. J.G.J. de Gooijer Mr. R.K. Brons Mr. M. van der Vegt EMPM Dr. F. de Meere A.M. Hof Secretaris: Drs. L. Blom- van Veen

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Karakteristiek van de opleiding Plaats van de opleiding binnen de hogeschool Karakterisering Benchmarking Minorenbeleid Internationale oriëntatie EVC Voortraject Aanpak Beoordelingsprocedure en de werkwijze Documentenanalyse Audit Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma van de visitatie op 09 oktober BEVINDINGEN EN BEOORDELING 9 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 9 Facet 1.2. Niveau Bachelor 13 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 16 Onderwerp 2: Programma 18 Facet 2.1. Eisen HBO 18 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 21 Facet 2.3. Samenhang Programma 23 Facet 2.4. Studielast 25 Facet 2.5. Instroom 27 Facet 2.6. Duur Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 32 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 36 Facet 3.1. Eisen HBO 36 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 37 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel 38 Onderwerp 4: Voorzieningen 40 Facet 4.1. Materiële Voorzieningen Facet 4.2. Studiebegeleiding Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 44 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 44 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 46 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 47 Onderwerp 6: Resultaten 49 Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde Duaal Oordeelschema HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd Integraal oordeel/ advies aan NVAO 55 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren Bijlage II: Programma visitatie Integrale Veiligheidskunde, 09 oktober 2008

6

7 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de in paragraaf 1.2 genoemde HBO bachelor opleiding Bereik van de beoordeling Dit adviesrapport heeft betrekking op de opleiding Integrale Veiligheidskunde van De Haagse Hogeschool. Deze opleiding maakt deel uit van de Academie Bestuur, Recht en Veiligheid. Ook tot deze academie behoren de opleidingen: Bestuurskunde/ Overheidsmanagement, HBO-Rechten en Management in de Zorg. Tevens bevat de academie twee Engelstalige varianten, te weten: International Public Management en International European Law. De HBO bacheloropleiding IVK wordt aangeboden in een duaal- en een deeltijdvariant. Het CROHO nummer van deze opleiding is: Beide varianten van de opleiding zijn in één traject beoordeeld. De resultaten uit dit beoordelingstraject zijn in dit rapport omschreven. Daar waar van toepassing worden in het rapport de verschillen tussen de twee varianten beschreven. Als basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering heeft gediend de Management Review met bijlagen van de opleiding Integrale Veiligheidskunde Karakteristiek van de opleiding Plaats van de opleiding binnen de hogeschool De opleiding Integrale Veiligheidskunde (hierna te noemen IVK) maakt deel uit van de Academie Bestuur, Recht en Veiligheid. De academie bestaat uit de opleidingen Bestuurskunde/ Overheidsmanagement, HBO- Rechten, Management in de Zorg en Integrale Veiligheidskunde. Ook bevat de academie twee Engelstalige varianten: International Public Management en International European Law. Vanwege de raakvlakken met de opleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement op het gebied van de politieke en bestuurlijke context waarin veiligheidsvraagstukken zich afspelen en het raakvlak met de opleiding HBO-Rechten op het gebied van de juridische aspecten van veiligheid is besloten de opleiding IVK onder te brengen bij de Academie Bestuur, Recht en Veiligheid. De academie wordt aangestuurd door de academiedirecteur. Het Bureau Onderwijsondersteuning verzorgt de cijferadministratie, de relatie met het roosterbureau, de stageadministratie en de ondersteuning op het gebied van kwaliteitszorg. Dit bureau valt direct onder de academiedirecteur. De opleidingen worden geleid door teamleiders. 1 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding IVK De Haagse Hogeschool 1.0 1

8 Karakterisering In 2001 diende de Haagse Hogeschool samen met vijf andere hogescholen 1 een aanvraag in bij de Adviescommissie Onderwijs (ACO) voor de aanmelding van een opleiding Integrale Veiligheid bij het Centraal Register Hoger Onderwijs (CROHO), onderdeel Economie, ten behoeve van het studiejaar 2002/2003. De ACO adviseerde echter, vanwege het gebrek aan doelmatigheid van de aangevraagde opleiding, negatief. Vervolgens besloten De Haagse Hogeschool, de Hogeschool Utrecht en de Saxion Hogeschool Enschede om een aanvraag voor een opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) in te dienen. Op basis van de ACOaanbevelingen richtten zij zich op een aanpassing van het beroepsprofiel en de beroepskwalificaties, op de vraag vanuit de arbeidsmarkt, op mogelijke afstudeervarianten en op afspraken met andere aanbieders, zoals het LSOP en het NIBRA. Voor de verdieping van het beroepsprofiel ging men uit van het oorspronkelijke adviesrapport van Hobéon/ Faber (2000) 2. In dit rapport werden ontwikkelingen uiteengezet die gezien konden worden als een indicatie van de toenemende maatschappelijke behoefte aan breed geschoolde professionals op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De Integrale Veiligheidskundige werd door de drie hogescholen gezien als een adviseur, een ondernemer, een projectmanager, een dienstverlener of een beleidsmedewerker die breed geschoold diende te zijn ten aanzien van de aanpak van uiteenlopende vraagstukken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Men ging ervan uit dat de genoemde veiligheidsvraagstukken zich manifesteerden binnen drie domeinen, te weten: de veiligheid als bedrijfsmatig vraagstuk; de veiligheid als bestuurlijk vraagstuk; en de veiligheid als maatschappelijk vraagstuk. Men ging er tevens vanuit dat veiligheidsvraagstukken aangepakt dienden te worden vanuit tenminste drie verschillende methodieken: opereren (een directe en enkelvoudige benadering van veiligheid); structureren (een planmatige en beleidsmatige benadering van veiligheidsvraagstukken); en coördineren (de afstemming tussen opereren en structureren). In het beleidsdocument opleiding IVK, 2003 werd uiteengezet dat een op HBO-niveau opgeleide Integrale Veiligheidskundige een breed inzetbare professional zou moeten zijn, in staat om veiligheidsvraagstukken vanuit deze drie verschillende invalshoeken en methodieken op te lossen. Hij of zij zou werkzaam moeten zijn voor overheidsinstanties, grotere commerciële- of non-profitorganisaties en veiligheidsbedrijven. De werkwijze van de integrale veiligheidskundige werd in dit document gekarakteriseerd als projectmatig, probleemgericht en/of netwerk georiënteerd. Voor de genoemde drie hogescholen is de inhoud van dit beleidsdocument uit 2003 nog steeds bepalend voor de beroepsoriëntatie. De hogescholen zijn wel een traject ingegaan om te komen tot een geactualiseerd en vernieuwd beroepsprofiel. Afstemming vindt plaats door overleg tussen de drie hogescholen en door middel van het LOO-IV, het Landelijk Overleg Orgaan Integrale Veiligheid (Integrale veiligheid als beroep, 2008). 3 In het LOO-IV participeren naast de genoemde drie hogescholen, ook drie hogescholen waar de opleiding Integrale Veiligheid wordt aangeboden. De Haagse Hogeschool startte uiteindelijk met de opleiding Integrale veiligheidskunde (IVK) in het studiejaar 2003/2004. De opleiding wordt bij De Haagse Hogeschool aangeboden in twee onderwijsvarianten, te weten: de duale- en de deeltijdvariant. De duale variant duurt vier jaar. 1 De Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool s Hertogenbosch, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion Hogeschool Enschede en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 2 Hobéon/ Faber, Advies wenselijkheid en inrichting HBO-opleiding Integrale Veiligheid, december Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Saxion Hogeschool Enschede, Avans Hogeschool, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Inholland 2 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding IVK De Haagse Hogeschool 1.0 2

9 Hierbij volgt de student overdag onderwijs, waarbij vanaf het derde jaar onderwijs en werkend leren worden gecombineerd. De duale studenten komen van havo, vwo of mbo-4. De deeltijdvariant duurt eveneens vier jaar. Deze studenten combineren studeren met een volledige baan. Zij dienen een voor de studie relevante functie in het bedrijfsleven te hebben. De deeltijdstudenten gaan een vaste dag per week naar de hogeschool. Het aantal studenten dat aan de Academie Bestuur, Recht en Veiligheid (BRV) studeert bedraagt volgens de Management Review (2008) Hiervan studeren er 428 aan de opleiding IVK. Het aantal studenten van de duale variant bedraagt 302 en het aantal van de deeltijd variant 126 (2007) Benchmarking De opleiding IVK wordt in Nederland op drie hogescholen aangeboden: De Haagse Hogeschool, de Hogeschool van Utrecht en de Saxion Hogeschool Enschede. In de Management Review (2008) wordt aangegeven dat De Haagse Hogeschool zich van de andere hogescholen onderscheidt door de oriëntatie op maatschappelijke veiligheid. Men geeft aan nadruk te leggen op de inhoud van het curriculum waarin waardeoverdracht, maatschappelijke veiligheid en stedelijke context van veiligheid belangrijke invalshoeken zijn. Tevens geeft men aan dat de studenten IVK van De Haagse Hogeschool vanwege de duale variant een voorsprong hebben op de arbeidsmarkt Minorenbeleid In overleg met het werkveld zijn er vier minoren ontwikkeld: Milieu en veiligheid Veiligheid in perspectief Veiligheid tussen en verandering en continuïteit Networks of policing In augustus 2008 is men gestart met de ontwikkeling van de minor Sturing in de Integrale Veiligheidszorg. Dit vindt plaats op verzoek van en in samenwerking met de politieacademie Internationale oriëntatie Het auditteam heeft op basis van de gesprekken met management, coördinatoren en docenten geconcludeerd dat de veiligheid in internationaal perspectief bij de opleiding, in navolging van het beleid op hogeschool- en academieniveau, een belangrijk aandachtsgebied is. Dit wordt bevestigd in het visiedocument internationalisering IVK (november 2008). Hierin geeft de opleiding een uiteenzetting van haar visie op het gebied van internationalisering en de wijze waarop de internationale ambitie van de opleiding gekoppeld is aan de Regio Haaglanden in de internationale context. Uitgangspunt voor de competenties van de opleiding op het gebied van internationalisering is de internationale eis van duurzaamheid. Om deze ambitie ten uitvoer te brengen onderhoudt de opleiding een reeks van regionale en internationale contacten. Zo onderhoudt de opleiding contacten met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS); met het Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael; en met de Urban Affairs Association in Chicago. In dit document is tevens een uiteenzetting opgenomen van de internationale contacten van de opleiding in relatie tot het onderwijsprogramma EVC In de Management Review wordt aangegeven dat alle opleidingen van de Haagse Hogeschool per 1 september 2009 de EVC-procedure gaan uitvoeren. Op dit moment beoordeelt de Examencommissie ieder individueel verzoek om een vrijstelling ingevolge artikel 5, derde lid OER. Dit houdt in dat het verlenen van een vrijstelling voor een (deel) toets van een onderwijseenheid is gedelegeerd aan de voor het betrokken vak verantwoordelijke docent. Deze docent toetst op basis van elders afgegeven documenten of resultaten het niveau hiervan en adviseert de voorzitter van de Examencommissie over een eventuele vrijstelling. 3 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding IVK De Haagse Hogeschool 1.0 3

10 1.4. Voortraject In januari 2007 heeft er bij de opleiding een interne audit plaatsgevonden uitgevoerd door de dienst Onderwijs en Studentenzaken van de Unit Onderwijs & Kwaliteit. De auditcommissie gaf aan een positief beeld te hebben gekregen van de inzet van de docenten. Geadviseerd werd echter wel op korte termijn een start te maken met het op papier zetten en naleven van een aantal vitale documenten zoals de onderwijsvisie, het toetsbeleid, het kwaliteitsbeleid en de procedure en eisen rond het afstuderen. Ook dienden de cijferadministratie, het rooster en de studentvriendelijkheid van de administratie verbeterd te worden (Auditrapport Integrale Veiligheidskunde, februari 2007). Op basis van de interne audit in januari 2007 is een verbeterplan geformuleerd, waarin per onderwerp van het NVAO-kader aangegeven wordt wie verantwoordelijk is en welke prioriteiten er zijn. Tevens is er een planning van werkzaamheden gemaakt gericht op de accreditatie op 9 oktober 2008 (Plan van Aanpak voor verbeterplan en de externe audit, 2007). Zo is er onder andere gewerkt aan verbetering van inhoud, samenhang en focus. Ten behoeve van de Management Review (2008) is er door het opleidingsteam een SWOT-analyse van de opleiding gemaakt. De uitkomsten hiervan leidden tot de formulering van een integraal verbeterplan gericht op cijferinvoer; betrokkenheid van het beroepenveld; studiesucces; voorkoming van voortijdige uitval van studenten; studieloopbaanbegeleiding; en studiebelasting. In facet 5.2 wordt dit onderdeel verder uitgewerkt Aanpak Beoordelingsprocedure en de werkwijze Bij de beoordeling van de duale- en deeltijdvariant is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleiding voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Accreditatiekader. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleidingsvarianten geldt het volgende: De opleiding Integrale Veiligheidskunde (duaal en deeltijd) heeft zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstellingen tenminste gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zoals vastgesteld in het landelijk overleg tussen de betreffende opleidingen en het beroepenveld (zie facet 1.1.: Domeinspecifieke Eisen ). Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een opleiding Integrale Veiligheidskunde op HBO-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1. De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten, te weten: de documentenanalyse en de audit. 4 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding IVK De Haagse Hogeschool 1.0 4

11 Documentenanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van de door de opleiding aangeleverde schriftelijke informatie, namelijk de Management Review met een groot aantal bijlagen. Op basis van de door de opleiding aangeleverde documentatie vormde het auditteam zich een beeld van de primaire en secundaire processen. Tijdens de visitatie heeft het auditteam dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Voorafgaand aan de visitatie werd het management van de opleiding op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentenanalyse. De documentenanalyse is ter voorbereiding op de visitatie aan de leden van het auditteam verstrekt. Tijdens de audit zijn de voorlopige bevindingen geverifieerd en waar van toepassing gewijzigd en aangevuld Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 4 uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten: drie externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van Integrale Veiligheidskunde, één student; en vanuit Hobéon Certificering: een lead auditor, een auditor Onderwijs & Kwaliteit en een secretaris. Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op de niveaus van management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten en staf heeft getoetst of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde door verscheidene malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en aan de hand van additionele documentatie en, daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft, ook door eigen waarneming. De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveldgremia waarmee de opleiding overleg voert; verslaglegging van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht van cv s van (gast)docenten; netwerkoverzicht docenten; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; LAP-verslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van de opleidingsprogramma s en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. Het voorliggende rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd. 4 De visitatie heeft plaatsgevonden op 9 oktober Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding IVK De Haagse Hogeschool 1.0 5

12 Beslisregels Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast. Onderwerp A. Een onderwerp scoort voldoende, indien alle facetten van dat onderwerp ten minste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige ten minste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. B. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. C. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Facet D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: Uitvoering en praktijk weegt zwaarder dan beleid en theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Extra aantekening E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 5 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Lead Auditor: De heer W.L.M. Blomen Leden: onderwijsinhoudelijk deskundige: De heer Ir. J.G.J. de Gooijer Vak- en werkvelddeskundige: De heer Mr. R.K. Brons Vak- en werkvelddeskundige: De heer Mr. M. van der Vegt EMPM Vak- en werkvelddeskundige: De heer Dr. F. de Meere Studentlid: De heer A.M. Hof Secretaris: Mevrouw Drs. L. Blom-van Veen 5 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (240 EC s) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formeel vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij in aanmerking kunnen komen voor een HBO Bachelor accreditatie. Duur is daarom van een andere orde dan bijvoorbeeld Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. 6 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding IVK De Haagse Hogeschool 1.0 6

13 Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de opleiding noodzakelijke expertise aanwezig is. Dit betreft dan expertise met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (het programma in relatie tot het specifieke domein). De heer Blomen was lead auditor en heeft inmiddels een groot aantal audits in het kader van accreditatie geleid binnen verschillende domeinen. De heer Blomen is sinds 1976 actief in het hoger (beroep) onderwijs op het gebied van bestuur, strategie en organisatie. Van 1976 tot 1992 in diverse functies bij de HBO-Raad, waaronder die van hoofd van een van de adviesgroepen en plv. secretaris-directeur, en sinds 1992 als senioradviseur en later directeur en mede-eigenaar van de Hobéon Groep BV. Sinds 1996 is hij tevens werkzaam in de certificering van bedrijven in de monumentenzorg, in het hoger onderwijs en in de sector kunst en cultuur. De vak- en werkvelddeskundigen, de heer Brons, de heer Van der Vegt en de heer de Meere, hebben zich in hun beoordeling vooral gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programma-inhoud en (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien hebben zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. De heer Brons heeft op grond van zijn ervaring en positie in het vakgebied een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het vakgebied en het werkveld gesteld worden aan professionals op het terrein van Integrale Veiligheidskunde. De heer Brons is sinds 1980 actief in het veld van Openbare Orde en Veiligheid. Tussen 1980 en 1993 vervulde hij vele functies binnen de gemeentepolitie Den Haag als (hoofd)inspecteur, zoals die van chef recherche, chef ME en chef van een wijkbureau. In 1993 is hij benoemd tot plaatsvervangend commandant brandweer Den Haag, projectleider reorganisatie. In 1997 is de heer Brons benoemd tot algemeen directeur van de Hulpverleningsregio Haaglanden, tevens regionaal commandant brandweer/commandant brandweer Den Haag. In 2003 is hij belast met de leiding van het nationale Urban Search and Rescue team, een multidisciplinair samengesteld team dat internationaal kan worden ingezet bij natuurrampen. De heer Van der Vegt heeft vanuit zijn positie als directeur van de Faculteit Algemene Politiekunde van de politieacademie een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan Integrale Veiligheidskundigen. De heer Van der Vegt heeft in 1973 de Nederlandse Politie Academie afgerond, waarna hij werkzaam is geweest bij de gemeentepolitie Den Haag. In 1994 was hij gedurende een interimperiode korpschef bij de gemeentepolitie Leidschendam. Na de regiovorming heeft hij de functie van districtchef bekleed. In 2000 werd hij projectleider vernieuwing Politieonderwijs (PO2002), waarna hij in 2002 benoemd werd tot directeur Politie-instituut Verkeer en Milieu. Vanaf 2004 is de heer Van der Vegt als directeur Faculteit Algemene Politiekunde werkzaam bij de politieacademie. Ook de heer De Meere heeft vanuit zijn positie als hoofd van de onderzoeksgroep sociale vitaliteit en veiligheid bij het Verwey-Jonker Instituut een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan Integrale Veiligheidskundigen. De heer De Meere werkt sinds april 2003 bij het Verwey-Jonker Instituut. Voor het Verwey-Jonker Instituut verricht hij onderzoek op het brede terrein van het lokaal sociaal beleid. Recente projecten betreffen bijvoorbeeld onderzoek en advisering rond het scoreverloop van de veiligheidsindex in Rotterdam, duurzame betrokkenheid van bewoners bij veiligheid in Den Haag, een leidraad kosten baten analyses in het sociale domein en gebiedsgericht werken. Hiervoor was de heer De Meere als universitair docent verbonden aan de afdeling bestuurs- en organisatiewetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 7 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding IVK De Haagse Hogeschool 1.0 7

14 Hij doceerde onder andere besluitvormingstheorieën. Hij is in 1990 als politicoloog afgestudeerd aan dezelfde universiteit. In 1996 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bij de vakgroep sociologie op het proefschrift getiteld U kunt gerust gaan slapen: denkbeelden over technologie, risico s en samenleving. Hij publiceerde onder andere over risicopercepties, voedselveiligheid en bewonersinitiatieven. Optredend als deskundige onderwijs heeft de heer De Gooijer zich vooral gericht op de kwaliteit van de processen die direct en indirect de uitvoering van het programma raken. De heer de Gooijer studeerde Scheikunde aan de TU Delft. Hij werkte enkele jaren bij de TU Delft, eerst in de "proeffabriek" van scheikunde en vervolgens bij metaalkunde waar hij enkele colleges heeft verzorgd. Hij heeft zich verdiept in techniek en hij heeft een aantal jaren gewerkt als stafmedewerker examens bij Kenteq (het KBB voor MBO-techniek) en de rechtsvoorganger SOM. De heer De Gooijer heeft ervaring op het gebied van examens, competenties, assessments en EVC. Deze onderwijskundige ervaring is waardevol bij accreditietrajecten en certificeringstrajecten bij Hobéon en bij het werk als certificatiecoördinator bij Hobéon SKO. Daarnaast is hij als jury-lid actief bij de landelijke beroepenwedstrijden in de techniek (de Vakkanjers). De heer Hof is in 2008 afgestudeerd aan opleiding Integrale Veiligheid aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Momenteel volgt hij een verkorte programma Recht en Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zich bezig gehouden met onderzoeken op het gebied van Integrale Veiligheid bij het Politie Opleiding en Training Centrum te Zuidlaren en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Mevrouw Blom-van Veen is als secretaris voor deze audit opgetreden. Zij, afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (Beleid, Communicatie en Organisatie), heeft verschillende managementfuncties binnen het bankwezen bekleed. Zo is zij 10 jaar als rayondirecteur bij Fortis Bank werkzaam geweest en heeft zij 2 jaar als segmentmanager Huis & Hypotheekadvies en als lid van het managementteam bij Rabobank gefunctioneerd. Vanuit haar eigen bedrijf houdt zij zich bezig met organisatieadvies met extra focus op kwaliteitszorg binnen het hoger beroepsonderwijs Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding: management, coördinatoren, docenten, studenten en staf. Voor een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage II Programma van de visitatie op 9 oktober Zie Bijlage II. 8 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding IVK De Haagse Hogeschool 1.0 8

15 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen Opleidingsprofiel in relatie tot het beroepsprofiel Het auditteam heeft geconstateerd dat het opleidingsprofiel adequaat is afgestemd op het beroepsprofiel. In het beleidsdocument Opleiding Integrale Veiligheidskunde (2003) wordt uiteengezet hoe De Haagse Hogeschool, de Hogeschool Utrecht en de Saxion Hogeschool Enschede zich bij de aanvraag voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) op basis van de ACO-aanbevelingen richtten op een aanpassing van het beroepsprofiel en de beroepskwalificaties, op de vraag vanuit de arbeidsmarkt, op mogelijke afstudeervarianten en op afspraken met andere aanbieders, zoals het LSOP en het NIBRA. Voor de verdieping van het beroepsprofiel ging men uit van het oorspronkelijke adviesrapport van Hobéon/ Faber (2000) 6. In dit rapport werden ontwikkelingen uiteengezet die gezien konden worden als een indicatie van de toenemende maatschappelijke behoefte aan breed geschoolde professionals op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Door de drie hogescholen werd de Integrale Veiligheidskundige gezien als een adviseur, een ondernemer, een projectmanager, een dienstverlener of een beleidsmedewerker die breed geschoold diende te zijn ten aanzien van de aanpak van uiteenlopende vraagstukken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Men ging ervan uit dat de genoemde veiligheidsvraagstukken zich manifesteerden binnen drie domeinen, te weten: de veiligheid als bedrijfsmatig vraagstuk; de veiligheid als bestuurlijk vraagstuk; en de veiligheid als maatschappelijk vraagstuk. Men ging er tevens vanuit dat veiligheidsvraagstukken aangepakt dienden te worden vanuit tenminste drie verschillende methodieken: opereren (een directe en enkelvoudige benadering van veiligheid); structureren (een planmatige en beleidsmatige benadering van veiligheidsvraagstukken); en coördineren (de afstemming tussen opereren en structureren). Een op HBO-niveau opgeleide Integrale Veiligheidskundige zou een breed inzetbare professional moeten zijn in staat om veiligheidsvraagstukken vanuit deze drie verschillende invalshoeken en drie verschillende methodieken op te lossen. Hij of zij zou werkzaam moeten zijn voor overheidsinstanties, grotere commerciële- of non-profitorganisaties en veiligheidsbedrijven. De werkwijze van de integrale veiligheidskundige werd gekarakteriseerd als projectmatig, probleemgericht en/of netwerk georiënteerd. Met behulp van de drie domeinen (bedrijf, bestuur, maatschappij) en de drie methodieken (opereren, structureren, coördineren) werden door de drie hogescholen de taken van de integrale veiligheidskundige en van de andere in veiligheid gespecialiseerde professionals uitgezet in een matrix. Op basis van deze matrix werden de mogelijke taken voor een integrale veiligheidskundige uiteengezet, waarna tien kerncompetenties konden worden benoemd. Vervolgens werkten de drie hogescholen deze tien kerncompetenties binnen genoemde domeinen en methodieken uit in een opleidingsprofiel. 6 Hobéon/ Faber, Advies wenselijkheid en inrichting HBO-opleiding Integrale Veiligheid, december Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding IVK De Haagse Hogeschool 1.0 9

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Accountancy, voltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Accountancy, voltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, voltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, deeltijd Commerciële Economie, deeltijd Small Business en Retailmanagement, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, voltijd Financial Services Management, voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Small Business en Retail Management voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Small Business en Retail Management voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Small Business en Retail Management voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen voltijd. CROHO nr. 34599. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen voltijd. CROHO nr. 34599. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport, Management en Ondernemen voltijd CROHO nr. 34599 Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen SprotmanagementS [Sportmanagement] voltijd Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen [Sportmanagement]

Nadere informatie