BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER"

Transcriptie

1 BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van een audit, waarbij de aanbieder wordt beoordeeld aan de hand van onderwerpen en facetten, met bijbehorende criteria. Deze zijn beschreven in Deel I van dit document. De wijze van certificeren is vastgelegd in een beoordelingsprocedure, die in Deel II van dit document wordt beschreven. DEEL I 1 Beoordelingskader Het beoordelingskader is opgedeeld in vijf onderwerpen en daarbinnen vallende facetten. Deze onderwerpen en facetten worden opgenomen in een format voor de Management Review en tijdens de audit van een opleiding voor tourmanager besproken. Het beoordelingskader kent per onderwerp en facet, een of meer criteria. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of een bepaald toetspunt voldoende scoort. Gecertificeerde aanbieders van reisopleidingen worden opgenomen in het ANVR Opleidingen Register Tourmanager onder vermelding van de datum van ingang en geldigheidsduur van de certificering. Deze opleiding mag dan het ANVR logo voor gecertificeerde opleidingen voeren. Geslaagden van deze opleidingen worden ingeschreven in een ANVR Diploma Register. Het beoordelingskader is opgedeeld in vijf onderwerpen, die bepalend zijn voor de kwaliteit van de opleider en de betreffende opleiding: 1. Inhoud en programma van de opleiding 2. Inzet van personeel 3. Voorzieningen en studiebegeleiding 4. Kwaliteitszorg 5. Toetsing en beoordeling bereikte eindniveau Hobéon Certificering Beoordelingskader en procedure certificering tourmanager, 17 februari

2 Onderwerp Facetten Toetspunten Criteria 1. Doel, inhoud en programma van de opleiding 1.1 Beroeps competentieprofiel Doelstelling: opleiding Tourmanager volgens het bcp tourmanager Het bcp tourmanager moet uitgangspunt zijn bij formuleren van de leerdoelen en ontwerp van het curriculum 1.2 Programma Samenhang en logische opbouw in Aantoonbare samenhang en het programma? logische opbouw in het programma. 1.3 Informatie Informatie over doel, onderwijsproces en te behalen resultaat De deelnemers (her)kennen het doel, het proces en de beoogde resultaten. Onderwerp Facetten Toetspunten Criteria 2. Inzet van personeel 2.1 Kwaliteit trainers Vakinhoudelijke competenties van trainers Trainers beschikken over relevante kennis en hebben minimaal hbo-niveau en twee jaar praktijk- en/of trainingservaring. Overige eisen De overige eisen die aan trainers worden gesteld zijn gedefinieerd in het programma en worden toegepast Kwantiteit trainers Kwantiteit trainers Kwantiteit trainers is gedefinieerd en is passend voor de betreffende opleiding. Hobéon Certificering Beoordelingskader en procedure certificering tourmanager, 17 februari

3 Onderwerp Facetten Toetspunten Criteria 3. Voorzieningen en studiebegeleiding 3.1 Beschikbaarheid voorzieningen Adequate trainingsruimten De aanbieder beschikt, intern of extern, over minimaal één voor training geschikte ruimte. Gebruik geschikte (ICT) hulpmiddelen Begeleiding bij studievoortgang Registratie van de competenties Klachtenregeling wat betreft het opleidingsproces en de beoordeling van de resultaten De aanbieder beschikt over goed functionerende apparatuur en programmatuur. Cursisten worden begeleid op zodanige wijze dat zij hun opleiding zonder belemmeringen kunnen doorlopen. Er vindt een adequate registratie van de competentieverwerving van de deelnemers plaats. De opleider heeft een klachtenregeling, die bij de deelnemers bekend is. 3.2 Studiebegeleiding 3.3 Studieplanning en volgen van studievorderingen 3.4 Klachtenregeling Onderwerp Facetten Toetspunten Criteria 4. Kwaliteitszorg 4.1 Periodieke evaluatie De opleiding als geheel wordt periodiek geëvalueerd De opleider evalueert de inhoud van de opleiding en het opleidingsproces minimaal tweejaarlijks. 4.2 Verbeterplan Aantoonbare verbeteringen op basis van evaluatie De uitkomsten van evaluaties worden gebruikt voor het doorvoeren van verbeteringen. 4.3 Betrokkenheid stakeholders Betrokkenheid cursisten, docenten en werkveld Deelnemers, docenten en werkveld zijn aanwijsbaar betrokken bij de periodieke evaluatie. Hobéon Certificering Beoordelingskader en procedure certificering tourmanager, 17 februari

4 Onderwerp Facetten Toetspunten Criteria Eisen eindniveau Eisen voor diplomering De eisen die aan het Beoordeling eindniveau worden gesteld eindniveau (als uitwerking van het bcp) zijn vastgelegd. 5.2 Vaststellen Beoordeling eindniveau Door beoordeling, toetsing of eindniveau examinering wordt adequaat getoetst of de leerdoelen en het eindniveau (als beschreven in het bcp) zijn bereikt. Hobéon Certificering Beoordelingskader en procedure certificering tourmanager, 17 februari

5 2 Scores Elk onderwerp uit het beoordelingskader wordt apart beoordeeld en kan de volgende scores krijgen: Conform criteria (C), Niet Conform maar wel Voldoende (NCV) en Niet Conform (NC). Indien een facet uit een onderwerp niet conform maar wel voldoende of niet conform scoort, dan scoort het onderwerp dit ook. Conform (C) Conform betekent dat het onderwerp voldoet aan alle criteria, die zijn vastgelegd in het beoordelingskader. Niet conform maar voldoende (NCV) Dit betekent dat het onderwerp (nog) niet voldoet aan alle eisen uit het beoordelingskader. Het predikaat niet conform maar voldoende wordt gegeven indien de opleiding nog niet volledig invulling geeft aan één of meer facetten uit de vijf onderwerpen maar tijdens de audit concreet aantoont hier in voldoende mate aan te werken. Niet conform (NC) Niet conform betekent dat het onderwerp niet voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in het beoordelingskader en dit ook niet op korte termijn het geval zal zijn. 3 Beslisregels In de volgende beslisregels worden de verschillende situaties beschreven, waaronder het certificaat wel of niet wordt verleend. Certificering Wanneer de vijf onderwerpen conform de criteria zijn, of vier onderwerpen conform en één onderwerp niet conform maar voldoende, wordt de opleiding gecertificeerd voor de duur van vier jaar. Voorlopige certificering Indien twee onderwerpen niet conform maar voldoende zijn, wordt de opleiding voorlopig gecertificeerd voor de duur van één jaar. Aan de voorlopige certificering is de verplichting verbonden om binnen maximaal één jaar de nodige verbeteringen door te voeren en in een herbeoordeling op de betreffende onderwerp(en) en/of facet(ten) aan te tonen dat dit is geschied. Herbeoordeling kan op elk moment binnen dat jaar worden aangevraagd (zie Deel II: beoordelingsprocedure). Geen certificering Een aanbieder wordt niet gecertificeerd, indien één of meer van de onderwerpen niet conform de criteria zijn of méér dan twee onderwerpen niet conform maar voldoende zijn. Op elk moment bestaat dan de mogelijkheid opnieuw certificering aan te vragen (zie Deel II beoordelingsprocedure). Hobéon Certificering Beoordelingskader en procedure certificering tourmanager, 17 februari

6 DEEL II BEOORDELINGSPROCEDURE FASE 1 - VOORBEREIDING Stap 1 Een opleider die een opleiding Tourmanager wenst te laten certificeren vraagt dat aan bij Hobéon Certificering, Lange Voorhout 14, 2514 ED Den Haag, telefoon De opleider stuurt een kopie van die aanvraag naar de ANVR. Stap 2 Hobéon Certificering neemt binnen twee weken contact op met de opleider om na te gaan of de audit kan worden uitgevoerd. Telefonisch wordt nagegaan aan de hand van een checklist of de documenten en gegevens die moeten worden aangeleverd in de Management Review (zie onder) aanwezig zijn. Is dit het geval, dan wordt een afspraak gemaakt voor de periode waarin de audit zal plaatsvinden. Hobéon Certificering stuurt vervolgens een offerte naar de aanbieder, die deze ondertekend retourneert. In de offerte is de geheimhouding over alle informatie die in het kader van de audit wordt uitgewisseld als apart punt opgenomen. Stap 3 De opleider stelt vervolgens een Management Review op. Hiervoor levert Hobéon Certificering een format aan. De Management Review bestaat uit twee onderdelen: a. Een factsheet met kerngegevens. Deze factsheet geeft in één oogopslag een beeld van omvang (locaties/personeel/deelnemers) van de opleider en vermeldt de belangrijkste contactgegevens. b. De beantwoording van de vragen uit het beoordelingskader. Samen met de verwijzing naar nadere documentatie levert dit voor de opleider meteen een compleet en logisch opgebouwd certificeringdossier op. Stap 4 Hobéon Certificering maakt met de opleider een afspraak voor de audit en informeert de ANVR over deze datum. Hobéon Certificering ontvangt de Managent Review tenminste zes weken voorafgaand aan de audit. Gedurende deze periode van zes weken kan Hobéon Certificering nog nadere informatie opvragen bij de opleider. Stap 5 Hobéon Certificering wijst een auditor aan. Deze heeft bewezen kennis van het onderwijs en kwaliteitszorgsystemen. De auditor is onafhankelijk van de opleider die wordt geaudit. Dit houdt in dat hij of zij binnen een tijdsvak van vier jaar voorafgaand aan de audit geen zakelijke relatie mag hebben gehad met de betreffende opleider. Hobéon Certificering Beoordelingskader en procedure certificering tourmanager, 17 februari

7 FASE 2 - DE AUDIT Stap 6 De Hobéon auditor stelt op basis van de ontvangen informatie een beknopt conceptrapport op dat tijdens de audit wordt gebruikt. In dit conceptrapport verwerkt de auditor zijn eerste bevindingen, op basis van de ontvangen Management Review. Hobéon Certificering zal de opleider vragen tijdens de audit eventuele aanvullende documentatie toegankelijk te maken, indien dit wenselijk is. Het kan dan bijvoorbeeld ook gaan om privacygevoelige informatie die niet in de Management Review kan worden opgenomen. Stap 7 Tijdens de audit worden de bevindingen getoetst. Hiertoe spreekt de auditor met tenminste (een vertegenwoordiging van) het management dat verantwoordelijk is voor de opleiding, enkele trainers en enkele deelnemers. De audit beslaat in principe driekwart dag. Aan het eind van de audit geeft de auditor een terugkoppeling van de bevindingen inclusief de uitkomst (niet of wel gecertificeerd, eventueel onder bepaalde voorwaarden zie beslisregels in het beoordelingskader). Stap 8 De Hobéon auditor stelt het auditrapport op en legt dit voor aan de opleiding om eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Het oordeel staat dan al vast. Mocht er sprake zijn van feitelijke onjuistheden die de beoordeling beïnvloeden, dan kan de auditor na verificatie zijn oordeel aanpassen. Stap 9 Na verwerken van het eventuele commentaar over feitelijke onjuistheden stelt Hobéon Certificering het definitieve rapport op en stuurt dit naar de opleider. Dit auditrapport geeft een beoordeling van de onderwerpen en facetten volgens de beslisregels die in het beoordelingskader zijn vastgelegd. Hobéon Certificering stuurt de uitkomst van de beoordeling (alleen het besluit en niet de uitkomst) aan de ANVR. De ANVR vermeldt de opleidingen die een certificering hebben gekregen op zijn website met daarbij de duur van die certificering. Stap 10 De geldigheid van de certificering is vier jaar, ingaand vanaf de datum van het rapport. Indien zich gedurende die periode belangrijke (beleids-)wijzigingen voordoen in de situatie van de opleider die één van de punten uit het beoordelingskader betreffen, dan dient de opleider deze aan Hobéon Certificering te melden. Hobéon beslist of eventueel een (aanvullende) beoordeling nodig is om het certificaat te behouden. Belangrijke wijzigingen zijn wijzigingen die ingrijpen op één van de toetspunten uit het beoordelingskader en een andere doelstelling of werkwijze tot gevolg hebben. Het kan dus bijvoorbeeld gaan om een wijziging in het opleidingsbeleid, andere opleidingsdoelstellingen, het werken met een ander functieprofiel of het wijzigen van de kwalificatie-eisen voor trainers. Hobéon Certificering Beoordelingskader en procedure certificering tourmanager, 17 februari

8 FASE 3 VERVOLG Stap 11 Indien op basis van de beslisregels (zie beoordelingskader) een voorlopige certificering wordt gegeven, dan krijgt de opleider een periode van maximaal één jaar om verbeteringen door te voeren. Binnen deze termijn kan de opleider op elk gewenst moment aan Hobéon Certificering een verbeterplan voorleggen en een aanvullende beoordeling aanvragen. De kosten van deze aanvullende beoordeling komen ten laste van de opleider. Indien de opleider de termijn van één jaar laat verlopen, vervalt de voorlopige certificering. Stap 12 Indien een opleider, op basis van de bevindingen door Hobéon Certificering, niet kan worden gecertificeerd kan deze op elk door hem gewenst moment opnieuw de certificatie aanvragen. De beoordelingsprocedure begint dan opnieuw bij stap IN WERKING TREDING De systematiek van certificering van opleiders van tourmanagers is van kracht vanaf. Hobéon Certificering Beoordelingskader en procedure certificering tourmanager, 17 februari

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Certificatiereglement QualityMasters

Certificatiereglement QualityMasters Certificatiereglement QualityMasters Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 2014-03-04 Certificatiereglement QualityMasters

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors

Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors KBvG Normen voor Kwaliteit v6.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Toetsing 1.2 Referentiedocumenten 1.3 Definities Pagina 5 5 5 5 2 Toetsingscriteria 3 Uitvoeren

Nadere informatie

Erkenningsregeling Horecaopleidingen

Erkenningsregeling Horecaopleidingen Erkenningsregeling Horecaopleidingen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Beschrijvingen 4 4 Reikwijdte en werkingssfeer 4 4.1 Gebruik SVH keurmerk 4 5 Erkenningsregeling 5 5.1 Erkenningsprocedure

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Certificatiereglement

Certificatiereglement Certificatiereglement TÜV Nederland QA B.V. Versie 1.2 d.d. 29-06-2011 Alle kopieën van dit certificatiereglement zijn onbeheerde kopieën. De actuele versie is gepubliceerd via de website www.tuv.nl. Deze

Nadere informatie

Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s

Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s 9 september 2013 Inhoudsopgave 1 Beoordeling bestaande Associate-degreeprogramma s 4 2 De beoordeling en de visitatie 16 3 Beoordelingsschalen bij

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010

REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010 REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010 Tekst zoals in werking getreden op 9 december 2010. De grondslag van dit reglement zijn de artikelen 20 en 21 van de Verordening KBvG

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9834 4 april 2014 Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s 9 september 2013 Inhoudsopgave 1 Beoordeling

Nadere informatie

WeCare. Certificatieregeling. Certificatieregeling. Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon 088 8887888

WeCare. Certificatieregeling. Certificatieregeling. Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon 088 8887888 WeCare Certificatieregeling Certificatieregeling Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon 088 8887888 Pagina 2 van 21 TÜV Rheinland Quality, Apeldoorn, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid

Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid CINOP / Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de

Nadere informatie

Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars

Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Telefoon 070 750 82 15 E-mail info@toetsingverzekeraars.nl of info@keurmerkverzekeraars.nl Koningin Julianalaan 351 2273 JJ Voorburg www.toetsingverzekeraars.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013

NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator. 1 Januari 2013 NMI Reglement Permanente Educatie (PE) voor de NMI registermediator 1 Januari 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Voltijdopleiding Commercieel/Communicatiemanagement CROHO-code 34063

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Voltijdopleiding Commercieel/Communicatiemanagement CROHO-code 34063 Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Voltijdopleiding Commercieel/Communicatiemanagement CROHO-code 34063 Hogeschool Schoevers Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding

Nadere informatie

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014

Versie 1.0 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 REGLEMENT PLUS AUDIT FYSIOTHERAPIE 2014 Reglement Plus audit fysiotherapie 2014 Inleiding Dit auditreglement is bedoeld om een volledig en uniform overzicht te geven van de verschillende criteria en procedures

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: LOI hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november 2012 INHOUD

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Hogeschool Dirksen hbo-bachelor IT-Servicemanagement, deeltijd (afstandsonderwijs) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie