Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd"

Transcriptie

1 Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu

2 Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Hobéon Certificering BV Oktober 2004 W.L.M. Blomen R.M. Visscher

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Bereik van de beoordeling Beoordelingsprocedure en werkwijze Beoordelingsprocedure en werkwijze Auditteam Deelnemers visitatie Programma visitatie 2 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Beslisregels Bevindingen en beoordeling 4 Onderwerp 1: Doelstelling opleiding 4 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 4 Facet 1.2. Niveau bachelor 6 Facet 1.3. Oriëntatie hbo 7 Onderwerp 2: Programma 9 Facet 2.1. Eisen hbo 9 Facet 2.2. Relatie tussen doelstelling en inhoud programma 11 Facet 2.3. Samenhang programma 13 Facet 2.4. Studielast 14 Facet 2.5. Instroom 15 Facet 2.6. Duur 17 Facet 2.7. Afstemming tussen vormgeving en inhoud 18 Facet 2.8. Beoordeling en toetsing 19 Onderwerp 3: Inzet van personeel 21 Facet 3.1. Eisen hbo 21 Facet 3.2. Kwantiteit van het personeel 22 Facet 3.3. Kwaliteit van het personeel 23 Onderwerp 4: Voorzieningen 25 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 25 Facet 4.2. Studiebegeleiding 26 Onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg 28 Facet 5.1. Evaluatie resultaten 28 Facet 5.2. Maatregelen tot verbetering 30 Facet 5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 31 Onderwerp 6: Resultaten 32 Facet 6.1. Gerealiseerd niveau 32 Facet 6.2. Onderwijsrendement 33 Onderwerp 7: Bijzonder Kenmerk, Duurzame Ontwikkeling 34 Facet 7.1. Differentiatie en profilering 34 Facet 7.2. Kwaliteit 34 Facet 7.3. Concretisering 34 Facet 7.4. Onderscheidend karakter SAMENVATTEND OORDEEL 36 BIJLAGE I: CURRICULA VITAE AUDITOREN EN ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING EXTERNE AUDITOR 38 BIJLAGE II: PROGRAMMA VISITATIE 17 MEI BIJLAGE III: KOPIE CERTIFICAAT DUURZAAM HOGER ONDERWIJS (DHO) 43

4 1. INLEIDING 1.1. Bereik van de beoordeling Saxion Hogeschool IJselland verzorgt een hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie in een voltijd en een deeltijd variant, beide ondergebracht in het instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM). Hobéon Certificering heeft als Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) beide opleidingsvormen in één gezamenlijk traject beoordeeld. Deze beoordeling is gericht op een accreditatiebeslissing met betrekking tot de hbo bachelor opleiding voltijd en deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie. De basis voor de beoordeling van Hobéon Certificering vormde de Zelfevaluatie die door het instituut ROM is uitgevoerd voor zowel de voltijd als de deeltijd variant. Beide opleidingsvarianten leiden op tot dezelfde eindkwalificaties. Daar waar zij verschillen, betreft het de didactische vormgeving in verband met de specifieke kenmerken (leeftijd, achtergrond, werkervaring) van de onderscheiden doelgroepen. Een en ander is voor Hobéon Certificering reden geweest zijn oordeel over de beide opleidingsvarianten in één rapport samen te vatten. Daar waar nodig, zal niettemin het onderscheid tussen beide opleidingsvarianten zichtbaar zijn Beoordelingsprocedure en werkwijze Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de betreffende opleiding is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Hierin staan de criteria vermeld aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van de eveneens door de NVAO vastgestelde onderwerpen en facetten als voldoende kan worden beoordeeld. Hobéon Certificering heeft het NVAO Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs nader uitgewerkt in een checklist. Voor beide door Hobéon Certificering beoordeelde opleidingsvarianten voltijd en deeltijd werd deze lijst ( Checklist Accreditatie HBO Bachelor ) gebruikt waarin per facet nadere toetspunten zijn opgenomen om de beoordeling van de facetten voor alle partijen inzichtelijker te maken. Voorafgaand aan het feitelijke accreditatie traject heeft Hobéon Certificering met Saxion Hogescholen over deze checklist gecommuniceerd. De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentenanalyse (1) analyse en beoordeling van de door het Instituut ROM geleverde Zelfevaluatie, inclusief de daaraan gerelateerde documentatie. Deze documentatie had betrekking op bijvoorbeeld: strategische keuzes en de positie in de markt, interne organisatie, systematiek interne kwaliteitszorg, ontwikkelingen in het beroepenveld, beroeps- en opleidings-profielen, (validatie) eindkwalificaties, curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, werkvormen, stage beleid, toetsing en beoordeling, kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, internationalisering, instroombeleid, studiebegeleiding, rendement. Uit deze documentatie ontstaat een beeld van de (primaire en secundaire processen van) de opleiding. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie 2.0 1

5 Audit (2) een actieve controle door middel van een ééndaagse audit 1, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten een externe onafhankelijke deskundige op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Planologie, een hbo-student, een lead auditor en een onderwijskundige auditor vanuit Hobéon Certificering en een secretaris eveneens vanuit Hobéon Certificering. Onder controle moet hier worden verstaan dat het auditteam op verschillende niveaus (management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) is nagegaan in hoeverre de in de documentatie neergelegde processen zijn geïmplementeerd. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd maar is ook gekeken naar bewijzen, in de vorm van bijvoorbeeld documentatie, van uitgevoerde processen. Overigens heeft daaraan voorafgaand het auditteam de gesprekspartners van beide opleidingsvormen geconfronteerd met zijn conclusies op hoofdlijnen uit de hierboven onder (1) bedoelde documentanalyse. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs vermelde facetten beoordeeld op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Dit rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop die oordelen zijn gebaseerd Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld. Voorzitter: W.L.M. Blomen Leden: ir. V.J.M. Verschuuren V.J. Stittelaar ir. A.T. de Bruijn Secretaris: drs. R.M. Visscher directeur Hobéon Certificering BV; teamleider Structuur, Stad en Regio, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. student aan de Haagse Hogeschool: Bestuurskunde / Overheidsmanagement, duale opleidingsvariant en tevens werkzaam bij Hobéon als junior adviseur op basis van Leer Arbeidsovereenkomst. senior adviseur Hobéon Certificering; adviseur Hobéon Certificering BV. Zie voor curricula vitae bijlage I Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met gesprekspartners uit de beide opleidingsvarianten, met vertegenwoordigers vanuit de voltijd en deeltijd opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie: de directeur, de opleidingsmanager, de teamleiders, medewerker kwaliteitszorg, docenten, de teamleiders van de propedeuse, de voorzitter examencommissies, coördinatoren stage & afstudeerfase en studenten. (Zie voor een volledig overzicht van de deelnemers van de visitatie: bijlage II) Programma visitatie Zie bijlage II. 1 Audit heeft op 17 mei 2004 plaatsgevonden. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie 2.0 2

6 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING 2.1. Beslisregels Met als uitgangspunt de Beslisregels Accreditatie zoals vastgelegd in het NVAO Accreditatiekader heeft Hobéon Certificering de volgende beslisregels toegepast. A. Alle in de Checklist Accreditatie HBO Bachelor vermelde deelvragen worden bij de beoordeling betrokken. B. Het oordeel op de per facet gerubriceerde deelvragen leidt tot een score op het betreffende facet. Zie onder D. C. De scores op de per onderwerp gerubriceerde facetten leiden tot een score op het betreffende onderwerp en wel volgens de regels onder E. D. Van deelvraag naar facet. Hier is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: - uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie; (beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven dan omgekeerd); - primaire processen wegen zwaarder dan secundaire; E. Van facetten naar onderwerp. Hier geldt het volgende: - een onderwerp kan volgens de NVAO Beslisregels Accreditatie slechts voldoende of onvoldoende scoren; - een onderwerp krijgt de score voldoende indien alle facetten tenminste voldoende hebben gescoord of indien één facet onvoldoende en de overige tenminste voldoende hebben gescoord, mits er een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende ; - een onderwerp krijgt de score onvoldoende indien één facet onvoldoende heeft gescoord en er geen acceptabel verbeterplan voor dit facet beschikbaar is; - een onderwerp krijgt de score onvoldoende indien meer dan één facet onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. F. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, dan wordt dat met inachtneming van de regels onder G, als extra aantekening vermeld. G. Met betrekking tot de extra aantekening geldt het volgende: - een onderwerp krijgt de extra aantekening goed indien alle facetten goed hebben gescoord of indien één facet voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; - een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent als alle facetten excellent hebben gescoord of indien één facet goed en de overige facetten excellent hebben gescoord. - een onderwerp krijgt geen extra aantekening indien één van de facetten onvoldoende heeft gescoord; Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie 2.0 3

7 2.2. Bevindingen en beoordeling Onderwerp 1: Doelstelling opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie hbo. Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen Beoordelingscriteria Het facet Domeinspecifieke Eisen van het onderwerp Doelstelling Opleiding wordt beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Ter verduidelijking van het criterium is bij de beoordeling ook gekeken naar de volgende punten: Hoe de opleiding het relevante beroepenveld in binnen- en buitenland betrekt bij het vaststellen van de eindkwalificaties van de opleiding. Hoe de opleiding verwante opleidingen en andere relevante onderwijs- of onderzoeksinstellingen betrekt bij het vaststellen van de eindkwalificaties van de opleiding. En voor de deeltijd variant wordt specifiek gekeken naar: Een aan de praktijk ontleende visie op de toekomst van de deeltijd variant van de opleiding. Bevindingen Het huidige onderwijsprogramma van de opleiding ROP is gebaseerd op de beroeps- en opleidingskwalificaties die in 1999 zijn gevalideerd door de Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP). Aan deze kwalificaties is door de landelijke ROP opleidingen gezamenlijk een uitwerking gegeven en deze gelden voor alle bacheloropleidingen ROP in Nederland, evenals de ROP opleiding aan de Saxion Hogeschool IJselland. Het onderwijsprogramma van de opleiding zal nog tot en met 2003/2004 zijn gebaseerd op de eindkwalificaties die door BNSP zijn gevalideerd in In het landelijk overleg van de ROP-opleidingen is een procedure vastgesteld om de beroepsgroep door middel van enquêtes en rondetafelgesprekken regelmatig te betrekken bij het actualiseren van de eindkwalificaties. Afgelopen 5 jaar is het beroepsprofiel 2 keer geactualiseerd. Regionaal vindt afstemming plaats door de werkveldadviescommissie. Deze is sinds eind 2003 weer bij elkaar gekomen en bespreekt onder andere aanpassingen in de eindkwalificaties en het onderwijsprogramma. In 2001 is het project Landelijke beroepscompetenties ROP van het landelijk overleg gestart. Deze is in januari 2003 afgerond en goedgekeurd door de beroepsgroep (BSNP). Vanaf 2004/2005 zal de opleiding ROP gebaseerd worden op de nieuwe set opleidingscompetenties die door BSNP zijn gevalideerd in Het nieuwe programma van de opleiding wordt in overleg met de werkveldadviescommissie opgezet. Het internationale aspect is belangrijk voor de opleiding, niet in de laatste plaats door het toegenomen belang van de EU in de ruimtelijke ordening. Dit internationale element komt terug op meerdere plaatsen in het curriculum voor de bachelor-opleiding. Aanpassing aan de eisen van het internationale beroepenveld gebeurt door middel van de input van een aparte werkveldadviescommissie waarin internationale bedrijven zijn vertegenwoordigd. Deze adviescommissie is weliswaar specifiek voor de internationale master-opleiding opgezet maar levert ook input voor de bacheloropleiding. Naast de samenwerking met andere ROP opleidingen heeft de ROP opleiding aan de Saxion Hogeschool IJselland tevens afgestemd met de Katholieke Universiteit van Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen om te komen tot een beschrijving van het Bachelorniveau. Dit heeft geleid tot afstemming van de curricula zodat versnelde doorstroming mogelijk is van bachelor naar master. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie 2.0 4

8 De deeltijd opleiding ROP richt zich op een specifieke doelgroep: MBO diploma houders met enkele jaren werkervaring. Uit marktonderzoek komt naar voren dat deze doelgroep behoefte heeft aan een vervolgopleiding op het gebied van ROP en vraagt om een individuele benadering gezien de grote diversiteit aan achtergronden. Essentieel is de nadrukkelijke afstemming van de opleiding op de situatie van de deeltijders. Oordeel Het auditteam heeft bovenstaande bevindingen vastgesteld aan de hand van documentbeoordelingen en gesprekken met verantwoordelijken van de opleiding. Het auditteam heeft het programma in zijn geheel ingezien en naast de landelijke eindkwalificaties gelegd. Het oordeel van het auditteam is dat de eindkwalificaties van de opleiding overeenkomen met de landelijke eindkwalificaties. Tevens heeft het auditteam de samenstelling van de werkveldadviescommissie kunnen beoordelen en heeft het aan de hand van notulen van vergaderingen kunnen zien dat de werkveldadviescommissie betrokken is bij het beoordelen van de eindkwalificaties en het onderwijsprogramma. Het auditteam, met name de werkvelddeskundige, heeft kunnen vaststellen dat er relevante vertegenwoordigers uit de breedte van het werkveld vertegenwoordigd zijn in de werkveldadviescommissie. Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende voor zowel de voltijd- als de deeltijdvariant. De afstemming op het beroepenveld is adequaat door afstemming op de landelijke gevalideerde beroepsprofielen, waarbij sprake is van regelmatige actualisatie. Tevens wordt het beroepsprofiel afgestemd op de wensen in de regio, door adequate inzet van met name de werkveldcommissie. De opleiding heeft een herkenbare en relevante visie op de professie, waarbij het een adequate visie heeft voor de deeltijd opleiding. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie 2.0 5

9 Facet 1.2. Niveau bachelor Beoordelingscriteria Het facet Niveau Bachelor van het onderwerp Doelstelling Opleiding wordt beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor? Ter verduidelijking van het criterium is bij de beoordeling ook gekeken naar het volgende punt: De opleiding heeft het bachelorniveau gedefinieerd op een wijze die ten minste beantwoordt aan de Dublindescriptoren en heeft deze definitie uitgewerkt tot doelstellingen waarin alle onderdelen van het gedefinieerde bachelorniveau zijn opgenomen. Bevindingen De huidige beroeps- en opleidingskwalificaties die de opleiding ROP hanteert, zijn opgesteld en gevalideerd voordat de Dublin-descriptoren waren vastgesteld. Met de komst van de BAMA-structuur heeft de opleiding daarom contact gelegd met de masteropleidingen Planologie aan de KUN in Nijmegen en de RUG in Groningen, om de Master- en Bachelorniveaus op elkaar af te stemmen en daarmee de doorstroom van studenten van de Bachelor naar de Master te stroomlijnen. Gesprekken met de universiteiten en een vergelijking achteraf met de Dublin descriptoren geven aan dat de opleidingskwalificaties aansluiten bij de internationale geaccepteerde beschrijving van kwalificaties van een Bachelor. Het bachelorniveau is door de opleiding beschreven in de vorm van competenties en onderscheidt zich duidelijk van het Masterniveau. De opleiding heeft de beroeps- en opleidingskwalificaties getoetst aan de Dublin-descriptoren. Per descriptor is vastgesteld waar en hoe deze terugkomt in de opleiding. Om het bachelorniveau scherper te definiëren, heeft de opleiding samen met de KUN en de RUG gewerkt aan een adequate beschrijving van het bachelorniveau. Deze universiteiten bevestigen dat de kwalificaties voldoen aan de internationaal geaccepteerde kwalificaties van een Bachelor. Oordeel Het auditteam heeft bovenstaande bevindingen vastgesteld aan de hand van documentbeoordelingen en gesprekken met verantwoordelijken van de opleiding. Het auditteam heeft de beschreven competenties kunnen inzien en heeft tevens kunnen zien hoe de eindkwalificaties vertaald worden naar doelstellingen van het programma. De opleiding heeft een verantwoording gegeven voor de Dublin-descriptoren in de opleiding. Op basis van die gegevens heeft het auditteam kunnen constateren dat het bacholorniveau van de opleiding zich duidelijk onderscheidt van het masterniveau. Ondanks het positieve oordeel denkt het auditteam dat het niveau weliswaar goed beschreven is, maar dat de opleiding nog verder kan verbeteren door een heldere positionering van de Bachelor ten opzichte van de Master te ontwikkelen en zo nog beter aan te sluiten bij het werkveld. Het auditteam beoordeelt dit facet als goed voor zowel de voltijd- als de deeltijdvariant. De eindkwalificaties van beide opleidingsvarianten sluiten aantoonbaar aan bij de beschrijving van het niveau bachelor zoals weergegeven in de Dublin-descriptoren. Tevens onderscheidt de bacheloropleiding zich adequaat ten opzichte van de masteropleiding. Door de Bachelor opleiding helder te positioneren verwacht het auditteam dat dit nog verder verbeterd kan worden. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie 2.0 6

10 Facet 1.3. Oriëntatie hbo Beoordelingscriteria Het facet Oriëntatie HBO van het onderwerp Doelstelling Opleiding wordt beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Zijn de eindkwalificaties van de opleiding mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties? Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in het relevante beroepenveld waarvoor de betreffende opleiding vereist of dienstig is? Bevindingen Zowel in 1999 als 2003 zijn landelijke beroepscompetenties vastgesteld in een landelijk overleg in samenwerking met de beroepsgroep BNSP. De opleiding ROP van de Saxion Hogeschool IJselland heeft hierin een belangrijke bijdrage geleverd. Om zoveel mogelijk het werkveld te betrekken bij het benoemen van de beroepscompetenties zijn enquêtes uitgezet onder HBO-planologen om input te krijgen met betrekking tot beroepscontext, taken, rollen, kritische situaties waarmee beginnende planologen geconfronteerd worden. Vervolgens is een miniconferentie gehouden met beroepsbeoefenaren die zo n 3 tot 6 jaar werkervaring hebben in het planologisch werkveld en vertegenwoordigers van de participerende Hogescholen om mede op basis van de enquêteresultaten een overzicht te krijgen van hoofdtaken en de voor het verrichten daarvan benodigde kennis, inzicht en vaardigheden voor beginnende beroepsbeoefenaren. Vervolgens is een procedure ontwikkeld om deze profielen en competenties regelmatig te vernieuwen. De afgelopen 5 jaren is dit 2 keer gebeurd. Regionale afstemming vindt plaats in de beroepenveldcommissie. De beroepenveldcommissie geeft input voor zowel de eindkwalificaties als de opzet van het programma. Voor het huidige onderwijsprogramma worden vier (start)competenties benoemd waarover een HBO-planoloog beschikt na beëindiging van de opleiding als beginnend beroepsbeoefenaar. De vier competenties worden vervolgens uitgewerkt in kennis/inzicht en vaardigheden die voor de competentie in het programma aangeboden moeten worden. Oordeel Het auditteam heeft bovenstaande bevindingen vastgesteld aan de hand van documentbeoordelingen en gesprekken met verantwoordelijken van de opleiding. Het auditteam heeft het programma in zijn geheel ingezien en naast de landelijke eindkwalificaties gelegd. Het oordeel van het auditteam is dat de eindkwalificaties van de opleiding overeenkomen met de landelijke eindkwalificaties en dat de vier startcompetenties, naar het oordeel van het auditteam, een adequate uitoefening van de professie mogelijk maken en goed aansluiten op het beroep. Tevens heeft het auditteam de samenstelling van de werkveldadviescommissie kunnen beoordelen en heeft het aan de hand van notulen van vergaderingen kunnen zien dat de werkveldadviescommissie betrokken is bij het beoordelen van de eindkwalificaties en het onderwijsprogramma. Het auditteam, met name de werkvelddeskundige, heeft kunnen vaststellen dat er relevante vertegenwoordigers uit de breedte van het werkveld vertegenwoordigd zijn in de werkveldadviescommissie. Uit de gesprekken en de geleverde documentatie blijkt tevens dat de opleiding regelmatig is aangepast op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in het beroepenveld. Het auditteam herkent deze ontwikkelingen en vindt de aanpassingen aan het programma adequaat. Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende voor zowel de voltijd- als de deeltijdvariant. De eindkwalificaties van elk van beide opleidingsvarianten zijn ontleend aan de beroepsprofielen die opgesteld zijn door het beroepenveld. De daarmee samenhangende competenties waarover een beginnende beroepsbeoefenaar moet beschikken zijn daarvan afgeleid. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie 2.0 7

11 Algemeen oordeel voor het onderwerp Doelstelling Opleiding : Op basis van de oordelen op de facetten komt het auditteam tot een voldoende beoordeling op het onderwerp Doelstelling Opleiding. De afstemming van de opleiding op het beroepenveld is adequaat door afstemming op de landelijke gevalideerde beroepsprofielen, waarbij sprake is van regelmatige actualisatie. Tevens wordt het beroepsprofiel afgestemd op de wensen in de regio, door adequate inzet van bijvoorbeeld de werkveldcommissie. De eindkwalificaties van beide opleidingsvarianten sluiten aantoonbaar aan bij de beschrijving van het niveau bachelor zoals weergegeven in de Dublin-descriptoren. Tevens onderscheidt de bacheloropleiding zich adequaat ten opzichte van de masteropleiding. De eindkwalificaties van elk van beide opleidingsvarianten zijn ontleend aan de beroepsprofielen die opgesteld zijn door het beroepenveld. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie 2.0 8

12 Onderwerp 2: Programma Dit onderwerp kent acht facetten: 1. eisen hbo; 2. relatie tussen doelstellingen en inhoud; 3. samenhang programma; 4. studielast; 5. instroom; 6. duur; 7. afstemming tussen vormgeving en inhoud; 8. beoordeling en toetsing. Facet 2.1. Eisen hbo Beoordelingscriteria Het facet Eisen HBO van het onderwerp Programma wordt beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Vindt kennisontwikkeling van studenten plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontwikkeld studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek? Heeft het programma aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline? Waarborgt het programma de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft het aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk? Ter verduidelijking van het criterium is bij de beoordeling ook gekeken naar het volgende punt: De mogelijkheid dat het programma de student biedt tot structurele interactie met de beroepspraktijk. Bevindingen De opleiding ROP heeft een onderwijskundig concept gekozen waarin de interactie met de beroepspraktijk centraal staat. Dit gebeurt door middel van praktijkgerichte opdrachten en praktijkopdrachten via de zogenaamde werkplaats waar opdrachten worden uitgevoerd voor de beroepspraktijk. In alle jaren van de opleiding is er interactie met de beroepspraktijk, via praktijkopdrachten tot stages en afstudeeronderwerpen. De link tussen onderwijs en beroepspraktijk wordt op dit niveau voor een belangrijk deel gelegd door docenten die verschillende activiteiten buiten de school uitvoeren in de beroepspraktijk. Deze link waarborgt tevens de actualiteit van de inhoud. In het onderwijsprogramma wordt gebruik gemaakt van relevante vakliteratuur, bij nagenoeg alle modulen wordt materiaal gebruikt uit de beroepspraktijk, zoals de 5 e nota ruimtelijke ordening. Veel van het materiaal wordt door externe partijen aangeleverd en is zodoende actueel. Door de vele praktijkgerelateerde opdrachten worden beroepsvaardigheden aangeleerd. Evaluatie van het programma door studenten, stagebegeleiders en alumni toont aan dat het programma voldoende ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan studenten om beroepsvaardigheden te leren die relevant zijn voor de beroepspraktijk. Oordeel Het auditteam heeft bovenstaande bevindingen vastgesteld aan de hand van documenten en gesprekken met verantwoordelijken van de opleiding. Het auditteam heeft het onderwijsprogramma en het gebruikte studiemateriaal bekeken. Tevens is er gekeken naar de opdrachten die studenten uit moeten voeren. Naar het oordeel van het auditteam is het onderwijsprogramma actueel, biedt het studenten de gelegenheid tot interactie met de beroepspraktijk en wordt gebruik gemaakt van relevant en actueel studiemateriaal. Overigens adviseert het auditteam in de toekomst naast het rijksbeleid nog meer aandacht te schenken aan regionaal beleid en Europese regelgeving, omdat in de nabije toekomst de ruimtelijke ordening steeds meer een zaak zal worden van Europa en de regio. Naar het oordeel van het auditteam heeft de opleiding zichzelf hoge eisen gesteld voor wat betreft de aansluiting op de beroepspraktijk en heeft het concrete verbetermaatregelen ingezet om dit niveau te kunnen bereiken en behouden. Naar het oordeel van de auditers ontwikkelt de opleiding de juiste beroepsvaardigheden en heeft het duidelijke verbanden met de beroepspraktijk. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie 2.0 9

13 Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende voor zowel de voltijd- als de deeltijdvariant. De interactie met de beroepspraktijk vindt plaats zowel op het niveau van curriculum en programma-ontwerp als op het niveau van de programma uitvoering. Deze interactie wordt aantoonbaar ingezet om de relevantie, de actualiteit en de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. De organisatie van de opleiding is zo opgezet om nieuwe ontwikkelingen snel in de opleiding in te brengen via zelfsturende teams en top down team-overleg. De ontwikkeling van kennis en beroepsvaardigheden van de studenten vindt plaats via vakliteratuur, via door de beroepspraktijk ingebrachte projecten en casussen en via aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie

14 Facet 2.2. Relatie tussen doelstelling en inhoud programma Beoordelingscriteria Het facet Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma van het onderwerp Programma wordt beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Is het programma een adequate concretisering van de eindkwalificaties qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen? Zijn de eindkwalificaties adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma? Biedt de inhoud van het programma studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken? Ter verduidelijking van het criterium is bij de beoordeling ook gekeken naar de volgende punten: Heeft de opleiding in het programma een expliciete beschrijving opgenomen van haar visie op voor de opleiding relevante ontwikkelingen in het beroepenveld en op de implicaties daarvan voor de opleiding zelf? Is het relevante beroepenveld bij het programma-ontwerp betrokken geweest? Zijn de programmaonderdelen en de daaraan gelieerde leerdoelen aantoonbaar afgeleid van de in de opleidingsdoelstelling gedefinieerde kwalificaties en/of competenties? Zijn de inhoud van en de werkvormen binnen de programmaonderdelen herkenbaar afgeleid van de respectievelijke leerdoelen? Zijn de invulling en de vormgeving van de differentiaties/afstudeerrichtingen herkenbaar afgeleid van de opleidingsdoelstellingen? Zijn de inhoud en de werkvormen binnen de programmaonderdelen zodanig dat het realiseren van de leerdoelen voor studenten haalbaar is? ( Is de studiebelasting per programmaonderdeel gedefinieerd; Is er een procedure die de haalbaarheid van de leerdoelen toetst; Is er een procedure die de conclusies van bedoelde toetsing implementeert?) En voor de deeltijd variant wordt specifiek gekeken naar: Zijn de inhoudelijke eisen ten aanzien van de werkplek relevant in het licht van de opleidingsdoelstellingen? Is er een procedure voor de beoordeling van de werkplek in het licht van de leerdoelen? Bevindingen Alle landelijke eindkwalificaties komen in het onderwijsprogramma van de opleiding ROP terug in de verschillende programmaonderdelen. Eindkwalificaties zijn vertaald in leerdoelen voor verschillende programmamodules, voor elke onderwijseenheid wordt aangegeven welke leerdoelen er zijn. Gezamenlijk dekken de onderwijseenheden alle eindkwalificaties af zodat het programma studenten de mogelijkheid biedt om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Alle onderwijsmodulen staan op het intranet aangegeven en per module is de studiebelasting aangegeven. Het onderwijs is vormgegeven door middel van leerlijnen en binnen iedere leerlijn zijn beroepsrelevante opdrachten het sturende principe. De differentiaties in de opleiding ROP komen voort uit een individuele profilering die studenten kunnen aangeven door middel van een accentkeuze (cultuurhistorie, ontwerpen, omgevingsplanning of vastgoed). De accenten bouwen voort op bestaande onderwerpen in het werkveld van ROP. Het beroepenveld en de studenten zijn beide betrokken bij de programma-evaluatie en beoordelen deze als adequaat. Voor studenten is er een mondelinge evaluatieprocedure voor onderwijsmodulen die de mogelijkheid biedt om na te gaan hoe studenten de relatie tussen doelstellingen en inhoud waarderen. Dit gebeurt na afloop van elke module en is onderdeel van de reguliere evaluatie van het onderwijsprogramma. Mochten er problemen worden geconstateerd dan worden er maatregelen genomen. Afhankelijk van de ernst van het geconstateerde tekort kan dit in de vorm van een project worden uitgevoerd. Het beroepenveld heeft onder andere invloed op het programma via de werkveldcommissie. Daarnaast is de organisatie van de opleiding opgezet rondom zelfsturende teams om snel en adequaat in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie

15 Het programma zoals boven aangegeven geldt ook voor deeltijd studenten. Deeltijd studenten hebben een relevante werkplek nodig om het programma adequaat te kunnen doorlopen en zij worden daar dan ook van tevoren van op de hoogte gebracht. In een assessment wordt de werkplek gescand. De relevantie van de werkplek wordt aan het begin getoetst. In geval van niet-relevante werkplek krijgt de student minder vrijstellingen en moet er een relevante afstudeerstage geregeld worden. De afstudeerstage wordt beoordeeld op relevantie door de begeleider en examencommissie. Oordeel Het auditteam heeft bovenstaande bevindingen vastgesteld aan de hand van documentbeoordelingen en gesprekken met verantwoordelijken van de opleiding. Om tot een oordeel te komen op dit facet heeft het auditteam gekeken naar het onderwijsprogramma, onderwijsmodulen en onderwijsevaluaties. Tevens is gekeken naar het gebruikte onderwijsmateriaal. Aan de hand van deze documenten heeft het auditteam kunnen constateren dat het programma alle eindkwalificaties dekt. Tevens is voor elke onderwijsmodule concreet aangegeven wat de leerdoelen zijn en zijn die leerdoelen duidelijk afgeleid van de eindkwalificaties. Alle leerdoelen van onderwijseenheden vormen samen een volledige dekking van de opleidingskwalificaties. Het programma biedt studenten daarom de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende voor zowel de voltijd- als de deeltijdvariant. Het programma en de leerdoelen van de programmaonderdelen zijn een adequate concretisering van de geformuleerde eindkwalificaties. Inhoud, vormgeving en de faciliteiten die de docenten bieden, stellen de student in de gelegenheid de geformuleerde eindkwalificaties te verwerven. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie

16 Facet 2.3. Samenhang programma Beoordelingscriteria Het facet Samenhang programma van het onderwerp Programma wordt beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Is het studieprogramma inhoudelijk samenhangend? Ter verduidelijking van het criterium is bij de beoordeling ook gekeken naar de volgende punten: Is het programma zodanig opgezet dat het studenten voorbereidt op het realiseren van alle onderdelen van de opleidingsdoelstelling? Blijkt uit de inhoud en planning van het programma dat de programmaonderdelen tezamen een coherent geheel vormen? En voor de deeltijd variant wordt specifiek gekeken naar: Blijkt uit de inhoud en planning van het programma dat het onderwijs- en het praktijkdeel van de opleiding een coherent geheel vormen? Bevindingen De opleiding ROP heeft het onderwijsprogramma gebaseerd op de beroepskwalificaties ontleend aan het werkveld. Deze kwalificaties vormen een samenhangend geheel en zijn een basisvoorwaarde voor een samenhangend programma. De opleiding heeft deze samenhang uitgewerkt in de studiegids. Voor iedere module is aangegeven wat de voorkennis moet zijn en waar de module in het curriculum geplaatst is. Zo wordt voor iedereen de samenhang in het programma verduidelijkt. Alle modules samen bestrijken alle eindkwalificaties en vormen zo een volledige dekking van de opleidingskwalificaties. De modules zijn zo ontworpen en in het opleidingsprogramma gepositioneerd dat zij ten opzichte van elkaar een anticiperende dan wel verdiepende functie hebben in het leerproces van de student. Tevens blijkt uit de beroepsproducten die de studenten hebben opgeleverd dat de programmaleerlijnen gedurende de looptijd van het programma in toenemende mate een beroep doen op het vermogen van de student complexe opdrachten uit te voeren. De interactie tussen theorie en praktijk is een kernelement van de opzet van de opleiding en komt ook terug in de deeltijdvariant. Studenten werken op hun eigen werkplek aan opdrachten. Om de afstemming tussen onderwijs en praktijk vorm te geven heeft de opleiding een handleiding opgesteld met eisen aan de opdrachten. De student spreekt deze eisen door met de werkgever zodat adequate opdrachten kunnen worden uitgevoerd. Oordeel Het auditteam heeft bovenstaande bevindingen vastgesteld aan de hand van documentbeoordelingen en gesprekken met verantwoordelijken van de opleiding. Het auditteam heeft aan de hand van het onderwijsprogramma, de beschrijving in de studiegids en de diverse onderwijsmodulen kunnen constateren dat het programma inhoudelijk samenhangend is. Gesprekken met studenten ondersteunden deze constatering. Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende voor zowel de voltijd- als de deeltijdvariant. De inhoud en planning van het programma zijn op doordachte en consistente wijze op elkaar afgestemd waardoor de onderscheiden programmaonderdelen (modules) tezamen een coherent geheel vormen. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie

17 Facet 2.4. Studielast Beoordelingscriteria Het facet Samenhang programma van het onderwerp Programma wordt beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Is het programma studeerbaar doordat studievoortgang belemmerende factoren zoveel mogelijk worden weggenomen? Ter verduidelijking van het criterium is bij de beoordeling ook gekeken naar het volgende punt: Is per programmaonderdeel de studielast vastgesteld in termen van ECTS- studiepunten? En voor de deeltijd variant wordt specifiek gekeken naar: Is de verdeling van het totaal aantal studiepunten tussen het onderwijs- en het praktijkdeel van de opleiding in overeenstemming met de werkelijke studiebelasting voor de betreffende delen van de opleiding? Bevindingen De opleiding neemt diverse maatregelen om de studeerbaarheid van de opleiding te garanderen, onder andere met tentamenroosters, herkansingen en snelle terugkoppeling van resultaten. Daarnaast monitort de opleiding de studeerbaarheid van de opleiding. Er zijn procedures opgesteld om de studeerbaarheid van het programma te toetsen. Studenten kunnen per module aangeven hoe ze de studielast ervaren. Tevens wordt de onderwijslast van een hele onderwijsperiode geëvalueerd. Dit leidt tot aanpassing van een module of verdeling van studielast over een onderwijsperiode. Door de hogere jaars en de lagere jaars samen kwartielen te laten evalueren is er terugkoppeling over genomen maatregelen zodat studenten kunnen zien wat er met adviezen wordt gedaan. Studiepunten zijn wel vastgelegd maar nog niet in ECTS. Voor 2004/2005 zijn de studiepunten wel vastgelegd in ECTS-studiepunten. Oordeel Het auditteam heeft bovenstaande bevindingen vastgesteld aan de hand van documentbeoordelingen en gesprekken met verantwoordelijken van de opleiding. Aan de hand van tentamenroosters, het onderwijsprogramma en onderwijsevaluaties en notulen van vergaderingen heeft het auditteam kunnen zien dat de opleiding deze evaluaties en verbetermaatregelen ook uitvoert. Uit de evaluaties en gesprekken die het auditteam gevoerd heeft, blijkt dat studenten het onderwijsprogramma studeerbaar vinden. Tevens zijn studenten te spreken over de wijze waarop ze terugkoppeling krijgen over de genomen verbetermaatregelen. Daarnaast geven de studenten aan dat de verdeling tussen het onderwijs en praktijkdeel in overeenstemming is met de werkelijke studiebelasting. Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende voor zowel de voltijd- als de deeltijdvariant. De opleiding besteedt systematisch aandacht aan de relatie tussen de formele en feitelijke studielast, zowel op module niveau als op het niveau van het programma. De opleidingen hebben derhalve een instrument om op die beide niveaus studievoortgang- belemmerende factoren weg te nemen. Uit de gesprekken en documenten heeft het auditteam kunnen constateren dat de opleiding dit beleid uitvoert en dat het onderwijsprogramma studeerbaar is. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie

18 Facet 2.5. Instroom Beoordelingscriteria Het facet Instroom van het onderwerp Programma wordt beoordeeld aan de hand van het volgende NVAOcriterium: Sluit het programma qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten: vwo, havo, middenkaderopleiding of specialistenopleiding (WEB) of daarmee vergelijkbare kwalificaties, blijkend uit een toelatingsonderzoek? Ter verduidelijking van het criterium is bij de beoordeling ook gekeken naar de volgende punten: Is het programma in termen van inhoud en werkvormen zodanig opgezet dat het startniveau aansluit op het eindniveau van de instromende studenten? Is de beginfase van het opleidingsprogramma zodanig opgezet dat rekening wordt gehouden met heterogene instroom? Is het opleidingsprogramma zodanig opgezet dat op studenten toegesneden leerroutes mogelijk zijn? Heeft de opleiding een op potentiële studenten gericht voorlichtings- en wervingsbeleid? Vindt uitvoering van dit beleid plaats in samenwerking met andere -verwante- opleidingen en/of met het beroepenveld? En voor de deeltijd variant wordt specifiek gekeken naar: Is er een procedure voor het meewegen van eerder verworven kwalificaties/competenties bij het vaststellen van het individuele leerprogramma van de student? Bevindingen De opleiding past in eerste instantie de vooropleidingseisen toe die zijn vastgelegd in de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Studenten met een afgeronde vooropleiding HAVO, VWO en MBO worden toegelaten. Studenten die ouder zijn dan 21 en die niet aan de toelatingseisen voldoen, hebben de mogelijkheid een toelatingsonderzoek te doen. Tevens heeft men contacten met relevante MBO-opleidingen en kijkt men naar de mogelijkheid trajecten te verkorten. Alle relevante MBO-opleidingen zitten in Noord-Brabant. De opleiding heeft het programma zodanig opgezet dat het aansluit bij de kwalificaties van de instromende studenten. De opleiding heeft een instroomcoördinator ingesteld die de verantwoordelijkheid heeft voor het instroombeleid en de aansluiting op de instromende studenten. De instroomcoördinator houdt ook contact met het aanleverend onderwijs, signaleert knelpunten in de aansluiting en doet voorstellen voor verbetering. Mochten er knelpunten optreden dan wordt er ingegrepen. Voor een goede aansluiting heeft de opleiding studiebegeleiding ingezet. Elke student krijgt persoonlijke studiebegeleiding en in samenwerking met een mentor wordt een persoonlijk traject afgesproken. Per jaar zijn naast klassikale bijeenkomsten ook persoonlijke gesprekken gepland. Door elke student wordt een persoonlijk opleidingsplan gemaakt. Het nieuwe onderwijsprogramma 2004/2005 is flexibeler ingericht om het leertraject nog meer persoonlijk in te kunnen vullen. Jaarlijks worden instroomenquêtes gehouden onder eerstejaars studenten. De uitkomsten hiervan worden direct gebruikt om de effectiviteit van de PR & communicatie te verbeteren. Samen met andere ROP-opleidingen in Nederland wordt jaarlijks een landelijke decanendag georganiseerd. Intensieve contacten zijn opgebouwd met aardrijkskundedocenten en hun belangenvereniging, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Er is een uitgebreide assessment voor toelating onder verantwoordelijkheid van de instroomcoördinator. Kandidaten stellen een portfolio samen waarvan de inhoud het bewijsmateriaal moet leveren voor de eerder verworven competenties (EVC). Twee assessoren analyseren het portfolio en er wordt een persoonlijke leerroute afgesproken. Dit kan betekenen dat er vrijstellingen worden verleend, maar kan ook betekenen dat een student een cursus moet volgen voor hij/zij kan instromen. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie

19 Oordeel Het auditteam heeft bovenstaande bevindingen vastgesteld aan de hand van documentbeoordelingen en gesprekken met verantwoordelijken van de opleiding. Het auditteam heeft aan de hand van het onderwijs en examenregeling de gestelde eisen kunnen nagaan. Tevens is aan de hand van notulen geconstateerd dat het onderwijs aangepast wordt aan instroomeisen. Het auditteam heeft ook gekeken naar onderzoeken onder studenten en uit het onderzoek van 2002 blijkt dat studenten negatief oordelen over de aansluiting. De oplossing die de opleiding gekozen heeft in de vorm van een instroomcöordinator blijkt goed te werken. Uit nieuwe evaluaties en gesprekken die het auditteam heeft gevoerd met studenten blijkt dat studenten nu tevreden zijn over de aansluiting. Voor wat betreft de deeltijdvariant heeft het auditteam de implementatie van het EVC traject beoordeeld door enkele EVC-beoordelingen en persoonlijke opleidingstrajecten in te zien. Het auditteam vindt dat de opleiding dit aspect goed heeft geïmplementeerd. Het auditteam beoordeelt dit facet als goed voor zowel de voltijd- als de deeltijdvariant. Door inzet van een instroomcoördinator en door middel van goede studiebegeleiding houdt het opleidingsprogramma goed rekening met de verschillen in de kwalificaties van de instromende studenten en is in veel gevallen een persoonlijk studietraject mogelijk. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie

20 Facet 2.6. Duur Beoordelingscriteria Het facet Duur van het onderwerp Programma wordt beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Voldoet de opleiding aan de formele eisen m.b.t. de omvang van het opleidingsprogramma van 240 ECTS-studiepunten? Bevindingen De opleiding ROP kent op dit moment nog een studielast van 168 studiepunten. Het programma voor het studiejaar bestaat uit 240 ECTS-studiepunten. Daarmee voldoet de opleiding aan de formele eis die aan bachelor opleidingen wordt gesteld. Oordeel Het auditteam heeft bovenstaande bevindingen vastgesteld aan de hand van documentbeoordelingen en gesprekken met verantwoordelijken van de opleiding. Het auditteam heeft het programma als geheel ingezien en de conversie naar ECTS kunnen waarnemen aan de hand van documenten. Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende voor zowel de voltijd- als de deeltijdvariant. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie

21 Facet 2.7. Afstemming tussen vormgeving en inhoud Beoordelingscriteria Het facet Afstemming tussen vormgeving en inhoud van het onderwerp Programma wordt beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Is het didactisch concept in lijn met de doelstellingen? Sluiten de werkvormen aan bij het didactisch concept? Ter verduidelijking van het criterium is bij de beoordeling ook gekeken naar het volgende punt: Bevat het opleidingsprogramma een expliciete beschrijving van het didactisch concept? Bevindingen De kern van de onderwijsvisie van ROP is drieledig: Competenties van een beginnend beroepsbeoefenaar bijbrengen; Competenties eigen maken via actief leren; Competentiegericht leren vindt plaats in een persoonlijk leertraject. De opleiding ROP heeft samen met het werkveld eindkwalificaties vastgesteld die de kern vormen van het onderwijsprogramma. Uitgangspunt bij de opzet van het huidige programma is leren van praktijksituaties. Via de zogenaamde werkplaats krijgen studenten projecten waaraan ze moeten werken. Het beroepsmatig handelen staat in deze projecten centraal en leidt tot een door de student (of groep van studenten) ontworpen beroepsproduct. Daardoor staan de theoretische aspecten van de opleiding steeds zeer nauw in relatie tot de praktijk. Deze praktijkopdrachten worden in samenwerking met het werkveld vorm gegeven. Tot slot wordt via de studiebegeleiding gewerkt aan persoonlijke opleidingsplannen van de studenten om een persoonlijk leertraject vorm te kunnen geven. Studenten worden op de hoogte gebracht van het didactische concept via het opleidingsprogramma. In 2004/2005 zal de opleiding deze ontwikkeling doorzetten door over te gaan op competentiegericht leren, waarbij de link tussen competenties, onderwijsmodulen en persoonlijke ontwikkeling nog sterker kan worden gemaakt. Oordeel Het auditteam heeft bovenstaande bevindingen vastgesteld aan de hand van documentbeoordelingen en gesprekken met verantwoordelijken van de opleiding. Het auditteam heeft het programma in zijn geheel ingezien en aan de hand van de module beschrijvingen, uit te voeren opdrachten en gesprekken met studenten kunnen vaststellen dat het gekozen onderwijskundigconcept naar het oordeel van het auditteam in lijn is met de doelstellingen. De gekozen werkvormen, praktijkopdrachten via werkplaatsconstructie, sluiten naar het oordeel van het auditteam aan bij het didactisch concept. Het auditteam beoordeelt dit facet als voldoende voor zowel de voltijd- als de deeltijdvariant. Het didactisch concept ligt geheel in lijn met de doelstellingen van de opleiding. De werkvormen zijn direct ontleend aan het didactisch concept. Hobéon Certificering Eindrapport Accreditatie Saxion Hogeschool IJselland - Voltijd en Deeltijd Ruimtelijke Ordening en Planologie 17 mei 2004 versie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Saxion Hogeschool IJselland Instituut Hospitality & Facility Management Rapport ten behoeve van

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Saxion Hogeschool IJselland Instituut Informatica en Informatiemanagement

Saxion Hogeschool IJselland Instituut Informatica en Informatiemanagement Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd en deeltijd (Croho 34404) En Informatiedienstverlening en -management voltijd en deeltijd (Croho 34649) Saxion

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bouwkunde voltijd (Croho 34263) Civiele Techniek voltijd (Croho 34279)

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bouwkunde voltijd (Croho 34263) Civiele Techniek voltijd (Croho 34279) Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bouwkunde voltijd (Croho 34263) Civiele Techniek voltijd (Croho 34279) Saxion Hogeschool Enschede Instituut Bouwkunde en Civiele Techniek Rapport

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Zorg en Welzijn Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Haagse Hogeschool Afdeling Sociaal Pedagogische Hulpverlening Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd en deeltijd Saxion Hogescholen, Enschede Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Opleiding Civiele Techniek - voltijd. Haagse Hogeschool Afdeling Engineering

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Opleiding Civiele Techniek - voltijd. Haagse Hogeschool Afdeling Engineering Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Opleiding Civiele Techniek - voltijd Haagse Hogeschool Afdeling Engineering Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Opleiding

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel en Arbeid P&A Voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel en Arbeid P&A Voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel en Arbeid P&A Voltijd en deeltijd Hogeschool van Utrecht Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen Rapport ten behoeve van Accreditatie

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Kunstzinnige Therapie Voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Zorg en Welzijn

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Kunstzinnige Therapie Voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Zorg en Welzijn Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Kunstzinnige Therapie Voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Zorg en Welzijn Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Kunstzinnige Therapie

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Afdeling Management & Human Resources Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo

Nadere informatie

Besluit. Raad van bestuur. Saxion Hogescholen Enschede. Postbus KB ENSCHEDE

Besluit. Raad van bestuur. Saxion Hogescholen Enschede. Postbus KB ENSCHEDE Raad van bestuur Saxion Hogescholen Enschede Postbus 70000 7500 KB ENSCHEDE Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Biologie

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Besluit. Hogeschool Schoevers. T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan KR UTRECHT

Besluit. Hogeschool Schoevers. T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan KR UTRECHT Hogeschool Schoevers T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan 101 3526 KR UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemie,Chemische Technologie, Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, voltijd Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs OCW Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136- II Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw accreditatiekader Het accreditatiekader voor bestaande opleidingen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bouwkunde - voltijd. Haagse Hogeschool Afdeling Engineering

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bouwkunde - voltijd. Haagse Hogeschool Afdeling Engineering Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bouwkunde - voltijd Haagse Hogeschool Afdeling Engineering Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bouwkunde - voltijd Haagse

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleidingen Communicatie, deeltijd en duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleidingen Communicatie, deeltijd en duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleidingen Communicatie, deeltijd en duaal Hogeschool van Amsterdam Instituut Deeltijd HEAO en Instituut Co-op HEAO Rapport ten behoeve van Accreditatie

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: Instellingen voor hoger onderwijs Bijlage 3: Wettelijk kader (WHW, hoofdstuk 5a: Accreditatie in het hoger onderwijs) Voorlichting Datum: 12

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

RAPPORT TEN BEHOEVE VAN ACCREDITATIE HBO BACHELOR OPLEIDING SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING SPH VOLTIJD EN DEELTIJD

RAPPORT TEN BEHOEVE VAN ACCREDITATIE HBO BACHELOR OPLEIDING SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING SPH VOLTIJD EN DEELTIJD RAPPORT TEN BEHOEVE VAN ACCREDITATIE HBO BACHELOR OPLEIDING SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING SPH VOLTIJD EN DEELTIJD Hogeschool van Utrecht Faculteit Sociaal Agogische Opleidingen RAPPORT TEN BEHOEVE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING voltijd - deeltijd CROHO:

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Voltijd, Duaal en Deeltijd Chemie en Voltijd en Duaal Chemische Technologie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Voltijd, Duaal en Deeltijd Chemie en Voltijd en Duaal Chemische Technologie Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Voltijd, Duaal en Deeltijd Chemie en Voltijd en Duaal Chemische Technologie Hogeschool van Utrecht Institute of Life Science and Chemistry Organisatie-eenheid

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd CROHO

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Voltijd. Academie Life Science, Engineering & Design Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Voltijd. Academie Life Science, Engineering & Design Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Voltijd Academie Life Science, Engineering & Design Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor-opleiding Media, Informatie en Communicatie MIC, voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor-opleiding Media, Informatie en Communicatie MIC, voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor-opleiding Media, Informatie en Communicatie MIC, voltijd en deeltijd Hogeschool van Amsterdam Instituut voor Media en Informatie Management Rapport ten

Nadere informatie

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1. Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Addendum experiment leeruitkomsten 4 1.1

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal School of Agriculture & Technology Hogeschool INHOLLAND Delft Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd CROHO nr. 30100 Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master in Controlling (MiC) deeltijd

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master in Controlling (MiC) deeltijd Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Master in Controlling (MiC) deeltijd HES School of Economics and Business Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Hogeschool voor Management en Documentaire Informatievoorziening Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Adviesrapport ten behoeve van de aanwijzingsprocedure van Actuarieel Instituut

Adviesrapport ten behoeve van de aanwijzingsprocedure van Actuarieel Instituut Adviesrapport ten behoeve van de aanwijzingsprocedure van Actuarieel Instituut Met betrekking tot de HBO bachelor opleiding Actuarieel Analist deeltijd Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66

Nadere informatie

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor ,nvao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Security Management van de Saxion Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Saxion Hogescholen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Saxion Hogescholen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Saxion Hogescholen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd CROHO nr.34479 Saxion Hogescholen Hobéon Certificering

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor. Opleiding voor Ergotherapie, voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor. Opleiding voor Ergotherapie, voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor Opleiding voor Ergotherapie, voltijd Hogeschool van Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische Opleidingen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor Opleiding

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie