Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool

2 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd CROHO nr Haagse Hogeschool Hobéon Certificering BV 13 december 2007 Auditteam: W.L.M. Blomen Drs. J.G.D. Heij AA Dr. D.H. van Offeren P. de Wolff RA J. Schueler Secretaris: R.G. Peters

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Organisatie van de Haagse Hogeschool en van de opleiding Het visitatierapport Internationalisering Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma visitatie 10 oktober BEVINDINGEN EN BEOORDELING 8 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 8 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 8 Facet 1.2. Niveau Bachelor 10 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 12 Onderwerp 2: Programma 14 Facet 2.1. Eisen HBO 14 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 17 Facet 2.3. Samenhang Programma 18 Facet 2.4. Studielast 19 Facet 2.5. Instroom 21 Facet 2.6. Duur 23 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 24 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 25 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 27 Facet 3.1. Eisen HBO 27 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 28 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel 29 Onderwerp 4: Voorzieningen 31 Facet 4.1. Materiële Voorzieningen 31 Facet 4.2. Studiebegeleiding 33 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 35 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 35 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 36 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 37 Onderwerp 6: Resultaten 39 Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau 39 Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema hbo bachelor opleiding Accountancy voltijd Oordeelschema hbo bachelor opleiding Accountancy deeltijd Integraal oordeel/ advies aan NVAO 45 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren Bijlage II: Programma visitatie 10 oktober 2007

4 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de hbo bachelor voltijd- en deeltijdopleiding Accountancy van de Haagse Hogeschool Bereik van de beoordeling De Haagse Hogeschool, in casu de Academie voor Accounting & Financial Management (hierna: AFM), verzorgt de hbo bachelor opleidingen Accountancy (hierna: AC) en Bedrijfseconomie (hierna: BE), beide in de voltijd en deeltijd variant en daarnaast de driejarige leerroute Economie Compact. Het onderhavige rapport heeft betrekking op Accountancy, voltijd crohonummer Accountancy, deeltijd crohonummer Hobéon Certificering heeft zijn oordeel over de voltijd en deeltijd variant van de opleiding AC in één rapport samengevat omdat beide varianten zijn gericht op dezelfde eindkwalificaties en binnen één gemeenschappelijk beleids- en uitvoeringskader worden aangeboden. Daar waar nodig wordt in het rapport het onderscheid tussen de twee varianten zichtbaar gemaakt. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering is de gezamenlijke Management Review van de opleidingen AC en BE van 28 juni De audit voor beide opleidingen AC en BE is gehouden op 10 en 11 oktober In dit rapport worden, zoals gezegd, de opleiding AC voltijd en deeltijd beschreven. De opleiding BE voltijd en deeltijd en de leerroute Economie Compact, onderdeel van de deeltijd opleiding BE, wordt in een apart rapport behandeld. Omdat de academie en de opleidingen een aantal gemeenschappelijke elementen kennen, waaronder een gemeenschappelijke propedeuse, zijn veel bevindingen en de oordelen van het auditteam over zaken die op academieniveau zijn georganiseerd in deze twee rapporten (vrijwel) identiek Organisatie van de Haagse Hogeschool en van de opleiding De Haagse Hogeschool De Haagse Hogeschool (hierna: HH) is met circa studenten een van de grote hbo onderwijsinstellingen in de Randstad. De hogeschool kent 14 academies en is gevestigd in Den Haag, Rijswijk (TH Rijswijk/Academie voor Engineering) en Zoetermeer. De HH heeft een ontwikkelingsprogramma (HOP ) dat is opgebouwd rond drie hoofdthema s. Deze zijn: De kerntaak van de hogeschool is het opleidingen van professionals die het vermogen hebben om in de toekomst over de grenzen van hun opleiding en beroep heen te kijken, die creatief en ondernemend zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van kennis; Maximale participatie in het hoger onderwijs: niet alleen de instroom maar ook het studiesucces vormt een punt van aandacht; De hogeschool is een kennisinstelling, die inspanningen levert op het gebied van kenniscirculatie en ontwikkeling. Als uitwerking van dit ontwikkelingsprogramma heeft de HH het onderwijsbeleid uitgewerkt in de Haagse Bachelor, het personeelbeleid in de Haagse medewerker en het organisatiebeleid in de Haagse architectuur. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 1

5 1.3.2 De opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie Bij een herstructurering van de organisatie van de HH is in september 2002 de Academie Accounting en Finance ontstaan; thans Academie voor Accounting & Financial Management. Vanaf dat moment berust de eindverantwoordelijkheid van de academie bij de academiedirecteur. De operationele aansturing ligt bij teamleiders Accountancy, Bedrijfseconomie en deeltijdopleidingen. Deze teamleiders worden ondersteund door opleidingscoördinatieteams Het visitatierapport Uitkomst visitatie Op 12 juni 2001 is het visitatierapport Onderweg naar een competentiegerichte opleiding uitgebracht, waarin de visitatiecommissie zijn oordeel geeft over de hbo accountancy opleidingen in Nederland. De uitkomst van deze visitatie was voor de opleiding AC van de Haagse Hogeschool negatief. Het oordeel houdt in dat er geen sprake is van competentiegericht onderwijs. De reactie van de opleiding -en van veel hbo accountancyopleidingen- is geweest dat de visitatiecommissie destijds onvoldoende heeft meegewogen dat accountancyopleidingen onder dubbel toezicht staan: ook de examenbureaus Register Accountant (RA) en Accountant Administratieconsulent (AA), die functioneren vanuit een wettelijk kader, stellen hun eisen aan het examenprogramma van de opleiding AC. Deze eisen maakten het onmogelijk om te voldoen aan de eisen omtrent competentiegericht onderwijs Reactie opleiding Voor de Evaluatie Bestuurlijke Hantering, die volgt op het negatief oordeel van een visitatiecommissie, heeft de opleiding een Stand van Zaken notitie opgesteld en in het voorjaar van 2006 bij de NVAO ingediend. De NVAO heeft daarop in november van dat jaar laten weten dat zij het ingezette proces van onderwijsontwikkeling positief beoordeelde. Ten aanzien van drie aandachtspunten: internationalisering, selectie en verwijzing en kwantitatieve doorstroom, vindt de NVAO de verbetermaatregelen nog niet overtuigend. De opleiding AC heeft de afgelopen jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. De rol en invloed van het beroepenveld is sterk toegenomen en waar mogelijk zijn vakken samengebracht in thema s en projecten. De opleiding kent echter nog steeds het fenomeen van dubbel toezicht, waardoor de ruimte om autonoom vorm te geven aan het onderwijs beperkt is en blijft. Doordat nog relatief veel landelijk verplichte onderdelen in het programma voorkomen is het moeilijk om aan het hogeschoolbrede beleid van het vormen van minoren uitvoering te geven Toekomst Het is het beleid van de academie om voltijd- en deeltijd opleidingen dichter bij elkaar te brengen. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is de opleiding AC duaal opnieuw te starten met een aangepast programma en in nauwe samenwerking met het beroepenveld. Daarbij wordt de positie van de deeltijdopleiding AC betrokken. Het auditteam heeft kennisgenomen van de Stand van Zaken notitie uit 2006 en van de reactie van de NVAO. Het auditteam heeft verder de ontwikkelingen tot op heden beoordeeld en expliciete aandacht gegeven aan de drie door de NVAO gemarkeerde onderwerpen. Deze onderwerpen komen terug in dit adviesrapport. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 2

6 1.5. Internationalisering Een van de speerpunten van de HH is om studenten op te leiden in een internationale context. Met dit in het achterhoofd geeft de opleiding aandacht aan de internationale component van het curriculum. De AFM heeft al sedert jaren contacten met Polen en Duitsland. Onlangs zijn daar contacten met Zweden bijgekomen. Deze contacten leiden ertoe dat studenten worden uitgewisseld en dat studiereizen worden ondernomen naar die landen. In het curriculum wordt aandacht gegeven aan internationale wet- en regelgeving en aan de Engelse taal. Er is een plan om de uitwisseling naar Duitsland en Polen, via studiereizen te versterken. Op de vraag van het auditteam hoe deze landen worden geselecteerd, antwoordt het management van de opleiding dat vooral de persoonlijke netwerken van docenten daarin bepalend zijn. Het auditteam verwondert zich erover dat er geen contacten zijn met het Verenigd Koninkrijk, terwijl dat land op het gebied van accountancy als gidsland wordt gezien. Het management van de opleiding erkent dit, maar merkt op dat veel studenten in hun stage- en afstudeerperiode terecht komen in kantoren van internationale bedrijven en daar in de Engelse taal rapporteren. Dit blijkt hen doorgaans goed af te gaan. Het auditteam oordeelt dat de internationalisering van de opleiding AC in ontwikkeling is. Het auditteam plaatst hierbij wel de opmerking dat internationalisering geen doel op zichzelf moet zijn, dat persé moet worden gehaald, maar altijd moet passen bij een opleiding. Daarom doet opleiding er goed aan zijn doelen rond internationalisering te herformuleren in het verlengde van het doel van de opleiding:..accountants opleiden voor de Nederlandse markt, binnen de structuur van Nederlandse wet- en regelgeving, waarbij zij werkzaam kúnnen zijn in een internationale context. Het auditteam adviseert de academie en de opleiding, om in het licht van deze doelstelling, in de toekomst aan de internationale context verder aandacht te blijven besteden 1.6. Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de voltijd- en deeltijdopleiding Accountancy is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleiding voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Accreditatiekader. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de voltijd en deeltijd opleiding geldt, dat de voltijd- en deeltijdopleiding zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstelling ten minste hebben gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zoals deze zijn vastgesteld in het landelijk overleg tussen de betreffende opleidingen en het beroepenveld. Tevens zijn daarbij betrokken de eisen die de CEA stelt aan een accountancy opleiding op hbo bachelor niveau. (Zie verder onder facet 1.1.: Domeinspecifieke Eisen ). Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een accountancyopleiding op hbo-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 3

7 De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door de opleiding AC aangeleverde schriftelijke informatie: De gezamenlijke Management Review MR; De studiegids; Het Onderwijs- en Examen Reglement OER; Onderliggende documentatie betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - strategische keuzen en de positie in de markt, - interne organisatie, - de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne managementrapportages en verbetermaatregelen, - ontwikkelingen in het beroepenveld, - beroeps- en opleidingsprofielen, - (validatie) eindkwalificaties, - curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, - werkvormen, - toetsing en beoordeling, - kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, - internationalisering, - instroombeleid, - studiebegeleiding, - onderwijsrendement. Op basis van de door de opleiding AC van de HH aangeleverde documentatie heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de voltijd- en deeltijdopleiding AC. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Voorafgaand aan de visitatie (zie hieronder) werd het management van de betreffende opleiding op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentanalyse. Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 1, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten drie externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van Accountancy en Bedrijfseconomie, één student accountancy, één lead auditor en één secretaris vanuit Hobéon Certificering. Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op de niveaus van management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf heeft getoetst of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde door verscheidene malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen waarneming. 1 De visitatie heeft op 10 oktober 2007 plaatsgevonden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 4

8 De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveld gremia waarmee de opleidingen overleg voeren; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht van cv s van (gast)docenten; netwerkoverzicht docenten; verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; verslagen van studievoortgangsgesprekken met studenten; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van de opleidingsprogramma s en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd Beslisregels Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast. Onderwerp A. Een onderwerp scoort voldoende, indien alle facetten van dat onderwerp ten minste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige ten minste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. B. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. C. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Facet D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 5

9 Extra aantekening E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 2 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: W.L.M. Blomen, voorzitter P. de Wolff RA drs. J.D.G. Heij AA dr. D.H. van Offeren J. Schueler R.G. Peters, secretaris Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de opleiding AC noodzakelijke expertise aanwezig was met betrekking tot de onderwijskundige aspecten, in casu het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten, in casu het programma in relatie tot het specifieke domein. De heer W. Blomen heeft als directeur van Hobéon Certificering en lead auditor inmiddels een groot aantal audits van hbo bachelor opleidingen geleid. De werkvelddeskundigen de heren J. Heij, P. de Wolff en D. van Offeren hebben zich in hun beoordeling gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programma-inhoud en (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Daarnaast hebben zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld en zich gericht op de kwaliteit van het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt. De heer Heij is vrijgevestigd openbaar accountant en voorzitter van de Raad voor de praktijkopleiding AA en de heren De Wolff en Van Offeren zijn universitair hoofddocent bij respectievelijk de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden. Zij zijn alle drie als auditor voorgedragen door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). Zij hebben op grond van hun ervaring en positie in het werkveld en de universitaire wereld een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan accountants op hbo-niveau. De heer J. Schueler heeft als vierdejaars student Accountancy bij de Hogeschool Utrecht in deze audit opgetreden als student-auditor en het onderwijs vanuit die invalshoek beoordeeld. De heer R. Peters is voor deze audit opgetreden als secretaris van het auditteam Voor de curricula vitae: zie Bijlage I. 2 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (240 EC s) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een hbo bachelor accreditatie. Duur is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 6

10 Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleidingen: management, coördinatoren, docenten, studenten en staf. Voor een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage II Programma visitatie 10 oktober 2007 Voor het programma van de visitatie op 10 oktober 2007: zie Bijlage II. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 7

11 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen De opleidingen AC en BE van de Haagse Hogeschool kennen in de competentieprofielen veel verwantschap. Dit is voor de AFM reden om voor deze opleidingen gemeenschappelijke programmadelen te ontwikkelen, zoals een gemeenschappelijke propedeuse en gemeenschappelijke minors. De beroepsprofielen Accountancy en Bedrijfseconomie dateren van De overgang in 2002 naar de bachelor-master structuur en de vorming van domeinen heeft geleid tot het op landelijk niveau formuleren van domeincompetenties voor het domein Economics. Deze domeincompetenties hebben de beroeps- en opleidingsprofielen uit 1999 niet vervangen maar geven richting aan het actualiseren van de opleidingprogramma s. Het landelijk beroeps- en opleidingprofiel voor hbo accountancyopleidingen is ontwikkeld door het Landelijk Overleg Accountancy (het AC-scholenoverleg) samen met de NOvAA en de NIVRA en bekrachtigd door de HBO-raad. De HH neemt deel aan dit overleg. De NOvAA en NIVRA bewaken dat het landelijke profiel voldoet aan de internationale eisen die zijn gesteld door de International Federation of Accountants (IFAC). Het opleidingsprofiel AC bevat 32 competenties, verdeeld over zes gebieden. Door het AC-scholenoverleg is dit profiel uitgewerkt in een model voor competentiegericht onderwijs. Daarin zijn de 32 competenties uitgewerkt naar deelcompetenties, waarbij het beheersingsniveau per deelcompetentie is beschreven. De opleiding AC van de HH heeft, conform landelijke afspraak, vervolgens het eigen onderwijs ontwikkeld, waarbij is aangegeven wanneer de deelcompetenties worden gerealiseerd, welke werkvormen daarbij worden gebruikt en hoe het realiseren van de competenties wordt getoetst. Dit curriculum is vanaf 2001 fasegewijs ingevoerd. Hbo-bacheloropleidingen AC kennen dwingende voorschriften voor wat betreft de inhoud van de opleiding, de te gebruiken literatuur en kennen een landelijke Overall Toets (hierna: OAT) aan het eind van de opleiding. Deze toets is ontwikkeld door de AC scholen en de examenbureaus AA en RA. Op basis van de Wet Toezicht Accountancy houdt de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) toezicht op de eindtermen en de examinering van accountancy opleidingen. De CEA komt binnen enige tijd met een geactualiseerd profiel voor post-hbo en master opleidingen Accountancy. Hiervan zal het AC scholenoverleg vervolgens het competentieprofiel van de bacheloropleiding afleiden. Het auditteam heeft met het management gesproken over de eindkwalificaties en de dwingende voorschriften die de CEA stelt. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 8

12 De toets of het programma in overeenstemming is met de eindtermen van de AC-scholen geschiedt via het toetsen van de competenties. Op het moment dat een student ten tijde van afstuderen bewijst dat hij alle competenties beheerst, voldoet hij aan de eindtermen. Met de OAT wordt getoetst of beginnende accountants het eindniveau beheersen: in feite schrijft die toets voor welke stof zij moeten beheersen. Deze stof is omvangrijk en beperkt de keuzeruimte van studenten, om andere kennisgebieden te bestuderen. Daarbij is de student overigens niet volledig vrij in zijn keuze: de examencommissie van de AFM beoordeelt de relevantie van de te bestuderen onderwerpen en beslist over het toekennen van studiepunten uit de vrije ruimte. Oordeel: voldoende Het auditteam heeft kennisgenomen van het door de opleiding AC gebruikte competentieprofiel en heeft kunnen vaststellen dat dit het landelijk vastgestelde profiel is, dat is ontwikkeld door het AC scholenoverleg, in samenspraak met de beroepsorganisaties NOvAA en NIVRA. Daarmee en daardoor is sprake van eindkwalificaties die in voldoende mate aansluiten bij de eisen die door vakgenoten en de beroepspraktijk worden gesteld. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 9

13 Facet 1.2. Niveau Bachelor Criterium Het facet Niveau Bachelor is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor? Bevindingen De opleiding heeft voor de voltijd en deeltijd opleiding AC een overzicht opgesteld waarin de relatie wordt gelegd tussen de Dublin Descriptoren, de hbo-standaard, de Haagse bachelor en de eindkwalificaties c.q. competenties van de opleiding. Naast de Dublin Descriptoren en de algemene hbo-standaarden heeft de HH geformuleerd waaraan een Haagse bachelor moet voldoen ( De Haagse Bachelor, Onderwijsfilosofie voor de Haagse Hogeschool, 2004). De dimensies van de Dublin Descriptoren zijn: kennis en inzicht, toepassen Kennis en inzicht, oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden. Als voorbeeld uit dit overzicht dat de opleiding heeft opgesteld het volgende: Dublin Descriptor Kennis en inzicht heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied is vereist. HBO Standaard brede professionalisering: kan zelfstandig taken uitvoeren als beginnend beroepsbeoefenaar in een organisatie en is toegerust voor de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening. multidisciplinaire integratie: integreert vanuit het perspectief van beroepsmatig handelen kennis, inhoud en vaardigheden op verschillende vakgebieden. Haagse Bachelor 1. Werkt samen over de grenzen van disciplines en beroepen, de hogeschool richting samenleving, afkomst, taal en cultuur en weet mensen samen te brengen 3. Is zelfbewust en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zichzelf als professional, de ontwikkeling van het beroep en de organisatie en draagt bij aan de samenleving als geheel Eindtermen Competentiegebied I : Uitvoerende taken : controle Competentie 1 : De student kan een controleprogramma opstellen. Competentie 5 : De student kan bijdragen leveren aan de managementletter. Competentie 6 : De student kan een accountantsrapport opstellen naar aanleiding van een controle. Competentie 7 : De student kan dossiers bijhouden. Competentiegebied II : Uitvoerende taken : administratieve dienstverlening Competentie 8 : De student kan een administratie voeren dan wel cliënten of assistenten begeleiden bij het voeren van een administratie. Competentie 9 : De student kan een administratie en jaarrekening (laten) samenstellen. Competentie 12 : De student kan op administratief gebied als aanspreekpunt voor cliënten fungeren. Competentie 13 : De student kan een administratief systeem beoordelen dan wel een (nieuw) systeem opzetten. Competentiegebied III : Uitvoerende taken : fiscaliteit Competentie 14 : De student kan een fiscale winstberekening opstellen (als basis voor het verzorgen of controleren van aangiften voor cliënten). Competentie 16 : De student kan de fiscale belangen van een cliënt behartigen. Competentiegebied IV : Uitvoerende taken : advisering Competentie 17 : De student kan in het kader van een controle, samenstellingopdracht of andere opdracht adviezen verstrekken ter verbetering van de BIV/AO/IC. Competentie 18: De student kan in contacten met cliënten adviesbehoeften onderkennen en signaleren. Competentie 20 : De student kan een advies schrijven en dit advies presenteren. Competentiegebied V : Participant van een arbeidsorganisatie Competentie 23 : De student kan leiding geven aan de uitvoering van werkzaamheden. Competentie 24 : De student kan een bijdrage leveren aan het beleid en het beheer van de eigen organisatie. Competentie 25 : De student kan een bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg binnen de eigen organisatie. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 10

14 Op deze wijze heeft de opleiding de verbinding gelegd tussen alle eindkwalificaties van de voltijd- en deeltijdopleiding AC en de vijf Dublin Descriptoren. Het auditteam heeft dit overzicht gezien en vastgesteld dat dit compleet is uitgewerkt. Oordeel: voldoende Het auditteam heeft kennisgenomen van de koppeling die de opleiding voor het voltijd en deeltijd curriculum heeft gelegd tussen de eindtermen en de Dublin Descriptoren en constateert dat deze volledig is. Het auditteam is van oordeel dat sprake is van voldoende aansluiting van de gebezigde eindtermen bij de algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 11

15 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Criteria Het facet Oriëntatie HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Zijn de eindkwalificaties van de opleiding mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties? Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor de betreffende opleiding vereist of dienstig is? Bevindingen Bij facet 1.1 is reeds ingegaan op de ontwikkeling van het landelijke beroepsprofiel en de landelijke opleidingscompetenties die daarop aansluiten. De opleiding AC onderhoudt contact met het regionale beroepenveld, teneinde binnen de regio aansluiting te behouden bij de actuele ontwikkelingen in het beroepsdomein. Zij heeft hiervoor een beroepenveldcommissie ingesteld. Deze commissie komt viermaal per jaar bijeen, terwijl daarnaast studiebijeenkomsten met de leden van deze commissie worden georganiseerd. De samenstelling van de commissie is een afspiegeling van het werkveld waar afgestudeerden terecht komen: de commissie bestaat uit accountants die werkzaam zijn bij accountantbureaus en bij de Rijksoverheid. Naast de beroepenveldcommissie onderhoudt de opleiding contacten met het werkveld via (gast)docenten en studiedagen. Het auditteam heeft de samenstelling van de beroepenveldcommissie voor de opleiding AC gezien en oordeelt dat deze uit vijftien personen bestaande commissie representatief is voor het werkveld van de hbo accountant. Het auditteam heeft kennisgenomen van verslagen van besprekingen van deze commissie en ziet dat inhoudelijk wordt gesproken over het onderwijs, de planning daarvan, over nieuwe ontwikkelingen en over de vraag hoe het werkveld betrokken kan worden bij de opleiding. Actuele ontwikkelingen worden in deze commissie aangedragen en, waar mogelijk, vertaald naar onderwijsthema s. Oordeel: goed Naar oordeel van het auditteam kan worden gesproken van een opleiding waarvan de eindtermen mede zijn ontleend aan door het relevante beroepenveld opgestelde competenties en kan worden gezegd dat de eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij het niveau van een beginnend accountant op hbo-niveau. Het auditteam acht de wijze waarop de beroepenveldcommissie is samengesteld, de onderwerpen waarover en de frequentie waarmee door deze commissie met de opleiding wordt gesproken goed en beoordeelt de Oriëntatie hbo als goed. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 12

16 SAMENVATTEND OORDEEL DOELSTELLINGEN OPLEIDING : VOLDOENDE Het auditteam beoordeelt het Onderwerp Doelstellingen Opleiding voor de voltijd en deeltijd opleiding Accountancy als voldoende op basis van de navolgende overwegingen: 1. Het auditteam heeft gezien dat de opleiding het landelijk vastgestelde profiel, dat is ontwikkeld door het AC scholenoverleg in samenspraak met de beroepsorganisaties NOvAA en NIVRA, gebruikt. Daardoor is sprake van eindkwalificaties die aansluiten bij de eisen die door vakgenoten en de beroepspraktijk worden gesteld. 2. Het auditteam ziet een volledige koppeling van de eindtermen voor het voltijd- en deeltijdcurriculum met de Dublin Descriptoren. Daarmee is sprake van een adequate aansluiting van de gebezigde eindtermen bij de algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. 3. De eindtermen zijn mede zijn ontleend aan door het relevante beroepenveld opgestelde competenties en sluiten aan bij het niveau van een beginnend accountant op hbo-niveau. De wijze waarop de beroepenveldcommissie is samengesteld en de onderwerpen waarover en frequentie waarmee door deze commissie met de opleiding wordt gesproken is goed. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 13

17 Onderwerp 2: Programma Dit onderwerp kent acht facetten: 1.eisen hbo; 2. relatie tussen doelstellingen en inhoud; 3. samenhang programma; 4. studielast; 5. instroom; 6. duur; 7. afstemming tussen vormgeving en inhoud; 8. beoordeling en toetsing. Facet 2.1. Eisen HBO Criteria Het facet Eisen HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Vindt kennisontwikkeling van studenten plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontwikkeld studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek? Heeft het programma aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline? Waarborgt het programma de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft het aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk? Bevindingen De programma s van de voltijd en deeltijd opleiding AC en BE zijn gebaseerd op de uitgangspunten, die zijn neergelegd in het Ontwikkelplan van de Academie AFM. Hierin is ondermeer vastgelegd dat de academie qua inrichting en vormgeving streeft naar gemeenschappelijke onderwijsprogramma s voor opleidingen die overeenkomsten hebben in hun beroeps- en competentieprofielen. De voltijd opleidingen AC en BE kennen een gemeenschappelijke propedeuse. Voor de deeltijd opleidingen AC en BE heeft dit geleid tot een gemeenschappelijk eerste en tweede opleidingsjaar. Voltijd opleiding AC In het eerste gemeenschappelijke studiejaar van de voltijd opleiding staat het beroep centraal. Om een goede studiekeuze te kunnen maken, worden de studenten vanaf het eerste moment geconfronteerd met de beroepspraktijk. Studenten oriënteren zich in de eerste week van de studie tijdens een bedrijfsbezoek op hun toekomstige beroep en volgen daarna theoretische inleidingen. In het blok Business game starten de studenten, samen met studenten van de opleidingen Commerciële Economie, Small Business & Retail Management, International Business and Management Studies en Management, Economie en Recht en Accountancy een fictief bedrijf. De voertaal in dit project is Engels. In het tweede studiejaar volgt de student een uitgebreide arbeidsmarktoriëntatie door bezoeken van een groot en middelgroot accountantskantoor en een auditdienst van de overheid. Daarop volgt een korte stage. In dit jaar volgt de student een aantal hoofdvakken, die worden afgesloten met integrale toetsen. In het derde studiejaar komen vooral fiscaliteiten aan de orde, waarbij gebruik wordt gemaakt van opdrachten uit de praktijk. In dit jaar vallen ook twee stages, die leiden tot het opstellen van een controleplan en meewerken aan een eindejaarscontrole. In dit jaar volgt de student verder de hoofdvakken en wordt de school-oat afgenomen, als voorbereiding op de landelijke OAT in het vierde jaar. In het vierde studiejaar wordt de landelijke OAT afgenomen, waarbij de beroepspraktijk uitgangspunt is. Het afstuderen in dit jaar is praktijkgericht. De specifieke beroepsvaardigheden voor de accountant, zoals die landelijk zijn geformuleerd worden getraind tijdens projecten en practica. Kennisverwerving wordt ondersteund door up-to-date lesmateriaal. Te gebruiken literatuur is voor een deel landelijk voorgeschreven en de literatuurlijst wordt jaarlijks door docenten van de opleiding aangepast. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 14

18 Internationale wetgeving beïnvloedt het accountantsberoep. De opleiding besteedt daaraan gedurende de opleiding aandacht. Studenten kunnen stages lopen bij een accountantkantoor in het buitenland of werkzaam zijn voor een buitenlandse klant van een kantoor. Bij diverse vakken wordt Engelstalige literatuur gebruikt en in het Engels gerapporteerd. In de opleiding wordt de Engelse taal gedoceerd. In het tweede jaar kunnen studenten meegaan met een buitenlandse studiereis en in derde studiejaar kunnen zij een internationaal congres bijwonen. Het aantal studenten dat in het buitenland stage loopt is gemiddeld twee per jaar. Deeltijdopleiding AC Deeltijdstudenten hebben een functie in de sfeer van de accountancy. Een supervisor van het bedrijf of de instelling waar zij werken overlegt een werkervaringsformulier aan de opleiding. De inhoud en complexiteit van die functie wordt in een gesprek met de werkgever getoetst door een van de daarvoor aangewezen docenten. Gedurende het eerste gemeenschappelijke studiejaar (samen met de opleiding BE) voeren de studenten een procesanalyse en gegevensanalyse uit van de organisatie waarbij zij zelf werkzaam zijn, of van een bekende organisatie. In het tweede gemeenschappelijke studiejaar komt de beroepsgerichtheid tot uitdrukking in de vaardigheidstraining waarbij persoonlijke effectiviteit en adviseren centraal staan. In het derde jaar scheiden de opleidingen AC en BE deels hun wegen. Voor de AC en BE opleidingen volgt dan nog het project Studion. Ondernemers uit de Haagse regio kunnen een vraagstuk aanbieden om door studenten te laten onderzoeken of oplossen. Hierbij komen studenten uit verschillende opleidingen bijeen in een groep, zodat zij van elkaar kunnen leren. De rest van het derde jaar staat in het teken van theoretische verdieping in de accountancy. In het vierde jaar leggen de deeltijdstudenten AC de OAT af en schrijven zij hun afstudeerscriptie. De (internationale) vakliteratuur die deeltijdstudenten gebruiken is dezelfde als die van de voltijdopleiding. De HH meet regelmatig de tevredenheid van studenten, door het afnemen van enquêtes. De rapportage daarvan wordt de Reflector genoemd. De voltijd- en deeltijdstudenten AC zijn blijkens uitkomsten in de Reflector 2007 tevreden over de beroepsgerichtheid van de opleiding. Zij beoordelen die met gemiddeld een score 3,6 op een vijfpuntsschaal, terwijl de aansluiting van stages en leerwerkplekken op de opleiding een 3,9 scoort. Het auditteam heeft kennis genomen van de competentiematrices AC voltijd en deeltijd, van de blokboeken en modulebeschrijvingen en heeft gezien dat er sprake is van interactie met het werkveld. De opleiding gebruikt voorbeelden uit de beroepspraktijk en brengt studenten vanaf het begin van hun studie in contact met die praktijk. De beroepsvaardigheden, zoals die in competenties zijn gedefinieerd, worden aangeleerd en getoetst. Actuele ontwikkelingen worden in het onderwijs ingebracht door de beroepenveldcommissie, door docenten en door deeltijdstudenten. De voltijd- en deeltijdstudenten blijken hierover tevreden. Wel vindt het auditteam dat internationalisering van het curriculum, binnen de mogelijkheden die gezien de landelijke eisen daartoe bestaan, verder moet worden ontwikkeld. Het auditteam heeft vastgesteld dat de opleiding deze opvatting deelt en plannen hieromtrent ontwikkelt. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 15

19 Oordeel: voldoende Het auditteam is van oordeel dat gesproken kan worden van een voltijd- en deeltijdopleiding waarbij, binnen de ruimte die de landelijk vastgelegde eisen bieden, aandacht wordt gegeven aan kennisontwikkeling via vakliteratuur, via uit de beroepspraktijk afkomstig studiemateriaal en via interactie met die beroepspraktijk. Dit programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied Accountancy. Het auditteam beoordeelt daarmee het facet Eisen HBO als voldoende. Het auditteam beveelt de opleiding aan om het aspect internationalisering verder te ontwikkelen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 16

20 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma Criteria Het facet Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Is het programma een adequate concretisering van de eindkwalificaties qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen? Zijn de eindkwalificaties adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma? Biedt de inhoud van het programma studenten de mogelijkheid de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken?] Bevindingen Voltijd AC De opleiding AC werkt met een competentiematrix. Hierin laat de opleiding zien in welke blokken de opleiding aandacht geeft aan welke competenties. Iedere periode kent zijn eigen thema, waaraan competenties zijn gekoppeld. Binnen thema s worden met elkaar samenhangende vakken geïntegreerd getoetst. In de blokboeken wordt vervolgens het verband gelegd tussen de competenties en de leerdoelen. De eisen die worden gesteld aan de stageplaats zijn vastgelegd in de stagewijzer en de stagecoördinator beoordeelt vooraf de stageplaats op de mogelijkheden voor de student, om werkelijk in de praktijk te oefenen. De stagebegeleidende docent beoordeelt de stageplaats vanuit dit gezichtspunt tijdens de stage. Deeltijd AC Het programma van de deeltijdopleidingen is modulair opgebouwd. Van iedere module is beschreven welke competenties worden bereikt met het afronden. In de competentiematrix is aangegeven wanneer welke competenties aan bod komen in de deeltijdopleiding. Het deeltijdonderwijs is aanbodgericht. Studie(loopbaan)begeleiding is voor deze variant in ontwikkeling. Studenten werken met een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Zie verder hiervoor Onderwerp 4, facet 4.2. Op basis van geleverde bewijzen over de relevante werkplek of hun werkervaring krijgen deeltijd AC studenten maximaal 27 studiepunten toegekend. De studenten doen daarvoor een aanvraag voor vrijstelling van werkervaringsverplichting, waarbij zij per competentie aangeven of zij daarover beschikken en hoe zij die hebben verworven. Deze aanvraag wordt mede ondertekend door hun werkgever. De opleiding bepaalt aan de hand van de overlegde gegevens of de vrijstelling kan worden toegekend. Het kan voorkomen dat minder studiepunten worden toegekend en de student nog aanvullend moet bewijzen dat hij bepaalde competenties beheerst. Het auditteam heeft gezien dat de eindkwalificaties van de voltijd- en deeltijdopleiding zijn geconcretiseerd en in de blokboeken in leerdoelen zijn vertaald. Het geven van vrijstellingen voor het verrichten van een stage voor deeltijdstudenten is vastgelegd in procedures en voldoende geborgd. Studenten worden door docenten begeleid in hun studievoortgang en de vorm van deze begeleiding is in ontwikkeling. Oordeel: voldoende Het auditteam is van oordeel dat het programma van de voltijd- en deeltijdopleiding een adequate concretisering is van de eindkwalificaties qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen en de inhoud van het programma en studiebegeleiding bieden studenten de mogelijkheid de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Het auditteam beoordeelt de relatie tussen doelstelling en inhoud van het programma als voldoende. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 17

21 Facet 2.3. Samenhang Programma Criterium Het facet Samenhang Programma is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Is het studieprogramma inhoudelijk samenhangend? Bevindingen De voltijdopleiding AC kent een thematische opbouw. Elk thema, dat samenhangt met de beroepstaken van de accountant komt in een tien-weken blok aan de orde. De horizontale samenhang wordt gerealiseerd door vakken in een onderwijsperiode te relateren aan een thema. In zo n blok krijgen studenten kennis aangeboden door onder andere colleges, waarbij zij aan het eind van dat blok deze kennis integreren en toepassen in een afsluitend project. De verticale samenhang komt tot stand door verschillende competenties steeds terug te laten komen in een andere situatie rond het thema. Daarbij neemt de complexiteit toe in de loop van de opleiding. In de eerste twee jaar ligt de nadruk op aanbodgestuurd onderwijs, terwijl daarna de zelfsturing door de student toeneemt. De opleidingen AC en BE hebben een gemeenschappelijke propedeuse. Afstemming van het propedeuseprogramma van deze twee opleidingen geschiedt door de opleidingscoördinatieteams van die respectieve opleidingen. Met de gemeenschappelijke propedeuse beoogt de academie de beroepsoriëntatie te versterken, de overstap tussen de opleidingen te vergemakkelijken en de studeerbaarheid en efficiency te bevorderen. Het eerste jaar van de deeltijdopleiding legt de basis voor de vakken bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie, administratieve organisatie/logistiek en edp-auditing. In de hoofdfase worden deze vakken verder uitgewerkt en verdiept. Het buitenschools curriculum zit verwerkt in de functies die de studenten uitvoeren. In het onderwijs wordt gerefereerd aan de dagelijkse praktijk van de studenten (en docenten). De verticale samenhang en toename in complexiteit van onderdelen leiden ertoe dat deeltijd studenten in hun praktijksituatie steeds complexere werkzaamheden kunnen uitvoeren. De toename van complexiteit van hun functie wordt gevolgd door de opleiding. De voltijd en deeltijdstudenten AC beoordelen in de Reflector 2007 de samenhang in de opleiding als goed. Zij geven hiervoor de score 3,6 op een vijfpuntsschaal. In de gesprekken geven de studenten aan dat het onderwijsprogramma duidelijk in elkaar zit. Zij komen in de praktijk en stage geen dingen tegen die zij in de theorie niet hebben gehad. Wel gaat voor voltijdstudenten veel theorie pas leven als zij tijdens hun stage geconfronteerd worden met de praktijk. Het auditteam heeft kennisgenomen van de opbouw van het voltijd en deeltijd curriculum en ziet in horizontale zin hierin een thematische opbouw en in verticale zin een toenemende complexiteit in opdrachten. Oordeel: voldoende Op basis van wat het auditteam heeft gezien en de gesprekken die het heeft gevoerd beoordeelt het auditteam de samenhang van het studieprogramma, zowel horizontaal als verticaal als voldoende. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 18

22 Facet 2.4. Studielast Criterium Het facet Studielast is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Is het programma studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren, zoveel mogelijk worden weggenomen? Bevindingen Voltijd opleiding. De studielast wordt uitgedrukt in studiepunten, waarbij één studiepunt staat voor gemiddeld 28 uur studie. Het aantal studiepunten en daarmee de studielast is vermeld in de studiegids. Het curriculum is zodanig ontworpen dat de studielast gelijkmatig over de vier studiejaren is verdeeld. Elk studiejaar bestaat uit vier blokken van 10 weken, waarin toetsweken en projecten zijn opgenomen. Toetsen worden in principe tweemaal per jaar aangeboden: meteen na afsluiting van het onderwijsblok en een herkansing in het volgende onderwijsblok. Extra herkansingen aan het begin van het studiejaar stellen studenten in de gelegenheid om opgelopen achterstand weg te werken. Het opleidingscoördinatieteam besluit elk jaar over de jaarplanning en de programmering van de studieonderdelen. De studenten van de voltijdopleiding geven in de Reflector 2007 aan dat zij gemiddeld 29,7 uur per week aan hun studie besteden. Dit is inclusief de stages. Zij vinden de studielast voldoende gespreid over het jaar en geven hiervoor een score van 3,4 op de vijfpuntsschaal. Deeltijd opleiding. De deeltijd opleiding bestaat evenals de voltijdopleiding uit vier blokken van 10 weken, waarin 8 weken les, één inhaalweek en één tentamenweek is geprogrammeerd. Op basis van studentenenquêtes is vanaf 2007 besloten de herkansingen te programmeren op nietlesavonden tijdens de lesweek. Hierdoor is de tentamendruk beter over het studiejaar gespreid. De colleges van het eerste en derde studiejaar zijn op dezelfde avonden van de week geprogrammeerd; de colleges van het tweede en vierde jaar op de overgebleven avonden. Studenten zijn hierdoor in de gelegenheid om modulen uit verschillende jaren te volgen, waardoor zij de ruimte krijgen om min of meer hun eigen studietraject te bepalen. De deeltijd studenten geven aan dat het studieprogramma pittig is maar wel om te doen. Met een sociaal leven en wat sport ernaast, wordt het moeilijk, merkt een van hen op. De studielast is volgens hun zeggen gemiddeld 6 uur college per week en daarnaast 10 tot15 zelfstudie. In de Reflector 2007 geven zijn aan dat zij naast hun werk gemiddeld 17,8 uur per week aan hun studie besteden. Zij vinden de studielast voldoende gespreid over het jaar en geven hiervoor een score van 3,1 op de vijfpuntsschaal. Zowel voltijd als deeltijd studenten vinden de periode waarin de OAT wordt afgenomen erg intensief, omdat men dan oude kennis uit het eerste en tweede jaar moet terughalen. Het auditteam heeft kennisgenomen van de spreiding van de studielast, zoals deze is geprogrammeerd in de jaarplanning en ziet daar een regelmatige opbouw van het programma. Verder ziet het auditteam dat in het totale programma herkansingen van toetsen zijn opgenomen, zowel gedurende het studiejaar als in het begin van een nieuw studiejaar. Hiermee worden belemmeringen voor de studievoortgang verminderd. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, Haagse Hogeschool 19

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogescholen, locatie Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd CROHO nr. 34406 Saxion Hogeschool

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Fiscale Economie voltijd Saxion Hogescholen Enschede en Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd CROHO nr. 30100 Hogeschool

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd Saxion Hogeschool Deventer Commerciële Economie voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd. Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd. Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING voltijd - deeltijd CROHO:

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd.

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd. Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Haagse Hogeschool Afdeling Sociaal Pedagogische Hulpverlening Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Saxion Hogeschool IJselland Instituut Hospitality & Facility Management Rapport ten behoeve van

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Afdeling Management & Human Resources Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd INHOLLAND Select Studies Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal School of Agriculture & Technology Hogeschool INHOLLAND Delft Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd. Hogeschool Saxion, Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd. Hogeschool Saxion, Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Accountancy, voltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Accountancy, voltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy, voltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Zorg en Welzijn Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd CROHO nr. 34275 Haagse

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy

Christelijke Hogeschool Windesheim. HBO-Bacheloropleiding Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bacheloropleiding Accountancy Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2011 2/60 NQA - Chr. Hs. Windesheim: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Accountancy Managementsamenvatting

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Hogeschool voor Management en Documentaire Informatievoorziening Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd. TMO, hogeschool voor modemanagement

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd. TMO, hogeschool voor modemanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd TMO, hogeschool voor modemanagement Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Voeding & Diëtetiek voltijd

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Voeding & Diëtetiek voltijd Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Voeding & Diëtetiek voltijd Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs Voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs Voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs Voltijd deeltijd - duaal Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Saxion Hogeschool IJselland Instituut Informatica en Informatiemanagement

Saxion Hogeschool IJselland Instituut Informatica en Informatiemanagement Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd en deeltijd (Croho 34404) En Informatiedienstverlening en -management voltijd en deeltijd (Croho 34649) Saxion

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Verpleegkunde voltijd deeltijd duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Verpleegkunde voltijd deeltijd duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Verpleegkunde voltijd deeltijd duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Hervisitatie HBO bachelor opleiding Small Business en Retail Management voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Hervisitatie HBO bachelor opleiding Small Business en Retail Management voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Hervisitatie HBO bachelor opleiding Small Business en Retail Management voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd CROHO

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Inleiding Op 9 maart 2015 zijn, tijdens het middagprogramma van de tweedaagse, 3 verschillende scenario s besproken voor de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie