Bijlage A Competenties van de opleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage A Competenties van de opleiding"

Transcriptie

1 Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels gemeenschappelijke) 1. Een studiejaar is opgedeeld in onderwijsperioden van 9 weken. Binnen een onderwijsperiode worden verschillende. Er bestaan vier soorten 2: 1. Generieke. 2. Domeingerelateerde. 3. Opleidingsspecifieke. 4. ntegratieve (project). Een generieke bouwsteen wordt aangeboden in alle opleidingen van Stenden Hogeschool. De leerinhoud van een dergelijke bouwsteen is voor alle opleidingen gelijk. De opleidingen maken deze bouwsteen geschikt voor opname in het eigen curriculum door deze te koppelen aan het centrale thema van de periode waarin de generieke bouwsteen wordt aangeboden. Er zijn drie clusters van generieke 3: 1. Studievaardigheden, algemene vaardigheden en studieloopbaan-begeleiding Aan deze ligt de Dublin Descriptor Leervaardigheden ten grondslag. 2. Mondelinge en schriftelijke communicatie Aan deze ligt de Dublin Descriptor Communicatie ten grondslag. 3. Onderzoeksvaardigheden en rekenen Aan deze liggen de Dublin Descriptoren Kennis en inzicht, Toepassen kennis en inzicht en Oordeelsvorming ten grondslag. 4. Creativiteit en conceptueel denken Aan deze bouwsteen ligt de Dublin Descriptor Oordeelsvorming ten grondslag. Een domeingerelateerde bouwsteen wordt aangeboden in een aantal verwante opleidingen. Deze opleidingen kunnen afkomstig zijn uit hetzelfde domein of uit verschillende domeinen. Ook hier wordt de bouwsteen geschikt gemaakt voor opname in het eigen curriculum door deze te koppelen aan een kenmerkende beroepssituatie, het centrale thema. Het domein Techniek binnen de hogeschool, bestaande uit de vijf opleidingen Werktuigbouwkunde, Chemie, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Technische nformatica en nformatica, heeft een achttal domeingerelateerde opgesteld. Werktuigbouwkunde heeft vijf domeingerelateerde opgenomen in het curriculum. Een opleidingsspecifieke bouwsteen is uniek voor de eigen opleiding. n deze worden kennis en vaardigheden aangereikt die kenmerkend zijn voor die specifieke opleiding. Doorlopende leerlijnen Binnen het opleidingsprogramma van Werktuigbouwkunde zijn geclusterd naar inhoud. Deze clusters worden leerlijnen genoemd. De leerlijnen lopen door het hele onderwijsprogramma heen. Ontwerpen klassieke werktuigbouwkunde doorlopende leerlijnen opleiding Werktuigbouwkunde geregelde Engineering systemen wiskunde projecten generieke bedrijfskunde 1 Uitgangspunten en operationalisering Bouwstenen, Referentiekader Bouwstenen, generieke startdocument, 2009.

2 Jaarprogramma s 1 e jaar Studieloopbaanbegeleiding 1A Mond. Comm. 1 Schrift. Comm. 1 Studieloopbaanbegeleiding 1B Wiskunde 1 Wiskunde 2 systemen 1 Engineering 1 CAD/CAM/CAE 1 Materiaalkunde 1 CAD/CAM/CAE 2 Constructieleer 1 Methodisch ontwerpen 1 Windrichtingsmeter 1 2 e jaar Statica 1 Statica 2 Dynamica 1 Windrichtingsmeter 2 Methodisch Ontwerpen 2 Project W1 15 EC 15 EC 15 EC 15 EC Schrift. Comm. 2 Comm. Vaard. Engels 1 Onderzoek 1 Engels 2 Project W2 Engineering 3 Systemen 2 Wiskunde 3 Engineering 2 Stromingsleer 1 Stromingsleer 2 Warmteleer 1 Warmteleer 2 Materiaalkunde 2 Duurzame product ontwikkeling en ontwerpen 1 Studieloopbaanbegeleiding 2 Duurzame product ontwikkeling en ontwerpen 2 Duurzame productontwikkeling en ontwerpen 3 Sterkteleer 1 Sterkteleer 2 Duurzame product ontwikkeling en ontwerpen 4 Bedrijfskunde in de Wtb 15 EC 15 EC 15 EC 15 EC 3 e jaar Project W3 Stage (incl. netwerkplanning en onderwijskundige taak) Constructieleer 2 Sterkteleer 3 (3EC) Organisatie en Management 1 Organisatie en Management 2 systemen 3 systemen 4 Engineering 4 Engineering 5 15 EC 15 EC 30 EC

3 4 e jaar MNOR 1 MNOR 2 Afstuderen 15 EC 15 EC 30 EC A.2 Landelijk vastgestelde competenties in het domein Bachelor of Engineering Als uitgangspunt voor het curriculum hanteert de opleiding Werktuigbouwkunde de landelijk vastgestelde competenties in het domein van de Bachelor of Engineering 4. Het voortbrengen van producten en diensten, of de sturing daarop, is een complexe zaak. Er is altijd de behoefte geweest om het voortbrengen van het product of de dienst op te delen, te faseren. Het faseren van het voortbrengingsproces kan op twee manieren gebeuren: - fasering naar opvolgende handelingselementen; - fasering volgens resultaatelementen. Het opstellen van de competenties naar resultaatelementen is binnen het domein Engineering gedaan op basis van de product life cycle (PLC, zie Figuur 1): ontwerp, product, gebruik en afbraak. Een soortgelijke fasering kan ook voor een dienst worden opgesteld. Ontwerp Product of dienst Gebruik Afbraak Figuur 1: De product life cycle, resultaatgerichte fasering Bij het opstellen van het opleidingsprofiel, op basis van het bachelorprofiel Engineering, zijn competenties aan deze fasering gekoppeld. Er wordt gesproken over ontwerpen, produceren, gebruiken en recyclen/hergebruiken of over synoniemen van deze woorden. Het is een typische engineering manier van kijken: het product of de dienst staat centraal. Het profiel van de Bachelor of Engineering is gebaseerd op de vier fasen van bewust handelen, en bestaat derhalve uit de volgende vier generieke competenties (zie Figuur 2): 1. inzicht krijgen in de opdracht of probleemsituatie; 2. ontwerpen van het product, de dienst of de sturing; 3. plannen van de uitvoering; 4. uitvoeren van het plan van aanpak. nzicht krijgen (wat, voor wie?) Ontwerpen (hoe?) Plannen (hoe precies?) Uitvoeren (volgens plan) Product of dienst 4 Profiel van de Bachelor of Engineering, Generieke competenties voor de sturende, voortbrengende en ondersteunende processen in het domein van de Bachelor of Engineering, 2006

4 Het uitgangspunt bij het opstellen van het profiel van de Bachelor of Engineering zijn deze vier fasen van het bewust handelen van de beroepsbeoefenaar geweest, er is gekozen voor een procesgerichte aanpak. Via deze handelingen worden diverse beroepsresultaten bereikt: het voortbrengen van zowel producten als diensten, en ook het sturing geven aan de bijbehorende voortbrengingsprocessen. n Tabel 2 staan de eindkwalificaties vermeld die samen het profiel van de opleiding Werktuigbouwkunde vormen. De daar vermelde niveaus corresponderen met de definities van de beheersingsniveaus in Tabel 1. Figuur 2: Handelingsgerichte fasering Tabel 1: Definitie van de beheersingsniveaus van de domeincompetenties Niveau V Omschrijving Effectief gedrag vertonen als de omgeving daartoe directe aanleiding geeft. Effectief gedrag vertonen op basis van eigen initiatief. Effectief gedrag van anderen in de directe werkomgeving versterken, in het bijzonder door voorbeeldgedrag. Effectief gedrag van anderen binnen de organisatie inspireren en daarmee binnen de (het) organisatie(onderdeel) het niveau van de competentie verhogen. Omdat competentieniveau V pas na enige jaren in de beroepspraktijk behaald kan worden, bestaan de profielen uit een overzicht op welk niveau ieder van de competenties behaald moet zijn aan het einde van de opleiding. Het opleidingsprofiel wordt afgeleid van het beroepsprofiel van de Werktuigbouwkundige welke wordt vastgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van het werkveld. n het opleidingsprofiel worden de beroepskwalificaties beschreven en de wijze waarop men die benadert. De landelijk gemeenschappelijke kwalificaties hebben een omvang van 70 % van het totaal aantal credits van de gehele opleiding (240 credits). De kwalificaties zijn herkenbaar voor het beroepenveld, geven een HBO Bachelorniveau aan en zijn toekomstgericht. Tabel 2: Eindkwalificaties opleiding Werktuigbouwkunde Opleidingscompetenties Algemene Beroepscompetenties De student kan: Niveau 1 functioneren in een dynamische, multidisciplinaire en internationale omgeving. 2 ideeën genereren en kan initiatieven nemen. 3 kennis en vaardigheden delen, up to date houden en uitbreiden. 4 bij beroepsmatige en ethische dilemma s een afweging maken op basis van maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden en een bijdrage leveren aan een besluit. 5 op diverse manieren effectief communiceren. 6 zelfstandig werken en in een multidisciplinair team gestructureerd resultaatgericht samenwerken, waar van toepassing op basis van specifieke ontwikkelmethodieken. 7 onder tijdsdruk en bij onvoorziene omstandigheden effectief blijven functioneren. 8 leidinggevende en managementtaken uitvoeren. 9 reflecteren op het eigen gedrag om feedback te geven en te ontvangen. 10 reflecteren op de eigen beroepsomgeving. Beroepsspecifieke competenties De student kan: Niveau

5 11 een klantwens vertalen naar productspecificaties. 12 een ontwerpproces plannen en sturen. 13 knelpunten in een techniekgerelateerd bedrijfsproces signaleren en hiervoor oplossingen genereren. 14 modellerings-, simulatie-, meet- en beproevingstechnieken gebruiken aspecten ten aanzien van bedrijfseconomie, organisatiekunde, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu betrekken bij de werkzaamheden. de betekenis van een ondernemingsplan en daaruit afgeleide plannen inschatten voor wat betreft de implicaties op zijn eigen werk. op basis van technische en bedrijfseconomische aspecten een techniek gerelateerd proces analyseren. 18 een globaal ontwerp maken van een product of een techniek gerelateerd proces. A.3 nternationale kwalificaties van een bachelor (Dublin Descriptoren) Naast de landelijk vastgestelde competenties in het domein van de Bachelor of Engineering hanteert Stenden de op Europees niveau erkende Dublin Descriptoren 5 als graadmeter bij de vaststelling van het beoogde niveau van de eindkwalificaties. De Dublin Descriptoren worden gebruikt bij de beoordeling van de studenten aan het eind van de stage en het afstuderen. Zoals zichtbaar wordt in Tabel 3, omvat het opleidingsprofiel daarmee de Dublin Descriptoren en de generieke hbo-kernkwalificaties. Tabel 3: Relatie Dublin Descriptoren, opleidingscompetenties en hbo-kernkwalificaties Hbo-kernkwalificaties - Brede professionalisering - Multidisciplinaire integratie - Probleemgericht werken - (Wetenschappelijke) toepassing - Creativiteit en complexiteit in handelen - Methodisch en reflectief denken en handelen - Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid - Sociaalcommunicatieve bekwaamheid - Basiskwalificering voor managementfuncties - Transfer en brede inzetbaarheid - Brede professionalisering Dublin descriptoren Competenties Kennis en inzicht; communicatie; oordeelsvorming 1, 3, 6, 18 Toepassen kennis en inzicht; oordeelsvorming 2, 4, 7, 12, 14 Oordeelsvorming, leervaardigheden 4, 6, 9, 10, 15 Kennis en inzicht, Communicatie, oordeelsvorming 5, 8, 11, 16, 17 Leervaardigheden, oordeelsvorming 13 Werktuigbouwkunde (zie Tabel 2) 5 Dublin Descriptoren, 2005

6 A.4 Competentieprofiel van de opleiding Werktuigbouwkunde Algemene beroepscompetenties Beroepsspecifieke competenties BOUWSTEEN COMPETENTES 1. Multidisciplinair 2. nnoveren 3. Kennis 4. Ethisch 5. Communiceren 6. Projectmatig werken 7. Stressbestendig 8. Leiding geven/managen 9. Zelfreflectie 10. Reflectie beroep 11. Vertalen klantwensen 12. Plannen/sturen ontwerpproces 13. Bedrijfsprocessen analyseren 14. Modelleringstechnieken 15. Regelgeving in organisaties 16. Ondernemingsplan 17. Bedrijfseconomische aspecten 18. Ontwerpen Opleidings-specifiek Propedeuse WR 1/2 CAD/CAM/CAE 1/2 Methodisch ontwerpen 1/2 Engineering 1 Dynamica 1 systemen 1 Constructieleer 1 Materiaalkunde 1 Statica 1/2 ntegratieve Project W1 domeinspecifiek Wiskunde 1 /2 generieke SLB 1a/b Communicatie 1s/1m Hoofdfase opleidingsspecifiek Engineering 2/3/4/5 Systemen 2/3/4 Sterkteleer 1/2/3 Materiaalkunde DPO&O 1/2/3/4 Stromingleer 1/2 Warmteleer 1/2

7 Constructieleer 2 Algemene beroepscompetenties Beroepsspecifieke competenties BOUWSTEEN COMPETENTES 1. Multidisciplinair 2. nnoveren 3. Kennis 4. Ethisch 5. Communiceren 6. Projectmatig werken 7. Stressbestendig 8. Leiding geven/managen 9. Zelfreflectie 10. Reflectie beroep 11. Vertalen klantwensen 12. Plannen/sturen ontwerpproces 13. Bedrijfsprocessen analyseren 14. Modelleringstechnieken 15. Regelgeving in organisaties 16. Ondernemingsplan 17. Bedrijfseconomische aspecten 18. Ontwerpen Onderzoek 1 Propedeuse ntegratieve Project W2 Project W3 Minor 1 Minor 2 domeinspecifiek generieke SLB 2 Engels 1/2 Communicatie 2 schriftelijk Stage Organisatie en Management Bedrijfskunde in de Werktuigbouwkunde Wiskunde 3 Afstuderen Eindkwalificaties n bovenstaande tabel zijn bij de onderwijseenheden Minor 1, Minor 2, Stage en Afstuderen geen beroepsspecifieke competenties aangegeven. Dat is ook niet mogelijk, de competenties die tijdens de stage en het afstuderen kunnen worden getoetst zijn situationeel bepaald, zij worden bepaald door de aard van het bedrijf en de aard van de werkzaamheden/ opdrachten die door de student moeten worden uitgevoerd. Voor minoren geldt dat de beroepsspecifieke competenties afhangen van de gekozen minoren.

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle Bijlage A Opleidingsprogramma (voltijds en duaal) A.1 Introductie A.1.1 Inleiding In deze bijlage wordt aangegeven hoe de Stenden Hogeschool in Emmen haar beroepsprofiel voor werktuigbouwkundig ingenieurs

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

HBO Competenties met beroepstaken TOPKI (kinesiologie) en domeincompetenties. in OS, pag. 7)

HBO Competenties met beroepstaken TOPKI (kinesiologie) en domeincompetenties. in OS, pag. 7) Bijlage SNRO extra 2a HBO competenties De rode draad en de reguliere hbo- competenties: de Commissie ziet deze slechts gedeeltelijk terug en soms ook niet gekoppeld aan elkaar. Ze stuurt u het SNRO hulpmiddel

Nadere informatie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie Opleiding Chemische Presentatie Technologie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 08 sep 2011 Wat (toekomstige) ingenieurs en management moeten weten van Energie efficiency ALLES!!!!! Chemische Technologie

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ENGINEERING De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE. Albert Haan 23-01-2014

WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE. Albert Haan 23-01-2014 WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE Albert Haan 23-01-2014 Inhoud HBO Werktuigbouwkunde Competenties en Body Of Knowlegde and Skills Competentieprofiel Werktuigbouwkunde BOKS Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Beroeps- en opleidingscompetenties van de werktuigbouwkundig ingenieur

Beroeps- en opleidingscompetenties van de werktuigbouwkundig ingenieur Werkgroep Competent W 29 januari 2002 Beroeps- en opleidingscompetenties van de werktuigbouwkundig ingenieur Deel I Deel II Landelijk beroepsprofiel van de ervaren werktuigbouwkundig ingenieur Landelijke

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Bijlage A Competenties en curriculum. A.1 Ontwikkelingen. Ontwikkelingen in de samenleving. Ontwikkelingen in het werkveld

Bijlage A Competenties en curriculum. A.1 Ontwikkelingen. Ontwikkelingen in de samenleving. Ontwikkelingen in het werkveld Bijlage A Competenties en curriculum A.1 Ontwikkelingen A.1.1 Ontwikkelingen in de samenleving De samenleving verandert voortdurend en van iedereen wordt daarom een goed ontwikkeld aanpassingsvermogen

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

(Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener

(Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener (Her)ijking kerncompetenties van de Sociaal Juridische Dienstverlener Landelijk Opleidingsoverleg Sociaal Juridische Dienstverlening Februari 2008 1 1. Inleiding en aanleiding In 2006 en 2007 zijn de afzonderlijke

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Algemene competenties

Algemene competenties Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Den Haag, 24 juni 2011 Beste Collega, Het landelijke beroepsprofiel Bachelor

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

Project P1 ENDP4P01 1 O Project P2 ENDP4P02 2 O Project P3 ENDP4P03 2 O Project P4 ENDP4P04 2 O. Duurzaam Methodisch Ontwerp

Project P1 ENDP4P01 1 O Project P2 ENDP4P02 2 O Project P3 ENDP4P03 2 O Project P4 ENDP4P04 2 O. Duurzaam Methodisch Ontwerp Studiejaar 2 Ad specialisatie Installatie Ba W Studiejaar 1 Associate degree Projectleider Techniek Bachelor E / TB / W Engineering Deeltijd: Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties De landelijke LOBO-competenties 1. De bachelor kan zijn weg vinden in het

Nadere informatie

Landelijk Competentieprofiel Elektrotechniek Opleidingscode 34267

Landelijk Competentieprofiel Elektrotechniek Opleidingscode 34267 Landelijk Competentieprofiel Elektrotechniek Opleidingscode 34267 Beschrijving voor alle opleidingen Elektrotechniek aansluitend op de profielbeschrijving Bachelor of Engineering (2012) Landelijk overleg

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding

Voorstel voor Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd per opleiding Voorstel voor Bijlagen t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage : Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF GINEERING De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek Inhoud

Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek Inhoud Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek Inhoud Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 HBO-engineering domeincompetenties... 2 Landelijk eindniveau hbo-opleidingen

Nadere informatie

4 Segment 3: werken aan ontwikkeling van het beroep 51 4.1 Competentie 9: innoveren 51 4.2 Competentie 10: deskundigheid bevorderen 55

4 Segment 3: werken aan ontwikkeling van het beroep 51 4.1 Competentie 9: innoveren 51 4.2 Competentie 10: deskundigheid bevorderen 55 Inhoud 1 Het ontwerpproces 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 De opdrachtformulering 10 1.3 Beroepscompetenties: het ontwerpproces 10 1.4 Tijdpad 13 1.5 Indeling en opbouw van segmenten 14 2 Segment 1: werken met

Nadere informatie

Eindniveau Associate degree

Eindniveau Associate degree Landelijk Netwerk Ad Eindniveau Associate degree Uitgave: juli 2013 Versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Verantwoording 2 1 Inleiding 3 2 Noodzaak tot het formuleren van het eindniveau Ad 4 3 De Ad er

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

N E D E R L A N D S E O P L E I D I N G E N L O G O P E D I E SRO. Competentieprofiel. Compass. Logopediestudent

N E D E R L A N D S E O P L E I D I N G E N L O G O P E D I E SRO. Competentieprofiel. Compass. Logopediestudent N E D E R L A N D S E O P L E I D I N G E N L O G O P E D I E SRO Competentieprofiel Compass Logopediestudent N E D E R L A N D S E O P L E I D I N G E N L O G O P E D I E SRO Compass een synthese van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Instituut Applied Sciences Bacheloropleiding Chemie. Studiejaar 2015 2016. Deel 1B: Studiegids

Opleidingsstatuut Instituut Applied Sciences Bacheloropleiding Chemie. Studiejaar 2015 2016. Deel 1B: Studiegids Opleidingsstatuut Instituut Applied Sciences Bacheloropleiding Chemie Studiejaar 2015 2016 : Studiegids Inhoud Inhoudsopgave Visie op het onderwijs... 3... 4 Domeinen... 4 De opleidingen binnen het domein...

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Bedrijfseconomie, hbo bachelor; Croho: 34401 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 20 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

SNRO Begrippenlijst. Pagina 1 van 8

SNRO Begrippenlijst. Pagina 1 van 8 SNRO Begrippenlijst Accreditatie Begeleiding Beroep Beroepsprofiel Beroepskritische situaties Accreditatie is het proces waardoor een opleidingsaanbod het keurmerk verwerft om opgenomen te worden in het

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool Rotterdam. Postbus HA ROTTERDAM College van Bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine

Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs. Karin Kleine Praktijkervaring een plaats geven in het onderwijs Karin Kleine Professionaliseren Opleiding Werkervaring Persoonlijke kenmerken Motivatie/ondernemerschap teamintervisie Leren van en met elkaar Individueel

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Facility Management. studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut. Facility Management. studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut Facility Management studiejaar 2015 2016 Let op: Dit opleidingsstatuut is mogelijk nog gewijzigd na vaststelling op bovenstaande datum. Kijk op Insite van je opleiding voor mogelijke

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel

HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel HBO Bachelor domeinprofielen en het Projectmanagement beroepsprofiel IPMA-NL interessegroep Professie & Hoger Onderwijs versie 3 - januari 2014 drs Arjan van Bommel, arjan@van-bommel.org 1. Inleiding Jong

Nadere informatie

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 HET GEHEIM VAN GOED BEGELEIDEN IS GOED LUISTEREN NAAR DE STUDENTEN JOHN HATTIE HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 Beroepsprofiel 2020-Christine Rietveld Aan de slag Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

WELKOM BIJ MENS & TECHNIEK DIFFERENTIATIE GEZONDHEIDSZORG TECHNOLOGIE Instituut voor Engineering en Applied Science

WELKOM BIJ MENS & TECHNIEK DIFFERENTIATIE GEZONDHEIDSZORG TECHNOLOGIE Instituut voor Engineering en Applied Science WELKOM BIJ MENS & TECHNIEK DIFFERENTIATIE GEZONDHEIDSZORG TECHNOLOGIE 2017-2018 Instituut voor Engineering en Applied Science EAS instituut voor Engineering en Applied Science MENS & TECHNIEK Gezondheidszorg

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar

Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Hogeschool INHOLLAND, Alkmaar Opleiding: Technische bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 1 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN

COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENTIETOETSEN IN HBO OPLEIDINGEN COMPETENT GETOETST TOETSEN & EXAMINEREN IN HET HBO ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 4 OKTOBER 2016 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingen: Informatica en Technische Informatica; hbo-bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 34479 (I) en 34476 (TI) Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum:

Nadere informatie

Beroepskritische situaties. Beroepspraktijk- vorming. Beroepsprofiel. en beroeps- kwalificatieprofiel

Beroepskritische situaties. Beroepspraktijk- vorming. Beroepsprofiel. en beroeps- kwalificatieprofiel Begrippenlijst accreditatie SNRO 2013 Hieronder ziet u de belangrijkste begrippen die de SNRO hanteert m.b.t. accreditaties Deze lijst wordt steeds bijgewerkt en aangevuld. Begrip Accreditatie Begeleiding

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Instituut Applied Sciences Bacheloropleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Studiejaar 2015 2016. Deel 1B: Studiegids

Opleidingsstatuut Instituut Applied Sciences Bacheloropleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Studiejaar 2015 2016. Deel 1B: Studiegids Opleidingsstatuut Instituut Applied Sciences Bacheloropleiding Biologie en Medisch Laboratorium Studiejaar 20 2016 : Studiegids 20 2016 Studiegids Inhoud Inhoud Visie op het onderwijs...3...4 Domeinen...

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Instituut Applied Sciences Bacheloropleiding Bio-informatica. Studiejaar 2015 2016. Deel 1B: Studiegids

Opleidingsstatuut Instituut Applied Sciences Bacheloropleiding Bio-informatica. Studiejaar 2015 2016. Deel 1B: Studiegids Opleidingsstatuut Instituut Applied Sciences Bacheloropleiding Bio-informatica Studiejaar 2015 2016 : Studiegids 0 Inhoud Inhoud Visie op het onderwijs... 2 De opleidingen van het Instituut Applied Sciences...

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Op weg naar een competentiegericht curriculum

Op weg naar een competentiegericht curriculum Op weg naar een competentiegericht curriculum Dag van de Onderwijsvernieuwing 8 juni 2005 Eva Marrannes Agenda Inleiding Specifieke context van het departement Communicatie Van beroepsprofiel naar Conclusie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde Versie: concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

1a Verslag van 2-11-2012 Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.

1a Verslag van 2-11-2012 Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. Verslag Landelijk overleg Elektrotechniek - Domein HBO-Engineering Datum: 15 maart 2013, 10u-13u, HAN Arnhem Aanwezig: Pauline van den Born (HAN), Janny Slagter (Hanze), Herman Riezebos (HAN), Antoine

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Hbo-ba Climate & Environment. De Haagse Hogeschool. 9 juli 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-ba Climate & Environment. De Haagse Hogeschool. 9 juli 2008. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-ba Climate & Environment De Haagse Hogeschool 9 juli 2008 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoudsopgave 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel 5 2.2 Opbouw

Nadere informatie

De opleiding Informatica werkt met de domeinbeschrijving Bachelor of ICT van de stichting HBO-i 1

De opleiding Informatica werkt met de domeinbeschrijving Bachelor of ICT van de stichting HBO-i 1 Bijlage A Competenties van de opleiding Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende

Nadere informatie

Status van informatiebeveiliging (in NL)

Status van informatiebeveiliging (in NL) Status van informatiebeveiliging (in NL) De Haagse Hogeschool Academie voor ICT&Media- Zoetermeer Leo van Koppen MSIT Wieowie? Bent u? Werkzaam in ICT (inclusief IB)? Werkzaam in (niet ICT)management of

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 5 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2008 2/57

Nadere informatie

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Lid en Nederlandse vertegenwoordiger van de European Union of Supported Employment De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Competenties van de jobcoach NVS/EUSE bestaan uit de integratie van Kennis,

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie