Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd INHOLLAND Select Studies

2 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd CROHO nr INHOLLAND Select Studies Hobéon Certificering BV 14 november 2007 Auditteam: R.J.M. van der Hoorn, mba, cmc S. van der Zee Dr. E. van der Pool Drs. R. B van der Herberg P. W. Sabel R.G. Peters

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Karakteristiek van INHOLLAND Select Studies Karakteristiek van de opleiding Visitatierapport Journalistiek Hoor en wederhoor maart 2000 en interne audit Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma van de visitatie op 25 september Samenvattend oordeel 9 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING 10 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 10 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 10 Facet 1.2. Niveau Bachelor 12 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 13 Onderwerp 2: Programma 15 Facet 2.1. Eisen HBO 15 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 17 Facet 2.3. Samenhang Programma 19 Facet 2.4. Studielast 21 Facet 2.5. Instroom 23 Facet 2.6. Duur 25 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 26 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 27 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 29 Facet 3.1. Eisen HBO 29 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 30 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel 31 Onderwerp 4: Voorzieningen 33 Facet 4.1. Materiële Voorzieningen 33 Facet 4.2. Studiebegeleiding 34 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 36 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 36 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 37 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 38 Onderwerp 6: Resultaten 39 Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau 39 Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd INHOLLAND Select Studies Integraal oordeel en advies aan NVAO 44 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren Bijlage II: Programma visitatie 25 september 2007

4 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de voltijd hbo bachelor opleiding Journalistiek van INHOLLAND Select Studies Bereik van de beoordeling De Hogeschool INHOLLAND Select Studies verzorgt de hbo bachelor opleiding Journalistiek, crohonummer De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door het zelfevaluatierapport van de voltijd opleiding Journalistiek van INHOLLAND Select Studies van augustus Karakteristiek van INHOLLAND Select Studies Commerciële HBO-opleidingen INHOLLAND b.v., handelend onder de naam INHOLLAND Select Studies (hierna ISS), gevestigd te Rotterdam is 100% eigendom van de besloten vennootschap Holding INHOLLAND, gevestigd te Den Haag. Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is de statutair directeur van zowel commerciële HBO-opleidingen INHOLLAND b.v. als van Holding INHOLLAND b.v. de heer R. J.M. Kooren. Holding INHOLLAND b.v. heeft naast Commerciële HBO-opleidingen INHOLLAND b.v. nog vijf andere werkmaatschappijen. Alle aandelen van Holding INHOLLAND b.v. zijn in eigendom van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland, die, naast ISS en de vijf andere werkmaatschappijen, de Hogeschool INHOLLAND exploiteert. Het zelfevaluatierapport vermeldt dat het beleid van de hogeschool is dat er door het toerekenen van marktconforme kosten geen vermenging plaatsvindt van de commerciële activiteiten met het uit Rijk s kas bekostigde onderwijs. ISS is in feite de voortzetting van de commerciële activiteiten van de vier voormalige hogescholen die zijn gefuseerd tot Hogeschool INHOLLAND. ISS biedt als particuliere onderwijsinstelling vier erkende hboopleidingen: (1) Journalistiek, (2) Sport, Management en Ondernemen, (3) Marketing en (4) Onroerend Goed Management. ISS profileert zich in de markt met intensieve en praktijkgerichte opleidingen en persoonlijke coaching van studenten. De visie van ISS is gebaseerd op vijf pijlers: kleinschaligheid: de groepsgrootte is maximaal 20 studenten; doelgroepprofiel: de opleiding is in het bijzonder gericht op praktijkgeoriënteerde studenten die snel willen doorstoten tot het werkveld. De opleiding kent daarvoor een verzwaard driejarig programma; coaching. De begeleiding van studenten is gericht op hun persoonlijke ontwikkeling, zelfsturing en nemen van eigen verantwoordelijkheid. De opleiding ken minimaal 20 contacturen per week; beroepspraktijk: de opleiding heeft directe contacten met het beroepenveld door docenten/ freelancers, gastdocenten, inzet van studenten in buitenschoolse beroepsgerelateerde activiteiten en contacten met stageorganisaties, bedrijfsexcursies; ondernemerschap als attitude. Studenten leren als freelancer te werken, leren een praktische aanpak te kiezen en ontwikkelen hun probleemoplossend vermogen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 1

5 1.4. Karakteristiek van de opleiding Profilering De ontwikkelingen die de opleiding de afgelopen jaren heeft doorgemaakt zijn onder meer geënt op het landelijk vastgestelde opleidings- en beroepsprofiel journalistiek, zoals dat tot stand is gekomen door samenwerking tussen de Hogeschool Ede, Hogeschool Windesheim, Fontys Hogescholen en Hogeschool van Utrecht en in maart 2004 is vastgesteld. Deze ontwikkeling wordt verder beschreven in hoofdstuk 2 bij facet 1.1. De opleiding profileert zich echter ten opzichte van de vier andere hbo-opleidingen Journalistiek in Tilburg, Utrecht, Zwolle en Ede, doordat de opleiding bij ISS zich richt op de journalistiek als individueel ambacht. ISS vindt dat het journalistieke werk in de eerste plaats als een creatieve discipline moet worden benaderd, met hoge eisen aan de mentaliteit, het incasseringsvermogen, de assertiviteit en het organisatievermogen van de beoefenaars. ISS is van mening dat de journalistiek in het huidige maatschappelijke bestel niet leidend en beslissend is, maar wel sturend in de maatschappelijke dialoog. De opleiding legt in het curriculum de volgende accenten: ondernemerschap en freelancen; opleiden en opvoeden van studenten tot de ongeduldige, productieve, proactieve en altijd aanwezige journalist; integratie van journalistiek en entertainment tot infotainment ; combineren van vaardigheden van kenniswerker, netwerker, bedenker, uitvoerder en promotor van het eigen werk. De opleiding vangt dit in de term multiskilling ; toepassen van internationale crossculturele kennis bij de productie van nieuws. Hiervoor gebruikt de opleiding de term crossmedia ; het invoeren van het vak crossmedia als belangrijk onderdeel van het curriculum Internationalisering en crossculturele kennis De opleiding Journalistiek wil maatschappelijk betrokken, internationaal en crosscultureel bewuste, startbekwame journalisten afleveren die rekening houden met de lokale, regionale en nationale cultuur van doelgroepen. Op basis daarvan maken zij bewuste keuzes over de onderwerpen waarover en de wijze waarop zij verslag doen. Een goede internationale oriëntatie hoort daarbij. Om die reden zijn internationale en crossculturele aspecten opgenomen in het curriculum. Deze aspecten kennen een logische opbouw en werken toe naar een eventuele buitenlandse stageperiode in het laatste jaar. Aandacht wordt gegeven aan in andere culturen geldende normen en waarden in relatie tot de eigen normen en waarden, aan internationale oriëntatie op het wereldnieuws en dit plaatsen in eigen culturele context, aan cultuurverschillen en zich kunnen verplaatsen in andere culturen. In de gesprekken die het auditteam heeft gevoerd geeft het management aan dat de buitenlandse oriëntatie en het opdoen van crossculturele kennis voor aankomende journalisten belangrijk is. Wel is het moeilijk om een langere buitenlandse studie te organiseren in het driejarige programma, omdat dit zeer intensief is en weinig ruimte laat. Studeren aan een buitenlandse onderwijsinstelling, bij wijze van uitwisseling, is nog niet van de grond gekomen Driejarige en vierjarige variant De opleiding wordt sinds 1 september 2002 aangeboden als een voltijd opleiding in Rotterdam. De opleiding is sneller dan gebruikelijk en kent een hoog studietempo. Studenten vergaren per jaar 80 Ec s (European Credits, ofwel studiepunten) en ronden in drie jaar hun studie af. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 2

6 Studenten voor wie dit studietempo te hoog is hadden tot het studiejaar de gelegenheid om tijdens een vierde jaar een speciaal traject te doorlopen met extra coaching op maat en een individueel vraaggericht onderwijsaanbod. Vanwege het aantal studenten dat studieachterstand opliep in het versnelde driejarige traject, bestaan vanaf het studiejaar twee varianten: het driejarige en vierjarig traject. In het vierjarige traject wordt het programma gespreid over vier jaren. Het programma van de beide trajecten is hetzelfde, doch in het vierjarige traject is de studielast lager (60 Ec s per jaar) en worden onderwijs-eenheden gespreid over vier jaren aangeboden. Alle studenten starten in principe in het driejarige traject. Zij maken na het derde tien-weken blok in het eerste studiejaar op basis van een assessment de keuze: doorgaan met het versnelde programma of overstappen naar de vierjarige variant. Zie verder hoofdstuk 2, facet 2.4. De studenten betalen per studiejaar 6.600,- aan collegegeld en daarnaast nog 500,- aan kosten voor boeken, examens en deelname aan projecten. (Bedragen 2007) Ontwikkeling en structuur van de opleiding Het totaal aantal ingeschreven studenten is vanaf de start als volgt ontwikkeld: Instroom Totaal aantal ingeschreven studenten Tabel 1: inschrijvingen en aantal ingeschreven studenten Journalistiek - ISS op peildatum 1 oktober Het aantal inschrijvingen is in 2005 drastisch teruggelopen, omdat toen de kosten voor inschrijving werden verdubbeld. Tijdens de audit is deze terugloop en het ondernemersrisico besproken. De directeur van ISS onderkent de risico s. Hij schetst aan het auditteam het groeiscenario dat hem voor ogen staat: in de komende jaren de opleiding aanbieden op verscheidene locaties; duidelijke verbindingen leggen met vervolgstudies, waaronder master-opleidingen en postacademische cursussen, verbindingen leggen met lectoraten en relaties met universiteiten aangaan. De aandacht van de opleiding is het afgelopen jaar vooral uitgegaan naar het met succes verkrijgen van de accreditatie. De opleiding beschouwt de kleine groepsomvang met veel contacturen, het driejarige programma en de intensieve begeleiding die de studenten krijgen van de docenten die ook als studiecoach optreden als haar speerpunten. De verwachting van de directie is dat de verliesgevende positie van nu binnen afzienbare tijd kan worden omgezet in een winstgevende. Het businessplan heeft de directeur besproken met de aandeelhouder: het College van Bestuur van Hogeschool INHOLLAND en met de Raad van Advies van die hogeschool. De aandeelhouder heeft zich garant gesteld voor de continuïteit van de opleiding. De opleiding kent een algemeen gedeelte van 220 Ec s en een minor van 20 Ec s. In deze minor kunnen de studenten zich verdiepen in geschreven pers, dan wel radio/tv. In toenemende mate wordt aandacht gegeven aan nieuwe media zoals webredacties, weblogs, webschrijven en digitale fotografie. De major en minor kunnen zowel in het driejarige als vierjarige programma worden gevolgd. In het geval van het driejarige programma valt de minor in het laatste blok van het tweede en eerste blok van het derde jaar. In het vierjarige programma valt de minor in de laatste twee blokken van het derde jaar. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 3

7 Verbinding met lectoraten en doorstroom naar het w.o. Het Institute of Avanced Studies and Applied Serearch (ARAS) draagt verantwoordelijkheid voor de inhoud en de kwaliteit van onderzoek binnen de Hogeschool INHOLLAND. ASAR is verantwoordelijk voor de lectoraten en kenniskringen, de verankering van de onderzoeksfunctie in de hogeschool en het beleid rond de masteropleidingen. ISS heeft ASAR gevraagd een aantal workshops te verzorgen over onderzoeksbenaderingen en methodologie, voor zowel studenten (opgebouwd vanaf jaar 2) als docenten (in de vorm van nascholing). Een volgende stap van de opleiding is samenwerking aan te gaan met één van de lectoraten binnen ASAR. Het doorstromen van studenten van de opleiding Journalistiek naar masters opleidingen van universiteiten is slechts incidenteel aan de orde. De opleiding heeft geprobeerd een samenwerkingsrelatie op te bouwen met de Erasmus Universiteit, doch dat is nog niet gelukt. Er is geen uitwisseling van docenten van de Erasmus Universiteit met ISS en omgekeerd. Het management zal aandacht blijven schenken aan het tot stand brengen van deze relaties. Het auditteam herkent het profiel van de journalist dat de opleiding kiest, de noodzakelijke internationale en crossculturele bagage die deze moet hebben en de onderzoeksvaardigheden die deze moet bezitten. Binnen het auditteam is wel opgemerkt dat een journalist bij uitstek juist geduldig moet zijn in plaats van altijd ongeduldig en is opgemerkt dat de moderne trend van het vermengen van journalistiek en entertainment afbreuk doet aan het journalistieke ambacht. Het auditteam erkent evenwel de autonomie van de opleiding om, in samenspraak met diens beroepenveldcommissie, het beroepsprofiel gestalte te geven en neemt dit profiel als een gegeven Visitatierapport Journalistiek Hoor en wederhoor maart 2000 en interne audit In maart 2000 is onder auspiciën van de HBO-Raad het visitatierapport van de opleidingen Journalistiek verschenen. Omdat de opleiding bij (nu) ISS een particuliere opleiding is, is deze niet in dit rapport behandeld. Om te komen tot een onderbouwde accreditatieaanvraag en het bewijsdocument, waar deze audit op steunt, heeft de opleiding een interne audit ondergaan. Op basis van de bevindingen daarvan zijn verbeteringen doorgevoerd. Deze betreffende het navolgende: Doelstellingen opleiding o Om borging van de competenties en beheersingsindicatoren te garanderen beoordeelt de onderwijsregiegroep elke twee jaar deze competenties en indicatoren en past deze zonodig aan Programma o Er is gewerkt aan een betere samenhang in het programma, de invoering van competentiegericht onderwijs, het ontwerpen van een samenhangend vierjarig programma, systematischer studiecoaching en formalisering van het toetsbeleid o Er is gewerkt aan een duidelijk assessment waardoor wordt bepaalt of de student het versnelde driejarige programma kan volgen o Het programma is uitgebreid en aangepast op basis van evaluaties en onderzoeken Personeel o Het afgelopen studiejaar is begonnen met didactische scholing voor docenten die uit de praktijk komen Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 4

8 Voorzieningen o Om de studenten de gelegenheid te bieden voor zelfstudie zal de opleiding in het studiejaar verhuizen naar het hoofdgebouw van INHOLLAND o Studiecoaching is geformuleerd en beschreven. Studiecoaching vindt vanaf het studiejaar plaats aan de hand van competentiekaarten o De begeleiding bij het maken van de portfolio door studenten krijgt vanaf studiejaar meer aandacht Kwaliteitszorg o In het studiejaar is een inhaalslag gemaakt op het gebied van systematisch mondeling en schriftelijk evalueren van de onderwijsblokken. Uitkomsten van die evaluaties hebben inmiddels geleid tot aanpassingen van onderdelen van het programma. o De organisatie van het onderwijs met onderwijsregiegroep, opleidingscommissie, examencommissie, beroepenveldcommissie, toetscommissie en ontwikkelgroep studiecoaching is helder neergezet. De toetscommissie krijgt een steeds belangrijkere rol. o Het alumni-volgsysteem zal ter hand worden genomen De ontwikkeling van de opleiding binnen INHOLLAND Select Studies volgt de visie en de doelstellingen van de Hogeschool INHOLLAND. Deze missie en doelstelling zijn: INHOLLAND staat dicht bij de student, de markt en de maatschappij en speelt gericht in op de vraag naar grenzeloos hoger onderwijs en toegepaste kennis. De Hogeschool INHOLLAND kent vier kernwaarden: (i) ondernemend en innovatief, (ii) maatschappelijk betrokken. (iii) betrokken op ontplooiing van de student en (iv) flexibel Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de opleiding Journalistiek is het auditteam uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleiding voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Accreditatiekader. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleidingsvarianten geldt dat de opleiding zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstelling tenminste heeft gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zoals deze in maart 2004 zijn vastgesteld in het landelijk overleg tussen de betreffende opleidingen en het beroepenveld. Zie verder bij facet 1.1.: Domeinspecifieke Eisen. Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een opleiding journalistiek op hbo-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 5

9 Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door de opleiding Journalistiek van ISS aangeleverde schriftelijke informatie: de zelfevaluatie rapportage; de studiegids; het onderwijs- en examen reglement OER; Onderliggende documentatie betrekking hebbend op: - strategische keuzen en de positie in de markt, - interne organisatie, - de systematiek van en gegevens omtrent interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne managementrapportages en verbetermaatregelen, - ontwikkelingen in het beroepenveld, - beroeps- en opleidingsprofielen, - (validatie van) eindkwalificaties, - curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, - werkvormen, - toetsing en beoordeling, - kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, - internationalisering, - instroombeleid, - studiebegeleiding, - onderwijsrendement. Op basis van de door ISS aangeleverde documentatie heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de opleiding. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als ambitieniveau, toekomstgerichtheid, kritische massa en risico, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Voorafgaand aan de visitatie werd het management van de betreffende opleiding op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentanalyse. Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 1, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten twee externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van de journalistiek, één student, één lead auditor, één auditor onderwijs vanuit Hobéon Certificering en één secretaris, eveneens vanuit Hobéon Certificering. Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op de niveaus van management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten en staf heeft getoetst of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde door verscheidene malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen waarneming. 1 De visitatie heeft op 25 september 2007 plaatsgevonden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 6

10 De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveld gremia waarmee de opleiding overleg voert; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht van cv s van (gast)docenten en netwerkoverzicht van docenten; verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd Beslisregels Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast. Onderwerp A. Een onderwerp scoort voldoende indien alle facetten van dat onderwerp tenminste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige tenminste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. B. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. C. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Facet D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 7

11 Extra aantekening E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 2 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Voorzitter: Leden: Secretaris: R.J.M. van der Hoorn S. van der Zee Dr. E. van der Pool Drs. R.B. van der Herberg P. Sabel R.G. Peters Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de opleiding Journalistiek noodzakelijk expertise met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein) aanwezig is. Lead auditor Rob van der Hoorn heeft als directeur van Hobéon Certificering grote ervaring met audits van hbo bachelor opleidingen en heeft vanuit dien hoofde leiding gegeven aan deze audit. De werkvelddeskundigen Sytze van der Zee en dr. Els van der Pool hebben zich in hun beoordeling met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van het richtinggevend domeinspecifieke kader, de eindkwalificaties, de programma-inhoud en de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien hebben zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. Sytze van der Zee als schrijver, journalist en oud hoofdredacteur van Het Parool en Els van der Pool als lector Human Communication Development bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben op grond van hun ervaring en positie in het werkveld en vakgebied een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan journalisten op hbo-niveau. 2 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (240 ECTS) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een hbo bachelor accreditatie. Duur is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 8

12 De deskundige onderwijs heeft zich vooral gericht op de kwaliteit van de processen die direct en indirect de uitvoering van het programma raken. Ruud van der Herberg heeft in zijn vorige en huidige functie een aanmerkelijke ervaring opgebouwd die hem in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan hbo-opleidingen gesteld worden. Pieter Sabel heeft als vierdejaars student Journalistiek bij de Hogeschool Utrecht zijn visie gegeven op het onderwijs en met name op de studeerbaarheid daarvan. Rob Peters is voor deze audit als secretaris opgetreden. Voor de curricula vitae: zie Bijlage I Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding: het management, de coördinatoren, docenten, studenten en staf. Voor een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage I Programma van de visitatie op 25 september 2007 Zie Bijlage II Samenvattend oordeel Het auditteam heeft volgens de hierboven weergegeven procedure en aan de hand van het in 1.6 genoemde beoordelingskader de opleiding Journalistiek van INHOLLAND Select Studies beoordeeld. Het auditteam is tot de conclusie gekomen dat voor alle zes de onderwerpen van het beoordelingskader sprake is van de basiskwaliteit die mag worden verlangd van een hbo bachelor opleiding. De opleiding levert derhalve naar het oordeel van het auditteam journalisten af die als beginnend beroepsbeoefenaar zullen functioneren op het niveau van hbo-bachelor. Het auditteam zet hierna in hoofdstuk 2 per onderwerp en facet uiteen hoe hij tot dit oordeel is gekomen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 9

13 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen Het onderwijs van ISS en daarmee van de opleiding Journalistiek bevindt zich voortdurend in een vernieuwingsproces. Deze vernieuwing wordt ingegeven door eisen vanuit de veranderende maatschappij en snelle veranderingen in de werkvelden: in technische mogelijkheden, aandachtspunten, methoden en technieken. De voortdurende veranderingen vergen dat toekomstige professionals moeten zijn voorbereid op het volgen van ontwikkelingen in hun werkveld en de maatschappij en in staat moeten zijn tot continue kennisontwikkeling. Het goed functioneren in de snel veranderende en complexe maatschappij vergt dat de afgestudeerde beschikt over brede beroepsbekwaamheden en over beroepsspecifieke competenties én in staat is deze beide dimensies (breed generiek en specialistisch) op het juiste moment te verenigen en te verwisselen. Om de brede beroepsbekwaamheden en beroepsspecifieke taken te ontwikkelen heeft de opleiding gekozen voor competentiegericht onderwijs. De opleiding heeft daarvoor het in maart 2004 landelijk vastgestelde beroepsprofiel journalistiek als uitgangspunt genomen. Dit document is geformuleerd in termen van competenties. De opleiding heeft de beroepscompetenties vertaald naar opleidingscompetenties. Dit heeft zij gedaan door de competenties te ordenen naar drie domeinen: dienstverlening, bedrijfsvoering en professionalisering en naar drie dimensies: product, organisatie en cultuur. Aldus komt de opleiding tot de volgende competenties: 1. methodisch werken 2. managen 3. verantwoorden 4. samenwerken 5. ondernemen 6. profileren 7. professionaliseren 8. innoveren 9. legitimeren Vervolgens heeft de opleiding de beheersing van de aldus ingedeelde opleidingscompetenties beschreven aan de hand van drie in zwaarte oplopende beheersingsniveaus: beroepsgeschikt, professionaliseringsbekwaam en startbekwaam. De bij ISS afgestudeerde journalist voldoet aan de door ISS geformuleerde opleidingscompetenties op het niveau startbekwaam (niveau 3). De opleidingscompetenties zijn in termen van beheersing van kennis, vaardigheden en gedrag beschreven in de Journalistieke Competentiekaart. Deze is als bijlage opgenomen in het Zelfevaluatierapport. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 10

14 De opleidingscompetenties zijn gevalideerd door de beroepenveldcommissie van de opleiding. Het auditteam heeft kennis genomen van de verslagen van recente gesprekken met deze commissie tijdens welke het curriculum is bediscussieerd en heeft gezien dat deze commissie zich intensief bezig houdt met de competenties en de onderwerpen die in de opleiding aan de orde moeten komen. De dynamiek van het beroep journalist met de verschuiving van journalistiek naar infotainment, vernieuwingen in technologie en verandering van media (als voorbeeld wordt webredactie en webschrijven genoemd) wordt in die commissie aan de orde gesteld. Door contacten die docenten hebben met de journalistieke beroepspraktijk velen zijn zelf freelance journalist-, contacten met stageverlenende bedrijven en onderzoek onder alumni wordt de actualiteit van de competenties eveneens bewaakt. Het auditteam heeft kennisgenomen van de Journalistieke Competentiekaart en de wijze waarop de opleiding de beroepscompetenties heeft vertaald naar opleidingcompetenties en deze heeft ingedeeld in drie klassen van oplopende zwaarte. Deze opleidingcompetenties zijn gevalideerd door het beroepenveld. Het auditteam heeft met het management en de kerndocenten gesproken over de opbouw van het curriculum en geconstateerd dat de opleiding op basis van eigen evaluaties en analyses en gesprekken met de beroepenveldcommissie een aantal onderwerpen, waaronder de conceptuele leerlijn, heeft verzwaard. In de gesprekken met studenten heeft het auditteam gehoord dat dezen de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Zij hebben de vrijheid om zelf hun maatschappelijke positie te kiezen en van daaruit te werken. Een gewenst maatschappelijk engagement wordt door de opleiding of individuele docenten niet voorgeschreven. Oordeel: voldoende Het auditteam oordeelt, gezien bovenstaande bevindingen, dat de opleiding er op adequate wijze voor zorgt dat de eindkwalificaties aansluiten bij de eisen die door vakgenoten en de beroepspraktijk worden gesteld. Er is naar oordeel van het auditteam daarom sprake van het in voldoende mate voldoen aan de basiskwaliteit. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 11

15 Facet 1.2. Niveau Bachelor Criterium Het facet Niveau Bachelor is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor? Bevindingen De opleiding heeft een conversietabel competenties Dublin Descriptoren hbo kenmerken opgesteld waarin de opleiding de opleidingscompetenties koppelt aan de algemene hbo-kenmerken en aan de internationaal geaccordeerde en geaccepteerde beschrijving zoals die is vastgelegd in de zogenoemde Dublin Descriptoren. De vijf dimensies van de Dublin Descriptoren zijn (1) kennis en inzicht, (2) toepassen kennis en inzicht, (3) oordeelsvorming, (4) communicatie en (5) leervaardigheden. Als voorbeeld van deze conversie het navolgende: Dublin Descriptor: Kennis en inzicht. De bachelor moet aantoonbare kennis en inzicht hebben van een vakgebied, waarin het niveau van v.o (. ) wordt overtroffen; hij verkeert op een niveau dat ( ) aspecten bevat waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied noodzakelijk is. Hbo-kenmerken: brede professionalisering; multidisciplinaire integratie Beheersingsindicatoren: De student heeft kennis van organisatiestructuren van journalistieke bedrijven, het journalistieke productieproces en de geldende overlegstructuren; De afgestudeerde is goed algemeen ontwikkeld en heeft kennis van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en achtergronden, zowel nationaal als internationaal De student kan de belangrijkste ontwikkelingen en theorieën in de journalistiek beschrijven De student kan het belang van publicaties en de maatschappelijke impact daarvan inschatten alsook het verloop van het maatschappelijk debat De afgestudeerde streeft naar objectiviteit maar is zich bewust dat eigen normen en waarden het journalistieke handelen beïnvloeden. De nummering van de beheersingsindicatoren verwijst naar de competentie en het niveau. (5.3.4: competentie 5: ondernemen, niveau 3: startbekwaam, vierde indicator (uit een rij van vijf): De student heeft kennis van organisatiestructuren van journalistieke bedrijven, het journalistieke productieproces en de geldende overlegstructuren. Op deze wijze zijn de opleidingscompetenties op het niveau van beheersing verbonden met de vijf Dublin Descriptoren. Het nalopen van hetgeen de opleiding in zijn Journalistieke Competentiekaart formuleert, wijst uit dat alle Dublin Descriptoren en hbo-kenmerken voorkomen in de beheersingsindicatoren, naast beheersingsindicatoren die puur gericht zijn op opleidingsspecifieke competenties. De opleiding actualiseert in een tweejarige cyclus het opleidingsprofiel, de competentiekaarten en borgt daarmee dat de competenties blijven aansluiten bij de algemeen geaccepteerde beschrijving van de kwalificaties van een bachelor. Oordeel: goed Het auditteam is van oordeel dat op gedetailleerde wijze inzicht is gegeven in de wijze waarop de competenties aansluiten op de algemeen, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van bachelorkwalificaties. Het auditteam is voorts tot de conclusie gekomen dat ook sprake is van die aansluiting. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 12

16 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Criteria Het facet Oriëntatie HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Zijn de eindkwalificaties van de opleiding mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties? Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor de betreffende opleiding vereist of dienstig is? Bevindingen Zoals bij facet 1.1. al is gemeld zijn de eindkwalificaties afgeleid van het in maart 2004 landelijk vastgestelde beroeps- en opleidingsprofiel. De opleiding heeft deze vertaald naar opleidingscompetenties, die zijn gevalideerd door de beroepenveldcommissie. Het landelijk profiel formuleert de competenties op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar en de opleiding vertaalt deze in drie beheersingsniveaus waarvan het hoogste is het beheersingsniveau 3: startbekwaam. Dit niveau moeten de studenten ten tijde van afstuderen beheersen. Door beoordelingen, assessments en toetsen wordt vastgesteld of de afstuderende journalist deze competenties bezit. De opleiding heeft een eigen accent aangebracht in de opleiding en dit eigen accent vertaald naar onderwijsinhoud. Daarmee onderscheidt de opleiding zich van andere bacheloropleidingen Journalistiek. De beroepenveldcommissie heeft, blijkens verslagen van vergaderingen, uitgesproken dat dit niveau 3 met de specifieke invulling die ISS hieraan geeft als meer dan voldoende kan worden bestempeld voor een beginnend journalist. Oordeel: goed Het auditteam ziet de uitwerking in opleidingscompetenties op drie beheersingniveaus, waarbij het derde niveau: startbekwaam overeenkomt met dat van beginnend beroepsbeoefenaar wat door de leden van de beroepenveldcommissie als meer dan voldoende voor de beginnend journalist wordt beoordeeld. De opleidingscompetenties zijn op detailniveau verbonden met de internationaal geaccepteerde Dublin Descriptoren (zie facet 1.2). De opleiding heeft, om zich te onderscheiden van andere gelijksoortige opleidingen, binnen het programma een eigen profilering aangebracht, dat door het werkveld is geaccepteerd. Het auditteam is van oordeel dat kan worden gezegd dat de eindkwalificaties van de opleiding op een goed niveau van hoger beroepsonderwijs zijn. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 13

17 SAMENVATTEND OORDEEL DOELSTELLINGEN OPLEIDING : VOLDOENDE Het auditteam beoordeelt het Onderwerp Doelstellingen Opleiding voor de opleiding Journalistiek van ISS als voldoende op basis van het navolgende: 1. de opleiding zorgt er op adequate wijze voor dat de eindkwalificaties aansluiten bij de eisen die door vakgenoten en de beroepspraktijk worden gesteld 2. op gedetailleerde wijze inzicht is gegeven in de wijze van aansluiten van de gebruikte competenties op de algemeen, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van bachelor-kwalificaties, terwijl ook sprake is van die aansluiting 3. de opleidingscompetenties op het beheersingniveau startbekwaam komen overeen met dat van beginnend beroepsbeoefenaar wat door de leden van de beroepenveldcommissie als meer dan voldoende voor de beginnend journalist wordt beoordeeld. Extra aantekening Conform de Beslisregels Accreditatie zoals vastgelegd in het NVAO-Accreditatiekader, kan een onderwerp niet hoger scoren dan voldoende. Het auditteam beoordeelt evenwel de facetten 1.2 en 1.3 van het onderwerp Doelstellingen als goed, wat een kwalificatie goed voor dit onderwerp rechtvaardigt. Dit is reden voor het auditteam de kwalificatie goed als extra aantekening aan zijn oordeel toe te voegen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 14

18 Onderwerp 2: Programma Dit onderwerp kent acht facetten: 1.eisen hbo; 2. relatie tussen doelstellingen en inhoud; 3. samenhang programma; 4. studielast; 5. instroom; 6. duur; 7. afstemming tussen vormgeving en inhoud; 8. beoordeling en toetsing. Facet 2.1. Eisen HBO Criteria Het facet Eisen HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Vindt kennisontwikkeling van studenten plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontwikkeld studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek? Heeft het programma aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline? Waarborgt het programma de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft het aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk? Bevindingen Actuele vakliteratuur vormt, samen met andere kennisbronnen de basis voor kennisoverdracht aan studenten. De literatuurlijst wordt jaarlijks aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en publicaties. De opleiding hanteert criteria met betrekking tot actualiteit en het wetenschappelijk niveau van literatuur. Tijdens de gesprekken met de docenten is dit getoetst en zijn door hen voorbeelden gegeven van aanpassingen van de literatuurlijst. De gebruikte vakliteratuur en het aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal die de opleiding gebruikt is naar oordeel van het auditteam adequaat. De conceptuele leerlijn wordt hierdoor voldoende gevoed. Wel vraagt het auditteam de opleiding blijvend aandacht te schenken aan het gebruik van actuele vakliteratuur. Binnen de opleiding worden de gedragsregels die gelden in de journalistiek (Code van Bordeaux en Gedragscode voor Nederlandse journalisten) gebruikt bij brongebruik van publicaties. De studenten waarderen, blijkens het studenttevredenheidsonderzoek 2007 (hierna: STO 2007) de gebruikte vakliteratuur met het cijfer 3,7 op een vijfpuntschaal. Het gebruik van aan de praktijk ontleend studiemateriaal is vastgelegd in de studiehandleidingen. De opleiding gebruikt diverse publiekstijdschriften om eerstejaars studenten te leren een bladprofiel te maken. Studenten maken tijdens hun opleiding zelf een aantal journalistieke producten zoals de krant Dare en het tijdschrift Jansen en verzorgen een weblog. Het onderwijs wordt gegeven door docenten die in een groot aantal gevallen zelf werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Daardoor en daarmee koppelt de student leerervaringen aan praktijkervaringen die hij opdoet in real-life opdrachten, stages en praktijkgerichte opdrachten. Voorbeelden van dergelijke opdrachten zijn: het maken van een krantenpagina, het houden van interviews op straat of telefonisch, in redactievorm werken aan een magazine, regelen en afleggen van bedrijfsbezoeken die moeten uitmonden in reportages voor het eigen tijdschrift Jansen. Studenten leren methoden en technieken van onderzoek toepassen en verwerven een onderzoekshouding die de beginnende journalist moet hebben. Onderzoek en onderzoeksjournalistiek heeft een plek in het curriculum. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 15

19 Wel maakt het auditteam opmerkingen over deze onderzoeksleerlijn. Deze moet naar zijn oordeel nog zwaarder worden aangezet. Management en docenten erkennen dit. De opleiding heeft recent al een belangrijke stap gezet met het aantrekken van een academisch gevormde docent die onderzoeksmethodiek doceert en in het programma het thema onderzoek verder zal uitwerken. In veel onderwijsperioden komen projecten voor, waarin de student de beroepsspecifieke vaardigheden demonstreert door het welslagen van de opdracht. Deze projecten zijn dan gerelateerd aan de thema s van de betreffende onderwijsperiode. Studenten zijn blijkens het STO 2007 tevreden over de aansluiting van de opleiding bij actuele ontwikkelingen. Zij waarderen dit met een 3,6 (op een vijfpuntschaal). De beroepenveldcommissie en docenten onderschrijven dit oordeel. Oordeel: voldoende Het auditteam is van oordeel dat door het gebruik van vakliteratuur, het plaatsen van studenten in realistische beroepssituaties en door het laten verzorgen van onderwijs door in de beroepspraktijk werkzame docenten de ontwikkeling van beroepsvaardigheden op voldoende wijze wordt gewaarborgd en dat aantoonbaar intensieve verbanden bestaan met de journalistieke vakgebied en beroepspraktijk. Het auditteam heeft ook gezien dat de opleiding voornemens is om meer aandacht te geven aan de onderzoeksleerlijn. Deze zal worden uitgewerkt door een daarvoor specifiek aangetrokken docent, doch ten tijde van de audit is dit nog niet het geval. Het auditteam is op basis van het bovenstaande van oordeel dat de opleiding op dit moment in voldoende mate voldoet aan de basiskwaliteit met betrekking tot het facet Eisen HBO. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 16

20 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma Criteria Het facet Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Is het programma een adequate concretisering van de eindkwalificaties qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen? Zijn de eindkwalificaties adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma? Biedt de inhoud van het programma studenten de mogelijkheid de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken? Bevindingen De competenties zijn, zoals hiervoor is uiteengezet, geformuleerd in beheersingsindicatoren. Deze beheersingsindicatoren zijn vervolgens uitgewerkt in leerdoelen en daaraan gekoppelde leertaken. Vervolgens zijn bij deze leertaken de te hanteren werkvormen én de toetsen gedefinieerd. Het proces van (her)beschrijven en actueel houden van beheersingsindicatoren leerdoelen leertaken werkvormen en toetsen wordt gestuurd door de onderwijsregiegroep. Hiervan maken deel uit: docenten van de vier opleidingen (naast Journalistiek ook de opleidingen Sport, Management en Ondernemen, Onroerendgoed Management en Marketing ), de studiecoördinatoren van die opleidingen en de onderwijskundig medewerker van ISS. In studiehandleidingen is voor elke onderwijsperiode vastgelegd aan welke competenties wordt gewerkt, welke leertaken daarbij horen en hoe er wordt getoetst. De toetscriteria zijn sturend voor de leeromgeving: het ontwikkelen van lesmateriaal, projecten en opdrachten is gericht op de toetscriteria. Studenten kunnen de relatie tussen doelstellingen van de opleiding en de inhoud van het programma vinden in de jaarlijks geactualiseerde studiegids en de werkboeken. De toetsbeschrijvingen en specifieke toetscriteria zijn opgenomen in de studiehandleidingen. Uit het STO 2007 blijkt dat de studenten tevreden zijn over de aansluiting van de opleiding qua vorm en qua inhoud bij de leerdoelen (score 3,3) en de aansluiting van de opleiding bij de inhoud van de respectieve onderwijsperioden (score 3,7). De ontwikkelingen van elke student worden gemonitord. Voor elke student en voor de studiecoach/docent van de opleiding is inzichtelijk welke competenties er zijn en welke nog moeten worden behaald. De studenten krijgen coaching op maat, zowel naar intensiviteit als naar inhoud. Tijdens de studiecoaching verantwoordt de student zijn ontwikkeling en door middel van deze coaching waarborgt de opleiding de mogelijkheden voor de student tot persoonlijke ontwikkeling. De aandacht van docenten voor de persoonlijke ontplooiing van studenten is groot. Het auditteam heeft in de gesprekken met het management, docenten en studenten vastgesteld dat het beroep van journalist bloot staat aan vele invloeden van technologische en maatschappelijke aard. Het beroep van journalist verandert snel en wordt steeds breder: van voorheen de schrijvende en radio en tv journalist, waar is bijgekomen digitale fotografie, naar internet en de vermenging van journalistiek en entertainment tot infotainment en dit alles in een crossculturele context. Het auditteam ziet dat de opleiding daarop adequaat inspeelt. Het proces van voortdurend evalueren en scannen van die ontwikkelingen borgt dat de ontwikkelingen worden onderkend en verwerkt door jaarlijkse bijstelling van onderdelen van het programma. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 17

21 Oordeel: goed Het auditteam heeft kennisgenomen van de uitwerking van de opleidingscompetenties tot het niveau van leertaken, werkvormen en toetsen en de studiehandleiding en acht deze een adequate vertaling van de eindkwalificaties. Deze eindkwalificaties zijn vervolgens op goede wijze vertaald naar leerdoelen en leertaken, waaraan werkvormen zijn gekoppeld. Het auditteam stelt vast dat de studenten tevreden zijn over de aansluiting van het onderwijs bij de leerdoelen en tevreden zijn over de inhoud van het onderwijs. De coaching van de studenten en de aandacht die wordt gegeven aan de persoonlijke ontplooiing beoordeelt het auditteam positief. Het auditteam heeft tenslotte kunnen vaststellen dat de opleiding veel aandacht geeft aan de vertaling van ontwikkelingen in het journalistieke beroep naar het onderwijs. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bachelor opleiding Journalistiek, INHOLLAND Select Studies 18

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Teamscan op accreditatiewaardigheid

Teamscan op accreditatiewaardigheid Teamscan op accreditatiewaardigheid De Teamscan accreditatiewaardigheid (in vervolg: scan) geeft inzicht in hoe het opleidingsteam ervoor staat met betrekking tot de opleidingsaccreditatie. De scan bestaat

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus GB ZWOLLE

Besluit. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus GB ZWOLLE College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 B ZWOLLE Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal School of Agriculture & Technology Hogeschool INHOLLAND Delft Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd. Hogeschool Saxion, Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd. Hogeschool Saxion, Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd.

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd. Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING voltijd - deeltijd CROHO:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Zorg en Welzijn Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Saxion Hogeschool IJselland Instituut Hospitality & Facility Management Rapport ten behoeve van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Game Architecture and Design van de NHTV

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Game Architecture and Design van de NHTV College van bestuur NHTV Internationale Hogeschool Breda Postbus 3917 4800 DX BREDA Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Game Architecture

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). m ao * nederiands-viaam se accreditatie organisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor HBO-Rechten van Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor HBO-Rechten van Capabel Hogeschool nvao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor HBO-Rechten van Capabel Hogeschool datum 29 december

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer en Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd CROHO nr. 30100 Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd CROHO nr. 34406 Saxion Hogeschool

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nvao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Docent Muziek van de Fontys Hogescholen datum 28 februari 2017

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sport en Bewegen voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemie,Chemische Technologie, Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, voltijd Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Haagse Hogeschool Afdeling Sociaal Pedagogische Hulpverlening Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de NHL Hogeschool ,nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de NHL Hogeschool datum 29 september 2017 onderwerp

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding SZ-Professional deeltijd. Hogeschool ProgreSZ

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding SZ-Professional deeltijd. Hogeschool ProgreSZ Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding SZ-Professional deeltijd Hogeschool ProgreSZ Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding SZ-Professional deeltijd Hogeschool ProgreSZ

Nadere informatie

Breakout sessie 2-5. Stelsel 3.0 Accreditatie op Maat: Opleidingsbeoordeling. Introductie

Breakout sessie 2-5. Stelsel 3.0 Accreditatie op Maat: Opleidingsbeoordeling. Introductie Breakout sessie 2-5 Stelsel 3.0 Accreditatie op Maat: Opleidingsbeoordeling De voorstellen beschreven in deze notitie dienen als uitwerking van (aangekondigde) wetswijzigingen. Op basis van deze wetswijzigingen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO Master opleiding Danstherapie deeltijd. Codarts Hogeschool voor de Kunsten/ Rotterdamse Dansacademie

Adviesrapport Accreditatie HBO Master opleiding Danstherapie deeltijd. Codarts Hogeschool voor de Kunsten/ Rotterdamse Dansacademie Adviesrapport Accreditatie HBO Master opleiding Danstherapie deeltijd Codarts Hogeschool voor de Kunsten/ Rotterdamse Dansacademie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Afdeling Management & Human Resources Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogescholen, locatie Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de. Hogeschool INHOLLAND. Postbus CN DEN HAAG

Besluit. College van Bestuur van de. Hogeschool INHOLLAND. Postbus CN DEN HAAG College van Bestuur van de Hogeschool INHOLLAND Postbus 95597 2509 CN DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd. TMO, hogeschool voor modemanagement

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd. TMO, hogeschool voor modemanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd TMO, hogeschool voor modemanagement Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie