Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND

2 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal CROHO nr Hogeschool INHOLLAND Hobéon Certificering BV december 2007 Auditteam: W.L. M. Blomen A. Vlam Drs. J. Loovers A. Bousema Secretaris: G.C. Versluis

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Karakteristiek van de opleiding Visitatierapport Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma visitatie 19 september BEVINDINGEN EN BEOORDELING 10 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 10 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 10 Facet 1.2. Niveau Bachelor 13 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 15 Onderwerp 2: Programma 17 Facet 2.1. Eisen HBO 17 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 21 Facet 2.3. Samenhang Programma 24 Facet 2.4. Studielast 26 Facet 2.5. Instroom 29 Facet 2.6. Duur 31 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 32 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 34 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 39 Facet 3.1. Eisen HBO 39 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 41 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel Onderwerp 4: Voorzieningen Facet 4.1. Materiële Voorzieningen 47 Facet 4.2. Studiebegeleiding 50 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 54 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 54 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 56 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 58 Onderwerp 6: Resultaten Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema HBO bachelor opleiding MWD voltijd deeltijd - duaal Integraal oordeel/ advies aan NVAO 68 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren Bijlage II: Programma visitatie 19 september 2007

4 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de in paragraaf 1.2 genoemde HBO bachelor opleiding Bereik van de beoordeling De Hogeschool INHOLLAND, in casu de School of Social Work Rotterdam en de School of Social Work Haarlem, verzorgen de HBO bachelor opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Personeel & Arbeid/Social Work (P&A/SW), Culturele en Maatschappelijke Dienstverlening (CMV), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Integrale Veiligheid (IV) op de locaties Utrecht, Rotterdam, Haarlem, Den Haag, Amsterdam en Alkmaar. Het onderhavige rapport heeft betrekking op Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, voltijd Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, deeltijd Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, duaal Hobéon Certificering heeft zijn oordeel over de voltijd, deeltijd en duale variant van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in één rapport samengevat omdat alle varianten op alle locaties gericht zijn op dezelfde eindkwalificaties en binnen één gemeenschappelijk beleids- en uitvoeringskader aangeboden worden. Het onderwijsprogramma, de major-minor structuur, het didactische model, het toetsen en beoordelen, de studiebegeleiding, het voorzieningen beleid en de interne kwaliteitszorg op de beide Schools en op de verschillende locaties komt daarbij sterk overeen. Niettemin wordt in het rapport, daar waar nodig, het onderscheid tussen de drie varianten en de zeven verschillende locaties zichtbaar gemaakt. De audit van de opleiding MWD heeft plaatsgevonden op de locatie Haarlem. Tijdens de audit bij de opleiding Management in Zorg (MiZ) van INHOLLAND in Amsterdam en tijdens de toets nieuwe opleiding Toegepaste Psychologie van INHOLLAND in Utrecht zijn ook de voorzieningen voor de opleiding MWD beoordeeld. Tijdens een aantal side-visits heeft een deel van de auditteams van de audits bij de opleidingen MiZ, MWD en Commerciële Economie (CE)/ Small Business & Retailmanagement (SB&RM) van INHOLLAND de voorzieningen beoordeeld op de andere locaties te weten Alkmaar, Den Haag en Rotterdam. De bevindingen van de verschillende auditteams met betrekking tot de voorzieningen van de opleiding MWD zijn in dit rapport beschreven onder facet 4.1. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door het Zelfevaluatierapport van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd, deeltijd en duaal Karakteristiek van de opleiding De opleiding MWD wordt binnen hogeschool INHOLLAND aangeboden door de School of Social Work Rotterdam (SoSW Rotterdam) op de locaties Rotterdam en Den Haag en de School of Social Work Haarlem (SoSW Haarlem) op de locaties Haarlem, Alkmaar, Amsterdam en Utrecht. SoSW Haarlem biedt de opleiding aan in een voltijd en een deeltijd variant. SoSW Rotterdam biedt de opleiding aan in een voltijd, deeltijd en duale variant. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 1

5 Tot 1 januari 2003 werd onderwijs gegeven in drie gescheiden organisatorische eenheden: SOSA, voorheen onderdeel van Hogeschool Haarlem Academie voor Werk en Welzijn, voorheen onderdeel van Hogeschool Haarlem De unit Sociaal Werk, voorheen onderdeel van Ichthus Hogeschool. Na een overgangssituatie zijn de Schools in september 2003 van start gegaan. In 2004 en 2005 zijn de vestigingen die de beide Schools nog hadden in Groningen, Zwolle en Vlissingen overgedragen aan partners in de betreffende regio s. De duale variant op de locaties Den Haag en Rotterdam is in herschreven in samenwerking met een aantal grote instellingen waar de opleiding contacten mee heeft. In 2007/2008 is dit vernieuwde programma van start gegaan Het onderwijsprogramma op de beide Schools en op de verschillende locaties komt sterk overeen. De twee Schools hanteren dezelfde eindkwalificaties, dezelfde kaderdocumenten, hetzelfde mesorooster (leerplanschema) met dezelfde competenties, toetscriteria en doelen. In het gezamenlijke kaderdocument Kaders Major SoSW hebben de opleidingen de uitgangspunten vastgelegd voor: onderwijskundige uitgangspunten; leerplanschema s (macrorooster en mesorooster) beroepspraktijkvorming (bpv) en buitenschools curriculum; studieloopbaanbegeleiding (slb); toetsbeleid; (digitale) leeromgeving; Taaktoedeling. Iedere School is verantwoordelijk voor de uitwerking van de kaderdocumenten en de uitvoering daarvan op de eigen School. De Schooloverstijgende Projectgroep Onderwijsontwikkeling Minor Major School of Social Work bewaakt de voortgang op en afstemming tussen de beide Schools De opzet van het SW-curriculum heeft de opleiding beschreven in het macrorooster. Ieder jaar bestaat uit vier perioden. Dit macrorooster geldt voor alle varianten. Het curriculum bestaat uit een majorprogramma SW en een minorenprogramma. In de major worden de brede domeincompetenties ontwikkeld, die de opleiding MWD gemeenschappelijk heeft met de opleidingen SPH en CMV. De major bevat 120 ECTS. Naast de major zijn er twee minoren: een specialisatieminor MWD, die vooral gericht is op de beroepsspecifieke kwalificaties en een differentiatieminor, die de studenten in staat stelt zich te verdiepen in het beroepssegment of zich te verbreden en zich daarmee te ontwikkelen tot breed georiënteerde professional. Beide minoren bevatten 60 ECTS Bij alle opleidingsvarianten maakt de opleiding een koppeling tussen leren in de praktijk en leren in de school. Studenten verwerven hun beroepsvaardigheden zowel in het binnenschoolse als het buitenschoolse deel van het curriculum. De opleiding realiseert dit o.a. door beroepspraktijkvorming (bpv) en praktijkopdrachten. Bpv vindt in alle leerjaren plaats SoSW Rotterdam en SoSW Haarlem werken samen binnen lectoraten en kenniskringen. Voor de opleiding MWD zijn de onderstaande lectoraten en bijbehorende kenniskringen van belang: Lectoraat Leefwerelden van Jeugd met in de kenniskring zes docenten uit zowel SoSW Rotterdam als SoSW Haarlem; Lectoraat Dynamiek van de stad met in de kenniskring twee docenten SoSW Rotterdam; Lectoraat Geïntegreerde Pedagogisch handelen met in de kenniskring één docent SoSW Haarlem; Lectoraat Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid met in de kenniskring één docent SoSW Haarlem; Lectoraat Verslavingszorg met in de kenniskring één docent SoSW Rotterdam; Daarnaast heeft SoSW een aanvraag gedaan om in 2007 te mogen starten met het J.W. Rengelink-lectoraat, dat zich gaat richten op toegepast onderzoek op het terrein van MWD in het kader van de WMO. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 2

6 1.4. Visitatierapport In 2005 heeft een proefaccreditatie plaatsgevonden bij de voorlopers van hogeschool INHOLLAND, opleiding MWD (zie hierboven onder ). Hieruit zijn aandachtspunten naar voren gekomen die alleen de verkorte deeltijdopleiding MWD (deeltijd SOSA MWD, Hogeschool Haarlem) betroffen: deskundigheidsbevordering van de praktijkbegeleiders; zwaarte van het MWD programma in samenhang met deficiëntieprogramma s en vrijstellingen beleid; feitelijke kwaliteit van de toetsing; educatieve reflectie in hoeverre rendementen overeenkomen met streefgetallen; onderzoek onder studenten en werkgevers naar kwalitatief rendement; kwaliteitszorgsysteem De opleiding heeft hiervoor de volgende verbetermaatregelen getroffen: deskundigheidsbevordering van de praktijkbegeleiders: SoSW Haarlem houdt minmaal drie maal per jaar praktijkbegeleidersbijeenkomsten, bezoekt praktijkdocenten in de praktijk en heeft een cursus ontwikkeld van zes dagdelen over praktijkbegeleiding, die vanaf gaat draaien. (zie facet 3.3.) zwaarte van het MWD programma in samenhang met deficiëntieprogramma s en vrijstellingen beleid: Op basis van instroomeisen wordt vastgesteld wie in het verkorte programma mag. Ook studenten van het verkorte propedeuseprogramma krijgen een bindend studieadvies. Zij kunnen desgewenst alsnog overstappen naar het 4-jarig traject. Binnen de studieloopbaanbegeleiding is aandacht voor de sterke en zwakke kanten met betrekking tot de competentieontwikkeling en wordt besproken welke extra leeractiviteiten de student kan oppakken. Alleen voor het vak Nederlands biedt de opleiding een deficiëntieprogramma aan. Uit onderwijsevaluaties blijkt, dat er geen sprake is van structurele over of onderbesteding van studiebelastinguren. (zie facet 2.4. en 2.5.) feitelijke kwaliteit van de toetsing: Binnen het vernieuwde onderwijs heeft toetsing een belangrijke plaats gekregen. (zie facet 2.8.) educatieve reflectie in hoeverre rendementen overeenkomen met streefgetallen: de opleiding beschikt zowel over eigen rendementcijfers als cijfers van de HBO-raad en heeft deze geanalyseerd voor de afgelopen studiejaren. Waar nodig heeft de opleiding verbetermaatregelen getroffen. (zie facet 6.2.) onderzoek onder studenten en werkgevers naar kwalitatief rendement: de opleiding meet de kwaliteit van haar afgestudeerden door middel van de landelijke HBO-monitor (jaarlijks) en via eigen werkveldonderzoek (ieder twee jaar). Uit de meest recente onderzoeken blijkt, dat het werkveld tevreden is over de prestaties van de studenten en over de vereiste competenties. (zie facet 6.1.) kwaliteitszorgsysteem: Beide Schools hebben een uitgewerkt en werkend kwaliteitssysteem met kwaliteitszorginstrumenten, streefdoelen en een evaluatiejaarplanning. (zie Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg.) Het door Hobéon samengestelde (externe) auditteam, dat op 19 september 2007 ten behoeve van de accreditatie de audit uitvoerde bij de opleiding MWD, heeft kennisgenomen van het document Aandachtspunten uit de vorige visitatie en huidige stand van zaken en van het Zelfevaluatierapport van de opleiding MWD dat ten behoeve van de audit op 19 september 2007 is opgesteld. In onderhavig adviesrapport is bij de verschillende onderwerpen/facetten aangegeven wat de bevindingen zijn van het (externe) auditteam op bovengenoemde punten naar aanleiding van de audit die op 19 september heeft plaatsgevonden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 3

7 1.5. Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de betreffende opleidingsvarianten voltijd, deeltijd en duaal is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleiding voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Accreditatiekader. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleidingsvarianten geldt het volgende: De opleiding heeft zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstelling tenminste gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zoals vastgesteld in het landelijk overleg tussen de betreffende opleidingen en het beroepenveld. (Zie onder facet 1.1: Domeinspecifieke Eisen ). Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op HBOniveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1. De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aangeleverde schriftelijke informatie: Zelfevaluatierapport; Studiegids; Onderwijs- en Examen Regeling OER; Visitatierapport (zie ook 1.4); Onderliggende documentatie betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - strategische keuzen en de positie in de markt, - interne organisatie, - de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne managementrapportages en verbetermaatregelen, - ontwikkelingen in het beroepenveld, - beroeps- en opleidingsprofielen, - (validatie) eindkwalificaties, - curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, - werkvormen, - toetsing en beoordeling, - kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, - internationalisering, - instroombeleid, - studiebegeleiding, - onderwijsrendement. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 4

8 Op basis van de door opleiding aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de drie opleidingsvarianten. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Voorafgaand aan de visitatie (zie hieronder) werd het management van de betreffende opleiding(-en) op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentanalyse. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 5

9 Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 1, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten twee externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, één student, één lead auditor, één auditor onderwijs en secretaris vanuit Hobéon Certificering. Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus (management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven reeds is aangegeven, meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en - daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft - ook door eigen waarneming. De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de opleiding(en) overleg voeren; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht CV s van (gast)docenten; netwerkoverzicht docenten; verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; verslagen van studievoortgangsgesprekken met studenten; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma/de opleidingsprogramma s en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding(-en) werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. Het voorliggende rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd. 1 Visitatie heeft op 19 september 2007 plaatsgevonden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 6

10 Beslisregels Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast. Onderwerp A. Een onderwerp scoort voldoende, indien alle facetten van dat onderwerp tenminste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige tenminste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. B. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. C. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Facet D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Extra aantekening E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 2 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord. 2 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (240 ECTS) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een HBO Bachelor accreditatie. Duur is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 7

11 Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Voorzitter: Leden: Secretaris: W.L. M. Blomen A. Vlam Drs. J. Loovers A. Bousema G.C. Versluis Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening noodzakelijke expertise aanwezig is. Expertise met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). De heer W.L.M. Blomen is lead auditor en heeft inmiddels een groot aantal audits in het kader van accreditatie geleid binnen verschillende domeinen. De werkvelddeskundige A. Vlam heeft zich in zijn beoordeling met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programmainhoud en (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien heeft hij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. De heer Vlam heeft op grond van zijn ervaring en positie in het werkveld een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan professionals Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op HBO-niveau. De heer Vlam volgde o.a. de opleiding HBO Maatschappelijk Werk en de Voortgezette opleiding HBO Maatschappelijk Werk en was o.a. werkzaam als maatschappelijk werker, hoofd maatschappelijk werk en bestuurder/directeur maatschappelijk werk. De heer Vlam is secretaris van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). De vakdeskundige, de heer J. Loovers, heeft zich in zijn beoordeling gericht op de kwaliteit van de opleidingen, de actualiteit en relevantie van het richtinggevend domeinspecifieke kader. De heer Loovers heeft o.a. door zijn werkzaamheden bij Hogeschool Windesheim waar hij tot 2003 directeur was van de Afdeling Sociale Studies (opleidingen SPH, CMV en MWD) en tot 2005 instellingsdirecteur, ruime ervaring opgebouwd die hem concreet in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan HBO-opleidingen gesteld worden. Mevrouw Versluis heeft zich als deskundige onderwijs vooral gericht op de kwaliteit van de processen die direct en indirect de uitvoering van het programma raken. Zij heeft in haar vorige en huidige functie ervaring opgebouwd die haar in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan HBOopleidingen gesteld worden. Mevrouw Bousema is vierde jaars student aan de HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) aan de Hogeschool Utrecht. Zij liep o.a. stage bij SOS telefonische Hulpdienst te Utrecht en FIOM Utrecht. Sinds 2004 is zij lid van de Opleidingscommissie MWD. In haar vrije tijd is zij o.a. actief als medewerker in een sieradenwinkel en als vrijwilliger in het studiemaatjesproject van Humanitas. Voor de curricula vitae: zie Bijlage I. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 8

12 Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding(en): management, coördinatoren, docenten, studenten en staf. Voor een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage II Programma visitatie 19 september 2007 Zie Bijlage II. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 9

13 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen De opleiding heeft haar opleidings- en beroepsprofiel gebaseerd op landelijke documenten waarin de eisen staan vermeld, zoals deze zijn gesteld door de beroepspraktijk, te weten Beroepsdomeinprofiel Maatschappelijk e Dienstverlening (1996), Opleidingsprofiel Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (1998), Nota PAD (Profilering Agogisch Domein) ( 2004) en Klaar voor de toekomst NIZW (2005). Daarnaast heeft de opleiding gebruik gemaakt van Beroepsprofiel van de Maatschappelijk Werker (2006) dat is uitgegeven door de Nederlandse vereniging van Maatschappelijk Werkers De opleiding heeft haar opleidings- en beroepsprofiel uitgewerkt in 9 competenties en vastgelegd in het Kaderdocument Major SoSW De negen competenties zijn ingedeeld naar drie domeinen, die overeenkomen met de drie segmenten uit het Opleidingsprofiel Maatschappelijk Werk en Dienstverlening : de beginnend beroepsbeoefenaar als werker: zorg, hulp en dienstverlening de beginnend beroepsbeoefenaar als medewerker: bedrijfsvoering, werken vanuit een instelling/organisatie de beginnend beroepsbeoefenaar als lid van de beroepsgroep: beroepsontwikkeling en professionalisering In het Kaderdocument Major SoSW heeft de opleiding haar eigen visie op het beroep uitgewerkt De opleiding onderzoekt structureel in welke functies haar afgestudeerden werk vinden door middel van de landelijke HBO-monitor (jaarlijks) en via eigen werkveldonderzoek (iedere twee jaar). Uit de HBOmonitor 2005 blijkt dat studenten bovengemiddeld terechtkomen in functies passend bij het HBO-niveau. Ook uit het werkveldonderzoek blijkt dat de opleiding er goed in slaagt afgestudeerden te brengen op het niveau en in functies die aansluiten bij de HBO-opleiding MWD. De opleiding heeft ook een analyse gemaakt van de antwoorden die in het werkveldonderzoek zijn gegeven. Daaruit blijkt, dat met name de cliëntgebonden rol veel wordt vervuld en MWD afgestudeerden minder belast zijn met het ontwikkelen en meer met het uitvoeren van beleid. MWD afgestudeerden scoren hoog op het onderhouden van relatienetwerken en het onderhandelen. Het auditteam heeft kunnen constateren dat de opleiding haar opleidings- en beroepsprofiel heeft gebaseerd op landelijke documenten, die in samenwerking met de beroepspraktijk zijn opgesteld. In het Kaderdocument Major SoSW heeft de opleiding haar eigen profiel en de eigen visie op het beroep duidelijk beschreven. Het auditteam is van mening, dat de eindcompetenties van de opleiding corresponderen met de kerntaken van een (beginnend) beroepsbeoefenaar en goed aansluiten bij de eisen die de vakgenoten en de beroepspraktijk stellen aan een opleiding MWD. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 10

14 De Schools binnen Hogeschool INHOLLAND kennen drie formele adviesorganen. Op beleidniveau overleggen de Schools met curatoria, die de opleiding informeren over de trends in de samenleving en actuele ontwikkelingen in het beroepenveld. De curatoria zijn breed samengesteld en vertegenwoordigen het beroepenveld van MWD. CMV en SPH. SoSW Rotterdam heeft op beide locaties (Rotterdam en Den Haag) een curatorium en SoSW Haarlem heeft één curatorium voor de vijf vestigingen samen. De Beroepenveldcommissies van de beide Schools adviseren de opleiding met betrekking tot meer onderwijsgerelateerde vraagstukken, namelijk het opleidingsprofiel, de competenties, het curriculum, de praktijkcomponent en over de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. De Beroepenveldcommissies zijn samengesteld uit functionarissen op stafniveau van grote instellingen. Beide locaties van SoSW Rotterdam hebben een eigen Beroepenveldcommissie. SoSW Haarlem kent voor de vijf vestigingen één gezamenlijke Beroepenveldcommissie. In de Resonansgroep Social Work worden de ontwikkelde producten besproken. De Resonansgroep bewaakt of de beroepspraktijk voldoende herkenbaar is, bijvoorbeeld in de toetsen en de ingebrachte cases. De Resonansgroep bestaat uit leden van het beroepenveld, die op uitvoerend niveau werkzaam zijn en studenten. Met de Beroepenveldcommissies heeft de opleiding het competentieprofiel en de uitwerking van de competenties over de vier opleidingsjaren besproken. Het auditteam heeft kennisgenomen van de samenstelling van de curatoria, de Beroepenveldcommissies en de Resonansgroep Social Work en is van mening, dat deze commissies een zeer representatieve vertegenwoordiging laten zien van het werkveld waarbinnen de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening opereert. Op basis van de verslagen van overleggen concludeert het auditteam, dat er met de commissies regelmatig is gesproken over de structuur en de inhoud van de opleidingen en dat de opleidingen daar waar nodig aanpassingen maakt De Schools volgen actief de landelijke discussies over de beroepenstructuur en de opleidingskwalificaties. Omdat de beroepstaken MWD zich blijven ontwikkelen leggen de beide Schools ook regelmatig de competenties en de eigen inkleuring aan hun eigen Beroepenveldcommissies voor. De uitkomsten hiervan worden ingebracht in de gezamenlijke Projectgroep Onderwijsontwikkeling Minor Major School of Social Work, waarin de programmadirecteuren van de beide Schools zitting hebben De opleiding MWD heeft zich voor een internationale benchmark georiënteerd op vergelijkbare opleidingen in België, Noorwegen, Zweden en Duitsland. Deze landen zijn vergelijkbaar met Nederland op het gebied van welzijn, economie en zorgstelsel. Dit weerspiegelt zich ook in de inhoud van het beroepsonderwijs. De opleiding MWD heeft de inhoud van de buitenlandse opleidingen op hoofdlijnen vergeleken met het eigen programma en concludeert dat de programma s op hoofdlijnen gelijk zijn. In de onderwijskundige aanpak ziet de opleiding MWD wel verschillen. Met deze hogescholen bestaan ook samenwerkingsovereenkomsten De beide Schools werken aan internationalisering door het onderwijs een internationaal karakter te geven en studentmobiliteit te vergroten. Beleid daaromtrent hebben de beide Schools vastgelegd in de notities On the Course for Quality, Internationalisering en de School of Social Work Rotterdam en Activiteitenplan Haarlem Met buitenlandse organisaties heeft de opleiding samenwerkingsverbanden. Zo zijn er het consortium van Europese Social Work-opleidingen en de internationale netwerken Feset en European Thematic Network Social Work en de European Association for Schools of Social Work. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 11

15 Binnen het curriculum biedt de opleiding een aantal differentiatieminoren aan met een internationaal karakter. Ook worden in beide Schools internationale weken georganiseerd. Met studenten uit Noorwegen wordt samengewerkt aan projecten via videoconferentie. Onderwijsontwikkelaars worden gestimuleerd internationale aspecten op te nemen in het onderwijs. Dit was in nog niet voor alle onderdelen het geval. Vanaf zal daarin verbetering komen. Studenten van beide Schools hebben de mogelijkheid om stage in het buitenland te lopen. Vanuit SoSW Rotterdam hebben een beperkt aantal studenten in een deel van hun studie in het buitenland gevolgd of in het buitenland stage gelopen. Vanuit SoSW Haarlem heeft een aantal studenten een half jaar stage gelopen in Noorwegen. Studenten krijgen door middel van een brochure en in de lessen zelf ter voorbereiding op de derdejaars stage informatie over het gaan naar buitenland. Voorwaarde voor een stage in het buitenland is wel dat er in de betreffende organisatie MWD-werk te verrichten is. Uit de studentevaluaties 2005 en 2006 bleek dat internationalisering laag scoorde. De opleiding heeft verbeterplannen opgesteld en inmiddels verschillende maatregelen getroffen, zoals de hierboven beschreven differentiatieminoren, de internationale week en het opnemen van internationale aspecten in het curriculum. In februari 2007 is een overkoepelende werkgroep ingesteld om de werkzaamheden van de coördinatoren internationalisering op de beide Schools op elkaar af te stemmen en te versterken. Het auditteam heeft kennisgenomen van de notities On the Course for Quality, Internationalisering en de School of Social Work Rotterdam en Activiteitenplan Haarlem en de hierboven beschreven internationale aspecten in het curriculum en is van mening, dat de opleiding er op een voor een opleiding MWD passende manier voor zorgt, dat belangrijke internationale ontwikkelingen in het curriculum aan bod komen en studenten die competenties kunnen verwerven, die zij nodig hebben om ook in een internationale context te kunnen werken. Uit de gesprekken met de studenten en docenten blijkt evenwel, dat studenten niet zo erg geïnteresseerd zijn in wat er op internationaal gebied speelt. Dat de opleiding ondanks dit gegeven hieraan toch aandacht besteedt vindt het auditteam goed, want ook MWD-ers moeten op de hoogte zijn van wat er in het buitenland gebeurt op hun vakgebied. Oordeel: goed Het auditteam kwalificeert dit facet voor alle varianten van de opleiding als goed en wel op grond van de volgende observaties: De opleiding heeft haar opleidings- en beroepsprofiel gebaseerd op landelijke documenten, die in samenwerking met de beroepspraktijk zijn opgesteld en deze profielen een eigen inkleuring gegeven. De Schools volgen actief de landelijke discussies over de beroepenstructuur en de opleidingskwalificaties en leggen ook regelmatig de competenties en de eigen inkleuring aan hun eigen Beroepenveldcommissies voor. Zowel uit de HBO-monitor als uit eigen werkveldonderzoek blijkt dat de eindcompetenties van de opleiding corresponderen met de kerntaken van een (beginnend) beroepsbeoefenaar en goed aansluiten bij de eisen die de vakgenoten en de beroepspraktijk stellen aan een opleiding MWD. Met het werkveld heeft de opleiding structureel overleg. De vertegenwoordigers in de curatoria, de Beroepenvelcommissies en de Resonansgroep Social Work acht het auditteam zeer representatief voor de actuele beroepspraktijk. Uit de verslagen van overleggen blijkt, dat er met de verschillende commissies regelmatig is gesproken over de structuur en de inhoud van de opleidingen. De opleiding zorgt er op een voor een opleiding MWD passende manier voor, dat belangrijke internationale ontwikkelingen in het curriculum aan bod komen en studenten díe competenties kunnen verwerven, die zij nodig hebben om ook in een internationale context te kunnen werken. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 12

16 Facet 1.2. Niveau Bachelor Criterium Het facet Niveau Bachelor is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor? Bevindingen De opleiding heeft de opleidingscompetenties geijkt aan de internationale Dublin Descriptoren en de generieke kwalificaties HBO-bachelor. In het Kaderdocument Major SoSW heeft de opleiding beschreven hoe de opleidingscompetenties de internationale Dublin Descriptoren afdekken en hoe de vertaalslag is gemaakt van de generieke kwalificaties HBO naar de Dublin Descriptoren. Dit heeft de opleiding voor zowel het eindniveau van de propedeuse als voor het eindniveau hoofdfase MWD beschreven. Zo corresponderen de volgende competenties bijvoorbeeld met: Kennis en inzicht De afgestudeerde kan een samenhangend beeld en verklaring geven op basis van verschillende inzichten; De afgestudeerde kan op basis van een methodische verantwoording zelfstandig kiezen welke standaard(s) gebruikt worden. Toepassen Kennis en inzicht De afgestudeerde kan voor een probleem meerder factoren benoemen en in samenhang tot elkaar, waardoor er een samenhangend beeld ontstaat; De afgestudeerde kan creatief omgaan met diversiteit in menselijk gedrag en handelen en voor die unieke situatie toegespitste reacties, oplossingen bedenken. Oordeelsvorming De afgestudeerde kan zelfstandig en op grond van eigen inzicht concepten en methoden in min of meer vergelijkbare situaties toepassen. Communicatie De afgestudeerde vertoont adequaat communicatiegedrag, toegespitst op de eisen van de situatie; De afgestudeerde kan meerder gesprekstechnieken hanteren. Leervaardigheden De afgestudeerde kan door middel van reflectie het beroepsmatig handelen verantwoorden en toetsen aan professionele kaders; De afgestudeerde kan vanuit samenhangende referentiekaders methodisch denken en handelen. Het auditteam heeft in het Kaderdocument Major SoSW kunnen lezen hoe de opleiding de relatie legt tussen de Dublin Descriptoren, de HBO generieke kwalificaties en de opleidingscompetenties en is van mening, dat de eindcompetenties van de opleiding goed aansluiten bij het niveau Bachelor zoals weergegeven in de Dublin Descriptoren en de HBO-generieke kwalificaties. Door zowel een beschrijving te geven van het eindniveau van de propedeuse als van het eindniveau van de hoofdfase geeft de opleiding een goed inzicht in de competentieontwikkeling die van de student wordt verwacht. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 13

17 Oordeel: goed Het auditteam kwalificeert dit facet voor alle varianten van de opleiding als goed en wel op grond van de volgende observaties: De opleiding heeft de opleidingscompetenties geijkt aan de internationale Dublin Descriptoren en de generieke kwalificaties HBO-bachelor. In het Kaderdocument Major SoSW heeft de opleiding beschreven hoe de opleidingscompetenties de internationale Dublin Descriptoren afdekken en hoe de vertaalslag is gemaakt van de generieke kwalificaties HBO naar de Dublin Descriptoren. Daaruit blijkt dat de eindcompetenties van de opleiding goed aansluiten bij het niveau Bachelor. Door zowel een beschrijving te geven van het eindniveau van de propedeuse als van het eindniveau van de hoofdfase geeft de opleiding een goed inzicht in de competentieontwikkeling die van de student wordt verwacht. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 14

18 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Criteria Het facet Oriëntatie HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Zijn de eindkwalificaties van de opleiding mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties? Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor de betreffende opleiding vereist of dienstig is? Bevindingen Oriëntatie HBO kent twee dimensies. Hoger onderwijs enerzijds, beroepsonderwijs anderzijds Hoger Onderwijs Zoals al onder 1.2. is beschreven heeft de opleiding de opleidingscompetenties geijkt aan de internationale Dublin Descriptoren en de generieke kwalificaties HBO-bachelor. In het Kaderdocument Major SoSW heeft de opleiding beschreven hoe de opleidingscompetenties de internationale Dublin Descriptoren afdekken en hoe de vertaalslag is gemaakt van de generieke kwalificaties HBO naar de Dublin Descriptoren. Het auditteam is van mening dat de opleidingen op basis hiervan gerekend kunnen worden tot het hoger onderwijs (zie ook onder 1.2.) Beroepsonderwijs Zoals onder 1.1. is beschreven heeft de opleiding haar opleidings- en beroepsprofiel gebaseerd op landelijke documenten waarin de eisen staan vermeld, zoals deze zijn gesteld door de beroepspraktijk en dit profiel een eigen inkleuring gegeven en uitgewerkt in 9 competenties. Het auditteam is van mening dat de opleiding MWD een beroepsopleiding is en heeft geconstateerd dat hierover afstemming plaats heeft gevonden met het beroepenveld. (zie ook onder 1.1.) De eindcompetenties corresponderen met de kerntaken van een (beginnend) beroepsbeoefenaar en sluiten goed aan bij de eisen die de vakgenoten en de beroepspraktijk stellen aan een opleiding MWD. Zowel uit de HBO-monitor als uit het eigen Werkveldonderzoek blijkt, dat de opleiding er goed in slaagt afgestudeerden te brengen op het niveau en in functies die aansluiten bij de HBO-opleiding MWD Voor het overige blijkt de Oriëntatie HBO ook uit het programma van beide opleidingen. Zie daarvoor de bevindingen onder facet 2.1. Oordeel: goed Het auditteam kwalificeert dit facet voor alle varianten van de opleiding als goed en wel op grond van de volgende observaties: De eindcompetenties van de opleiding sluiten goed aan bij het niveau Bachelor zoals weergegeven in de Dublin Descriptoren en de HBO-generieke kwalificaties. De opleiding heeft haar opleidings- en beroepsprofiel gebaseerd op landelijke documenten waarin de eisen van de beroepspraktijk staan vermeld en dit profiel een eigen inkleuring gegeven en uitgewerkt in 9 competenties. Uit onderzoek blijkt, dat de opleiding er goed in slaagt afgestudeerden te brengen op het niveau en in functies die aansluiten bij de HBO-opleiding MWD. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 15

19 SAMENVATTEND OORDEEL DOELSTELLINGEN OPLEIDING : VOLDOENDE Het auditteam beoordeelt het Onderwerp Doelstellingen Opleiding voor alle opleidingsvarianten als voldoende. De opleiding heeft haar opleidings- en beroepsprofiel gebaseerd op landelijke documenten, die in samenwerking met de beroepspraktijk zijn opgesteld en deze profielen een eigen inkleuring gegeven. De Schools volgen actief de landelijke discussies over de beroepenstructuur en de opleidingskwalificaties. Met het werkveld heeft de opleiding structureel overleg. De eindcompetenties van de opleiding corresponderen met de kerntaken van een (beginnend) beroepsbeoefenaar en sluiten goed aan bij de eisen die de vakgenoten en de beroepspraktijk stellen aan een opleiding MWD. De opleiding zorgt er op een effectieve manier voor, dat belangrijke internationale ontwikkelingen in het curriculum aan bod komen en studenten díe competenties kunnen verwerven, die zij nodig hebben om ook in een internationale context te kunnen werken. De eindcompetenties van de opleiding sluiten goed aan bij het niveau Bachelor zoals weergegeven in de Dublin Descriptoren en de HBO-generieke kwalificaties. Extra aantekening: Conform de Beslisregels Accreditatie zoals vastgelegd in het NVAO-Accreditatiekader, kan een Onderwerp niet hoger scoren dan voldoende. Het auditteam beoordeelt evenwel alle facetten van het onderwerp Doelstellingen Opleiding als goed. Dit rechtvaardigt (zie Beslisregels onder E) een kwalificatie goed voor dit onderwerp. Reden voor het auditteam de kwalificatie goed als extra aantekening aan zijn oordeel toe te voegen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 16

20 Onderwerp 2: Programma Dit onderwerp kent acht facetten: 1.eisen hbo; 2. relatie tussen doelstellingen en inhoud; 3. samenhang programma; 4. studielast; 5. instroom; 6. duur; 7. afstemming tussen vormgeving en inhoud; 8. beoordeling en toetsing. Facet 2.1. Eisen HBO Criteria Het facet Eisen HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Vindt kennisontwikkeling van studenten plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontwikkeld studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek? Heeft het programma aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline? Waarborgt het programma de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft het aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk? Bevindingen Zoals al in de inleiding is beschreven komt het onderwijsprogramma op de beide Schools en op de verschillende locaties sterk overeen. In het gezamenlijke kaderdocument zijn de uitgangspunten vastgelegd. Iedere School is verantwoordelijk voor de uitwerking van de kaderdocumenten en de uitvoering daarvan op de eigen School. In periodeboeken staan voor de student de beschrijvingen van het integrale programma van een periode. De Schooloverstijgende Projectgroep Onderwijsontwikkeling Minor Major School of Social Work bewaakt de voortgang op en afstemming tussen de beide Schools Actuele vakliteratuur in relatie met andere kennisbronnen vormt voor de opleiding de basis voor kennisoverdracht aan studenten en is bron voor de vaststelling van de boekenlijsten. De opleiding stimuleert studenten diverse bronnen (vakliteratuur en internetsites) te raadplegen. Bij verschillende onderdelen waarbij onderzoeksvaardigheden aan de orde komen moeten studenten bronnenonderzoek doen. Het gebruik van relevante en actuele vakliteratuur is een expliciet beoordelingsaspect bij de afstudeerverslagen. Het auditteam heeft kennisgenomen van het door de opleiding gehanteerde studiemateriaal en concludeert dat het materiaal relevant en op HBO-niveau is. Tijdens de rondleiding op de verschillende locaties heeft het auditteam kunnen constateren, dat alle locaties beschikken over een bibliotheekfunctie waarin ook digitale informatie beschikbaar is zoals cd-roms, databanken, video s en dvd s. Alleen de locatie Utrecht heeft geen eigen bibliotheek. Daar kunnen de studenten via de online catalogus bibliotheekmaterialen bestellen en deze laten bezorgen op de locatie Utrecht. De bibliotheken beschikken over voor de opleiding actuele en relevante boeken en vaktijdschriften. Gebleken is dat niet alle studenten gebruik maken van de databases. (zie verder hierover onder 4.1. Materiele voorzieningen.) Het auditteam constateerde bij het lezen van de scripties dat studenten bij het schijven van hun scripties weinig gebruik hebben gemaakt van en/of hebben verwezen naar vakliteratuur. Ondanks het feit, dat de opleiding de studenten al stimuleert tot het gebruik maken van vakliteratuur blijft het daadwerkelijk (kunnen) raadplegen hiervan dus nog een aandachtspunt voor de opleiding Binnen de opleiding staan telkens aan de praktijk ontleende situaties centraal. De opleiding werkt daarvoor intensief samen met het werkveld om de beroepscompetenties uit te werken tot studiemateriaal. Cliëntanalyse, intakebeschrijvingen, beleidsnotities en stappenplannen worden als input gebruikt bij de ontwikkeling van cases en opdrachten in de periodeboeken. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 17

21 In de latere leerjaren van de opleiding gaat het werkveld steeds meer als opdrachtgever optreden en geeft daardoor invulling aan studieonderdelen. De opleiding kent ook verschillende projectbureaus die de samenwerking zoeken met de overheid en instellingen om (grote) praktijkopdrachten te realiseren, waarbij studenten en docenten kunnen participeren. Daarnaast betrekken de Schools het werkveld nadrukkelijk bij de opleiding door het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten. (zie ook ) Voltijds studenten voeren in het derde jaar activiteiten uit in het kader van de beroepspraktijkvorming (bpv) in opdracht van de organisatie waar ze dan voor werkzaam zijn. In het vierde jaar leveren instellingen de projectopdrachten. Deeltijd en duale studenten voeren daarnaast gedurende hun hele opleiding opdrachten uit in hun eigen organisatie Bij alle opleidingsvarianten maakt de opleiding een koppeling tussen leren in de praktijk en leren in de school. Studenten verwerven hun beroepsvaardigheden zowel in het binnenschoolse als het buitenschoolse deel van het curriculum. De opleiding realiseert dit door bpv, praktijkopdrachten, via gastdocenten en door excursies. Zoals hierboven al vermeld hebben beide Schools samenwerkingscontracten met het werkveld. Bpv vindt in alle leerjaren plaats. Om de relevantie van een praktijkwerkplek voor het kunnen verwerven van de MWD competenties te bepalen heeft de opleiding criteria vastgelegd. In de nota Studieloopbaanbegeleiding staat beschreven hoe de student de ervaringen en opgedane leermomenten moet beschrijven en hoe hij zich moet verantwoorden over de verwerving van de competenties. De student neemt de reflectie op de praktijkervaring op in zijn digitaal portfolio. Deeltijd Deeltijdstudenten met relevant werk van 20 uur per week maken de uren voor bpv op de eigen werkplek. Deeltijdstudenten die nog geen relevant werk hebben, gebruiken deze uren voor werkveldoriëntatie. Na periode 2 moet elke deeltijdstudent over een relevante werkplek beschikken. Duaal SoSW Rotterdam Het duale programma is het eerste jaar gebaseerd op het voltijd programma. Vanaf studiejaar 2 vindt het programma voor de helft van het onderwijs buitenschools plaats. Daarvoor sluit de opleiding een contract af met de werkplek en de student, de zogenaamde tripartite overeenkomst, met afspraken over de taken die de student uitvoert en de verantwoordelijkheden van de praktijkbegeleider en de opleiding. Het auditteam heeft kennisgenomen van de opzet en inhoud van het programma zoals beschreven in Kaders Major SoSW en de Periodeboeken en is op basis hiervan van mening, dat de opleiding ervoor zorg draagt dat kennisontwikkeling van studenten plaatsvindt aan de hand van de hierboven al genoemde vakliteratuur en aan de beroepspraktijk ontwikkeld studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk. In het gesprek tijdens de audit met het management en de docenten bleek dat de twee Schools regelmatig vragen krijgen vanuit het werkveld of de opleiding in het curriculum aandacht kan besteden aan actuele ontwikkelingen zoals schoolmaatschappelijk werk, huiselijk geweld, verslavingszorg, bemoeizorg. Op strategisch niveau beslist de opleiding of zo n onderwerp in het curriculum van MWD moet worden opgenomen en zo ja of dat moet gebeuren in het major of het minordeel. (zie daarover 2.2.) De Schools kunnen daaraan vervolgens hun eigen lokale invulling geven door het aanbieden van een differentiatieminor of door aanpassingen te maken in de aan te bieden kritische beroepssituaties. Het kan ook gebeuren, dat bepaalde onderwerpen regiogebonden zijn en alleen op de locatie(s) uit de betreffende regio aangeboden worden. De onderwerpen/ opdrachten kunnen dus per locatie/regio en/of per School verschillen. De te ontwikkelen competenties blijven evenwel voor beide Schools gelijk. Het kost de Schools gemiddeld één tot anderhalf jaar om goede aanpassingen te maken. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hogeschool INHOILLAND 18

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd.

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd. Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd Saxion Hogeschool Deventer Commerciële Economie voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Haagse Hogeschool Afdeling Sociaal Pedagogische Hulpverlening Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal School of Agriculture & Technology Hogeschool INHOLLAND Delft Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Saxion Hogeschool IJselland Instituut Hospitality & Facility Management Rapport ten behoeve van

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogescholen, locatie Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING voltijd - deeltijd CROHO:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd CROHO nr. 30100 Hogeschool

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Afdeling Management & Human Resources Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd CROHO nr. 34406 Saxion Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd INHOLLAND Select Studies Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële economie voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële economie voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële economie voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Zorg en Welzijn Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Fiscale Economie voltijd Saxion Hogescholen Enschede en Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar Basisonderwijs Fontys PABO Tilburg voltijd - deeltijd. Stichting Fontys Hogescholen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar Basisonderwijs Fontys PABO Tilburg voltijd - deeltijd. Stichting Fontys Hogescholen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar Basisonderwijs Fontys PABO Tilburg voltijd - deeltijd Stichting Fontys Hogescholen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-V voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-V voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-V voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar basisonderwijs voltijd - deeltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar basisonderwijs voltijd - deeltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar basisonderwijs voltijd - deeltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd - deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE

Nadere informatie

Adviesrapport Toets nieuwe opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijke Werk en Dienstverlening deeltijd, afstandsonderwijs

Adviesrapport Toets nieuwe opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijke Werk en Dienstverlening deeltijd, afstandsonderwijs Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport Toets nieuwe opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijke Werk en

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd. Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd. Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemie,Chemische Technologie, Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, voltijd Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bank en Verzekeren Duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bank en Verzekeren Duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bank en Verzekeren Duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd. Design Academy Eindhoven

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd. Design Academy Eindhoven Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd Design Academy Eindhoven Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Cultureel Erfgoed, Reinwardt Academie Voltijd en deeltijd Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Cultureel Erfgoed, Reinwardt Academie Voltijd en deeltijd Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Cultureel Erfgoed, Reinwardt Academie Voltijd en deeltijd Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd CROHO

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, deeltijd Commerciële Economie, deeltijd Small Business en Retailmanagement, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Voltijd. Academie Life Science, Engineering & Design Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Voltijd. Academie Life Science, Engineering & Design Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Voltijd Academie Life Science, Engineering & Design Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Verpleegkunde voltijd deeltijd duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Verpleegkunde voltijd deeltijd duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Verpleegkunde voltijd deeltijd duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs Voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs Voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs Voltijd deeltijd - duaal Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie