Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden

2 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd CROHO nr Hogeschool Hanzesteden Hobéon Certificering BV december 2006 Auditteam: W.L.M. Blomen L. de Boer I. E. Hobo-v.d. Graaf W.S. van Raay Drs. R.F.H.M. Stapert Secretaris: G.C. Versluis

3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Karakteristiek van de opleiding Visitatierapport Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma visitatie 29 september BEVINDINGEN EN BEOORDELING 9 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 9 Facet 1.2. Niveau Bachelor 12 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 14 Onderwerp 2: Programma 16 Facet 2.1. Eisen HBO 16 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 19 Facet 2.3. Samenhang Programma 22 Facet 2.4. Studielast 25 Facet 2.5. Instroom 27 Facet 2.6. Duur 29 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 30 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 32 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 36 Facet 3.1. Eisen HBO 36 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 38 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel Onderwerp 4: Voorzieningen Facet 4.1. Materiële Voorzieningen 43 Facet 4.2. Studiebegeleiding 45 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 48 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 48 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 51 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 53 Onderwerp 6: Resultaten Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd- deeltijd Integraal oordeel/ advies aan NVAO 61 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren Bijlage II: Programma visitatie 29 september 2006

4 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de in paragraaf 1.2 genoemde HBO bachelor opleiding Bereik van de beoordeling Het onderhavige rapport heeft betrekking op de opleiding Lifestyle Adviseur, die door Hogeschool Hanzesteden in de volgende varianten wordt aangeboden: Lifestyle Adviseur, voltijd crohonummer Lifestyle Adviseur, deeltijd crohonummer Hobéon Certificering heeft zijn oordeel over de voltijd en de deeltijd variant van de opleiding Lifestyle Adviseur in één rapport samengevat omdat beide varianten gericht zijn op dezelfde eindkwalificaties en binnen één gemeenschappelijk beleids- en uitvoeringskader aangeboden worden. Niettemin wordt in het rapport, daar waar nodig, het onderscheid tussen de twee varianten zichtbaar gemaakt De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door het Kwaliteitsrapport van de opleiding Lifestyle Adviseur voltijd en deeltijd Karakteristiek van de opleiding De Jan des Bouvrie Academie, opleiding Lifestyle Adviseur is in ontwikkeld in een samenwerking tussen Hogeschool Hanzesteden en de ontwerpstudio van Jan des Bouvrie en zijn ontwerpers. De opleiding Lifestyle Adviseur houdt zich bezig met het inrichten van leefomgevingen. Het accent van het huidige curriculum ligt daarbij op de omgeving binnen een woning of ander gebouw en de aandacht strekt zich uit tot de buitenomgeving, zoals de tuin. De opleiding heeft veel verwantschap met interieurarchitectuur, maar onderscheidt zich doordat er minder nadruk ligt op het technische aspect. De opleiding situeert zichzelf binnen het domein Vormgeving. (zie facet 1.1.) De vierjarige opleiding is in november 2001 van start gegaan met een eerste cohort van ongeveer 18 deeltijdstudenten. Ook in 2002 startte een groep deeltijdstudenten. Omdat de groep deeltijdstudenten daarna dermate terugliep is in 2003 niet opnieuw gestart met een volgend cohort. Een belangrijke koerswijziging is geweest om in 2004 te starten met een voltijdse opleiding. Daarvoor bleek veel belangstelling te bestaan. In het collegejaar bestond de opleiding uit één groep vierdejaars, drie groepen tweedejaars (twee voltijd en één deeltijd) en vier groepen eerstejaars (drie voltijd en één deeltijd) studenten. Voor worden opnieuw drie groepen voltijd en één groep deeltijd aangenomen. De belangstelling voor de opleiding is veel groter - er is een wachtlijst - maar grotere toestroom acht de opleiding niet verantwoord. Van november 2001 tot juli 2006 zijn in totaal 200 studenten aan de opleiding ingeschreven geweest. Het aantal studenten in juli 2006 is 159 en er wordt een instroom verwacht voor het studiejaar van meer dan 100 studenten. Het onderwijs wordt verzorgd door 16 docenten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 1

5 Lifestyle als vakgebied omvat mode, uiterlijke verzorging, ruimtelijke vormgeving, interieurstyling en decoratie. Hogeschool Hanzesteden heeft de keuze gemaakt de opleiding voor Lifestyle Adviseur in eerste instantie te beperken tot een opleiding in ruimtelijke vormgeving en interieurstyling. (zie facet 1.1.) Het curriculum is voor zowel de deeltijd als de voltijdvariant gelijk. Alleen het aantal contactmomenten verschilt. De leerinhouden van de opleiding zijn geordend volgens het zogemaande KOSMOS model. Dit model heeft als leidraad de ontwikkeling van de competenties van de studenten van kennisverwerver naar een ontwerper en adviseur en manager met een eigen stijl. De beginnende student zal eerst kennis moeten nemen van basisstructuren om deze vervolgens te gebruiken bij het ontwikkelen van een eigen stijl van ontwerpen en een eigen wijze van adviseren. Stapsgewijs worden de competenties tijdens de opleiding en de stage verbreed en verdiept. Het model kent 6 opeenvolgende fasen: - Kennisverwerving en oriëntatie - Ontwerp en Uitvoering - Sfeer en Design - Mens en Omgeving - Onderneming en adviseur - Specialisatie en afstemming (zie facet 2.2. en 2.3) Op basis van evaluaties is het curriculum in de afgelopen jaren op een aantal punten aangepast. Zo hebben bepaalde modulen een langere doorlooptijd gekregen en zijn er nieuwe modulen aan het curriculum toegevoegd. Ook ontwikkelingen in het beroepenveld sinds het eerste concept hebben geleid tot aanpassingen in het curriculum. (zie facet 2.2.) De opleiding is inmiddels de pioniersfase voorbij. De opleiding heeft nu een volwassen omvang, die voldoende basis vormt voor continuïteit. Dat stelt andere eisen aan de organisatie en de processen dan in het begin nodig was. Zaken die in een kleine opleiding vanzelf lopen, worden nu bewust geborgd, om geen kwaliteit te verliezen als gevolg van de groei. (zie onderwerp 5) 1.4. Visitatierapport Omdat de opleiding Lifestyle Adviseur in november 2001 van start is gegaan is er nog geen eerdere visitatie geweest. In het kader van de interne kwaliteitszorg binnen de Hogeschool Hanzesteden heeft op 21 juni 2006 een interne audit plaatsgevonden bij de opleiding Lifestyle Adviseur voltijd en deeltijd op de locatie Deventer. Het intern auditteam bestond uit deskundigen van Saxion Hogescholen en twee werkvelddeskundigen. In het algemeen heeft het interne auditteam tijdens de interne audit een positieve indruk gekregen van de kwaliteit van de opleiding Lifestyle Adviseur (voltijd en deeltijdvariant) Als sterke punten noemt het interne auditteam o.a.: De opleiding is opgezet vanuit een doordachte visie (KOSMOS-model). Dit wordt bevestigd door de gesprekken met de studenten en de docenten. Voor de werkvelddeskundigen is dit een herkenbare opzet. Het belang dat de opleiding hecht aan ruime aandacht voor het conceptuele denken kwam in de gesprekken met de docenten en studenten ook helder terug. Er is een nauwe betrokkenheid tussen de docenten en het werkveld. De werkvelddeskundigen hebben op basis van de beoordeelde werkstukken een positief beeld over het niveau van de opleiding gekregen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 2

6 Als verbeterpunten noemt het interne auditteam: Tijdens de gesprekken die het interne auditteam voerde werd duidelijk dat er alleen in het vierde jaar aan studenten gevraagd wordt een portfolio samen te stellen en daarin een reflectie te geven over de afgelopen periode. Het interne auditteam is van mening, dat het voor de opleiding die zeer veel waarde hecht aan de groei van de studenten en daar intensief mee bezig is tijdens de opleiding, een gemiste kans is om pas in het laatste studiejaar te starten met het maken van een portfolio. Geadviseerd wordt het portfolio in een zo vroeg mogelijk stadium van de opleiding een rol te geven en studenten van meet af aan de reflecties die in de opleiding belangrijk worden gevonden te laten beschrijven. Daarmee kunnen de studenten hun groei ervaren. De ruimtelijke voorzieningen zijn voor een creatieve opleiding te weinig uitdagend. Het is noodzakelijk de actuele en gewenste stand van zaken met betrekking tot het personeelsbeleid uit te werken en te voorzien van relevant bewijsmateriaal. Het interne auditteam heeft vernomen, dat in de in het voorjaar van 2006 vastgestelde nota Kwaliteitszorg van de Hogeschool Hanzesteden is beschreven wat er geëvalueerd is en volgens welke planning de onderzoeken uitgevoerd worden. Deze nota is geïmplementeerd en beschrijft de feitelijke situatie. Het is voor het interne auditteam op het moment van de interne audit niet te beoordelen of daarmee de PDCA-cyclus is rondgemaakt. De opleiding moet dit onderbouwen met valide documenten. Het door Hobéon samengestelde (externe) auditteam, dat op 29 september 2006 ten behoeve van de Accreditatie de audit uitvoerde bij de opleiding Lifestyle Adviseur, heeft kennisgenomen van het Auditrapport dat naar aanleiding van de interne audit op 21 juni 2006 is opgesteld en van het Kwaliteitsrapport van de opleiding Lifestyle Adviseur dat ten behoeve van de audit op 29 september 2006 is opgesteld. In onderhavig adviesrapport is bij de verschillende onderwerpen/facetten aangegeven wat de bevindingen zijn van het (externe) auditteam naar aanleiding van de audit die op 29 september heeft plaatsgevonden Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de betreffende opleiding is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van de opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleiding voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Accreditatiekader. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleidingsvarianten geldt het volgende: De voltijd en deeltijd opleiding hebben het beroepsprofiel, de opleidingscompetenties en de doelstellingen in samenspraak met het relevante beroepenveld opgesteld en door dit beroepenveld laten valideren.(zie onder facet 1.1.: Domeinspecifieke Eisen ). Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een opleiding Lifestyle Adviseur op HBO-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 3

7 De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door {naam opleiding} aangeleverde schriftelijke informatie: Kwaliteitsrapport; Studiegids; Onderwijs- en Examen Reglement OER; Auditrapport interne audit 21 juni 2006 (zie ook 1.4); Onderliggende documentatie betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - strategische keuzen en de positie in de markt, - interne organisatie, - de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne managementrapportages en verbetermaatregelen, - ontwikkelingen in het beroepenveld, - beroeps- en opleidingsprofielen, - (validatie) eindkwalificaties, - curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, - werkvormen, - toetsing en beoordeling, - kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, - internationalisering, - instroombeleid, - studiebegeleiding, - onderwijsrendement. Op basis van de door de opleiding aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de voltijd en deeltijd opleiding. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Voorafgaand aan de visitatie (zie hieronder) werd het management van de betreffende opleiding op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentanalyse. Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 1, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten twee externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van Lifestyle Adviseur, één student, één lead auditor, één auditor onderwijs vanuit Hobéon Certificering en één secretaris, eveneens vanuit Hobéon Certificering. 1 Visitatie heeft op 29 september 2006 plaatsgevonden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 4

8 Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus (management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven reeds is aangegeven, meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen waarneming. De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de opleiding overleg voert; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht CV s van (gast)docenten; netwerkoverzicht docenten; verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; verslagen van studievoortgangsgesprekken met studenten; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 5

9 Beslisregels Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast. Onderwerp A. Een onderwerp scoort voldoende, indien alle facetten van dat onderwerp tenminste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige tenminste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. B. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. C. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Facet D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Extra aantekening E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 2 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord. 2 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (240 ECTS) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een HBO Bachelor accreditatie. Duur is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 6

10 Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Voorzitter: Leden: Secretaris: W.L.M. Blomen L. de Boer I. E. Hobo-v.d. Graaf Drs. R.F.H.M. Stapert W.S. van Raay G.C. Versluis Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de opleiding Life Style Adviseur noodzakelijke expertise aanwezig is. Expertise met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). De heer Blomen, de lead auditor, heeft inmiddels een groot aantal audits in het kader van accreditatie geleid binnen verschillende domeinen. De werkvelddeskundige, L. de Boer, heeft zich in zijn beoordeling met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programma-inhoud en (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien heeft hij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. De heer de Boer heeft op grond van zijn ervaring en positie in het werkveld een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het (internationale) werkveld gesteld worden aan professionals met een opleiding Life Style adviseur. De heer de Boer studeerde interieurarchitectuur en heeft sinds 1989 een eigen bureau als interieurarchitect BNI in Heereveen. De vakdeskundige, mevrouw I.E. Hobo, is werkzaam als coach Industrial Design Health bij de Technische Universiteit van Eindhoven en heeft al tientallen jaren ervaring als Industrieel Ontwerper. Momenteel is zij werkzaam als Senior Industrieel ontwerper van Panton. Mevrouw Hobo heeft zich in haar beoordeling gericht op de kwaliteit van de opleiding, de actualiteit en relevantie van het richtinggevend domeinspecifieke kader en het gerealiseerde niveau. De heer Stapert heeft zich als deskundige onderwijs vooral gericht op de kwaliteit van de processen die direct en indirect de uitvoering van het programma raken. Hij heeft een grote, ook internationale, onderwijservaring opgebouwd die hem in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan HBO-opleidingen worden gesteld. De heer Van Raay is vierde jaars student aan de bachelor opleiding van Design Academy Eindhoven. Voor de curricula vitae: zie Bijlage I. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 7

11 Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding(en): management, coördinatoren, docenten, studenten en staf. Voor een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage II Programma visitatie 29 september 2006 Zie Bijlage II. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 8

12 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen Ten tijde van de initiële ontwikkeling van de opleiding was er geen landelijk vastgesteld beroepsprofiel voor Lifestyle Adviseur. Het beroepsprofiel en de daaruit voortvloeiende specifieke visie op het beroep is tot stand gekomen met professionals uit het beroepenveld, waaronder de studio van Jan des Bouvrie. Docenten, die in een later stadium zijn toegevoegd aan de opleiding en die allen afkomstig waren uit de beroepspraktijk, hebben eveneens deelgenomen in de Ontwikkelgroep. Het eerste beroepsprofiel en de daarbij behorende set competenties zijn na uitgebreide discussie door de directie vastgesteld in Het auditteam heeft kennisgenomen van de verslagen uit 2001 van de Ontwikkelgroep en constateert dat het beroepsprofiel, de competenties en de inhoud van het curriculum in samenspraak met professionals uit het werkveld zijn opgezet Lifestyle als vakgebied omvat mode, uiterlijke verzorging, ruimtelijke vormgeving, interieurstyling en decoratie (bloemsierkunst, kunst, tafelcultuur, muziekcultuur). Hogeschool Hanzesteden heeft de keuze gemaakt de opleiding voor Lifestyle Adviseur in eerste instantie te beperken tot een opleiding in ruimtelijke vormgeving en interieurstyling. Wel wordt studenten in de laatste fase van de studie de mogelijkheid geboden zich te verdiepen in één of meer van de andere gebieden. De opleiding is voornemens in de periode de drie aanvullende aandachtsgebieden in het curriculum op te nemen In 2002 heeft de HBO-raad het profiel Vormgeving gepubliceerd en door het beroepenveld laten valideren. In de vergaderingen over dit profiel hebben de Kunstacademies geparticipeerd. De opleiding Lifestyle Adviseur speelde hierin zelf geen rol. Omdat de opleiding zich rekent tot dit brede domein van Vormgeving, zijn de oorspronkelijke opleidingscompetenties van 2001 met dit profiel in overeenstemming gebracht. Dat bracht geen principiële veranderingen met zich mee voor het curriculum. Het vernieuwde opleidingsconcept met daarin een beschrijving van het beroepsprofiel, de opleidingsspecifieke visie op het beroepenveld en de opleidingscompetenties is vastgelegd in het document Opleidingsconcept Opleiding Lifestyle Adviseur (jan. 2005) De opleiding heeft de visie op het beroep vertaald in 30 opleidingscompetenties die zijn ingedeeld naar: beroepspecifieke competenties, die direct met het beroep te maken hebben, met het creatieve vermogen Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 9

13 reflecterende en ontwikkelende competenties, waarbij het vermogen tot groei centraal staat; competenties m.b.t. communiceren en organiseren; competenties die gericht zijn op samenwerking en omgeving en waarbij inspiratiebronnen een belangrijke rol spelen. Het auditteam heeft kennisgenomen van het document Opleidingsconcept Opleiding Lifestyle Adviseur en de daarin opgenomen opleidingscompetenties. Het auditteam is van mening, dat deze opleidingscompetenties voldoende aansluiten bij de eisen die door de vakgenoten en de beroepspraktijk worden gesteld aan een opleiding in het betreffende domein. Het auditteam acht het van belang, dat de plannen voor het opnemen van alle aandachtsgebieden van Lifestyle in het curriculum verder worden uitgewerkt, zodat een student die een opleiding met de naam Lifestyle Adviseur heeft gevolgd competent is In lijn met de ontwikkeling binnen de hogeschool Hanzesteden om de relatie met het beroepenveld te borgen, heeft de opleiding in 2005 een Beroepenveldcommissie ingesteld. Deze commissie heeft bijgedragen aan het Opleidingsprofiel versie 2005 en heeft over het eindresultaat positief geadviseerd in mei De Beroepenveldcommissie is van mening, dat het opleidingsconcept Lifestyle Adviseur een gevarieerd en uitgebalanceerd product betreft. Het auditteam heeft kennisgenomen van de verslagen van de bijeenkomsten met de Beroepenveldcommissie en constateert dat er met deze commissie is gesproken over de competenties en het curriculum dat op basis hiervan is ontwikkeld. In deze Beroepenveldcommissie zitten voor de opleiding relevante vertegenwoordigers o.a. vanuit de sector Interieur, Design en Marketing Uit een inventarisatie naar de snelheid waarmee de eerste afgestudeerden in het relevante beroepenveld een baan hebben gekregen, leidt de opleiding af dat de beginnend beroepsbeoefenaar met een HBO Lifestyle opleiding de startkwalificatie heeft die in het relevante beroepenveld vereist is. Van de 9 afgestudeerden hebben er 7 een passende baan. De beide andere afgestudeerden zijn vooralsnog werkzaam gebleven in hun oorspronkelijke beroep en oriënteren zich nu in hoeverre ze een volledige overstap willen maken naar Lifestyle Adviseur als hoofdberoep. Daarnaast hebben 4 studenten die nog niet afgestudeerd zijn, reeds een volwaardige baan als Lifestyle Adviseur. Ook dit is voor de opleiding een indicatie dat de opleidingcompetenties aansluiten bij het startniveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Jaarlijks worden de bevindingen van de examinatoren t.a.v. de kwaliteit van het afstudeerwerk geëvalueerd. In het Ontwerpersoverleg, waarin leden van de afstudeercommissie die betrokken waren bij het beoordelen van het afstudeerwerk, zitting hebben, is geconstateerd dat de studenten het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar hebben behaald. (zie voor Ontwerpersoverleg onder 5.3.) Ook de leden van de Beroepenveldcommissie hebben in juni 2006 het afstudeerwerk bestudeerd en zijn eveneens van mening dat de afgestudeerden het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar hebben behaald. (zie verder hierover onder 6.1.) Ten aanzien van de opleiding Lifestyle Adviseur heeft de opleiding ter controle een internationale vergelijking uitgevoerd met: de opleidingscompetenties van de Hogeschool Gent, opleiding Interieurvorming ; Certified Interior Designers Law van de California Council for Interior Design Certification; Definition of an Interior Designer van de International Interior Design Association (IIDA). Uit deze vergelijking bleek, dat de competenties van de opleiding Lifestyle Adviseur voldoende aansluiten bij de competenties van Hogeschool Gent en de standaards van Californië en de IIDA. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 10

14 De opleiding besteed aandacht aan internationalisering door o.a. met studenten beurzen te bezoeken: Keulen in het 1 e jaar, Kortrijk in het 2 e jaar en Milaan in het 3 e jaar. Op deze beurzen vindt tevens oriëntatie plaats bij andere opleidingen om inspiratie op te doen en een vergelijking te maken met betrekking tot het gevraagde niveau; studenten de mogelijkheid te bieden om stage te lopen in het buitenland. In het studiejaar worden daartoe de eerste stappen gezet en gaan twee studenten voor stage naar New York en wil één student naar Milaan. Andere, nog niet uitgewerkte ideeën, zijn: uitwisseling van studenten en docenten met andere opleidingen in het buitenland en aan contacten met opleidingen en bedrijven in toonaangevende landen op het gebied van architectuur en vormgeving, zoals Italië, Frankrijk, Engeland, Scandinavië, Amerika en de buurlanden België en Duitsland. Op gebied van personeelsbeleid is nog geen expliciet beleid met betrekking tot internationale oriëntatie van het personeel. Uit de CV s van de huidige docenten blijkt evenwel, dat zij allen internationaal georiënteerd zijn. Op korte termijn zal de opleiding beleid ontwikkelen om vorm te geven aan internationalisering. (zie ook onder ) Tijdens de audit heeft het auditteam gesproken met het Managementteam over de internationale oriëntatie van de opleiding. Het Managementteam heeft aangegeven zich te hebben laten inspireren door hetgeen is geformuleerd door Hogeschool Gent en beschreven staat in de standaards van Californië en IIDA. Uitwisseling met andere opleidingen in het buitenland vindt nog niet plaats. De opleiding heeft als prioriteit gesteld eerst het programma voor de Lifestyle Adviseur en alles wat daar mee samenhangt goed op te zetten. Het auditteam acht de keuze van de opleiding zich eerst te hebben gericht op de opzet van een eigen opleiding met een goede kwaliteit, voldoende verantwoord. Oordeel: voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor de beide varianten van de opleiding als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: De opleiding heeft het opleidingsconcept met daarin een beschrijving van het beroepsprofiel, de opleidingsspecifieke visie op het beroepenveld en de opleidingscompetenties voldoende vastgelegd in het document Opleidingsconcept Opleiding Lifestyle Adviseur. Het beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zijn in samenspraak met professionals uit het werkveld opgesteld en sluiten aan bij de eisen die door de vakgenoten en de beroepspraktijk worden gesteld aan een opleiding in het betreffende domein. De Beroepenveldcommissie is van mening, dat het opleidingsconcept Lifestyle Adviseur een gevarieerd en uitgebalanceerd product betreft. Uit een internationale vergelijking met de competenties van de Hogeschool Gent en de standaarden van de California Council for Interior Design Certification en de International Interior Design Association (IIDA) is gebleken, dat de competenties van de opleiding Lifestyle Adviseur hierbij voldoende aansluiten. De internationale component in het curriculum komt verder o.a. tot uiting in het bezoek aan beurzen en de mogelijkheid tot stagelopen in het buitenland. Vertegenwoordigers van het ontwerperoverleg en leden van de Beroepenveldcommissie concluderen aan de hand van het afstudeerwerk, dat afgestudeerden voldoen aan het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Van de 9 afgestudeerden hebben er 7 een passende baan aansluitend op hun afstuderen en hebben 4 studenten die nog niet afgestudeerd zijn al wel een volwaardige baan als Lifestyle Adviseur. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 11

15 Facet 1.2. Niveau Bachelor Criterium Het facet Niveau Bachelor is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor? Bevindingen De opleiding Lifestyle Adviseur valt onder het Hoger Beroepsonderwijs. Afgestudeerden moeten op HBO niveau kunnen presteren. Het onderscheid met een MBO-opleiding komt vooral naar voren in de rol, die conceptdenken inneemt als rode draad in de opleiding. Hierbij gaat het om het kunnen vertalen van een eigen visie (op de mens, de wereld, bepaalde functies), die in principe abstract is, naar een eigen ruimtelijke stijl. De opleidingscompetenties van de opleiding Lifestyle Adviseur zijn een concretisering van het bachelorniveau vastgelegd in de Dublin Descriptoren en de generieke kernkwalificaties HBO. Achter elke competentie, die vermeld wordt in het document Opleidingsconcept Opleiding Lifestyle Adviseur (jan. 2005) staat een verwijzing naar de Dublin Descriptoren en de HBO kernkwalificaties en per Dublin Descriptor is verantwoord in welke opleidingscompetenties deze vorm gekregen heeft. Zoals al onder is vermeld heeft de opleiding de opleidingscompetenties verdeeld in beroepsspecifieke competenties, reflecterende en ontwikkelende competenties, competenties met betrekking tot communiceren en organiseren en competenties die gericht zijn op samenwerking en omgeving. Voorbeelden van de verschillende competenties en de relatie met de Dublin Descriptoren zijn: Beroepsspecifiek: De student kan vanuit een eigen idee en visie beeldende concepten voor een ruimte ontwikkelen, daarbij rekening houdend met de wensen van de gebruiker en deze concepten tot realisatie brengen. Dublin Descriptoren: Kennis en inzicht / Toepassen Kennis en inzicht De student transformeert onderzoekend, experimenterend en beschouwend kennis, indrukken en emoties op een geïntegreerde wijze tot een beeldend concept voor een ruimte. Dublin Descriptoren: Toepassen Kennis en inzicht / Leervaardigheden De student kan op een geïntegreerde wijze elementen uit hedendaagse stromingen, stromingen uit het verleden en elementen uit andere culturen verwerken in een beeldend concept voor een ruimte. Dublin Descriptoren: Toepassen Kennis en inzicht / Leervaardigheden Reflecterend en ontwikkelend: De student is zich bewust van verschillende opvattingen en benaderingen die bestaan binnen het vakgebied. Dublin Descriptoren: Kennis en inzicht / Oordeelsvorming De student gaat constructief om met het geven en ontvangen van kritiek. Dublin Descriptor: Communicatie Communicatief en organiserend De student is in staat een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf op te zetten en in stand te houden. Dublin Descriptoren: Toepassen Kennis en inzicht / Oordeelsvorming Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 12

16 De student kan een opdracht verwerven en interpreteren en erover onderhandelen met opdrachtgevers en andere betrokkenen. Dublin Descriptor: Communicatie Gericht op samenwerking en omgeving De student verdiept zich in het werk en ideeën van vakgenoten en vormgevers uit andere disciplines in een internationale context. Dublin Descriptor: Kennis en inzicht De student is in staat eigen doelen te realiseren in afstemming met anderen. Dublin Descriptoren: Toepassen Kennis en inzicht / Oordeelsvorming Het auditteam heeft kennis genomen van het document Opleidingsconcept Opleiding Lifestyle Adviseur en de daarin opgenomen opleidingscompetenties en de relatie met de Dublin Descriptoren en de generieke HBO kwalificaties. Het auditteam is van mening, dat de opleidingscompetenties aansluiten bij de algemene, internationaal geaccepteerde beschrijving Bachelor. De opleiding heeft op een duidelijke wijze aangetoond hoe de relatie wordt gelegd tussen de tien HBO kwalificaties en de Dublin Descriptoren. Oordeel: voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor de beide varianten van de opleiding als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: De opleiding heeft een relatie gelegd tussen de Dublin Descriptoren, de HBO bachelor kwalificaties en de 30 opleidingscompetenties. De opleiding heeft dit uitgewerkt en vastgelegd in het document Opleidingsconcept Opleiding Lifestyle Adviseur (jan. 2005). Elke opleidingscompetentie correspondeert met één of meer Dublin Descriptoren. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 13

17 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Criteria Het facet Oriëntatie HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Zijn de eindkwalificaties van de opleiding mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties? Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor de betreffende opleiding vereist of dienstig is? Bevindingen Oriëntatie HBO kent twee dimensies. Hoger onderwijs enerzijds, beroepsonderwijs anderzijds Hoger Onderwijs Zoals reeds beschreven onder 1.2. zijn de opleidingscompetenties een concretisering van het bachelor niveau zoals vastgelegd in de Dublin Descriptoren. De mate waarin de Dublin Descriptoren en de tien HBO kwalificaties terugkomen in de opleidingscompetenties is vastgelegd in het document Opleidingsconcept Opleiding Lifestyle Adviseur. Het auditteam is van mening dat de opleiding op basis hiervan gerekend kan worden tot het hoger onderwijs (zie ook onder 1.2.) Beroepsonderwijs Zoals reeds beschreven staat in bestaat er geen landelijk beroepsprofiel. Het beroepsprofiel en de daaruit voortvloeiende specifieke visie op het beroep is tot stand gekomen met professionals uit het beroepenveld. Het opleidingsconcept met daarin een beschrijving van het beroepsprofiel, de opleidingsspecifieke visie op het beroepenveld en de opleidingscompetenties is vastgelegd in het document Opleidingsconcept Opleiding Lifestyle Adviseur. (jan. 2005) De Beroepenveldcommissie van de opleiding heeft bijgedragen aan het Opleidingsprofiel versie 2005 en heeft over het eindresultaat positief geadviseerd in mei Het auditteam is van mening dat de opleiding Lifestyle Adviseur een beroepsopleiding is Voor het overige blijkt de Oriëntatie HBO ook uit het programma van de opleiding. Zie daarvoor de bevindingen onder facet 2.1. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 14

18 Oordeel: voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor de beide varianten van de opleiding als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: De opleiding heeft de relatie tussen de Dublin Descriptoren, de HBO bachelor kwalificaties en de opleidingscompetenties uitgewerkt en vastgelegd in het document Opleidingsconcept Opleiding Lifestyle Adviseur. Elke opleidingscompetentie correspondeert met één of meerdere van de vijf Dublin Descriptoren. Het beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zijn in samenspraak met professionals uit het werkveld opgesteld en sluiten aan bij de eisen die door de vakgenoten en de beroepspraktijk worden gesteld aan een opleiding in het betreffende domein Vertegenwoordigers van het Ontwerpersoverleg en leden van de Beroepenveldcommissie concluderen aan de hand van het afstudeerwerk, dat afgestudeerden voldoen aan het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Van de 9 afgestudeerden hebben er 7 een passende baan aansluitend op hun afstuderen en hebben 4 studenten die nog niet afgestudeerd zijn al wel een volwaardige baan als Lifestyle Adviseur. SAMENVATTEND OORDEEL DOELSTELLINGEN OPLEIDING : VOLDOENDE Het auditteam beoordeelt het Onderwerp Doelstellingen Opleiding voor beide opleidingsvarianten als voldoende. De opleiding heeft het opleidingsconcept met daarin een beschrijving van het beroepsprofiel, de opleidingsspecifieke visie op het beroepenveld en de opleidingscompetenties in samenspraak met professionals uit het werkveld opgesteld en voldoende vastgelegd in het document Opleidingsconcept Opleiding Lifestyle Adviseur. Het beroepsprofiel en de opleidingscompetenties sluiten aan bij de eisen die door de vakgenoten en de beroepspraktijk worden gesteld aan een opleiding in het betreffende domein. Uit een internationale vergelijking met de competenties van de Hogeschool Gent en de standaarden van de California Council for Interior Design Certification en de International Interior Design Association (IIDA) is gebleken, dat de competenties van de opleiding Lifestyle Adviseur hierbij voldoende aansluiten. Vertegenwoordigers van het Ontwerpersoverleg en leden van de Beroepenveldcommissie concluderen aan de hand van het afstudeerwerk, dat afgestudeerden voldoen aan het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. De opleiding heeft de relatie tussen de Dublin Descriptoren, de HBO bachelor kwalificaties en de opleidingscompetenties uitgewerkt en vastgelegd in het document Opleidingsconcept Opleiding Lifestyle Adviseur. Elke opleidingscompetentie correspondeert met één of meer Dublin Descriptoren. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 15

19 Onderwerp 2: Programma Dit onderwerp kent acht facetten: 1.eisen hbo; 2. relatie tussen doelstellingen en inhoud; 3. samenhang programma; 4. studielast; 5. instroom; 6. duur; 7. afstemming tussen vormgeving en inhoud; 8. beoordeling en toetsing. Facet 2.1. Eisen HBO Criteria Het facet Eisen HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Vindt kennisontwikkeling van studenten plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontwikkeld studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek? Heeft het programma aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline? Waarborgt het programma de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft het aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk? Bevindingen Kennisontwikkeling vindt plaats door middel van actuele en relevante vakliteratuur. Deze literatuur is voor een groot deel standaardliteratuur in het vakgebied. De literatuurlijst, die verplichte en aanbevolen literatuur bevat, wordt ieder jaar bekeken op actualiteit. Studenten beschikken op de opleiding over toonaangevende tijdschriften. Het auditteam heeft kennisgenomen van het door de opleiding gehanteerde studiemateriaal en heeft geconstateerd dat dit passend is voor het werkgebied waarvoor wordt opgeleid. Boeken, die gebruikt worden in de lessen en een aantal tijdschriften zijn te raadplegen in de eigen ruimten van Hogeschool Hanzesteden Het aan de beroepspraktijk ontleende studiemateriaal wordt op de volgende wijzen ingebracht: docenten brengen vanuit de praktijk cases in tijdens colleges en nemen recent werk mee naar de lessen; theorie wordt toegepast in praktijkrelevante opdrachten Kennisontwikkeling vindt tevens plaats via interactie met de beroepspraktijk en toegepast onderzoek: vanuit de modulen worden opdrachten gegeven die in de praktijk moeten worden ingevoerd; de toetsing vindt plaats door middel van aan de praktijk ontleende opdrachten; het leren door middel van interactie met de praktijk gebeurt in de stage en tijdens het afstudeerproject; afstudeerprojecten komen vanuit de praktijk en worden verstrekt door opdrachtgevers; er vinden veel excursies plaats en docenten nemen studenten mee naar recente projecten van henzelf Het curriculum wordt geactualiseerd op grond van ontwikkelingen in het beroepenveld. Recente ontwikkelingen als de toenemende aandacht voor vormgeving van de menselijke omgeving, toename digitale technieken, oplossen van complexe ethische problemen, aandacht voor ondernemersschap en toenemende populariteit van het vakgebied en de noodzaak voor ontwerpers om zich te onderscheiden op professioneel niveau, hebben geleid tot actualisering en bijstelling van het programma. Het auditteam heeft kennisgenomen van het document Opleidingsconcept Lifestyle Adviseur en van de opzet van het curriculum en de wijze waarop de kennisontwikkeling binnen het programma plaatsvindt. Het auditteam is van mening, dat de opleiding hiermee voldoende zorgt dat het programma openingen biedt naar de actuele beroepspraktijk en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 16

20 De leerinhouden van de opleiding zijn geordend volgens het zogenaamde KOSMOS model. Dit model heeft als leidraad de ontwikkeling van de competenties van de student van kennisverwerver naar een ontwerper en adviseur met een eigen stijl. In het binnenschoolse programma garandeert dit model de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden. (zie voor KOSMOS verder onder 2.2.) De leergebieden Ontwerpen en Praktijk komen elk studiejaar aan de orde. De overige leergebieden te weten: Kunstgeschiedenis, Schetsen, Materialen en Ondernemen zijn ondersteunend. (zie voor de leergebieden verder onder 2.3.) Opdrachten vanuit het binnenschools programma worden in de praktijk uitgevoerd. De studenten moeten drie stages lopen, waarbij steeds meer van de studenten wordt verwacht: een oriënterende stage, die in principe in het eerste studiejaar plaatsvindt, daarna een stage ontwerpen en tot slot een stage adviseren en managen. Studenten krijgen de mogelijkheid hun derde stage in het buitenland te doen. In het studiejaar worden daartoe de eerste stappen gezet en gaan twee studenten voor stage naar New York en wil één student naar Milaan. Het auditteam heeft kennisgenomen van het document Opleidingsconcept Lifestyle Adviseur en van de verschillende moduulboeken en is van mening, dat het programma aantoonbare verbanden heeft met de actuele beroepspraktijk. Tijdens de audit is gesproken over de plek van de stage in het curriculum en het moment waarop studenten gaan stagelopen. Het auditteam constateert dat het in principe mogelijk is, dat studenten eerst alle gewone vakken volgen en pas daarna de drie stages doen. Identificatie met het beroep vindt in dat geval op een later tijdstip plaats. De opleiding heeft aangegeven zich bewust te zijn van een zekere ontkoppeling van theorie en praktijk en is op dit moment op zoek naar maatregelen/ activiteiten om studenten ook op andere manieren al vroegtijdig in de studie kennis te laten maken met de praktijk. De opleiding heeft daarvoor verbeterbeleid opgesteld. Daarnaast onderzoekt de opleiding de mogelijkheden voor een andere invulling van de eerste stage. Deze oriënterende stage, die bedoeld is om kennis te maken met het beroep blijkt vaak weinig rendement te hebben als het gaat om het opdoen van relevante ervaring als Lifestyle adviseur. Dit wordt in het studiejaar verder uitgewerkt. Ook wordt overwogen om vrije studiepunten te creëren door een studium generale op te zetten en gastsprekers uit te nodigen. Het auditteam is van mening, dat het huidige programma de ontwikkeling van beroepsvaardigheden voldoende borgt. Wanneer de student het hele programma heeft doorlopen, inclusief de stages en de afstudeeropdracht, heeft hij de benodigde beroepsvaardigheden kunnen ontwikkelen. Het auditteam acht het van belang, dat de opleiding het verbeterbeleid met betrekking tot de praktijkcomponent uit gaat voeren De docenten zijn nagenoeg allemaal werkzaam in de beroepspraktijk. (zie hierover onder ) Met het werkveld onderhoudt de opleiding structureel contact door het overleg met de Beroepenveldcommissie die in 2005 is opgericht. Daarnaast zijn zoals hierboven is vermeld nagenoeg alle docenten werkzaam in de praktijk. Zij fungeren zodoende ook als contactpersoon vanuit de beroepspraktijk In het tevredenheidonderzoek mei 2006 geven de studenten aan tevreden te zijn over de actualiteit van het programma en de manier waarop zij in aanraking komen met de beroepspraktijk. Over de voorbereiding op de arbeidsmarkt en het beeld dat de opleiding schetst van de arbeidsmarkt zijn 2 op de 3 studenten tevreden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 17

21 Zoals hierboven onder al is vermeld acht het auditteam het van belang, dat dit verbeterbeleid met betrekking tot het geven van een duidelijk beeld van de arbeidsmarkt en het goed voorbereiden van de studenten op deze arbeidsmarkt, wordt uitgevoerd. Oordeel: voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor de beide varianten van de opleiding als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: Kennisontwikkeling vindt plaats door middel van vakliteratuur, die passend is voor het werkgebied waarvoor wordt opgeleid. De literatuurlijst, die verplichte en aanbevolen literatuur bevat, wordt ieder jaar bekeken op actualiteit. De opleiding zorgt er voldoende voor, dat het programma openingen heeft naar de actuele beroepspraktijk en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Dit gebeurt o.a. door middel van aan de beroepspraktijk ontwikkeld materiaal in de vorm van cases, door het tonen van eigen werk door docenten, door de excursies die gehouden worden naar relevante bedrijven, projecten en beurzen en door het laten uitvoeren van opdrachten in de praktijk, het jaarlijks stagelopen en het uitvoeren van een afstudeerproject voor een opdrachtgever. Beleid hieromtrent is vastgelegd in het document Opleidingsconcept Lifestyle Adviseur Het programma borgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden voldoende. De opleiding heeft verbeterbeleid geformuleerd om studenten in de loop van de opleiding een duidelijk beeld te geven van de arbeidsmarkt en hen goed voor te bereiden op deze arbeidsmarkt. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur, Hogeschool Hanzesteden 18

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING voltijd - deeltijd CROHO:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd. Design Academy Eindhoven

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd. Design Academy Eindhoven Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd Design Academy Eindhoven Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogescholen, locatie Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd.

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd. Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Afdeling Management & Human Resources Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd CROHO nr. 34406 Saxion Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd INHOLLAND Select Studies Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal School of Agriculture & Technology Hogeschool INHOLLAND Delft Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd. Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd. Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd. Hogeschool Saxion, Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd. Hogeschool Saxion, Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Fiscale Economie voltijd Saxion Hogescholen Enschede en Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd Saxion Hogeschool Deventer Commerciële Economie voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar basisonderwijs voltijd - deeltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar basisonderwijs voltijd - deeltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar basisonderwijs voltijd - deeltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd CROHO nr. 30100 Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bank en Verzekeren Duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bank en Verzekeren Duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bank en Verzekeren Duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB

Nadere informatie

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemie,Chemische Technologie, Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, voltijd Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management voltijd, deeltijd en duaal Saxion Hogeschool IJselland Instituut Hospitality & Facility Management Rapport ten behoeve van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding CAM - Complementary and alternative medicine deeltijd

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding CAM - Complementary and alternative medicine deeltijd Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding CAM - Complementary and alternative medicine deeltijd Hogeschool Saxion Next/Academie voor Natuurgeneeskunde Hilversum Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Kunst en Techniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Kunst en Techniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Kunst en Techniek voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Kunst en Techniek voltijd CROHO nr. 34713 Saxion

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Voltijd. Academie Life Science, Engineering & Design Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Voltijd. Academie Life Science, Engineering & Design Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Voltijd Academie Life Science, Engineering & Design Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd. TMO, hogeschool voor modemanagement

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd. TMO, hogeschool voor modemanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd TMO, hogeschool voor modemanagement Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Haagse Hogeschool Afdeling Sociaal Pedagogische Hulpverlening Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd CROHO nr. 34275 Haagse

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dansvakopleiding Koninklijk Conservatorium voltijd

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dansvakopleiding Koninklijk Conservatorium voltijd Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dansvakopleiding Koninklijk Conservatorium voltijd Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Den Haag Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Hogeschool voor Management en Documentaire Informatievoorziening Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding AUTONOME BEELDENDE KUNST. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding AUTONOME BEELDENDE KUNST. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding AUTONOME BEELDENDE KUNST ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding AUTONOME BEELDENDE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie