Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd Hogeschool NOVI

2

3 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd CROHO nr Hogeschool NOVI Hobéon Certificering BV december 2008 Auditteam: W.L.M. Blomen R. J.M. van der Hoorn Ir. F. op de Beek Prof. ir. M. Bérénos Ir. A.T. de Bruijn J. Iddink Secretaris / onderwijskundige: Drs. G. W.M.C. Broers

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Stichting Hoger Onderwijs NOVI Karakteristiek van de opleiding Verkeer en Logistiek Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma visitatie Verkeer en Logistiek, 26 januari 2007, 27 oktober BEVINDINGEN EN BEOORDELING 9 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 9 Facet 1.2. Niveau Bachelor 12 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 15 Onderwerp 2: Programma 17 Facet 2.1. Eisen HBO 17 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 19 Facet 2.3. Samenhang Programma 21 Facet 2.4. Studielast 23 Facet 2.5. Instroom 25 Facet 2.6. Duur 27 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 28 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 31 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 34 Facet 3.1. Eisen HBO 34 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 36 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel Onderwerp 4: Voorzieningen Facet 4.1. Materiële Voorzieningen 39 Facet 4.2. Studiebegeleiding 40 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 42 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 42 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 44 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 46 Onderwerp 6: Resultaten Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd Integraal oordeel/ advies aan NVAO 52 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren. Bijlage II: Programma visitatie 26 januari 2007 en 27 oktober 2008.

6

7 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de in paragraaf 1.2 genoemde HBO bachelor opleiding Bereik van de beoordeling De Hogeschool NOVI, verzorgt de HBO bachelor deeltijdopleiding Verkeer en Logistiek De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review van de deeltijdopleiding Verkeer en Logistiek. In deze rapportage is de beoordeling omschreven van de opleiding Verkeer en Logistiek die door de Hogeschool NOVI in de variant wordt aangeboden: Verkeer en Logistiek, deeltijd, crohonummer: Stichting Hoger Onderwijs NOVI De verantwoordelijkheid voor de opleidingen van Hogeschool NOVI ligt bij de Stichting Hoger Onderwijs NOVI. Het bestuur van de Stichting Hoger Onderwijs NOVI is daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de opleiding Verkeer en Logistiek. Het Stichtingsbestuur draagt zorg voor de uitvoeringsorganisatie en heeft samenwerking gezocht met DTV Consultants BV voor het ontwikkelen van de vernieuwde opleiding Verkeer en Logistiek. De Stichting Hoger Onderwijs NOVI biedt drie major opleidingen aan, waaronder Verkeer en Logistiek. De drie majors (Verkeer en Logistiek, Bedrijfskunde en ICT) zijn ondergebracht in drie zelfstandige faculteiten. De afzonderlijke faculteiten beschikken voor de uitvoering van de activiteiten over eigen personeel in loondienst of huren op basis van detacheringovereenkomsten personeel in van samenwerkingspartners. Voor de opleiding Verkeer en Logistiek is door het Stichtingsbestuur een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met DTV Consultants als uitvoeringspartner. De verdere inrichting van de faculteit Verkeer en Logistiek vindt in nauwe samenwerking met DTV Consultants plaats. DTV consultants heeft zich, zo geeft de opleiding aan, in verregaande mate gecommitteerd aan NOVI Verkeersacademie. Dit gebeurt o.a. door het beschikbaar stellen van medewerkers, materialen en docentennetwerken en het verrichten van investeringen. DTV consultants wil haar activiteiten binnen het onderwijsveld nadrukkelijk binnen de organisatie uitvoeren onder de naam NOVI Verkeersacademie. Zowel het Stichtingsbestuur als DTV Consultants streven naar een duurzame relatie, waarbij de faculteit Verkeer en Logistiek een eigen juridische entiteit vormt. Ook is er sprake van de inbreng van deskundigheid vanuit DTV Consultants naar de faculteit Verkeer en Logistiek. Dit krijgt vorm door duurzame detachering van medewerkers van DTV Consultants bij de faculteit Verkeer en Logistiek waarbij DTV ook de nieuwe faculteitsdirecteur levert. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI 2.0 1

8 1.4. Karakteristiek van de opleiding Verkeer en Logistiek Een belangrijk kenmerk van deze deeltijdopleiding is de relatie tussen de opleiding en de eigen werksituatie van de student. In de documentatie is verder te lezen dat de opleiding die NOVI Verkeersopleidingen aanbiedt het beroeps- en functieprofiel en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden als uitgangspunt hanteert. De theorie uit de lessen komen studenten ook tegen in hun eigen praktijkomgeving. Dit impliceert dat het volgen van de opleiding en het hebben van een baan binnen de sector zeker voordelen biedt. Gebruik wordt gemaakt van action learning waarbij de praktijkcase centraal staat uit de eigen werkomgeving evenals samenwerking in groepsverband, leren door reflectie en aandacht voor het eigen leerproces, i.c. leren te leren. Binnen de opleiding wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving, het Leerplein. Via dit virtuele plein houden (mede)studenten en docenten met elkaar contact. Via het Leerplein kunnen studenten studiemateriaal downloaden en actuele informatie opvragen. Tijdens het eerste studiejaar verwerven de studenten de kennis om te kunnen functioneren binnen een verkeerskundig werkveld. In het tweede jaar ontwikkelen studenten de vaardigheden die zij nodig hebben om zelfstandiger problemen integraal aan te pakken en om hun oplossingen te onderbouwen. Na het tweede studiejaar kunnen studenten de opleiding verlaten of kunnen zij de opleiding verder volgen om deze met een bachelor af te ronden. In de management review (pag. 8) wordt er op gewezen dat De opleidingen aan de NOVI Verkeersacademie er voor zorgen, dat studenten in de loop van de opleiding steeds breder inzetbaar worden waardoor het rendement voor de werkgever steeds groter wordt. Studenten stromen de opleiding binnen op een bepaald niveau en kunnen vrijstelling vragen voor studieonderdelen welke zij inhoudelijk reeds beheersen. Er worden eisen gesteld met betrekking tot relevante werkervaring. Deze wordt per studiejaar gehonoreerd met studiepunten. Indien de relevante werkervaring onvoldoende is, kan de student deze studiepunten verwerven met een stageopdracht. De gemiddelde studiebelasting ligt rond de 16 uur per week voor studenten die beschikken over relevante werkervaring binnen een verkeerskundige werkomgeving. Is dit laatste niet het geval, dan ligt de studiebelasting hoger Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de betreffende opleidingsvariant deeltijd is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleiding voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Accreditatiekader. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI 2.0 2

9 Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleidingsvariant geldt het volgende. De opleiding Verkeer en Logistiek heeft zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstelling tenminste gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel en de opleidingscompetenties, i.c. de Beroepscompetenties van een Hbo-verkeerskundige van de Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte, juni 2003, zoals vastgesteld in het landelijk overleg tussen de betreffende opleidingen en het beroepenveld. (Zie onder facet 1.1.: Domeinspecifieke Eisen ). Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een opleiding Verkeer en Logistiek op Hbo-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1. De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door de opleiding aangeleverde schriftelijke informatie: Management Review MR; Studiegids; Onderliggende documentatie betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - strategische keuzen en de positie in de markt, - onderwijs- examenregeling, - interne organisatie, - de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne managementrapportages en verbetermaatregelen, - beroeps- en opleidingsprofielen, - (validatie) eindkwalificaties, - curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, - werkvormen, - toetsing en beoordeling, - kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, - instroombeleid, - studiebegeleiding, - onderwijsrendement. Op basis van de door de hogeschool resp. opleiding aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de deeltijdopleiding. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Audits 26 januari 2007 en 27 oktober 2008 De audit op 26 januari 2007 was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 1, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten: twee externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van verkeer en logistiek, één student, één lead auditor, één auditor onderwijs vanuit Hobéon Certificering en één secretaris, eveneens vanuit Hobéon Certificering. 1 De visitatie heeft op 26 januari 2007 plaatsgevonden. Een aanvullende visitatie heeft op 27 oktober 2008 plaatsgevonden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI 2.0 3

10 Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus (management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven is aangegeven, meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en, daar waar het de huisvesting en materiële voorzieningen betreft, ook door eigen waarneming. De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de opleiding overleg voeren; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht cv s van (gast)docenten; netwerkoverzicht docenten; verslagen van gesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; verslagen van studievoortganggesprekken met studenten; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma en van de daarmee samenhangende personele -, organisatorische -, materiële -, en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp is gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding is voorgelegd voor een toets op feitelijke onjuistheden. De eerste rapportage, opgesteld naar aanleiding van de audit op 26 januari 2007, bevatte voor de facetten 2.2, 2.8 en 6.1 de score onvoldoende. Dit impliceerde dat de opleiding toen op twee van de zes onderwerpen een onvoldoende scoorde. Dit was voor het auditteam reden om de opleiding toen met een onvoldoende te beoordelen, een oordeel dat door de NVAO is overgenomen en bevestigd in een schrijven d.d 15 januari 2008 aan de opleiding. Bij besluit van 16 april 2008 heeft de NVAO de aanvraag om accreditatie van de opleiding Verkeer & Logistiek definitief afgewezen. De kern van het oordeel van Hobéon Certificering naar aanleiding van de eerste audit op 26 januari 2007 was de constatering dat de opleiding op een aantal punten nog te weinig diepgang had, om aan het niveau dat van een hbo-bachelor verwacht wordt te voldoen. Sinds de eerste audit op 26 januari 2007 heeft NOVI gewerkt aan het verbeteren van de opleiding Verkeer & Logistiek. Langs deze weg, aldus de NVAO, was het mogelijk om op een later tijdstip alsnog tot een positief accreditatiebesluit te komen van de genoemde opleiding. Daarvoor was wel noodzakelijk dat de door NOVI geïnitieerde verbeteringen er vervolgens toe moeten leiden dat de opleiding aan het Accreditatiekader voldoet én dat de opleiding opnieuw door een VBI wordt beoordeeld en daarbij in orde zou worden bevonden. De opleiding, i.c. NOVI Verkeersacademie, kon dan vervolgens een nieuwe accreditatieaanvraag indienen, vergezeld van een aangevuld VBI-rapport. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI 2.0 4

11 NOVI Verkeersacademie heeft Hobéon Certificering gevraagd een tweede audit uit te voeren van de opleiding Verkeer & Logistiek. De expliciete focus van de audit zou dan moeten liggen op die facetten die door het auditteam in januari 2007 als onvoldoende bestempeld zijn. Voorafgaand aan de audit op 27 oktober 2008 heeft NOVI aan de leden van het auditteam een uitgebreid pakket documentatie gestuurd waarin opgenomen: een aangepaste Management Review t.b.v. de aanvullende visitatie op 27 oktober 2008; studiemateriaal uit het tweede tot en met het vierde studiejaar; een handleiding werkplekscan; een studie instructie voor de studenten; de afstudeerhandleiding; beoordelingsformulieren van het Plan van Aanpak, de scriptie, de presentatie en het procesverslag. Tijdens de audit op 27 oktober 2008 heeft het auditteam toetsen/tentamens en producten van studenten bestudeerd. Deze additionele audit bestond uit twee onderdelen: gesprekken met vertegenwoordigers van NOVI Verkeersacademie waarin werd ingegaan op de door de opleiding geïnitieerde verbeteracties en de toetsing van de kwaliteit van door studenten geschreven producten. Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij opgenomen de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd. Wij hebben er voor gekozen om in deze rapportage, daar waar het bevindingen betreft naar aanleiding van de audit op 27 oktober 2008, dit expliciet aan te geven. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI 2.0 5

12 Beslisregels Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast. Onderwerp A. Een onderwerp scoort voldoende, indien alle facetten van dat onderwerp tenminste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige tenminste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. B. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. C. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Facet D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Extra aantekening E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 2 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord. 2 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (240 ECTS) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een HBO Bachelor accreditatie. Duur is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI 2.0 6

13 Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Voorzitter: De heer W. L. M. Blomen (audit 26/ ) De heer R.J.M. van der Hoorn (audit 27/ ) Leden: De heer F. op de Beek (beide audits) De heer M. Bérénos (beide audits) De heer J. Iddink (studentlid audit 26/01/07) Onderwijskundige: De heer A.T. de Bruijn (audit 26/ ) Secretaris/onderwijskundige: De heer G. W. M. C. Broers (secretaris: 26/ Secretaris en onderwijskundige: 27/ ) Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de opleiding Verkeer en Logistiek noodzakelijke expertise aanwezig is. Expertise met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). De lead auditor, de heer Blomen, heeft inmiddels aan een groot aantal audits binnen het hoger onderwijs deelgenomen als lead auditor. Hij is directeur van Hobéon Certificering en heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring op bestuurlijk niveau binnen het hbo. De heer R.J.M. van der Hoorn heeft inmiddels een groot aantal audits in het kader van accreditatie geleid binnen verschillende domeinen. Hij is mededirecteur van Hobéon Certificering en heeft inmiddels ruime ervaring op bestuurlijk niveau binnen het hbo. De vakdeskundige resp. werkvelddeskundige de heren Bérénos en Op de Beek hebben zich in hun beoordeling met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programma-inhoud en (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien hebben zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. De heer Bérénos heeft zich in binnen- en buitenland beziggehouden met vervoersystemen. Hij heeft daarnaast door zijn docentschap aan de NHTV in Breda en hoofddocentschap aan de Universiteit van Hasselt ook een goed beeld van de eisen die binnen het hoger onderwijs gesteld worden aan afgestudeerden van opleidingen op het terrein van verkeer en logistiek. De heer Op de Beek heeft goed zicht op hetgeen binnen het werkveld gevraagd wordt van afgestudeerden van dit type opleidingen. Hij heeft zowel nationale als internationale overheden geadviseerd bij vraagstukken op het terrein van transportsystemen. Ook bij zijn huidige werkgever, TNO, houdt hij zich bezig met mobiliteit en logistieke systemen. Beide externe auditoren hebben dan ook op grond van hun ervaring en positie in het werkveld een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan professionals op het terrein van verkeer en logistiek op hbo-niveau. De deskundige onderwijs, de heer De Bruijn, heeft zich vooral gericht op de kwaliteit van de processen die direct en indirect de uitvoering van het programma raken. Hij heeft in zijn vorige functie ervaring opgebouwd die hem in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan hboopleidingen gesteld worden. De heer Iddink is als studentlid betrokken geweest bij de audit. Hij is thans student Verkeerskunde aan de NHTV in Breda. Voor de curricula vitae: zie Bijlage I. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI 2.0 7

14 Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding: management, coördinatoren, docenten, studenten en staf. Voor een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage II Programma visitatie Verkeer en Logistiek, 26 januari 2007, 27 oktober Zie Bijlage II. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI 2.0 8

15 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen Het auditteam constateert dat de opleiding zich wat eindkwalificaties betreft op het document Beroepscompetenties van een hbo-verkeerskundige van de Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte, gepubliceerd in juni Dit profiel is geschreven door drie bekostigde hogescholen die opleidingen op dit terrein verzorgen: de NHTV, de Christelijke Hogeschool Windesheim en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De basis voor het beroepsprofiel ligt in het domein Build Environment. Behalve Verkeerskunde behoren ook vakgebieden zoals Bouwtechnische Bedrijfskunde, Civiele techniek en Milieukunde tot dit domein. Het profiel van de hbo-verkeerskundige laat zich als volgt samenvatten: het taakgebied heeft betrekking op onder meer het diagnosticeren van mobiliteitsproblemen en het opstellen, implementeren en evalueren van mobiliteitsbeleid. De producten variëren van plannen en adviezen tot financiële doorrekeningen, en komen tot stand in nauw overleg met belanghebbenden en vertegenwoordigers uit andere disciplines. NOVI Verkeersacademie heeft dit profiel in grote lijnen overgenomen. Wel heeft men op een aantal punten het profiel aangepast zo geeft de opleiding aan. Op 15 november 2006, zo blijkt uit de documentatie, heeft de beroepenveldcommissie van NOVI het beroepsprofiel besproken en gevalideerd. Bij deze legitimering zijn relevante partijen betrokken geweest waaronder representanten van gemeenten/overheid en organisaties werkzaam op het terrein van verkeer en mobiliteit. Uit de documentatie blijkt dat de opleiding een interne brainstormsessie heeft georganiseerd waar dit profiel besproken is. In de documentatie is aangegeven dat de opleiding er naar streeft om de samenwerking met andere partijen te bevorderen. Dit gebeurt, behalve door het betrekken van het beroepenveld en opleidingsinstellingen bij het vaststellen van nationaal en internationaal geaccepteerde eindkwalificaties, ook door het bevordering van de continuïteit van de opleidingen. Aan de onderkant van de opleidingen gebeurt dit door het waarderen van eerder verworven kennis bij andere opleiders en aan de bovenkant door het bevorderen van doorstroommogelijkheden. Uit recentelijk door de opleiding aan het auditteam beschikbaar gestelde documentatie blijkt dat de opleiding expliciete aandacht zal gaan besteden aan de mogelijkheden voor studenten om door te stromen naar vervolgopleidingen, in het bijzonder masteropleidingen. Een van de initiatieven die de opleiding zal nemen betreft de mogelijkheid om vakken uit het schakelprogramma op te nemen in het curriculum van de opleiding Verkeer en Logistiek (het volgen van een dergelijk schakelprogramma wordt door het wetenschappelijk onderwijs als voorwaarde gesteld aan hbo abituriënten om te kunnen instromen in het WO). Ook is er sprake van het borgen van de kwaliteit van, in het bijzonder, het eindniveau van de opleidingen door externen te laten participeren bij het verdedigen van de eindscriptie en door het uitwisselen van docenten tussen de verschillende samenwerkende partners zowel nationaal als internationaal. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI 2.0 9

16 Daarnaast is bij het opstellen van de competenties gebruik gemaakt van het document Bachelor of Built Environment, een toekomstige profielbeschrijving (Den Haag, HBO-Raad, 2006). De hierin geformuleerde domeincompetenties zijn vergeleken met het beroepenprofiel van NOVI Verkeersacademie. Tijdens de vergelijking zijn de volgende zaken opgevallen, aldus de opleiding: de wijze waarop de domeincompetenties en de beroepscompetenties en activiteiten van de NOVIopleiding zijn geformuleerd maakt het lastig deze één op één te vergelijken. binnen de domeincompetenties worden andere (eind)producten onderscheiden dan binnen het door NOVI gehanteerde beroepsprofiel. Zo wordt binnen de domeincompetenties gesproken van de producten een ontwerp, een uitvoeringsplan en onderhouds- en beheersplan. In het NOVIberoepsprofiel wordt gesproken over een verkeerskundig (beleids)plan, waarbij de term plan hier wel in de breedste zin van zijn betekenis wordt bedoeld. Het auditteam heeft het document bestudeerd waarin het beroepsprofiel en de beroepscompetenties van de Hbo-verkeerskundige beschreven zijn. Hierin zijn de verschillende kerntaken van de Hbo-verkeerskundige verder op een heldere wijze uitgewerkt. Ter adstructie geven wij het volgende voorbeeld: Beroepscompetentie: Opstellen van verkeersbeleid. De hierbij behorende kerntaak luidt: Het maken en/of beoordelen van een verkeersplan. Vervolgens is deze kerntaak uitgewerkt in activiteiten behorend bij deze kerntaak zoals het inventariseren van de locatie en de situatie, het opstellen van verkeerskundige modellen en het kunnen visualiseren van een verkeerskundig plan. De opleiding richt zich primair op mbo ers die in deeltijd een hbo-diploma willen verwerven, reden waarom de opleiding naast een hbo-bachelorniveau ook een tweede eindniveau hanteert, het kort hbo-niveau zoals de opleiding het zelf uitdrukt. De opleiding heeft in 2003 interviews gehouden met werkgevers waaruit gebleken is dat er ook behoefte bestaat aan verkeerskundigen die een tweejarige opleiding Verkeer en Logistiek gevolgd hebben. De opleiding heeft de verschillen tussen deze korte tweejarige hbo-opleiding en de vierjarige bacheloropleiding in voldoende mate uitgewerkt. In aanvullende documentatie heeft de opleiding het onderscheid tussen kort-hbo competenties en generieke hbo-competenties op een heldere wijze uitgewerkt. Ten aanzien van internationalisering is het auditteam tijdens de audit op 26 januari 2007 gebleken dat er ten tijde van de audit nog weinig gebeurde ten aanzien van internationalisering. Het auditteam heeft toen de verschillende studieonderdelen uit het eerste en tweede studiejaar bestudeerd. Uit nadien toegestuurde, aanvullende documentatie is het auditteam gebleken dat de opleiding werk wilde maken van het verder implementeren van het aspect internationalisering in het studieprogramma. Dit zou moeten gebeuren door het bespreken van internationaal georiënteerde artikelen, het schrijven van een essay over de verschillen tussen de Nederlandse- en internationale aanpak op het terrein van verkeersveiligheid en de wet- en regelgeving vanuit Brussel. Voor de vakken Openbaar vervoer en Verkeersveiligheid wilde de opleiding meer gebruik gaan maken van internationale literatuur. Binnen de bovenbouw zou dan vanaf het vak Internationalisering zijn intrede doen binnen het studieprogramma, waarbij het Nederlandse beleid en de Nederlandse aanpak vergeleken worden met die in andere landen. Audit 27 oktober 2008 Het auditteam constateert dat de opleiding thans het aspect internationalisering in de onderbouw heeft vormgegeven door studenten binnen het vak Communicatie een samenvatting te laten schrijven van een aantal internationaal georiënteerde artikelen. Het betreft artikelen waarin actuele ontwikkelingen in het buitenland op het terrein van verkeer en logistiek besproken worden. Binnen Omgevingsrecht wordt aandacht besteed aan de wet- en regelgeving vanuit Brussel. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI

17 Vanaf zijn ook de inrichting en de beleidsorganisatie van de Europese Commissie en de verhouding tussen de Europese- en nationale wettelijke kaders een onderwerp in het curriculum. In de bovenbouw van de opleiding Verkeer & Logistiek wordt aan internationalisering aandacht besteed door een apart vak Internationalisering in het curriculum. Voor het vak Verkeersveiligheid maakt de opleiding gebruik van (met name) Engelstalige literatuur. Binnen het vak Mobiliteit wordt eveneens gebruik gemaakt van internationale literatuur. Tenslotte dienen studenten bij hun afstuderen expliciet gebruik te maken van internationale literatuur. De opleiding merkt in dit verband op dat bij de beoordeling van de scriptie gelet zal worden op de kwaliteit van de door de student geraadpleegde internationale literatuur. Oordeel: voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor de opleiding als voldoende gelet op de volgende waarnemingen: de opleiding Verkeer en Logistiek hanteert opleidingskwalificaties die zijn geformuleerd op basis van onderzoek binnen het werkveld. De opleiding maakt hierbij ook gebruik van opleidingskwalificaties van aan het vakgebied gerelateerde vakgebieden; de opleiding beschikt over voldoende relevante contacten met het beroepenveld; naar aanleiding van de audit op 27 oktober 2008 constateert het auditteam dat het thema internationalisering in voldoende mate in het curriculum is opgenomen. Het auditteam merkt op dat het te overwegen valt, in zoverre dit met deeltijd studenten te regelen is, buitenlandse excursies in het studieprogramma op te nemen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI

18 Facet 1.2. Niveau Bachelor Criterium Het facet Niveau Bachelor is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor? Bevindingen In het document Beroepscompetentieprofiel Studiejaar is aangegeven dat voor de afgestudeerde hboverkeerskundige geldt dat deze dient te beschikken over competenties om medewerkers met verschillende expertise bij elkaar te brengen en op deze wijze een constructieve samenwerking tot stand te brengen. De verkeerskundige moet kunnen omgaan met belangentegenstellingen (zowel maatschappelijke als disciplinaire) en moet kunnen onderhandelen. Daarnaast moet hij goed kunnen schakelen tussen het strategische niveau en het operationele niveau. De verkeerskundige is in staat om op basis van zijn kennis en vaardigheden vraagstukken op het terrein van de verkeerskunde te analyseren en zijn professionele inzichten te vertalen in praktische oplossingen. De hbo-opleiding Verkeerskunde moet studenten in theoretische- en praktische zin voorbereiden op een functie in de beroepspraktijk. De verkeerskundige op hbo- niveau moet in staat zijn tijdig ontwikkelingen en veelomvattende, ongestructureerde problemen op management- en beleidsniveau te signaleren en daarvoor adequate oplossingen aan te dragen. De verkeerskundige moet kunnen analyseren, de problematiek modelmatig kunnen benaderen en trends kunnen signaleren. Hij dient in staat te zijn op creatieve en proactieve wijze inhoud en vorm te geven aan vragen vanuit organisaties en overheden. Uit het competentieprofiel van de opleiding is de relatie af te leiden tussen het competentieprofiel en de Dublin Descriptoren. Daartoe heeft het auditteam de notitie Beroepscompetentieprofiel studiejaar en het document Bachelor of Built Environment, een toekomstgerichte profielbeschrijving bestudeerd. In laatstgenoemd document is expliciet aandacht besteed (pag ) aan het bachelorniveau van de opleiding. In onderstaand overzicht is een selectie gemaakt van de door de opleiding gehanteerde competenties gekoppeld aan de vijf Dublin Descriptoren. Dublin Descriptoren HBO bachelor [NVAO] kennis en inzicht: heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied is vereist. toepassen kennis en inzicht: is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze Generieke HBO-kwalificaties brede professionalisering: kan zelfstandig taken uitvoeren als beginnend beroepsbeoefenaar in een organisatie en is toegerust voor de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening. multidisciplinaire integratie: integreert vanuit het perspectief van beroepsmatig handelen kennis, inhoud en vaardigheden op verschillende vakgebieden. probleemgericht werken: definieert en analyseert complexe probleemsituaties zelfstandig. Voorbeeld competenties Verkeer & Logistiek Het kunnen diagnosticeren van verkeersproblemen. Het maken en beoordelen van een verkeersplan. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI

19 toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. wetenschappelijk onderzoek: past uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek toe bij vraagstukken waarmee hij in zijn beroepsuitoefening wordt geconfronteerd. creativiteit en complexiteit in handelen: weet om te gaan met vraagstukken waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop standaardprocedures niet van toepassing zijn. Opstellen van verkeerskundige modellen. Kan omgaan met dilemma s: keuzes tussen geld en maatschappelijke, sociaal wenselijkheid en tussen geld en verkeerskundige kwaliteit. oordeelsvorming: is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten communicatie: is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. leervaardigheden: bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt, aan te gaan. methodisch en reflectief denken en handelen: stelt realistische doelen, pakt werkzaamheden planmatig aan en reflecteert op het beroepsmatig handelen. besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid: toont zich betrokken bij maatschappelijke, in het bijzonder ethische vragen die samenhangen met de beroepspraktijk sociaalcommunicatieve bekwaamheid: communiceert en werkt samen met anderen in een multiculturele, internationale of multidisciplinaire werkomgeving. basiskwalificering voor managementfuncties: kan eenvoudige leidinggevende en managementtaken uitvoeren. transfer en brede inzetbaarheid: past kennis, inzichten en vaardigheden toe in uiteenlopende beroepssituaties. brede professionalisering: kan zelfstandig taken uitvoeren als beginnend beroepsbeoefenaar in een organisatie en is toegerust voor de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening. Beoordelen van effecten van verkeersmaatregelen en het adviseren over aanpassingen van verkeersbeleid. Het leggen van een verbinding tussen eisen en ambities op strategisch niveau en de mogelijkheden en beperkingen op operationeel niveau en hierover kunnen communiceren met actoren. Communiceren van een (beleids)advies aan verschillende doelgroepen. Het ontwerpen en begeleiden van een planvormingsproces waarbij vele actoren zijn betrokken afkomstig uit diverse disciplines. Volgen en analyseren van ontwikkelingen op het terrein van mobiliteit en ruimte. Vertalen van opdracht naar concreet en realiseerbaar onderzoeksvoorstel. Behoudt actuele kennis van het vakgebied. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI

20 Oordeel: Voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor de opleiding als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: de eindkwalificaties en de daarvan afgeleide competenties bevatten de elementen waar de Dublin Descriptoren betrekking op hebben; de eindkwalificaties sluiten aan bij de vijf dimensies van de Dublin Descriptoren, zij zijn in voldoende mate in het programma verankerd in termen van gedragsindicatoren en competenties. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI

21 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Criteria Het facet Oriëntatie HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Zijn de eindkwalificaties van de opleiding mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties? Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor de betreffende opleiding vereist of dienstig is? Bevindingen Om te komen tot inzicht in de wijze waarop en de mate waarin de opleiding Verkeer en Logistiek voldoet aan de criteria van dit facet zijn er gesprekken gehouden met het management van de opleiding en docenten. De huidige doelstellingen van de opleiding zijn gebaseerd op de beroepsprofielen van Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte, de wensen vanuit het beroepenveld, de docenten en de inhoud van vergelijkbare opleidingen. De domeincompetenties, geformuleerd door een projectgroep van de HBO-raad (september 2006), komen in grote lijnen overeen met het opleidingsprofiel, zo constateert het auditteam. De leden van de beroepenveldcommissie adviseren de opleiding over de inhoud van het onderwijs en de afstemming met de beroepspraktijk. De leden van de beroepenveldcommissie zijn afkomstig uit zowel het bedrijfsleven als de overheid (gemeente Almere en Dordrecht). Zij adviseren de opleiding over de inhoud van het onderwijs en de afstemming met de beroepspraktijk. De beroepenveldcommissie participeert bijvoorbeeld in discussies over de competenties in beroepsprofielen, de stagedoelen, het curriculum en dergelijke. De beroepenveldcommissie komt een aantal keren per jaar bij elkaar waarbij nieuwe ontwikkelingen in het beroepenveld die versneld moeten worden geïmplementeerd in het onderwijs ter sprake komen. De opleiding heeft het in landelijk verband opgestelde beroeps- en competentieprofiel van de opleiding gebruikt als basis voor de opleidingskwalificaties en doelstellingen, zo blijkt uit documenten. De hierin opgestelde set competenties kunnen, zo constateert het auditteam, op verschillende niveaus worden beheerst: Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Effectief gedrag vertonen als de omgeving daar aanleiding toe geeft. Trefwoorden hierbij zijn: uitvoeren, in opdracht van. Effectief gedrag vertonen op basis van eigen initiatief. Trefwoorden: oplossen en kunnen analyseren. Effectief gedrag van anderen versterken, in het bijzonder door voorbeeldgedrag. Trefwoorden hierbij zijn: integreren, ontwikkelen, transfer van kennis en vaardigheden. Effectief gedrag van anderen binnen de organisatie inspireren en daarmee binnen de (het) organisatie (onderdeel) het niveau van de competentie verhogen. Trefwoord hierbij is: kennis genereren. De opleiding is, zo is het auditteam gebleken na bestudering van de documenten, gericht op het kunnen toepassen van het geleerde in de praktijk. Dat wil zeggen: tijdens de opleiding komt de eigen praktijk van de deelnemers veelvuldig aan bod, lesvoorbeelden zijn afkomstig uit de werksituatie van de student en ook de toetsing is vaak zodanig dat de opdrachten betrekking hebben op de eigen werksituatie. Volgens het auditteam is hierdoor de aansluiting op de praktijk voldoende geborgd: door de voortdurende relatie tussen opleiding en eigen werkomgeving leert de student het geleerde direct toe te passen in de praktijk. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI

22 Oordeel: voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor de opleiding als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: de eindkwalificaties zijn ontleend zijn aan de door het beroepenveld opgestelde beroepsprofiel; de opleiding heeft de landelijk overeengekomen eindkwalificaties nader uitgewerkt en wel zodanig, dat zij als actueel kunnen worden gekwalificeerd; in de van het beroepsprofiel afgeleide opleidingskwalificaties worden in voldoende mate ook op het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar op het terrein van verkeer en logistiek geformuleerd. SAMENVATTEND OORDEEL DOELSTELLINGEN OPLEIDING : Het auditteam beoordeelt het onderwerp Doelstelling Opleiding voor de opleiding Verkeer en Logistiek als voldoende omdat: de opleiding in voldoende mate zicht heeft op de ontwikkelingen in het werkveld en dit inzicht in voldoende mate vertaald heeft naar opleidingsdoelstellingen waarbij het werkveld in landelijk en regionaal verband betrokken is; de opleiding voldoende relaties heeft met het met name nationale werkveld. De relaties met het beroepenveld buiten Nederland zal verder geïntensiveerd moeten worden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI

23 Onderwerp 2: Programma Dit onderwerp kent acht facetten: 1.eisen hbo; 2. relatie tussen doelstellingen en inhoud; 3. samenhang programma; 4. studielast; 5. instroom; 6. duur; 7. afstemming tussen vormgeving en inhoud; 8. beoordeling en toetsing. Facet 2.1. Eisen HBO Criteria Het facet Eisen HBO is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Vindt kennisontwikkeling van studenten plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontwikkeld studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek? Heeft het programma aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline? Waarborgt het programma de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft het aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk? Bevindingen Uit gesprekken met docenten is het auditteam gebleken dat zij in voldoende mate op de hoogte zijn van recente vakmatige ontwikkelingen en de welke mate waarin zij hier tijdens hun lessen aandacht aan besteden. De docenten zijn in de regel werkzaam in de praktijk en brengen de praktijk in voldoende mate in de opleiding. De visie van de opleiding op het vakgebied Verkeer en Logistiek is af te leiden uit verschillende documenten. Hieruit blijkt dat de aansluiting op de beroepspraktijk door de opleiding als volgt geborgd is: de opleiding gaat uit van landelijk vastgestelde eindkwalificaties; het onderwijs is gericht op het oplossen van vraagstukken uit de beroepspraktijk van de verkeerskundige; nieuwe ontwikkelingen in het beroepenveld worden binnen de opleiding besproken. Uit de documentatie blijkt dat de volgende activiteiten centraal staan tijdens de studie: diagnosticeren van verkeersproblemen. Opzetten, uitvoeren en presenteren van verkeerskundige onderzoeken; opstellen van verkeersbeleid. Het maken en/of beoordelen van een verkeersplan; als hbo-verkeerskundige opereren op tactisch niveau. Het leggen van een verbinding tussen eisen en ambities op strategisch niveau en de mogelijkheden en beperkingen op operationeel niveau en hierover kunnen communiceren met actoren; implementeren van beleid: projectmanagement. Het leggen van een verbinding tussen eisen en ambities op strategisch niveau en de mogelijkheden en beperkingen op operationeel niveau en hierover kunnen communiceren met actoren; implementeren van beleid: projectmanagement. Het leveren van een bijdrage dan wel leidinggeven aan projecten teneinde binnen de gestelde voorwaarden een concreet project te realiseren; implementeren van beleid: procesmanagement. Het ontwerpen en begeleiden van een planvormingsproces waarbij vele actoren zijn betrokken, afkomstig uit diverse disciplines; bestuurlijk/juridisch begeleiden van verkeersplannen. Juridische proces- en projectbegeleiding; evalueren van verkeersbeleid. Beoordelen van effecten van verkeersmaatregelen en het adviseren over aanpassingen van verkeersbeleid; communicatie met belanghebbenden. Communiceren met belanghebbenden over een mobiliteitsadvies. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI

24 De eerste groep studenten van deze opleiding volgde ten tijde van de audit het zesde semester. Het auditteam heeft geen zicht op de wijze waarop studenten in staat worden gesteld om de genoemde activiteiten daadwerkelijk uit te voeren tijdens de opleiding. Veel van de genoemde activiteiten zullen pas echt door studenten gerealiseerd (kunnen) worden tijdens de tweede fase van hun studie. Uitgangspunt binnen het onderwijsprogramma is de relatie theorie en praktijk. Concreet komen de volgende beroepsvaardigheden in het programma tot uiting: ontwikkeling van leidinggevende vaardigheden om de student op toekomstige functies voor te bereiden; in verband met de snelle ontwikkelingen in de beroepspraktijk, leidt de opleiding de student zodanig op dat deze zelf kan leren zich nieuwe competenties eigen te maken; in de praktijk moeten complexe en uitdagende problemen worden opgelost hetgeen vraagt om een multidisciplinaire thematisch gerichte aanpak; samenwerken, als belangrijke vaardigheid in de beroepspraktijk, wordt tevens door de opleiding als gekozen didactische werkvorm gestimuleerd. Ook hiervoor geldt dat het auditteam niet expliciet kon vaststellen in welke mate studenten in staat zijn om de genoemde vaardigheden tijdens de stages en het afstuderen in de tweede helft van de studie daadwerkelijk te verwerven. Oordeel: voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor de opleiding als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: de gebruikte vakliteratuur en het studiemateriaal zijn voldoende exemplarisch voor het domein Verkeer en Logistiek; de programma voor de opleiding staat in voldoende mate in verband met de praktijkervaring van de student. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI

25 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma Criteria Het facet Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria: Is het programma een adequate concretisering van de eindkwalificaties qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen? Zijn de eindkwalificaties adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma? Biedt de inhoud van het programma studenten de mogelijkheid de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken? Bevindingen De doelstelling van de opleiding Verkeer en Logistiek is om studenten op basis van leren uit ervaringen voor te bereiden op het functioneren in de beroepspraktijk. De opleiding legt daartoe een accent op kennisoverdracht door onderwijs dat praktisch relevant is: kennis en vaardigheden zijn voor studenten toepasbaar op de eigen praktijksituatie. Het studieprogramma is opgedeeld in thema s. In een matrix heeft de opleiding Verkeer en Logistiek aangegeven welk thema betrekking heeft op welke competentie. De thema s (afgeleid van het beroepsprofiel) zijn verdeeld in vakgebieden. Per vakgebied is een beschrijving van de eindkwalificaties opgenomen. In het studiemateriaal is verder verwoord over welke kwalificaties de student dient te beschikken en op welk niveau. De opdrachten geven niet alleen richting aan de studenten wat betreft de te behalen eindkwalificaties door middel van de niveauvermelding, maar ook aan de context waarbinnen deze opdrachten zijn gepositioneerd. Daarmee vormen ze voor studenten tevens een oriëntatie met betrekking tot het beroepsprofiel en geven zij ook het niveau aan. De opleiding heeft, zo is het auditteam gebleken op basis van de bestudering van documenten en tijdens de audit, kwalificaties geformuleerd op basis van beroepsrollen. Dit is op een duidelijke wijze uitgewerkt in de vakbeschrijving van de opleiding. Zo trof het auditteam per studieonderdeel een uitgewerkte set kwalificaties aan die een voldoende beeld geven van de inhoud van het studieonderdeel en de eisen waaraan de student dient te voldoen na afronding van een studieonderdeel. De uitgangspunten voor het onderwijsprogramma zijn voldoende helder uitgewerkt. Centraal staan thema s en projecten waar in groepsverband aan een beroepsgerelateerde opdracht wordt gewerkt. Het auditteam heeft studiemateriaal bestudeerd alsmede toetsen en de uitwerking hiervan. Gebleken is dat het niveau van het studiemateriaal en toetsen (zie ook facet 2.8) wisselend is. In een aantal gevallen biedt het studiemateriaal studenten onvoldoende gelegenheid tot diepgang in de materie; studieonderdelen missen daardoor in een aantal gevallen voldoende diepgang in de breedte. In aanvullende documentatie heeft de opleiding vervolgens aangegeven dat zij in het najaar van 2007 het beroepenveld zal uitnodigen om de benodigde verdiepingsniveaus van elk verkeerskundig thema te bespreken. In de documentatie die de opleiding na de eerste audit heeft geleverd, is duidelijk geworden dat men inmiddels gesprekken had gevoerd met representanten uit het werkveld: de opleiding had gesprekken gevoerd met TRIAL Onderzoeksschool. Er waren hier voor drie vakgebieden docenten benaderd om de vakken Verkeersplanologie, Verkeersmanagement en Verkeerskundig ontwerp te verzorgen; op de TU Eindhoven was een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de opleiding Stedenbouwkunde en Planologie om te komen tot samenwerking, het verzorgen van lesmateriaal en vakken; met de TU Delft en de Universiteit Utrecht was een gesprek gevoerd inzake de aansluitings- en Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek, Hogeschool NOVI

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd.

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd. Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING voltijd - deeltijd CROHO:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal School of Agriculture & Technology Hogeschool INHOLLAND Delft Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd CROHO nr. 34275 Haagse

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Hogeschool voor Management en Documentaire Informatievoorziening Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Afdeling Management & Human Resources Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Toeristisch Management Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Toeristisch Management Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Toeristisch Management Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Toeristisch Management Voltijd Hogeschool

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemie,Chemische Technologie, Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, voltijd Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Haagse Hogeschool Afdeling Sociaal Pedagogische Hulpverlening Rapport ten behoeve

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd INHOLLAND Select Studies Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, deeltijd Commerciële Economie, deeltijd Small Business en Retailmanagement, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor. Opleiding voor Ergotherapie, voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor. Opleiding voor Ergotherapie, voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor Opleiding voor Ergotherapie, voltijd Hogeschool van Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische Opleidingen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor Opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Saxion Hogeschool IJselland Instituut Informatica en Informatiemanagement

Saxion Hogeschool IJselland Instituut Informatica en Informatiemanagement Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd en deeltijd (Croho 34404) En Informatiedienstverlening en -management voltijd en deeltijd (Croho 34649) Saxion

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Fontys Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Fontys Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd Fontys Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd. Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd. Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding SPD Bedrijfsadministratie deeltijd Hogeschool Saxion Next / Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding 2014-2015 BA 1 IK Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- 2 blok 1 weken blok 2 weken blok 3 toetsweken blok 4 opdrachten schr. tent. schr. tent.

Nadere informatie

Adviesrapport Toets nieuwe opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijke Werk en Dienstverlening deeltijd, afstandsonderwijs

Adviesrapport Toets nieuwe opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijke Werk en Dienstverlening deeltijd, afstandsonderwijs Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport Toets nieuwe opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijke Werk en

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Film en Televisie voltijd. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Film en Televisie voltijd. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Film en Televisie voltijd Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Film en Televisie voltijd Amsterdamse

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogescholen, locatie Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Zorg en Welzijn Rapport ten behoeve van accreditatie hbo bachelor

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie