Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHolland

2

3 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal CROHO nr Hogeschool INHolland Hobéon Certificering BV December 2009 Auditteam: W.L.M. Blomen Mr. T. Klein Mr.drs. M. Hoogwout H.R. van der Made M. Collenteur (gedeeltelijk) R. Meelhuysen (gedeeltelijk) Secretaris: Mr. T. Vis

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. INLEIDING 2.1. Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Karakteristiek van hogeschool en opleiding Visitatierapport Breed en Veelzijdig (2004) en interne audit Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma visitatie 21 tot en met 24 september BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 13 Facet 1.2. Niveau Bachelor 16 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 17 Onderwerp 2: Programma 18 Facet 2.1. Eisen HBO 18 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 21 Facet 2.3. Samenhang Programma 24 Facet 2.4. Studielast 26 Facet 2.5. Instroom 28 Facet 2.6. Duur 30 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 31 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 33 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 36 Facet 3.1. Eisen HBO 36 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel Facet 3.3. Kwaliteit Personeel Onderwerp 4: Voorzieningen 40 Facet 4.1. Materiële Voorzieningen 40 Facet 4.2. Studiebegeleiding 43 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 46 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 46 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 48 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld 49 Onderwerp 6: Resultaten 51 Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau 51 Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL 4.1. Oordeelschema hbo bacheloropleiding MER voltijd Oordeelschema hbo bacheloropleiding MER deeltijd Oordeelschema hbo bacheloropleiding MER duaal (locatie Haarlem) Integraal oordeel/advies aan NVAO 60 Bijlage I : Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren Bijlage II : Programma visitatie september 2009 Bijlage III: Voorbeeld Onderwijsprogramma (locatie Haarlem)

6

7 1. MANAGEMENTSAMENVATTING Algemene gegevens Naam van de instelling: Hogeschool INHolland Naam van de opleiding: Management, Economie en Recht (MER) Varianten van de opleiding: voltijd, deeltijd en duaal Locaties van de opleiding: Alkmaar, Den Haag, Diemen, Haarlem, Rotterdam Naam VBI: Hobéon Certificering bv Datum visitatie: 21 t/m 24 september 2009 Datum VBI-rapport: 21 december 2009 Beoordelingskader Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor] van de NVAO (Accreditatiekader. Stcr ). Op grond van het toepasselijke Accreditatiekader wordt een opleiding beoordeeld aan de hand van zes onderwerpen, te weten: (i) doelstellingen opleiding, (ii) programma, (iii) inzet van personeel, (iv) voorzieningen, (v) interne kwaliteitszorg en (vi) resultaten. Samenstelling auditteam Het auditteam van Hobéon bestaat uit de volgende leden: W.L.M. Blomen, directeur-partner van de Hobéon Groep bv, voorheen werkzaam in diverse functies bij de HBO-raad. Drs. T. Klein, werkzaam als algemeen directeur van een multimedia uitgeverij. Drs. M. Hoogwout, werkzaam als organisatieadviseur en (associate)partner voor het organisatieadviesbureau Zenc bv. H. R. van der Made, als senior-adviseur verbonden aan de Hobéon Groep bv, voorheen werkzaam in het hoger onderwijs. M. Collenteur, derdejaars student Management, Economie en Recht aan de Hogeschool HBO Nederland. R. Meelhuysen, vierdejaarsstudent Management, Economie en Recht (afstudeerrichting Commerciële Bedrijfskunde) aan de Hogeschool Utrecht. Aan het auditteam is als secretaris toegevoegd Mr. T. Vis, werkzaam als zelfstandig adviseur in het hoger onderwijs. Algemeen beeld De opleiding Management, Economie en Recht wordt verzorgd door de School of Economics van de Hogeschool INHolland op een vijftal locaties. De opleiding telde op 1 oktober voltijd, 344 deeltijd en 4 duale studenten. De instroom is in de afgelopen jaren gestaag afgenomen; deze daling lijkt op het moment van de visitatie te zijn gestabiliseerd. Het beleid van de opleiding is erop gericht om door middel van een stevige regionale verankering van de locaties de instroom weer te laten groeien. De opleiding heeft, in lijn met de centrale visie van de hogeschool, het competentiegericht onderwijs centraal staan. Per locatie zijn accenten in de cultuur van de instelling en de uitvoering van het programma aangebracht in relatie tot de regionale context waarin de opleiding functioneert. Doelstellingen opleiding Het auditteam kwalificeert dit facet voor alle varianten van de opleiding en voor alle locaties als voldoende en heeft daarvoor de volgende overwegingen: De eindkwalificaties zijn vastgelegd in een landelijk beroepsprofiel en in een daarvan afgeleid opleidingsprofiel, dat per locatie is gevalideerd door het werkveld. De eindkwalificaties zijn van hbo bachelorniveau en worden volledig afgedekt door de Dublin Descriptoren; zij hebben tevens een internationale dimensie en zijn uitgewerkt in termen van competenties. Aan de hand van een competentiekaart zijn de competenties op inzichtelijke wijze uitgewerkt in competentie-indicatoren en leertaken. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland, 1.0 1

8 De opleiding hanteert voor het studeren in het buitenland een streefnorm van 10% voor de gehele opleiding MER; het panel kwalificeert dit als te ambitieus, maar signaleert gelijktijdig dat het opleidingsmanagement internationale mobiliteit en uitwisseling op verschillende wijzen stimuleert, maar dat de resultaten van deze inspanningen bijstelling van de norm rechtvaardigen. Programma Het auditteam kwalificeert dit facet voor alle varianten van de opleiding en op alle locaties als voldoende en heeft daarvoor de volgende overwegingen; De beroepsgerichtheid is duidelijk in het programma zichtbaar, kennisontwikkeling vindt plaats aan de hand van aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en relevante vakliteratuur. Studenten komen in aanraking met onderzoeksmethoden; het panel is positief over de door de opleiding ingezette versterking van de onderzoekslijn in het programma. Actuele ontwikkelingen worden via de beroepenveldcommissies, docenten (o.a. stage- en afstudeerbezoeken) en lectoraten ingebracht en het werkveld wordt op een adequate wijze betrokken bij de uitvoering en de beoordeling van het programma. De competenties zijn sturend voor het studieprogramma en verifieerbaar aanwezig in leerdoelen van modulen, studiehandleidingen, de stagehandleiding en de afstudeerhandleiding. De inhoud van het programma biedt de studenten de mogelijkheid om de geformuleerde competenties te bereiken. Het programma kent een goede verticale en horizontale samenhang: leerdoelen komen steeds terug in een opklimmende reeks van complexiteit en reikwijdte en worden getoetst op elkaar in zwaarte opvolgende faseniveaus; onderwijsperioden hebben elk een centraal thema (met een flankerende programmering) waardoor een goede horizontale samenhang is gecreëerd. De samenhang tussen het binnenschools en buitenschools leren is door de concentrische opbouw voor alle varianten van de MER-opleiding gewaarborgd; zowel op school als tijdens werkveldactiviteiten wordt aan dezelfde competenties gewerkt. De opleiding is studeerbaar, zo wordt ook door studenten bevestigd. Factoren die betrekking hebben op het programma en die de studievoortgang belemmeren, worden zoveel mogelijk weggenomen; het systeem van studieloopbaanbegeleiding is zodanig opgezet dat studiebelemmerende factoren vroegtijdig worden gesignaleerd en waar mogelijk worden weggenomen. Het panel is positief over de wijze waarop de opleiding bij aanvang van de studie op alle locaties deficiënties wat betreft taal- en rekenvaardigheid bij studenten vaststelt en hierop acties onderneemt; de intakeprocedure die in 2008 als pilot is opgestart, wordt met ingang van het volgend studiejaar op alle locaties ingevoerd. De aansluiting mbo-hbo is op alle locaties een belangrijk punt van aandacht, waarbij op een enkele locatie reeds sprake is van een doorlopende leerlijn met het aanpalende mbo. Het didactisch concept van de opleiding is helder beschreven en is goed ingebed in alle varianten van de opleiding. Het concept sluit goed aan bij de doelstellingen en voorziet in leeren werkvormen die passen bij de eindkwalificaties en recht doen aan de verschillende leerstijlen van studenten. Een beeld dat ook in de gesprekken met studenten werd bevestigd. Toetsen, beoordelingskaders en de uitvoeringspraktijk sluiten goed aan op het didactisch model en de te verwerven competenties; ook de beoordeling en uitvoering van zowel de stage- als de afstudeerfase verlopen adequaat met dien verstande dat het panel met de opleiding van oordeel is dat zoals nu al op een aantal locaties usance een tweede docentbeoordelaar tijdens het afstuderen zal leiden tot een verdere objectivering van de beoordelingen. Inzet van personeel Het auditteam kwalificeert dit facet voor alle varianten van de opleiding en op alle locaties als voldoende (met de extra aantekening goed ) en heeft daarvoor de volgende overwegingen. Het panel heeft enthousiaste en betrokken docententeams aangetroffen, waarvan het merendeel een verbinding heeft met het werkveld; dit is tevens een punt van aandacht bij de werving van docenten. Daarnaast is er op de verschillende locaties een directe verbinding met kenniskringen, waardoor nieuwe inzichten kunnen doorwerken in het onderwijs. Er is sprake van een docentencorps dat op een goede manier de verbinding legt tussen opleiding en beroepspraktijk, hetgeen door studenten in onderwijsevaluaties en in de gesprekken tijdens de audit wordt bevestigd. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland, 1.0 2

9 De beschikbare formatie is op alle locaties toereikend voor zowel het verzorgen als het ontwikkelen van onderwijs; daarbij heeft het panel vastgesteld dat de opleiding beschikt over personeel dat inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch in staat is om het onderwijsprogramma te realiseren. Het personeelsbeleid is op alle locaties helder uitgewerkt; daarbij heeft de opleiding aandacht voor de kwaliteiten van de medewerkers en stimuleert zij op een actieve wijze deskundigheidsbevordering. Voorzieningen Het auditteam kwalificeert dit facet voor alle vormen (voltijd, deeltijd en duaal) van de opleiding MER op locaties Den Haag, Haarlem en Rotterdam als voldoende (met de extra aantekening goed ) en op locaties Alkmaar en Amsterdam/ Diemen als voldoende en wel op grond van de volgende overwegingen: De hogeschool en de afzonderlijke opleidingslocaties hebben een duidelijke visie op het huisvestingsbeleid. Alle onderwijsgebouwen zijn afgestemd op deze visie en zijn voldoende geoutilleerd om het onderwijsprogramma in verschillende werkvormen te realiseren. De locaties Den Haag, Haarlem en Rotterdam moeten in dit verband als goed worden gekwalificeerd. Op de locaties Amsterdam/Diemen en Alkmaar bestaan plannen om de huisvestingssituatie aan te passen. Docenten en studenten hebben de beschikking over een flex-werkplek, een internetadres en een eigen ruimte op het netwerk. De computerfaciliteiten zijn zowel op school als vanuit het woonadres te gebruiken. Op elke locatie zijn voldoende computers beschikbaar. Elke locatie heeft een servicedesk waar studenten en docenten terecht kunnen met vragen over het gebruik van ICT en audiovisuele middelen; Studenten en docenten hebben toegang tot actuele informatie, relevante vakliteratuur en vakbladen in de bibliotheken. Ook digitale informatie is beschikbaar in de vorm van cd-roms, databanken, video s en dvd s. Alle studenten kunnen gebruik maken van de catalogus voor de gehele INHolland collectie en kunnen lenen uit de collectie van alle vestigingen. De opleiding hanteert een adequaat systeem van studiebegeleiding dat op basis van ervaringen en uitkomsten van evaluaties wordt verbeterd en waarover de studenten grotendeels tevreden zijn. De mate waarin de studiebegeleiding is gefaseerd, sluit aan op de doelstelling van de opleiding studenten te begeleiden naar zelfstandigheid. Een sterk punt is naar het oordeel van het panel dat de studiebegeleiders een afspiegeling vormen van de op de locatie aanwezige studentenpopulatie. Het panel heeft waardering voor de genomen maatregelen die de opleiding heeft genomen om het aantal langstudeerders te reduceren. Interne kwaliteitszorg Het auditteam kwalificeert dit facet voor alle varianten van de opleiding en op alle locaties als voldoende (met de extra aantekening goed ) en heeft daarvoor de volgende overwegingen. De opleiding evalueert op alle locaties de uitvoering van het onderwijs op een goede wijze. Dit geschiedt periodiek aan de hand van door de opleiding gehanteerde streefdoelen. De procedure waarlangs verbeteracties worden gedetecteerd, gepland en doorgevoerd is goed uitgewerkt en voldoet, zo is het panel tijdens de audit gebleken, in de praktijk goed. De interne audit maakt een structureel onderdeel van de kwaliteitscyclus. Bij de kwaliteitszorg van de opleiding zijn studenten, docenten, alumni en het afnemend beroepenveld betrokken. Het auditteam beoordeelt de hiervoor gehanteerde processen en de uitwerking daarvan als adequaat. Verder heeft het panel uit gesprekken met studenten kunnen vaststellen dat een verbeterslag is gemaakt met betrekking tot de feedback naar studenten over de uitkomsten van de evaluaties. Resultaten Het auditteam kwalificeert dit facet voor alle varianten van de opleiding en op alle locaties als voldoende en heeft daarvoor de volgende overwegingen. Het kunnen behalen van het eindniveau is voldoende geborgd. De opleiding heeft duidelijke en kenbare richtlijnen en beoordelingscriteria voor het afstuderen opgesteld. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland, 1.0 3

10 De lector is betrokken bij het afstudeerproces ter versterking van de onderzoeksvaardigheid van studenten; daarnaast streeft de opleiding ernaar om het beroepenveld op een meer structurele basis te betrekken bij de beoordeling van het niveau van afstuderen. De afstudeerwerkstukken waar het auditteam op alle locaties inzage in heeft gehad, zijn wat betreft probleemstelling van voldoende diepgang en complexiteit en tonen een kennisniveau en analytisch vermogen dat van hbo-studenten mag en moet worden geëist. Het panel heeft ten aanzien van de rendementen van de opleiding op de verschillende locaties vastgesteld dat deze niet geheel in overeenstemming zijn met de streefwaarden. Het opleidingsmanagement heeft het auditteam tijdens de audit geïnformeerd over de maatregelen die de opleiding inmiddels heeft genomen en nog gaat uitvoeren. Het auditteam meent op basis daarvan dat de opleiding zich voldoende inspant om daar waar nodig het rendement van de propedeutische fase en de hoofdfase te verbeteren en in overeenstemming te brengen met de streefwaarden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland, 1.0 4

11 2. INLEIDING 2.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de in paragraaf 1.2 genoemde hbo bacheloropleiding Bereik van de beoordeling De Hogeschool INHolland, in casu de School of Economics verzorgt een groot aantal hbo opleidingen. Het onderhavige rapport heeft betrekking op de bachelor opleidingen Management, Economie en Recht voltijd, deeltijd, en duaal, crohonummer Deze opleiding wordt verzorgd op de volgende locaties en in de volgende varianten: Overzicht 1: Locatie en onderwijstype Locatie voltijd deeltijd duaal Alkmaar X X Amsterdam/Diemen X X Den Haag X X Haarlem X X X Rotterdam X X Hobéon Certificering heeft zijn oordeel over de voltijd, deeltijd en duale varianten en de verschillende locaties van de opleiding Management, Economie en Recht (hierna te noemen: MER) in één rapport samengevat omdat alle varianten gericht zijn op dezelfde eindkwalificaties en binnen één gemeenschappelijk beleids- en uitvoeringskader op alle locaties aangeboden worden. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review van de opleiding MER (voltijd, deeltijd, duaal) Karakteristiek van hogeschool en opleiding Hogeschool INHolland De Hogeschool INHolland kent tien vestigingen met locaties in de Randstad en is organisatorisch ingedeeld in Schools. De opleiding MER maakt deel uit van de School of Economics en is gevestigd op de hoofdlocaties Alkmaar, Amsterdam/Diemen, Den Haag, Haarlem en Rotterdam. De Schools van INHolland worden geleid door een directeur en ondersteund door stafdiensten. De directeuren van de Schools en diensten voeren resultaatverantwoordelijk management en leggen verantwoording af aan het College van Bestuur, via een managementcontract en managementrapportages. Op alle locaties is de opleidingsmanager eindverantwoordelijk voor de opleiding MER. Op alle locaties met uitzondering van de locatie Alkmaar is de opleidingsmanager MER tevens verantwoordelijk voor een of meer andere bacheloropleidingen. De locatie Rotterdam heeft een aparte opleidingsmanager voor alle deeltijdse opleidingen binnen de School of Economics. De hogeschool heeft als overkoepelende onderwijsvisie dat de hogeschool door middel van competentiegericht onderwijs studenten voorbereidt op hun beroepsleven door de kennis, vaardigheden en de houding bij te brengen die zij nodig hebben. Bij INHolland leren studenten zelf initiatief te nemen, zich verantwoordelijk te voelen voor resultaten, sociaal competent te zijn, een nieuwsgierige en innoverende houding te hebben en respect te tonen voor de wereld waarin zij leven. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland, 1.0 5

12 De gezamenlijke strategie van INHolland is beschreven in het instellingsplan Samen werken aan de kennis van morgen en richt zich in de periode op vijf speerpunten: (i) integratie van kennis, onderzoek en praktijk, (ii) professionalisering van de eigen organisatie, (iii) focus op inhoudelijke thema s, (iv) regionale binding en (v) internationale oriëntatie. Vanwege de vestiging in overwegend de Randstad richt de hogeschool zich op grootstedelijke vraagstukken in internationaal perspectief. De hogeschool profileert zich op vier thema s: (i) ondernemerschap, (ii) maatschappelijke betrokkenheid, (iii) diversiteit van studenten en pluriforme identiteit en (iv) internationalisering. De speerpunten en thema s zijn uitgewerkt in de Bestuurlijke Agenda Met deze Bestuurlijke Agenda is hogeschoolbreed ingezet op het herstel van de hogeschool. Het auditteam stelt op grond van de gesprekken op de verschillende locaties met schooldirecties en het opleidingsmanagement en docenten vast dat de in de Bestuursagenda ingezette lijn duidelijk merkbaar is in de visie op het op de locaties aangeboden onderwijs. De Hogeschool INHolland hecht aan een sterke band met de regionale omgeving. Binnen het onderwijs is er samenwerking met het (v)mbo, het voortgezet onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs; daarnaast heeft de opleiding relaties met bedrijven, instellingen en overheden. De verbinding tussen de thema s, de contacten met de regio en het profiel op internationalisering wordt versterkt door de lectoraten, die zijn gegroepeerd in zes centrale onderzoeksthema s. De verbinding tussen de lectoraten en het onderwijs wordt gevormd door de kenniskringen waarin docenten en studenten participeren. De opleiding MER De opleiding MER is landelijk in september 1994 gestart. De visitatie van 1997 heeft de verbreding van MER in een stroomversnelling gebracht. In 1999 verscheen het landelijke beroeps- en opleidingsprofiel, opgesteld door het landelijk overleg van de opleidingen MER, dat een eerste aanzet gaf tot een bedrijfskundige opleiding en tot competentiegericht onderwijs. In 2003 zijn de opleidingen opnieuw gevisiteerd. Het visitatierapport meldt dat de omvorming van sterk juridisch georiënteerde en vakgerichte curricula naar bedrijfskundig georiënteerde en competentiegerichte curricula bij alle MER-opleidingen ter hand is genomen en in het algemeen succesvol is geweest. In de jaren daarna is de bedrijfskundige oriëntatie verder versterkt. De MER wordt nu gezien als een algemeen bedrijfskundige hbo-opleiding. Landelijk bestaan er vijftien bacheloropleidingen MER. Het programma is voor alle locaties gebaseerd op dezelfde competentiekaart die is uitgewerkt naar leertaken per fase. Het landelijk vastgestelde competentieprofiel MER uit 1999 ligt daaraan ten grondslag. Dit profiel is in het studiejaar herijkt en aangescherpt. In het eerste en tweede jaar heeft elke periode een thema dat direct gerelateerd is aan de beroepspraktijk, zoals organisatie en omgeving, mens en organisatie, verandermanagement en globalisering. Ook staat in elke periode een beroepstaak centraal, zoals het uitvoeren van een bedrijfsanalyse, het ontwikkelen van een klanttevredenheidsonderzoek of het opstellen van een strategisch marketingplan. De keuze van de thema s en beroepstaken is gebaseerd op het brede spectrum van startfuncties van de startende beroepsbeoefenaar. Het derde jaar bestaat uit de stage en differentiatieminors. Het vierde jaar bestaat uit differentiatieminors en het afstuderen. Voor de minors geldt dat de examencommissie rekening houdend met de competentieontwikkeling de keuze van studenten voor hun differentiatieminor dient goed te keuren. Differentiatieminors worden op de verschillende locaties ontwikkeld. Het INHolland validatie- en accreditatieorgaan heeft tot taak de aangeboden minors te valideren en accrediteren. In bijlage III is ter illustratie het programma van de locatie Haarlem opgenomen. De inhoudelijke accenten van de opleiding worden per locatie bepaald door de lokale inkleuring, waartoe de onderwijsvisie van INHolland ruimte biedt. De locatie Alkmaar profileert zich als een onderwijsinstelling die dicht bij de student, de markt en de samenleving staat en als persoonlijk en ondernemend. De school biedt studenten een ondernemende leeromgeving met persoonlijke aandacht waar studenten werken aan het ontwikkelen van hun talenten. De locatie Amsterdam/Diemen profileert zich via het unieke en duurzame thema The Global City, waarbij wordt aangesloten op regionale grootstedelijke activiteiten binnen de commerciële, zakelijke markt en het economische, dienstverlenende en financiële werkveld. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland, 1.0 6

13 De locatie Den Haag profileert zich vooral op ondernemen en internationalisering. De School is van mening dat studenten in het kader van de toenemende globalisering steeds meer in staat moeten worden geacht in een internationale omgeving en markt te kunnen opereren. In het curriculum wordt daarom aan diversiteit bijzondere aandacht besteed. De locatie Haarlem wil door samenwerking met het regionale bedrijfsleven, organisaties en de overheid haar bijdrage leveren aan het tot bloei brengen van de regio Kennemerland. De School centreert haar beleid rond drie speerpunten die aansluiten op de vraag van de markt: ondernemerschap, logistiek en toerisme. De locatie Haarlem beschikt over een afstudeervariant Sportmanagement De locatie Rotterdam profileert zich op de thema's: ondernemerschap, de grote stad en veiligheid. Dit doet zij natuurlijk in de context van de stad Rotterdam als havenstad, maar ook als stad waar op cultureel gebied veel te doen is. Het aantal ingeschreven studenten per locatie verschilt. In de afgelopen jaren heeft het aantal ingeschreven studenten op alle locaties een daling laten zien. De instroomcijfers van de locaties voor het studiejaar laten een positieve kentering zien. Overzicht 2: Aantal ingeschreven studenten per locatie per 1 oktober 2007 t/m 2009 Locatie voltijd deeltijd duaal Alkmaar Amsterdam/Diemen Den Haag Haarlem Rotterdam Visitatierapport Breed en Veelzijdig (2004) en interne audit 2007 Visitatierapport Breed en Veelzijdig In 2003 werd de opleiding Management, Economie en Recht voor de tweede (en laatste) maal gevisiteerd op basis van het beoordelingskader dat was opgesteld onder auspiciën van de HBO-raad. De visitatie had betrekking op twintig opleidingen MER, waaronder de INHolland locaties Alkmaar, Amsterdam/Diemen, Haarlem en Rotterdam. Ten tijde van de visitatie werd de opleiding nog niet op de locatie Den Haag aangeboden. De conclusies van de visitatiecommissie zijn in 2004 integraal gepubliceerd in het visitatierapport Breed en veelzijdig. De commissie kwam voor de locatie Alkmaar met aanbevelingen op gebied van kwaliteitsmanagement, externe oriëntatie en afstudeerwerkstukken. De belangrijkste aanbevelingen voor de locatie Diemen hadden betrekking op kwaliteitsmanagement en verbetering van het propedeuserendement. Voor de locatie Haarlem lagen de aanbevelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement, personeelsbeleid, studeerbaarheid en studielast en voor de locatie Rotterdam hadden die betrekking op kwaliteitsmanagement, de verbetering van het propedeuserendement, internationalisering en externe oriëntatie. De opleiding heeft naar aanleiding van het visitatierapport concrete vervolgstappen gezet. Het visitatierapport verscheen in het studiejaar ten tijde van de implementatie van het hogeschoolbrede onderwijsconcept Backbone en de implementatie van het kaderstellend HRMbeleid van INHolland. Op basis van het onderwijsconcept is vanaf 2003 een onderwijsvernieuwingstraject van start gegaan dat heeft geleid tot het herformuleren van de doelstellingen. Op basis hiervan is vanaf cohort 2004 op alle locaties een nieuw curriculum van start gegaan. Op gebied van kwaliteitsmanagement hebben de Schools of Economics afspraken gemaakt over gezamenlijke uitgangspunten die in 2006 zijn vastgelegd in de notitie Kaders voor Kwaliteitsmanagement Schools of Economics. Hierin is specifieke aandacht besteed aan de rollen van stakeholders en de borging van processen. Deze beleidsuitgangspunten zijn op alle locaties inmiddels geïmplementeerd. De opleiding heeft in de Management Review de vervolgstappen nader uitgewerkt dan wel toegelicht. Het auditteam heeft hiervan kennis genomen en bij zijn beoordeling betrokken. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland, 1.0 7

14 Interne audit 2007 In is per locatie een interne audit uitgevoerd. Interne auditoren hebben gesprekken gevoerd met studenten, docenten en opleidingsmanagers. Dit heeft geleid tot de stand van zakennotitie opleiding MER (juli 2008). In het algemeen heeft het interne auditteam opgemerkt dat de beleidsuitgangspunten van de opleiding gefragmenteerd in verschillende documenten zijn opgenomen en nog niet zijn samengevoegd in een richtinggevend opleidingsdocument. Op basis van de zelfevaluatie en de stand van zakennotitie heeft de opleiding inhoudelijke en organisatorische maatregelen genomen. Het auditteam heeft kennis genomen van de genoemde notitie en heeft de uitkomsten daarvan bij zijn beoordeling betrokken Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de betreffende opleidingsvarianten (voltijd, deeltijd en duaal) is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleiding voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Accreditatiekader. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende opleidingsvarianten geldt het volgende: Alle varianten van opleiding MER hebben zich op alle locaties voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstelling gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel en de opleidingscompetenties zoals vastgesteld in het landelijk overleg tussen de betreffende opleidingen en het beroepenveld. (Zie onder facet 1.1.: Domeinspecifieke Eisen ). Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een bacheloropleiding MER op hbo-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1. De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door MER aangeleverde schriftelijke informatie: Management Review MR; Studiegidsen; Onderwijs- en Examen Reglement OER; Visitatierapport Breed en veelzijdig (2004) Onderliggende documentatie betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - strategische keuzen en de positie in de markt, - interne organisatie, - de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne managementrapportages en verbetermaatregelen, - ontwikkelingen in het beroepenveld, - beroeps- en opleidingsprofielen, - (validatie) eindkwalificaties, - curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, - werkvormen, - toetsing en beoordeling, - kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, - internationalisering, - instroombeleid, - studiebegeleiding, - onderwijsrendementen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland, 1.0 8

15 Op basis van de door INHolland aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de drie opleidingsvarianten op de onderscheiden locaties. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Voorafgaand aan de visitatie (zie hieronder) werd het management van de betreffende opleiding op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentanalyse. Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 1, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten twee externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van Management, Economie en Recht een student, één lead auditor, één auditor onderwijs vanuit Hobéon Certificering en één secretaris, eveneens vanuit Hobéon Certificering. Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus (management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven reeds is aangegeven, meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen waarneming. De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveldgremia waarmee de opleiding(en) overleg voeren; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht CV s van (gast)docenten; netwerkoverzicht docenten; verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; verslagen van studievoortgangsgesprekken met studenten; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van de opleidingsprogramma s en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding(-en) werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd. In het rapport wordt het onderscheid tussen de varianten en de locaties - in geval daartoe aanleiding is - zichtbaar gemaakt en wordt daaraan bijzondere aandacht geschonken. 1 Visitatie heeft op september 2009 plaatsgevonden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland, 1.0 9

16 Beslisregels Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast. Onderwerp A. Een onderwerp scoort voldoende, indien alle facetten van dat onderwerp ten minste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige ten minste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. B. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. C. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Facet D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Extra aantekening E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 2 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord. 2 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (240 ECTS) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een HBO Bachelor accreditatie. Duur is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland,

17 Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Panelleden Audit en kwaliteitszorg deskundigheid x Onderwijs Deskundig heid Werkveld deskundigheid Vakinhoudelijke deskundigheid Student gebonden deskundigheid W.L.M. Blomen, voorzitter T. Klein x M. Hoogwout x X x H.R. van der Made x x M. Collenteur*, student x x R. Meelhuysen*, student x x Mr. T.Vis, secretaris x x x * De heer Collenteur heeft deel uitgemaakt van het auditteam op 21 t/m 23 september, de heer Meelhuysen op 24 september. Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de opleiding MER noodzakelijke expertise aanwezig is. Expertise met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). De lead-auditor, de heer Blomen, is directeur van de Hobéon Groep en heeft een groot aantal audits voorgezeten bij zowel bekostigde als aangewezen onderwijsinstellingen. De heren Klein en Hoogwout hebben zich in hun beoordeling, vanuit het werkveld en vakgebied met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programma-inhoud en (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien hebben zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. De heer Klein heeft op grond van zijn ruime juridische en managementervaring en zijn positie in het werkveld als algemeen directeur van een multimedia uitgeverij een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan professionals op het terrein van Management, Economie en Recht op hbo-niveau. De heer Hoogwout heeft met zijn bedrijfseconomische en juridische kennis als organisatieadviseur en (associate) partner in het organisatieadviesbureau Zenc BV, goed zicht op de eisen die moeten worden gesteld aan de onderscheiden vakgebieden binnen een HBO MER-opleiding. De deskundige onderwijs de heer Van der Made heeft zich vooral gericht op de kwaliteit van de processen die direct en indirect de uitvoering van het programma raken. Hij heeft ruime onderwijservaring die hem in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan hbo opleidingen gesteld worden. De heer Collenteur is bijna afgestudeerd aan de opleiding Management, Economie en Recht bij de Hogeschool HBO Nederland te Arnhem. Hij heeft als student aan een hbo-opleiding goed zicht op specifiek studentgebonden onderwerpen en participeerde in eerdere audits in het hoger onderwijs. Dit geldt eveneens voor de heer Meelhuysen, die vierdejaars student Management, Economie en Recht (afstudeerrichting Commerciële Bedrijfskunde) bij Hogeschool Utrecht is. Hij heeft in het kader van deze studie een half jaar gestudeerd aan het Athlon Institute of Technology in Ierland (Bachelor of Business). De heer Meelhuysen neemt deel aan het Topclass-programma van de Faculteit Economie & Management. De heer Vis heeft tijdens zijn loopbaan in verschillende functies ervaring opgedaan met onder andere bestuurlijke vraagstukken, strategisch management, doelmatigheidsbeoordelingen in het hoger onderwijs en de uitvoering van audits in het hoger onderwijs. Voor de curricula vitae: zie Bijlage I. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland,

18 Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding(en): management, coördinatoren, docenten, studenten en staf. Voor een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage II Programma visitatie 21 tot en met 24 september 2009 Zie Bijlage II. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland,

19 3. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen Landelijk profiel In 1999 heeft het Landelijk Opleidingenoverleg MER (LOO-MER) het landelijk beroeps- en competentieprofiel vastgesteld voor de opleiding MER. Dit document is tot stand gekomen met vertegenwoordigers uit het werkveld. Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de visitatiecommissie MER (Rapport Breed en Veelzijdig) is vorengenoemd beroeps- en opleidingsprofiel in 2008 aangepast en/of aangescherpt. Het geactualiseerde profiel is sinds 2009 ingeschreven in het register van de HBO-raad. INHolland MER neemt via dit overleg deel aan discussies over actuele ontwikkelingen. In het profiel (2008) wordt beschreven dat de opleiding MER tot doel heeft studenten op te leiden voor een breed spectrum van beroepen op bedrijfskundig terrein. MER profileert zich expliciet als een bedrijfskundige opleiding. De opleiding is gericht op het verwerven van bekwaamheid in het werken aan vraagstukken op bedrijfskundig gebied die zich in organisaties voordoen. Hierbij is veelal een interdisciplinaire invalsoek noodzakelijk. Het kunnen combineren van management-, economische én juridische invalshoeken bij het analyseren en oplossen van bedrijfskundige vraagstukken op alle niveaus maakt hem tot een unieke professional. De praktijkgerichtheid, de interdisciplinaire, integrale benadering van organisaties is de belangrijkste kernkwalificatie van de MER afgestudeerde. De MER-bachelor vervult, doordat hij meerdere disciplines beheerst en integraal kan toepassen, een brugfunctie binnen de organisatie. In juni 2008 heeft het Sectoraal Adviescollege Hoger Economisch Onderwijs van de HBO-raad: het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes van de beroepsbeoefenaar (de Body of Knowledge and Skills ) in de sector HEO, domein Business Administration vastgesteld. In heeft de curriculumcommissie van de opleiding vastgesteld dat deze Body herkenbaar terug te vinden is in het opleidingsprofiel MER/INHolland. Het auditteam herkent in het onderwijsprogramma van de opleiding deze Body of Knowledge and Skills. Opleidingsprofiel MER (alle locaties) De opleiding heeft op basis van het geactualiseerde landelijke beroeps- en competentieprofiel (2008) en op basis van het onderwijsconcept van de hogeschool en de School of Economics in het studiejaar het opleidingsprofiel MER opgesteld. In het opleidingsprofiel zijn de beleidsuitgangspunten van de opleiding in een richtinggevend document uitgewerkt. Het opleidingprofiel is uitgewerkt in een competentiekaart MER. De competentiekaart is een vertaling in onderwijstermen van hetgeen het werkveld vraagt van startende beroepsbeoefenaars. De herziening van het landelijk profiel heeft tot enkele aanpassingen aan de competentiekaart MER van Hogeschool INHolland geleid, namelijk de uitwerking van deze kaart in indicatoren en leertaken. De competentiekaart onderscheidt de volgende drie segmenten welke zijn uitgewerkt in vijf competentiegebieden. Per competentiegebied is een aantal competenties geformuleerd. A. Werken aan de klant 1. Klanten 1.1. Adviseren Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland,

20 B. Werken aan de organisatie 2. Interne processen 2.1 Beleid- en organisatieontwerp 2.2 Managen van projecten 2.3 Analyseren 2.4 Sturen 3. Mensen 3.1 Samenwerken 3.2 Communiceren (schriftelijk) 3.3. Communiceren (mondeling) 3.4 Leiding geven 4. Omgeving 4.1 Toegepast onderzoeken C. Werken aan jezelf 5. Professionaliteit 5.1 Zelfmanagement 5.2 Employability De competenties zijn verder uitgewerkt in competentie-indicatoren en leertaken. Hierin is per competentie aangeven wat de student in de verschillende fasen van zijn opleiding moet kennen en kunnen. De faseniveaus zijn gekoppeld aan leerjaren: Eind jaar 1: niveau beroepsgeschikt; Eind jaar 2: niveau stagebekwaam; Eind jaar 3: niveau beroepsgevormd; Eind jaar 4: niveau startbekwaam. Voor alle competenties zijn als eerste stap uitdagingen en kernactiviteiten uitgewerkt. Vervolgens zijn op basis hiervan competentiestatements geformuleerd. Aan de hand van een kritische beroepssituatie wordt per niveau aangegeven over welke kennis en vaardigheden de student dient te beschikken en worden de prestaties op het gedrag en op de hele taak geformuleerd. De opleiding heeft in haar Management Review ter illustratie een uitwerking opgenomen voor de competentie Mensen (competentiegebied: Interne processen) opgenomen. Het auditteam heeft hiervan kennisgenomen en beoordeelt deze uitwerking als adequaat. Validering De opleiding heeft op iedere locatie een beroepenveldcommissie ingesteld. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het regionale beroepenveld. De Beroepenveldcommissie (BVC) houdt zich actief bezig met de aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk. In de BVC worden de ontwikkelingen in het werkveld en de consequenties daarvan voor de opleiding besproken. Tijdens de audit heeft het auditteam op grond van de gesprekken en de aanwezig documenten in de vorm van verslagen per locatie vast kunnen stellen dat op alle locaties de opleidingscompetenties zijn besproken in de BVC. Op grond van de locatiegesprekken tijdens de audit stelt het auditteam vast dat de opleiding op de onderscheiden locaties op een voldoende wijze zijn ingebed in de regionale context (zie ook par ). Internationalisering Naar aanleiding van de Bestuurlijke Agenda is in 2008 op hogeschoolniveau een aantal doelstellingen ten aanzien van het aspect internationalisering voor de komende jaren geformuleerd: Internationalisering van het curriculum; Vergroten van het aantal buitenlandervaringen van studenten; Nauwe samenwerking met ten minste één buitenlandse partnerinstelling; Bevordering van docent- en studentmobiliteit met partnerinstellingen; Invoering van Engelstalige programmaonderdelen ten behoeve van uitwisselingsstudenten; Doen van een haalbaarheidsonderzoek naar het aanbieden van internationale Bachelor opleidingen; Definiëren van wat internationaal en crosscultureel competent zijn betekent voor de opleiding. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland,

21 In de gesprekken met het Schoolmanagement tijdens de audit heeft het auditteam begrepen dat op hogeschoolniveau voor de daadwerkelijke buitenlandervaring (via uitwisseling, stages en dergelijke) een streefnorm van 10% van het totale aantal studenten wordt gehanteerd. Uit de gesprekken met het opleidingsmanagement blijkt per locatie een gering aantal studenten van een verblijf in het buitenland (via stage, afstudeeropdracht, differentiatieminor) daadwerkelijk gebruik te maken. Het auditteam meent dan ook dat de gestelde streefnorm als te ambitieus moet worden aangemerkt. De opleiding heeft in het curriculum competenties opgenomen die de student in staat stellen internationaal competent te worden. Zie hiervoor facet 2.2. Oordeel: voldoende Het auditteam kwalificeert dit facet voor alle varianten van de opleiding en voor alle locaties als voldoende en wel op grond van de volgende observaties: De eindkwalificaties zijn vastgelegd in een landelijke beroepsprofiel en in een daarvan afgeleid opleidingsprofiel. De competenties zijn aan de hand van een competentiekaart op inzichtelijk wijze uitgewerkt in competentie-indicatoren en leertaken. De eindkwalificaties hebben een internationale dimensie, die spoort met het landelijke beroepsen competentieprofiel Deze eindkwalificaties, uitgewerkt in competenties zijn per locatie besproken met het regionale werkveld. Het auditteam is van oordeel dat de genoemde streefnorm van 10% voor de opleiding MER als te ambitieus moet worden gekwalificeerd. Wel heeft het auditteam uit de locatiegesprekken tijdens de audit opgemaakt dat het opleidingsmanagement internationale mobiliteit en uitwisseling op verschillende wijze stimuleert, maar dat de resultaten van deze inspanningen bijstelling van de norm rechtvaardigen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland,

22 Facet 1.2. Niveau Bachelor Criterium Het facet Niveau Bachelor is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor? Bevindingen Generieke kernkwalificaties Het auditteam heeft de eindkwalificaties van de opleiding geanalyseerd om te bepalen of deze kwalificaties beantwoorden aan het niveau bachelor. Het planmatig nagaan of de opleidingscompetenties een concrete uitwerking zijn van het bachelorniveau is de verantwoordelijkheid van de curriculumcommissie. Voor de verantwoording over het hbo-niveau heeft de opleiding aansluiting gezocht met de tien generieke kernkwalificaties voor de hbo-bacheloropleidingen, zoals die zijn geformuleerd door de Commissie Franssen. Deze kernkwalificaties hebben expliciet een rol gespeeld bij de ontwikkeling van het curriculum, het formuleren van de competenties en de leerdoelen en het opstellen van de opdrachten. Uit de relatie met de opleidingscompetenties leidt het auditteam af dat de tien generieke hbokwalificaties afgedekt zijn. De opleiding stelt dat, aangezien de hbo-kwalificaties een uitwerking zijn van de Dublin Descriptoren, daarmee dan ook de Dublin Descriptoren door het studieprogramma afgedekt worden. Dublin Descriptoren Als referentiekader voor de bepaling of de eindkwalificaties aansluiten bij internationaal geaccepteerde beschrijvingen, gebruikt de opleiding de Dublin Descriptoren. Kennis en inzicht Hierbinnen komen de volgende competenties aan de orde: Adviseren, Beleid en Organisatie ontwerp, Projectmanagement, Kwaliteit en controle, Onderzoeken, Innoveren, Zelfmanagement en Employability Toepassing kennis en inzicht Hierbinnen komen de volgende competenties aan de orde: Projectmanagement, Kwaliteit en controle, Leiderschap en Onderzoeken. Oordeelsvorming Hierbinnen komen de volgende competenties aan de orde: plannen opstellen, Beleid en Organisatie ontwerp, Projectmanagement, Onderzoeken en Innoveren. Communicatie Hierbinnen komen de volgende competenties aan de orde: Relatiemanagement, Customer Service, Samenwerking, Leiderschap, Communicatie, Conflicthantering en Representeren. Leervaardigheden Hierbinnen komen de volgende competenties aan de orde: Zelfmanagement en Employability Het auditteam heeft de eindkwalificaties van de opleiding bestudeerd en gezien dat de competentie-elementen van de opleiding de Dublin Descriptoren afdekken. Het auditteam stelt daarom vast dat de eindkwalificaties van de opleiding beantwoorden aan het niveau bachelor zoals weergegeven in de zogeheten Dublin Descriptoren. Oordeel: goed Het auditteam kwalificeert dit facet voor alle varianten op alle locaties van de opleiding als goed op grond van het feit dat de eindkwalificaties van de opleiding, uitgedrukt in competenties de Dublin Descriptoren volledig afdekken. De opleiding is er goed in geslaagd elke dimensie van de Dublin Descriptoren een duidelijk herkenbare plaats in haar opleidingscompetenties te geven. De eindkwalificaties sluiten naar het oordeel van het auditteam aan bij de internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding MER, Hogeschool INHolland,

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële economie voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële economie voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële economie voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal School of Agriculture & Technology Hogeschool INHOLLAND Delft Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd.

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd. Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bedrijfswiskunde voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Small Business en Retail Management voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Small Business en Retail Management voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Small Business en Retail Management voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd CROHO nr. 30100 Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd INHOLLAND Select Studies Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING voltijd - deeltijd CROHO:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd Saxion Hogeschool Deventer Commerciële Economie voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB

Nadere informatie

Saxion Hogeschool IJselland Instituut Informatica en Informatiemanagement

Saxion Hogeschool IJselland Instituut Informatica en Informatiemanagement Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd en deeltijd (Croho 34404) En Informatiedienstverlening en -management voltijd en deeltijd (Croho 34649) Saxion

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening SPH, voltijd, deeltijd, duaal Haagse Hogeschool Afdeling Sociaal Pedagogische Hulpverlening Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Management, Economie en Recht voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Management, Economie en Recht voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Fiscale Economie voltijd Saxion Hogescholen Enschede en Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd. TMO, hogeschool voor modemanagement

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd. TMO, hogeschool voor modemanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd TMO, hogeschool voor modemanagement Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Creatieve Therapie voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemie,Chemische Technologie, Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, voltijd Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar Basisonderwijs Fontys PABO Tilburg voltijd - deeltijd. Stichting Fontys Hogescholen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar Basisonderwijs Fontys PABO Tilburg voltijd - deeltijd. Stichting Fontys Hogescholen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Leraar Basisonderwijs Fontys PABO Tilburg voltijd - deeltijd Stichting Fontys Hogescholen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal juridische dienstverlening Voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogescholen, locatie Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd CROHO nr. 34406 Saxion Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Afdeling Management & Human Resources Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Fontys Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd. Fontys Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - deeltijd Fontys Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd. Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid voltijd en deeltijd Hogeschool Leiden Cluster Management & Bedrijf Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeel & Arbeid

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Hervisitatie HBO bachelor opleiding Small Business en Retail Management voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Hervisitatie HBO bachelor opleiding Small Business en Retail Management voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Hervisitatie HBO bachelor opleiding Small Business en Retail Management voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-V voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-V voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-V voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bank en Verzekeren Duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bank en Verzekeren Duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bank en Verzekeren Duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie