S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING (S EV) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan HD UTRECHT -adres:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING (S EV) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT e-mail-adres: SEV@RMAIL.NL WWW.NGK-SEV."

Transcriptie

1 S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING (S EV) mr J. Janssens-Ber Prf. L. Fuchslaan HD UTRECHT -adres: AAN de kerkenraden en cmmissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gerefrmeerde Kerken. Datum : 3 nvember 2012 Betreft : najaarsvergadering 2012 Geachte breders en zusters, Bij de vrbereiding van de najaarsvergadering heeft het bestuur zich p de inmiddels gebruikelijke manier afgevraagd f de agenda het daadwerkelijk bijeenrepen van de kerken rechtvaardigt. Het resultaat van die bezinning is dat het bestuur kiest vr de in het vrjaar van 2011 vastgestelde prcedure vr het bijeenrepen van de najaarsvergadering. Dat betekent het vlgende: Op de achterzijde van deze brief vindt u de agenda vr een vergadering met de kerken p 28 nv embe r 2012, aanvang uur. De stukken treft u bijgaand aan en p Indien u het na kennisneming van de stukken wenselijk vindt m in persn te vergaderen, meldt u zich aan via (f per gewne pst). Mcht u wel belangstelling hebben vr een vergadering in persn maar niet vr een telefnische vergadering, wilt u dat dan bij uw aanmelding aangegeven? De aanmeldingen dienen uiterlijk p 14 nvember 2012 m uur binnen te zijn. Indien zich p dat mment 10 f meer kerken hebben aangemeld, zal in persn wrden vergaderd, in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Bij minder dan 10 aanmeldingen zal p de genemde avnd een telefnische vergadering plaatsvinden. Ten vervlede verzekt het bestuur u met klem m zich alleen dan vr een vergadering in persn aan te melden indien u de bedeling hebt m de vergadering daadwerkelijk bij te wnen. Het vervlg qua cmmunicatie vanuit de SEV is als vlgt: wie zich vr de vergadering aanmeldt, krijgt een ntvangstbevestiging. p uiterlijk 15 nvember berichten wij alle kerken f in persn f telefnisch wrdt vergaderd. indien telefnisch wrdt vergaderd, krijgen de afgevaardigden die zich hebben aangemeld, ruim vr 28 nvember nader bericht. De agenda vr de vergadering en de stukken treft u bijgaand aan en p U kunt uiteraard k schriftelijk p de stukken reageren. Wilt u z vriendelijk zijn dat dan ruim vr 28 nvember te den? Inmiddels verblijven wij, met christelijke gret en hgachting, namens het bestuur, w.g. J. Janssens-Ber Deze brief met bijlage n is als vlgt vers preid: Per mail aan alle scribae en aan Cmmiss ies van Beheer/penningm ees ters die zich p het infrmatiefrmulier 2012 aanmeldden. Idem per ps t, met uitzndering van de kerken die des gevraagd hebben aange geven dat verzending per mail vldende is. Indien u als s criba in de pstzending twee s ets aantreft, hebt u aange geven twee s ets vergaders tukken p uw adres te willen ntvangen. W ilt u in dat geval één s et z s pedig mgelijk aan de Cmmis s ie van Beheer/penningmees ter verhandige n (al naar gelang wie in uw gem eente met S EV-zaken is belast)?

2 S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING S.E.V. AGENDA vr de najaars ve rgade ring 2012 te huden p dnderdag 28 nvember 2012 vanaf uur 1. Opening 2. Ingekmen stukken en/f mededelingen 3. Verslag vrjaarsvergadering d.d. 21 mei 2012 He t cnce pt is bijgevegd. 4. Bestuurssamenstelling In de najaarsve rgade ring 2012 tre e dt zus te r A.H. Pl vlgens rs te r af als bes tuurslid van de S tichting Em e ritaats vrzie ning. Cnfrm de bes te ndige ge drags lijn he e ft he t be s tuur zich reke nschap gegeve n van he t antwrd p de vraag f de vacature m e t wrde n ve rvuld en he t hee ft daarbij vas tge s te ld dat de expe rtis e van zr Pl in he t be s tuur nie t kan wrden ge m is t. He t be s tuur is zee r dankbaar dat zus te r Pl de m ge lijkheid e n de be re idhe id he e ft m de S EV ee n nie uwe be s tuurs pe ride te die ne n. He t s te lt de ke rke n dan k gaarne vr m m e t haar he rbe ne m ing in te s te m m e n. Indie n e en ke rk be he fte hee ft m e en te ge nkandidaat vr te dragen, zie t he t bes tuur die vrdracht uite rlijk 14 nve m be r in schrifte lijke vrm te ge m e t. 5. Begrting 2013 De begrting 2013/ram ing 2012 m e t aanbiedingsbrie f is bijgevegd. 6. Rndvraag 7. Sluiting

3 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 3 S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING administratie: mr. J. Janssens-Ber Prf. L. Fuchslaan HD Utrecht Tel b.g.g (privé) NOTULEN v an de v rjaars ve rg ade ring me t de bij de S tic hting Eme ritaats v rzie ning aange s l te n ke rke n, ge h ude n p 21 me i 2012 m uur in de Je ruzale mke rk te Utre c ht. Aanwezig namens het bestuur: J.G. van Dalen, S. Klaver, W.H. Martens, A.H. Pl, H. van Rees, B.P. Vreugdenhil (vrzitter) alsmede J. Janssens-Ber. Vlgens de presentielijst zijn de vlgende 8 kerken dr afgevaardigden vertegenwrdigd: Amersfrt-Nrd Arnhem Breukelen Drnten Langerak Lsdrecht Nieuwegein Zaandam De vlgende 29 kerken hebben bericht van verhindering gestuurd: Amersfrt-Zuid Hattem Amstelveen Heerde-Epe Amsterdam-Centrum Heerenveen Amsterdam-TZW Hgeveen Culembrg Hrn Dalfsen Lelystad Den Helder Maassluis Emmelrd Maastricht Grinchem Nijverdal Grningen Rijsbergen Rijswijk Schiedam Urk Veenendaal Vlaardingen Wageningen Wapenveld Wezep Zetermeer 1. Opening De vrzitter, br Vre ug de nhil, heet de aanwezigen welkm en leest Lucas 24: Stilstaand bij het gelezen gedeelte merkt br Vreugdenhil p dat je, als je zijn wnplaats Breukelen binnenrijdt een brd ziet met de spreuk: Een ieder die denkt zal zien. Een interessante maar ngal aanvechtbare stelling. Als je de geschiedenis van de Emmaüsgangers leest lijkt het eerder Een ieder die gelft zal zien. Hewel dat k wel weer betwijfeld kan wrden. Wat gelfden ze eigenlijk? Het was vrbij met Jezus, een machtig Prfeet. En zelfs als ze nader zijn nderwezen in al de Schriften blijven hun gen ng steeds bedekt. Ze zie n Jezus pas als Hij vr hun gen het brd breekt en de zegenbede uitspreekt. Dat bevestigt vers 35 ng een keer: Hij had zich kenbaar gemaakt dr het breken van het brd. Daarmee werd het hun gegeven m te zie n dat het Jezus was: hun gen werden gepend. Als vanzelf gaan je gedachten naar het hier en nu en naar ns zelf. He hebben wij Jezus leren zien, leren herkennen? He hebben wij leren zien en erkennen dat Hij het is die waarlijk is pgestaan? Dr te denken f dr te gelven? Of niet veel meer dr van Hem brd en wijn te ntvangen als de vlkmen vergeving van al nze znden. We zien Hem in brd en wijn en daarm gelven we. En tegelijk: mdat we gelven zien we Hem in brd en wijn. Het blijft een geheimenis dat we Hem hebben leren kennen, en Hem zien. Vervlgens gaat br Vreugdenhil de vergadering vr in gebed. 2. Ing e k me n s tukke n/me de de ling e n Br Vre ug de nhil merkt p dat vr velen de bedreigende situatie pdemt van krting p hun pensien. Ok kan bijna geen enkel pensienfnds indexeren. Het kan echter ng veel erger: nlangs las hij nl. in de krant ver het enrme tekrt van waar de Vrijgemaakte breders en zusters in hun emeritaatsfnds mee kampen. Als dat tekrt nu zu meten wrden aangezuiverd, zu dat ruim 400 per ziel ksten. Denkend aan ónze situatie bekrp hem daarm - in alle bescheidenheid - het gevel Tel uw zegeningen. Br Vreugdenhil memreert verder dat er ng enkele ude arbeidsngeschiktheidsuitkeringen zijn, ingegaan nder het ude cntract met ASR. In het verleden is met ASR geen indexering afgesprken; de SEV betaalde dat zelf. Het bestuur heeft daarm het vlgende beslten: als het Pensienfnds Zrg en Welzijn (PfZW) it vergaat tt indexatie, vult de SEV (in beginsel) k die ude uitkeringen aan. SEV - Verslag vrjaarsvergadering d.d. 21 mei

4 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 3 3. Ve rs lag najaars ve rg ade ring d.d. 24 nv embe r 2011 Br Vre ug denhil kijkt terug p een bijzndere vergadering; dit verslag is daar de weerslag van. Het wrdt ngewijzigd vastgesteld. 4. Jaarve rs lag 2011 Br Klave r gaat in zijn telichting in p het algemene en het financiële karakter van het jaarverslag. Vr wat het algemene deel betreft grijpt hij terug p een aantal zaken: De wijziging van het reglement ten aanzien van de bijdrage vr samenwerkingsgemeenten CG/NG. Vrheen werden die kerken dr de SEV belast vr de NG leden en dr de CG Emeritikas vr de CG leden. Bij de nieuwe bijdrage- en vereveningsregeling die in 2009 is pgesteld, had de SEV geen aanleiding m dit principe aan te passen. Ten bleek dat de CG synde de regeling eind 2010 had aangepast, velde de SEV zich gedwngen dat k te den. Het besluit dat een andere prcedure vastlegde vr het beleggen van de najaarsvergadering. Het feit dat na het aftreden van br Van Veen geen vacature is pengesteld. Het bestuur is daarmee in mvang afgenmen tt zes leden. Br Van Dalen is de nieuwe secretaris. Met betrekking tt het financiële deel merkt br Klaver het vlgende p: Het jaar 2011 wrdt afgeslten met een gering psitief resultaat. Nu de finale eindafrekening met PfZW heeft plaatsgevnden, is de verdracht vlledig afgernd. De bijdrageverdeling in de begrting 2012 is cnfrm de lijn van 2011; het maximum aan pensienksten waarbven een kerk subsidie krijgt, is vr 2012 iets verhgd, tt 42 per lid. Bij de ve rgelijking m e t de be grting zij aangetekend dat de begrting 2011 al in het vierde kwartaal van 2010 is pgesteld. De vlgende punten zijn van belang: De bijdragen en subsidies 2011 waren ngeveer cnfrm begrting. De arbeidsngeschiktheidspremie was iets hger dan begrt. De negatieve pbrengst beleggingen vleit vrt uit de verkp van de laatste belegging. De nzekerheden in de begrting nemen af. Twee factren die van invled zijn p bijdragen en subsidies - het ledental van de (vacante en niet vacante) kerken en de mbiliteit van de zittende predikanten - zijn niet exact in te schatten. Bij de s taat van bate n en las te n: Bij de balans : De bijdragen waren lager dan in 2010, ndanks een licht stijgend ledental. Dat heeft te maken met mutaties in het predikantenbestand. De intrest p vermgen was in 2011 flink lager dan in 2010; na de restitutie aan de kerken is de mvang van het vermgen immers veel kleiner. De hardheidsclausule is in 2011 eenmaal tegepast. De algemene ksten 2011 zijn (zals verwacht) ca lager dan in 2010 en ze zullen naar verwachting in 2012 verder dalen. De pst vrderingen betreft vrnamelijk rente p vermgen. Het vermgen heeft een mvang cnfrm bestuursbesluit; minimaal 1,5 maal de jaarpremie vr de arbeidsngeschiktheidsverzekering. Het is vlledig liquide want gezien de hrizn heeft het geen zin m te beleggen. Br Klave r merkt desgevraagd p dat de intentie is dat de kerken steeds meer tegreien naar betalen van de werkelijke pensienksten van de eigen predikant. Br Vre ug de nhil vult aan dat de SEV na 2015 vr zichzelf geen rl meer ziet weggelegd in de herverdeling van de pensienlasten. In 2010 is bij de Landelijke Vergadering (LV) aangekaart dat de SEV in de tekmst niet meer zal vrzien in financiële slidariteit tussen kerken. De LV heeft een Cmmissie ingesteld m een alternatief te nderzeken. Br Van de Me rwe (Drnten) vermedt dat dit invled zal gaan hebben p de mbiliteit van predikanten: leidt dit er niet te dat udere predikanten dan in feite alleen ng naar een grte gemeente kunnen? Br Vre ug de nhil schetst dat de financiële slidariteit tt nu te is geregeld langs twee lijnen (Cmmissie Steunbehevende Kerken en SEV) en het is de bedeling dat er in de tekmst één lijn verblijft. Br Vreugdenhil cnstateert dat er bij de afgevaardigden geen behefte meer is aan het stellen van vragen f het maken van pmerkingen. Onder dankzegging aan de pstellers stelt hij vast dat het jaarverslag is gepasseerd en de penningmeester gedéchargeerd. SEV - Verslag vrjaarsvergadering d.d. 21 mei

5 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 3 5. R ndv raag Br Van de Me rwe (Drnten) infrmeert naar de verwachtingen mtrent de premientwikkeling van de arbeidsngeschiktheidsverzekering. Br Van Re e s zet uiteen dat het cntract lpt tt 1 januari De premie bedraagt 6,2% ver de grndslag. De premie die de SEV verschuldigd is, is dus afhankelijk van de predikantstraktementen. Na 1 januari 2015 is de premie afhankelijk van een nieuw cntract met ASR f een andere verzekeraar maar spreker verwacht k dan een premie in dezelfde rde van grtte. Br Van de Me rwe licht de achtergrnd van zijn vraag te: de bijdragen per lid aan het landelijk verband lpen ver de gehele breedte p. Br Van Re es werpt tegen dat de arbeidsngeschiktheidspremie erg meevalt. Br Vre ug de nhil wijst er p dat in de visie van de SEV vanaf 2015 de vacante kerken k niet meer wrden betrkken in het mslaan van de arbeidsngeschiktheidspremie. Vr de kerk met predikant wrden de ksten dan hger. Br Jans en (Lsdrecht) infrmeert f arbeidsngeschiktheid in de tekmst nderdeel wrdt van het bij PGGM ndergebrachte pensien. Br Van Re e s antwrdt dat PfZW een keer heeft gezegd: misschien ntwikkelen wij it iets dergelijks, als we veel zzp-ers krijgen. Vlgens de laatste berichten staat dit echter niet meer p de agenda. Het is dus aannemelijk dat de arbeidsngeschiktheidsverzekering van de predikanten permanent buiten PfZW met wrden ndergebracht. Als PfZW dit zu kunnen regelen, kan vlgens br Vre ug de nhil de SEV wrden pgeheven. Er is dan immers geen cllectieve partij meer ndig. Br Van Atte n (Zaandam) werpt tegen dat PGGM geen schadeverzekeraar is; dat is een heel andere tak van sprt! 6. S luiting Nadat br Marte ns de vergadering met dankgebed heeft beslten, sluit br Vre ug de nhil de vergadering, dankt de afgevaardigden vr hun aanwezigheid en participatie en wenst ieder een gede thuisreis. Vastgesteld in de vergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012 drs B.P. Vreugdenhil, vrzitter drs J. G. van Dalen, secretaris SEV - Verslag vrjaarsvergadering d.d. 21 mei

6 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 5 S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING (S EV) p/a mr J. Janssens-Ber Prf. L. Fuchslaan HD UTRECHT -adres: Aan de kerkenraden van de Nederlands Gerefrmeerde Kerken Datum : 31 ktber 2012 Betreft : Begrting 2013 Bijlage : Begrting 2013/raming 2012 Geachte breders en zusters, De Stichting Emeritaatsvrziening (hierna: SEV) heeft het pensienvermgen en de bijbehrende verplichtingen per 1 april 2009 vergedragen aan het Pensienfnds Zrg en Welzijn (hierna: PfZW). Het statutaire del van de SEV is vervlgens gewijzigd in: de aangeslten Nederlands Gerefrmeerde Kerken ndersteunen bij het vrzien in een behrlijk levensnderhud: a. van de predikanten, indien en vr zver deze dr arbeidsngeschiktheid f uderdm niet meer in staat zijn ambtelijk werk te verrichten b. en na hun verlijden van de nabestaanden van de predikanten Om dit del te bereiken heeft de SEV de zrg vr (samengevat): de cllectieve arbeidsngeschiktheidsverzekering vr de predikanten de nderlinge verevening van de pensienksten tussen de kerken het afwikkelen van de ude bedeling het beheer van het vermgen van de stichting. Bijgaand treft u de begrting vr het jaar 2013 aan en de raming vr 2012, beide pgesteld in het licht van het bvenstaande en berekend naar de stand per 30 september Onderstaand lichten wij begrting en raming te.

7 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 5 Pagina 2 van 3 I. Be g r ting 2013: S EV-bijdrag e e n maximale pe ns i e nk s ten In par. III van het reglement wrden de bijdrage per lid en de nderlinge verevening geregeld. In de begrting meten de vlgende bedragen wrden pgenmen (artikel 16): a. de dr de kerken aan de Stichting verschuldigde bijdrage per lid; b. het maximumbedrag aan pensienksten, mgerekend per lid, waarbven een aangeslten kerk in aanmerking kmt vr een vereveningssubsidie; c. het percentage pensienpremie dat PfZW ver het lpende jaar in rekening brengt ver de pensiengrndslag alsmede de franchise, waarver PfZW geen pensienpremie in rekening brengt. Ad a De SEV-bijdrage was in ,50 per lid. Het bestuur acht het verantwrd m vr 2013 een bijdrage vr te stellen van 7,00. Deze bijdrage is van tepassing p een gemeente waaraan een predikant is verbnden. Vr een gemeente znder predikant wrdt de bijdrage vlgens artikel 17 met drie vermenigvuldigd; vr die gemeenten geldt dus een bijdrage van 21,00 per lid (in 2012: 22,50). Ad b Het maximumbedrag aan pensienksten is vr ,00 per lid. Het bestuur is vrnemens dat bedrag vr 2013 beperkt te verhgen, tt 43,00. Ad c Op grnd van artikel 16 wrden in de begrting de franchise en het premiepercentage pgenmen die PfZW hanteerde vr het kalenderjaar dat aan het begrtingsjaar vrafging. Vr het begrtingsjaar 2013 zijn dat dus het premiepercentage en de franchise die PfZW ver 2012 hanteert. Over 2012 brengt PfZW 23,8% ver de pensiengrndslag in rekening, met een franchise van II. T e lic hting be g r ting 2013 en raming 2012 Bijdrage n ke rken, s ubs idie s e n hardheids clausule In de begrting 2013 is gerekend met leden. Het aantal gemeenten met predikant is 68 en het aantal gemeenten znder predikant bedraagt Daarnaast hebben 3 NG/CG samenwerkingsgemeenten een CG predikant en dragen dus niet bij aan de SEV. De verwachte bijdrage is berekend p (afgernd). Als vlgens de reglementaire vaststelling het bedrag aan pensienksten vr een kerk hger is dan 43,00 per lid (2013), kmt het meerdere vr subsidie in aanmerking. Hier zien we een lichte daling van de subsidieksten, van in de raming 2012 naar de vr 2013 begrte (beide bedragen afgernd). Dit is het gevlg van de geprgnsticeerde feitelijke verdeling tussen gemeenten die, gezien de reglementaire cndities, wel f geen recht hebben p een subsidie. Het bestuur heeft in 2012 gebruik gemaakt van de in artikel 21 van het reglement vastgelegde bevegdheid in een specifieke situatie af te wijken van de strikte tepassing van par. III van het reglement. De ksten, verbnden aan deze tepassing van de hardheidsclausule, zijn vr 2012 geraamd p (afgernd). Vr 2013 wrdt rekening gehuden met een bedrag van Pre m ie Arbeids nges chikthe idsve rzeke ring predikante n De premie vr de arbeidsngeschiktheidsverzekering wrdt vr 2013 iets lager begrt dan het bedrag dat de raming 2012 aangeeft. 1 Peildatum 1 januari 2013

8 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 5 Pagina 3 van 3 Ove rige inkm s te n Naast de bijdrage van de kerken is er één andere inkmstenbrn te weten de intrest ver het vermgen. De pbrengst hiervan wrdt geschat p circa 2% van het vermgen. Ks te n De ksten van de SEV kmen naar verwachting ver 2012 iets lager uit dan begrt. De accuntants- en kantrksten vallen lager uit en de salarisksten blijven binnen de begrting. In 2012 zijn ng enkele langlpende punten afgernd, die verband huden met de verdracht c.q. de uitvering van de arbeidsngeschiktheidsverzekering. Daarnaast bracht de cntrle van de grndslagen dr PGGM ver de jaren 2010, 2011 en 2012 een grt aantal futen in de pgaven dr de kerken aan het licht. Een aantal was van dien aard dat het de predikant ernstig zu hebben benadeeld in zijn pensienpbuw. Tegen de achtergrnd van haar taak en verantwrdelijkheid heeft de SEV ingegrepen en dat bracht de ndige arbeidsuren met zich mee. Ware deze interventie niet ndig geweest dan zuden de ksten lager zijn geweest dan de raming 2012 nu aangeeft. Bij ngewijzigde mstandigheden zal het kstenniveau in 2013 naar verwachting nageneg gelijk blijven. Be grt re sultaat Vr 2013 is een resultaat begrt van III. Vas ts te lling S EV-bijdrag e Zals hierbven tegelicht is het bestuur vrnemens m de bijdrage te stellen p 7,00 per lid 2 en het maximumbedrag per lid waarbven een kerk aanspraak kan maken p een subsidie, p 43,00 per lid. Op grnd van artikel 16 lid 2 van het SEV-reglement stelt het bestuur deze bedragen (genemd in artikel 16 lid 1 a en b) vast na het hren van de kerken. Aldus stelt het bestuur bij dezen de kerken in de gelegenheid hun visie p deze bedragen te geven. Hgachtend namens het bestuur, w.g. S. Klaver, penningmeester 2 NB: p grnd van artikel 17 reglement geldt vr een kerk znder predikant een bijdrage van 21,00 per lid.

9 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 5 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING bedragen x begrting 2013 raming 2012 begrting 2012 baten lasten baten lasten baten lasten telichting bijdragen kerken 292,8 299,2 297,2 cfm. artikel 17 reglement subsidies kerken 65,2 66,8 64,4 cfm. artikel 18 reglement hardheidsclausule 1,0 1,4 cfm. artikel 21 reglement premie ASR 195,0 197,9 200,4 jaarpremie a-verzekering predikanten intrest 5,5 5,5 4,0 ca. 2% ver het vermgen ksten 30,9 31,2 32,7 zie nderstaande specificatie resultaat 6,2 7,4 3,7 298,3 298,3 304,7 304,7 301,2 301,2 Uitgangspunten vr de begrting Prcentuele traktementsverhging 1,5% Maximale pensienksten, mgerekend per lid 43,00 zie artikel 16 lid 1 sub b reglement SEV-bijdrage, mgerekend per lid 7,00 zie artikel 16 lid 1 sub a reglement SEV-bijdrage vacante kerk, mgerekend per lid 21,00 zie artikel 17 sub b reglement Premie PfZW ,80% zie artikel 16 lid 1 sub c reglement Franchise PfZW ,00 zie artikel 16 lid 1 sub c reglement Specificatie ksten begrting 2013 raming 2012 begrting 2012 telichting: zie aanbiedingsbrief salarisksten 18,0 18,0 18,0 sciale lasten 3,0 3,0 3,0 bestuursksten 2,0 2,0 2,5 accuntantsksten 4,8 4,6 5,0 kantrksten 1,5 2,0 2,5 verzekeringen 1,6 1,6 1,7 30,9 31,2 32,7

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 Jaarverslag 2013 G.M.M. Bervets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. BELEID 2.1. Visie 2.2. Delstellingen 2.3. Samenvatting 3. FINANCIELE RAPPORTAGE

Nadere informatie

AAN de kerkenraden en de commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

AAN de kerkenraden en de commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken. STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT 030-27 11 915, b.g.g. 030 27 11 333 e-mail-adres: SEV@RMAIL.NL www.ngk-sev.nl AAN de kerkenraden en de

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever

Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever Klantprfiel en inventarisatiemdel Werkgever Algemene vragen Heveel uderdmspensien denkt u dat uw werknemers ndig hebben, wat is het ambitieniveau in de regeling? Tussen 70% en 100% van het laatst verdiende

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) JAARVERSLAG 2012 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 1, 2 & 3 zaalvetbal Sprthallen Zuid d.d. dnderdag 18 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Jaap Verkrst, Gerrit Aafjes, Hans Buitenhuis en Henk Zeeman Arbeidsrganisatie Guus

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Omgaan met gescheiden ouders.

Omgaan met gescheiden ouders. In deze Inf nder andere: Schen zetten, de deur gaat iets later pen. Hud u rekening met de kinderen? Die gaan vr He gaan wij m met gescheiden uders? Dnna Bakker is vrleeskampien!! 26 nvember 2014 Jaargang

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Nederlands Herseninstituut Jaarrekening 2015 1 Inhudspgave Blz. 1 Algemene Telichting en vaststelling jaarrekening 2015 3 2 Balans 4 3 Explitatierekening 5 4 Telichting Balans

Nadere informatie

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials

Cijfers & trends op de arbeidsmarkt voor hoog opgeleide financials Cijfers & trends p de arbeidsmarkt vr hg pgeleide financials Alterim Arbeidsmarktindex Oktber 2015 Vrwrd Alterim presenteert de uitkmsten van de Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 514 hg

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

*D14.006035* D14.006035

*D14.006035* D14.006035 *D14.006035* D14.006035 ZAAKNUMMER: Technische telichting Cllegeadvies Onderwerp: Gemeentelijke belastingverrdeningen 2015 Ambtenaar: Rb van den Heuvel Ieder jaar stelt de raad de Verrdeningen gemeentelijke

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

de kerkenraden en commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

de kerkenraden en commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken. S11CHTING EMERITAATSVOORZIE~JNG (SEV) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT e-mall-adres: SEV@RMAIL.NL WWW.NGK-SEV.NL SEV-stukken najaarsvergadering 17 november 2010 Utrecht. 13 oktober

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden & ouders,

Van de voorzitter. Beste leden & ouders, fficieel clubrgaan van Hckeyclub Wateringse Veld Van de vrzitter Beste leden & uders, De midwintercmpetitie zit er weer p en na de krkusvakantie starten wij met de derde en laatste peride van dit seizen.

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Veiligheid. Gebied en wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann

Raadsvoorstel. Veiligheid. Gebied en wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann Titel Drank en hrecaverrdening Ostzaan 2014 Gemeentehuis Bezekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan Pstadres Pstbus 20, 1530 AA Wrmer Telefn 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E mail antwrd@ver gemeenten.nl Internet

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT)

Tevredenheidsenquete bezwarencommissie (CONCEPT) Lid Gedeputeerde Staten M. van Engelshven-Huls prvincie ZUID HLLAND NGEKUMLN Q g nv, 2010 Leden van de Statencmmissie Bestuur & Middelen Cntact T070-441 64 19 F 070-441 78 19 m.van.engelshvenhuls@pzh.nl

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid (vervolgvragen)

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid (vervolgvragen) gemeente Eindhven Inbeknummer 12bst02008 Beslisdatum B&W 20 nvember 2012 Dssiernummer 12.47.103 (2.4.1) Raadsvragenvan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) ver het afschuiven van verantwrdelijkheid (vervlgvragen)

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden. Liquidatieregeling en persneelsplan 1. AANLEIDING De gemeenten Westland en Midden-Delfland slten in 2005 een cnvenant waarbij werd vereengekmen dat de gemeente Midden-Delfland uittreedt uit de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie