S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING (S EV) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan HD UTRECHT -adres:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING (S EV) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT e-mail-adres: SEV@RMAIL.NL WWW.NGK-SEV."

Transcriptie

1 S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING (S EV) mr J. Janssens-Ber Prf. L. Fuchslaan HD UTRECHT -adres: AAN de kerkenraden en cmmissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gerefrmeerde Kerken. Datum : 3 nvember 2012 Betreft : najaarsvergadering 2012 Geachte breders en zusters, Bij de vrbereiding van de najaarsvergadering heeft het bestuur zich p de inmiddels gebruikelijke manier afgevraagd f de agenda het daadwerkelijk bijeenrepen van de kerken rechtvaardigt. Het resultaat van die bezinning is dat het bestuur kiest vr de in het vrjaar van 2011 vastgestelde prcedure vr het bijeenrepen van de najaarsvergadering. Dat betekent het vlgende: Op de achterzijde van deze brief vindt u de agenda vr een vergadering met de kerken p 28 nv embe r 2012, aanvang uur. De stukken treft u bijgaand aan en p Indien u het na kennisneming van de stukken wenselijk vindt m in persn te vergaderen, meldt u zich aan via (f per gewne pst). Mcht u wel belangstelling hebben vr een vergadering in persn maar niet vr een telefnische vergadering, wilt u dat dan bij uw aanmelding aangegeven? De aanmeldingen dienen uiterlijk p 14 nvember 2012 m uur binnen te zijn. Indien zich p dat mment 10 f meer kerken hebben aangemeld, zal in persn wrden vergaderd, in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Bij minder dan 10 aanmeldingen zal p de genemde avnd een telefnische vergadering plaatsvinden. Ten vervlede verzekt het bestuur u met klem m zich alleen dan vr een vergadering in persn aan te melden indien u de bedeling hebt m de vergadering daadwerkelijk bij te wnen. Het vervlg qua cmmunicatie vanuit de SEV is als vlgt: wie zich vr de vergadering aanmeldt, krijgt een ntvangstbevestiging. p uiterlijk 15 nvember berichten wij alle kerken f in persn f telefnisch wrdt vergaderd. indien telefnisch wrdt vergaderd, krijgen de afgevaardigden die zich hebben aangemeld, ruim vr 28 nvember nader bericht. De agenda vr de vergadering en de stukken treft u bijgaand aan en p U kunt uiteraard k schriftelijk p de stukken reageren. Wilt u z vriendelijk zijn dat dan ruim vr 28 nvember te den? Inmiddels verblijven wij, met christelijke gret en hgachting, namens het bestuur, w.g. J. Janssens-Ber Deze brief met bijlage n is als vlgt vers preid: Per mail aan alle scribae en aan Cmmiss ies van Beheer/penningm ees ters die zich p het infrmatiefrmulier 2012 aanmeldden. Idem per ps t, met uitzndering van de kerken die des gevraagd hebben aange geven dat verzending per mail vldende is. Indien u als s criba in de pstzending twee s ets aantreft, hebt u aange geven twee s ets vergaders tukken p uw adres te willen ntvangen. W ilt u in dat geval één s et z s pedig mgelijk aan de Cmmis s ie van Beheer/penningmees ter verhandige n (al naar gelang wie in uw gem eente met S EV-zaken is belast)?

2 S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING S.E.V. AGENDA vr de najaars ve rgade ring 2012 te huden p dnderdag 28 nvember 2012 vanaf uur 1. Opening 2. Ingekmen stukken en/f mededelingen 3. Verslag vrjaarsvergadering d.d. 21 mei 2012 He t cnce pt is bijgevegd. 4. Bestuurssamenstelling In de najaarsve rgade ring 2012 tre e dt zus te r A.H. Pl vlgens rs te r af als bes tuurslid van de S tichting Em e ritaats vrzie ning. Cnfrm de bes te ndige ge drags lijn he e ft he t be s tuur zich reke nschap gegeve n van he t antwrd p de vraag f de vacature m e t wrde n ve rvuld en he t hee ft daarbij vas tge s te ld dat de expe rtis e van zr Pl in he t be s tuur nie t kan wrden ge m is t. He t be s tuur is zee r dankbaar dat zus te r Pl de m ge lijkheid e n de be re idhe id he e ft m de S EV ee n nie uwe be s tuurs pe ride te die ne n. He t s te lt de ke rke n dan k gaarne vr m m e t haar he rbe ne m ing in te s te m m e n. Indie n e en ke rk be he fte hee ft m e en te ge nkandidaat vr te dragen, zie t he t bes tuur die vrdracht uite rlijk 14 nve m be r in schrifte lijke vrm te ge m e t. 5. Begrting 2013 De begrting 2013/ram ing 2012 m e t aanbiedingsbrie f is bijgevegd. 6. Rndvraag 7. Sluiting

3 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 3 S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING administratie: mr. J. Janssens-Ber Prf. L. Fuchslaan HD Utrecht Tel b.g.g (privé) NOTULEN v an de v rjaars ve rg ade ring me t de bij de S tic hting Eme ritaats v rzie ning aange s l te n ke rke n, ge h ude n p 21 me i 2012 m uur in de Je ruzale mke rk te Utre c ht. Aanwezig namens het bestuur: J.G. van Dalen, S. Klaver, W.H. Martens, A.H. Pl, H. van Rees, B.P. Vreugdenhil (vrzitter) alsmede J. Janssens-Ber. Vlgens de presentielijst zijn de vlgende 8 kerken dr afgevaardigden vertegenwrdigd: Amersfrt-Nrd Arnhem Breukelen Drnten Langerak Lsdrecht Nieuwegein Zaandam De vlgende 29 kerken hebben bericht van verhindering gestuurd: Amersfrt-Zuid Hattem Amstelveen Heerde-Epe Amsterdam-Centrum Heerenveen Amsterdam-TZW Hgeveen Culembrg Hrn Dalfsen Lelystad Den Helder Maassluis Emmelrd Maastricht Grinchem Nijverdal Grningen Rijsbergen Rijswijk Schiedam Urk Veenendaal Vlaardingen Wageningen Wapenveld Wezep Zetermeer 1. Opening De vrzitter, br Vre ug de nhil, heet de aanwezigen welkm en leest Lucas 24: Stilstaand bij het gelezen gedeelte merkt br Vreugdenhil p dat je, als je zijn wnplaats Breukelen binnenrijdt een brd ziet met de spreuk: Een ieder die denkt zal zien. Een interessante maar ngal aanvechtbare stelling. Als je de geschiedenis van de Emmaüsgangers leest lijkt het eerder Een ieder die gelft zal zien. Hewel dat k wel weer betwijfeld kan wrden. Wat gelfden ze eigenlijk? Het was vrbij met Jezus, een machtig Prfeet. En zelfs als ze nader zijn nderwezen in al de Schriften blijven hun gen ng steeds bedekt. Ze zie n Jezus pas als Hij vr hun gen het brd breekt en de zegenbede uitspreekt. Dat bevestigt vers 35 ng een keer: Hij had zich kenbaar gemaakt dr het breken van het brd. Daarmee werd het hun gegeven m te zie n dat het Jezus was: hun gen werden gepend. Als vanzelf gaan je gedachten naar het hier en nu en naar ns zelf. He hebben wij Jezus leren zien, leren herkennen? He hebben wij leren zien en erkennen dat Hij het is die waarlijk is pgestaan? Dr te denken f dr te gelven? Of niet veel meer dr van Hem brd en wijn te ntvangen als de vlkmen vergeving van al nze znden. We zien Hem in brd en wijn en daarm gelven we. En tegelijk: mdat we gelven zien we Hem in brd en wijn. Het blijft een geheimenis dat we Hem hebben leren kennen, en Hem zien. Vervlgens gaat br Vreugdenhil de vergadering vr in gebed. 2. Ing e k me n s tukke n/me de de ling e n Br Vre ug de nhil merkt p dat vr velen de bedreigende situatie pdemt van krting p hun pensien. Ok kan bijna geen enkel pensienfnds indexeren. Het kan echter ng veel erger: nlangs las hij nl. in de krant ver het enrme tekrt van waar de Vrijgemaakte breders en zusters in hun emeritaatsfnds mee kampen. Als dat tekrt nu zu meten wrden aangezuiverd, zu dat ruim 400 per ziel ksten. Denkend aan ónze situatie bekrp hem daarm - in alle bescheidenheid - het gevel Tel uw zegeningen. Br Vreugdenhil memreert verder dat er ng enkele ude arbeidsngeschiktheidsuitkeringen zijn, ingegaan nder het ude cntract met ASR. In het verleden is met ASR geen indexering afgesprken; de SEV betaalde dat zelf. Het bestuur heeft daarm het vlgende beslten: als het Pensienfnds Zrg en Welzijn (PfZW) it vergaat tt indexatie, vult de SEV (in beginsel) k die ude uitkeringen aan. SEV - Verslag vrjaarsvergadering d.d. 21 mei

4 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 3 3. Ve rs lag najaars ve rg ade ring d.d. 24 nv embe r 2011 Br Vre ug denhil kijkt terug p een bijzndere vergadering; dit verslag is daar de weerslag van. Het wrdt ngewijzigd vastgesteld. 4. Jaarve rs lag 2011 Br Klave r gaat in zijn telichting in p het algemene en het financiële karakter van het jaarverslag. Vr wat het algemene deel betreft grijpt hij terug p een aantal zaken: De wijziging van het reglement ten aanzien van de bijdrage vr samenwerkingsgemeenten CG/NG. Vrheen werden die kerken dr de SEV belast vr de NG leden en dr de CG Emeritikas vr de CG leden. Bij de nieuwe bijdrage- en vereveningsregeling die in 2009 is pgesteld, had de SEV geen aanleiding m dit principe aan te passen. Ten bleek dat de CG synde de regeling eind 2010 had aangepast, velde de SEV zich gedwngen dat k te den. Het besluit dat een andere prcedure vastlegde vr het beleggen van de najaarsvergadering. Het feit dat na het aftreden van br Van Veen geen vacature is pengesteld. Het bestuur is daarmee in mvang afgenmen tt zes leden. Br Van Dalen is de nieuwe secretaris. Met betrekking tt het financiële deel merkt br Klaver het vlgende p: Het jaar 2011 wrdt afgeslten met een gering psitief resultaat. Nu de finale eindafrekening met PfZW heeft plaatsgevnden, is de verdracht vlledig afgernd. De bijdrageverdeling in de begrting 2012 is cnfrm de lijn van 2011; het maximum aan pensienksten waarbven een kerk subsidie krijgt, is vr 2012 iets verhgd, tt 42 per lid. Bij de ve rgelijking m e t de be grting zij aangetekend dat de begrting 2011 al in het vierde kwartaal van 2010 is pgesteld. De vlgende punten zijn van belang: De bijdragen en subsidies 2011 waren ngeveer cnfrm begrting. De arbeidsngeschiktheidspremie was iets hger dan begrt. De negatieve pbrengst beleggingen vleit vrt uit de verkp van de laatste belegging. De nzekerheden in de begrting nemen af. Twee factren die van invled zijn p bijdragen en subsidies - het ledental van de (vacante en niet vacante) kerken en de mbiliteit van de zittende predikanten - zijn niet exact in te schatten. Bij de s taat van bate n en las te n: Bij de balans : De bijdragen waren lager dan in 2010, ndanks een licht stijgend ledental. Dat heeft te maken met mutaties in het predikantenbestand. De intrest p vermgen was in 2011 flink lager dan in 2010; na de restitutie aan de kerken is de mvang van het vermgen immers veel kleiner. De hardheidsclausule is in 2011 eenmaal tegepast. De algemene ksten 2011 zijn (zals verwacht) ca lager dan in 2010 en ze zullen naar verwachting in 2012 verder dalen. De pst vrderingen betreft vrnamelijk rente p vermgen. Het vermgen heeft een mvang cnfrm bestuursbesluit; minimaal 1,5 maal de jaarpremie vr de arbeidsngeschiktheidsverzekering. Het is vlledig liquide want gezien de hrizn heeft het geen zin m te beleggen. Br Klave r merkt desgevraagd p dat de intentie is dat de kerken steeds meer tegreien naar betalen van de werkelijke pensienksten van de eigen predikant. Br Vre ug de nhil vult aan dat de SEV na 2015 vr zichzelf geen rl meer ziet weggelegd in de herverdeling van de pensienlasten. In 2010 is bij de Landelijke Vergadering (LV) aangekaart dat de SEV in de tekmst niet meer zal vrzien in financiële slidariteit tussen kerken. De LV heeft een Cmmissie ingesteld m een alternatief te nderzeken. Br Van de Me rwe (Drnten) vermedt dat dit invled zal gaan hebben p de mbiliteit van predikanten: leidt dit er niet te dat udere predikanten dan in feite alleen ng naar een grte gemeente kunnen? Br Vre ug de nhil schetst dat de financiële slidariteit tt nu te is geregeld langs twee lijnen (Cmmissie Steunbehevende Kerken en SEV) en het is de bedeling dat er in de tekmst één lijn verblijft. Br Vreugdenhil cnstateert dat er bij de afgevaardigden geen behefte meer is aan het stellen van vragen f het maken van pmerkingen. Onder dankzegging aan de pstellers stelt hij vast dat het jaarverslag is gepasseerd en de penningmeester gedéchargeerd. SEV - Verslag vrjaarsvergadering d.d. 21 mei

5 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 3 5. R ndv raag Br Van de Me rwe (Drnten) infrmeert naar de verwachtingen mtrent de premientwikkeling van de arbeidsngeschiktheidsverzekering. Br Van Re e s zet uiteen dat het cntract lpt tt 1 januari De premie bedraagt 6,2% ver de grndslag. De premie die de SEV verschuldigd is, is dus afhankelijk van de predikantstraktementen. Na 1 januari 2015 is de premie afhankelijk van een nieuw cntract met ASR f een andere verzekeraar maar spreker verwacht k dan een premie in dezelfde rde van grtte. Br Van de Me rwe licht de achtergrnd van zijn vraag te: de bijdragen per lid aan het landelijk verband lpen ver de gehele breedte p. Br Van Re es werpt tegen dat de arbeidsngeschiktheidspremie erg meevalt. Br Vre ug de nhil wijst er p dat in de visie van de SEV vanaf 2015 de vacante kerken k niet meer wrden betrkken in het mslaan van de arbeidsngeschiktheidspremie. Vr de kerk met predikant wrden de ksten dan hger. Br Jans en (Lsdrecht) infrmeert f arbeidsngeschiktheid in de tekmst nderdeel wrdt van het bij PGGM ndergebrachte pensien. Br Van Re e s antwrdt dat PfZW een keer heeft gezegd: misschien ntwikkelen wij it iets dergelijks, als we veel zzp-ers krijgen. Vlgens de laatste berichten staat dit echter niet meer p de agenda. Het is dus aannemelijk dat de arbeidsngeschiktheidsverzekering van de predikanten permanent buiten PfZW met wrden ndergebracht. Als PfZW dit zu kunnen regelen, kan vlgens br Vre ug de nhil de SEV wrden pgeheven. Er is dan immers geen cllectieve partij meer ndig. Br Van Atte n (Zaandam) werpt tegen dat PGGM geen schadeverzekeraar is; dat is een heel andere tak van sprt! 6. S luiting Nadat br Marte ns de vergadering met dankgebed heeft beslten, sluit br Vre ug de nhil de vergadering, dankt de afgevaardigden vr hun aanwezigheid en participatie en wenst ieder een gede thuisreis. Vastgesteld in de vergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012 drs B.P. Vreugdenhil, vrzitter drs J. G. van Dalen, secretaris SEV - Verslag vrjaarsvergadering d.d. 21 mei

6 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 5 S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING (S EV) p/a mr J. Janssens-Ber Prf. L. Fuchslaan HD UTRECHT -adres: Aan de kerkenraden van de Nederlands Gerefrmeerde Kerken Datum : 31 ktber 2012 Betreft : Begrting 2013 Bijlage : Begrting 2013/raming 2012 Geachte breders en zusters, De Stichting Emeritaatsvrziening (hierna: SEV) heeft het pensienvermgen en de bijbehrende verplichtingen per 1 april 2009 vergedragen aan het Pensienfnds Zrg en Welzijn (hierna: PfZW). Het statutaire del van de SEV is vervlgens gewijzigd in: de aangeslten Nederlands Gerefrmeerde Kerken ndersteunen bij het vrzien in een behrlijk levensnderhud: a. van de predikanten, indien en vr zver deze dr arbeidsngeschiktheid f uderdm niet meer in staat zijn ambtelijk werk te verrichten b. en na hun verlijden van de nabestaanden van de predikanten Om dit del te bereiken heeft de SEV de zrg vr (samengevat): de cllectieve arbeidsngeschiktheidsverzekering vr de predikanten de nderlinge verevening van de pensienksten tussen de kerken het afwikkelen van de ude bedeling het beheer van het vermgen van de stichting. Bijgaand treft u de begrting vr het jaar 2013 aan en de raming vr 2012, beide pgesteld in het licht van het bvenstaande en berekend naar de stand per 30 september Onderstaand lichten wij begrting en raming te.

7 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 5 Pagina 2 van 3 I. Be g r ting 2013: S EV-bijdrag e e n maximale pe ns i e nk s ten In par. III van het reglement wrden de bijdrage per lid en de nderlinge verevening geregeld. In de begrting meten de vlgende bedragen wrden pgenmen (artikel 16): a. de dr de kerken aan de Stichting verschuldigde bijdrage per lid; b. het maximumbedrag aan pensienksten, mgerekend per lid, waarbven een aangeslten kerk in aanmerking kmt vr een vereveningssubsidie; c. het percentage pensienpremie dat PfZW ver het lpende jaar in rekening brengt ver de pensiengrndslag alsmede de franchise, waarver PfZW geen pensienpremie in rekening brengt. Ad a De SEV-bijdrage was in ,50 per lid. Het bestuur acht het verantwrd m vr 2013 een bijdrage vr te stellen van 7,00. Deze bijdrage is van tepassing p een gemeente waaraan een predikant is verbnden. Vr een gemeente znder predikant wrdt de bijdrage vlgens artikel 17 met drie vermenigvuldigd; vr die gemeenten geldt dus een bijdrage van 21,00 per lid (in 2012: 22,50). Ad b Het maximumbedrag aan pensienksten is vr ,00 per lid. Het bestuur is vrnemens dat bedrag vr 2013 beperkt te verhgen, tt 43,00. Ad c Op grnd van artikel 16 wrden in de begrting de franchise en het premiepercentage pgenmen die PfZW hanteerde vr het kalenderjaar dat aan het begrtingsjaar vrafging. Vr het begrtingsjaar 2013 zijn dat dus het premiepercentage en de franchise die PfZW ver 2012 hanteert. Over 2012 brengt PfZW 23,8% ver de pensiengrndslag in rekening, met een franchise van II. T e lic hting be g r ting 2013 en raming 2012 Bijdrage n ke rken, s ubs idie s e n hardheids clausule In de begrting 2013 is gerekend met leden. Het aantal gemeenten met predikant is 68 en het aantal gemeenten znder predikant bedraagt Daarnaast hebben 3 NG/CG samenwerkingsgemeenten een CG predikant en dragen dus niet bij aan de SEV. De verwachte bijdrage is berekend p (afgernd). Als vlgens de reglementaire vaststelling het bedrag aan pensienksten vr een kerk hger is dan 43,00 per lid (2013), kmt het meerdere vr subsidie in aanmerking. Hier zien we een lichte daling van de subsidieksten, van in de raming 2012 naar de vr 2013 begrte (beide bedragen afgernd). Dit is het gevlg van de geprgnsticeerde feitelijke verdeling tussen gemeenten die, gezien de reglementaire cndities, wel f geen recht hebben p een subsidie. Het bestuur heeft in 2012 gebruik gemaakt van de in artikel 21 van het reglement vastgelegde bevegdheid in een specifieke situatie af te wijken van de strikte tepassing van par. III van het reglement. De ksten, verbnden aan deze tepassing van de hardheidsclausule, zijn vr 2012 geraamd p (afgernd). Vr 2013 wrdt rekening gehuden met een bedrag van Pre m ie Arbeids nges chikthe idsve rzeke ring predikante n De premie vr de arbeidsngeschiktheidsverzekering wrdt vr 2013 iets lager begrt dan het bedrag dat de raming 2012 aangeeft. 1 Peildatum 1 januari 2013

8 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 5 Pagina 3 van 3 Ove rige inkm s te n Naast de bijdrage van de kerken is er één andere inkmstenbrn te weten de intrest ver het vermgen. De pbrengst hiervan wrdt geschat p circa 2% van het vermgen. Ks te n De ksten van de SEV kmen naar verwachting ver 2012 iets lager uit dan begrt. De accuntants- en kantrksten vallen lager uit en de salarisksten blijven binnen de begrting. In 2012 zijn ng enkele langlpende punten afgernd, die verband huden met de verdracht c.q. de uitvering van de arbeidsngeschiktheidsverzekering. Daarnaast bracht de cntrle van de grndslagen dr PGGM ver de jaren 2010, 2011 en 2012 een grt aantal futen in de pgaven dr de kerken aan het licht. Een aantal was van dien aard dat het de predikant ernstig zu hebben benadeeld in zijn pensienpbuw. Tegen de achtergrnd van haar taak en verantwrdelijkheid heeft de SEV ingegrepen en dat bracht de ndige arbeidsuren met zich mee. Ware deze interventie niet ndig geweest dan zuden de ksten lager zijn geweest dan de raming 2012 nu aangeeft. Bij ngewijzigde mstandigheden zal het kstenniveau in 2013 naar verwachting nageneg gelijk blijven. Be grt re sultaat Vr 2013 is een resultaat begrt van III. Vas ts te lling S EV-bijdrag e Zals hierbven tegelicht is het bestuur vrnemens m de bijdrage te stellen p 7,00 per lid 2 en het maximumbedrag per lid waarbven een kerk aanspraak kan maken p een subsidie, p 43,00 per lid. Op grnd van artikel 16 lid 2 van het SEV-reglement stelt het bestuur deze bedragen (genemd in artikel 16 lid 1 a en b) vast na het hren van de kerken. Aldus stelt het bestuur bij dezen de kerken in de gelegenheid hun visie p deze bedragen te geven. Hgachtend namens het bestuur, w.g. S. Klaver, penningmeester 2 NB: p grnd van artikel 17 reglement geldt vr een kerk znder predikant een bijdrage van 21,00 per lid.

9 Najaarsvergadering met de kerken d.d. 28 nvember 2012, agendapunt 5 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING bedragen x begrting 2013 raming 2012 begrting 2012 baten lasten baten lasten baten lasten telichting bijdragen kerken 292,8 299,2 297,2 cfm. artikel 17 reglement subsidies kerken 65,2 66,8 64,4 cfm. artikel 18 reglement hardheidsclausule 1,0 1,4 cfm. artikel 21 reglement premie ASR 195,0 197,9 200,4 jaarpremie a-verzekering predikanten intrest 5,5 5,5 4,0 ca. 2% ver het vermgen ksten 30,9 31,2 32,7 zie nderstaande specificatie resultaat 6,2 7,4 3,7 298,3 298,3 304,7 304,7 301,2 301,2 Uitgangspunten vr de begrting Prcentuele traktementsverhging 1,5% Maximale pensienksten, mgerekend per lid 43,00 zie artikel 16 lid 1 sub b reglement SEV-bijdrage, mgerekend per lid 7,00 zie artikel 16 lid 1 sub a reglement SEV-bijdrage vacante kerk, mgerekend per lid 21,00 zie artikel 17 sub b reglement Premie PfZW ,80% zie artikel 16 lid 1 sub c reglement Franchise PfZW ,00 zie artikel 16 lid 1 sub c reglement Specificatie ksten begrting 2013 raming 2012 begrting 2012 telichting: zie aanbiedingsbrief salarisksten 18,0 18,0 18,0 sciale lasten 3,0 3,0 3,0 bestuursksten 2,0 2,0 2,5 accuntantsksten 4,8 4,6 5,0 kantrksten 1,5 2,0 2,5 verzekeringen 1,6 1,6 1,7 30,9 31,2 32,7

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) JAARVERSLAG 2012 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep. Mr. drs. L.F. Drost Drs. I.N.J. de Groot Mr. A.G. Mein Evaluatie naleving Gedragscde Publieke Omrep Mr. drs. L.F. Drst Drs. I.N.J. de Grt Mr. A.G. Mein Februari 2009 Inhud 1. Inleiding 5 2. Cntext, vraagstelling en werkwijze 7 2.1 Cnte t 7 2.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 AT 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Dnderdag 14 februari 2013 Aanwezig bestuur : Jan Hp (VZ) Juliaan van de Vuurst (JV) The Muys (TM) Rut de Jng (RJ) Evert Nawijn (EN) Ruud van de Grep (RG) Mady van Sandijk (MvS)

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen Rapprtage cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen (inclusief vitamine K) Het Vedingscentrum Mei 2011, Den Haag Rapprt cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen Rapprt cnsultatiernde vitamine D-

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007 GUDAV Jaarverslag 2007 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar 2007 3 4 5 7 10 11 Genslideerde

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie