JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, onder nummer De stichting is feitelijk gevestigd aan de Professor Leonard Fuchslaan 31 te Utrecht.

2

3 JAARVERSLAG 2012 van de Stichting Emeritaatsvoorziening (SEV) van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers. 2 pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening 10 Controleverklaring 15 Utrecht, 24 april 2013

4 bestuursverslag KERNCIJFERS Tenzij anders aangegeven zijn de bedragen afgerond in duizenden euro s Aantal leden per 1 januari (volgens opgave kerken) SEV-bijdrage per lid, kerk met predikant 7, Maximumbedrag aan pensioenkosten, omgerekend per lid, waarboven een kerk in aanmerking komt voor subsidie op grond van artikel 18 reglement SEV-bijdrage per lid, kerk zonder predikant , Bijdragen kerken Subsidies aan kerken Matiging bijdrage op grond van hardheidsclausule Ontvangen intrest en opbrengst beleggingen -1, Eigen Vermogen ultimo Zie toelichting 2.5. bij de Staat van baten en lasten. 2

5 bestuursverslag BESTUURSVERSLAG DOEL EN TAAK VAN DE SEV 1.1. Statutair doel In artikel 2 van de op 23 december 2009 verleden statuten is het doel van de SEV omschreven: de aangesloten Nederlands Gereformeerde Kerken te ondersteunen bij het voorzien in een behoorlijk levensonderhoud: a. van de predikanten, indien en voor zover deze door arbeidsongeschiktheid of ouderdom niet meer in staat zijn 2 ambtelijk werk te verrichten; b. en na hun overlijden van de nabestaanden van de predikanten. De stichting tracht haar doel te bereiken door (artikel 3 statuten): a. het aangaan van overeenkomsten tot verzekering van het (inkomens)risico bij arbeidsongeschiktheid ten behoeve van de predikanten van de aangesloten kerken, die in geval van arbeidsongeschiktheid, door de verzekeraar van een uitkering worden voorzien; b. de verevening tussen de aangesloten kerken van premielasten in verband met pensioenen van de predikanten; c. zorg te dragen voor een zorgvuldige afwikkeling van de oude bedeling, die is ontstaan doordat de Stichting de regeling voor de emeritaatsvoorziening per 1 april 2009 heeft overgedragen aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn te Utrecht; d. het beheer van het vermogen van de Stichting; e. het aanwenden van alle andere middelen, die tot het bereiken van het in het voorgaande artikel omschreven doel zouden kunnen bijdragen Reglement Stichting Emeritaatsvoorziening Artikel 14 van de statuten bepaalt het volgende: 1. Het bestuur stelt bij reglement de criteria vast om de hoogte te bepalen van de in artikel 4 sub b bedoelde bijdragen van de aangesloten kerken. 2. Het bestuur stelt bij reglement de criteria vast voor de in artikel 3 sub b bedoelde verevening. 3. Bij reglement informeert het bestuur de aangesloten kerken en hun predikanten over de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, voor zover relevant. Met inachtneming van dit artikel heeft het bestuur, gehoord de kerken, het statutaire doel en de middelen om dat doel te bereiken uitgewerkt in een Reglement Stichting Emeritaatsvoorziening. Dit reglement is in werking getreden per 1 januari Waar in dit jaarverslag, in relatie tot de predikant, sprake is van hij resp. zijn, kan daarvoor in de plaats ook worden gelezen zij resp. haar. 3

6 bestuursverslag 2. VERGADERINGEN MET DE KERKEN 2.1. Voorjaarsvergadering De voorjaarsvergadering van het bestuur met de aangesloten kerken vond plaats op 21 mei 2012 in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Tijdens de voorjaarsvergadering lieten 8 van de 90 per 1 januari 2012 bij de stichting aangesloten kerken zich door een of meer afgevaardigden vertegenwoordigen en 29 kerken stuurden een bericht van verhindering. In deze vergadering hebben de kerken o.a. ingestemd met het Jaarverslag 2011 van de SEV Najaarsvergadering Bij de gebruikelijke voorbereiding van de najaarsvergadering moest het bestuur constateren dat omvang en inhoud van de agenda voor de vergadering ook nu zeer beperkt zouden zijn. Met inachtneming van het daartoe (gehoord de kerken) op 13 april 2011 genomen bestuursbesluit en de in dat besluit beschreven procedure, heeft het bestuur een najaarsvergadering uitgeschreven voor 28 november 2012 en de kerken verzocht zich uiterlijk 19 november 2012 voor die vergadering aan te melden. Op de sluitingsdatum voor aanmelding hadden zich twee afgevaardigden van een aangesloten kerk gemeld. Aldus heeft het bestuur besloten dat een telefonische vergadering zou plaatsvinden. Beide aangemelde afgevaardigden hadden echter geen behoefte aan een telefonische vergadering. Een aantal van de overige kerken had overigens bij de afmelding al expliciet medegedeeld zich te kunnen vinden in de geagendeerde voorstellen. Voor het overige hebben de kerken geen vragen gesteld noch kanttekeningen bij de stukken geplaatst. Op grond van het voorgaande werden de kerken geacht te hebben ingestemd met de herbenoeming van zr Pool als lid van het bestuur van de Stichting SEV (punt 4) overeenkomstig artikel 16.2 van het SEV-reglement te zijn gehoord over punt 5 (begroting 2013) te hebben ingestemd met het voorgelegde verslag van de voorjaarsvergadering (punt 3). Van het voorgaande is een verslag gemaakt, zoals voorgeschreven in het eerdergenoemde besluit van 13 april Betrokkenheid kerken Het bestuur realiseert zich dat het werk van de SEV van aanzienlijk beperkter omvang en inhoud is dan voor de statutenwijziging. Het is echter ten volle doordrongen van het besef dat ook met die kanttekening het werk geen voortgang kan vinden als het niet wordt gedragen door bestuur en kerken samen. Bij alle overwegingen en besluiten weet het zich gedragen door de steun en het gebed van de kerken. Zonder dat kan en wil het bestuur zijn werk niet doen. Het beveelt de SEV daarom - ook bij de uitoefening van zijn huidige, beperkte taak ten dienste van kerken en predikanten - blijvend in het gebed van de kerken aan. 4

7 bestuursverslag 2.4. Jaarstukken In de voorjaarsvergadering werd het jaarverslag 2011 ongewijzigd goedgekeurd Begroting en bijdrage 2013 De najaarsvergadering keurde de begroting voor het jaar 2013 goed, met inachtneming van de parameters voor de bijdrageverdeling. Aldus werd de verschuldigde bijdrage aan de SEV voor 2013 bepaald op 7 per lid (2012: 7,50) voor een kerk met een predikant. De door een kerk te dragen totale kosten in verband met de pensioenvoorziening van de predikant werden gemaximeerd op 43 per lid (2012: 42,--). De bijdrage aan de SEV voor een kerk zonder predikant is gesteld op 21,-- (2012: 22,50) Aantal aangesloten kerken Per 1 januari 2012 waren 90 Nederlands Gereformeerde Kerken aangesloten bij de SEV Bestuurssamenstelling In de najaarsvergadering was zuster A.H. Pool regulier aftredend. Conform de bestendige gedragslijn heeft het bestuur zich rekenschap gegeven van het antwoord op de vraag of de vacature zou moeten worden vervuld. Het heeft daarbij vastgesteld dat de expertise van zr Pool in het bestuur niet kan worden gemist. Zr Pool heeft desgevraagd aangegeven dat zij beschikbaar was voor herbenoeming. Dankbaar dat zr Pool de bereidheid en de mogelijkheid heeft om de SEV voor een nieuwe bestuursperiode te dienen, heeft het bestuur haar herbenoeming gemeld aan de kerken. Het bestuur bestaat uit zes leden. Statutair gezien dient het bestuur uit minimaal vijf leden te bestaan. 5

8 bestuursverslag 3. BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN 3.1. Bestuursvergaderingen Het bestuur vergaderde in het verslagjaar twee keer Afwikkeling oude bedeling: inkoop verhoging oude arbeidsongeschiktheidsuitkeringen In het oude (herverzekerings)contract was bewust een gelijkblijvende arbeidsongeschiktheidsrente verzekerd. Indien in geval van arbeidsongeschiktheid aan de voorwaarden van de verzekering was voldaan, keerde ASR aan de SEV een arbeidsongeschiktheidsrente uit. Uit die rente verstrekte de SEV vervolgens de betrokken predikant een uitkering. De SEV verhoogde de ingegane uitkeringen aan de arbeidsongeschikte predikanten op dezelfde voet als de ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen. Per 1 januari 2010 ging ASR rechtstreeks aan de betrokken predikanten uitkeren. Die uitkering was echter nog gebaseerd op de gelijk gebleven arbeidsongeschiktheidsrente. De afspraak was dat de SEV het verschil tussen die gelijk gebleven rente en de inmiddels verhoogde uitkeringen zou inkopen. Eind 2010 was al overeenstemming bereikt over een op de juiste parameters gebaseerde inkoopsom van In het verslagjaar is deze inkoopsom door ASR aan de SEV gefactureerd en door SEV aan ASR voldaan. Daarmee is de financiële relatie met ASR Levensverzekeringen in het kader van het oude herverzekeringscontract afgerond Controle door PGGM van de door de kerken ingevoerde gegevens Eind 2009 heeft de SEV voor de laatste maal alle pensioengrondslagen van de predikanten aan PGGM opgegeven. Sinds die tijd is het aan de kerken om (digitaal) opgave voor hun predikant te doen. Vanzelfsprekend controleert PGGM periodiek de juistheid van de gegevens die door de aangesloten instanties zijn ingevoerd. Dat gebeurt steekproefsgewijze, aan de hand van de bij de werkgever opgevraagde loonadministratie. Predikanten zijn echter geen werknemer en in de relatie kerk-predikant is er dus geen loonadministratie. In verband met haar resterende taak heeft de SEV nog jaarlijks het pensioengevend traktement en de parttimefactor van de predikanten vast te stellen. Die procedure is voor PGGM met voldoende waarborgen omgeven om de aldus door de SEV vastgestelde bedragen als ijkpunt te gebruiken. In de zomer van 2012 heeft PGGM op die basis eenmalig een integrale controle over de jaren uitgevoerd. Daarbij kwam in ca. 30% van de gegevens een fout naar voren, variërend van een te laag pensioengevend salaris (soms meer dan 35%) tot predikanten die in het geheel niet in de administratie voorkwamen. De opgave is een taak die de individuele kerken incidenteel uitvoeren. Er wordt dus beperkt ervaring in opgebouwd en dat er fouten worden gemaakt, is in dat licht niet verwonderlijk. De keerzijde is echter dat die fouten de predikant rechtstreeks (en soms ingrijpend) raken in zijn pensioenopbouw. Dat de predikant de juiste, bij zijn traktement behorende, pensioenaanspraken opbouwt, hoort bij de verantwoordelijkheid die krachtens het AKS op de kerk rust. Het risico dat fouten in de toekomst onopgemerkt blijven is groot omdat normaliter slechts is voorzien in steekproefsgewijze controles. Het standpunt van PGGM dat men daarbij geen uitzondering kan maken voor de kerken en dat men niet meer op zo grote schaal handmatig wil corrigeren als nu noodzakelijk was, is niet onredelijk. PGGM heeft vervolgens de SEV verzocht om de invoer van gegevens weer van de individuele kerken over te nemen. 6

9 bestuursverslag Inwilliging van dat verzoek past in de visie van het bestuur echter niet bij de verdeling van verantwoordelijkheden zoals die sinds 2009 is geregeld: de kerk is verantwoordelijk en de SEV heeft een ondersteunende functie. Wel heeft de SEV de kerken gevraagd haar te machtigen om de ingevoerde gegevens in de administratie van PGGM te raadplegen. In die constructie voert de kerk als voorheen de gegevens digitaal in. De SEV raadpleegt die gegevens en ingeval zij een afwijking constateert, informeert zij de kerk - die dan zelf nog kan corrigeren. Het bestuur is de overtuiging toegedaan dat deze optie wel past binnen de eerder geschetste verantwoordelijkheidsverdeling: de kerk voert de gegevens in, de SEV ondersteunt door een eventuele afwijking te melden en de kerk is verantwoordelijk voor eventuele correctie. Tot nu toe hebben ruim 60 kerken een dergelijke machtiging voor het raadplegen van gegevens afgegeven Wijziging reglement In het verslagjaar heeft geen wijziging van het reglement plaatsgevonden. 7

10 bestuursverslag 4. FINANCIËN 4.1. Bijdrageverevening 2012 Met de inwerkingtreding van het nieuwe SEV-reglement per 1 januari 2010 is de voorheen gebruikelijke bijdrage per lid afgeschaft. In de plaats daarvan geldt het systeem van bijdrageheffing en verevening van pensioenkosten dat is omschreven in afdeling III (artikel 15 tot en met 20) van dat reglement. In 2.5. van de toelichting bij de Jaarrekening wordt de bijdragesystematiek nader uitgewerkt Vergelijking met de begroting (bedragen in duizenden euro s) werkelijk 2012 begroting 2012 Toevoegingen. bijdragen kerken 299,2 297,2. opbrengst beleggingen 0,1. ontvangen intrest 6,2 4,0 305,5 301,2 Onttrekkingen. premie ASR 197,4 200,4. verstrekte subsidies kerken 66,2 64,4. hardheidsclausule 1,4. algemene kosten 32,2 32,7 297,2 297,5 Resultaat 8,3 3,7 Afgezet tegen de begroting waren de werkelijke onttrekkingen per saldo 300 (afgerond) lager en de toevoegingen (afgerond) hoger. Aan die verschillen liggen de volgende factoren ten grondslag. Zowel de bijdragen van de kerken als de subsidies aan de kerken vielen iets hoger uit dan begroot. Dat heeft allereerst te maken met het gegeven dat het ledental waarmee in de begroting wordt gerekend, is gebaseerd op een inschatting. Daarnaast zijn zowel bijdragen als subsidies zeer gevoelig voor de invloed van mutaties in het predikantenbestand lopende het jaar. Met name de mobiliteit van zittende predikanten is niet voorspelbaar. Ook de mate waarin een beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule, is lastig in te schatten. Dat was dan ook niet begroot. De aan ASR Schadeverzekeringen verschuldigde premie in verband met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de predikanten was iets lager dan begroot. Dit heeft te maken met het overlijden van een predikant, met losmaking, wijziging van deeltijdfactor en/of wijziging van standplaats (met als gevolg een wijziging in het traktement). 8

11 bestuursverslag De algemene kosten vielen iets lager uit dan begroot. Binnen de algemene kosten waren de salariskosten hoger dan begroot. Dat hing ten dele samen met de vertraagde afronding van enkele langlopende dossiers in het kader van de overdracht en met de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast bracht de in par beschreven interventie de nodige extra arbeidsuren met zich mee. Tot slot is een deel van het werk dat normaliter in de maand januari van het nieuwe jaar wordt uitgevoerd, uit praktische overwegingen naar voren gehaald, met als gevolg dat die uren nog op december 2012 drukken. Hier tegenover stonden lagere bestuurs-, kantoor- en accountantskosten, zodat de algemene kosten in totaal 500 (afgerond) lager uitvielen dan begroot. Het verslagjaar werd afgesloten met een positief resultaat van 8.330,57. Er is geen aanleiding om een wijziging aan te brengen in het te voeren financieel beleid van de SEV voor de komende jaren. Utrecht, 24 april 2013, drs B.P. Vreugdenhil, voorzitter drs J.G. van Dalen, secretaris S. Klaver, penningmeester 9

12 jaarrekening JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Per 31 december toelichting ACTIVA Beleggingen 0 0 Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Schulden Totaal passiva STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 toelichting INKOMSTEN Bijdragen kerken Directe opbrengst beleggingen Indirecte opbrengst beleggingen Ontvangen intrest Baten afwikkeling oude bedeling TOTAAL INKOMSTEN UITGAVEN Premie ASR Schade, arbeidsongeschiktheidsverz Verstrekte subsidies kerken Hardheidsclausule Lasten afwikkeling oude bedeling Betaalde intrest 0 37 Algemene kosten TOTAAL UITGAVEN resultaat

13 jaarrekening TOELICHTING 1. Waarderingsgrondslagen Algemeen: De Stichting Emeritaatsvoorziening heeft op grond van artikel 2 van de statuten ten doel: a. de aangesloten Nederlands Gereformeerde Kerken te ondersteunen bij het voorzien in een behoorlijk levensonderhoud: van de predikanten, indien en voor zover deze door arbeidsongeschiktheid of ouderdom niet meer in staat zijn ambtelijk werk te verrichten b. en na hun overlijden van de nabestaanden van de predikanten. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RjK C1 Kleine organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 2. Specifieke toelichtingen 2.1. Vorderingen Ultimo 2012 Ultimo 2011 Te ontvangen bijdragen Te ontvangen rente bank/internetspaarrekeningen Saldo R/C ASR Leven ASR Schade premie arbeidsongeschiktheidsverz Totaal Liquide middelen Ultimo 2012 Ultimo 2011 ABN AMRO ABN AMRO Private Banking spaarrekening ING Totaal

14 jaarrekening 2.3. Ontwikkeling van het eigen vermogen Eigen vermogen primo boekjaar Resultaat boekjaar Eigen vermogen ultimo boekjaar Het eigen vermogen per 31 december 2012 is volledig vrij besteedbaar Schulden Ultimo 2012 Ultimo 2011 Salaris/spaarloon Belastingdienst Accountantskosten Terug te storten bijdragen Kantoorkosten Reis- en vergaderkosten ASR Leven, inkoop indexaties ASR Schade, premie arbeidsongeschiktheidsverz Bankkosten Totaal Bijdragen en verstrekte subsidies kerken Per 1 januari 2012 waren er 90 aangesloten kerken. Het aantal leden dat per 1 januari 2012 in de bijdrageverevening is betrokken, bedroeg volgens opgave van de kerken (1 januari 2011: ). Het in de bijdrageverevening betrokken ledental is niet vergelijkbaar met het ledental van voorgaande jaren, nu met ingang van 1 januari 2012 de bijdragesystematiek is gewijzigd met betrekking tot samenwerkingsgemeenten waar Christelijke Gereformeerde (CG) en Nederlands Gereformeerde (NG) leden deel van uit maken. Voorheen droegen alle samenwerkingsgemeenten CG/NG over de CG leden af aan de CG Emeritikas en over de NG leden aan de SEV. Met ingang van 1 januari 2012 wordt echter bij een samenwerkingsgemeente met een NG predikant het totale ledental (dus NG en CG) betrokken in de berekening van de bijdrage, terwijl een samenwerkingsgemeente met een CG predikant over het totale ledental (CG en NG) een omslag aan de CG Emeritikas betaalt. In genoemd ledental van zijn dus CG leden begrepen terwijl NG leden buiten beschouwing zijn gebleven, afhankelijk van het antwoord op de vraag of aan de gemeente waarvan zij lid zijn, een CG of een NG predikant verbonden is. De bijdrage aan de SEV was voor 2012 gesteld op 7,50 per lid per jaar voor een kerk met een predikant (2011: 8). De bijdrage aan de SEV voor een kerk zonder predikant was gesteld op 22,50 per lid per jaar (2011: 24). Daarnaast droeg een kerk met een predikant voor diens pensioenopbouw premie af aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW). De door een kerk te dragen totale kosten in verband met de pensioenvoorziening van de predikant waren voor 2012 gemaximeerd op 42 per lid (2011: 41). 12

15 jaarrekening Als de genoemde kosten dat bedrag te boven gingen, ontving de kerk van de SEV een subsidie als bedoeld in artikel 18 lid 2 van het reglement. Om een eventueel recht op subsidie vast te stellen, werd het totaal bepaald van de door een kerk verschuldigde SEV-bijdrage en de door die kerk aan PfZW af te dragen pensioenpremie. Ingeval de aldus berekende totale pensioenkosten, omgerekend per lid, hoger waren dan 42, ontving de kerk een subsidie. Die subsidie was gelijk aan het verschil tussen de voor die kerk in aanmerking te nemen pensioenkosten per lid en genoemd bedrag van 42. De bijdragen brachten in minder op dan in 2011, terwijl aan subsidies ca minder werd uitgegeven. Dit is het gevolg van de gevoeligheid voor mutaties in het predikantenbestand en van de wijziging van de bijdragesystematiek voor samenwerkingsgemeenten met CG en NG leden Ontvangen intrest en opbrengst beleggingen direct indirect totaal direct indirect Totaal Aandelen Rente bank Af: bankkosten Totaal Afwikkeling oude bedeling Baten ASR Leven afwikkeling partiële re-integratie 0 0 PfZW afwikkeling overdracht 0 36 ASR offerte inkoop indexaties 0 0 Totaal Lasten ASR Leven afwikkeling, i.v.m. partiële re-integratie 0 0 PfZW afwikkeling overdracht 0 27 Totaal Hardheidsclausule Artikel 21 van het SEV-reglement luidt als volgt: Indien strikte toepassing van paragraaf III van dit reglement in een specifieke situatie naar het oordeel van het bestuur leidt tot onbillijkheid ten aanzien van een individuele kerk, kan het bestuur besluiten om van de bepalingen van dit reglement af te wijken. In het verslagjaar heeft het bestuur ten aanzien van twee kerken (2011: één kerk) van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. De hiermee gepaard gaande lasten bedroegen 1.402,60 (2011: 3.011,12). 13

16 jaarrekening 2.9. Algemene kosten Salariskosten Sociale lasten Reis- en vergaderkosten Accountantskosten Kantoorkosten Verzekeringspremie Totaal De stichting had, naast het onbezoldigde bestuur, in het boekjaar - evenals voorgaand boekjaar - één personeelslid in dienst. Utrecht, 24 april 2013, het bestuur, drs B.P. Vreugdenhil, voorzitter drs J.G. van Dalen, secretaris S. Klaver, penningmeester H. van Rees, actuaris AG W.H. Martens MBA mr A.H. Pool 14

17 Jaarverslag 2012 Stichting Emeritaatsvoorziening controleverklaring 15

18 controleverklaring 16

STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) JAARVERSLAG 2014 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.)

JAARVERSLAG 2009 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) JAARVERSLAG 2009 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2014 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda DE/R14GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Leeuwarden, 29-03-2017 Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Inhoud: Accountantsverslag - Bestuursverslag 2016 Jaarrekening - Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2013 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda HS/R13GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 5 III Overige gegevens 11 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON 1. Algemeen 1.1. Gegevens: Statutaire naam: Stichting

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

COMMISSIE WAP/TOP. FINANCIEEL VERSLAG 2010 TOP-regeling

COMMISSIE WAP/TOP. FINANCIEEL VERSLAG 2010 TOP-regeling FINANCIEEL VERSLAG 2010 TOP-regeling ALGEMEEN De Landelijke Vergadering Zwolle 2007 heeft ingestemd met het voorstel de bijdrage voor de TOP-regeling met ingang van 1 januari 2008 te verhogen tot 2,25

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

HAK BAAK. Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950.

HAK BAAK. Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950. HAK BAAK Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950 T 0184 42 03 28 Stichting Vrienden van Vreedonk F 0184 42 03 87.,. i -tin* E

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Actie Stille Armoede te Amsterdam. Rappport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Actie Stille Armoede te Amsterdam. Rappport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Actie Stille Armoede te Amsterdam Rappport inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Opdracht 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 5 2.2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING LUCIE BURGERS TE ARNHEM FINANCIEEL VERSLAG 2014 TE FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 2 BESTUURSVERSLAG Bestuursverslag 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Stichting "Rijnlandse Molenstichting" Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Stichting Rijnlandse Molenstichting Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Algemene toelichting 6 Er is door Horlings Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012 p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 1 Resultaten 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Najaarsvergadering met de kerken 24 november 1 Chronologisch perspectief 21 mei Informatiebijeenkomst: de Pensioenwet en de consequenties daarvan voor de SEV

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis

Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis Stichting Vrienden van Het Rosa Spier Huis jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BESTUUR 3 1.1 Samenstelling, oprichting en doelstelling 4 2. JAARREKENING 2014 5 2.1 Balans per 31 december 2014 6 2.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) STATUTEN (zoals deze luiden per 23 december 2009) REGLEMENT (in werking getreden per 1 januari 2010)

STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) STATUTEN (zoals deze luiden per 23 december 2009) REGLEMENT (in werking getreden per 1 januari 2010) STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) STATUTEN (zoals deze luiden per 23 december 2009) en REGLEMENT (in werking getreden per 1 januari 2010) SEV - statuten per 23 december 2009 UIT AKTE STATUTENWIJZIGING

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2016 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Martini Paviljoen. Stichting Martini Paviljoen. (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis)

Jaarrekening 2015. Stichting Martini Paviljoen. Stichting Martini Paviljoen. (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2015 26-5-2016 Martini Paviljoen Jaarrekening 2015 def 16:56 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 8 februari 2016 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2015 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

RAPPORT. Over het jaar van: Stichting Mondzorg en Parkinson Reinier van Kampenhoutlaan HS OEGSTGEEST

RAPPORT. Over het jaar van: Stichting Mondzorg en Parkinson Reinier van Kampenhoutlaan HS OEGSTGEEST RAPPORT Over het jaar 2014 van: Reinier van Kampenhoutlaan 6 2342 HS OEGSTGEEST INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 JAARREKENING 4 Balans per

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2016 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Grondslagen

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Leergeld Westland. Rapport inzake de Jaarrekening 28 oktober 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting Leergeld Westland. Rapport inzake de Jaarrekening 28 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 () Stichting Leergeld Westland Rapport inzake de Jaarrekening 28 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 34 2670 AA Naaidwijk Telefoon: 088 2532450 E-mail: naaldwijk@alfa.nl

Nadere informatie

Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam

Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 2015 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

RAPPORT betreffende het verslag 2015 van Stichting Gascaria te Noordgouwe

RAPPORT betreffende het verslag 2015 van Stichting Gascaria te Noordgouwe RAPPORT betreffende het verslag 2015 van Stichting Gascaria te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring van de accountant 1 Algemeen 2 JAARRAPPORT Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania te Hengelo Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Vitamine V. Amsterdam

Financieel Jaarverslag Stichting Vitamine V. Amsterdam Financieel Jaarverslag 2013 Stichting Vitamine V Amsterdam Hilversum, 25 maart 2014 Inhoudsopgave Rapport 1. Opdracht 2. Verantwoordelijkheid 3. Resultaat Financieel verslag 4. Waarderingsgrondslagen 5.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther Jaarrekening 2016 ii Stichting Vrienden van Bandra East Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Bestuurssamenstelling 2 Adresgegevens 2 RSIN/Fiscaal nummer 2 Bankgegevens 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Victoriefonds Alkmaar

Jaarverslag 2015 Stichting Victoriefonds Alkmaar Jaarverslag 2015 Stichting Victoriefonds Alkmaar Stichting Victoriefonds Alkmaar gevestigd te Schoorl Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Accountantsverslag Pagina Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Jaarstukken 2008 Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd INHOUDSOPGAVE Jaarrekening: 1. Balans per 31 december 2008 1 2. Winst- en verliesrekening over 2008 2 3. Algemeen, activiteiten, grondslagen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie

JAARSTUKKEN 2011. Anton Heyboer Stichting Den Ilp. Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie JAARSTUKKEN 2011 Anton Heyboer Stichting Den Ilp Inhoudsopgave: Verslag Opdracht Samenstellingsverklaring Algemeen Fiscale positie Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie