JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, onder nummer De stichting is feitelijk gevestigd aan de Professor Leonard Fuchslaan 31 te Utrecht.

2

3 JAARVERSLAG 2012 van de Stichting Emeritaatsvoorziening (SEV) van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers. 2 pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening 10 Controleverklaring 15 Utrecht, 24 april 2013

4 bestuursverslag KERNCIJFERS Tenzij anders aangegeven zijn de bedragen afgerond in duizenden euro s Aantal leden per 1 januari (volgens opgave kerken) SEV-bijdrage per lid, kerk met predikant 7, Maximumbedrag aan pensioenkosten, omgerekend per lid, waarboven een kerk in aanmerking komt voor subsidie op grond van artikel 18 reglement SEV-bijdrage per lid, kerk zonder predikant , Bijdragen kerken Subsidies aan kerken Matiging bijdrage op grond van hardheidsclausule Ontvangen intrest en opbrengst beleggingen -1, Eigen Vermogen ultimo Zie toelichting 2.5. bij de Staat van baten en lasten. 2

5 bestuursverslag BESTUURSVERSLAG DOEL EN TAAK VAN DE SEV 1.1. Statutair doel In artikel 2 van de op 23 december 2009 verleden statuten is het doel van de SEV omschreven: de aangesloten Nederlands Gereformeerde Kerken te ondersteunen bij het voorzien in een behoorlijk levensonderhoud: a. van de predikanten, indien en voor zover deze door arbeidsongeschiktheid of ouderdom niet meer in staat zijn 2 ambtelijk werk te verrichten; b. en na hun overlijden van de nabestaanden van de predikanten. De stichting tracht haar doel te bereiken door (artikel 3 statuten): a. het aangaan van overeenkomsten tot verzekering van het (inkomens)risico bij arbeidsongeschiktheid ten behoeve van de predikanten van de aangesloten kerken, die in geval van arbeidsongeschiktheid, door de verzekeraar van een uitkering worden voorzien; b. de verevening tussen de aangesloten kerken van premielasten in verband met pensioenen van de predikanten; c. zorg te dragen voor een zorgvuldige afwikkeling van de oude bedeling, die is ontstaan doordat de Stichting de regeling voor de emeritaatsvoorziening per 1 april 2009 heeft overgedragen aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn te Utrecht; d. het beheer van het vermogen van de Stichting; e. het aanwenden van alle andere middelen, die tot het bereiken van het in het voorgaande artikel omschreven doel zouden kunnen bijdragen Reglement Stichting Emeritaatsvoorziening Artikel 14 van de statuten bepaalt het volgende: 1. Het bestuur stelt bij reglement de criteria vast om de hoogte te bepalen van de in artikel 4 sub b bedoelde bijdragen van de aangesloten kerken. 2. Het bestuur stelt bij reglement de criteria vast voor de in artikel 3 sub b bedoelde verevening. 3. Bij reglement informeert het bestuur de aangesloten kerken en hun predikanten over de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, voor zover relevant. Met inachtneming van dit artikel heeft het bestuur, gehoord de kerken, het statutaire doel en de middelen om dat doel te bereiken uitgewerkt in een Reglement Stichting Emeritaatsvoorziening. Dit reglement is in werking getreden per 1 januari Waar in dit jaarverslag, in relatie tot de predikant, sprake is van hij resp. zijn, kan daarvoor in de plaats ook worden gelezen zij resp. haar. 3

6 bestuursverslag 2. VERGADERINGEN MET DE KERKEN 2.1. Voorjaarsvergadering De voorjaarsvergadering van het bestuur met de aangesloten kerken vond plaats op 21 mei 2012 in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Tijdens de voorjaarsvergadering lieten 8 van de 90 per 1 januari 2012 bij de stichting aangesloten kerken zich door een of meer afgevaardigden vertegenwoordigen en 29 kerken stuurden een bericht van verhindering. In deze vergadering hebben de kerken o.a. ingestemd met het Jaarverslag 2011 van de SEV Najaarsvergadering Bij de gebruikelijke voorbereiding van de najaarsvergadering moest het bestuur constateren dat omvang en inhoud van de agenda voor de vergadering ook nu zeer beperkt zouden zijn. Met inachtneming van het daartoe (gehoord de kerken) op 13 april 2011 genomen bestuursbesluit en de in dat besluit beschreven procedure, heeft het bestuur een najaarsvergadering uitgeschreven voor 28 november 2012 en de kerken verzocht zich uiterlijk 19 november 2012 voor die vergadering aan te melden. Op de sluitingsdatum voor aanmelding hadden zich twee afgevaardigden van een aangesloten kerk gemeld. Aldus heeft het bestuur besloten dat een telefonische vergadering zou plaatsvinden. Beide aangemelde afgevaardigden hadden echter geen behoefte aan een telefonische vergadering. Een aantal van de overige kerken had overigens bij de afmelding al expliciet medegedeeld zich te kunnen vinden in de geagendeerde voorstellen. Voor het overige hebben de kerken geen vragen gesteld noch kanttekeningen bij de stukken geplaatst. Op grond van het voorgaande werden de kerken geacht te hebben ingestemd met de herbenoeming van zr Pool als lid van het bestuur van de Stichting SEV (punt 4) overeenkomstig artikel 16.2 van het SEV-reglement te zijn gehoord over punt 5 (begroting 2013) te hebben ingestemd met het voorgelegde verslag van de voorjaarsvergadering (punt 3). Van het voorgaande is een verslag gemaakt, zoals voorgeschreven in het eerdergenoemde besluit van 13 april Betrokkenheid kerken Het bestuur realiseert zich dat het werk van de SEV van aanzienlijk beperkter omvang en inhoud is dan voor de statutenwijziging. Het is echter ten volle doordrongen van het besef dat ook met die kanttekening het werk geen voortgang kan vinden als het niet wordt gedragen door bestuur en kerken samen. Bij alle overwegingen en besluiten weet het zich gedragen door de steun en het gebed van de kerken. Zonder dat kan en wil het bestuur zijn werk niet doen. Het beveelt de SEV daarom - ook bij de uitoefening van zijn huidige, beperkte taak ten dienste van kerken en predikanten - blijvend in het gebed van de kerken aan. 4

7 bestuursverslag 2.4. Jaarstukken In de voorjaarsvergadering werd het jaarverslag 2011 ongewijzigd goedgekeurd Begroting en bijdrage 2013 De najaarsvergadering keurde de begroting voor het jaar 2013 goed, met inachtneming van de parameters voor de bijdrageverdeling. Aldus werd de verschuldigde bijdrage aan de SEV voor 2013 bepaald op 7 per lid (2012: 7,50) voor een kerk met een predikant. De door een kerk te dragen totale kosten in verband met de pensioenvoorziening van de predikant werden gemaximeerd op 43 per lid (2012: 42,--). De bijdrage aan de SEV voor een kerk zonder predikant is gesteld op 21,-- (2012: 22,50) Aantal aangesloten kerken Per 1 januari 2012 waren 90 Nederlands Gereformeerde Kerken aangesloten bij de SEV Bestuurssamenstelling In de najaarsvergadering was zuster A.H. Pool regulier aftredend. Conform de bestendige gedragslijn heeft het bestuur zich rekenschap gegeven van het antwoord op de vraag of de vacature zou moeten worden vervuld. Het heeft daarbij vastgesteld dat de expertise van zr Pool in het bestuur niet kan worden gemist. Zr Pool heeft desgevraagd aangegeven dat zij beschikbaar was voor herbenoeming. Dankbaar dat zr Pool de bereidheid en de mogelijkheid heeft om de SEV voor een nieuwe bestuursperiode te dienen, heeft het bestuur haar herbenoeming gemeld aan de kerken. Het bestuur bestaat uit zes leden. Statutair gezien dient het bestuur uit minimaal vijf leden te bestaan. 5

8 bestuursverslag 3. BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN 3.1. Bestuursvergaderingen Het bestuur vergaderde in het verslagjaar twee keer Afwikkeling oude bedeling: inkoop verhoging oude arbeidsongeschiktheidsuitkeringen In het oude (herverzekerings)contract was bewust een gelijkblijvende arbeidsongeschiktheidsrente verzekerd. Indien in geval van arbeidsongeschiktheid aan de voorwaarden van de verzekering was voldaan, keerde ASR aan de SEV een arbeidsongeschiktheidsrente uit. Uit die rente verstrekte de SEV vervolgens de betrokken predikant een uitkering. De SEV verhoogde de ingegane uitkeringen aan de arbeidsongeschikte predikanten op dezelfde voet als de ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen. Per 1 januari 2010 ging ASR rechtstreeks aan de betrokken predikanten uitkeren. Die uitkering was echter nog gebaseerd op de gelijk gebleven arbeidsongeschiktheidsrente. De afspraak was dat de SEV het verschil tussen die gelijk gebleven rente en de inmiddels verhoogde uitkeringen zou inkopen. Eind 2010 was al overeenstemming bereikt over een op de juiste parameters gebaseerde inkoopsom van In het verslagjaar is deze inkoopsom door ASR aan de SEV gefactureerd en door SEV aan ASR voldaan. Daarmee is de financiële relatie met ASR Levensverzekeringen in het kader van het oude herverzekeringscontract afgerond Controle door PGGM van de door de kerken ingevoerde gegevens Eind 2009 heeft de SEV voor de laatste maal alle pensioengrondslagen van de predikanten aan PGGM opgegeven. Sinds die tijd is het aan de kerken om (digitaal) opgave voor hun predikant te doen. Vanzelfsprekend controleert PGGM periodiek de juistheid van de gegevens die door de aangesloten instanties zijn ingevoerd. Dat gebeurt steekproefsgewijze, aan de hand van de bij de werkgever opgevraagde loonadministratie. Predikanten zijn echter geen werknemer en in de relatie kerk-predikant is er dus geen loonadministratie. In verband met haar resterende taak heeft de SEV nog jaarlijks het pensioengevend traktement en de parttimefactor van de predikanten vast te stellen. Die procedure is voor PGGM met voldoende waarborgen omgeven om de aldus door de SEV vastgestelde bedragen als ijkpunt te gebruiken. In de zomer van 2012 heeft PGGM op die basis eenmalig een integrale controle over de jaren uitgevoerd. Daarbij kwam in ca. 30% van de gegevens een fout naar voren, variërend van een te laag pensioengevend salaris (soms meer dan 35%) tot predikanten die in het geheel niet in de administratie voorkwamen. De opgave is een taak die de individuele kerken incidenteel uitvoeren. Er wordt dus beperkt ervaring in opgebouwd en dat er fouten worden gemaakt, is in dat licht niet verwonderlijk. De keerzijde is echter dat die fouten de predikant rechtstreeks (en soms ingrijpend) raken in zijn pensioenopbouw. Dat de predikant de juiste, bij zijn traktement behorende, pensioenaanspraken opbouwt, hoort bij de verantwoordelijkheid die krachtens het AKS op de kerk rust. Het risico dat fouten in de toekomst onopgemerkt blijven is groot omdat normaliter slechts is voorzien in steekproefsgewijze controles. Het standpunt van PGGM dat men daarbij geen uitzondering kan maken voor de kerken en dat men niet meer op zo grote schaal handmatig wil corrigeren als nu noodzakelijk was, is niet onredelijk. PGGM heeft vervolgens de SEV verzocht om de invoer van gegevens weer van de individuele kerken over te nemen. 6

9 bestuursverslag Inwilliging van dat verzoek past in de visie van het bestuur echter niet bij de verdeling van verantwoordelijkheden zoals die sinds 2009 is geregeld: de kerk is verantwoordelijk en de SEV heeft een ondersteunende functie. Wel heeft de SEV de kerken gevraagd haar te machtigen om de ingevoerde gegevens in de administratie van PGGM te raadplegen. In die constructie voert de kerk als voorheen de gegevens digitaal in. De SEV raadpleegt die gegevens en ingeval zij een afwijking constateert, informeert zij de kerk - die dan zelf nog kan corrigeren. Het bestuur is de overtuiging toegedaan dat deze optie wel past binnen de eerder geschetste verantwoordelijkheidsverdeling: de kerk voert de gegevens in, de SEV ondersteunt door een eventuele afwijking te melden en de kerk is verantwoordelijk voor eventuele correctie. Tot nu toe hebben ruim 60 kerken een dergelijke machtiging voor het raadplegen van gegevens afgegeven Wijziging reglement In het verslagjaar heeft geen wijziging van het reglement plaatsgevonden. 7

10 bestuursverslag 4. FINANCIËN 4.1. Bijdrageverevening 2012 Met de inwerkingtreding van het nieuwe SEV-reglement per 1 januari 2010 is de voorheen gebruikelijke bijdrage per lid afgeschaft. In de plaats daarvan geldt het systeem van bijdrageheffing en verevening van pensioenkosten dat is omschreven in afdeling III (artikel 15 tot en met 20) van dat reglement. In 2.5. van de toelichting bij de Jaarrekening wordt de bijdragesystematiek nader uitgewerkt Vergelijking met de begroting (bedragen in duizenden euro s) werkelijk 2012 begroting 2012 Toevoegingen. bijdragen kerken 299,2 297,2. opbrengst beleggingen 0,1. ontvangen intrest 6,2 4,0 305,5 301,2 Onttrekkingen. premie ASR 197,4 200,4. verstrekte subsidies kerken 66,2 64,4. hardheidsclausule 1,4. algemene kosten 32,2 32,7 297,2 297,5 Resultaat 8,3 3,7 Afgezet tegen de begroting waren de werkelijke onttrekkingen per saldo 300 (afgerond) lager en de toevoegingen (afgerond) hoger. Aan die verschillen liggen de volgende factoren ten grondslag. Zowel de bijdragen van de kerken als de subsidies aan de kerken vielen iets hoger uit dan begroot. Dat heeft allereerst te maken met het gegeven dat het ledental waarmee in de begroting wordt gerekend, is gebaseerd op een inschatting. Daarnaast zijn zowel bijdragen als subsidies zeer gevoelig voor de invloed van mutaties in het predikantenbestand lopende het jaar. Met name de mobiliteit van zittende predikanten is niet voorspelbaar. Ook de mate waarin een beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule, is lastig in te schatten. Dat was dan ook niet begroot. De aan ASR Schadeverzekeringen verschuldigde premie in verband met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de predikanten was iets lager dan begroot. Dit heeft te maken met het overlijden van een predikant, met losmaking, wijziging van deeltijdfactor en/of wijziging van standplaats (met als gevolg een wijziging in het traktement). 8

11 bestuursverslag De algemene kosten vielen iets lager uit dan begroot. Binnen de algemene kosten waren de salariskosten hoger dan begroot. Dat hing ten dele samen met de vertraagde afronding van enkele langlopende dossiers in het kader van de overdracht en met de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast bracht de in par beschreven interventie de nodige extra arbeidsuren met zich mee. Tot slot is een deel van het werk dat normaliter in de maand januari van het nieuwe jaar wordt uitgevoerd, uit praktische overwegingen naar voren gehaald, met als gevolg dat die uren nog op december 2012 drukken. Hier tegenover stonden lagere bestuurs-, kantoor- en accountantskosten, zodat de algemene kosten in totaal 500 (afgerond) lager uitvielen dan begroot. Het verslagjaar werd afgesloten met een positief resultaat van 8.330,57. Er is geen aanleiding om een wijziging aan te brengen in het te voeren financieel beleid van de SEV voor de komende jaren. Utrecht, 24 april 2013, drs B.P. Vreugdenhil, voorzitter drs J.G. van Dalen, secretaris S. Klaver, penningmeester 9

12 jaarrekening JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2012 Per 31 december toelichting ACTIVA Beleggingen 0 0 Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Schulden Totaal passiva STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 toelichting INKOMSTEN Bijdragen kerken Directe opbrengst beleggingen Indirecte opbrengst beleggingen Ontvangen intrest Baten afwikkeling oude bedeling TOTAAL INKOMSTEN UITGAVEN Premie ASR Schade, arbeidsongeschiktheidsverz Verstrekte subsidies kerken Hardheidsclausule Lasten afwikkeling oude bedeling Betaalde intrest 0 37 Algemene kosten TOTAAL UITGAVEN resultaat

13 jaarrekening TOELICHTING 1. Waarderingsgrondslagen Algemeen: De Stichting Emeritaatsvoorziening heeft op grond van artikel 2 van de statuten ten doel: a. de aangesloten Nederlands Gereformeerde Kerken te ondersteunen bij het voorzien in een behoorlijk levensonderhoud: van de predikanten, indien en voor zover deze door arbeidsongeschiktheid of ouderdom niet meer in staat zijn ambtelijk werk te verrichten b. en na hun overlijden van de nabestaanden van de predikanten. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RjK C1 Kleine organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 2. Specifieke toelichtingen 2.1. Vorderingen Ultimo 2012 Ultimo 2011 Te ontvangen bijdragen Te ontvangen rente bank/internetspaarrekeningen Saldo R/C ASR Leven ASR Schade premie arbeidsongeschiktheidsverz Totaal Liquide middelen Ultimo 2012 Ultimo 2011 ABN AMRO ABN AMRO Private Banking spaarrekening ING Totaal

14 jaarrekening 2.3. Ontwikkeling van het eigen vermogen Eigen vermogen primo boekjaar Resultaat boekjaar Eigen vermogen ultimo boekjaar Het eigen vermogen per 31 december 2012 is volledig vrij besteedbaar Schulden Ultimo 2012 Ultimo 2011 Salaris/spaarloon Belastingdienst Accountantskosten Terug te storten bijdragen Kantoorkosten Reis- en vergaderkosten ASR Leven, inkoop indexaties ASR Schade, premie arbeidsongeschiktheidsverz Bankkosten Totaal Bijdragen en verstrekte subsidies kerken Per 1 januari 2012 waren er 90 aangesloten kerken. Het aantal leden dat per 1 januari 2012 in de bijdrageverevening is betrokken, bedroeg volgens opgave van de kerken (1 januari 2011: ). Het in de bijdrageverevening betrokken ledental is niet vergelijkbaar met het ledental van voorgaande jaren, nu met ingang van 1 januari 2012 de bijdragesystematiek is gewijzigd met betrekking tot samenwerkingsgemeenten waar Christelijke Gereformeerde (CG) en Nederlands Gereformeerde (NG) leden deel van uit maken. Voorheen droegen alle samenwerkingsgemeenten CG/NG over de CG leden af aan de CG Emeritikas en over de NG leden aan de SEV. Met ingang van 1 januari 2012 wordt echter bij een samenwerkingsgemeente met een NG predikant het totale ledental (dus NG en CG) betrokken in de berekening van de bijdrage, terwijl een samenwerkingsgemeente met een CG predikant over het totale ledental (CG en NG) een omslag aan de CG Emeritikas betaalt. In genoemd ledental van zijn dus CG leden begrepen terwijl NG leden buiten beschouwing zijn gebleven, afhankelijk van het antwoord op de vraag of aan de gemeente waarvan zij lid zijn, een CG of een NG predikant verbonden is. De bijdrage aan de SEV was voor 2012 gesteld op 7,50 per lid per jaar voor een kerk met een predikant (2011: 8). De bijdrage aan de SEV voor een kerk zonder predikant was gesteld op 22,50 per lid per jaar (2011: 24). Daarnaast droeg een kerk met een predikant voor diens pensioenopbouw premie af aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW). De door een kerk te dragen totale kosten in verband met de pensioenvoorziening van de predikant waren voor 2012 gemaximeerd op 42 per lid (2011: 41). 12

15 jaarrekening Als de genoemde kosten dat bedrag te boven gingen, ontving de kerk van de SEV een subsidie als bedoeld in artikel 18 lid 2 van het reglement. Om een eventueel recht op subsidie vast te stellen, werd het totaal bepaald van de door een kerk verschuldigde SEV-bijdrage en de door die kerk aan PfZW af te dragen pensioenpremie. Ingeval de aldus berekende totale pensioenkosten, omgerekend per lid, hoger waren dan 42, ontving de kerk een subsidie. Die subsidie was gelijk aan het verschil tussen de voor die kerk in aanmerking te nemen pensioenkosten per lid en genoemd bedrag van 42. De bijdragen brachten in minder op dan in 2011, terwijl aan subsidies ca minder werd uitgegeven. Dit is het gevolg van de gevoeligheid voor mutaties in het predikantenbestand en van de wijziging van de bijdragesystematiek voor samenwerkingsgemeenten met CG en NG leden Ontvangen intrest en opbrengst beleggingen direct indirect totaal direct indirect Totaal Aandelen Rente bank Af: bankkosten Totaal Afwikkeling oude bedeling Baten ASR Leven afwikkeling partiële re-integratie 0 0 PfZW afwikkeling overdracht 0 36 ASR offerte inkoop indexaties 0 0 Totaal Lasten ASR Leven afwikkeling, i.v.m. partiële re-integratie 0 0 PfZW afwikkeling overdracht 0 27 Totaal Hardheidsclausule Artikel 21 van het SEV-reglement luidt als volgt: Indien strikte toepassing van paragraaf III van dit reglement in een specifieke situatie naar het oordeel van het bestuur leidt tot onbillijkheid ten aanzien van een individuele kerk, kan het bestuur besluiten om van de bepalingen van dit reglement af te wijken. In het verslagjaar heeft het bestuur ten aanzien van twee kerken (2011: één kerk) van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. De hiermee gepaard gaande lasten bedroegen 1.402,60 (2011: 3.011,12). 13

16 jaarrekening 2.9. Algemene kosten Salariskosten Sociale lasten Reis- en vergaderkosten Accountantskosten Kantoorkosten Verzekeringspremie Totaal De stichting had, naast het onbezoldigde bestuur, in het boekjaar - evenals voorgaand boekjaar - één personeelslid in dienst. Utrecht, 24 april 2013, het bestuur, drs B.P. Vreugdenhil, voorzitter drs J.G. van Dalen, secretaris S. Klaver, penningmeester H. van Rees, actuaris AG W.H. Martens MBA mr A.H. Pool 14

17 Jaarverslag 2012 Stichting Emeritaatsvoorziening controleverklaring 15

18 controleverklaring 16

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht JAARVERSLAG 2003 van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht 00000000.0.00 0.00. 0 00"000'0000"0' o 0"'0 pagina 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Prins Mauritsplein 29 2582 ND 's-gravenhage Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Website: www.bpfavh.nl Postbus 84330

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Liquidatieverslag 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. LIQUIDATIEVERSLAG 2012 tevens inhoudende de rekening

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

December 2014. Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa

December 2014. Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015 versie 19 februari 2015 1 A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015... 3 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1. Definities...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds MSD

Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Postbus 581, 2003 PC Haarlem Telefoon: 023-515 31 53 Telefax: 023-514 80 00 Internetsite: www.pf-msd.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie

voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen

voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Basispensioenreglement 2015 voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 1 Inhoud 1 DEFINITIES EN TOELICHTINGEN... 5 2 PENSIOENREGELING EN UITVOERING...

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds VNU Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 1 Kengetallen 2 Statutaire doelstelling en financiële opzet van het fonds 6 Bestuursverslag 8 Algemene ontwikkelingen in de pensioensector

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.

Stichting FUT-fonds Astellas. (in liquidatie) Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas. Stichting FUT-fonds Astellas (in liquidatie) Stichting FUT-fonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie

OWASE. Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds OWASE MAATPENSIOEN. Sinds 1957

OWASE. Jaarverslag. Stichting Pensioenfonds OWASE MAATPENSIOEN. Sinds 1957 OWASE MAATPENSIOEN Sinds 1957 Jaarverslag Stichting Pensioenfonds OWASE 2008 pagina 2 Inhoudsopgave Blz. Jaarverslag 2008 3 1 Karakteristieken van Stichting Pensioenfonds OWASE 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19

Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19 Inhoudsopgave Jaarverslag 5 1. Profiel 7 2. Kerncijfers 13 3. Verslag van het verantwoordingsorgaan 15 4. Visitatiecommissie 17 5. Verslag van het bestuur 19 Jaarrekening 55 6. Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie. Pensioenreglement 2002 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Pensioenreglement 2002 voor deelnemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949 én op 31 december 2001 al deelnemer waren Bladnummer

Nadere informatie