de kerkenraden en commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de kerkenraden en commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken."

Transcriptie

1 S11CHTING EMERITAATSVOORZIE~JNG (SEV) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan HD UTRECHT e-mall-adres: SEV-stukken najaarsvergadering 17 november 2010 Utrecht. 13 oktober 2010 AAN de kerkenraden en commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Geachte broeders en zusters, Bij de oprichting van de SEV als emeritaatsfonds, in 1970, heeft het toenmalige bestuur statutair bepaald: a. de kerken vergaderen tenminste tweemaal per jaar met het bestuur en b. het artikel waarin dit is geregeld. mag niet worden gewijzigd. Deze bepaling is dus ook bij de afgelopen wijziging weer in de statuten opgenomen. In 1970 kon echter niet worden voorzien dat de SEV ooit haar kerntaak - de emeritaatsvoorziening - zou overdragen. In die tijd was ook de opkomst van digitale communicatiemiddelen niet te voorzien. Het bestuur constateert dat het aantal aanwezigen tijdens de vergaderingen de afgelopen decennia gestaag is afgenomen. Er is een vaste kern van kerken die hun betrokkenheid tonen door de vergaderingen regelmatig bij te wonen. Er zijn kerken die daar om verschillende redenen niet toe in staat zijn. Er zijn ook kerken die zich verplicht voelen de vergaderingen bij te wonen zolang het bestuur de kerken daartoe oproept. Vanwege de thans beperkte taak van de SEV, heeft de agenda voor de komende najaarsvergadering weinig omvang en inhoud. Alles afwegende vindt het bestuur het gênant om de kerken uit alle windstreken bij elkaar te roepen om zich slechts te doen horen over begroting en bestuurssamenstelling. Anders dan voorheen verzoekt het bestuur u daarom om zich voor de najaarsvergadering aan te melden. Uw aanmelding (via of per brief) dient uiterlijk op 1 november 2010 om uur binnen te zijn. Indien zich op dat moment 10 of meer kerken voor de vergadering hebben aangemeld, zal op de datum die is genoemd tijdens de voorjaarsvergadering (nl. 17 november 2010) op de gebruikelijke wijze worden vergaderd in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Bij minder dan 10 aanmeldingen zal het bestuur op die avond telefonisch vergaderen met de aangemelde afgevaardigden. Het vervolg qua communicatie vanuit de SEV is als volgt: wie zich aanmeldt, krijgt een ontvangstbevestiging; op 1 november berichten wij alle kerken of "in persoon" dan wel telefonisch wordt vergaderd; Ingeval telefonisch wordt vergaderd, krijgen de aangemelde afgevaardigden een toegangscode. De agenda voor de vergadering en de stukken treft u bijgaand aan en op U kunt uiteraard ook schriftelijk op de stukken reageren. Wilt u zo vriendelijk zijn dat dan ruim voor 17 november te doen? Ten overvloede: het bestuur zal de nu gekozen handelwijze te zijner tijd niet volgen ten aanzien van de voorjaarsvergadering omdat dan het jaarverslag op het programma staat. Het zal aan de hand daarvan graag mondeling verantwoording afleggen over het voorafgaande jaar. Deze brief met bijlagen is per mail en per post gestuurd 88n alle scrib88 en 88n de Commissies van Beheer en penningmeesters die op het informstieformulier ngaven dat zij de stukken ook rechtstreeks willen ontvangen. Indien u als scriba in de postzending twee sets aantreft, hebt u aangegeven twee sets vergaderstukken op uw adres te willen ontvangen. Wilt u in dat geval één set zo spoedig mogelijk aan de Commissie van Beheer/penningmeester overhandigen (al naar gelang wie in uw gemeente met SEV-zaken is belast)?

2 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. AGENDA voor de najaarsvergadering 2010 te houden op woensdag 17 november 2010 vanaf uur 1. Opening 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen 3. Verslag voorjaarsvergadering d.d. 27 mei 2010 (concept bijgevoegd) 4. Bestuurssamenstelling (een voorstel is bijgevoegd) 5. Begroting 2011 (de begroting 2011 met aanbiedingsbrief is bijgevoegd) 6. Rondvraag 7. Sluiting

3 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING administratie: mr. J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan HD Utrecht Tel b.g.g (privé) NOTULEN van de voorjaarsvergadering met de bij de Stichting Emeritaatsvoorziening aangesloten kerken, gehouden 27 mei 2010 om uur in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Aanwezig namens het bestuur: J.G. van Dalen, S. Klaver, W.H. Martens, A.J. van der Molen, H. van Rees, W. van Veen, B.P. Vreugdenhil (voorzitter), alsmede J. Janssens-Boer (administrateur). Afwezig (m.k.): J. van t Hof, A.H. Pool Volgens de presentielijst zijn de volgende 26 kerken door afgevaardigden vertegenwoordigd: Amersfoort-noord Amersfoort-Zuid Amstelveen Arnhem Barendrecht Breukelen Culemborg Dalfsen Deventer Dronten Ermelo-Harderwijk-Putten Gorinchem Haarlemmermeer-OZ Hardinxveld-G. Heerde Houten Katwijk Langerak Leerdam Nieuwegein Oegstgeest Oostzaan Rijswijk Schiedam Wormer Zaandam De volgende 19 kerken hebben bericht van verhindering gestuurd: Alkmaar Almere Alphen aan den Rijn Emmeloord Loosdrecht Maastricht Marknesse Nijverdal Nunspeet Sleeuwijk Sliedrecht Utrecht Utrecht-Leidsche Rijn Veenendaal Vlaardingen Voorthuizen-Barneveld Wapenveld Zwolle ZK Zwolle CCC 1. Opening. De voorzitter, br Vreugdenhil, heet de aanwezigen welkom. De zaal overziend constateert hij dat de aanwezige afgevaardigden ( een kleine kudde ) uitsluitend bestaat uit mannenbroeders. Hierna leest hij Psalm 146. Ingaand op het gelezen Bijbelgedeelte stelt hij vast dat we in deze tijd van verkiezingen weer volop leven met vragen wat nu echt belangrijk is. In deze tijd leeft in het bijzonder: hoe gaan we uit de economische problemen komen? De vraag is door welk referentiekader je je dan laat leiden, oftewel: wat is belangrijk. De Psalm geeft een duidelijke handreiking. Als we in het spoor van de Geest leven, laten we ons leiden door het spoor dat God zelf wijst. Hoe God is, zo mogen ook wij zijn. Hij kiest er voor om vreemdelingen te beschermen, om wezen en weduwen te steunen en zwakken en weerlozen mogen rekenen op Zijn steun. Dat is een voorbeeld voor ons, om na te volgen. Hij is trouw, doet recht aan verdrukten en geeft hongerigen brood. Zoals Hij is, zo mogen ook wij zijn. Laten we niet onder de indruk komen van mensen met macht. Het zijn stervelingen: misschien wordt vannacht wel hun ziel van hen geëist. Andersom: laten machtigen die menen het voor het zeggen te hebben, bereid zijn om verantwoording af te leggen. Hier en nu en uiteindelijk ook voor de hoogste Rechter. Vanavond wil het bestuur verantwoording afleggen aan de kerken. Het doet dat in een positie van afhankelijkheid over wat er vorig jaar is gebeurd, hoe daarin onze keuzen zijn geweest en hoe de God van Jakob ons daarbij tot hulp is geweest. Hoe we deze God willen eren omdat hij alles goed heeft gemaakt. Hoe we Hem willen prijzen omdat hij onze hoop en verwachting meer dan heeft waargemaakt. De voorzitter gaat de vergadering voor in gebed. SEV - Verslag voorjaarsvergadering d.d. 27 mei

4 2. Ingekomen stukken/mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 3. Verslag najaarsvergadering d.d. 18 november 2010 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, onder dank aan br Hermans. Naar aanleiding van het verslag komt br Vreugdenhil terug op de volgende toezeggingen: 1. De wenselijke bestuursomvang in de toekomst: het bestuur heeft besloten dat de omvang van het bestuur de komende tijd zal worden teruggebracht via natuurlijke afvloeiïng, rekening houdend met de noodzaak om verschillende specialismen in het bestuur te hebben. Spreker verwijst naar het voorstel bestuurssamenstelling dat bij de vergaderstukken is gevoegd. 2. Br Van Pijkeren uit Zalk heeft gevraagd om de bijdrageregeling voor 2010 aan te passen door het bedrag van de maximale pensioenkosten lager vast te stellen. Dat zou de kleine kerken enigszins ontzien. De voorzitter refereert aan het voorstel inzake de eenmalige restitutie van een deel van het resterend vermogen (agendapunt 5). Door die restitutie gaan de kosten van alle kerken omlaag, dus ook die van de kleine kerken. 3. Br Koning (Amersfoort-noord) heeft gevraagd of het nodig is de aansprakelijkheidsverzekering te handhaven. Het bestuur heeft een en andermaal vastgesteld dat die verzekering zeker nog nodig is, gezien de risico s die de SEV nog loopt. Na 2010 zal het bestuur de noodzaak opnieuw bezien. Het bestuur verwacht lagere kosten in verband met de geringere omzet in de nieuwe situatie. 4. Jaarverslag 2009 Br Van der Molen merkt op dat het jaar 2009 administratief feitelijk uit twee delen heeft bestaan. Enerzijds het eerste kwartaal, waarin de SEV als pensioenfonds in eigen beheer opereerde en anderzijds de overige kwartalen. Die laatste periode kende voornamelijk drie aandachtsgebieden: de afwikkeling van de overdracht aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (hierna: PfZW), de verkoop van de beleggingen en het voortzetten van de premie-inning plus de uitbetaling aan de gepensioneerden en nabestaanden. Daarnaast moesten de statuten en het reglement worden gewijzigd. Het bestuur heeft PfZW dringend verzocht om de overdracht nog in 2009 geheel af te wikkelen. Dat bleek echter niet haalbaar. Er moet nog een klein aantal zaken worden afgewikkeld. Vandaar dat er nog een bedrag aan te betalen premies (een kleine ) op de balans staat. Br Van der Molen staat vervolgens stil bij het overzicht kerncijfers. Hij vindt dit altijd een mooi overzicht. Het laat immers in een notedop de ontwikkelingen zien en het overzicht in het nu gepresenteerde jaarverslag geeft de jaren weer gedurende welke spreker de kerken als penningmeester van de SEV mocht dienen. Dat zijn overigens niet de meest florissante jaren geweest. Na een periode van dalende beurzen en dito pensioenvermogens dook in 2008 de dekkingsgraad zelfs onder 100%. Ultimo 2008 was de dekkingsgraad 92,7%, ongeveer gelijk aan die van PfZW. Feitelijk is de daling pas gestopt rond 1 april 2009, de formele overdrachtsdatum. We zijn dus op het laagste niveau ingestapt in PfZW. Direct na 1 april 2009 is de beurs weer aangetrokken en dat vertaalde zich in een positief resultaat op de verkoop van de SEV-beleggingen. De dekkingsgraad van PfZW herstelde zich snel. Dat had ook effect op de overgebrachte pensioenverplichtingen. Het is maar zeer de vraag of een zelfstandige SEV een dergelijke stijging had kunnen realiseren. De geschetste ontwikkelingen resulteerden in een Eigen vermogen per 31 ultimo 2009 van Spreker vindt dat een geweldig resultaat, dat niemand ooit had verwacht. Ook bij de begroting en bij de doelstelling voor overdracht is het uitgangspunt geweest dat er ongetwijfeld geld bij zou moeten. De samenstelling van het Eigen Vermogen is te zien in de balans. Duidelijk is dat de SEV erg liquide is. Ingaand op de baten/lasten: de SEV heeft de PfZW-premie over 2009 betaald; kwartaal 1 zat in de koopsom en over de resterende kwartalen is ruim EUR afgedragen. Ondanks de vele extra activiteiten als de onderhandelingen met PfZW, de afwikkeling van de overdracht wijziging van statuten en reglementen, zijn de eigen kosten binnen het begrote bedrag gebleven. SEV - Verslag voorjaarsvergadering d.d. 27 mei

5 Geen der aanwezigen heeft een vraag over het jaarverslag. Br Van der Molen sluit af met de constatering dat dit de laatste keer is geweest dat hij op deze wijze de cijfers heeft toegelicht. Hij is blij dat de SEV op deze manier is afgewikkeld. Het is een goede greep geweest dat we op het dieptepunt zijn overgegaan naar PfZW. Spreker meent dat de pensioenen daar goed zijn gewaarborgd en de SEV blijft achter met een mooi Eigen Vermogen. Spreker dankt tenslotte de kerken voor het vertrouwen dat zij de afgelopen jaren in hem hebben gesteld. Br Vreugdenhil stelt vast dat het jaarverslag hiermee is gepasseerd. 5. Voorgenomen besluit aanwending resterend vermogen SEV Br Vreugdenhil licht toe dat het bestuur zich heeft beraden op de vraag wat met de overgebleven 9,5 ton zou moeten gebeuren. Spreker verwijst naar de notitie hierover die bij de vergaderstukken is gevoegd. Samenvattend geeft spreker aan dat het bestuur heeft gezocht naar een bestemming in de lijn van de oorspronkelijke doelstelling van de SEV. Het heeft dus onderzocht of er mogelijkheden zijn om de pensioenen van de predikanten te verbeteren. We moesten constateren dat dat niet tot de mogelijkheden behoort, vanwege regelgeving, grenzen die zijn gesteld, aldus br Vreugdenhil. Je kunt namelijk niet PfZW een bedrag geven om de pensioenen van een deel van de deelnemers te verbeteren. Het bestuur heeft vastgesteld dat er ca 3 ton in kas moet blijven, ongeveer 1,5 maal de jaarpremie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het heeft zich voorgenomen om de rest, ruim 6 ton, terug te ploegen naar de kerken. Daarbij zijn twee varianten bezien: terugbetaling in 5 jaarlijkse termijnen of in één keer. Uiteindelijk heeft de doorslag gegeven dat bij restitutie in 5 jaarlijkse termijnen de overgang na die 5 jaar voor de kerken erg groot zou zijn. In de jaren daarvoor zou immers niet goed zichtbaar zijn voor welke pensioenlasten de kerken in werkelijkheid staan. Het bedrag (naar verwachting ca. 19 per ziel) zal dus eind 2010 in een keer aan de kerken worden gerestitueerd. De kerken kunnen dan zelf bezien of ze het gerestitueerde bedrag willen reserveren om de kosten van de pensioenvoorziening in de komende tijd of na afloop van de overgangstermijn te dempen. De aanwezige afgevaardigden stemmen bij acclamatie in met het voorgenomen bestuursbesluit. 6. Bestuurssamenstelling Onder verwijzing naar het bij de stukken gevoegde voorstel deelt br Vreugdenhil mede dat in het kader van de vraag hoe verder met de omvang van het bestuur ds Van t Hof heeft aangegeven dat hij in de najaarsvergadering vervroegd wil aftreden. Het bestuur respecteert dit besluit. 7. Afscheid br A.J. van der Molen Br Vreugdenhil memoreert dat in de najaarsvergadering 2009 het aftreden van br Van der Molen is aangekondigd. Br Van der Molen zegde wel toe om het jaarverslag 2009 nog af te ronden. Het bestuur respecteert uiteraard het besluit van br Van der Molen om af te treden. In hem verliest de SEV een uiterst deskundig penningmeester en een kenner van het pensioenwezen. In de vier jaar van zijn bestuurslidmaatschap heeft br Van der Molen zijn tijd en energie gegeven aan de oudedagsvoorziening avn de predikanten. Zij beseffen dat wellicht niet maar ze mogen hem dankbaar zijn voor zijn inzet voor een gezonde financiële situatie van de SEV. Die inzet ging gepaard met kennis en kunde van de Pensioenwet. Daar heeft de SEV van mogen profiteren. Toen in 2008 de SEV op een kruispunt stond: doorgaan als pensioenfonds nieuwe stijl of opgeven, was br Van der Molen één van de voorstanders van doorgaan. Hij liet zich niet afschrikken door bijvoorbeeld de deskundigheidseisen die voor bestuurders zouden gaan gelden. Hij had er vertrouwen in dat het bestuur de toets van DNB ruim zou doorstaan. Zover is het niet gekomen. Toen de SEV besloot tot overdracht aan PfZW en in een andere, beperkter vorm achterbleef, leek voor br Van der Molen de aardigheid er een beetje af. Dat voedde bij hem de gedachte dat hij zich niet opnieuw voor een periode van vier jaar beschikbaar wilde stellen. Met veel verve heeft br Van der Molen telkens de begroting en het jaarverslag gepresenteerd. Bij zijn vertrek laat hij een prachtige erfenis achter. Een penningmeester die de kerken bij zijn afscheid zo n cadeau geeft, mag de zaal met opgeheven hoofd verlaten. Wie had kunnen denken dat we ooit nog eens 19 per ziel zouden kunnen teruggeven aan de kerken, aldus spreker. Het is een waardig afscheid. Alle lof voor het deskundig beheer. Br Van der Molen kan het penningmeesterschap met een gerust hart overlaten aan zijn opvolger, br Klaver. SEV - Verslag voorjaarsvergadering d.d. 27 mei

6 In de kring van het bestuur zal nog afscheid worden genomen van br Van der Molen. Voor nu zegt br Vreugdenhil namens de kerken dank voor zijn inspanningen en wenst hem Gods zegen toe voor hem en allen die hem lief zijn. Vooruitlopend op het bestuurlijke afscheid overhandigt br Vreugdenhil hem alvast een boeket, als dank aan zijn echtgenote die hem zo vaak aan de SEV heeft afgestaan. Br Van der Molen dankt voor het vertrouwen dat hij al die jaren heeft genoten. Hij vindt het teveel eer dat het nu behaalde resultaat aan zijn penningmeesterschap wordt toegeschreven. Niemand had het gepland of verwacht, het is ons in de schoot geworpen. Bovendien was hij bij de begrotingen en jaarrekeningen afhankelijk van br Van Rees en zr Janssens. Spreker dankt br Vreugdenhil voor zijn goede woorden en wenst een ieder Gods Zegen toe voor de komende jaren. 8. Rondvraag Op de vraag van br Stam (Nieuwegein) antwoordt zr Janssens dat de verzending van de nota s aan de kerken de komende dagen van start gaat. Refererend aan een vraag van br Scholten (Rijswijk) in de vorige vergadering: in het nieuwe systeem wordt datgene dat de kerken verschuldigd zijn en dat wat ze eventueel aan subsidie ontvangen, gesaldeerd. Br Vreugdenhil meldt nog dat br Koning heeft gevraagd om een samenvattend overzicht van het ouderdoms- en invalditeitspensioen in onze kerken, zodat duidelijk is waar de kerken aan toe zijn, welke percentages gelden. Br Vreugdenhil geeft aan dat er een algemeen stuk op de site zal komen waarin de kerken kunnen lezen wat een kerk wanneer moet melden aan PGGM en/of SEV. Br Vreugdenhil meldt tenslotte dat de najaarsvergadering DV zal worden gehouden op woensdag 17 november 2010 om uur. 9. Sluiting Nadat br Martens de vergadering met dankgebed heeft besloten, sluit br Vreugdenhil de vergadering, dankt de afgevaardigden voor hun aanwezigheid en participatie en wenst ieder een goede thuisreis. Vastgesteld in de vergadering met de kerken d.d. 17 november 2010 drs B.P. Vreugdenhil, voorzitter W. van Veen, secretaris SEV - Verslag voorjaarsvergadering d.d. 27 mei

7 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING "S.E.V." Agendapunt 4 - najaarsvergadering 2010 BESTUURSSAMENSTELLING Visie op de omvang van het bestuur Zoals eerder gemeld heeft het bestuur, gezien de nieuwe taak van de SEV, zich beraden op de toekomst. Statutair gezien dient het bestuur uit minimaal vijf leden te bestaan. Het bestuur heeft eerder uitgesproken dat de omvang van het bestuur kan worden teruggebracht en het wil dat effectueren door natuurlijk verloop. Aldus worden regulier aftredende bestuursleden niet vervangen, tenzij hun specifieke deskundigheid ook in de nieuwe situatie niet in het bestuur kan worden gemist. Sinds het aftreden van br Van der Molen bestaat het bestuur uit acht leden. Vervroegd aftreden ds Van t Hof Zoals gemeld tijdens de voorjaarsvergadering: ds Van t Hof heeft overwogen dat in de nieuwe situatie het belang om een predikant in het bestuur te hebben, is vervallen. Hij geeft er daarom de voorkeur aan om in de najaarsvergadering 2010 vervroegd af te treden. Gezien zijn overwegingen bewilligt het bestuur in het voornemen van ds Van t Hof, onder dank voor zijn inzet voor de SEV. Voor hem zal geen opvolger worden gezocht. Regulier aftreden br H Van Rees en br B. Vreugdenhil In de najaarsvergadering zijn de brs H. van Rees en B. Vreugdenhil regulier aftredend. Statutair is de zittingstermijn onbeperkt. In 1996 heeft het bestuur zelf de maximale zittingsduur op 12 jaar gesteld en voorts bepaald dat voor het voorzitterschap in beginsel een minimale termijn van 8 jaar geldt. Op grond van dit bestuursbesluit zou br Van Rees in beginsel niet herbenoembaar zijn. Op grond van vorenstaande visie op de omvang van het bestuur zou voorts moeten worden bezien of het noodzakelijk is om zijn specifieke deskundigheid in het bestuur te handhaven. Het bestuur acht de aanwezigheid van actuariële deskundigheid in het bestuur ook voor de komende jaren noodzakelijk. Daar komt bij dat er nog enkele dossiers in behandeling zijn waarvoor actuariële deskundigheid onontbeerlijk is. Die betreffen de nasleep van zowel de overdracht aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn als de met ASR afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering. Br Van Rees is ingevoerd in die materie, die gezien de historie en de complexiteit moeilijk over te dragen zou zijn. Bovendien zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken bepaald niet gezegend met een groot aantal actuarissen. Om die reden heeft het bestuur br Van Rees met enige schroom gevraagd of hij beschikbaar is voor herbenoeming voor een nieuwe termijn. Br Van Rees heeft die vraag bevestigend beantwoord, met de kanttekening dat hij zich niet bij voorbaat wil vastleggen voor de volledige zittingstermijn. Het bestuur is dankbaar dat br Van Rees bereid is ook de komende jaren de SEV nog te dienen. Br Vreugdenhil is voorzitter van het bestuur sinds de najaarsvergadering van Hij heeft de SEV met vaste hand door de roerige tijd van overdracht (en de voorbereiding daarvan) geloodst. Br Vreugdenhil heeft desgevraagd aangegeven dat hij beschikbaar is voor herbenoeming. Het bestuur is ook hem zeer dankbaar voor zijn bereidheid om de S.E.V. een nieuwe periode van vier jaar als voorzitter te dienen. Het bestuur stelt de kerken gaarne voor om br H. van Rees en br B. Vreugdenhil opnieuw te benoemen. De gebruikelijke gedragslijn volgend, stelt het bestuur de kerken ook nu in de gelegenheid om een voordracht voor tegenkandidaten in te dienen. Dat kan (uitsluitend schriftelijk) tot en met 31 oktober bij zr Janssens-Boer. Utrecht, 29 september 2010 het bestuur van de Stichting S.E.V.

8 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan HD UTRECHT -adres: Aan de kerkenraden van de Nederlands Gereformeerde Kerken Datum: 12 oktober 2010 Betreft: Begroting 2011 Geachte broeders en zusters, Bijgaand treft u de begroting voor het jaar 2011 aan en een raming van het huidige financiële jaar. Zoals bekend heeft de Stichting Emeritaatsvoorziening (verder SEV ) het pensioenvermogen en de bijbehorende verplichtingen per 1 april 2009 overgedragen aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn was dan ook het eerste volledige jaar waarin de SEV zich bezighield met de nieuwe taakstelling: de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de predikanten en de premieverevening. Daarnaast zal in 2010 een deel van het vermogen van de SEV teruggestort worden aan de kerken, conform het door de kerken bevestigde besluit (voorjaarsvergadering 2010). Toelichting op de begroting 2011 Bijdrage en subsidie kerken In par. III van het reglement worden de bijdrage per lid en de onderlinge verevening geregeld. In de begroting moeten de volgende bedragen worden opgenomen: a. de door de kerken aan de Stichting verschuldigde bijdrage per lid; b. het maximumbedrag aan pensioenkosten, omgerekend per lid, waarboven een aangesloten kerk in aanmerking komt voor een vereveningssubsidie; c. het percentage pensioenpremie dat het Pensioenfonds Zorg en Welzijn over het lopende jaar in rekening brengt over de pensioengrondslag alsmede de franchise, waarover het Pensioenfonds Zorg en Welzijn geen pensioenpremie in rekening brengt. De bijdrage per lid was in ,00 per lid. Voor 2011 wordt hetzelfde bedrag voorgesteld. Deze bijdrage is van toepassing op een gemeente waaraan een predikant is verbonden. Voor de vacante gemeente wordt de bijdrage volgens artikel 17 met drie vermenigvuldigd. Voor de vacante gemeente geldt dus een bijdrage van 24,00. Het maximumbedrag aan pensioenkosten is voor ,00 per lid. Het bestuur is voornemens dat bedrag voor 2011 op 41,00 te stellen. Op grond van artikel 16 worden in de begroting de franchise en het premiepercentage opgenomen die Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) hanteerde voor het kalenderjaar dat aan het begrotingsjaar voorafging. Daarmee worden de in de vorige alinea bedoelde pensioenkosten berekend. Over 2010 brengt PfZW 23,1% over de pensioengrondslag in rekening, met een franchise van

9 Met deze gegevens is de begroting voor 2011 berekend. De begroting is gebaseerd op leden. Het aantal vacante gemeenten is 21. De verwachte bijdrage is berekend op , dat is onder invloed van vacante en niet-vacante gemeenten gemiddeld 9,65 per lid. De raming voor 2010 komt uit op een gemiddelde van 9,89 per lid. Er is dus in de begroting voor 2011 rekening gehouden met (gemiddeld) iets minder vacante gemeenten dan gemiddeld over Het maximum aan pensioenkosten per lid wordt beperkt verhoogd ten opzichte van 2010, namelijk tot 41,00 per lid. Als volgens de reglementaire vaststelling het bedrag aan pensioenkosten hoger is dan 41,00 per lid komt het meerdere voor subsidie in aanmerking. Hier zien we een stijging van de subsidiekosten van in de raming 2010 tot in de begroting. Dit is het gevolg van de feitelijke verdeling tussen gemeenten die gezien de reglementaire condities wel of niet onder de voorwaarden voor de subsidie vallen. Het bestuur heeft in 2010 gebruik gemaakt van de in artikel 21 van het reglement vastgelegde bevoegdheid in een specifieke situatie af te wijken van de strikte toepassing van par. III van het reglement. De kosten, verbonden aan deze hardheidsclausule, worden voor 2010 geraamd op In de begroting 2011 is hier voor opgenomen. Premie Arbeidsongeschiktheidsverzekering De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal in 2011 nagenoeg gelijk zijn aan de premie van Overige inkomsten Naast de bijdrage van de kerken is er één andere inkomstenbron te weten de intrest over het vermogen. De opbrengst hiervan wordt op circa 2% van het vermogen geschat. Kosten van de SEV De kosten van de SEV worden voor 2011 lager ingeschat dan in In 2010 bleek er in de eerste helft van het jaar nog veel werk verzet te moeten worden inzake de overdracht naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Reeds in de loop van 2010 zagen wij deze werkdruk drastisch afnemen waardoor een lager niveau van de kosten te verwachten is voor het jaar Begroot resultaat Volgens de begroting 2011 zal het resultaat in dat jaar beperkt zijn. Kerncijfers begroting De bijdrage per lid als bedoeld in artikel 16 lid 1a is 8,00 per lid i en het maximumbedrag per lid waarboven een kerk aanspraak kan maken op een subsidie is 41,00 per lid. Hoogachtend namens het bestuur, w.g. S. Klaver, penningmeester. Bijlage: begroting 2011, raming 2010 i NB: op grond van artikel 17 reglement geldt voor een vacante kerk een bijdrage van 24 per lid.

10 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING bedragen x begroting 2011 raming 2010 begroting 2010 baten lasten baten lasten baten lasten toelichting bijdragen kerken 315,7 323,7 326,7 cfm. artikel 17 reglement subsidies kerken 77,4 72,6 63,1 cfm. artikel 18 reglement hardheidsclausule 5,0 4,2 cfm. artikel 21 reglement premie ASR 197,1 197,4 214,8 jaarpremie ao-verzekering predikanten premie PfZW 11,0 10,5 premie voor rekening SEV intrest 7,0 17,0 17,0 ca. 2% over het vermogen kosten 34,9 48,4 41,0 zie onderstaande specificatie resultaat 8,3 7,1 14,3 322,7 322,7 340,7 340,7 343,7 343,7 Uitgangspunten voor de begroting Procentuele traktementsverhoging 1% Maximale pensioenkosten, omgerekend per lid 41 zie artikel 16 lid 1 sub b reglement SEV-bijdrage, omgerekend per lid 8 zie artikel 16 lid 1 sub a reglement SEV-bijdrage vacante kerk, omgerekend per lid 24 zie artikel 17 sub b reglement Premie PfZW ,10% zie artikel 16 lid 1 sub c reglement Franchise PfZW zie artikel 16 lid 1 sub c reglement Specificatie kosten begroting 2011 raming 2010 begroting 2010 toelichting: zie aanbiedingsbrief salariskosten 18,0 28,0 21,0 sociale lasten 2,7 4,2 2,0 bestuurskosten 3,0 5,0 6,0 accountantskosten 5,0 5,0 6,0 kantoorkosten 4,0 4,0 4,0 verzekeringen 2,2 2,2 2,0 34,9 48,4 41,0

AAN de kerkenraden en de commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

AAN de kerkenraden en de commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken. STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT 030-27 11 915, b.g.g. 030 27 11 333 e-mail-adres: SEV@RMAIL.NL www.ngk-sev.nl AAN de kerkenraden en de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) JAARVERSLAG 2012 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling

Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Toekomstige positie SEV en bijdrageverdeling Najaarsvergadering met de kerken 24 november 1 Chronologisch perspectief 21 mei Informatiebijeenkomst: de Pensioenwet en de consequenties daarvan voor de SEV

Nadere informatie

STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) JAARVERSLAG 2014 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

COMMISSIE WAP/TOP. FINANCIEEL VERSLAG 2010 TOP-regeling

COMMISSIE WAP/TOP. FINANCIEEL VERSLAG 2010 TOP-regeling FINANCIEEL VERSLAG 2010 TOP-regeling ALGEMEEN De Landelijke Vergadering Zwolle 2007 heeft ingestemd met het voorstel de bijdrage voor de TOP-regeling met ingang van 1 januari 2008 te verhogen tot 2,25

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.)

JAARVERSLAG 2009 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) JAARVERSLAG 2009 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (S.E.V.) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

woensdag 18 november 2009 om 20.00 uur in de Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 te Utrecht

woensdag 18 november 2009 om 20.00 uur in de Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 te Utrecht STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. administrateur: mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT e-mail-adres: sev@rmail.nl www.ngk-sev.nl Stukken najaarsvergadering 2009 blz 1 Utrecht,

Nadere informatie

NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol

NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol Bijlage 1 bij agendapunt 4 voor de AB-vergadering van 20 november 2014 NOTA van de secretaris Aan het Algemeen Bestuur van het Schadeschap luchthaven Schiphol ONDERWERP: Concept verslag van de vergadering

Nadere informatie

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever.

de aangesloten onderneming volgens de statuten van het pensioenfonds; de personen, in dienst van de werkgever. REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities Bestuur: Ondernemingsraad: Pensioenreglement: Statuten: Uitvoeringsovereenkomst: Vereniging van gepensioneerden:

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering.

Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel 1 Doel van de vereniging Het doel van de vereniging is verwoord in artikel 2 van de statuten. Artikel 2 Introductie Het bestuur is bevoegd derden toe te laten in de bestuursvergadering. Artikel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. administrateur: mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT

STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. administrateur: mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT Stukken voorjaarsvergadering 2003 blz 1 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. administrateur: mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT Utrecht, 21 oktober 2003 AAN de kerkenraden en de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement STICHTING UP WITH DOWN Huishoudelijk Reglement Stichting Up with Down Stichting Up with Down biedt directe hulp aan kinderen met Down-syndroom in Oost- Europa. Zie voor meer informatie onze website http://www.upwithdown.nl.

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Aanwezig: Van het bestuur: Marius Buiting, Ton Loeffen. Van de verenigingen: Wim v/d Schoot(Zephyr,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7245_vvem_not_15-04-2014_214864 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl Postadres: Postbus 1192 F 070 398

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 - Samenstelling van het

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Versie 01-07-2014 Artikel 1. Definities Bestuur: Intern Toezicht: Verantwoordingsorgaan: Het bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie van het pensioenfonds.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

zaterdag 20 november 2004 om 10.30 uur in de Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 te Utrecht

zaterdag 20 november 2004 om 10.30 uur in de Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 te Utrecht STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. administrateur: mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT e-mail-adres: sev@filternet.nl Utrecht, 23 oktober 2004 AAN de kerkenraden en de commissies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Huishoudelijk Reglement KBO Afdeling Veghel Dit Huishoudelijk Reglement is geen op zichzelf staand document; het is onlosmakelijk verbonden met de Statuten van

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan 1

Reglement Verantwoordingsorgaan 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten ondernemingspensioenfondsen.

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Dinsdag 21 november 2006 om 20.00 uur in de Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 te Utrecht

Dinsdag 21 november 2006 om 20.00 uur in de Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 te Utrecht Stukken najaarsvergadering 21-11-2006 blz 1 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. administrateur: mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT e-mail-adres: sev@rmail.nl www.ngk-sev.nl Utrecht,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging 1. Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden. 2.

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ECI

Stichting Pensioenfonds ECI Stichting Pensioenfonds ECI Verslag betreft Algemene deelnemersvergadering van 22 september 2012 aanwezig Het bestuur De heren H. Hylkema (voorzitter), W. van der Kooy, M. Muller, T. Cieraad en mevrouw

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007)

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007) VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN (versie 3 april 2007) Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Brocacef Pensioenfonds van

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te B, tegen Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht Zaak : Verzending brieven wanbetalersregeling Zaaknummer : 201600890 Zittingsdatum

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds NIBC 1 juli 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC van toepassing.

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Contractnr. /001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 -

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V.

Inhoudsopgave. Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)... 2. Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Inhoudsopgave Notulen - 7246_vvem_not_15-04-2014_214866 (nog niet vastgesteld)........................... 2 Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42

Nadere informatie

Statuten Stichting Bethesda Nederland - Suriname

Statuten Stichting Bethesda Nederland - Suriname Statuten Stichting Bethesda Nederland - Suriname Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel 9 artikel 10 artikel 11 artikel 12 Naam, zetel en

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

maandag 26 november 2007 om 20.00 uur in de Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 te Utrecht

maandag 26 november 2007 om 20.00 uur in de Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 te Utrecht STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. administrateur: mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT e-mail-adres: sev@rmail.nl www.ngk-sev.nl Stukken najaarsvergadering 26-11-2007 blz 1 Utrecht,

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

donderdag 17 november 2005 om 20.00 uur in de Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 te Utrecht

donderdag 17 november 2005 om 20.00 uur in de Jeruzalemkerk, Troosterlaan 65 te Utrecht STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. administrateur: mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT e-mail-adres: sev@rmail.nl najaar 2005 blz 1 / 26 Utrecht, 24 oktober 2005 AAN de kerkenraden

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Rapport van de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Blz 1/6 Samenstelling commissie: Door de Landelijke Vergadering Lelystad 2004 zijn tot leden van de commissie

Nadere informatie

4. Bestuurders van de fondsen kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan.

4. Bestuurders van de fondsen kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Astellas Definities Artikel 1 a. (Pensioen)fonds: Stichting Pensioenfonds Astellas; b. Bestuur: Het bestuur van beide fondsen; c. Verantwoordingsorgaan;

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Ingangsdatum: 1 juli 2014 Vastgesteld op: 26 juni 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Douwe Egberts

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020

Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden. Beleidsplan 2016-2020 Stichting tot Verbetering van het Lot de Blinden Beleidsplan 2016-2020 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden, ook wel t Lot genaamd. Dit plan

Nadere informatie