de kerkenraden en commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de kerkenraden en commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken."

Transcriptie

1 S11CHTING EMERITAATSVOORZIE~JNG (SEV) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan HD UTRECHT e-mall-adres: SEV-stukken najaarsvergadering 17 november 2010 Utrecht. 13 oktober 2010 AAN de kerkenraden en commissies van beheer/penningmeesters van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Geachte broeders en zusters, Bij de oprichting van de SEV als emeritaatsfonds, in 1970, heeft het toenmalige bestuur statutair bepaald: a. de kerken vergaderen tenminste tweemaal per jaar met het bestuur en b. het artikel waarin dit is geregeld. mag niet worden gewijzigd. Deze bepaling is dus ook bij de afgelopen wijziging weer in de statuten opgenomen. In 1970 kon echter niet worden voorzien dat de SEV ooit haar kerntaak - de emeritaatsvoorziening - zou overdragen. In die tijd was ook de opkomst van digitale communicatiemiddelen niet te voorzien. Het bestuur constateert dat het aantal aanwezigen tijdens de vergaderingen de afgelopen decennia gestaag is afgenomen. Er is een vaste kern van kerken die hun betrokkenheid tonen door de vergaderingen regelmatig bij te wonen. Er zijn kerken die daar om verschillende redenen niet toe in staat zijn. Er zijn ook kerken die zich verplicht voelen de vergaderingen bij te wonen zolang het bestuur de kerken daartoe oproept. Vanwege de thans beperkte taak van de SEV, heeft de agenda voor de komende najaarsvergadering weinig omvang en inhoud. Alles afwegende vindt het bestuur het gênant om de kerken uit alle windstreken bij elkaar te roepen om zich slechts te doen horen over begroting en bestuurssamenstelling. Anders dan voorheen verzoekt het bestuur u daarom om zich voor de najaarsvergadering aan te melden. Uw aanmelding (via of per brief) dient uiterlijk op 1 november 2010 om uur binnen te zijn. Indien zich op dat moment 10 of meer kerken voor de vergadering hebben aangemeld, zal op de datum die is genoemd tijdens de voorjaarsvergadering (nl. 17 november 2010) op de gebruikelijke wijze worden vergaderd in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Bij minder dan 10 aanmeldingen zal het bestuur op die avond telefonisch vergaderen met de aangemelde afgevaardigden. Het vervolg qua communicatie vanuit de SEV is als volgt: wie zich aanmeldt, krijgt een ontvangstbevestiging; op 1 november berichten wij alle kerken of "in persoon" dan wel telefonisch wordt vergaderd; Ingeval telefonisch wordt vergaderd, krijgen de aangemelde afgevaardigden een toegangscode. De agenda voor de vergadering en de stukken treft u bijgaand aan en op U kunt uiteraard ook schriftelijk op de stukken reageren. Wilt u zo vriendelijk zijn dat dan ruim voor 17 november te doen? Ten overvloede: het bestuur zal de nu gekozen handelwijze te zijner tijd niet volgen ten aanzien van de voorjaarsvergadering omdat dan het jaarverslag op het programma staat. Het zal aan de hand daarvan graag mondeling verantwoording afleggen over het voorafgaande jaar. Deze brief met bijlagen is per mail en per post gestuurd 88n alle scrib88 en 88n de Commissies van Beheer en penningmeesters die op het informstieformulier ngaven dat zij de stukken ook rechtstreeks willen ontvangen. Indien u als scriba in de postzending twee sets aantreft, hebt u aangegeven twee sets vergaderstukken op uw adres te willen ontvangen. Wilt u in dat geval één set zo spoedig mogelijk aan de Commissie van Beheer/penningmeester overhandigen (al naar gelang wie in uw gemeente met SEV-zaken is belast)?

2 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. AGENDA voor de najaarsvergadering 2010 te houden op woensdag 17 november 2010 vanaf uur 1. Opening 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen 3. Verslag voorjaarsvergadering d.d. 27 mei 2010 (concept bijgevoegd) 4. Bestuurssamenstelling (een voorstel is bijgevoegd) 5. Begroting 2011 (de begroting 2011 met aanbiedingsbrief is bijgevoegd) 6. Rondvraag 7. Sluiting

3 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING administratie: mr. J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan HD Utrecht Tel b.g.g (privé) NOTULEN van de voorjaarsvergadering met de bij de Stichting Emeritaatsvoorziening aangesloten kerken, gehouden 27 mei 2010 om uur in de Jeruzalemkerk te Utrecht. Aanwezig namens het bestuur: J.G. van Dalen, S. Klaver, W.H. Martens, A.J. van der Molen, H. van Rees, W. van Veen, B.P. Vreugdenhil (voorzitter), alsmede J. Janssens-Boer (administrateur). Afwezig (m.k.): J. van t Hof, A.H. Pool Volgens de presentielijst zijn de volgende 26 kerken door afgevaardigden vertegenwoordigd: Amersfoort-noord Amersfoort-Zuid Amstelveen Arnhem Barendrecht Breukelen Culemborg Dalfsen Deventer Dronten Ermelo-Harderwijk-Putten Gorinchem Haarlemmermeer-OZ Hardinxveld-G. Heerde Houten Katwijk Langerak Leerdam Nieuwegein Oegstgeest Oostzaan Rijswijk Schiedam Wormer Zaandam De volgende 19 kerken hebben bericht van verhindering gestuurd: Alkmaar Almere Alphen aan den Rijn Emmeloord Loosdrecht Maastricht Marknesse Nijverdal Nunspeet Sleeuwijk Sliedrecht Utrecht Utrecht-Leidsche Rijn Veenendaal Vlaardingen Voorthuizen-Barneveld Wapenveld Zwolle ZK Zwolle CCC 1. Opening. De voorzitter, br Vreugdenhil, heet de aanwezigen welkom. De zaal overziend constateert hij dat de aanwezige afgevaardigden ( een kleine kudde ) uitsluitend bestaat uit mannenbroeders. Hierna leest hij Psalm 146. Ingaand op het gelezen Bijbelgedeelte stelt hij vast dat we in deze tijd van verkiezingen weer volop leven met vragen wat nu echt belangrijk is. In deze tijd leeft in het bijzonder: hoe gaan we uit de economische problemen komen? De vraag is door welk referentiekader je je dan laat leiden, oftewel: wat is belangrijk. De Psalm geeft een duidelijke handreiking. Als we in het spoor van de Geest leven, laten we ons leiden door het spoor dat God zelf wijst. Hoe God is, zo mogen ook wij zijn. Hij kiest er voor om vreemdelingen te beschermen, om wezen en weduwen te steunen en zwakken en weerlozen mogen rekenen op Zijn steun. Dat is een voorbeeld voor ons, om na te volgen. Hij is trouw, doet recht aan verdrukten en geeft hongerigen brood. Zoals Hij is, zo mogen ook wij zijn. Laten we niet onder de indruk komen van mensen met macht. Het zijn stervelingen: misschien wordt vannacht wel hun ziel van hen geëist. Andersom: laten machtigen die menen het voor het zeggen te hebben, bereid zijn om verantwoording af te leggen. Hier en nu en uiteindelijk ook voor de hoogste Rechter. Vanavond wil het bestuur verantwoording afleggen aan de kerken. Het doet dat in een positie van afhankelijkheid over wat er vorig jaar is gebeurd, hoe daarin onze keuzen zijn geweest en hoe de God van Jakob ons daarbij tot hulp is geweest. Hoe we deze God willen eren omdat hij alles goed heeft gemaakt. Hoe we Hem willen prijzen omdat hij onze hoop en verwachting meer dan heeft waargemaakt. De voorzitter gaat de vergadering voor in gebed. SEV - Verslag voorjaarsvergadering d.d. 27 mei

4 2. Ingekomen stukken/mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 3. Verslag najaarsvergadering d.d. 18 november 2010 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, onder dank aan br Hermans. Naar aanleiding van het verslag komt br Vreugdenhil terug op de volgende toezeggingen: 1. De wenselijke bestuursomvang in de toekomst: het bestuur heeft besloten dat de omvang van het bestuur de komende tijd zal worden teruggebracht via natuurlijke afvloeiïng, rekening houdend met de noodzaak om verschillende specialismen in het bestuur te hebben. Spreker verwijst naar het voorstel bestuurssamenstelling dat bij de vergaderstukken is gevoegd. 2. Br Van Pijkeren uit Zalk heeft gevraagd om de bijdrageregeling voor 2010 aan te passen door het bedrag van de maximale pensioenkosten lager vast te stellen. Dat zou de kleine kerken enigszins ontzien. De voorzitter refereert aan het voorstel inzake de eenmalige restitutie van een deel van het resterend vermogen (agendapunt 5). Door die restitutie gaan de kosten van alle kerken omlaag, dus ook die van de kleine kerken. 3. Br Koning (Amersfoort-noord) heeft gevraagd of het nodig is de aansprakelijkheidsverzekering te handhaven. Het bestuur heeft een en andermaal vastgesteld dat die verzekering zeker nog nodig is, gezien de risico s die de SEV nog loopt. Na 2010 zal het bestuur de noodzaak opnieuw bezien. Het bestuur verwacht lagere kosten in verband met de geringere omzet in de nieuwe situatie. 4. Jaarverslag 2009 Br Van der Molen merkt op dat het jaar 2009 administratief feitelijk uit twee delen heeft bestaan. Enerzijds het eerste kwartaal, waarin de SEV als pensioenfonds in eigen beheer opereerde en anderzijds de overige kwartalen. Die laatste periode kende voornamelijk drie aandachtsgebieden: de afwikkeling van de overdracht aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (hierna: PfZW), de verkoop van de beleggingen en het voortzetten van de premie-inning plus de uitbetaling aan de gepensioneerden en nabestaanden. Daarnaast moesten de statuten en het reglement worden gewijzigd. Het bestuur heeft PfZW dringend verzocht om de overdracht nog in 2009 geheel af te wikkelen. Dat bleek echter niet haalbaar. Er moet nog een klein aantal zaken worden afgewikkeld. Vandaar dat er nog een bedrag aan te betalen premies (een kleine ) op de balans staat. Br Van der Molen staat vervolgens stil bij het overzicht kerncijfers. Hij vindt dit altijd een mooi overzicht. Het laat immers in een notedop de ontwikkelingen zien en het overzicht in het nu gepresenteerde jaarverslag geeft de jaren weer gedurende welke spreker de kerken als penningmeester van de SEV mocht dienen. Dat zijn overigens niet de meest florissante jaren geweest. Na een periode van dalende beurzen en dito pensioenvermogens dook in 2008 de dekkingsgraad zelfs onder 100%. Ultimo 2008 was de dekkingsgraad 92,7%, ongeveer gelijk aan die van PfZW. Feitelijk is de daling pas gestopt rond 1 april 2009, de formele overdrachtsdatum. We zijn dus op het laagste niveau ingestapt in PfZW. Direct na 1 april 2009 is de beurs weer aangetrokken en dat vertaalde zich in een positief resultaat op de verkoop van de SEV-beleggingen. De dekkingsgraad van PfZW herstelde zich snel. Dat had ook effect op de overgebrachte pensioenverplichtingen. Het is maar zeer de vraag of een zelfstandige SEV een dergelijke stijging had kunnen realiseren. De geschetste ontwikkelingen resulteerden in een Eigen vermogen per 31 ultimo 2009 van Spreker vindt dat een geweldig resultaat, dat niemand ooit had verwacht. Ook bij de begroting en bij de doelstelling voor overdracht is het uitgangspunt geweest dat er ongetwijfeld geld bij zou moeten. De samenstelling van het Eigen Vermogen is te zien in de balans. Duidelijk is dat de SEV erg liquide is. Ingaand op de baten/lasten: de SEV heeft de PfZW-premie over 2009 betaald; kwartaal 1 zat in de koopsom en over de resterende kwartalen is ruim EUR afgedragen. Ondanks de vele extra activiteiten als de onderhandelingen met PfZW, de afwikkeling van de overdracht wijziging van statuten en reglementen, zijn de eigen kosten binnen het begrote bedrag gebleven. SEV - Verslag voorjaarsvergadering d.d. 27 mei

5 Geen der aanwezigen heeft een vraag over het jaarverslag. Br Van der Molen sluit af met de constatering dat dit de laatste keer is geweest dat hij op deze wijze de cijfers heeft toegelicht. Hij is blij dat de SEV op deze manier is afgewikkeld. Het is een goede greep geweest dat we op het dieptepunt zijn overgegaan naar PfZW. Spreker meent dat de pensioenen daar goed zijn gewaarborgd en de SEV blijft achter met een mooi Eigen Vermogen. Spreker dankt tenslotte de kerken voor het vertrouwen dat zij de afgelopen jaren in hem hebben gesteld. Br Vreugdenhil stelt vast dat het jaarverslag hiermee is gepasseerd. 5. Voorgenomen besluit aanwending resterend vermogen SEV Br Vreugdenhil licht toe dat het bestuur zich heeft beraden op de vraag wat met de overgebleven 9,5 ton zou moeten gebeuren. Spreker verwijst naar de notitie hierover die bij de vergaderstukken is gevoegd. Samenvattend geeft spreker aan dat het bestuur heeft gezocht naar een bestemming in de lijn van de oorspronkelijke doelstelling van de SEV. Het heeft dus onderzocht of er mogelijkheden zijn om de pensioenen van de predikanten te verbeteren. We moesten constateren dat dat niet tot de mogelijkheden behoort, vanwege regelgeving, grenzen die zijn gesteld, aldus br Vreugdenhil. Je kunt namelijk niet PfZW een bedrag geven om de pensioenen van een deel van de deelnemers te verbeteren. Het bestuur heeft vastgesteld dat er ca 3 ton in kas moet blijven, ongeveer 1,5 maal de jaarpremie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het heeft zich voorgenomen om de rest, ruim 6 ton, terug te ploegen naar de kerken. Daarbij zijn twee varianten bezien: terugbetaling in 5 jaarlijkse termijnen of in één keer. Uiteindelijk heeft de doorslag gegeven dat bij restitutie in 5 jaarlijkse termijnen de overgang na die 5 jaar voor de kerken erg groot zou zijn. In de jaren daarvoor zou immers niet goed zichtbaar zijn voor welke pensioenlasten de kerken in werkelijkheid staan. Het bedrag (naar verwachting ca. 19 per ziel) zal dus eind 2010 in een keer aan de kerken worden gerestitueerd. De kerken kunnen dan zelf bezien of ze het gerestitueerde bedrag willen reserveren om de kosten van de pensioenvoorziening in de komende tijd of na afloop van de overgangstermijn te dempen. De aanwezige afgevaardigden stemmen bij acclamatie in met het voorgenomen bestuursbesluit. 6. Bestuurssamenstelling Onder verwijzing naar het bij de stukken gevoegde voorstel deelt br Vreugdenhil mede dat in het kader van de vraag hoe verder met de omvang van het bestuur ds Van t Hof heeft aangegeven dat hij in de najaarsvergadering vervroegd wil aftreden. Het bestuur respecteert dit besluit. 7. Afscheid br A.J. van der Molen Br Vreugdenhil memoreert dat in de najaarsvergadering 2009 het aftreden van br Van der Molen is aangekondigd. Br Van der Molen zegde wel toe om het jaarverslag 2009 nog af te ronden. Het bestuur respecteert uiteraard het besluit van br Van der Molen om af te treden. In hem verliest de SEV een uiterst deskundig penningmeester en een kenner van het pensioenwezen. In de vier jaar van zijn bestuurslidmaatschap heeft br Van der Molen zijn tijd en energie gegeven aan de oudedagsvoorziening avn de predikanten. Zij beseffen dat wellicht niet maar ze mogen hem dankbaar zijn voor zijn inzet voor een gezonde financiële situatie van de SEV. Die inzet ging gepaard met kennis en kunde van de Pensioenwet. Daar heeft de SEV van mogen profiteren. Toen in 2008 de SEV op een kruispunt stond: doorgaan als pensioenfonds nieuwe stijl of opgeven, was br Van der Molen één van de voorstanders van doorgaan. Hij liet zich niet afschrikken door bijvoorbeeld de deskundigheidseisen die voor bestuurders zouden gaan gelden. Hij had er vertrouwen in dat het bestuur de toets van DNB ruim zou doorstaan. Zover is het niet gekomen. Toen de SEV besloot tot overdracht aan PfZW en in een andere, beperkter vorm achterbleef, leek voor br Van der Molen de aardigheid er een beetje af. Dat voedde bij hem de gedachte dat hij zich niet opnieuw voor een periode van vier jaar beschikbaar wilde stellen. Met veel verve heeft br Van der Molen telkens de begroting en het jaarverslag gepresenteerd. Bij zijn vertrek laat hij een prachtige erfenis achter. Een penningmeester die de kerken bij zijn afscheid zo n cadeau geeft, mag de zaal met opgeheven hoofd verlaten. Wie had kunnen denken dat we ooit nog eens 19 per ziel zouden kunnen teruggeven aan de kerken, aldus spreker. Het is een waardig afscheid. Alle lof voor het deskundig beheer. Br Van der Molen kan het penningmeesterschap met een gerust hart overlaten aan zijn opvolger, br Klaver. SEV - Verslag voorjaarsvergadering d.d. 27 mei

6 In de kring van het bestuur zal nog afscheid worden genomen van br Van der Molen. Voor nu zegt br Vreugdenhil namens de kerken dank voor zijn inspanningen en wenst hem Gods zegen toe voor hem en allen die hem lief zijn. Vooruitlopend op het bestuurlijke afscheid overhandigt br Vreugdenhil hem alvast een boeket, als dank aan zijn echtgenote die hem zo vaak aan de SEV heeft afgestaan. Br Van der Molen dankt voor het vertrouwen dat hij al die jaren heeft genoten. Hij vindt het teveel eer dat het nu behaalde resultaat aan zijn penningmeesterschap wordt toegeschreven. Niemand had het gepland of verwacht, het is ons in de schoot geworpen. Bovendien was hij bij de begrotingen en jaarrekeningen afhankelijk van br Van Rees en zr Janssens. Spreker dankt br Vreugdenhil voor zijn goede woorden en wenst een ieder Gods Zegen toe voor de komende jaren. 8. Rondvraag Op de vraag van br Stam (Nieuwegein) antwoordt zr Janssens dat de verzending van de nota s aan de kerken de komende dagen van start gaat. Refererend aan een vraag van br Scholten (Rijswijk) in de vorige vergadering: in het nieuwe systeem wordt datgene dat de kerken verschuldigd zijn en dat wat ze eventueel aan subsidie ontvangen, gesaldeerd. Br Vreugdenhil meldt nog dat br Koning heeft gevraagd om een samenvattend overzicht van het ouderdoms- en invalditeitspensioen in onze kerken, zodat duidelijk is waar de kerken aan toe zijn, welke percentages gelden. Br Vreugdenhil geeft aan dat er een algemeen stuk op de site zal komen waarin de kerken kunnen lezen wat een kerk wanneer moet melden aan PGGM en/of SEV. Br Vreugdenhil meldt tenslotte dat de najaarsvergadering DV zal worden gehouden op woensdag 17 november 2010 om uur. 9. Sluiting Nadat br Martens de vergadering met dankgebed heeft besloten, sluit br Vreugdenhil de vergadering, dankt de afgevaardigden voor hun aanwezigheid en participatie en wenst ieder een goede thuisreis. Vastgesteld in de vergadering met de kerken d.d. 17 november 2010 drs B.P. Vreugdenhil, voorzitter W. van Veen, secretaris SEV - Verslag voorjaarsvergadering d.d. 27 mei

7 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING "S.E.V." Agendapunt 4 - najaarsvergadering 2010 BESTUURSSAMENSTELLING Visie op de omvang van het bestuur Zoals eerder gemeld heeft het bestuur, gezien de nieuwe taak van de SEV, zich beraden op de toekomst. Statutair gezien dient het bestuur uit minimaal vijf leden te bestaan. Het bestuur heeft eerder uitgesproken dat de omvang van het bestuur kan worden teruggebracht en het wil dat effectueren door natuurlijk verloop. Aldus worden regulier aftredende bestuursleden niet vervangen, tenzij hun specifieke deskundigheid ook in de nieuwe situatie niet in het bestuur kan worden gemist. Sinds het aftreden van br Van der Molen bestaat het bestuur uit acht leden. Vervroegd aftreden ds Van t Hof Zoals gemeld tijdens de voorjaarsvergadering: ds Van t Hof heeft overwogen dat in de nieuwe situatie het belang om een predikant in het bestuur te hebben, is vervallen. Hij geeft er daarom de voorkeur aan om in de najaarsvergadering 2010 vervroegd af te treden. Gezien zijn overwegingen bewilligt het bestuur in het voornemen van ds Van t Hof, onder dank voor zijn inzet voor de SEV. Voor hem zal geen opvolger worden gezocht. Regulier aftreden br H Van Rees en br B. Vreugdenhil In de najaarsvergadering zijn de brs H. van Rees en B. Vreugdenhil regulier aftredend. Statutair is de zittingstermijn onbeperkt. In 1996 heeft het bestuur zelf de maximale zittingsduur op 12 jaar gesteld en voorts bepaald dat voor het voorzitterschap in beginsel een minimale termijn van 8 jaar geldt. Op grond van dit bestuursbesluit zou br Van Rees in beginsel niet herbenoembaar zijn. Op grond van vorenstaande visie op de omvang van het bestuur zou voorts moeten worden bezien of het noodzakelijk is om zijn specifieke deskundigheid in het bestuur te handhaven. Het bestuur acht de aanwezigheid van actuariële deskundigheid in het bestuur ook voor de komende jaren noodzakelijk. Daar komt bij dat er nog enkele dossiers in behandeling zijn waarvoor actuariële deskundigheid onontbeerlijk is. Die betreffen de nasleep van zowel de overdracht aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn als de met ASR afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering. Br Van Rees is ingevoerd in die materie, die gezien de historie en de complexiteit moeilijk over te dragen zou zijn. Bovendien zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken bepaald niet gezegend met een groot aantal actuarissen. Om die reden heeft het bestuur br Van Rees met enige schroom gevraagd of hij beschikbaar is voor herbenoeming voor een nieuwe termijn. Br Van Rees heeft die vraag bevestigend beantwoord, met de kanttekening dat hij zich niet bij voorbaat wil vastleggen voor de volledige zittingstermijn. Het bestuur is dankbaar dat br Van Rees bereid is ook de komende jaren de SEV nog te dienen. Br Vreugdenhil is voorzitter van het bestuur sinds de najaarsvergadering van Hij heeft de SEV met vaste hand door de roerige tijd van overdracht (en de voorbereiding daarvan) geloodst. Br Vreugdenhil heeft desgevraagd aangegeven dat hij beschikbaar is voor herbenoeming. Het bestuur is ook hem zeer dankbaar voor zijn bereidheid om de S.E.V. een nieuwe periode van vier jaar als voorzitter te dienen. Het bestuur stelt de kerken gaarne voor om br H. van Rees en br B. Vreugdenhil opnieuw te benoemen. De gebruikelijke gedragslijn volgend, stelt het bestuur de kerken ook nu in de gelegenheid om een voordracht voor tegenkandidaten in te dienen. Dat kan (uitsluitend schriftelijk) tot en met 31 oktober bij zr Janssens-Boer. Utrecht, 29 september 2010 het bestuur van de Stichting S.E.V.

8 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan HD UTRECHT -adres: Aan de kerkenraden van de Nederlands Gereformeerde Kerken Datum: 12 oktober 2010 Betreft: Begroting 2011 Geachte broeders en zusters, Bijgaand treft u de begroting voor het jaar 2011 aan en een raming van het huidige financiële jaar. Zoals bekend heeft de Stichting Emeritaatsvoorziening (verder SEV ) het pensioenvermogen en de bijbehorende verplichtingen per 1 april 2009 overgedragen aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn was dan ook het eerste volledige jaar waarin de SEV zich bezighield met de nieuwe taakstelling: de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de predikanten en de premieverevening. Daarnaast zal in 2010 een deel van het vermogen van de SEV teruggestort worden aan de kerken, conform het door de kerken bevestigde besluit (voorjaarsvergadering 2010). Toelichting op de begroting 2011 Bijdrage en subsidie kerken In par. III van het reglement worden de bijdrage per lid en de onderlinge verevening geregeld. In de begroting moeten de volgende bedragen worden opgenomen: a. de door de kerken aan de Stichting verschuldigde bijdrage per lid; b. het maximumbedrag aan pensioenkosten, omgerekend per lid, waarboven een aangesloten kerk in aanmerking komt voor een vereveningssubsidie; c. het percentage pensioenpremie dat het Pensioenfonds Zorg en Welzijn over het lopende jaar in rekening brengt over de pensioengrondslag alsmede de franchise, waarover het Pensioenfonds Zorg en Welzijn geen pensioenpremie in rekening brengt. De bijdrage per lid was in ,00 per lid. Voor 2011 wordt hetzelfde bedrag voorgesteld. Deze bijdrage is van toepassing op een gemeente waaraan een predikant is verbonden. Voor de vacante gemeente wordt de bijdrage volgens artikel 17 met drie vermenigvuldigd. Voor de vacante gemeente geldt dus een bijdrage van 24,00. Het maximumbedrag aan pensioenkosten is voor ,00 per lid. Het bestuur is voornemens dat bedrag voor 2011 op 41,00 te stellen. Op grond van artikel 16 worden in de begroting de franchise en het premiepercentage opgenomen die Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) hanteerde voor het kalenderjaar dat aan het begrotingsjaar voorafging. Daarmee worden de in de vorige alinea bedoelde pensioenkosten berekend. Over 2010 brengt PfZW 23,1% over de pensioengrondslag in rekening, met een franchise van

9 Met deze gegevens is de begroting voor 2011 berekend. De begroting is gebaseerd op leden. Het aantal vacante gemeenten is 21. De verwachte bijdrage is berekend op , dat is onder invloed van vacante en niet-vacante gemeenten gemiddeld 9,65 per lid. De raming voor 2010 komt uit op een gemiddelde van 9,89 per lid. Er is dus in de begroting voor 2011 rekening gehouden met (gemiddeld) iets minder vacante gemeenten dan gemiddeld over Het maximum aan pensioenkosten per lid wordt beperkt verhoogd ten opzichte van 2010, namelijk tot 41,00 per lid. Als volgens de reglementaire vaststelling het bedrag aan pensioenkosten hoger is dan 41,00 per lid komt het meerdere voor subsidie in aanmerking. Hier zien we een stijging van de subsidiekosten van in de raming 2010 tot in de begroting. Dit is het gevolg van de feitelijke verdeling tussen gemeenten die gezien de reglementaire condities wel of niet onder de voorwaarden voor de subsidie vallen. Het bestuur heeft in 2010 gebruik gemaakt van de in artikel 21 van het reglement vastgelegde bevoegdheid in een specifieke situatie af te wijken van de strikte toepassing van par. III van het reglement. De kosten, verbonden aan deze hardheidsclausule, worden voor 2010 geraamd op In de begroting 2011 is hier voor opgenomen. Premie Arbeidsongeschiktheidsverzekering De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal in 2011 nagenoeg gelijk zijn aan de premie van Overige inkomsten Naast de bijdrage van de kerken is er één andere inkomstenbron te weten de intrest over het vermogen. De opbrengst hiervan wordt op circa 2% van het vermogen geschat. Kosten van de SEV De kosten van de SEV worden voor 2011 lager ingeschat dan in In 2010 bleek er in de eerste helft van het jaar nog veel werk verzet te moeten worden inzake de overdracht naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Reeds in de loop van 2010 zagen wij deze werkdruk drastisch afnemen waardoor een lager niveau van de kosten te verwachten is voor het jaar Begroot resultaat Volgens de begroting 2011 zal het resultaat in dat jaar beperkt zijn. Kerncijfers begroting De bijdrage per lid als bedoeld in artikel 16 lid 1a is 8,00 per lid i en het maximumbedrag per lid waarboven een kerk aanspraak kan maken op een subsidie is 41,00 per lid. Hoogachtend namens het bestuur, w.g. S. Klaver, penningmeester. Bijlage: begroting 2011, raming 2010 i NB: op grond van artikel 17 reglement geldt voor een vacante kerk een bijdrage van 24 per lid.

10 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING bedragen x begroting 2011 raming 2010 begroting 2010 baten lasten baten lasten baten lasten toelichting bijdragen kerken 315,7 323,7 326,7 cfm. artikel 17 reglement subsidies kerken 77,4 72,6 63,1 cfm. artikel 18 reglement hardheidsclausule 5,0 4,2 cfm. artikel 21 reglement premie ASR 197,1 197,4 214,8 jaarpremie ao-verzekering predikanten premie PfZW 11,0 10,5 premie voor rekening SEV intrest 7,0 17,0 17,0 ca. 2% over het vermogen kosten 34,9 48,4 41,0 zie onderstaande specificatie resultaat 8,3 7,1 14,3 322,7 322,7 340,7 340,7 343,7 343,7 Uitgangspunten voor de begroting Procentuele traktementsverhoging 1% Maximale pensioenkosten, omgerekend per lid 41 zie artikel 16 lid 1 sub b reglement SEV-bijdrage, omgerekend per lid 8 zie artikel 16 lid 1 sub a reglement SEV-bijdrage vacante kerk, omgerekend per lid 24 zie artikel 17 sub b reglement Premie PfZW ,10% zie artikel 16 lid 1 sub c reglement Franchise PfZW zie artikel 16 lid 1 sub c reglement Specificatie kosten begroting 2011 raming 2010 begroting 2010 toelichting: zie aanbiedingsbrief salariskosten 18,0 28,0 21,0 sociale lasten 2,7 4,2 2,0 bestuurskosten 3,0 5,0 6,0 accountantskosten 5,0 5,0 6,0 kantoorkosten 4,0 4,0 4,0 verzekeringen 2,2 2,2 2,0 34,9 48,4 41,0

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV)

JAARVERSLAG 2012 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) JAARVERSLAG 2012 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING (SEV) VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting SEV is statutair gevestigd te Rotterdam. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING (S EV) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT e-mail-adres: SEV@RMAIL.NL WWW.NGK-SEV.

S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING (S EV) mr J. Janssens-Boer Prof. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT e-mail-adres: SEV@RMAIL.NL WWW.NGK-SEV. S TICHTING EMERITAATS VOORZIENING (S EV) mr J. Janssens-Ber Prf. L. Fuchslaan 31 3571 HD UTRECHT e-mail-adres: SEV@RMAIL.NL WWW.NGK-SEV.NL AAN de kerkenraden en cmmissies van beheer/penningmeesters van

Nadere informatie

Nederlands Gereformeerde Kerken Landelijke Vergadering Amersfoort 2001

Nederlands Gereformeerde Kerken Landelijke Vergadering Amersfoort 2001 Nederlands Gereformeerde Kerken Landelijke Vergadering Amersfoort 2001 Verslag eerste zitting - 17 februari Bidstond Op de eerste zittingsdag van de Landelijke Vergadering (LV) te Amersfoort 2001 komen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht

JAARVERSLAG 2003. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. Kerncijfers/vijfjarenoverzicht JAARVERSLAG 2003 van de Stichting Emeritaatsvoorziening "S.E.V." van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht 00000000.0.00 0.00. 0 00"000'0000"0' o 0"'0 pagina 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. pagina

JAARVERSLAG 2004. van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken. pagina JAARVERSLAG 2004 van de Stichting Emeritaatsvoorziening S.E.V. van Nederlands Gereformeerde Kerken Kerncijfers/vijfjarenoverzicht. 3 pagina Bestuursverslag 4 Jaarrekening 9 Overige gegevens 15 Actuarieel

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 23 mei 2012 om 11.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT NV ( TNT ) gehouden op 25 mei 2011, 14.00 uur in Radisson Blu hotel te Schiphol-Rijk 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV

Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV Voorwoord van de Voorzitter Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV secretariaat: telefoon: internet: email: Postbank: Amalia van Solmslaan 28 3708 CN Zeist 030 69 20 857 www.vgv2003.nl info@vgv2003.nl 96

Nadere informatie