Nota van Inlichtingen 10 mei 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van Inlichtingen 10 mei 2012"

Transcriptie

1 Nota van Inlichtingen 10 mei 2012 In het kader van de aanbesteding van het inzamelen en vermarkten van huishoudelijk oud papier en karton en verpakkingsglas van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren en Son en Breugel opdrachtgevers: de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren en Son en Breugel Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 1 van 14

2 70 PvE Het papier van de gemeente Asten wordt zelf geperst en dient bij de vereniging op locatie te worden afgehaald. Waarom dient hiervoor op het inschrijfbiljet een aanbiedlocatie te worden aangedragen? De aanbiedlocatie is de locatie waar de vermarkter het OPK wenst te ontvangen. Het is aan de inzamelaar om het OPK te transporteren van het inzamelgebied c.q. de inzamellocatie naar de aanbiedlocatie van de vermarkter. Dat geldt dus ook voor de gemeente Asten, waar het OPK door de inzamelaar wordt getransporteerd van de inzamellocatie van Jong Nederland naar de door de 71 PvE Wat is het formaat en het gewicht van de balen die bij de vereniging in de gemeente Asten dienen te worden geladen? Zijn er daarnaast voorzieningen aanwezig voor belading van een tautliner of zeecontainer? 72 PvE Mogen wij aannemen dat eigendom over gaat zodra het oud papier en karton op de aanbiedlocatie is aangeleverd én geaccepteerd? vermarkter geoffreerde aanbiedlocatie. De balen zijn in de huidige situatie 100 cm breed, 80 cm hoog en 140 tot 150 cm lang. Dit is variabel en andere lengtes zijn ook mogelijk. Een baal weegt circa 550 tot 600 kg en men laadt circa 50 balen per keer. Men beschikt verder over een balenklem op een heftruck en kan daarmee vrijwel alles beladen. Deze vraag heeft tot het inzicht geleid dat in het Programma van Eisen sprake is van een omissie. Het is namelijk niet de bedoeling dat de inzamelaar/- transporteur eigenaar wordt van het ingezamelde OPK. De inzamelaar/transporteur zamelt in opdracht van de gemeente het OPK in. Aldus wordt de gemeente eigenaar van het OPK. Vanzelfsprekend dient de inzamelaar/transporteur er voor te zorgen dat uitsluitend OPK wordt ingezameld en dat het ingezamelde OPK tijdens het transport van het inzamelgebied naar de aanbiedlocatie niet vervuild raakt, vermengd raakt met andere stoffen of op andere wijze kwalitatief schade oploopt. De vermarkter dient het OPK over te nemen zoals het is ingezameld en door de inzamelaar/transporteur wordt aangeboden. Met die overname gaat de eigendom van de gemeente over naar de vermarkter. Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 2 van 14

3 73 PvE Is het mogelijk om voor de berekening van de afstanden de ANWB-routeplanner te gebruiken? Dit programma is voor elke inschrijver vrij te gebruiken. Omdat web-based routeplanners, zelfs met invoer van dezelfde variabelen, voor eenzelfde route niet altijd dezelfde uitkomst geven, is de ANWBrouteplanner voor ons niet acceptabel. Wij handhaven de keuze om gebruik te maken van de 74 PvE Is het akkoord dat een aanbiedlocatie vergund is op het moment van (voorlopige) gunning wanneer bij inschrijving kan worden aangetoond dat de vergunde situatie aanstaande is? EasyTravel Pro. Het is akkoord dat de aanbiedlocatie definitief vergund is op het moment dat de voorlopige gunning aan de colleges van de opdrachtgevers wordt voorgelegd Alle aanbieders met een aanbiedlocatie die op het moment van inschrijving nog niet vergund is, dienen ervoor te zorgen dat uiterlijk 14 augustus 2012 bij de SRE Milieudienst een verklaring is aangeleverd waarin wordt bevestigd dat de opdrachtnemer in bezit is van de gevraagde vergunning. In deze verklaring dient tevens vermeld te zijn: het adres van de vergunde locatie; de naam van de instantie die de vergunning heeft afgegeven; de datum van de uitgifte van de vergunning de geldigheidsduur van de vergunning het kenmerk van de vergunning een korte omschrijving van de activiteiten waarvoor de vergunning verleend is. De verklaring dient als volgt geadresseerd te zijn: SRE Milieudienst Europese aanbesteding OPK t.a.v. Y.E. Marijnissen Postbus AK EINDHOVEN De verklaring mag met deze adressering ook persoonlijk worden bezorgd op het adres Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven. Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 3 van 14

4 75 PvE Kunt u een rekenvoorbeeld geven van de wijze waarop de meerkilometers boven de 15 km worden verrekend Indien de aanbiedlocatie meer dan 15 kilometer verwijderd is van het afvalzwaartepunt van elk van met de op te geven opslag per ton? de opdrachtgevers, wordt op de berekende vergoeding die de vermarkter wil betalen voor het OPK een correctiepost in mindering gebracht. De correctiepost betreft het aantal kilometers boven de 15 (enkele reis) van afvalzwaartepunt naar de door de vermarkter ingeschreven aanbiedlocatie, maal 2 (retourrit), maal het aantal ritten in 2011, maal het vaste correctietarief van 1,50 per meerkilometer. 76 PvE Waarom wordt onderdeel 5 uit de verwijderingstructuur geïndexeerd? Het betreft hier een vast af te geven opbrengst, geen kosten. 77 PvE Aan wat voor optimalisatiemaatregelen moeten we denken? Rekenvoorbeeld voor perceel 12. Indien uit EasyTravel Pro blijkt dat de aanbiedlocatie 22 kilometer verwijderd is van het afvalzwaartepunt van de opdrachtgever, dan bedraagt het aantal meerkilometers 7 (=22 km min 15 km). De correctiepost is dan: 7 kilometer maal 2 (retourrit) maal 750 ritten per jaar (het aantal ritten in 2011 zoals vermeld op het inschrijfbiljet bijlage i2-m), maal 1,50 per meerkilometer =7 * 2 * 750 * 1,50 = Voor onderdeel 5 uit de verwijderingstructuur geldt: Aan de inschrijvers wordt gevraagd welke opslag zij bereid zijn te betalen boven op de marktprijs voor oud papier bont. Het is deze opslag die op het inschrijfbiljet dient te worden vermeld (T5). De opslag dient in de vorm van negatieve kosten te worden opgegeven. De opslag bovenop de marktprijs wordt jaarlijks geïndexeerd om de geldontwaarding te compenseren. Er zijn op dit moment nog geen concrete optimalisatiemaatregelen bekend die de gemeenten willen invoeren. Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 4 van 14

5 78 PvE Wat is de reden dat een vast maandelijks voorschot betaald dient te worden? Volgens de Marktberichten Oud Papier zijn de vergoedingen maandelijks te bepalen en kunnen daarom ook prima na afloop van iedere maand worden uitgekeerd. Daarnaast kunnen marktprijzen behoorlijk fluctueren waardoor de voorschotbedragen aanzienlijk uit de pas kunnen lopen met de werkelijk te vergoeden bedragen. 79 PvE 27 9 Het kan voorkomen dat een opdrachtnemer inschrijft op enkel de inzameling of enkel de verwerking van één, enkele of alle gemeenten. Stel dat daarnaast niet op de verwerking of inzameling van alle gemeenten wordt ingeschreven dan kan de combinatie waartoe de hier bedoelde opdrachtnemer zou behoren niet worden gecompleteerd, oftewel de inzameling en verwerking kan niet voor alle gemeenten worden ingevuld. Hoe wordt hiermee omgegaan? Deze vraag wordt bij de derde Nota van Inlichtingen beantwoord. Om dit probleem te ondervangen, wordt hier als volgt mee om gegaan. Inschrijven op de percelen 7 tot en met 22, variant 7, variant 16 of variant 23 mag alleen als door dezelfde inschrijver ook wordt ingeschreven op de onderliggende afzonderlijke percelen. Schematisch weergegeven moeten de inschrijvers op de percelen of varianten in de eerste kolom ook inschrijven op de corresponderende percelen en varianten in de tweede kolom. inschrijvers op moeten ook inschrijven op 7 1 t/m t/m en en en en en en t/m 7 en 9 t/m 14 en 17 t/m en 15 Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 5 van 14

6 80 PvE Om welke aanvullende bewijsstukken kan de opdrachtgever ten behoeve van de uitsluitingscriteria vragen? Het verzoek kan in principe betrekking hebben op elk onderdeel van de betreffende verklaring. Ook de aard van de bewijsstukken is niet op voorhand bepaald. Desondanks zal opdrachtgever in alle redelijkheid en alleen in uitzonderingssituaties van 81 PvE Wordt hier een verklaring omtrent gedrag bedoeld van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon? 82 PvE De inschrijver dient de financiële en economische draagkracht aan te tonen door middel van bijlage i-5, de verklaring dient te worden ondertekend door een externe accountant. Kan ook worden volstaan met het indienen van de jaarlijkse accountantsverklaring betreffende de omzet? 83 PvE Wat wordt verstaan onder de technische uitrusting van de inschrijver en in hoeverre is dit relevant voor een vermarkter? 84 PvE Waarom wordt niet gevraagd naar de omvang van de in te dienen referenties? Gezien het tonnage dat dient te worden ingezameld en verwerkt lijkt het ons zeer relevant dat, zoals gangbaar, kan worden aangetoond dat in ieder geval een bepaald percentage van dit tonnage reeds wordt ingezameld en/of verwerkt door de inschrijver. 85 PvE Wij nemen aan dat een onderaannemer mag deelnemen aan meerdere inschrijvingen? deze bevoegdheid gebruik maken. Een verklaring omtrent het gedrag wordt alleen gevraagd als de opdrachtgever daar gegronde aanleiding voor heeft. Afhankelijk van de aard van de aanleiding kan de gevraagde verklaring zowel een inschrijvende rechtspersoon als een natuurlijk persoon betreffen. De inschrijver dient bijlage i-5 zelf te ondertekenen. De handtekening van de accountant op bijlage i-5 kan worden vervangen door een Assurance Report, op voorwaarde dat daarin de hoogte van de omzet wordt vermeld welke gemiddeld per jaar is gerealiseerd in de laatste drie afgesloten boekjaren. De inschrijver dient een eigen verklaring te overleggen waarin op hoofdlijnen wordt beschreven waarom inschrijver veronderstelt dat hij over voldoende kennis, kunde en uitrusting beschikt om de opdracht volgens de eisen uit te voeren. Dit geldt ook voor de vermarkter. Opdrachtgevers hebben er voor gekozen meer waarde te hechten aan de ervaring met de aard van de activiteit dan aan de omvang van de omzet die daarmee gerealiseerd is. Ja, dat klopt. Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 6 van 14

7 86 PvE Wat wordt verstaan onder een losbladige versie van de inschrijving? Onder een losbladige papieren versie van de inschrijving verstaan wij een inschrijving in hard copy, zwart-wit, enkelzijdig in A4, die op losse bladen wordt ingediend. De bladen van de inschrijving dienen dus niet aan elkaar verbonden te 87 PvE, bijlage i PvE, bijlage P-2 51 Begrijpen wij goed dat enkel voor bijlage i-3 niet gemandateerd mag worden getekend, maar voor de overige onderdelen van de inschrijving wel? Niet voor elke gemeente is duidelijk hoe het papier dient te worden ingezameld of hoe de verhouding los/minicontainers is bij huis-aan-huis inzameling; Is het mogelijk dat er per gemeente duidelijker en gedetailleerder wordt aangegeven of het papier dat huisaan-huis wordt ingezameld los of met behulp van minicontainers wordt ingezameld? Graag zouden we deze informatie verkrijgen specifiek per inzamelroute. 89 bijlage P-2 Wat zijn de vereisten voor de papiercontainers die op locatie geplaatst moeten worden? Behoren dit standaard 30 m³ open containers te zijn? zijn, middels bijvoorbeeld een nietje. Het is juist dat,met uitzondering van bijlage i-3, de bijlagen namens inschrijver ondertekend mogen worden door degene die in bijlage i-4 als gemachtigde is aangewezen. Daarbij wordt wel aangetekend dat bijlage i-6 moet worden ondertekend door een persoon die op basis van het overgelegde uittreksel uit het beroeps- of handelsregister bevoegd is de moedermaatschappij/holding te vertegenwoordigen. De gegevens die hierover voorhanden zijn, zijn opgenomen in bijlage P-2. Deze vraag wordt beantwoord in Nota van Inlichtingen 3. Daarnaast is het niet duidelijk waar het gaat om ondergrondse containers, kan dit tevens gespecificeerd worden? In Bijlage P-2 is in paragraaf P-2.3 per individuele opdrachtgever onder het kopje Papiercontainers aangegeven hoeveel verzamelcontainers momenteel door de opdrachtnemer geplaatst zijn. Alleen in de gemeente Oirschot betreft dit twee ondergrondse papiercontainers. In de overige 11 gemeenten gaat het om bovengrondse papiercontainers. Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 7 van 14

8 90 Algemeen Kunnen de ten behoeve van inschrijving in te vullen Ja, via zijn de bijlagen in Word-format worden verzonden zodat wij volgende bijlagen verstrekt in wordformat: deze digitaal kunnen toepassen? - Bijlage P-2, Bijlage P-3, - Bijlage I-1 tot en met I-14 (m.u.v. de excel-inschrijvingsformulieren) Bijlage P-1 is alleen in PDF format beschikbaar en al bij de publicatie van het Programma van Eisen ter beschikking gesteld. De inschrijvingsformulieren I-2b tot en met I-2z zijn alleen in PDF-format en in Excelformat beschikbaar en reeds in beide formats 91 PvE o.a Is opdrachtgever bereid toe te staan dat opgegeven overslaglocaties zijn aangesloten bij PRN en VPGI gecertificeerd zijn 2 maanden voor aanvang van de opdracht, zijnde 1 januari 2013? verstrekt via De opdrachtgevers verlangen dat de totale keten (inzamelen + vermarkten) voldoet aan de eisen van de Erkenningsregeling waarvoor een OPK certificaat is verleend. De opdrachtgever wil de bedrijven uit de gehele keten (inzamelen + vermarkten) die nog niet OPKgecertificeerd zijn en wel al beschikken over een vergunning om oud papier te ontvangen en over te slaan, de kans geven om de komende maanden een OPK-certificaat aan te vragen. Daarom staat de opdrachtgever toe dat de inschrijvers op zowel de inzameling als de vermarking uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de opdracht, dus uiterlijk op 30 september 2012, een kopie van het voor hun activiteiten en in geval van inschrijving op vermarkten ook van het voor de opgegeven aanbiedlocatie afgegeven OPKcertificaat bij de SRE Milieudienst is ingediend. De kopie van het certificaat dient als volgt geadresseerd te zijn: SRE Milieudienst Europese aanbesteding OPK t.a.v. Y.E. Marijnissen Postbus 435 Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 8 van 14

9 5600 AK EINDHOVEN 92 NvI 4 vraag 10 Klopt onze aanname dat alle aanbiedlocaties per 1 januari 2013 (start nieuwe overeenkomst) in bezit dienen te zijn van het OPK certificaat? Het certificaat mag met deze adressering ook persoonlijk worden bezorgd op het adres Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven. De opdrachtnemer dient gedurende de gehele periode van de overeenkomst in het bezit te zijn en te blijven van een geldig OPK certificaat of een gelijkwaardig document. De opdrachtgevers verlangen dat de totale keten (inzamelen + vermarkten) voldoet aan de eisen van de Erkenningsregeling waarvoor een OPK certificaat is verleend. De opdrachtgever wil de bedrijven uit de gehele keten (inzamelen + vermarkten) die nog niet OPKgecertificeerd zijn en wel al beschikken over een vergunning om oud papier te ontvangen en over te slaan, de kans geven om de komende maanden een OPK-certificaat aan te vragen. Daarom staat de opdrachtgever toe dat de inschrijvers op zowel de inzameling als de vermarking uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de opdracht, dus uiterlijk op 30 september 2012, een kopie van het voor hun activiteiten en in geval van inschrijving op vermarkten ook van het voor de opgegeven aanbiedlocatie afgegeven OPKcertificaat bij de SRE Milieudienst is ingediend. De kopie van het certificaat dient als volgt geadresseerd te zijn: SRE Milieudienst Europese aanbesteding OPK t.a.v. Y.E. Marijnissen Postbus AK EINDHOVEN Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 9 van 14

10 93 NvI 14 Vraag 49 In uw antwoord geeft u aan dat overige gegevens omtrent de inzameling van OPK niet voorhanden zijn. Echter zijn gegevens als aanvangstijden, inzamelschema's, aantal aansluitingen per route, aantal vrijwilligers per route, hoe lang dient een afzetcontainer te staan etc. van zeer groot belang voor de calculatie. Deze zijn niet of nauwelijks terug te vinden in het bestek of zelfs op de gemeentelijke websites. Graag willen wij u vragen deze gegevens kenbaar te maken zodat er een goed overwogen calculatie kan worden gemaakt. Op het moment wij deze niet krijgen, zijn wij verplicht onze uitgangspunten aan te houden. Op het moment dat een opdrachtgever zich hier in niet kan vinden, kan dit consequenties hebben op de aangeboden prijs. 94 NvI 8 Pagina 22 Als het tarief per aansluiting wordt gehandhaafd en de frequentie gaat van tweewekelijks naar maandelijks, dan houdt dat een ruime halvering in van de vergoeding. Het in te zamelen tonnage en de daarbij behorende kosten en te betalen vergoeding blijven hetzelfde. Hoe gaat u daar mee om? Het certificaat mag met deze adressering ook persoonlijk worden bezorgd op het adres Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven. Deze vraag zal in de derde Nota van Inlichtingen worden beantwoord. In de Nota van Inlichtingen is aangegeven: Voor zover gemeenten overwegen om de inzamelfrequentie aan te passen, is dat in het Programma van Eisen of bijlage P-1 vermeld. Bovendien hanteren de meeste gemeenten een inzamelfrequentie van eenmaal per maand. Het is niet aannemelijk dat die frequentie wordt gehalveerd. Op basis daarvan dient u in te schatten wat het risico is dat de frequentie in uw nadeel of voordeel verandert. Voor de gemeenten die afrekenen op basis van aantal aansluitingen geldt geen correctiemechanisme voor het verlagen van de inzamelfrequentie. Hetzelfde geldt voor verhoging van de inzamelfrequentie zoals die in de gemeente Someren aan de orde is. Een hogere frequentie Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 10 van 14

11 levert meer werk en een navenant hogere vergoeding om. Een lagere frequentie minder werk en een navenant lagere vergoeding. 95 NvI 9 Pagina 25 Kunt u de betalingstermijn in de conceptovereenkomst aanpassen van 45 naar 30 dagen, conform de beantwoording van NvI 25? 96 NvI 18 Pagina 64 Het door u verstrekte adres betreft een postbus. Inschrijvingen worden doorgaans persoonlijk afgeleverd. Kunt u aangeven op welk feitelijke adres de aanbesteding afgegeven kan worden? De vergoeding per aansluiting blijft, afgezien van de indexering, namelijk gelijk. Voor de gemeenten die afrekenen op tonnage is bepaald dat het aanpassen van de inzamelfrequentie alleen in overleg gebeurd. Daar zijn de consequenties van het aanpassen van de frequentie ook veel groter, omdat tweemaal zo vaak inzamelen niet tweemaal zoveel OPK oplevert. In het contract staat al een betalingstermijn van 30 dagen. De 45 dagen termijn geldt voor het versturen van de factuur, niet voor de betaling daarvan. De offerte dient als volgt geadresseerd te zijn: Offerte OPK en/of Glas niet openen voor 26 juni 2012 om uur SRE Milieudienst Europese aanbesteding OPK t.a.v. Y.E. Marijnissen Postbus AK EINDHOVEN De offerte en alle overige stukken mogen met de aangegeven adressering ook persoonlijk worden bezorgd op het adres Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven. 97 Overeenkomst Algemeen In deze overeenkomst wordt nu vaak de term opdracht gebruikt. Daarnaast is de titel van de overeenkomst ook Overeenkomst voor Opdracht. Dient deze overeenkomst in het kader daarvan als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 gekwalificeerd te Het woord <<opdracht>> in de titel betreft een invoegveld. Daar zal de aard van de opdracht worden ingevuld ( inzameling van huishoudelijk OPK of glas ). Het gebruik van de term <<opdracht>> in de titel houdt dus geen verwijzing in naar artikel 7: 400 BW. Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 11 van 14

12 worden? 98 Bestek Artikel 13.5 Op pagina 39 staat vermeld dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon slecht eenmaal kan inschrijven (al dan niet in combinatie). Bedoelt u hiermee dat een natuurlijk/rechtspersoon slechts eenmaal (al dan niet in combinatie) per perceel kan inschrijven? Een inschrijver kan namelijk bijvoorbeeld zelfstandig inschrijven op de percelen van OPK-1, maar voor de percelen OPK-4 in combinatie met een andere partij in willen inschrijven. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon mag maar één keer, al dan niet in combinatie, inschrijven op een perceel en/of een variant. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon mag wel op meerdere percelen en/of varianten inschrijven. De door u beschreven situatie is dus toegestaan. Aanvullende informatie De antwoorden op de vragen 79 en 91 betreffen een wezenlijke wijziging van de voorwaarden van de inschrijving (wijziging van de benodigde documenten voor de gunning en wijziging van de gunningsystematiek). Daarom gaat de termijn van deze aanbesteding opnieuw in op het moment van publiceren van deze Nota van Inlichtingen. De nieuwe termijnen worden als volgt: Tijdschema Openbare Europese aanbesteding Melding EU met digitaal bestek dinsdag 3 april 2012 Inleveren schriftelijke vragen vrijdag 20 april 2012 (12.00 uur) Publicatie Nota van Inlichtingen 1 vrijdag 27 april 2012 Publicatie Nota van Inlichtingen 2 dinsdag 10 mei 2012 Inleveren schriftelijke vragen woensdag 25 mei 2012 (12.00 uur) Publicatie Nota van Inlichtingen 3 vrijdag 8 juni 2012 Inleveren offertes dinsdag 26 juni 2012 (12.00 uur) Voorlopige gunning dinsdag 21 augustus 2012 Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 12 van 14

13 Definitieve gunning donderdag 6 september 2012 Aanvang opdracht dinsdag 1 januari 2013 Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 13 van 14

14 Nr. Document Pagina Paragraaf Aanvullende informatie 99 NvI 8 Vraag 22 Uitgezonderd op dit antwoord is de gemeente Someren onderdeel in perceel 1 en variant 7 en onderdeel in perceel 17 en variant 23. Voor deze gemeente wordt bij de inschrijving op perceel 1, variant 7, perceel 17 en variant 23 gevraagd naar zowel een tarief voor 1x per maand inzamelen (T2) als naar een tarief voor twee keer per maand inzamelen (T2a). Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 14 van 14

Offerteaanvraag voor:

Offerteaanvraag voor: Offerteaanvraag voor: het inzamelen en vermarkten van huishoudelijk oud papier en karton en verpakkingsglas van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot,

Nadere informatie

Inzamelen en transporteren van oud papier en karton Gemeente Beuningen

Inzamelen en transporteren van oud papier en karton Gemeente Beuningen Inzamelen en transporteren van oud papier en karton Gemeente Beuningen Nota van Inlichtingen Datum : donderdag 9 juli 2015 Kenmerk : Beuningen OPK- 2015 Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 19 december 2006 Registratienummer: 2006/92 Agendapunt nummer: 16

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 19 december 2006 Registratienummer: 2006/92 Agendapunt nummer: 16 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 19 december 2006 Registratienummer: 2006/92 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Facilitaire taken afvalverwijdering (milieustraat,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs

Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs Opgesteld door: Projectgroep Versie: Definitief Datum: 16 oktober 2014 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Aanbesteding Inzameling Huishoudelijk Afval gemeente Duiven Doc.nr. JMA Inz

Nota van Inlichtingen Aanbesteding Inzameling Huishoudelijk Afval gemeente Duiven Doc.nr. JMA Inz Nota van Inlichtingen Aanbesteding Inzameling Huishoudelijk Afval gemeente Duiven Doc.nr. JMA20150703Inz Volg nr. Pag. nr. Art. nr. Vraag Antwoord 1 8 1.1 De gemeente gaat Diftar invoeren op basis van

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen. leerlingenvervoer gemeenten Lopik, Montfoort, Nieuwegein en IJsselstein

Derde Nota van Inlichtingen. leerlingenvervoer gemeenten Lopik, Montfoort, Nieuwegein en IJsselstein Derde Nota van Inlichtingen leerlingenvervoer gemeenten Lopik, Montfoort, Nieuwegein en IJsselstein Projectnummer: DP20141104 Status: Definitief Colofon: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Categorie: Bijlage 4 Datum: Nota van Nota van Inlichtingen

Categorie: Bijlage 4 Datum: Nota van Nota van Inlichtingen Datum publicatie Nota v Inl: 18-04-2013 Nota van Inlichtingen Schoolzwemvervoer en Schooltuinenvervoer 1. Bijlage 4. Kunt u bevestigen dat deze bijlage pas hoeft te worden aangeleverd na een verzoek daartoe

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: Aan: H.P.A. Kerkers de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Inzamelen oud papier en karton Steller: M. Pardoen Datum: 17 februari 2012 Nr.: RIB-HK-1208 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem

Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Aanmeldingsformulier Inschrijvers voor de exploitatie van Grand Café Mahler in Musis Sacrum te Arnhem Stichting Musis & Stadstheater Arnhem 1 mei 2017 lagroup bv www.lagroup.nl Postbus 1558 consult@lagroup.nl

Nadere informatie

Tweede Nota van Inlichtingen aanbesteding Regiotaxi Noordoost-Brabant. TenderNed Kenmerk 95023

Tweede Nota van Inlichtingen aanbesteding Regiotaxi Noordoost-Brabant. TenderNed Kenmerk 95023 Naam aanbesteding: Aanbestedende dienst: Contactpersonen: Regiotaxi Noordoost-Brabant GR-KCV Mevr. V. Extra Vraag 1 Pagina 20 uit Bestek Paragraaf: 4.3.3 Het is niet mogelijk om het referentieformulier

Nadere informatie

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/2012.0041 Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Vraag 1. Offerteaanvraag, pagina 4 Het viel ons op dat u al een eerste

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet).

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Drank- en Horecawet Model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Dit formulier is bestemd voor rechtspersonen die zich richten

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen

Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen Nota van Inlichtingen Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Inzameling en Verwerking Oud Papier en Karton gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Nota van Inlichtingen_1 Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart 2014 Van Veiligheidsregio Haaglanden Perceel 2 Project Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Deze Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2 Nota van Inlichtingen 2 n.a.v. Offerteaanvraag inzake de Europese aanbesteding IBT/LBB LAARZEN t.b.v.leden Interne Bijstand Teams en Landelijke Bijzondere Bijstand van de Dienst Justitiële inrichtingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

EU-aanbesteding Basismobiliteit Noord-Veluwe - perceel 2: vervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Ermelo Referentie: 1326

EU-aanbesteding Basismobiliteit Noord-Veluwe - perceel 2: vervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Ermelo Referentie: 1326 Nota van Inlichtingen EU-aanbesteding Basismobiliteit Noord-Veluwe - perceel 2: vervoer Aanbesteding EU-aanbesteding Basismobiliteit Noord-Veluwe - perceel 2: vervoer Aanbestedende Dienst: Gemeente Ermelo

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Nr. 4. ten behoeve van het project. Levering gevechtslaarzen en toebehoren

Nota van Inlichtingen. Nr. 4. ten behoeve van het project. Levering gevechtslaarzen en toebehoren Nota van Inlichtingen Nr. 4 ten behoeve van het project Levering gevechtslaarzen en toebehoren Project Levering gevechtslaarzen en toebehoren Referentienummer 872.15.1060.H Aankondiging op www.tenderned.nl

Nadere informatie

Nota van inlichtingen

Nota van inlichtingen Aanbesteding postdiensten Nota van inlichtingen Kenmerk: 2016-150 Status: Definitief Aantal pagina s: 8 Datum: 11-11-2016 1 Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Afvalverwijdering PWN, HHNK en KDC. Referentie:

Afvalverwijdering PWN, HHNK en KDC. Referentie: Nota van Inlichtingen Afvalverwijdering PWN, HHNK en KDC Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Afvalverwijdering PWN, HHNK en KDC Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Omschrijving: Aanbesteding

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant Offerteaanvraag Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant 1. Algemene informatie Door middel van deze offerteaanvraag wordt u uitgenodigd om een offerte in te dienen

Nadere informatie

Aanbesteding opvang en verzorging van gezelschapsdieren

Aanbesteding opvang en verzorging van gezelschapsdieren Aanbesteding opvang en verzorging van gezelschapsdieren 1 e Nota van Inlichtingen naar aanleiding van de publicatie op TenderNed op 7 augustus 2012 TenderNed-kenmerk: 9563 Datum: 20 augustus 2012 Versie:

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen nr. 1 van 18 juli en Nota van Inlichtingen nr. 2 van 11 augustus 2016 en Nota van Inlichtingen nr. 3 van 18 augustus 2016

Nota van Inlichtingen nr. 1 van 18 juli en Nota van Inlichtingen nr. 2 van 11 augustus 2016 en Nota van Inlichtingen nr. 3 van 18 augustus 2016 Nota van Inlichtingen nr. 1 van 18 juli en Nota van Inlichtingen nr. 2 van 11 augustus 2016 en Nota van Inlichtingen nr. 3 van 18 augustus 2016 Aanbestedingsleidraad voor de Europese aanbesteding inzake

Nadere informatie

Sociaal domein Gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek & Oisterwijk

Sociaal domein Gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek & Oisterwijk Sociaal domein Gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek & Oisterwijk Deel V: Bewerkbare bijlagen Procesdocument ten behoeve van de contractering Sociaal Domein Referentienummer Gemeente: INK/GDHO/SD/01082013

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het leveren van

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het leveren van Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het leveren van postdiensten Aanbesteding Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het leveren van postdiensten

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten

Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Status: Definitief Datum: 14-10-2015 Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Erratum Naam # document Bladzijde Paragraaf

Nadere informatie

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Par NTA 8058 Eis NTA 8058 Aard van de zelfverklaring Aard van onderliggende bewijsmateriaal 7.2 De certificerende instelling mag geen commercieel,

Nadere informatie

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten Bezoekadres Markt 1 5688 AJ O rschot Postadres Postbus 21 5 568821 Oirschot Telefoon +31 499 583 451 E-mail ìnfo@bizob.nl lnternet www.b zob.nl Rabobânk 1708.95.238 KvK 17159755 tban NL70 RABO 0170 8952

Nadere informatie

II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) , , II.1.7) Inlichtingen over de

II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) , , II.1.7) Inlichtingen over de Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Regionaal Milieubedrijf Brabant-Noordoost Gildekamp 8 Johan Bens5431

Nadere informatie

Document NL

Document NL pagina 1 van 5 Document 2004-145738-NL 31/08/2004 S169 Europese Gemeenschappen Diensten Openbare procedure I. II. III. IV. VI. NL-Roermond: Ophalen van huisvuil 2004/S 169-145738 AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Aanbesteding Inzameling en Verwerking van Oud Papier en Karton in gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel Doc.nr.

Nota van Inlichtingen Aanbesteding Inzameling en Verwerking van Oud Papier en Karton in gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel Doc.nr. Nota van Inlichtingen Aanbesteding Inzameling en Verwerking van Oud Papier en Karton in gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel Doc. JMA20150429 Opmerking van de aanbestedende dienst: Bij inschrijving

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: , review 9

Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: , review 9 Nota van Inlichtingen Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbesteding Wagenpark lease SW-bedrijven & Gelieerde organisaties Aanbestedende Dienst: Cedris Referentie: 2016-030, review

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Betreft Het stellen van vragen Datum

Betreft Het stellen van vragen Datum Nota van inlichtingen 3 Aanbesteding WAN Kamer van Koophandel Betreft Het stellen van vragen Datum 15-06-2017 Van Project Gestelde vragen na aanleiding van de 2 e Ref. P.162036_WAN nota van inlichtingen.

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud

Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud 2016-2019 Aanbesteding Bestek riooladvies & -Onderhoud 2016-2019 Aanbestedende Dienst: Gemeente Hellevoetsluis Referentie: 15-029 Omschrijving: Data:

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch.

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch. Nota van Inlichtingen Netwerkapparatuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Netwerkapparatuur gemeente 's-hertogenbosch 49394N Omschrijving: De gemeente gaat haar netwerkinfrastructuur grotendeels

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600

EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600 Nota van Inlichtingen EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbesteding EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Inzameling en vermarkting (ter verwerking) papier en karton Aanbestedende Dienst: Gemeente Venlo Referentie:

Inzameling en vermarkting (ter verwerking) papier en karton Aanbestedende Dienst: Gemeente Venlo Referentie: Nota van Inlichtingen Inzameling en vermarkting (ter verwerking) papier en karton Aanbesteding Inzameling en vermarkting (ter verwerking) papier en karton Aanbestedende Dienst: Gemeente Venlo Referentie:

Nadere informatie

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeca- of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet).

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeca- of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Drank- en Horecawet Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeca- of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Dit formulier is bestemd voor natuurlijke personen

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen offerteaanvraag Afval Landsmeer

Nota van Inlichtingen offerteaanvraag Afval Landsmeer Datum: 6 oktober 2016 Vragen en antwoorden: Nr. Verwijzing Vraag Antwoord 1. Perceel 2, Schouw gemeentewerf d.d. 26-9 Tijdens de schouw werd duidelijk dat er in het programma van eisen niet duidelijk staat

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640

Nadere informatie

II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bizob namens vijf aanbestedende diensten Markt 1, 5688 AJ Oirschot ( Nederland ) Ter attentie van: Barry Verbeek Telefoon: +31 646196261,

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 4 augustus 2009 Raadsvergadering : 1 oktober 2009 Agendapunt : 09-X-06 Bijlage(n) : Kenmerk : VROM/AvE Commissie : Grondgebied Portefeuille : wethouder

Nadere informatie

Van Gemeente Haren Ref. P NVI-1

Van Gemeente Haren Ref. P NVI-1 Nota van Inlichtingen I Betreft Nota van Inlichtingen Datum 18 juli 2014 Van Gemeente Haren Ref. P141027-NVI-1 Project Inhuur van flexibele arbeidskrachten Tekstwijziging 1: Deel A - Beschrijvend Document

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

Toelichting: Een aantal bijlagen zijn gewijzigd, deze zijn toegevoegd aan documenten in Tenderned.

Toelichting: Een aantal bijlagen zijn gewijzigd, deze zijn toegevoegd aan documenten in Tenderned. Nota van Inlichtingen SSBU Schoonmaak Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: SSBU Schoonmaak Gemeente Utrecht 13.SSBU.055 Omschrijving: De Stadsschouwburg Utrecht is voornemens een raamovereenkomst

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Nadere regels Werkgeverssubsidie in dienst nemen uitkeringsgerechtigde SRE.

gemeente Eindhoven Nadere regels Werkgeverssubsidie in dienst nemen uitkeringsgerechtigde SRE. gemeente Eindhoven Behandeld door J. Vogel Telefoon (040) 238 5100 Kenmerk Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Ingenieursbureau Drechtsteden,

Nadere informatie

Deze vergoedingen zijn op 6 september 2005 door het toenmalige college vastgesteld en gelden vanaf 1 januari 2006.

Deze vergoedingen zijn op 6 september 2005 door het toenmalige college vastgesteld en gelden vanaf 1 januari 2006. Collegevoorstel Inleiding: Op 23 juni 2008 heeft de raadsfractie Gemeentebelangen een motie ingediend inzake de vergoeding voor verenigingen voor het inzamelen van oud papier. De motie strekt ertoe om

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht (NL). Contactpunt(en): Lenie Janssen-Sollet,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model A Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingen Ondernemersavond OVH

Inkoop en aanbestedingen Ondernemersavond OVH Inkoop en aanbestedingen Ondernemersavond OVH D.J.P. van de Goorberg BBA plv. Inkoopmanager 2 februari 2015 Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten in 2003 Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast

Nadere informatie

Aan de commissie Grondgebiedzaken

Aan de commissie Grondgebiedzaken Made, 28 augustus 2002 Commissievergadering d.d. 17 september 2002 Aan de commissie Grondgebiedzaken Agendapunt: Onderwerp: Inzameling Oud papier en Karton uit huishoudens Toelichting: INLEIDING: Uw commissie

Nadere informatie

Toelichting: Hierbij de nota van inlichtingen dd met daarin opgenomen de tot nu toe beantwoorde vragen.

Toelichting: Hierbij de nota van inlichtingen dd met daarin opgenomen de tot nu toe beantwoorde vragen. Nota van Inlichtingen DTP/Opmaak en Drukwerk Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: DTP/Opmaak en Drukwerk Fontys Hogescholen Omschrijving: Voor zowel DTP/Opmaak als Drukwerk afsluiten van overeenkomsten

Nadere informatie

Bij de Inschrijving worden de volgende documenten door alle Inschrijvers ingediend. In te vullen. format. conform: Bijlage 2.

Bij de Inschrijving worden de volgende documenten door alle Inschrijvers ingediend. In te vullen. format. conform: Bijlage 2. Bijlage 1 Checklist Onderdelen Inschrijving NB: Door de Aanbestedende dienst wordt geëist, om ter informatie en als voorbereiding op de proefopstelling, een toelichting (maximaal 1 A4) te geven op of een

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan

Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan Situatieschets Inwoners van de gemeente Smallingerland kunnen zonder betaling hun groenafval storten bij de milieustraat, het zogenaamde

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier

Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier Handleiding rekenmodel kosten inzameling oud papier Bestemd voor : Deelnemers pilot rekenmodel kosten inzameling oud papier Van : Marcel Aarnink Datum : 4 juli 2006 Onderwerp : Rekenmodel kosten inzameling

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding Leerlingenvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding Leerlingenvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Postbus 10080, 3505 AB UTRECHT

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek

Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek 9 oktober 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, directeur H.C.A (Eric) Zwitserloot Beng, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste

Nadere informatie