Nota van Inlichtingen 10 mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van Inlichtingen 10 mei 2012"

Transcriptie

1 Nota van Inlichtingen 10 mei 2012 In het kader van de aanbesteding van het inzamelen en vermarkten van huishoudelijk oud papier en karton en verpakkingsglas van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren en Son en Breugel opdrachtgevers: de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren en Son en Breugel Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 1 van 14

2 70 PvE Het papier van de gemeente Asten wordt zelf geperst en dient bij de vereniging op locatie te worden afgehaald. Waarom dient hiervoor op het inschrijfbiljet een aanbiedlocatie te worden aangedragen? De aanbiedlocatie is de locatie waar de vermarkter het OPK wenst te ontvangen. Het is aan de inzamelaar om het OPK te transporteren van het inzamelgebied c.q. de inzamellocatie naar de aanbiedlocatie van de vermarkter. Dat geldt dus ook voor de gemeente Asten, waar het OPK door de inzamelaar wordt getransporteerd van de inzamellocatie van Jong Nederland naar de door de 71 PvE Wat is het formaat en het gewicht van de balen die bij de vereniging in de gemeente Asten dienen te worden geladen? Zijn er daarnaast voorzieningen aanwezig voor belading van een tautliner of zeecontainer? 72 PvE Mogen wij aannemen dat eigendom over gaat zodra het oud papier en karton op de aanbiedlocatie is aangeleverd én geaccepteerd? vermarkter geoffreerde aanbiedlocatie. De balen zijn in de huidige situatie 100 cm breed, 80 cm hoog en 140 tot 150 cm lang. Dit is variabel en andere lengtes zijn ook mogelijk. Een baal weegt circa 550 tot 600 kg en men laadt circa 50 balen per keer. Men beschikt verder over een balenklem op een heftruck en kan daarmee vrijwel alles beladen. Deze vraag heeft tot het inzicht geleid dat in het Programma van Eisen sprake is van een omissie. Het is namelijk niet de bedoeling dat de inzamelaar/- transporteur eigenaar wordt van het ingezamelde OPK. De inzamelaar/transporteur zamelt in opdracht van de gemeente het OPK in. Aldus wordt de gemeente eigenaar van het OPK. Vanzelfsprekend dient de inzamelaar/transporteur er voor te zorgen dat uitsluitend OPK wordt ingezameld en dat het ingezamelde OPK tijdens het transport van het inzamelgebied naar de aanbiedlocatie niet vervuild raakt, vermengd raakt met andere stoffen of op andere wijze kwalitatief schade oploopt. De vermarkter dient het OPK over te nemen zoals het is ingezameld en door de inzamelaar/transporteur wordt aangeboden. Met die overname gaat de eigendom van de gemeente over naar de vermarkter. Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 2 van 14

3 73 PvE Is het mogelijk om voor de berekening van de afstanden de ANWB-routeplanner te gebruiken? Dit programma is voor elke inschrijver vrij te gebruiken. Omdat web-based routeplanners, zelfs met invoer van dezelfde variabelen, voor eenzelfde route niet altijd dezelfde uitkomst geven, is de ANWBrouteplanner voor ons niet acceptabel. Wij handhaven de keuze om gebruik te maken van de 74 PvE Is het akkoord dat een aanbiedlocatie vergund is op het moment van (voorlopige) gunning wanneer bij inschrijving kan worden aangetoond dat de vergunde situatie aanstaande is? EasyTravel Pro. Het is akkoord dat de aanbiedlocatie definitief vergund is op het moment dat de voorlopige gunning aan de colleges van de opdrachtgevers wordt voorgelegd Alle aanbieders met een aanbiedlocatie die op het moment van inschrijving nog niet vergund is, dienen ervoor te zorgen dat uiterlijk 14 augustus 2012 bij de SRE Milieudienst een verklaring is aangeleverd waarin wordt bevestigd dat de opdrachtnemer in bezit is van de gevraagde vergunning. In deze verklaring dient tevens vermeld te zijn: het adres van de vergunde locatie; de naam van de instantie die de vergunning heeft afgegeven; de datum van de uitgifte van de vergunning de geldigheidsduur van de vergunning het kenmerk van de vergunning een korte omschrijving van de activiteiten waarvoor de vergunning verleend is. De verklaring dient als volgt geadresseerd te zijn: SRE Milieudienst Europese aanbesteding OPK t.a.v. Y.E. Marijnissen Postbus AK EINDHOVEN De verklaring mag met deze adressering ook persoonlijk worden bezorgd op het adres Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven. Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 3 van 14

4 75 PvE Kunt u een rekenvoorbeeld geven van de wijze waarop de meerkilometers boven de 15 km worden verrekend Indien de aanbiedlocatie meer dan 15 kilometer verwijderd is van het afvalzwaartepunt van elk van met de op te geven opslag per ton? de opdrachtgevers, wordt op de berekende vergoeding die de vermarkter wil betalen voor het OPK een correctiepost in mindering gebracht. De correctiepost betreft het aantal kilometers boven de 15 (enkele reis) van afvalzwaartepunt naar de door de vermarkter ingeschreven aanbiedlocatie, maal 2 (retourrit), maal het aantal ritten in 2011, maal het vaste correctietarief van 1,50 per meerkilometer. 76 PvE Waarom wordt onderdeel 5 uit de verwijderingstructuur geïndexeerd? Het betreft hier een vast af te geven opbrengst, geen kosten. 77 PvE Aan wat voor optimalisatiemaatregelen moeten we denken? Rekenvoorbeeld voor perceel 12. Indien uit EasyTravel Pro blijkt dat de aanbiedlocatie 22 kilometer verwijderd is van het afvalzwaartepunt van de opdrachtgever, dan bedraagt het aantal meerkilometers 7 (=22 km min 15 km). De correctiepost is dan: 7 kilometer maal 2 (retourrit) maal 750 ritten per jaar (het aantal ritten in 2011 zoals vermeld op het inschrijfbiljet bijlage i2-m), maal 1,50 per meerkilometer =7 * 2 * 750 * 1,50 = Voor onderdeel 5 uit de verwijderingstructuur geldt: Aan de inschrijvers wordt gevraagd welke opslag zij bereid zijn te betalen boven op de marktprijs voor oud papier bont. Het is deze opslag die op het inschrijfbiljet dient te worden vermeld (T5). De opslag dient in de vorm van negatieve kosten te worden opgegeven. De opslag bovenop de marktprijs wordt jaarlijks geïndexeerd om de geldontwaarding te compenseren. Er zijn op dit moment nog geen concrete optimalisatiemaatregelen bekend die de gemeenten willen invoeren. Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 4 van 14

5 78 PvE Wat is de reden dat een vast maandelijks voorschot betaald dient te worden? Volgens de Marktberichten Oud Papier zijn de vergoedingen maandelijks te bepalen en kunnen daarom ook prima na afloop van iedere maand worden uitgekeerd. Daarnaast kunnen marktprijzen behoorlijk fluctueren waardoor de voorschotbedragen aanzienlijk uit de pas kunnen lopen met de werkelijk te vergoeden bedragen. 79 PvE 27 9 Het kan voorkomen dat een opdrachtnemer inschrijft op enkel de inzameling of enkel de verwerking van één, enkele of alle gemeenten. Stel dat daarnaast niet op de verwerking of inzameling van alle gemeenten wordt ingeschreven dan kan de combinatie waartoe de hier bedoelde opdrachtnemer zou behoren niet worden gecompleteerd, oftewel de inzameling en verwerking kan niet voor alle gemeenten worden ingevuld. Hoe wordt hiermee omgegaan? Deze vraag wordt bij de derde Nota van Inlichtingen beantwoord. Om dit probleem te ondervangen, wordt hier als volgt mee om gegaan. Inschrijven op de percelen 7 tot en met 22, variant 7, variant 16 of variant 23 mag alleen als door dezelfde inschrijver ook wordt ingeschreven op de onderliggende afzonderlijke percelen. Schematisch weergegeven moeten de inschrijvers op de percelen of varianten in de eerste kolom ook inschrijven op de corresponderende percelen en varianten in de tweede kolom. inschrijvers op moeten ook inschrijven op 7 1 t/m t/m en en en en en en t/m 7 en 9 t/m 14 en 17 t/m en 15 Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 5 van 14

6 80 PvE Om welke aanvullende bewijsstukken kan de opdrachtgever ten behoeve van de uitsluitingscriteria vragen? Het verzoek kan in principe betrekking hebben op elk onderdeel van de betreffende verklaring. Ook de aard van de bewijsstukken is niet op voorhand bepaald. Desondanks zal opdrachtgever in alle redelijkheid en alleen in uitzonderingssituaties van 81 PvE Wordt hier een verklaring omtrent gedrag bedoeld van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon? 82 PvE De inschrijver dient de financiële en economische draagkracht aan te tonen door middel van bijlage i-5, de verklaring dient te worden ondertekend door een externe accountant. Kan ook worden volstaan met het indienen van de jaarlijkse accountantsverklaring betreffende de omzet? 83 PvE Wat wordt verstaan onder de technische uitrusting van de inschrijver en in hoeverre is dit relevant voor een vermarkter? 84 PvE Waarom wordt niet gevraagd naar de omvang van de in te dienen referenties? Gezien het tonnage dat dient te worden ingezameld en verwerkt lijkt het ons zeer relevant dat, zoals gangbaar, kan worden aangetoond dat in ieder geval een bepaald percentage van dit tonnage reeds wordt ingezameld en/of verwerkt door de inschrijver. 85 PvE Wij nemen aan dat een onderaannemer mag deelnemen aan meerdere inschrijvingen? deze bevoegdheid gebruik maken. Een verklaring omtrent het gedrag wordt alleen gevraagd als de opdrachtgever daar gegronde aanleiding voor heeft. Afhankelijk van de aard van de aanleiding kan de gevraagde verklaring zowel een inschrijvende rechtspersoon als een natuurlijk persoon betreffen. De inschrijver dient bijlage i-5 zelf te ondertekenen. De handtekening van de accountant op bijlage i-5 kan worden vervangen door een Assurance Report, op voorwaarde dat daarin de hoogte van de omzet wordt vermeld welke gemiddeld per jaar is gerealiseerd in de laatste drie afgesloten boekjaren. De inschrijver dient een eigen verklaring te overleggen waarin op hoofdlijnen wordt beschreven waarom inschrijver veronderstelt dat hij over voldoende kennis, kunde en uitrusting beschikt om de opdracht volgens de eisen uit te voeren. Dit geldt ook voor de vermarkter. Opdrachtgevers hebben er voor gekozen meer waarde te hechten aan de ervaring met de aard van de activiteit dan aan de omvang van de omzet die daarmee gerealiseerd is. Ja, dat klopt. Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 6 van 14

7 86 PvE Wat wordt verstaan onder een losbladige versie van de inschrijving? Onder een losbladige papieren versie van de inschrijving verstaan wij een inschrijving in hard copy, zwart-wit, enkelzijdig in A4, die op losse bladen wordt ingediend. De bladen van de inschrijving dienen dus niet aan elkaar verbonden te 87 PvE, bijlage i PvE, bijlage P-2 51 Begrijpen wij goed dat enkel voor bijlage i-3 niet gemandateerd mag worden getekend, maar voor de overige onderdelen van de inschrijving wel? Niet voor elke gemeente is duidelijk hoe het papier dient te worden ingezameld of hoe de verhouding los/minicontainers is bij huis-aan-huis inzameling; Is het mogelijk dat er per gemeente duidelijker en gedetailleerder wordt aangegeven of het papier dat huisaan-huis wordt ingezameld los of met behulp van minicontainers wordt ingezameld? Graag zouden we deze informatie verkrijgen specifiek per inzamelroute. 89 bijlage P-2 Wat zijn de vereisten voor de papiercontainers die op locatie geplaatst moeten worden? Behoren dit standaard 30 m³ open containers te zijn? zijn, middels bijvoorbeeld een nietje. Het is juist dat,met uitzondering van bijlage i-3, de bijlagen namens inschrijver ondertekend mogen worden door degene die in bijlage i-4 als gemachtigde is aangewezen. Daarbij wordt wel aangetekend dat bijlage i-6 moet worden ondertekend door een persoon die op basis van het overgelegde uittreksel uit het beroeps- of handelsregister bevoegd is de moedermaatschappij/holding te vertegenwoordigen. De gegevens die hierover voorhanden zijn, zijn opgenomen in bijlage P-2. Deze vraag wordt beantwoord in Nota van Inlichtingen 3. Daarnaast is het niet duidelijk waar het gaat om ondergrondse containers, kan dit tevens gespecificeerd worden? In Bijlage P-2 is in paragraaf P-2.3 per individuele opdrachtgever onder het kopje Papiercontainers aangegeven hoeveel verzamelcontainers momenteel door de opdrachtnemer geplaatst zijn. Alleen in de gemeente Oirschot betreft dit twee ondergrondse papiercontainers. In de overige 11 gemeenten gaat het om bovengrondse papiercontainers. Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 7 van 14

8 90 Algemeen Kunnen de ten behoeve van inschrijving in te vullen Ja, via zijn de bijlagen in Word-format worden verzonden zodat wij volgende bijlagen verstrekt in wordformat: deze digitaal kunnen toepassen? - Bijlage P-2, Bijlage P-3, - Bijlage I-1 tot en met I-14 (m.u.v. de excel-inschrijvingsformulieren) Bijlage P-1 is alleen in PDF format beschikbaar en al bij de publicatie van het Programma van Eisen ter beschikking gesteld. De inschrijvingsformulieren I-2b tot en met I-2z zijn alleen in PDF-format en in Excelformat beschikbaar en reeds in beide formats 91 PvE o.a Is opdrachtgever bereid toe te staan dat opgegeven overslaglocaties zijn aangesloten bij PRN en VPGI gecertificeerd zijn 2 maanden voor aanvang van de opdracht, zijnde 1 januari 2013? verstrekt via De opdrachtgevers verlangen dat de totale keten (inzamelen + vermarkten) voldoet aan de eisen van de Erkenningsregeling waarvoor een OPK certificaat is verleend. De opdrachtgever wil de bedrijven uit de gehele keten (inzamelen + vermarkten) die nog niet OPKgecertificeerd zijn en wel al beschikken over een vergunning om oud papier te ontvangen en over te slaan, de kans geven om de komende maanden een OPK-certificaat aan te vragen. Daarom staat de opdrachtgever toe dat de inschrijvers op zowel de inzameling als de vermarking uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de opdracht, dus uiterlijk op 30 september 2012, een kopie van het voor hun activiteiten en in geval van inschrijving op vermarkten ook van het voor de opgegeven aanbiedlocatie afgegeven OPKcertificaat bij de SRE Milieudienst is ingediend. De kopie van het certificaat dient als volgt geadresseerd te zijn: SRE Milieudienst Europese aanbesteding OPK t.a.v. Y.E. Marijnissen Postbus 435 Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 8 van 14

9 5600 AK EINDHOVEN 92 NvI 4 vraag 10 Klopt onze aanname dat alle aanbiedlocaties per 1 januari 2013 (start nieuwe overeenkomst) in bezit dienen te zijn van het OPK certificaat? Het certificaat mag met deze adressering ook persoonlijk worden bezorgd op het adres Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven. De opdrachtnemer dient gedurende de gehele periode van de overeenkomst in het bezit te zijn en te blijven van een geldig OPK certificaat of een gelijkwaardig document. De opdrachtgevers verlangen dat de totale keten (inzamelen + vermarkten) voldoet aan de eisen van de Erkenningsregeling waarvoor een OPK certificaat is verleend. De opdrachtgever wil de bedrijven uit de gehele keten (inzamelen + vermarkten) die nog niet OPKgecertificeerd zijn en wel al beschikken over een vergunning om oud papier te ontvangen en over te slaan, de kans geven om de komende maanden een OPK-certificaat aan te vragen. Daarom staat de opdrachtgever toe dat de inschrijvers op zowel de inzameling als de vermarking uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de opdracht, dus uiterlijk op 30 september 2012, een kopie van het voor hun activiteiten en in geval van inschrijving op vermarkten ook van het voor de opgegeven aanbiedlocatie afgegeven OPKcertificaat bij de SRE Milieudienst is ingediend. De kopie van het certificaat dient als volgt geadresseerd te zijn: SRE Milieudienst Europese aanbesteding OPK t.a.v. Y.E. Marijnissen Postbus AK EINDHOVEN Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 9 van 14

10 93 NvI 14 Vraag 49 In uw antwoord geeft u aan dat overige gegevens omtrent de inzameling van OPK niet voorhanden zijn. Echter zijn gegevens als aanvangstijden, inzamelschema's, aantal aansluitingen per route, aantal vrijwilligers per route, hoe lang dient een afzetcontainer te staan etc. van zeer groot belang voor de calculatie. Deze zijn niet of nauwelijks terug te vinden in het bestek of zelfs op de gemeentelijke websites. Graag willen wij u vragen deze gegevens kenbaar te maken zodat er een goed overwogen calculatie kan worden gemaakt. Op het moment wij deze niet krijgen, zijn wij verplicht onze uitgangspunten aan te houden. Op het moment dat een opdrachtgever zich hier in niet kan vinden, kan dit consequenties hebben op de aangeboden prijs. 94 NvI 8 Pagina 22 Als het tarief per aansluiting wordt gehandhaafd en de frequentie gaat van tweewekelijks naar maandelijks, dan houdt dat een ruime halvering in van de vergoeding. Het in te zamelen tonnage en de daarbij behorende kosten en te betalen vergoeding blijven hetzelfde. Hoe gaat u daar mee om? Het certificaat mag met deze adressering ook persoonlijk worden bezorgd op het adres Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven. Deze vraag zal in de derde Nota van Inlichtingen worden beantwoord. In de Nota van Inlichtingen is aangegeven: Voor zover gemeenten overwegen om de inzamelfrequentie aan te passen, is dat in het Programma van Eisen of bijlage P-1 vermeld. Bovendien hanteren de meeste gemeenten een inzamelfrequentie van eenmaal per maand. Het is niet aannemelijk dat die frequentie wordt gehalveerd. Op basis daarvan dient u in te schatten wat het risico is dat de frequentie in uw nadeel of voordeel verandert. Voor de gemeenten die afrekenen op basis van aantal aansluitingen geldt geen correctiemechanisme voor het verlagen van de inzamelfrequentie. Hetzelfde geldt voor verhoging van de inzamelfrequentie zoals die in de gemeente Someren aan de orde is. Een hogere frequentie Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 10 van 14

11 levert meer werk en een navenant hogere vergoeding om. Een lagere frequentie minder werk en een navenant lagere vergoeding. 95 NvI 9 Pagina 25 Kunt u de betalingstermijn in de conceptovereenkomst aanpassen van 45 naar 30 dagen, conform de beantwoording van NvI 25? 96 NvI 18 Pagina 64 Het door u verstrekte adres betreft een postbus. Inschrijvingen worden doorgaans persoonlijk afgeleverd. Kunt u aangeven op welk feitelijke adres de aanbesteding afgegeven kan worden? De vergoeding per aansluiting blijft, afgezien van de indexering, namelijk gelijk. Voor de gemeenten die afrekenen op tonnage is bepaald dat het aanpassen van de inzamelfrequentie alleen in overleg gebeurd. Daar zijn de consequenties van het aanpassen van de frequentie ook veel groter, omdat tweemaal zo vaak inzamelen niet tweemaal zoveel OPK oplevert. In het contract staat al een betalingstermijn van 30 dagen. De 45 dagen termijn geldt voor het versturen van de factuur, niet voor de betaling daarvan. De offerte dient als volgt geadresseerd te zijn: Offerte OPK en/of Glas niet openen voor 26 juni 2012 om uur SRE Milieudienst Europese aanbesteding OPK t.a.v. Y.E. Marijnissen Postbus AK EINDHOVEN De offerte en alle overige stukken mogen met de aangegeven adressering ook persoonlijk worden bezorgd op het adres Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven. 97 Overeenkomst Algemeen In deze overeenkomst wordt nu vaak de term opdracht gebruikt. Daarnaast is de titel van de overeenkomst ook Overeenkomst voor Opdracht. Dient deze overeenkomst in het kader daarvan als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 gekwalificeerd te Het woord <<opdracht>> in de titel betreft een invoegveld. Daar zal de aard van de opdracht worden ingevuld ( inzameling van huishoudelijk OPK of glas ). Het gebruik van de term <<opdracht>> in de titel houdt dus geen verwijzing in naar artikel 7: 400 BW. Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 11 van 14

12 worden? 98 Bestek Artikel 13.5 Op pagina 39 staat vermeld dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon slecht eenmaal kan inschrijven (al dan niet in combinatie). Bedoelt u hiermee dat een natuurlijk/rechtspersoon slechts eenmaal (al dan niet in combinatie) per perceel kan inschrijven? Een inschrijver kan namelijk bijvoorbeeld zelfstandig inschrijven op de percelen van OPK-1, maar voor de percelen OPK-4 in combinatie met een andere partij in willen inschrijven. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon mag maar één keer, al dan niet in combinatie, inschrijven op een perceel en/of een variant. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon mag wel op meerdere percelen en/of varianten inschrijven. De door u beschreven situatie is dus toegestaan. Aanvullende informatie De antwoorden op de vragen 79 en 91 betreffen een wezenlijke wijziging van de voorwaarden van de inschrijving (wijziging van de benodigde documenten voor de gunning en wijziging van de gunningsystematiek). Daarom gaat de termijn van deze aanbesteding opnieuw in op het moment van publiceren van deze Nota van Inlichtingen. De nieuwe termijnen worden als volgt: Tijdschema Openbare Europese aanbesteding Melding EU met digitaal bestek dinsdag 3 april 2012 Inleveren schriftelijke vragen vrijdag 20 april 2012 (12.00 uur) Publicatie Nota van Inlichtingen 1 vrijdag 27 april 2012 Publicatie Nota van Inlichtingen 2 dinsdag 10 mei 2012 Inleveren schriftelijke vragen woensdag 25 mei 2012 (12.00 uur) Publicatie Nota van Inlichtingen 3 vrijdag 8 juni 2012 Inleveren offertes dinsdag 26 juni 2012 (12.00 uur) Voorlopige gunning dinsdag 21 augustus 2012 Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 12 van 14

13 Definitieve gunning donderdag 6 september 2012 Aanvang opdracht dinsdag 1 januari 2013 Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 13 van 14

14 Nr. Document Pagina Paragraaf Aanvullende informatie 99 NvI 8 Vraag 22 Uitgezonderd op dit antwoord is de gemeente Someren onderdeel in perceel 1 en variant 7 en onderdeel in perceel 17 en variant 23. Voor deze gemeente wordt bij de inschrijving op perceel 1, variant 7, perceel 17 en variant 23 gevraagd naar zowel een tarief voor 1x per maand inzamelen (T2) als naar een tarief voor twee keer per maand inzamelen (T2a). Nota van Inlichtingen OPK en glas Pagina 14 van 14

Offerteaanvraag voor:

Offerteaanvraag voor: Offerteaanvraag voor: het inzamelen en vermarkten van huishoudelijk oud papier en karton en verpakkingsglas van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet).

Drank- en Horecawet. Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Drank- en Horecawet Model B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Dit formulier is bestemd voor rechtspersonen die zich richten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten Bezoekadres Markt 1 5688 AJ O rschot Postadres Postbus 21 5 568821 Oirschot Telefoon +31 499 583 451 E-mail ìnfo@bizob.nl lnternet www.b zob.nl Rabobânk 1708.95.238 KvK 17159755 tban NL70 RABO 0170 8952

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeca- of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet).

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeca- of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Drank- en Horecawet Model A Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horeca- of slijterbedrijf uit te oefenen (artikel 3 van de Drank- en Horecawet). Dit formulier is bestemd voor natuurlijke personen

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan

Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan Bestek verwerking gemeentelijk groenafval of component(en) daarvan Situatieschets Inwoners van de gemeente Smallingerland kunnen zonder betaling hun groenafval storten bij de milieustraat, het zogenaamde

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek

Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek Informatieavond Ondernemersverenigingen Laarbeek 9 oktober 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, directeur H.C.A (Eric) Zwitserloot Beng, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel:

Dossiernummer handelsregister of verenigingen-/stichtingenregister Kamer van Koophandel: Dit formulier opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek T.a.v. afdeling Ruimte Postbus 100 9350 AC LEEK Drank- en Horecawet Model A Aanvraagformulier voor een vergunning voor het uitoefenen

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In de AB-vergadering van 26 juni is een bestuursrapportage over de eerste

Nadere informatie

INLEIDING. KNSA-richtlijnen voor lidmaatschap KNSA, versie april 2006, blz. 1

INLEIDING. KNSA-richtlijnen voor lidmaatschap KNSA, versie april 2006, blz. 1 INLEIDING Schietverenigingen die een verzoek tot het lidmaatschap doen, dienen te voldoen aan de in deze Circulaire gestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ingedeeld in modules, al naar gelang het

Nadere informatie

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.

Verklaring van Deelname. In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester. Verklaring van Deelname In verband met deelname aan de Faillissementsveiling: Zeegaande Woonkotter RAN van Onlineveilingmeester.nl In origineel getekend en voorzien van kopie paspoort/id-kaart als hierna

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK

OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Vlakglas Recycling Nederland gevestigd en kantoorhoudende aan 2781 RP, Zilverstraat 69 te Zoetermeer, hierna te noemen VRN, te dezen

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

Openbare aanbesteding in Nederland (conform 3 (1), art. 3 van het Duitse aanbestedingsreglement VOL/A) - exemplaar voor de deelnemer

Openbare aanbesteding in Nederland (conform 3 (1), art. 3 van het Duitse aanbestedingsreglement VOL/A) - exemplaar voor de deelnemer Duits Verkeersbureau Haaksbergweg 51 1101 BR Amsterdam Amsterdam, 6 oktober 2014 Openbare aanbesteding in Nederland (conform 3 (1), art. 3 van het Duitse aanbestedingsreglement VOL/A) - exemplaar voor

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl De digitale marktplaats van IGOM.nl is een hulpmiddel voor deelnemende organisaties om tot een rechtmatige en doelmatige inhuur van derden te komen. De

Nadere informatie

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl 1. Contactpersoon facturen Gemeente Contactpersoon Mailadres Telefoonnummer Asten Sandra van Rooij zofinancien@helmond.nl 0492-702584 Bergeijk Saskia Kuijpers s.kuijpers@bergeijk.nl 0497-551445 Anne-Miek

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Mart Jaspers Email: aanbesteding@hellemansconsultancy.nl,

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST BESCHERMD WONEN RPSW WAALRE, 21 MEI 2015

INFORMATIEBIJEENKOMST BESCHERMD WONEN RPSW WAALRE, 21 MEI 2015 INFORMATIEBIJEENKOMST BESCHERMD WONEN RPSW WAALRE, 21 MEI 2015 PROGRAMMA 1. Landelijke vraagstukken en ontwikkelingen 2. Toegang, huidig beleid en ontwikkelingen in Peelregio 3. Toegang, huidig beleid

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

DEEL 3: BERKEL MILIEU N.V. EN CIRCULUS B.V.

DEEL 3: BERKEL MILIEU N.V. EN CIRCULUS B.V. AANBESTEDINGSDOCUMENT AFVALINZAMELING, REINIGING EN TRANSPORT Gemeente Rheden, Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V. DEEL 3: BERKEL MILIEU N.V. EN CIRCULUS B.V. Versie: 1.0 Datum: 19 juli 2011 Kenmerk: GM

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Paper collecting services

Paper collecting services Paper collecting services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/35434477.aspx Ekstern anbuds ID 391736-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Vragen & antwoorden infosessie 16/9/2015 overheidsopdracht drukwerk

Vragen & antwoorden infosessie 16/9/2015 overheidsopdracht drukwerk Vragen & antwoorden infosessie 16/9/2015 overheidsopdracht drukwerk Vragen omtrent volumes Vraag: blz 18 Bijlage B: inventaris Er dient prijs gegeven per printzijde op blz. 19 wordt er geschreven dat er

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning woonruimteonttrekking

Aanvraagformulier vergunning woonruimteonttrekking Aanvraagformulier vergunning woonruimteonttrekking Als bedoeld in de Huisvestingsverordening Stadsregio Rotterdam 2006, en/of Huisvestingsverordening Aangewezen gebieden Rotterdam / Nadere regels kamerbewoning

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Aanvraag ontheffing route gevaarlijke stoffen

Aanvraag ontheffing route gevaarlijke stoffen Gegevens gemeente Archief Besluit Datum ontvangst Dossier Verzendadres Gemeente Oldenzaal afdeling Publiekszaken Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Tel. (0541) 58 81 11 info@oldenzaal.nl versie 22-10-2009 Aanvraag

Nadere informatie

Parcel4me Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014

Parcel4me Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Document: 14_LML Algemene_Voorwaarden_NL_30032014_A.docx Datum: 30-03-2014 Versie: A Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwaarden... 3.

Nadere informatie

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar.

Advies 43. 1.2 De totale opdrachtwaarde bedraagt circa 1 miljoen inclusief btw per jaar. Advies 43 1. Feiten 1.1 Op 6 september 2013 heeft beklaagde een aankondiging gepubliceerd met betrekking tot een Europese openbare aanbestedingsprocedure "met als doel het selecteren van een bedrijf voor

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK)

BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015. Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WK) Gemeenteblad nr. 182, 18 december 2014 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING KINDEROPVANGTOESLAG DEURNE 2015 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval DE ONDERGETEKENDEN: 1. de gemeente x, vertegenwoordigd door naam, functie, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

Te koop bij inschrijving

Te koop bij inschrijving Te koop bij inschrijving Perceel akkerbouwgrond gelegen aan de Doetinchemseweg te Westendorp/Varsseveld Omschrijving Algemeen Het betreft een perceel akkerbouwgrond, gelegen ten oosten van Westendorp aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichtingen van diensten ten

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013

Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013 Informatieavond Ondernemersverenigingen Best 14 November 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc, directeur I.D. (Inge) de Vos BEd, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste D.J.P.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-merkenregister

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-merkenregister Blad 1 van 5 Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan staat het u vrij de gegevens op te nemen in een bijlage. Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten

Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten Inhoud Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen in Druten... 1 1. Algemeen... 2 Waarom kiest de gemeente Druten voor omgekeerd inzamelen?... 2 Waarom wordt

Nadere informatie

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden

Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14058 Telefax 058 215 39 49 E-mail gemeente@leeuwarden.nl Exploitatievergunning horecabedrijf

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Noorderpoort Projectbureau Huisvesting Postbus 530 9700 AM GRONINGEN Contactpunt(en): draaijer+partners Ter attentie van: A.N. de

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Informatieavond Ondernemersverenigingen Waalre 26 Februari 2014

Informatieavond Ondernemersverenigingen Waalre 26 Februari 2014 Informatieavond Ondernemersverenigingen Waalre 26 Februari 2014 B.P.J. van Brunschot (Bart) CPD, plv. directeur I.D. (Inge) de Vos BEd, inkoopmanager D.M.C (Desirée) van Laerhoven LLM, aanbestedingsjuriste

Nadere informatie

Totaal kosten Ritnr. routepunten. km's (in de rijvolgorde)

Totaal kosten Ritnr. routepunten. km's (in de rijvolgorde) Factuurformat Het leerlingenvervoer wordt op veel verschillende manieren in rekening gebracht bij de gemeenten. In veel gevallen bestaan er goede afspraken over de manier waarop een factuur moet worden

Nadere informatie

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht

Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro. 1 Inleiding en opdracht Bijlage 4. OPDRACHTBESCHRIJVING Servicepunten Techniek via Sectorplan Metalektro 1 Inleiding en opdracht 1.1 Omschrijving en aard van het project Stichting A+O Metalektro heeft tot doel de employability

Nadere informatie

Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR)

Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR) Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (VOR) Definities en Algemene Bepaling 1.1. In deze Code wordt verstaan onder: Reclame: iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning Aanvraagformulier Drank- en Horeca- + Exploitatievergunning 1. Soort vergunningaanvraag Artikel 3 Drank- en Horecawet het horecabedrijf het slijtersbedrijf Exploitatievergunning horecabedrijf als gevolg

Nadere informatie

Advies 105. 1.2 In paragraaf 2.4 van de Offerteaanvraag staat de volgende planning:

Advies 105. 1.2 In paragraaf 2.4 van de Offerteaanvraag staat de volgende planning: Advies 105 1. Feiten 1.1 Beklaagde, een stichting die het bevoegd gezag vormt van een aantal scholen voor basisonderwijs, heeft op 27 maart 2014 een Europese openbare aanbesteding aangekondigd op TenderNed.

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-register

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-register Blad 1 van 4 Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan staat het u vrij de gegevens op te nemen in een bijlage. Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het

Nadere informatie

Met welke rechtsvorm: Anders, nl

Met welke rechtsvorm: Anders, nl Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT (aanvraagformulier ; versie 1 augustus 2006) Aan: Stadswerken Gebruik Openbare Ruimte Bureau

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht Vliegend Hertlaan 1 11, 3526 KT UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Nelleke Jansen Fax: +31 2860556 Email: LET_OP_JE_EIGEN_EMAIL_ADRES_INVULLEN@utrecht.nl,

Nadere informatie

Zaaknr. 31053996: Ontwerpen en oprichten van een Radartoren te Neeltje Jans (SRK Noord) ten behoeve van een radarinstallatie.

Zaaknr. 31053996: Ontwerpen en oprichten van een Radartoren te Neeltje Jans (SRK Noord) ten behoeve van een radarinstallatie. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijkswaterstaat Zeeland Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg ( Nederland ) Ter attentie van: Sjaak Bal Telefoon: +31 118622423,

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

ENERGIE voor de zakelijke markt

ENERGIE voor de zakelijke markt VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE voor de zakelijke markt DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: PPS Penitentiaire Inrichting Zaanstad (nieuwbouw)

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: PPS Penitentiaire Inrichting Zaanstad (nieuwbouw) AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 20952, 2500 EZ s- Gravenhage (NL). Contactpunt(en): Secretariaat Directie projecten,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschapsbedrijf Limburg Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond ( Nederland ) Ter attentie van: Stefan van der Linden Telefoon:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 26 maart 2002 Betreft Europese aanbesteding gemeentekrant Dienst Commissie Bijlage(n) Samenvatting Voorstel In verband met

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAGFORMULIER HORECA-EXPLOITATIEVERGUNNING Deze aanvraag zenden aan: Burgemeester van Amersfoort t.a.v. Vergunningenloket Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Voor informatie kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Havenbedrijf Rotterdam NV Wilhelminakade 909, 3072 AP Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Annemagreet Schouten Telefoon: +31

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014

Hoofdstuk 2 - Bepalingen Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Subsidieregeling zonnepanelen voor Haagse daken 2014 Zakelijk Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Doel van de regeling Doelstelling van deze subsidieregeling is om het gebruik van zonnepanelen te

Nadere informatie

Verkorte Handleiding WasteTool (V3.1)

Verkorte Handleiding WasteTool (V3.1) Verkorte Handleiding WasteTool (V3.1) Verkorte handleiding WasteTool V3.1 d.d. 11 april 2011 Pagina 1 Inhoud Inleiding 3 Inloggen 4 Beginscherm 5 Het opgave formulier voor gemeenten 6 Het opgave formulier

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER medegebruik/verhuur ruimte in scholen van Openbaar Onderwijs aan de Amstel

AANVRAAGFORMULIER medegebruik/verhuur ruimte in scholen van Openbaar Onderwijs aan de Amstel AANVRAAGFORMULIER medegebruik/verhuur ruimte in scholen van Openbaar Onderwijs aan de Amstel Dit formulier is bestemd voor de aanvraag van ruimte buiten schooltijd. Neem voor vragen contact op met het

Nadere informatie