Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect?"

Transcriptie

1 Kelcnvectren 2012

2 Vrwrd Wanneer is een binnenklimaat perfect? Overal m ns heen is lucht. Meestal merken we daar niets van. Pas als er iets met de lucht mis is, merken we het bestaan ervan p. Als de lucht te veel beweegt, ervaren we dat als tcht. Staat lucht te lang stil, dan krijgen we het benauwd. We merken het p als de lucht te warm wrdt, te kud, te vchtig f te drg. De beste lucht is die waarvan je niets merkt. Vandaar dat het antwrd p bvenstaande vraag luidt: een binnenklimaat is perfect als het er niet lijkt te zijn. He npvallender, he beter. He npvallend k, een perfect binnenklimaat krijg je niet vanzelf, weten we bij Slid Air. Immers, lucht is niet hetzelfde als niets. Onze bedrijfsnaam zegt het al: vr ns is lucht juist iets heel tastbaars. Sterker ng, het is al meer dan 25 jaar ns dagelijks werk. Vr ns is lucht alles. We weten er dan k alles van. Die expertise vindt u terug in al nze diensten en prducten. Een van de belangrijke prductgrepen wrdt gevrmd dr kelcnvectren. In dit bek vertellen we er alles ver, en leggen we uit waarm kelcnvectren z essentieel zijn vr een perfect binnenklimaat. Na de inleiding gaan we nader in p de systeemtechnlgie. Kun je bjectief meten f een binnenklimaat perfect is? Welke srten ruimten zijn er en welke technieken met je tepassen m er een ptimaal binnenklimaat te creëren? De antwrden p deze en vele andere vragen leest u in hfdstuk 2. In de hfdstukken 3 t/m 9 treft u nze gehele range kelcnvectren aan. Per type vindt u duidelijke infrmatie ver tepassingsmgelijkheden, de werking, installatievrschriften en tal van andere technische gegevens. We besluiten ns kelcnvectrenbek met een hfdstuk ver speciale tepassingen en uitveringen, gevlgd dr achtergrndinfrmatie ver het bedrijf. Als Slid Air hebben we een reputatie hg te huden, k p het gebied van dcumentatie. We hpen met dit bek weer een nuttig naslagwerk te hebben gemaakt vr installateurs en andere prfessinals in dit mie vak. Een vak waar de eindgebruiker niet dagelijks bij stilstaat. Maar dat is lgisch. Want een perfect binnenklimaat, daar merk je niets van. Sappemeer, januari 2012 VOORWOORD

3 1

4 Inhudspgave Hfdstuk 1: Inleiding... 3 Hfdstuk 2: Systeemtechnlgie Inleiding en terminlgie Gebuwen en hun functies Klimaatsystemen Waarm kelcnvectr systemen? Actieve kelcnvectren Passieve kelcnvectren Gecnditineerde buitenlucht en cndensatie beheersing Psitinering van kelcnvectren in ruimtes Overzicht kelcnvectren Slid Air OKN-range Hfdstuk 3: Kelcnvectr OKNI 300 & Tepassing Werking OKNI 300 en Hfdafmetingen, aansluitmaten en plafndinbuw Uitveringen en pties Bestelcdering OKNI 300 en Installatievrschriften en nderhud Selectievrbeeld en selectiegegevens Hfdstuk 4: Kelcnvectr OKNI 450 & Hfdstuk 5: Kelcnvectr OKNV 300 & Hfdstuk 6: Kelcnvectr OKNB Hfdstuk 7: Kelcnvectr OKNH Hfdstuk 8: Kelcnvectr OKNM Hfdstuk 9: Kelcnvectr OKNP Hfdstuk 10: Ok dat is Slid Air Speciale uitveringen Integratie in gebuwbeheersystemen Regelcmpnenten Waarm Slid Air? Missie en strategie Histrie van Slid Air Referenties Hfdstuk 11: Cntact INHOUDSOPGAVE 2

5 HOOFDSTUK 1 Inleiding Het binnenklimaat en de manier waarp een ruimte wrdt geventileerd heeft heel veel invled p het welbevinden van de mens, en p zijn prestaties. Essentieel daarbij is he de lucht verdeeld wrdt. Slid Air is gespecialiseerd in luchtverdelingstechniek. Wij prduceren en leveren een breed pakket aan rsters en kelcnvectren. Dankzij nze jarenlange ervaring en kennis hebben we daarnaast een uitstekende naam pgebuwd als adviseur p het gebied van binnenklimaat, k vr grte prjecten en industriële tepassingen. He cmplex uw vraag k is, wij bedenken er graag het antwrd p. Vanuit de hierndergenemde vijf Slid Air vestigingen bedienen we verkpkantren en dealers wereldwijd: 1 Internatinaal 2 Nederland 3 Verenigd Kninkrijk 4 Duitsland 5 Frankrijk 3

6 Canada Verenigde Staten Estland Plen 5 Italië Dubai Qatar Australië 1.0 4

7 HOOFDSTUK 2 Systeemtechnlgie 5

8 Inhudspgave 2.1 Inleiding en terminlgie Gebuwen en hun functies Klimaatsystemen Waarm kelcnvectrsystemen? Actieve kelcnvectren Passieve kelcnvectren Gecnditineerde buitenlucht en cndensatie beheersing Psitinering van kelcnvectren in ruimtes Overzicht kelcnvectren Slid Air range

9 2.1 Inleiding en terminlgie 7

10 Net als de mens zelf heeft k de klimaatbeheersing een evlutinaire ntwikkeling drgemaakt. Overal waar de mens in de geschiedenis geen behaaglijk buitenklimaat had, heeft hij geprbeerd een z ged mgelijk binnenklimaat te creëren. In de eerste plaats werd gezcht naar een afscherming van zijn buitenmgeving (bescherming tegen regen en wind). De tweede stap bestnd uit het maken van een gewenste temperatuur (we vnden het vuur uit). De derde stap mvatte het verbeteren van de ventilatie (verdrijven van vervuilde lucht en rk, en het aanveren van verse buitenlucht). De vierde stap hield het reguleren van de luchtvchtigheid in. De vijfde stap is het beheersen van de ttale luchtkwaliteit (waarnder CO 2 gehalte, en luchtzuiverheid met behulp van filters). De laatste stap van deze beheersing is dit geheel te laten plaatsvinden p een milieuvriendelijke manier, zdat het milieu z min mgelijk wrdt belast. Essentieel in deze stap is de tepassing van de kelcnvectren van Slid Air, zals we p de vlgende pagina s laten zien. Gehanteerde begrippen Met de hiervr geschetste stappen mschrijven we het steeds behaaglijker maken van de mgeving waarin het individu verblijft. In dit bek kmen nder meer de vlgende termen en begrippen vr. 1. Het individu: het individu stelt steeds meer eisen aan het cmfrt in de leefmgeving. Dit geldt naast de privé leefmgeving k steeds meer vr de zakelijke mgeving. Een mgeving geldt als cmfrtabel, als die als thermisch neutraal wrdt ervaren. 2. Het gebuw: afscherming van het buitenklimaat. 3. Het klimaatsysteem: beheersing van temperatuur, luchtvchtigheid, luchtverversing, CO 2 en luchtzuiverheid van de verschillende ruimten. 4. De ruimte: leef- en werkmgeving 5. De kelcnvectr: de schakel tussen ruimte en klimaatsysteem. De nderlinge samenhang tussen individu, gebuw, klimaatsysteem, leefruimte en kelcnvectren is grt. In de vlgende paragrafen wrden deze begrippen nader uitgewerkt, waarbij de kelcnvectr de verbindende schakel is tussen het gevel van cmfrt van het individu, de ruimte en het klimaatsysteem

11 Cmfrtnrm Als iets een subjectief begrip is, dan is het wel behaaglijkheid f cmfrt. Wat de een lekker warm vindt, vindt de ander te fris. Aan de hand van statistische gemiddelden van de persnlijke beleving van individuen is de Eurpese cmfrtnrm EN 7730 pgesteld. In deze cmfrtnrm wrdt de definitie van een thermisch behaaglijk binnenklimaat gegeven: Een thermisch behaaglijk binnenklimaat is een leefzne waarin het vrspeld aantal ntevredenen ver het thermisch cmfrt maximaal 10% is (PPD kleiner f gelijk aan 10%). In bestekken wrdt vaak verwezen naar de EN 7730, waarin de vlgende drie belangrijke begrippen wrden gehanteerd: Predicted Mean Vte: PMV [ ]. Dit is de vrspelde gemiddelde mening ver de beleving van het thermisch cmfrt p een 7-puntsschaal. -3 is te kud, 0 is neutraal en + 3 is te warm. Bestekken geven vaak als eis dat de PMV-waarde tussen de -0,5 en + 0,5 met liggen (waarbij dan de PPD 10% f lager is). Predicted Percentage f Dissatisfied: PPD [%]. Vrspeld percentage ntevredenen ten aanzien van het thermisch cmfrt. Zelfs bij een ideaal binnenklimaat, dus met een PMV-waarde van 0, is het PPD altijd ng 5%. Met andere wrden: he ideaal het binnenklimaat k is, 5% blijft hierver ntevreden. Draught Rating: DR [%]. Vrspeld percentage ntevredenen als gevlg van tcht. In de EN 7730 wrden 3 cmfrtklassen gedefinieerd; zie nderstaande tabel: cmfrt klassen EN 7730 cmfrt waardering PPD [%] A ged <6-0,2 < PMV < + 0,2 <10 B gemiddeld <10-0,5 < PMV < + 0,5 <20 C matig <15-0,7 < PMV < + 0,7 <30 PMV [-] DR [%] Naarmate meer van deze ideale mstandigheden wrdt afgeweken, zullen meer mensen het binnenklimaat nbehagelijk vinden. Een ideaal binnenklimaat betekent in het algemeen dat de aanwezige zich thermisch cmfrtabel velt, f anders gezegd, thermisch neutraal is. 9

12 Deze thermische balans (fwel de basis vr de Predicted Mean Vte: PMV) wrdt beïnvled dr: ruimte parameters, zals ruimte- en wandtemperatuur, vchtigheid en luchtsnelheden (nderstaande linker klm) het metablisme, het activiteitenniveau en de kleding van het individu (nderstaande rechter klm). Ruimte Thermische balans Individu Ruimte temperatuur: dit is het gemiddelde van de luchten stralingstemperatuur. Temperatuur van mringende wanden: wanden, maar met name buitengevels (met glazen vensters) kunnen een warmte f kude brn zijn. Luchtsnelheid: de mate waarin luchtsnelheden als prettig f acceptabel wrden ervaren, is afhankelijk van de temperatuur (en van de mate van turbulentie). In een warmere mgeving is een hgere luchtsnelheid ng acceptabel tt 0,25 m/s; in een kudere mgeving tt 0,15 m/s. Bven deze grenzen wrdt de merkbare luchtstrming als tcht ervaren. Luchtvchtigheid: in de zmer wrdt een relatieve luchtvchtigheid tt 50% als cmfrtabel ervaren. Als de luchtvchtigheid bven de 70% kmt, gaat dit klam aanvelen. Individuen kunnen dan meilijker warmte afstaan en gaan merkbaar transpireren. In de winter mag de luchtvchtigheid niet nder de 30% kmen. De lucht zal daarm dusdanig meten wrden ververst en gecnditineerd teneinde de luchtvchtigheid tussen de 30 en 50 % te huden. Warmte afgifte van apparatuur: apparatuur zals cmputers, printers, beeldschermen, verlichting, kffieapparaten e.d. verbruiken elektrische strm, dat wrdt mgezet in warmte. Dit zijn warmtebrnnen die lkaal de luchtstrming in ruimtes zullen beïnvleden. Warmte prductie individu: het metablisme van individuen is afhankelijk van zijn f haar lichamelijke activiteiten en resulteert in warmteprductie & -afgifte naar de mgeving dr: cnvectie, straling & verdamping. warmte prductie & -afgifte individu zittend kantrwerk [ W ] lpende activiteiten [ W ] zwaar prductiewerk [ W ] cnvectie straling verdamping ttaal Cnvectie: de lucht die warme bjecten f individuen mringt, heeft een lagere dichtheid, waardr luchtstrming ntstaat (natuurlijke cnvectie). De mate van cnvectie is afhankelijk van het temperatuurverschil en de grtte van het bject. Straling: dr temperatuurverschillen van ppervlakken wrdt dr straling warmte vergedragen. Verdamping: het verdampingsprces van vcht p de huid (zweet) en van vcht uit de lngen (adem) vraagt m energie, dat wrdt nttrkken aan het lichaam. Islatiewaarde kleding: kleding bepaalt in grte mate de warmte-islatiewaarde van individuen. Omdat dames zich vaak lichter kleden dan heren, kan het cmfrtniveau van een gezamenlijke leef- f werkmgeving heel verschillend ervaren wrden. Daarm hebben heren het sneller warm en krijgen dames het eerder kud

13 2.2 Gebuwen en hun functies Verschillende tepassingen van gebuwen leiden tt specifieke thermische en hygiënische belastingen. Klimaatsystemen wrden hierp ntwrpen met als del een cmfrtabel binnenklimaat met z laag mgelijke energiebelasting en ksten. In dit kader kunnen de vlgende gebuwtypen wrden genemd, waarbij p basis van het gebruik al de eerste systeemkeuze kan wrden vastgesteld. 1. Kantr Kenmerkend vr kantren is het kleine aantal gebruikers per m 2 vlerppervlak. Veelal is er sprake van een hge thermische belasting dr interne warmtebrnnen zals cmputers, printers en verlichting, als mede externe warmtebrnnen zals znnestraling p de veelal grte glasppervlakken in de gevels. Gedurende de werkdag varieert deze belasting. Gekzen wrdt veelal vr kelcnvectren. Bij de grtere kantren wrden deze centraal gestuurd dr een gebuwbeheersysteem, aangevuld met individuele naregelingen. 2. Ziekenhuis Ziekenhuizen hebben een cmbinatie van zeer verschillende klimaateisen, afhankelijk van de medische functie van de afdeling. Operatiekamers vereisen gefilterde lucht, p basis van verticale verdringing. In pliklinieken en beddenkamers wrden kelcnvectren tegepast. Hge ntvangsthallen wrden vrzien van all-air systemen. Er dient k te wrden gekeken naar het verschil in belang tussen werkzaam persneel en rustende patiënten. 3. Hal Beurshallen wrden gekenmerkt dr een hg aandeel af te veren kellast, vanwege de vele apparaten van standhuders, en de aanwezige verlichting. Fabriekshallen hebben drgaans k een hge warmtebelasting dr machines, waarbij het aantal prductiemedewerkers meestal gering is. Bij hge hallen is het energetisch zinvl m alleen de leefzne te cnditineren met verdringingsrsters. Verntreinigingen wrden met de natuurlijke cnvectie bven in de ruimte afgeverd. 4. Htel Htelkamers hebben een wisselende bezetting, waarvr een snelle regeling gewenst is. De kellast wrdt gebaseerd p 1 f 2 persnen, kelkast, verlichting, TV en sms grte raamppervlakken. De entree van een htelkamer wrdt vaak verlaagd uitgeverd (naast de natte ruimte), waarbij een eenzijdig uitblazende cnvectr met verticale aanzuig- en hrizntale uitblaaslucht een ideale plssing is. Deze vldet bvendien aan de hge akestische eisen vr htelkamers. In vergelijking met de traditinele plssingen zijn zwel initiële investeringen als nderhudsksten laag. 11

14 5. Schl, universiteit Vr grte cllegezalen is dr de hge bezettingsgraad van studenten vaak veel ventilatie lucht ndig, waardr all-air systemen een gede plssing kunnen zijn. Spelen k grte thermische lasten een rl, dan kunnen kelcnvectren wrden tegepast. Kelcnvectren hebben als vrdeel, dat geluidsniveaus laag gehuden kunnen wrden, hetgeen een belangrijk aspect bij cllege-geven is. Extra aandacht vr het risic p cndensvrming is bij deze tepassingen gewenst. 6. Winkels, retail Winkels vragen m een flexibel in te stellen klimaat systeem, zdat eenvudig ingespeeld kan wrden p de regelmatig aan te passen winkelinrichting. Kelcnvectren met een grte mate van instellingsmgelijkheden met betrekking tt luchtheveelheid en uitblaasrichting zijn hier een prima plssing. Bijgaand verzicht geeft de maximale geluidsdrukken, en gewenste cmfrt klassen weer. Uiteraard kan in bestekken, zwel in psitieve als negatieve zin, hiervan afgeweken wrden. Geluidsniveaus wrden, na crrectie p de selectieve geveligheid van het menselijk gehr, uitgedrukt in db(a). Vanwege het lgaritmische karakter van het menselijk gehr, is deze geluidsschaal lgaritmisch gedefinieerd. Elke 3 decibel verhging betekent een hrbare verdubbeling van het geluidsniveau. Kantr Ziekenhuis Htel Ontspanning Sprt Educatie Winkel/retail Industrie Overig Cmfrtklasse Geluidsniveau Lp db(a) leefzne A B C directie privé kantr kantr tuin vergaderruimte peratiekamer ziekenzaal behandelkamer htelkamer restaurant theater biscp sprthal lkaal cllegezaal kleding supermarkt fabriekshal mntage afdeling clean rm bank biblitheek radistudi

15 2.3 Klimaatsystemen De aanwezigheid van mensen in gebuwen betekent een hygiënische en een thermische belasting van de ruimten waarin zij zich bevinden. Klimaatsystemen wrden ntwrpen m dr verversing en cnditinering de gewenste cmfrtklasse te realiseren. In ruimten waarin veel mensen zich phuden, zals cncertzalen, cllegezalen en vergaderzalen, is de belasting van de aanwezigen zelf de belangrijkste factr ten aanzien van de luchtverntreiniging. Oplssing hiervr is een systeem dat vldende buitenlucht inbrengt m de verntreinigde lucht af te veren. Dit betekent een grte ventilatievud met een vraf geklimatiseerde luchtstrm. Hiermee kan veelal vldende verwarmingen kelvermgen wrden getransprteerd naar de ruimtes. All-air systemen zijn daarm in ruimten waarin zich veel mensen bevinden, de juiste keuze. Mderne architectuur (veel glasppervlak in gevels) en de autmatisering p werkplekken hebben de thermische belasting van ruimten sterk den tenemen. All-Air systemen zijn hier niet meer de beste plssing: de hgere warmtelast vraagt m meer kelvermgen, dat dr All-Air systemen met grte luchtheveelheden gerealiseerd met wrden (en dus vraagt m grte luchtbehandelingskasten, kanalen en appendages). Dit leidt tt hge energieksten van zwel luchtbehandeling als luchttransprt, terwijl de te hge ventilatiegraad tt tchtklachten kan leiden. Lucht-water systemen zijn hier de juiste keuze: het kel- c.q verwarmingsvermgen kan nafhankelijk van de gewenste ventilatie lucht capaciteit wrden uitgelegd. Ok is water een uitstekend medium m thermische capaciteit efficiënt te transprteren. Dit leidt, naast een cmfrtvrdeel k tt een aanzienlijke kstenreductie. Binnen klimaat Kantr Eigenschappen Actieve kelcnvectren Actieve kelcnvectren & VAV Passieve kelcnvectren Cnstant vlume CAV Variabel vlume VAV Fan cils Verdringing Ventilatie lucht * Bendigde kelcapactitiet L/s/m 2 W/m 2 Lage bezetting, 1 persn/10-15 m 2 1, Hge bezetting, 1 persn/5-8 m Vergaderruimte, klaslkaal 1 persn / 2-3 m 2 4, Theater 1 persn / 2-3 m 2 4, Museum, gang Geen hge binnenklimaat cndities, wel aandacht vr lucht afver en vcht Labratrium, restaurant Bedden kamer, htel kamer Winkel Ventilatie, afver van ruimte lucht. 4, Lage bezetting, hge binnenklimaat cndities Hge thermische belasting, apparatuur, verlichting *: gebaseerd p een minimum vlume strm ventilatielucht van 30 m3 /h/pp fwel 8 l/s/pp. 4,

16 Cnstant Air Vlume systeem De vlumestrm bij CAV systemen is cnstant (f wrdt in twee stappen ingesteld). De luchttevertemperatuur wrdt afgestemd p de ruimtes met de grtste kelbehefte. Hierdr kan het zijn, dat smmige ruimtes met bijvrbeeld een variabele bezetting, sms meten wrden naverwarmd, m te vrkmen dat deze wrdt uitgekeld. Tepassing: publieke zalen. Variable Air Vlume systeem De vlumestrm bij VAV systemen kan per ruimte wrden afgestemd p de behefte in de tijd, de temperatuur van de luchtstrm blijft hierbij cnstant. De vlumestrm wrdt per ruimte geregeld met regelkleppen, waarbij de frequentiegestuurde ventilatren van de centrale luchtbehandelingkast de ttale luchtbehefte regelen. Tepassing: grte vergaderzalen. Fancils De ruimtelucht vlumestrm bij fancils wrdt pgewekt dr een ventilatr in de unit. Hierdr is een grte luchtstrm te realiseren, die een grte, turbulente luchtstrming ver de warmtewisselaar teweeg brengt. Hierdr ntstaat een grte en efficiënte energie verdracht van het water uit de warmtewisselaar naar de passerende lucht. Fancils hebben de grtste kelcapaciteit, maar prduceren k het meeste geluid. Fancils kunnen k de lucht ntvchtigen (latent cling), maar dienen dan wel met een cndensatiewater afver (drainage system) te wrden uitgeverd. Fancils hebben drgaans hge nderhudsksten vanwege bewegende delen, filters, en een drainage systeem. Tepassing: hallen, grte winkelcentra. Actieve kelcnvectren De vlumestrm bij actieve kelcnvectren bestaat uit 2 cmpnenten, namelijk ventilatielucht en recirculatielucht. De recirculatie lucht wrdt dr inductiewerking ver de warmtewisselaar gezgen en wrdt gekeld f verwarmd. Tepassing: kantren Passieve kelcnvectren De bendigde ventilatie lucht wrdt niet via de passieve kelcnvectr tegevegd, maar separaat in de ruimte gebracht. De separate luchtinlaat kan zwel mengend als verdringend zijn. Tepassing: kantren en ruimten met een extra kellastbehefte

17 Luchtverdeling: menging f verdringing Bij het ntwerpen van een binnenklimaat, zal een keuze meten wrden gemaakt he de tegeverde lucht zich in de ruimte verspreidt. De snelheid, het strmingspatrn en de turbulentie van de teverlucht zijn belangrijke parameters vr een behaaglijk binnenklimaat. Hierin wrden 2 srten luchtverdeling nderscheiden, namelijk menging en verdringing. Verdringing: de natuurlijke manier van luchttever Bij verdringing wrdt de tegeverde lucht met lage snelheid (ca. 0,15 0,50 m/s), en vanuit een lage psitie de ruimte ingebracht. De lucht verspreidt zich ver de vler en vrmt een laag van verse lucht waarin de persnen verblijven. Bij warmtebrnnen wrdt de lucht pgewarmd, en stijgt p. De returlucht wrdt bven in de ruimte afgezgen en mengt zich slechts beperkt met de pstijgende teverlucht. De turbulentie van de luchtstrm is laag. Dit betekent, dat de luchtkwaliteit in de leefzne zeer hg is, namelijk van een vergelijkbaar niveau als de teverlucht. Dit is een belangrijk vrdeel van verdringing. Dr de beperkte turbulentie, in cmbinatie met warmtebrnnen, ntstaat een verticale temperatuurgradiënt; deze wrdt ng als behaaglijk ervaren, als deze niet meer dan 2 graden C per meter bedraagt. Dus 5 graden verschil tussen vler en plafnd in nrmale ruimtes is ng cmfrtabel. Wrdt niet met ndertemperatuur ingeblazen, dan ntstaat menging, en wrdt het principe van verdringing verlaten. Nadelen en risic s van verdringing: niet geschikt vr verwarming niet geschikt vr grte kelvermgens bij een laag luchtdebiet meer ruimte bij inbuw tcht risic dichtbij de ruimte inblaasunit gevelig vr verstrende warmtebrnnen, penen van deuren etc. 15

18 Menging: de efficiënte en gecntrleerde manier van luchttever Bij menging wrdt de tegeverde lucht met een uitstrmsnelheid van 2 tt 5 m/s p plafndhgte in de ruimte gebracht. De luchtstrm hudt vanwege het Canda effect lang cntact met het plafnd en dr de hgere snelheid induceert de luchtstrm ruimtelucht. Dr deze inductie wrdt de ruimtelucht meegetrkken en vermengd met de tegeverde lucht. Dit prces speelt zich vral af bven de leefzne. Dr het bijmengen van de ruimtelucht, neemt het temperatuurverschil tussen de instrmende tever lucht en ruimtelucht af. Als de snelheid aanzienlijk is afgenmen, daalt de lucht (bijvrbeeld bij de wanden) en wrdt de leefzne drspeld. De luchtkwaliteit en de temperatuurverdeling is hierdr in de leefzne gelijkmatig verdeeld

19 2.4 Waarm kelcnvectr-systemen? Kelcnvectren cmbineren de grte vrdelen van water en lucht. Lucht draagt zrg vr de ventilatiebehefte en water dient als efficiënt transprtmedium vr kude en f warmte. Sleutelwrden zijn hierbij: behaaglijke en geznde leef- en werkmgeving, hge energie efficiency, cmpacte ruimte behefte, minimale nderhudsksten en uitgebreide architectnische mgelijkheden. Daarm wrden in mderne gebuwen kelcnvectren steeds vaker tegepast vr ventilatie en klimaatbeheersing. Dr de uitgebreide range aan kelcnvectren is vr vele gebuw typen een gede plssing beschikbaar. Cmfrt: De cmfrtfuncties ventilatie, keling en verwarming wrden dr 1 systeem gerealiseerd: het systeem is multifunctineel; Cmfrtniveau is hg; bij een cnstante ventilatiegraad is bij juiste systeemselectie veel kelcapaciteit realiseerbaar. Hinderlijke tcht kan z vrkmen wrden. Met andere wrden, kelcnvectr systemen zijn geschikt m ruimten met hge thermische lasten ged te ventileren. Laag geluidsniveau dr beheerste inblaassnelheden en dr afwezigheid van aangedreven rterende nderdelen. De extravent ptie geeft extra flexibiliteit ten aanzien van het lkaal ptimaliseren van cmfrt en vr naregelen bij latere ruimte indelingen. 17

20 Life cycle ksten: Ruimtes kunnen flexibel wrden ingedeeld en naderhand, bij het wijzigen van het gebruik van de ruimte, eenvudig wrden aangepast vanwege de mdulaire plaatsing. Plaatsing van het meubilair en van scheidingswanden kan wrden gewijzigd znder wijziging van de installatie. Ruimtetemperaturen kunnen zwel centraal, als individueel wrden geregeld. Geen nderhud aan de Slid Air kelcnvectren (bevatten geen filters, geen cndensafver, geen bewegende delen). Alleen peridiek stf verwijderen kan sms ndzakelijk zijn. Ecnmisch zeer rendabel dr efficiënt warmte/kude transprt en lage nderhudsksten. Dit kan ng versterkt wrden dr een cmbinatie met energie efficiënte prductie van kud en warm water dr tepassing van een warmtepmp. Kelcnvectren werken znder cndensatie in kelbedrijf, hg temperatuur kelen en laag temperatuur verwarmen. Daarmee vervallen cndensafveren, pmpen e.d. De heveelheid verse lucht is slechts 1 /3 tt 1 /4 in vergelijking met all-air systemen. Buwkundige aspecten: Veel architectnische vrijheden. De units kunnen p diverse manieren in plafnds geïntegreerd wrden, maar kunnen k vrijhangend en beeldbepalend wrden tegepast. Ok prjectmatige, architectnische vrmgeving is mgelijk. Het ruimte beslag is minimaal, mdat de warmte/kude transprtcapaciteit van water hg is, waardr kanaalsystemen en de centrale luchtbehandelingskast kunnen wrden geminimaliseerd qua afmetingen. Lage inbuwhgtes, waardr breed tepasbaar in zwel nieuwbuw als renvatie

21 2.5 Actieve kelcnvectren Actieve kelcnvectren hebben een breed tepassings- en vermgensspectrum. Ze zijn inzetbaar vr kantren, ziekenhuizen, htels, schlen en winkels. Er zijn standaard plssingen vr hge plafnds, lage plafnds en vr ruimtes znder verlaagd plafnd. Slid Air levert een uitgebreide range van cmfrt kelcnvectren, hge capaciteitskelcnvectren, vrijhangende kelcnvectren en bulkhead units. Daarnaast kunnen vr speciale architectnische ntwerpen klantspecifieke plssingen ntwikkeld en geprduceerd wrden. ventilatielucht / primaire luchtstrm teverlucht / tertiaire luchtstrm teverlucht / tertiaire luchtstrm ruimte lucht / secundaire luchtstrm Actieve kelcnvectren hebben de vlgende 3 functies: ventileren kelen verwarmen. De ventilatielucht/primaire lucht heeft 2 functies, namelijk: verzrgen van de luchtkwaliteit dr ventilatie/ verversing bijdragen aan het basiscnditinering van de ruimte. 19

22 He is de unit pgebuwd? Actieve kelcnvectren zijn pgebuwd uit een plaatstalen drukkamer en uitblaaskanalen en een kper/aluminium warmtewisselaar. Ventilatielucht (primaire lucht) wrdt ingebracht in de drukkamer (plenumruimte), en daar gelijkmatig verdeeld. Via nzzle peningen wrdt de ventilatielucht met verhgde snelheid in de uitblaaskanalen geblazen. Dr deze verhgde snelheid wrdt lucht bven de warmtewisselaar geïnduceerd, en daardr meegezgen. Deze meegezgen lucht creëert p haar beurt een nderdruk, waardr ruimtelucht (secundaire lucht) wrdt getransprteerd dr het aanzuigrster naar de warmtewisselaar. De ruimtelucht wrdt dr cntact met de ribben van de warmtewisselaar gekeld f verwarmd. Via de uitblaaskanalen wrdt de teverlucht (tertiaire lucht) de ruimte ingebracht. Deze teverlucht bestaat dus uit ventilatielucht, en de gekelde f verwarmde secundaire lucht. De heveelheid secundaire lucht is drgaans een factr 3 tt 5 van de ventilatielucht. De teverlucht wrdt langs het plafnd de ruimte ingeblazen. In de ruimte brengt de teverlucht p haar beurt de aanwezige lucht in beweging en wrden deze gemengd. Een actief kelcnvectren systeem is daarm een mengend systeem. Warmtewisselaars Water is een veel efficiënter transprtmedium van kude f warmte, dan lucht. De specifieke warmte is ruim 4 keer z grt als die van lucht. Dr deze efficiency en kleine bendigde ruimte wrden water geverde warmtewisselaars tegepast in kelcnvectren. De warmteverdracht van water naar de ruimtelucht vindt plaats dr water dr 1 f meerdere circuits van kperen buizen te veren, die vrzien zijn van aluminium lamellen/kelribben. Watercircuit Er zijn 2 srten watercircuits: 2-pijps- en 4-pijps-watercircuits. Deze circuits bestaan uit kperen buizen, die nderling gekppeld wrden dr middel van sldeertechniek. Afhankelijk van de bendigde capaciteit wrden verschillende diameters tegepast; veel tegepaste maten zijn 3 /8 en 1 /4 inch (uitwendige diameter), met een wanddikte van ca. 0,3 tt 0,4 mm. Als watercircuits lang wrden (en daardr de weerstand te hg wrdt), kunnen parallelle circuits wrden tegepast. De externe wateraansluitpunten hebben diverse uitveringsvrmen en hebben drgaans een grtere diameter, zals 12 en 15 mm buismaat. Ok zijn schrefdraadkppelingen ptineel mgelijk. De waterstrming in het watercircuit dient bij vrkeur turbulent te zijn. Warmteverdracht bij vlledig turbulente strmingen is hger dan bij laminaire strmingen. Vuistregel hiervr is, dat de watersnelheid minimaal 0,2 tt 0,25 m/s met zijn. De maximum watersnelheid is 0,8 m/s, mdat daarbven de kans bestaat dat waterstrming hrbaar geluid gaat prduceren. Bvendien blijkt vanaf een bepaalde watersnelheid de warmteverdracht nauwelijks meer te te nemen

23 Gangbare water parameters: Waterzijdig drukverlies: 0-10 kpa. Watersnelheid: 0,2-0,8 m/s De lkale strmsnelheid in de buizen mag nit hger zijn dan 1,5 m/s. Water drstrming dient minimaal eens per 3 dagen plaats te vinden. Water inlaat temperatuur (in kel mdus): ca C De temperatuur van het water dient altijd bven het vriespunt gehuden te wrden. Indien dit niet gegarandeerd kan wrden, dient antivries vleistf tegevegd te wrden. Water inlaat temperatuur (in verwarming mdus): ca C Maximum watertemperatuur dient niet hger te wrden dan 90 C. Testdruk: 15 bar Alle Slid Air watercircuits wrden 100% getest p deze testdruk. Werkdruk: 10 bar Water kwaliteit: Behandeld water laag bestanddeel mineralen Zuurgraad tussen 8,0-8,5 PH Klstfdixide minder dan 25 ppm Sulfaten minder dan 17 ppm Chlride minder dan 20 ppm Aluminium lamellen De aluminium lamellen/kelribben hebben in het algemeen een wanddikte van ca. 0,15 mm en een nderlinge afstand van 3 tt 4 mm vr actieve units (en 6 tt 7 mm vr passieve units). De lamelafstand wrdt per type geptimaliseerd, met als parameters luchtweerstand en warmteverdracht. 2-pijpswarmtewisselaars 2-pijpswarmtewisselaars wrden f vr kud- f vr warm water gebruikt, f afwisselend in verband met de seizenen (het zgenaamde change-ver bedrijf). De centrale regeling vrziet bij kudere buitentemperaturen alle kelcnvectren van warm water en bij warmere buitentemperaturen van kud water, rekening hudend met de interne warmtelasten. 4-pijpswarmtewisselaars 4-pijpswarmtewisselaars hebben vr het kelen en verwarmen eigen watercircuits. Omdat het warm water circuit een hger temperatuurverschil heeft t..v. de ruimtetemperatuur, is het warmwater circuit veelal krter en kleiner gedimensineerd dan het kud water circuit. Dr deze 2 circuits per kelcnvectr is het mgelijk ruimtes nafhankelijk van andere ruimten te kelen f te verwarmen, afhankelijk van de verschillende warmtelasten. 21

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN ROLDIAMETER 320 mm STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm ORIGINELE HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DE MACHINE 540883 E Datum

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening.

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening. Literatuurstudie Kwantitatieve benadering Datum: ktber 2011 1 Algemeen: visie p het nrmeren van ruimte vr jeugd Jan Van Gils, vrmalig directeur van Kind en Samenleving, in De Bnd (22 ktber 2010) verwrdt

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Arbocatalogus UMC s: Veilig werken met MRI

Arbocatalogus UMC s: Veilig werken met MRI NFU-10.3224 d.d. 08-10-10 Arbcatalgus UMC s: Veilig werken met MRI MRI staat vr magnetic resnance imaging fwel magnetische kernspinresnantie tmgrafie. Het is een krachtige diagnstische techniek die sinds

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

ende veelzijdigheid en toepassing van hoogbehoeve van comfort en gebruiksgemak geeft de

ende veelzijdigheid en toepassing van hoogbehoeve van comfort en gebruiksgemak geeft de Opmerkelijke styling, perfect rijplezier, geruststellende veiligheid, ttale veelzijdigheid en ultiem cmfrt: de nieuwe Galaxy is een nderscheidende aut. De nieuwe Frd Galaxy is een aut plus; hij biedt alle

Nadere informatie