Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar"

Transcriptie

1 Fabels in islatieland Wat waar is f niet waar Fabels verleven de tijden. Sms is dat ged. Maar het kan k verkeerd uitpakken. Eind jaren '70 bracht Sven (Stichting vrlichting energiebesparing nederland) het bekje 'Fabels in islatieland' uit. Hierin werden de fabels en halve waarheden ver energiebesparing ntmaskerd. Een van die fabels was 'Als je ventileert, stk je vr de mussen'. Het cmmentaar van Sven destijds: Onvldende ventileren brengt de gezndheid van de bewners in gevaar. Het is belangrijk vldende te ventileren. Ondanks dit zeer tegankelijke bekje blijken de fabels ng steeds het gedrag van mensen te bepalen. Reden m ze blijvend nder de aandacht te brengen. 1. Een dnkere radiatr geeft meer warmte af dan een lichte. 2. Een vler met tegels f plavuizen velt kud aan bij blte veten f kusenveten. Vlerislatie verhelpt dit. 3. Geïsleerde muren kunnen niet meer ademen. 4. Een spuw, dat wil zeggen een luchtlaag in een cnstructie, isleert ged. Islatie in de spuw is dus verbdig. 5. Spuwen in muren mgen niet vlledig wrden gevuld met een islatiemateriaal. 6. Als het buiten vchtig en kud is, kun je beter niet ventileren. 7. Spuwmuurislatie leidt tt cndensatie en schimmelplekken p het behang. 8. Bij dubbele beglazing heeft men geen last meer van beslagen ramen. 9. Om een frisse slaapkamer te krijgen, meten de ramen de hele dag pen staan. 10. Het heeft geen zin een deel van de wning te isleren als de rest niet wrdt geïsleerd. 11. Als een kudebrug (een deel van de cnstructie met een lager islatieniveau) wrdt geïsleerd, slaat het vcht neer p andere plekken in de wning. 12. Een enkel glas klepraam vrkmt een hg vchtgehalte in de wning. 13. Als je ventileert, stk je vr de mussen. Fabel: Dnkere kleuren zenden meer warmtestraling (infrarde straling) uit dan lichte kleuren. De kleur van een radiatr heeft GEEN invled p de warmteafgifte. Dnkere kleuren zenden precies evenveel warmtestraling uit als lichte kleuren, behalve metaalhudende verven; die stralen minder uit dan gewne verven. De fabel vindt vermedelijk zijn rsprng in het feit dat een zwart vlak dat in de zn ligt, veel warmer wrdt dan een wit vlak. Dit kmt drdat het "zichtbare" deel van de znnestraling k in warmte kan wrden mgezet. Bij een wit vlak wrdt veel znlicht teruggekaatst en weinig in warmte mgezet, vr een zwart vlak geldt het mgekeerde. Bij radiatren en kachels is er alleen sprake van warmtestraling, ze zenden geen licht uit zals de zn. Een witte radiatr geeft dus net zveel warmte af als een zwarte.

2 Fabel: Dr een stenen vler (tegels f plavuizen) aan de nderkant te isleren zal deze bij blte veten f kusenveten niet meer kud aanvelen. Dr gede islatie velt de vler warm aan. De stenen vler velt na islatie nder de vler ng steeds niet warm aan, als er met blte veten f met kusenveten verheen wrdt gelpen, ndanks de wat hgere temperatuur van het ppervlak. De warmte van nze veten strmt gemakkelijk weg bij een tegelvler. Om dit te vrkmen kan men naast vlerislatie: vlerverwarming aan te brengen; tapijt p de vler leggen; warme skken, pantffels f schenen aanden. Fabel: Buitenwanden van wningen en andere gebuwen meten kunnen ademen. Als wanden niet meer kunnen ademen, wrdt het binnen te vchtig. Buitenwanden van wningen en andere gebuwen heven niet te kunnen ademen. Op zichzelf is het natuurlijk al nzin dat muren zuden kunnen ademen. Men bedelt echter, dat er dr de muren vcht uit de binnenlucht naar buiten wrdt afgeverd. De heveelheid vcht (waterdamp) die dr wanden wrdt afgeverd, is meestal niet meer dan 2% prcent van de ttale heveelheid. De rest (98%) wrdt dr ventilatie naar buiten afgeverd. Het al dan niet kunnen ademen heeft nauwelijks invled p de vchtigheid van de binnenlucht. Fabel: Een spuw, dat wil zeggen een luchtlaag tussen twee begrenzingsvlakken, isleert ged. Islatie in de spuw is dus verbdig. Een stilstaande luchtlaag isleert ged. Het vlspuiten f -schuimen van een spuw met islatiemateriaal is dus zinls. Een luchtspuw isleert helemaal niet ged. De islatiewaarde van 5 cm islatie is ngeveer 7 maal z hg als van een 5 cm brede "stilstaande" luchtspuw. De lucht in een spuw staat nit "stil", er is altijd een luchtstrming waardr warmte wrdt afgegeven. Vrts is het z dat, bijvrbeeld bij een spuwmuur, het warme binnenspuwblad warmte afstraalt naar het kude buitenspuwblad. Deze warmtestraling gaat dwars dr die luchtlaag heen en vrmt ca 80% van de ttale warmteverdracht. Vulling met een islatiemateriaal vermindert de warmteafgifte dr luchtcirculatie en straling grtendeels.

3 Fabel: Spuwen in muren mgen niet vlledig wrden gevuld met een islatiemateriaal. Want de geventileerde spuw zrgt er vr dat: 1. geen regendrslag ptreedt; 2. de muur sneller drgt; 3. geen inwendige cndensatie plaatsvindt. Spuwen in muren mgen bijna altijd vlledig wrden gevuld, mits dr een deskundige firma en met een vr dit del gedgekeurd materiaal. Als aan het "mits" wrdt vldaan, beheft men vr het nder 1. genemde niet te vrezen. Inderdaad zal het buitenblad, gemiddeld genmen, wat natter zijn. Dit is echter nrmaliter geen bezwaar. En tensltte: als er inwendige cndensatie plaatsvindt gaat het m hele kleine heveelheden die geen enkel kwaad kunnen. Fabel: Om de vchtigheid in de wning niet te hg p te laten lpen, meten ramen zveel mgelijk dicht gehuden wrden. Buiten is de vchtigheid in de herfst en in de winter veel hger dan binnen. Dr de ramen te penen kmt deze vchtige lucht de wning binnen. WAARHEID: Om de relatieve vchtigheid binnen in de winter te verlagen met meer geventileerd wrden. Buitenlucht velt in de herfst en winter vaak vchtig aan, maar als gevlg van de lage temperatuur bevat deze tch maar weinig waterdamp. De binnenlucht heeft het vchtgehalte van de buitenlucht plus het wnvcht dat in huis wrdt geprduceerd (kken,was drgen,planten, mensen, etc.). Als er niet geneg wrdt geventileerd, stijgt dr het wnvcht het vchtgehalte van de binnenlucht. Dr ventileren kmt dus drge lucht naar binnen en wrdt vchtige lucht afgeverd. Fabel: Spuwmuurislatie leidt tt cndensatie waardr het behang gaat schimmelen. Er zijn veel gevallen bekend waarbij, na het isleren van de spuw, cndensatie is pgetreden. Dr spuwmuurislatie kan geen cndensatie ptreden. De vchtigheidsgraad in een wning wrdt vrnamelijk bepaald dr de mate van ventilatie en heeft met islatie niets te maken. Op kritieke plaatsen, zals in heken achter grdijnen, lateien bven ramen en muren achter kasten kan cndensatie ptreden. Dat kan zich k vrden na het isleren. Men zal dan k bewust gebruik meten (blijven) maken van ventilatiersters, klepraampjes en mechanische ventilatie.

4 Fabel: Vervanging van enkel glas dr dubbel glas maakt dat men vrged gevrijwaard is van beslagen ramen.tepassing van dubbel glas heeft tt gevlg dat de temperatuur van de ruit aan de binnenzijde hger wrdt en daardr geen cndensatie meer ptreedt. Vervanging van enkele glas dr dubbel glas maakt dat de kans p beslagen ramen afneemt. Tepassing van dubbel glas heeft als gevlg dat de temperatuur van de ruit aan de binnenzijde hger wrdt, waardr nder "nrmale mstandigheden de ramen niet beslaan. Tijdelijk kan er echter wel cndensatie ptreden, bijvrbeeld p het raam in de keuken tijdens het kken. Ok als er veel mensen aanwezig zijn (feestje), is het heel nrmaal dat de ramen beslaan. Fabel:Om te zrgen vr een frisse slaapkamer, meten de ramen liefst de hele dag pen staan. He meer frisse (buiten)lucht er in de kamer kmt, des te beter en des te geznder. Een half uur luchten is in het algemeen vldende m een vertrek weer fris te krijgen. Red. Nu de wningen sinds de kierenjacht veel luchtdichter zijn gewrden, is de ngecntrleerde ventilatie sterk afgenmen. De ndzaak m te ventileren is daarm sterk tegenmen. Vr een gede en geznde luchtkwaliteit met in de hedendaagse wningen (nieuw f gerenveerd) met de hele dag gecntrleerd geventileerd wrden. Alleen bij afwezigheid heft er niet geventileerd te wrden. Fabel:Het heeft geen zin een deel van de wning te isleren als de rest niet wrdt geïsleerd. Als slechts een deel van een wning wrdt geïsleerd, ntsnapt de warmte tch ng via de ngeïsleerde deel. Het isleren van een stuk muur is zinls als niet de rest van de gevel, het dak en de vler, wrdt meegenmen en er geen dubbel glas wrdt geplaatst. Het isleren van een deel van de wning vermindert de warmteverliezen dr dat cnstructiedeel en levert energiebesparing p. Als een deel van de cnstructie (bijvrbeeld de zijgevel) wrdt geïsleerd, zal er minder warmte dr dat deel verlren gaan. Het warmteverlies dr niet geïsleerde cnstructiedelen (bijv. de vr en de achtergevel) zal hierdr niet tenemen; immers het temperatuurverschil tussen de binnen en buitenmuur is niet veranderd, net z min het islatieniveau van de cnstructie. De afname van het warmteverlies dr de geïsleerde cnstructiedelen leidt dan k znder meer tt minder stken, dus energiebesparing. N.B. Het geniet de vrkeur de gehele schil van de wning te isleren en niet enkel bepaalde geveldelen. Wanneer een muur slechts gedeeltelijk geïsleerd wrdt kan er cndensatievrming ptreden p de scheiding tussen het wel en niet geïsleerde deel met alle gevlgen van dien. Uw islatiebedrijf kan u hierver infrmeren.

5 Fabel: ls een kudebrug (een deel van de cnstructie met een lager islatieniveau) wrdt geïsleerd, slaat het vcht neer p andere plekken in de wning. Het vcht zekt in dat geval andere plekken in de wning p en daar zal dan vervlgens cndensatie f schimmelgrei ptreden. Bij het isleren van kudebruggen verplaatsten de vchtprblemen zich niet naar andere plekken. Cndensatie en schimmelvrming ntstaan bij een, gedurende langere tijd, hg vchtgehalte in de binnenlucht in cmbinatie met een kuder binnenppervlak van de cnstructie. Het kan zijn dat de rzaak vral ligt in een te hg vchtgehalte; dan is meer f verstandiger ventileren gebden f het verminderen van de heveelheid geprduceerd wnvcht. Als de kudebrug een te laag islatieniveau heeft, dient deze te wrden geïsleerd, zdat de temperatuur van het ppervlak hger wrdt. Als er andere kudebruggen zijn, die een ngeveer een even slechte kwaliteit hebben, is het aan te raden k hier maatregelen te treffen. In dat geval zijn daarmee de prblemen pgelst. Fabel: Een enkel glas klepraam vrkmt een hg vchtgehalte in de wning. Als het vchtgehalte tt een bepaald niveau stijgt, zal het enkel glas klepraampje beslaan en p die manier blijft het vchtgehalte in de lucht beperkt. Cndensatie p een enkel glas klepraampje heeft geen merkbare invled p het vchtgehalte van de binnenlucht. De prductie van wnvcht in een huishuden ligt in veel gevallen tussen de 8 en 16 liter per dag. Deze heveelheid wrdt d.m.v. ventilatie naar buiten afgeverd. Zeer ruim geschat cndenseert er per dag een kpje water p een klepraampje. Het zal duidelijk zijn dat dit verwaarlsbaar is vergeleken met de heveelheid wnvcht die men per dag in de lucht brengt. Een enkel glas klepraampje kan daarentegen wel een handige verklikker zijn zijn vr een wat hger vchtgehalte, in die zin dat men er meer p attent wrdt gemaakt dat het verstandig is wat meer te ventileren als het raampje is beslagen. Fabel: Als je ventileert, stk je vr de mussen. Energie is duur;het is znde m al die warme binnenlucht zmaar naar buiten te laten ntsnappen. Onvldende ventileren brengt de gezndheid van de bewners in gevaar. Het is belangrijk te ventileren. Om niet verbdig veel energie te gebruiken, met dit met verstand gebeuren f kan men een ventilatiesysteem met warmteterugwinning aanschaffen. In een wning wrdt de lucht verntreinigd dr menselijke activiteiten en in mindere mate dr stffen die uit huisraad en buwmaterialen vrijkmen. Rken, verbrandingstestellen (bijv. geisers znder afver) en CO 2 -prduktie dr de mens, vrmen belangrijke brnnen van verntreiniging. Zelfs uit luchtverfrissers kmen ngal eens schadelijke stffen vrij. Ok een hg vchtgehalte heeft invled p de binnenlucht kwaliteit vanwege een grtere kans p de ntwikkeling van schimmels en huisstfmijt, die aanleiding kunnen geven tt allergische reacties. Vldende ventilatie is znder meer ndzaak vr een geznd binnenmilieu en dat kst energie. Met verstand ventileren wil zeggen altijd een zekere "basisventilatie" en, p mmenten dat de lucht wrdt verntreinigd, extra ventileren (bijv. kken, feestjes, schilderen, rken, etc.).

Kopers-informatiemap

Kopers-informatiemap Kpers-infrmatiemap I OOSTERBAKEN HOOGVLIET BAM Wningbuw Breda NOV/DEC.2007 P:\Kpersbegeleiding\Osterbaken\Kpersinfrmatiemap.dc Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda lnhudspgave Welkm in uw nieuwe wning!...2

Nadere informatie

Rc=5,0 in de bouwpraktijk

Rc=5,0 in de bouwpraktijk Rc=5,0 in de buwpraktijk Verslag van de sltbijeenkmst Rc 5,0 en andere rbuuste maatregelen De minister gaat de islatiewaarde van nieuwe wningen per 1 januari 2015 verhgen van 3,5 naar 5,0. Het Lente-akkrd

Nadere informatie

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect?

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect? Kelcnvectren 2012 Vrwrd Wanneer is een binnenklimaat perfect? Overal m ns heen is lucht. Meestal merken we daar niets van. Pas als er iets met de lucht mis is, merken we het bestaan ervan p. Als de lucht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer 05-2336 drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Mei 2005 In pdracht van de dienst Stedenbuw en

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

- - 11 11 11. Samenvatting MER Waterrijk Almelo. .,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 30 januari 2009 Eindrapport ROYAL HASKONING.

- - 11 11 11. Samenvatting MER Waterrijk Almelo. .,.! ~...:-.;; ,,.~..-,' r;' - 30 januari 2009 Eindrapport ROYAL HASKONING. ..'"... " ';~\:,. ",-.,.! ~...:-.;; ",,.~.."-",' r;' - 11 Almel Gemeente Almel Eindrapprt 988823 11 11.11 11 11 - - 11 11 11 ROYAL HASKONING thinking in all dimensins Ol1tQ1 _ 0.0 _ ROYAL HASKONING HASKONING

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam Noord

Fietsen in Amsterdam Noord Fietsen in Amsterdam Nrd Onderzeksresultaten en aanbevelingen van het prject Wijken vr de Fiets in Amsterdam Nrd December 2012 / Januari 2013 Fietsen in Amsterdam Nrd 2 Titel Auteur Jaartal 2013 Fietsen

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen Rapprtage cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen (inclusief vitamine K) Het Vedingscentrum Mei 2011, Den Haag Rapprt cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen Rapprt cnsultatiernde vitamine D-

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau :

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau : zijgevel links zijgevel rechts WWW.DENINDRUK.BE vrgevel mgevingsplan 1/1250 achtergevel 1/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/001 9050 Gentbrugge +32 (0)9 395 50 05 KOPER:

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN ROLDIAMETER 320 mm STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm ORIGINELE HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DE MACHINE 540883 E Datum

Nadere informatie

Beroepscode en gedragsregels

Beroepscode en gedragsregels Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers Vastgesteld dr de generale synde in nvember 2011 en april 2012 Inhud 1 Inleiding 3 2 BEROEPSCODE 3 2.1 Predikanten 3 2.1.1 Leiding 3 2.1.2

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Website Wemel : Wie zijn wij?

Website Wemel : Wie zijn wij? Website Wemel : Wie zijn wij? Een wemel is iemand die niet kan stilzitten, die vanbinnen en vanbuiten altijd maar wriemelt en beweegt, die zich niet lang p hetzelfde kan richten, en in heel veel dingen

Nadere informatie